LIT35201CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 118/2010 Sb., o krajském referendu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnity lidu: “Lid je zdrojem veškeré státní moci...” Veškerá moc je vykonávána jménem lidu, není jiného zdroje legitimity státní moci. Jak se praví v čl. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxa”. Lid může v demokratickém státě vykonávat moc buď přímo (přímá demokracie) nebo prostřednictvím svých zvolených zástupců (zastupitelská demokraxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxatický stát založený na principu přímé demokracie dnes nenalezneme nikde na světě. Ideál přímé demokracie, jímž je přímé rozhodování občanů na lidovýxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prvky přímé demokracie. Nejčastějším prvkem přímé demokracie (nebo šířeji přímé participace občanů na tvorbě státní vůle) je
referendum
, tj. přímé rxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxx x xxxxx x x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxnějších je velikost státu a vysoký počet jeho občanů) preferuje princip zastupitelské demokracie před principem přímé demokracie, dává ovšem prostox x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxatického respektuje výstavba veřejné moci v České republice i princip subsidiarity a vertikálně člení veřejnou moc na úroveň státní, krajskou a obecnx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx a kraje.
I veřejná moc v obcích a krajích podléhá demokratickému principu, podle Ústavy mají občané právo na samosprávu (čl. 100 odst. 1 Ústavy) a volí xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx může být požadavek demokratičnosti veřejné moci proveden jednak formou přímé demokracie, jednak formou zastupitelské demokracie. I v případě územnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxm problémům a větší možnost přímo společně hovořit a rozhodovat o věcech veřejných přitom v obcích a krajích vytvářejí mnohem vhodnější předpoklady prx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxanů na věcech veřejných, pociťování problémů své obce a kraje jako svých vlastních a konečně i osobní identifikaci občana s jeho obcí a krajem. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxvý zdroj legitimity krajské moci a účinně přispět, aby se kraje vskutku reálně staly oněmi “společenstvími občanů”, o nichž hovoří čl. 100 odst. 1 Ústaxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxnům k podílu na rozhodování regionálních problémů, které přesahují rámec svého řešení v jedné obci a současně jsou v kompetenci krajské samosprávy. Z dxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtitutu krajského referenda. Tímto je možné dosáhnout zcela legitimního rozhodnutí v případě problémů, jejichž řešení výrazně přesahují rámce jednoxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx4 Sb., o místním referendu). Absence zákona o krajském referendu a ústavního zákona o celostátním referendu je zásadní překážkou konání referend na vyxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výslovně počítal.
Cílem navrhovaného zákona není odstranění nebo zatlačení principu zastupitelské demokracie v krajích, nýbrž jeho doplnění prvkx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx je adaptací dosavadní právní úpravy místního referenda. Vychází z návrhu Zlínského kraje z roku 2005 na vydání zákona o krajském referendu (sněmovní txxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x166/2), snaží se ovšem odstranit některé jejich legislativní nedostatky obvykle cestou důslednějšího následování vzorového zákona o místním referxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro použití rozhodování prostřednictvím institutu krajského referenda. Krajské
referendum
se bude moci konat pouze o věcech, které patří do samostxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxoně o místním referendu. Vedle těchto výluk neumožňuje právní úprava rozhodování v krajském referendu ani o změně hranic kraje, a to s ohledem na platnox xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxasovat v krajském referendu za splnění stanovených podmínek stejný okruh osob, který je oprávněn volit do zastupitelstev krajů. Tato úprava vychází z xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxmise pro hlasování - tradiční okrsková, dále místní na úrovni obce či města a konečně krajská na úrovni kraje.
Právní úprava předpokládá, že konání kraxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xána povinnost krajskému zastupitelstvu vyhlásit
referendum
, a to za přesně stanovených podmínek pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky. Právnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xále návrh upravuje možnost pozdějšího konání krajského referenda, jestliže po dobu stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válexxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxmine.
Pokud jde o soudní přezkum, odpovídá návrh principům soudního přezkumu místního referenda podle soudního řádu správního.
Slučitelnost navrxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x ústavním pořádkem, zejména s článkem 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého mají občané právo podílet se na správě veřejných věcí přxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxudního dvora. Mezinárodní závazky neurčují našemu státu konkrétní způsob úpravy krajského referenda.
V preambuli Evropské charty místní samospráxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxných záležitostí je jedním z demokratických principů, jež jsou uznávány všemi členskými státy Rady Evropy. Navrhovaná úprava krajského referenda odxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxesu tvorby politických rozhodnutí a jako podstatného příspěvku k organizované občanské společnosti v rámci participativní demokracie. Parlamentnx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x tomu, aby zavedly možnost provádění referend na komunální, regionální i národní úrovni a informovaly občany o této možnosti prostřednictvím vhodnýcx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x9. 4. 2005 pod dok. č. 10498 a navazující doporučení Výboru ministrů č. 10745, schválené na 945. zasedání 9. 11. 2005.).
Z existující právní úpravy v zemxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxínkám a tradicím každého jednotlivého státu od zemí s maximálně široce pojatým institutem referenda obecně, jako je Švýcarsko, až po státy, kde
referexxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, dopady na životní prostředí a dopady ve vztahu k rovnosti mužů a žen
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxje ve výši odpovídající nejvýše nákladům na konání voleb do zastupitelstva kraje. Tyto výdaje se sníží v případě souběhu krajského referenda s volbami xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx na jeho velikosti. Bude-li se krajské
referendum
konat na návrh přípravného výboru, nebudou součástí výdajů kraje výdaje spojené s činností přípravxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxkatelské prostředí České republiky.
Návrh nemá negativní sociální dopady. Jeho účelem je zvýšení šance občanů kraje participovat na rozhodování krxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxx
x x x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdmět zákona tak, aby bylo zřejmé, že se týká krajského referenda, které se koná v krajích. Ustanovení vylučuje kolizi použití navrhované právní úpravy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xe zákonem o krajích přiznáno fyzickým osobám, které jsou oprávněny volit do zastupitelstva kraje. Rovná úprava práv těchto subjektů je zvolena záměrnxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x x x
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxx xšechny druhy voleb na základě principů stanovených Ústavou a Listinou základních práv a svobod, a to konkrétně čl. 102 odst. 1 Ústavy a čl. 21 Listiny zxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx na vedení veřejných záležitostí přímo, a to bez jakýchkoli rozdílů a bez neodůvodněných omezení, zakotvuje ve svém čl. 25 písm. a) i Mezinárodní pakt o oxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx
x x x
xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxt. 1 Listiny základních práv a svobod mezi základní politická práva občanů, a proto případy, kdy oprávněná osoba bude mít právo hlasovat v krajském refxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxpadech, které obecně brání možnosti hlasovat, jako je např. zbavení způsobilosti k právním úkonům.
Pokud jde o
taxativní
vymezení překážek výkonu pxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x § 5
Doba hlasování se předpokládá v jednom dni. Poznatky z praxe ukázaly, že jeden den konání referenda se osvědčil i v praxi podle stávající právní úpraxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xajištěna co nejvyšší účast na hlasování.
Zákon rovněž výslovně stanoví, že koná-li se krajské
referendum
společně s volbami do zastupitelských sboxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxhledňuje i případy, kdy nastane stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu či válečný stav a z těchto důvodů krajské
referendum
nebude možné prxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxípadnému zdržování až nečinnosti příslušného zastupitelstva.
Na základě tohoto ustanovení, v době od vyhlášení krizového stavu až po jeho skončeníx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pozastavené lhůty tímto dnem automaticky dále běží. Z důvodu jasně vymezené doby trvání krizového stravu není třeba vydávat zvláštní rozhodnutí či jixx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxerendum
nemohlo být konáno, stanoví den konání krajského referenda zastupitelstvo kraje, a to ve lhůtě shodně podle ustanovení § 15.
K § 6
V návrhu xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxasně negativní vymezení předmětu krajského referenda (viz dále k § 7).
Uplatňuje se tak zásada, podle které lze krajské
referendum
konat o veškerých xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxivní vymezení předmětu krajského referenda vyjadřuje určité mantinely a rámec pro konání krajského referenda.
K § 7
Ustanovení taxativně stanovxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxivně vymezený předmět referenda v praxi osvědčil. Krajské
referendum
nelze konat např. o rozpočtu kraje, kterým se rozumí rozpočet ve formálním smysxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxkém referendu, ale i jeho realizace, v rozporu s právními předpisy. Krajské
referendum
nelze rovněž konat o zřízení nebo zrušení orgánů kraje a jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxánu, kterou by mělo v případech, kdy záleží na uvážení a krajských podmínkách, zajistit zastupitelstvo kraje volené v řádných všeobecných volbách, poxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, nebo zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Konalo-li se platné
referendum
o nějxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx
x x x
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a to z vůle zastupitelstva nebo na základě návrhu, který je podaný přípravným výborem.
Stanovení nutné podpory oprávněných osob hlasovat v krajském xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxžitostech kraje. Stanovením potřebné podpory oprávněných osob v krajském referendu hlasovat pro návrh na konání krajského referenda, který je podanx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxkon předpokládá. Procento “podporovatelů” u tohoto návrhu se navrhuje stanovit jednotně, a to 5 % oprávněných osob z území, na kterém se má
referendum
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdávat viz § 55.
Otázka navržená v krajském referendu musí být položena tak, aby na ní bylo možno odpovědět jednoznačně slovem ano nebo ne. Otázka musí býx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxe přípravný výbor, který je oprávněný podat návrh na konání krajského referenda. Přípravným výborem se pro účely tohoto zákona rozumí skupina nejméně xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxem pro navržený způsob řešení je skutečnost, že přípravný výbor není subjektem práv; obdobná úprava se osvědčila např. v zákoně č. 424/1991 Sb., o sdružxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xrajského referenda je stanoven obdobně jako v § 21 odst. 2 zákona o obcích, který upravuje vytvoření přípravného výboru v případě oddělení části obce. Uxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxní stanoveny taxativně, tzn. že absence byť jedné z nich, by znamenala jeho vadnost a musel by být doplněn.
Návrh požaduje, v případě krajského referenxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx resp. statutárního města, uvedl alespoň odhadem předpokládanou výši nákladů spojených s provedením krajského referenda a z čeho by měly být tyto náklxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx není při realizaci výsledku krajského referenda závazné. Má sloužit pouze k tomu, aby si oprávněné osoby uvědomily, z čeho se provedení (realizace) krxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxavného výboru) a také, kdo je oprávněn jménem členů přípravného výboru jednat.
V krajském referendu lze rozhodovat i o více otázkách, pokud se ovšem výxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xterá se skládá z jednotlivých podpisových archů, v případě krajského referenda je téměř identický s obsahem v platné právní úpravě místního referendax x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxrávněná osoba musí být upozorněna, že pokud podepíše vícekrát tentýž návrh nebo podepíše návrh, ač k tomu není oprávněná, dopouští se přestupku. Oprotx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxy nepodepisovaly pod návrh na konání krajského referenda vícekrát. Někdy je nemožné zkontrolovat, zda všechny údaje na petici jsou pravdivé. Ověřováxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxně.
K § 12
Návrh na konání krajského referenda předloží se všemi náležitostmi přípravný výbor krajskému úřadu. Ve stanovené lhůtě (do 15 dnů ode dne xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx náležitosti stanovené tímto zákonem, nebo jestliže obsahuje nesprávné údaje (např. chybné jméno, datum narození, název obce, atd.) nebo neúplné údaxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxerá nesmí být kratší než 7 dnů a zároveň mu návrh na konání krajského referenda, je-li to potřebné k jeho úpravě, vrátí k doplnění. O tomto učiní krajský úřxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnda k doplnění. Jestliže krajský úřad zmocněnce přípravného výboru o výsledku přezkoumání návrhu na konání krajského referenda nevyrozumí, považujx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxnání krajského referenda, který nemá vady, předloží krajský úřad prostřednictvím rady na nejbližším zasedání příslušnému zastupitelstvu. Právní úxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x x xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xosuzuje pouze z věcného hlediska, zda je možné o návrhu podaném přípravným výborem konat krajské
referendum
. Jestliže o navržené otázce lze krajské
rexxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xrajského referenda odmítne. Návrh zákona nepředpokládá, že by byla dána možnost k opravě vad obdobně jako je upravena v případě přezkoumání náležitosxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxel by navrhovatel změnit otázku. Této změně by pak ale neodpovídala petice podporovatelů krajského referenda. V takovém případě by navrhovatel podal xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxum
).
Zastupitelstvo kraje po tom, co byl podán návrh na konání krajského referenda, může o navržené otázce v krajském referendu rozhodnout, ale poté mxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zmocněnec nesouhlasí s rozhodnutím zastupitelstva a trvá na konání krajského referenda, musí zastupitelstvo za splnění podmínek daných tímto zákonxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxendu zcela vyhoví, v takovém případě by nebylo již účelné (zejména z důvodů finančních) krajské
referendum
konat. V případě, že je krajské
referendum
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxž z podnětu zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo krajské
referendum
vyhlásí vyvěšením na úřední desce příslušného úřadu, v usnesení musí být uvedexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxení krajského referenda a zajištění informovanosti občanů prostřednictvím úředních desek obecních úřadů.
K § 15
Navrhuje se lhůta pro konání kraxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx x xxxxxí krajského referenda z rozhodnutí zastupitelstva, nesmí být den stanovený pro konání krajského referenda stanoven tak, aby připadl do následujícíhx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxdobí jiného (nového) zastupitelstva. Tato právní úprava respektuje zásadu přijatou v zákoně o místním referendu.
K § 16
Jestliže je podáno více náxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxní rozpočtu kraje, tak předpokládaná větší účast osob hlasujících v krajském referendu. Návrh zákona řeší i situaci, pokud by bylo podáno např. několix xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxá krajské
referendum
o dříve podaném návrhu.
K § 17
Obdobně jako ve volbách se i pro hlasování v krajském referendu zřizují okrskové komise, které jxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxizují ve všech obcích, městech a statutárních městech. Místní komise pak řídí hlasování v příslušné obci. Systém komisí zastřešuje krajská komise na úxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xrůběh včetně zajišťování výsledků hlasování na území hlasovacího okrsku a odevzdání dokumentace týkající se místního referenda do úschovy příslušnxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xajišťuje hlasování v obci. Tato komise zejména sčítá hlasy na podkladě zápisů předaných jí okrskovými komisemi a vyhlašuje výsledky hlasování. Je-li x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxí krajského referenda na úrovni kraje. Organizuje činnost místních komisí, sčítá hlasy na podkladě zápisů o výsledku hlasování předaných místními koxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx xx xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro hlasování, a to okrsková komise, která zajišťuje hlasování a sčítá hlasy v okrsku, v obcích řídí hlasování místní komise, organizaci celého krajskxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xístním referendu.
Komise musí být nejméně čtyřčlenné. Při stanovení tohoto počtu se vycházelo z toho, že zapisovatel, ačkoliv je členem komise, má v kxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxrskové a místní komise v závislosti na možnostech zabezpečení průběhu hlasování a s přihlédnutím k možnostem zjišťování výsledků hlasování. Hejtman xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxení volebních zákonů, jejichž úprava se v praxi osvědčila.
O minimálním počtu členů komisí, které stanoví starosta obce a hejtman kraje 25 dnů před hlaxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx dnů před hlasováním) může členy komisí jmenovat i starosta obce a hejtman kraje. Není-li takto dosaženo minimálního počtu určeného starostou obce nebx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx další členy komise. Příslušný orgán takto postupuje i v případě, že poklesne počet členů komise i v průběhu hlasování. Důvodem této úpravy je zabezpečexx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxda. Je zbytečné a především finančně nákladné sestavovat komise pro jednotlivá referenda zvlášť. Navrhovatelům krajského referenda není rovněž upřxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xýsledku hlasování.
Zákaz poskytování informací se vztahuje pouze na dílčí výsledky hlasování, na průběh hlasování např. počet oprávněných osob, ktxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxobného poměru z důvodu, že vykonává funkci člena komise.
Výkon funkce člena komise se považuje za jiný úkon v obecném zájmu. Členům komise se poskytuje xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx, které zabezpečují úkony při hlasování (např. okrsková komise zabezpečuje vlastní průběh hlasování, sčítání hlasů apod.).
Tyto úkony jsou z hledisxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxý ji stanoví s přihlédnutím ke svým možnostem. Návrh zákona upravuje pouze maximální výši odměn členů komisí. Maximální výše odměny je stanovena zhrubx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx z hlediska odměn členů komisí novelizovat zákon. Výši odměn musí rovněž zastupitelstvo kraje s předstihem před konáním krajského referenda zveřejnixx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxdě, že se krajské
referendum
koná současně s volbami do zastupitelstev krajů, případně s jinými volbami, dochází z důvodu hospodárnosti ke koordinacx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., jsou utvořeny stálé volebxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxební okrsky, které se v praxi svým vymezením z hlediska územní velikosti osvědčily, jako hlasovací okrsky pro krajské
referendum
.
K § 30
Pro potřebx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xměně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., které budou pro potřeby tohoto zákona označeny jako seznam oprávněných osob.
Vymezenx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxamů voličů a jejich dodatku vedených podle citovaného zákona. Výpisy z těchto seznamů budou zpracovány pro jednotlivé okrsky a předány okrskovým komixxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxmalizaci problémů při prokazování splnění podmínek pro výkon hlasovacího práva. Seznamy také umožní rychleji zjistit počty oprávněných osob potřebxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxdů zúčastnit hlasování na území, ve kterém jsou přihlášeny k trvalému pobytu. Takováto osoba může hlasovat v jiném okrsku, který spadá do území obce, stxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxvá, k dispozici výpis ze seznamu oprávněných osob, ve kterém již bude poznámka u oprávněných osob, kterým byl vydán hlasovací průkaz z důvodu zamezení dxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxůkaz při vstupu do hlasovací místnosti odevzdat okrskové komisi, která ho přiloží k výpisu ze seznamu oprávněných osob.
K § 32
Pro informování opráxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxvědný starosta obce. Oprávněné osoby mají povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanstvx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxnšin a o změně některých zákonů, bude v obci, ve které se zřizuje výbor pro národností menšiny a žije v ní podle posledního sčítání lidu více než 10 % obyvatxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
Podle místních podmínek může starosta obce vyhradit plochu pro přípravný výbor, popř. i zastupitelstvo, aby oprávněným osobám mohli lépe vysvětlit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxcházelo k výraznému ovlivňování hlasujících pro některou z odpovědí na otázky položené v krajském referendu.
Zákon stanovuje povinnost vyváženého xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xusí být označeno zejména, kde se krajské
referendum
koná, den konání referenda, otázka (otázky) položená k rozhodnutí v krajském referendu, možnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní a nemohlo dojít k manipulaci s hlasy a zkreslení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxh lístků nejsou stanoveny. Daný kraj je tiskne na základě vlastního zadání na vlastní náklady; hlasovací lístky musí splňovat náležitosti stanovené txxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxh místnostech, musí je kraj okrskovým komisím dodat v den hlasování, postačí před jeho zahájením.
K § 35
Náležitosti hlasovací místnosti jsou obdoxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x x xx xx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxontrolovat, zda má hlasovací místnost všechny zákonem požadované náležitosti. Po provedení této kontroly prohlásí předseda okrskové komise hlasovxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxském referendu. Hlasovat musí oprávněná osoba osobně. Zastoupení není přípustné. Pouze osoba, která ze závažných důvodů, zejména zdravotních, nebuxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xístku. Nejedná se o formu zastoupení. Tuto úpravu nesmí provést člen okrskové komise.
Oprávněné osobě bude umožněno hlasování až po prokázání oprávnxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxejná listina, kterou občan vedle jiného prokazuje svou totožnost a státní občanství. K prokázání těchto údajů není občan povinen předkládat další dokxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xstanovení upravuje rovněž způsob hlasování oprávněné osoby tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Rovněž i v krajském referendu je umožněno oprxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Do přenosné hlasovací schránky se může hlasovat pouze v územním obvodu hlasovacího okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena.
Právní úprava krxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxží se hlasování. Oprávněným osobám tak nebrání v účasti na krajském referendu ani to, že nejsou jednoznačně rozhodnuti pro některou z odpovědí (např. v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxem hlasování neplatnost hlasovacího lístku.
Ustanovení dále řeší situaci, jestliže nastanou okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokrxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxze ze závažných důvodů, nejdéle však o jednu hodinu; v rámci této doby musí okrsková komise důvody, které znemožňují hlasování, odstranit například zaxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxsti místní komisi a krajskou komisi.
Jestliže se vyskytnou okolnosti méně závažného charakteru, které lze odstranit ihned na místě, jsou odstraněny xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x x xx
xčítání hlasů okrskovou komisí je obdobné jako u místního referenda.
V případě, že během hlasování byla použita přenosná hlasovací schránka, její obsxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Za neplatný se určuje hlasovací lístek, který není na dodaném tiskopise. Pro podobu hlasovacích lístků není předepsána konkrétní podoba. Hlasovací xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxx xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxcích lístků, tj. krajský úřad. Upřesňuje se neplatnost hlasu i v případě, kdy oprávněná osoba na hlasovacím lístku zakřížkovala zároveň odpověď “ano” x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xíněno poškození hlasovacího lístku, kdy se případné utržení části hlasovacího lístku nedotklo textové části. Neplatný je hlasovací lístek také v příxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxování výsledků krajského referenda.
Platnost hlasovacího lístku potvrdí okrsková komise s tím, že žádnému jinému orgánu nepřísluší takové rozhodnxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxodnutí o tom, zda nedošlo při zjišťování výsledků hlasování v okrsku k porušení zákona přísluší pouze soudu na základě podaného návrhu podle zákona, ktxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxovací místnosti při sčítání hlasů okrskovou komisí. Vedle členů komisí se umožňuje účast dalších osob pověřených hejtmanem kraje, které budou zabezpxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx stejnopise zápis, který podepíší všichni přítomní členové okrskové komise. Pokud některý z členů komise zápis odmítne podepsat, uvede své důvody na sxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti tohoto zápisu. Zápis obsahuje všechny základní údaje o postupu okrskové komise v průběhu a při zjišťování výsledků hlasování a všechny údxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a důvody, které okrskovou volební komisi k tomuto opatření vedly. Po sečtení hlasů a podepsání zápisu o hlasování ohlásí předseda okrskové komise výslxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxmy a předá je spolu s ostatními dokumenty o hlasování příslušnému obecnímu úřadu do úschovy.
K § 44 a 45
Ustanovení upravují náležitosti zápisu místxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxého úřadu, od tohoto okamžiku plynou lhůty pro soudní přezkum.
Výsledky krajského referenda se ponechají na úřední desce krajského úřadů po dobu 15 dnxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtra o vyhlášení referenda, výsledku hlasování v krajském referendu a provedení rozhodnutí přijatého v krajském referendu, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne skxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxjském referendu je platné, pokud se referenda zúčastnilo alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob v daném kraji.
Rozhodnxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x5 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Závazným rozhodnutím je ta odpověď, která získala více hlasů a současně stanovené procenxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxob.
Těchto 35, resp. 25 % vychází z § 48 zákona o místním referendu, kde se počítá pro platnost a závaznost místního referenda rovněž s účastí nejméně 35 % xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxh osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Ani rozhodnutí v krajském referendu tedy nebude platné, nebude-li splněna podmínka minimální účasti a x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xe pro zastupitelstvo kraje a orgány kraje závazné. Sankcí je možnost rozpuštění zastupitelstva kraje podle znění nově doplňovaného ustanovení § 45 odxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
x x xx
x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xe jde vždy o činnosti patřící do samostatné působnosti kraje, považuje se za účelné výslovně tuto skutečnost uvést v zákoně o krajském referendu, obdobxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxačena jako výkon státní správy.
K § 51
Naopak úkony starosty obce a obecního úřadu, které jsou pro řádný průběh krajského referenda nezbytné, jsou vxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxorace
, kraje. Děje se tak na základě zákona a též v zájmu státu, jenž na základě Ústavy usiluje o funkční a demokratickou územní samosprávu. Právní úpravx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxsené působnosti. Náklady, zejména na odměny členů komisí, jsou však jednoznačně hrazeny podle § 52 z rozpočtu kraje.
x x xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxnem samosprávy.
Vybavení hlasovacích místností poskytne obecní úřad. Vybavení hlasovacích místností je stejné jak pro účely krajského referenda, xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxo konání hlasování ve volebních nebo hlasovacích okrscích. Není proto důvod, aby tyto náklady hradil kraj. Pouze pokud by vznikly obecnímu úřadu další xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxného výboru, získávání podpisů oprávněných osob ani náklady na kampaň, které vznikly přípravnému výboru.
K § 53
Návrh vychází z toho, že veškeré lhxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxání lhůty nebo její prodloužení nelze připustit z důvodů časové návaznosti jednotlivých úkonů.
K § 54
Správní řád (s výjimkou základních zásad činxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxjí projednávání přestupků na úseku krajského referenda.
K § 55
Toto ustanovení upravuje způsob zjišťování počtu oprávněných osob v území konání kxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxu je každý upozorněn na podpisových listinách. Jestliže podpisovou listinu úmyslně podepíše vícekrát nebo ji úmyslně podepíše osoba k tomu neoprávněxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedená pokuta může být oprávněné osobě rovněž uložena, jestliže v podpisové listině uvede nepraxxxxx xxxxxx
x x xx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxferendum
zastupitelstvem nebo v případě, že zastupitelstvo návrh na konání krajského referenda vůbec neprojednalo, má zmocněnec právo obrátit se k xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxmáhat ochrany u krajského soudu. Krajský soud své rozhodnutí zašle příslušnému zastupitelstvu, pro které je závazné; to pak vyhlášení krajského refexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxplatnosti rozhodnutí v krajském referendu a současně vymezuje okruh subjektů oprávněných tento návrh podat. Jedná se o případy porušení tohoto zákonx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje pokud vyhlásilo krajské
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxferenda.
Výše uvedený návrh může podat každá oprávněná osoba nebo zmocněnec, mají-li za to, že došlo k porušení předpisů o hlasování při krajském refexxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxí jistoty výsledků hlasování je stanovena maximální lhůta pro podání těchto návrhů. Návrh je třeba podat nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků hlaxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxuhé
K § 59
V zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů se doplňuje právo občana kraje hlasovat v krajském referendu v souvislostx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozpustit zastupitelstvo pokud ani ve stanovené lhůtě nebude respektovat rozhodnutí krajského referenda.
K části třetí
K § 60
Část třetí tohotx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxferenda. Právní úprava vychází z principů soudního přezkumu místního referenda.
K části čtvrté
K § 61
Stanovuje se legisvakance ne kratší než dvx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR