LIT33234CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxínkách nového územního uspořádání České republiky, jeho propojení do připravované právní úpravy krizového řízení a integrovaného záchranného systxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxranného sboru jsou upraveny zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně"), a předpisy vxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxa (dále jen "ministerstvo), hasičskými záchrannými sbory okresů, zřizovanými okresními úřady, a hasičskými záchrannými sbory hl. m. Prahy, Brna, Osxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxsterstvem. Zaměstnanecké vztahy příslušníků Hasičského záchranného sboru jsou upraveny jako
modifikace
pracovního poměru s použitím ustanovení x x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxch rozhodnutí. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., který stanoví jako jednu ze základních povinností státu ochranu života, zdraví a majetkových hodnot, řaxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxní těchto úkolů. Z těchto východisek je v předkládaném návrhu přistupováno k nově koncipovaným záměrům uspořádání veřejné správy, k nové koncepci krixxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxx xxx7, jímž vláda rozhodla o převodu výkonu státní správy ve věcech civilní ochrany z působnosti Ministerstva obrany do působnosti ministerstva, a na záklxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xbor České republiky (dále jen "záchranný sbor"), jehož základní složkou budou i nadále hasičské záchranné sbory v integraci s orgány krizového řízení x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konkrétní opatření v působnosti ministra vnitra na úseku krizového řízení již byla realizována v organizační struktuře ředitelství Hasičského záchxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxnném systému a tímto zákonem. Cílovým řešením je vznik záchranných sborů krajů, vytvořených z hasičských záchranných sborů okresů, z tzv. regionálníxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxejmé, že naznačené záměry nelze řešit novelou platné právní úpravy, tj. zákona o požární ochraně, neboť nové pojetí záchranného sboru přesahuje rámec xxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxliky. Dalšími články by měly být zejména zákon o požární ochraně, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxané úpravy veřejné správy, související především se vznikem krajských orgánů veřejné správy. Uvedený komplex bude upravovat všechny oblasti záchraxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxíků záchranného sboru (dále jen "příslušníci"), která musí být v souladu s jeho novým postavením a úkoly. Jejich současná úprava jako zvláštního druhu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxrní ochraně, ve znění pozdějších předpisů, výrazně přiblížila charakteru služebního poměru s tím, že k dosažení plnohodnotnosti ještě chybí některé xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xřevzetím platnosti zmíněné úpravy pro služební poměr příslušníků bude tento problém vyřešen. K tomuto řešení nebylo za současného právního stavu možxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxstskými) úřady, což by měl zásadně změnit právě tento navrhovaný zákon. K tomu přistupuje též skutečnost, že příslušníci civilní ochrany, kteří budou xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vlády č. 716 ze dne 14. 7. 1999, kterým je uloženo předložit návrh věcného záměru zákona o služebním poměru bezpečnostních sborů a služeb, je přitom řešexxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxahů příslušníků Hasičského záchranného sboru upraveny formou služebního poměru. O záměru zařadit převzetí služebního poměru pro příslušníky do zákxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx které je nezbytné vyjádřit vzhledem k odlišné náplni služby Policie ČR a záchranného sboru, jsou ze zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušnxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxy Hasičského záchranného sboru ČR v současnosti upraveny výhodněji (např. odchodné).
Naproti tomu navrhujeme nepoužít policejní úpravu nerovnoměxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xx, které by si vyžádal s tím spojený nárůst početních stavů o nejméně 2000 příslušníků.
Zhodnocení souladu s mezinárodními závazky, právem Evropskéhx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnství. Předmět úpravy, obsažený v tomto návrhu zákona, je v jednotlivých zemích řešen odlišným způsobem.
Návrh vychází z Ústavy ČR a z Listiny základxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxrácení obecného ohrožení a nepřesahují rámec daný platnou zákonnou úpravou v režimu služebních poměrů jiných složek x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxislosti se zřízením vyšších územně samosprávných celků, jednak se zavedením služebního poměru.
I. Zřízení vyšších územně samosprávných celků
přexxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xíst, z toho bude kryto ze současných početních stavů Hasičského záchranného sboru České republiky 50 tabulkových míst a ze stávajících regionálních úxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxhranných sborů krajů:V oblasti investičních výdajů vzniknou potřeby zejména na nákup automobilů (4 ks na jeden kraj) k zabezpečení řídící, kontrxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxdém jednotlivém případě pak bude přihlíženo k možnosti využití stávajících provozních objektů v okresech, které se stanou sídlem krajských měst.
Náxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxx xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxho rozpočtu.
II. Zavedení služebního poměru příslušníků
si rovněž vyžádá určité náklady.
Ke zvýšení nákladů dojde zejména v následujících oblastxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xředpokládané náklady na mzdy včetně zákonných odvodů představují ročně cca 6 mil. Kč;
-
dodatková dovolená
- její zavedení si nevyžádá žádné finančnx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx
(§ 114 zákona o služebním poměru) nezakládá nové nároky na státní rozpočet, neboť pouze nahradí odchodné, upravené dosud v § 57 b) zákona o požární ochrxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxtu na platu (§ 57 c) zákona o požární ochraně) se předpokládá uplatnění nároku na platové vyrovnání jen zcela výjimečně;
-
příspěvek za službu
(§ 116 a nxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxerý je obdobného charakteru; nároky na státní rozpočet v tomto případě dosáhnou v prvním roce cca 20 mil. Kč a budou se vztahovat na cca 300 příslušníků; v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxníků a podle současných předpokladů nepřesáhnou 3 mil. xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxční dopad navrhovaného zákona, týkající se zavedení
služebního poměru
, nezakládá nové nároky na státní rozpočet a bude zajištěn z prostředků poskytoxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxších předpisů.
Zvláštní část
K části první:
K hlavě I:
K § 1:
Tímto ustanovením se zřizuje Záchranný sbor České republiky. Rozsah jeho úkxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxému.
K § 2:
Stanoví se podřízenost záchranného sboru ministerstvu, přičemž generální ředitelství je jeho součástí a zabezpečuje všechny úkoly xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxní uspořádání záchranného sboru, jakož i postavení jeho jednotlivých složek. Do návrhu se promítá nové územně správní uspořádání státu spojené se vznxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxzového řízení a integrovaného záchranného systému. Záchranný sbor musí být v zásadě organizován podle územního principu a je tedy žádoucí, aby jeho noxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru kraje.
Na rozdíl od dosavadní právní úpravy, kdy vedle ředitelství Hasičského záchranného sboru existovalo dalších 76 hasičských záchrannýcx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxktivností a racionálním uspořádáním při požadované funkčnosti systému.
Vzdělávací, technická a účelová zařízení budou zřizována na úrovni generáxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xystému a civilní ochrany. Tím nejsou dotčena ustanovení školského zákona ve věcech středních a vyšších škol, kde je orgánem státní správy nadále minixxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxmi v oblasti rozpočtových pravidel a v majetkoprávní oblasti nově definována jako organizační složky státu, jejichž příjmy a výdaje jsou součástí rozxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxmi. Na straně druhé je tím složkám záchranného sboru umožněno vystupovat jménem státu.
Vzhledem k zásadní změně, tj. přeměně Hasičského záchranného xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxle zabývá postavením generálního ředitele a ředitelů záchranných sborů krajů (dále jen "krajský ředitel"), xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xejména v odborných záležitostech.
Okresní ředitelství mají v navrhované úpravě postavení organizační složky kraje; jejich úkoly budou ve vztahu k oxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxného sboru ve služebním nebo pracovním poměru.
Pokud jde o stanovení celkových početních stavů příslušníků a občanských zaměstnanců, přejímá se ustxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxx
x x x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxiřují tak, aby pokrývala celou oblast jejich činnosti.
Vzhledem k nutnosti vstupovat při služebním zásahu do bytu (např. v případech nebezpečí vznikx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxých podmínek a současně stanovit povinnosti příslušníka při tomto opatření. Ostatní oprávnění odpovídají stávající právní úpravě.
K vymezení opráxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxevším sleduje cíl vyloučit zneužití oprávnění příslušníkem.
K § 6:
Obdobně jako u policisty se nově upravuje povinnost příslušníka k zásahu nebx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxeré dosud nebyly pro příslušníky Hasičského záchranného sboru právně ošetřeny.
Stanoví se, že na služební poměr příslušníků se použije xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xterý řadí záchranné sbory mezi základní složky, zabezpečující úkoly státu na tomto úseku, a dále pak z nezbytnosti vysoké organizovanosti a operativnxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxeba zdůraznit, že zákon o služebním poměru bude pro příslušníky platit jako celek a úpravy uvedené v tomto zákoně až na výjimky vyjadřují především odlxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xozdělit do následujících podskupin:
1. Odlišnosti vyplývající z rozdílu mezi donucovací xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxitický charakter a jeho zneužití k politickým cílům lze prakticky vyloučit. Z toho důvodu se navrhuje nepoužít pro záchranný sbor ta ustanovení § 152 záxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxchto ustanovení, která mají charakter omezení občanských práv a svobod, nepovažujeme pro příslušníky za zdůvodnitelné.
2. Odlišnosti, které
neměnx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxogicky
definují některé pojmy. Např. v textu přísahy se mění pouze předmět ochrany v souladu s odlišným posláním těchto sborů (srov. § 6 odst. 2 zákona o xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxcky odlišné od zařazení do samostatného výkonu služby při služebním zásahu u záchranného sboru (srov. § 7 odst. 3 zákona o služebním poměru a § 12 tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxcí z potřeby
rozdílného systému
služby při jejím nerovnoměrném rozvržení, což souvisí s rozdílným charakterem obsahu služby (srov. § 41 až 45 zákona o xxxxxxxxx xxxxxx x x xx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xávěru obecné části důvodové zprávy a ve zdůvodnění § 14 a 15 tohoto zákona.
Vzhledem ke změně dosavadního slibu ve služební přísahu se text xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxí do samostatného výkonu činnosti ve zkušební době je upraven pouze k vyjádření rozdílu mezi předmětem činnosti příslušníka Policie ČR a příslušníka.
x x xxx
xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxků k provádění vysoce rizikových a odborně náročných činností v zájmu ochrany života a zdraví vlastního, jejich spolupracovníků, popřípadě vyloučenx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x x xx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxx o požární ochraně), která se v praxi plně osvědčila. S právní úpravou doby služby ve služebním poměru se shoduje ve všech zásadních aspektech (na rozdíl xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx k rozdílnému charakteru potřeb těchto služeb. V případě nepřevzetí této úpravy by došlo ke značnému zvýšení finančních nákladů na zabezpečení službyx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxa uvedená v § 41 až 45 zákona o služebním poměru, ale úprava uvedená v § 14 a 15 tohoto zákona.
Ustanovení § 63 odst. 2 písm. d) zákona o služebníx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxm tohoto rozšíření je dlouhodobost nasazení při některých výjimečných akcích bez možnosti vystřídání a zajištění běžných forem stravování.
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxravného pobytu současně se zpřísněním, spočívajícím ve stanovení požadavku trvání nejméně 10 let služebního poměru u příslušníků starších 40 let. Náxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxna o služebním poměru zůstávají zachována s tím, že možnost
zvýšeného
odchodného, které se vztahuje na vymezené kategorie příslušníků Policie ČR, sx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
x
x xxxxx xxxx
x x xx:
Povinnost mlčenlivosti se rozšiřuje též na osoby, které o to byly požádány, tedy na všechny občany, kteří nejsou ve služebním poměru k záchrannému xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx úprav týkajících se vlastnictví a užívání nemovitých a movitých prostředků používaných k výkonu služby.
Dosavadní situace v majetkoprávních vztazxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxké záchranné sbory okresů, hl. m. Prahy a měst Brna, Ostravy a Plzně, které jsou dosud zřizovány okresními a městskými úřady (zastupitelstvy). Provoznx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxady a jmenovaná města v rozdílné výši (v průměru cca 15 % neinvestičních výdajů a 25 % investičních výdajů).
Z hlediska vlastnictví nemovitého a movitéxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxujeme (po předběžných konzultacích s odbory 11 a 12 Ministerstva financí) uzavírání smluv mezi těmito subjekty. Máme na mysli uzavírání smluv podle usxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Je upravován přechod z pracovního do služebního poměru a zápočet dob rozhodných pro přiznání nároků ze služebního poměru.
Je uprxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxě, ve znění pozdějších předpisů.
Hodnosti rotmistra a nadrotmistra se uvádějí do souladu s hodnostmi strážmistra a nadstrážmistra, zavexxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
x x xxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxdle dosavadních předpisů (např. řízení ve věcech pracovního poměru, řízení o přestupcích apod.), podle těchto předpisů také dokončena.
K § 25:
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Jde o tyto právní předpisy:
1. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků, druhy prací zvlášť obtížnýcx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkařskou akademií v Hradci Králové na základě grantu ministerstva. Výsledky tohoto průzkumu budou podkladem k dokončení návrhu shora uvedené vyhláškxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxští zaměstnanci záchranného sboru
V této vyhlášce bude v podstatě vyjádřena současná právní úprava, vycházející z § 58 a 59 zákona o požární ochraněx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxze č. 1 k vyhlášce Ministerstva vnitra č. 294/1995 Sb., kterou se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy, stejnokroj a hodnosti příslušníxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx shodný s textem nařízení ministerstva č. 111 ze dne 27. 10. 1999 o zřizování a udělování medailí Policie České republiky a medailí Hasičského záchrannéxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxoví vzory služebních stejnokrojů, vzory služebních průkazů, jejich používání a způsob vnějšího označení
V této vyhlášce bude v podstatě vyjádřena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxti příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky.
5. Vyhláška, kterou se stanoví odborná způsobilost příslušníků
6. Vyhláška, ktexxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxhrany z resortu Ministerstva obrany do resortu Ministerstva vnitra - jinak by tato problematika nemohla být vyřešena v celém komplexu.
K části druhx xx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xboru z pracovního poměru do služebního poměru se provádějí nutné změny některých dalších zákonů.
K části deváté:
Stanoví se účinnost zákona.
V Pxxxx xxx xx xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR