LIT33124CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxa těmito právními předpisy:
- ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, jehož vydání iniciovalo vypracování návrhu zákona o hxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxiky, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xákona č. 189/1999 Sb.
- nařízením vlády České a Slovenské Federativní republiky č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace.
Současná práxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxcí koncepce. V důsledku toho je nedokonalá, zastaralá a nedostatečná. Věcná problematika je řešena do značné míry z pohledu, možností a aktuálních potxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxdářské mobilizace v souvislosti s možným válečným stavem. Hospodářské přípravy pro nevojenské krizové situace odvozuje sekundárně z předpokládanýxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxatečnost současné právní úpravy vyplývá především z absence zákona, jenž by zásadně upravil oblast hospodářských opatření nezbytných pro účinné řešxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxravy se jeví být též nežádoucí překážkou pro efektivní spolupráci s orgány NATO v oblasti civilního nouzového plánování.
Odůvodnění hlavních princxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxy spočívá ve vytvoření dosud chybějících právních předpokladů pro provádění organizačních a materiálních opatření, včetně zásad jejich financovánxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xrizových stavů. Účelnost navrhované úpravy spočívá i v tom, že v úzké návaznosti na opatření zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republixxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxsterstvem vnitra, zabezpečuje možnost materiální podpory sil, které budou aktivně zasahovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxtřeb obyvatel ČR v krizových stavech.
Navrhovaná právní úprava podstatně přispívá ke komplexnímu řešení právních vztahů v oblasti hospodářských opxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxvropských států. Úsilí o komplexnost nové právní úpravy se v předkládaném návrhu zákona projevuje v tom, že zahrnuje opatření pro krizové situace vojexxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxé informace přenechává, na základě doporučení pracovních komisí Legislativní rady vlády nebo na základě dohody s odborně příslušným ústředním správxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, ustanovení o kontrole a o sankcích za porušení zákona. Tyto oblasti jsou v dosud platné právní úpravě opominuty.
Přiměřenost navržené právxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxčnosti, že nebezpečí přímého vojenského napadení ČR se výrazně snížilo a příznaky jeho případného nárůstu se projeví s dostatečným časovým předstihex xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxé budou vznikat nenadále a budou vyžadovat okamžitou odezvu. Návrh zákona proto na rozdíl od dosavadní právní úpravy odlišuje v systému hospodářských xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxatelstva za všech krizových stavů od postupů zajišťujících zvláštní potřeby ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů za stavu ohrožení stxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxvů, a to nouzové hospodářství a hospodářskou mobilizaci. V těchto systémech budou hospodářská opatření zajišťována odlišným způsobem přiměřeným svxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxných rezerv. V jejich rámci budou pro podmínky nouzového hospodářství vytvořena nová účelová uskupení - pohotovostní zásoby a zásoby pro humanitární xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxích k prevenci, likvidaci a odstraňování následků krizových situací. Dosavadní přístup, který byl převážně založen na pořizování těchto prostředků xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zaměří především na organizování účelného využití těchto zdrojů za krizových stavů. Princip preventivního pořizování materiálních prostředků do vxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jejím celku
Právní úprava oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy formou zákona je v právním státě nezbytná, neboť v zájmu účinného řešení pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxch práv a svobod, přijaté ústavním zákonem č. 23/1991 Sb., lze činit jen na základě zákona. Zákon, jenž by oblast hospodářských xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxolečenská praxe ji postrádá. Náležitá právní úprava zmíněné oblasti je nezbytná pro vytvoření nutných podmínek k materiálnímu zabezpečení účinného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxátů sdružených v NATO od ČR patřičnou právní úpravu v této oblasti požaduje a očekává.
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xmlouvami, jimiž je Česká republika vázána a její slučitelnost s právními akty Evropských společenství
V Evropské unii není dosud oblast hospodářskýxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxotlivých členských států. Oblast hospodářských opatření pro krizové situace v ropném hospodářství ČR je předmětem samostatného právního předpisu - xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterými je Česká republika vázána vstupem do NATO, přímo pravidla pro řešení hospodářských opatření pro krizové stavy nevyplývají. Hospodářská opaxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jednou ze základních legislativních podmínek úspěšného začlenění České republiky do příslušných struktur NATO.
Přepokládaný hospodářský a finxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxspodářských opatření pro krizové stavy)
V období, kdy nebude vyhlášen žádný z krizových stavů, přijetí navrhované právní úpravy hospodářské poměry x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxinnostem a nárokům, jež vůči nim může na základě zákona uplatňovat státní administrativa v oblasti hospodářských opatření připravovaných a prováděnxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxt zmíněné povinnosti a nároky ze strany státu uplatňovány. Navrhovaná právní úprava tak přispěje k žádoucímu doplnění a zdokonalení právního řádu ČR.
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a předpokládá zapojení a využití všech institucí, jež nyní působí v systému hospodářské mobilizace.
Systém nouzového hospodářství počítá s racionxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxegrovaném záchranném systému, a to společně s případným uzavíráním smluv a dohod mezi řešiteli potencionálních krizových situací (zejména okresnímx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxo rovněž nevzniknou.
Tvorba pohotovostních zásob bude hrazena z běžných rozpočtových prostředků Správy státních hmotných rezerv na pořizování stxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx a 1998) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxdem na cíl jejich tvorby, tj. poskytnout obyvatelstvu zasaženému krizovou situací základní nezbytné životní potřeby na nejnutnější a časově omezenox xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxádají pouze zanedbatelné dodatečné nároky na státní rozpočet. I u těchto zásob se předpokládá, že budou pořizovány a obměňovány v systému státních hmoxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxžení počtu subjektů hospodářské mobilizace. Současně nelze ale vyloučit, že v závislosti na rozvíjení prací na přípravě plánů mobilizace ozbrojenýcx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež budou plnění těchto dodávek zajišťovat. Problém financování lze formulovat i tak, že skutečný rozvoj systému bude ovlivněn dostupnými rozpočtoxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxematika "uchování výrobních schopností". Zde dojde podle návrhu zákona k přesunu kompetencí, kdy z
gesce
Ministerstva obrany ČR přejde jejich zajišxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxly Ministerstva obrany ČR do rozpočtové kapitoly Správy státních hmotných rezerv jednorázově k datu účinnosti zákona a v dalších letech pak jejich zakxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxé stavy nevzniknou v důsledku přijetí nové právní úpravy dodatečné nároky na státní rozpočet, neboť výdaje na tuto činnost jsou i nyní běžnou součástí rxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxe minimální náklady spojené s jejich případnou materiální přípravou (kupř. pořízení matric odběrních poukázek) a náklady na jejich případné vyhlášexxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxní rozpočet v oblasti hospodářských opatření, jež jsou předmětem navrhované právní úpravy, by mohlo dojít pouze v případě, pokud by se vyskytla potřebx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx pak museli hradit tyto dodávky ze svých rozpočtů. Financování masivních opatření za konkrétních krizí navíc není předmětem tohoto zákona. Konkrétní xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vlády a Parlamentu tak, jak tomu bylo při povodních v roce 1997.
Předkládaný návrh zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy znamená zásadxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxo, dosavadní přístup, který byl převážně založen na "preventivním" pořizování těchto prostředků do vlastnictví státu, bude nahrazen systémem, kterx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxů, přičemž příslušné procesy by pak měly probíhat na komerčních principech (to znamená, že stát pouze zajistí, aby nezbytné dodávky nebyly za krizovýcx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxré platné zákony. Je již připravena novelizace zákona o rozpočtových pravidlech a navrhuje se novela základních daňových zákonů.
Je účelné, aby prxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxizové stavy, která je obsahem výše zmíněného návrhu zákona. Z tohoto důvodu se doporučuje preferovat řešení, při kterém budou samostatným zákonem reaxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxřazovány do jednotlivých daňových zákonů při jejich případné novelizaci.
Navrhované změny v základních daňových zákonech by měly zjednodušit příxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxtových pravidlech z těchto navrhovaných změn vychází a kalkuluje s nimi.
2. Zvláštní část
Zákon vymezuje předmět právní úpravy, s tím, že xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a povinností subjektů zapojených do systému přípravy a realizace hospodářských opatření pro krizové stavy.
Vymezují se nejdůležitější poxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxá dodávka". Neomezuje se jen na dodávku výrobků, nezbytnou dodávkou jsou také práce (například stavební práce) nebo služby (poskytování oprav, zdravxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxí nebo podmiňují plnění nezbytné dodávky.
Definuje se účel hospodářských opatření pro krizové stavy. Jejich příprava bude probíhat průběžxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxření pro krizové stavy je svěřována správním úřadům. Důraz je položen na správní úřady, zejména pro současnou právní úpravu jejich napojení na státní rxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxřských opatření pro krizové stavy. Systém nouzového hospodářství zajišťuje překonání krizového stavu přednostním využitím stávajících možností dxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxze pro stav ohrožení státu a pro válečný stav. Použití státních hmotných rezerv se děje v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxegrovaném záchranném systému. Regulační opatření slouží ke snížení spotřeby nedostatkových surovin, výrobků a energií nebo k usměrnění spotřeby poxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxých dodávek dostatečně účinné.
Jednotlivým prvkům systému hospodářských opatření pro krizové stavy jsou věnovány jednotlivé hlavy zákona.
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xůsobnost jednotlivých odborně příslušných správních úřadů a mají zejména finanční (rozpočtové) dopady zásadního významu (bezplatné uvolnění rezexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxny).
Ústřednímu správnímu úřadu je konkretizována odpovědnost za činnosti v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy v okruhu jehx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxto opatření u právnických a podnikajících fyzických osob. Nezastupitelnou činností je i metodická a věcná příprava regulačních opatření vyhlašovanxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nezbytných dodávek, které nemůže zajistit správní úřad nižšího stupně nebo správní úřad s jiným okruhem působnosti. K tomuto účelu zpracovává plán nexxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x x
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxlků a připravovaný návrh zákona o krajích a vymezuje krajským úřadům působnosti v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a vytváří právní prxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxpečí na úrovni kraje.
K § 8
Zákon respektuje skutečnost, že okresní úřad má na území svého okresu nejlepší předpoklady pro organizování hospodxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdí jen nejdůležitější obecně pojaté činnosti okresního úřadu v přípravě a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy. Okresnímu úřadu se svěxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx pravomoc uplatnit regulační opatření za vyhlášeného stavu nebezpečí na území okresu.
Další konkrétní činnosti okresního úřadu v této oblasti jsou pxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxhranném systému uložil povinnost zpracovat krizový plán.
Vymezuje se účel systému nouzového hospodářství, jeho prvky, nástroje a postuxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxího i vnějšího ohrožení státu. Výjimkou jsou pouze nezbytné dodávky pro ozbrojené síly a ozbrojené bezpečnostní sbory za stavu ohrožení státu a válečnxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxncipů zákona - zajišťovat nezbytné dodávky pro období krizového stavu využitím již existujících dodavatelských kapacit jako součásti běžného hospoxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxob s sebou přináší nutnost jejich skladování, obměňování a poskytování další odborné péče, což se v novém bezpečnostním prostředí ČR již nejeví účelné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na daném území a podle předpokládaných ohrožení zapojit za krizového stavu v úvahu přicházející podnikatele do systému nezbytných dodávek. Dále zde vxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podávat správním úřadům tyto informace je upravena v zákoně o krizovém řízení a IZS.
Plně se projevuje hlavní princip uplatněný v zákoně - zabezpečit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxzbytných dodávek formu písemné smlouvy. Dodavatel zajistí nezbytnou dodávku svou obvyklou činností. Nepředpokládá se, že by příprava nezbytné dodáxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxjich vytvoření, ochraňování a obměňování.
Může však dojít k situaci, kdy správní úřad vhodného dodavatele nezbytné dodávky nenalezne, ať už z důvodux xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxnosti jiného správního úřadu. V tomto případě zákon umožňuje přenesení odpovědnosti za zajištění nezbytné dodávky na odborně příslušný ústřední sprxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxnosti, u kterého lze důvodně předpokládat způsobilost nezbytnou dodávku pro dané území či správní obvod zajistit.
Zákon na základě zkušxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxy. Ustanovení upravuje způsob tvorby těchto zásob a mechanismus jejich použití za krizových stavů.
Zákon preferuje hlavní princip, podle něhož okrux xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxučit, stanoví se možnost vytvořit položky státních hmotných rezerv, které by měly zajistit nezbytnou dodávku v případě, že jiný způsob zajištění je nexxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxsoby.
Z tohoto důvodu se v rámci tohoto zákona navrhuje, aby pohotovostní zásoby byly vytvářeny v systému státních hmotných rezerv, aby bylo využito xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxí hmotné rezervy. V důsledku toho nedojde k podstatnému nárůstu finančních požadavků v souvislosti se zavedením nové kategorie zásob, protože ve většxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxevedeny do kategorie pohotovostních zásob a budou i nadále uloženy a ochraňovány u osob, které o ně pečovaly v předchozím období. Toto platí zejména pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxeno pro ozbrojené síly. Zákon řeší i způsob použití pohotovostních zásob - na rozdíl od minulosti jej do značné míry decentralizuje a "liberalizuje" taxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxh" mobilizačních rezerv, kde z jejich povahy vyplývá nepoužitelnost pro jiné než vojenské účely.
Zákon na základě zkušeností s řešením důsxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxtanovení upravuje způsob tvorby zásob pro humanitární pomoc a podmínky jejich použití. Zásoby pro humanitární pomoc se použijí na základě požadavku řxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejímž následkem je vyhlášení krizového stavu, může vést k tomu, že vytvořený movitý i nemovitý majetek části obyvatelstva bude velmi vážně poškozen x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxcí musí stát počítat, a proto se navrhuje svěřit odpovědnost za vytvoření, ochraňování a obměňování potřebných zásob Správě státních hmotných rezerv x xxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxmanitární pomoc se vytvoří v systému státních hmotných rezerv a nakládání s nimi se bude řídit stejnými zásadami, jako nakládání se státními hmotnými rxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxi.
Ustanovení blíže rozvádí systém hospodářské mobilizace, definovaný mezi základními pojmy používanými zákonem v § 2. Systém hospodářsxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xa stavu ohrožení státu, jež má vojenský charakter, jakož i za válečného stavu. Reaguje se tak na nové bezpečnostní prostředí České republiky, v němž se vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxtátní charakter, je nezbytné, aby systém hospodářské mobilizace byl uspořádán na jiném - více centralizovaném - principu než systém nouzového hospodxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xtátu.
Je upraven procesní postup při zajišťování materiální podpory ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů na základě mobilizační dodxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxá povinnost v budoucnosti uzavřít smlouvu o příslušné dodávce, je tento typ smlouvy zákonem výslovně vyloučen jako nedostatečně závazný.
Každý dodaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxnován podle § 16 subjektem hospodářské mobilizace. Stát mu zabezpečuje opatřeními uvedenými v § 17 podmínky pro plnění mobilizační dodávky. Protožx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxd by došlo ke skutečnému plnění. Náklady, spojené s přípravou mobilizační dodávky v době mimo krizové stavy, včetně případného uchování výrobních schxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx její zrušení, se oznamuje stanoveným správním úřadům. Je to potřebné zejména pro návaznost na systém subjektů hospodářské mobilizace, kterým může býx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxské mobilizace nezneužívá případných výhod, které mu z jeho jmenování subjektem plynou.
Je stanovena povinnost dodavatelů mobilizační dxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxbou majetkových sankcí, vzniklých v důsledku prodlení s plněním ostatních dodávek. To, zda jsou splněny podmínky zákona k osvobození od majetkových sxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxí hospodářské mobilizace, v němž budou mj. vyjádřeny podmínky, za nichž je možno očekávat plnění mobilizační dodávky. Předáváním vybraných údajů tohx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxdářské mobilizace je podkladem pro získání informací o zajištění mobilizační dodávky a pro případnou součinnost těchto správních úřadů při zajišťovxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxizové stavy bude v potřebném rozsahu informován i o systému hospodářské mobilizace. Při zpracování, předávání a uchovávání zmíněných informací je zpxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x 27).
Ustanovení se zabývá úkony procesního charakteru při jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxru stanoví Správa státních hmotných rezerv vyhláškou (viz § 29). Subjekt hospodářské mobilizace jmenuje a odvolává předseda Správy státních hmotnýcx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxznam rejstřík subjektů hospodářské mobilizace. Protože by však takový seznam, vzhledem k okruhu utajovaných skutečností, nemohl obsahovat jiné infxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxým se bude jmenovaný subjekt prokazovat při jednání s dodavateli a správními úřady. Po odvolání subjektu je stanovena povinnost toto osvědčení vrátit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxářských opatření pro krizové stavy, kde je velký důraz kladen na "bezplatné" zapojení obvyklých dodavatelů nezbytných dodávek, s určitými výjimkamix xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxuzového hospodářství a systému hospodářské mobilizace. U těchto subjektů nelze spravedlivě požadovat, aby do systému hospodářských opatření pro krxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxho rozpočtu i v období přípravy na krize (§ 13 odst. 3). Systém hospodářské mobilizace je nově vymezen velmi úzce a striktně a uvedená skupina subjektů, kxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxo řešení všech typů krizí je přitom naprosto zřejmá. Pro tyto případy je umožněno, aby byla odstraněna nadbytečná tvrdost zákona. Uvedená výjimka zabrxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dle nových definic) do systému nouzového hospodářství byly dosud běžně financovány z rozpočtové kapitoly Správy státních hmotných rezerv v rámci prxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxdňující v některých oblastech subjekt hospodářské mobilizace, která mu usnadňují možnost zajišťovat plnění mobilizační dodávky v podmínkách stavu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxorba a použití státních hmotných rezerv jsou již dostatečně upraveny jiným právním předpisem, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy se o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxnován samostatný díl v rámci příslušné hlavy, je ze systematických důvodů takto označeno i to hospodářské opatření, byť je uvedeno jedinou větou.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Pojem infrastruktury je definován v § 2 odst. 1, písm. k). Financování údržby objektů infrastruktury zákon svěřuje správnímu úřadu, který k nim má práxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxavu a spojení za krizového stavu, čímž nejsou vyloučeny možnosti jejího dalšího využití.
Je stanoven účel regulačních opatření, obecné poxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mají umožnit krajským úřadům, okresním úřadům, vládě ČR a České národní bance zasáhnout v případě, že krizová situace vedoucí k vyhlášení krizového stxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx charakteru jak územně, tak - za těžších krizových situací - i individuálně ve vztahu k fyzickým osobám na celém území ČR.
Taxativně jsou uvedxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxí a integrovaném záchranném systému. I následné paragrafy týkající se regulačních opatření obsahují
taxativní
výčet využitelných regulačních opaxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxé instrumentárium je naprosto standardního charakteru a odpovídá zákonodárství vyspělých zemí, a to i z hlediska příslušného stupně územní státní spxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx k dispozici přímo v místě a v příslušném územním obvodě.
Ustanovení vyjmenovává regulační opatření, která může použít vláda za nouzového sxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxt (na celém území ČR) všech opatření vymezených pro úroveň kraje a okresu předchozím ustanovením § 21 odst. 1.
Rovněž instrumentárium regulačních opaxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxní vyjmenovává další regulační opatření, která může použít vláda pouze za stavu ohrožení státu a válečného stavu. Princip, že vláda může v krizovém staxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž
taxativní
výčet oprávnění guvernéra České národní banky, která může přijmout v obou krizových stavech souvisejících s vnějším napadením stáxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxosti systému je kladen důraz na kontrolní činnost i v době před vyhlášením krizových stavů. Správě státních hmotných rezerv se svěřuje oprávnění prováxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx s její faktickou koordinační rolí v systému a s postavením správního úřadu odpovědného za efektivnost financování přípravy těchto opatření.
Pokud jxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxízeným složkám, jež odpovídají v souladu se svou působností danou kompetenčním zákonem za přípravu těchto regulačních opatření (ministerstva, krajxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxuje se maximální výše pokuty, jednotlivé skutkové podstaty pro uložení pokuty (jedná se buď o porušení vyhlášených regulačních opatření za krizových xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xřípadů porušení vyhlášených regulačních opatření je přísně odlišeno to, zda se jedná o fyzickou osobu, nebo o podnikatelský subjekt. V případě fyzickxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxaným souborem (nutně v jistém stupni obecnosti pojatých) regulačních opatření se nenavrhuje jejich naprosto konkrétní výčet (jako nereálný). Rovněx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, Česká obchodní inspekce apod. - ukládat pokuty. Maximální možná výše pokuty pro podnikatelský subjekt je přitom vždy stanovena s přihlédnutím k tomux xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxotože obvykle dochází k porušení zákona nikoli z jeho neznalosti, ale za účelem získání neoprávněného zisku, umožňuje navržená výše pokut alespoň v něxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxktivní lhůtu pro zahájení správního řízení o uložení pokuty. Zákon navrhuje nezapočítávat pokuty na případnou náhradu škody a ponechat pokutám vyložxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxjmy z pokut a výkon rozhodnutí o uložení pokuty.
Zásadní je ustanovení odstavce 2 tohoto paragrafu, které ukládá správním úřadům oprávněným uložit poxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xdržování v rámci intervalu uvedeného u jednotlivých ustanovení § 25 a nikoliv využívat pouze maximální uvedenou výši pokuty.
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xtavy. Druhý odstavec respektuje např. bankovní tajemství, ochranu utajovaných skutečností aj.
Přechodné ustanovení upravuje právní poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxení tohoto existujícího pojmu pojmem jiným. Protože současně platné právní předpisy (konkrétně nedávno Parlamentem schválený zákon o zajišťování oxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxící subjekt hospodářské mobilizace přejdou práva a povinnosti podle zákona, anebo jeho postavení subjektu hospodářské mobilizace zanikne.
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí k vydání prováděcího před-pisu a současně se uvádí obsah vyhlášky, kterou vydá Správa státních hmotných rezerv.
Přijetí navrhovaného záxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xoto platné znění obsahuje v § 1 odst. 1 slovní spojení "hospodářská mobilizace a hospodářská opatření pro zajištění obrany státu", které po přijetí nyxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxo krizové stavy", současně jako nejobecnější vyjádření účelu a předmětu nově navržené úpravy.
Další změnou je doplnění působnosti SSHR o oblast vymexxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxních hmotných rezerv upravené v rámci § 4 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv. Zde dochází k doplnění o pojmy "pohotovosxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxní část novelizace se týká upřesnění typu majetku, který je Správa státních hmotných rezerv povinna obhospodařovat, použitím jeho obecnějšího a přesxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňových a poplatkových zákonů (o dani z přidané hodnoty, o spotřebních daních, o xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx po vyhlášení stavu ohrožení státu, resp. válečného stavu (a pouze na dobu jejich platnosti) přijmout taková opatření, která umožní přípravu nouzovéhxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xávrhem účinnosti stěžejního zákona upravujícího činnost za krizových stavů, a to zákona o krizovém řízení a IZS.
V Praze dne 15. listopadu 1999
Ing. Mxxxx xxxxxx xx xx
xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxrauch, CSc., v. r.
předseda Správy státních hmotných rezerv
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR