LIT32584CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a k zákonu č. 240/2000 Sb., krizový zákon

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xdále jen "návrh zákona") je společenská potřeba zvláštní právní úpravy, která by vytvořila podmínky pro řešení situací vyvolaných mimořádnými událoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxavena nedostatečně. Právní úpravou civilní ochrany v předkládaném zákoně je plněna i povinnost České republiky transformovat Dodatkový protokol k Žxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 168/1991 Sb.
Potřebnost odpovídající právní úpravy vyplynula dále zvlášť naléhavě při řešení rozsáhlých ničivých povodní v roce 1997, které postixxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxh a likvidačních prací, kdy byly bezprostředně ohroženy lidské životy a majetek. Tento názor byl potvrzen i závěry uvedenými ve Vyhodnocení postupu Mixxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx řešena některými předpisy, ale tuto úpravu z hlediska její použitelnosti lze charakterizovat jako úpravu nevyhovující, protože jde o:
- předpisy vyxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxšení mimořádných událostí jen v lokálních (okresních) podmínkách a o předpisy orientované výlučně jen na konkrétní příčiny vzniku mimořádných událoxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxbjektům v potřebné kvalitě, a především chybí možnost centrálního řízení a koordinace při řešení krizových situací prováděná státními orgány, ačkolxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xdraví a majetkových hodnot,
- předpisy i podzákonné povahy, dokonce usnesení vlády a různé interní předpisy, které nemají potřebnou účinnost a sílu zxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 418xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx3/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomovx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxžné, protože je nutné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a krizových situací.
Návrh nové úpravy je jedním ze souboru předpisů připravovaných v návaznosti na ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti Česxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xchválených zákonů tzv. vojenské legislativy. Tímto novým předpisem se předpokládá vytvořit úpravu zvláštní povahy zaměřenou na problematiku závažxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxcované některými ministerstvy a jinými ústředními správními úřady.
Návrh zákona vychází zejména z čl. 3 citovaného ústavního zákona, který stanovx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxiky, to je v případech, kdy je bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy republiky nebo ve značném rozsahu vnitřxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xvedeném ohrožení je třeba vidět např. živelní pohromy, ekologické a průmyslové havárie nebo jiná obdobná nebezpečí, ale i hromadné nepokoje vyvolané xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xe existence mimořádných podmínek a postupů odpovídajících předpokládaným krizovým situacím. Jde zejména o účelově upravený a centralizovaný systéx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdnotný řídící systém orgánů vybavených potřebnou působností jak pro účely přípravy na krizové situace, tak i pro jejich řešení. Při konstruování návrxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxres - obec). Předpokládá se, že tato koncepce umožní širší pojetí řízení zejména při organizování a plánování přípravy na krizové situace a při jejich vxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxu funkci koordinačního orgánu na úrovni krajů, okresů a obcí budou plnit nově zřízené bezpečnostní rady, které v některých případech nahradí dosavadnx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xkresů, což zpracovatele návrhu zákona vedlo k uvedení i kraje v návrhu zákona jako důležitého středního stupně systému krizového řízení, i když v součaxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a dále z návrhu zákona o krajích (krajské zřízení). Z uvedeného důvodu je třeba považovat použité termíny, zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxal problém, jak se vypořádat s možným oddálením faktického vzniku orgánů krajů na pozdější termín, než nabývá účinnosti ústavní zákon č. 347/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxového řízení byla citelně narušena, byla připravena informace do Bezpečnostní rady státu se žádostí o přijetí rozhodnutí v jaké podobě připravit konexxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v dočasném přenesení působnosti orgánů krajů v oblasti krizového řízení na Ministerstvo vnitra a na krajská ředitelství Záchranného sboru České repuxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxho záchranného sboru. K tomu bylo nutné připravit návrh na novelizaci zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Tato úxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx okamžikem zřízení krajských úřadů.
Zahrnutím již existujícího integrovaného záchranného systému v kvalitativně nové podobě do návrhu zákona se přxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxranného systému do postavení, které je adekvátní úkolům uloženým složkám integrovaného záchranného systému tímto zákonem. Integrovaný záchranný sxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Integrovaný záchranný systém je třeba zejména v tomto druhém případě považovat za nástroj pro koordinaci a součinnost, kterým se zabezpečuje jednotnx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xystému umožňuje upustit od původního záměru, podle kterého měl být integrovaný záchranný systém upraven samostatným zákonem.
Významnými prostřexxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxizového stavu, konkrétně stavu nebezpečí, a jednak oprávnění ke stanovení potřebných krizových opatření, přičemž může dojít ke krátkodobému omezenx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xímto zákonem.
V průběhu dosavadního legislativního procesu návrhu zákona se vyskytly ojedinělé názory a připomínky zpochybňující ústavnost znění xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxipomínkám uvést, že znění návrhu zákona není v rozporu s Ústavou České republiky, resp. Listinou základních práv a svobod. Tento názor vychází ze skutexxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x případech, v mezích a způsoby stanovenými tímto zákonem. Povinnostmi ukládanými podle tohoto zákona může dojít pouze k dočasnému omezení některých zxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxě připouští omezení těchto práv a svobod zákonem. Navrhovaný krizový zákon, stejně jako jiné zákony, se bude vztahovat po neurčitou dobu na neurčitý okxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vymezující konkrétní postup xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxledem na výše uvedené lze konstatovat, že navrhovaný zákon o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému je v souladu s ústavním pořádkem České rxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxislativním procesu návrhu zákona.
Vzhledem k tomu, že těžiště aplikace krizového zákona při řešení krizových situací bude především na orgánech okrxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xkresních úřadů vyjádřila, vedle připomínek věcné povahy, které byly využity k úpravě návrhu zákona, podporu přijetí zákona v navrhovaném znění. Rovnxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxsta Ostravy o zaslání připomínek k návrhu zákona. I zde byla vyjádřena podpora návrhu zákona.
K provedení navrhovaného zákona se předpokládá vydat nxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxýchovy a Českého báňského úřadu, z nichž některé nabudou účinnosti současně se zákonem.
Při tvorbě návrhu zákona byly využity též vhodné prvky podobnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxtivy pro stavy nouze z roku 1996, které mají doporučující charakter.
Oblast krizového řízení není upravena právem Evropských společenství.
Ze směrxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxh předpisů členských zemí v této problematice. I přes tuto skutečnost jsou v návrhu zákona respektována některá doporučení, která usnadňují kompatibxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx nutné novelizovat některé platné zákony. Přitom se navrhuje novelizovat jen ty předpisy, u nichž nová úprava vyvolá závažné změny, což je zejména v příxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvrhů nových právních předpisů, např. zákona č. 367/1990 Sb. a zákona č. 418/1990 Sb. Návrhy uvedených předpisů jsou ve stádiu přípravy návrhů zákonůx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxnisterstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra se navrhuje krizovým zákonem novelizovat také zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jinýxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xprávních úřadů pro oblast krizového řízení, navržená v § 10 až 13 návrhu zákona, se nedá vykládat jako obecná
kompetence
resortů podle zákona č. 2/196x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx správě ve vodním hospodářství (působnost povodňových orgánů).
Finanční náklady na zajištění funkce systému krizového řízení České republiky budox xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx chodu hospodářství apod. Zvýšené finanční náklady na zavedení systému krizového řízení v ČR si vyžádá vybudování informačního systému krizového řízxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xze předpokládat pro integrovaný záchranný systém v oblasti výstavby součinnostního spojení. Při tomto požadavku se vychází z nutnosti vybavit operaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdardům a bude umožňovat hlasovou i datovou komunikaci. Ministerstvo vnitra předpokládá, že v letech 2000 až 2002 je nutné ze státního rozpočtu uvolnit xxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxliky a zdravotnické záchranné služby a částku 2,3 mld. Kč pro Ministerstvo vnitra na dostavbu infrastruktury součinnostního rádiového spojení v intexxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxí složky integrovaného záchranného systému je nutné v letech 2000-2002 uvolnit ze státního rozpočtu 2,5 mld. Kč.
Zřízení dalších operačních a informxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxmořádných i krizových situací, si vyžádá náklady ve výši 1,92 mld. Kč ze státního rozpočtu především na stavební úpravy, vnitřní vybavení, softwarové x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxnisterstvo vnitra 0,3 mil. Kč v letech 2000-2001, krajské úřady 0,42 mld. Kč v letech 2000-2005 a okresní úřady 1,2 mld. Kč v letech 2000-2010 (čerpání 70 x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxou 7,52 mld. Kč, o které bude potřebné navýšit finanční prostředky přidělované ze státního rozpočtu. K uvolňování těchto prostředků budou vládě na jedxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxx
x x x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxrakterizují hlavní obsah navrhované právní úpravy. Předmět úpravy vychází z čl. 3 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, poxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
K § 2
Návrhem zákona se upravuje oblast specifické problematiky, která je v právním řádu zatím neznámá a proto je potřebné u nově zavedených pojmů vymexxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xyhlášeny k jejímu řešení. Hodnocení intenzity těchto faktorů je věcí individuálního posuzování, zejména s ohledem na rozsah zasaženého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxvat, že mimořádnou událost lze řešit standardním způsobem. Krizová situace nastává tehdy, kdy standardní způsoby vyplývající z působnosti řešitelů xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xešení krizové situace. Existuje tedy vzájemná podmíněnost mezi krizovou situací a krizovými stavy, spočívající v tom, že krizová situace nastává tehxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxívat pojem civilní nouzové plánování, který doposud není obsažen v žádné normě českého právního řádu. Vzhledem k tomu, že v zemích Aliance je tento pojex xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxckých osob vykonávat v určeném místě určené práce v souladu s potřebami řešení krizové situace.
Za věcné prostředky pro účely řešení krizových situacx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxa je i zvířectvo a ptactvo, pokud je ovladatelné a užitečné, tj., slouží-li potřebám lidí. Pro zabezpečení některých úkolů bude nutno využít i řady služxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xýkony, které lze požadovat v zájmu řešení krizové situace.
K § 3
V zákoně se zavádí nový institut "stav nebezpečí", což je krizový stav, který může xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxávy na daném teritoriu (dle § 28, odst. 2 jde i u krajů o působnost ve státní správě) tedy předseda zastupitelstva kraje nebo přednosta okresního úřadu. Sxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxce při vyhlášení nouzového stavu, je nutné, aby obdobnými oprávněními disponoval i předseda zastupitelstva kraje nebo přednosta okresního úřadu při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxu, aniž by do jejich řešení musela zasahovat vláda. Příslušné teritoriální orgány krizového řízení však musí být oprávněny přijmout taková opatření, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ústavního zákona č. 110/1998 Sb., předsedovi zastupitelstva kraje a přednostovi okresního úřadu zakládá zmocnění vyhlásit stav nebezpečí tento zákxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxivně vymezuje, která práva a za jakých podmínek mohou být takto omezena.
Navrhovaná úprava umožňuje vládě zrušit stav nebezpečí vyhlášený předsedou xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxní je velmi důležité, protože by mělo zabránit nadměrnému zásahu do základních práv a svobod, není-li to nezbytné.
K § x
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxt o užití krizových opatření. Uvedený výčet oprávnění a úkolů je adekvátní nejvyššímu postavení vlády a její odpovědnosti v systému orgánů krizového řxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxetizována při nouzovém stavu a stavu ohrožení státu.
Rozdělení působnosti v zákoně je založeno na zásadě, že každé ministerstvo nebo jiný ústřední spxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxch případech příslušné ministerstvo koordinuje přípravu, tj. především určení postupu při řešení krizových situací, který je obsažen v krizovém pláxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xompetenčního zákona, je určován koordinující ústřední správní úřad rozhodnutím vlády.
Řešení všech vzniklých krizových situací spadajících do půxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxejmenováním Mezirezortního krizového štábu).
K § 5
Potřebné účinnosti krizových opatření, zejména při provádění záchranných a likvidačních xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxterých případech v návrhu zákona předpokládán. Tato úprava vyplývá z toho, že je preferován zájem na ochranu života, zdraví a majetku před zájmem nepřixxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxické právo apod.
Potřebnost úpravy uvedené v tomto ustanovení vyplývá z Čl. 6 odst. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., kde se předpokládá, že ve zvlášxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xkládají. K uvedenému důvodu je třeba ale dále dodat, že v tomto případě by ustanovení § 5 bylo využíváno pouze pro účely nouzového stavu vyhlašovaného vlxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxbezpečí vyhlašovaném na území kraje nebo okresu.
Omezení základních práv a svobod se upravuje v návrhu zákona pouze v těch případech, kdy Listina zákxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxuh nekonkrétních případů. Z těchto standardních legislativních principů lze odvodit, že i v případě tohoto zákona nelze předem precizovat podmínky vxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxu, průběhu a dalších rozhodujících okolností. Tyto okolnosti řeší obdobným způsobem i ostatní demokratické státy v EU a NATO.
K § 6
Nouzový stav jx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxu, kterou nelze řešit vyhlášením stavu nebezpečí v rámci okresu či kraje. K účinnému řešení takové mimořádně závažné krizové situace je potřebné použíx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x x xx
x x x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxní vlády k vyhlášení krizových opatření, tentokrát v době trvání dalšího krizového stavu, tj. stavu ohrožení státu, vychází z předpokládané specifičxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxiky. Přitom stav ohrožení státu je nejvyšším krizovým stavem pro krizové situace, které nesouvisí s obranou státu. Zároveň však může být vyhlášen i při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxem, se předpokládá, že krizová opatření vyhlašovaná při stavu ohrožení státu a válečném stavu budou v sobě zpravidla již obsahovat krizová opatření vyxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxě s vyhlášením příslušného krizového stavu, proto i způsob vyhlášení je stejný, tj. způsob uvedený v čl. 12 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. To platí i pxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xojetí, což je konkrétní případ tohoto ustanovení, tak se dále vymezují další "krizové" působnosti některým konkrétním ministerstvům, např. Ministexxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxti vymezené zvláštními zákony a z tohoto důvodu je potřebné v navrhovaném zákoně konkretizovat působnost těchto ministerstev i v oblasti krizového říxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se pouze přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací, nejde o nepřímou novelu zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných úxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xosáhlo stavu připravenosti k řešení krizových situací, musí rozpracovat povinnosti a úkoly uvedené v odst. 1 do podmínek vlastní působnosti vymezené xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxích odborných činnostech se předpokládá vydat prováděcí právní předpisy.
Koordinační funkce Ministerstva vnitra v systému krizového řízení zavádxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxostí je z části vázáno na spoluúčast Ministerstva vnitra, např. vyžadování a předávání potřebných podkladů spojených s přípravou na krizové situace pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xčelem této dílčí úpravy je tedy stanovit předepsaný postup s cílem minimalizovat zmíněné záporné jevy, které v minulosti komplikovaly činnost okresnxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxo vztahových otázkách je podložena zejména zájmem okresních úřadů.
V odst. 2 je navrhovaná úprava konkrétnější a instruktivnější. Nadále se předpoxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxí ke zpracování prováděcích právních předpisů k úpravě specifických oblastí činnosti v rámci přípravy na krizové situace a jejich řešení. Jedná se napxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxškolních a školských zařízeních v době, kdy tuto péči nebudou moci vykonávat jejich rodiče postiženi důsledky krizové situace nebo při jejich nepřetrxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx
x x xx
Ministerstvu vnitra, jako ústřednímu správnímu úřadu odpovědnému za ochranu obyvatelstva a koordinaci přípravy a řešení krizových situací, které nxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxe Ministerstva vnitra vychází ze stávajících předpisů upravujících oblasti, které náleží do působnosti Ministerstva vnitra. V oblasti civilního noxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxisterstva vnitra pro oblast civilní ochrany v návaznosti na usnesení vlády č. 53/1999, o harmonogramu pro zabezpečení převodu výkonu státní správy ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může být i epidemie mimořádně velkého rozsahu anebo taková epidemie může vzniknout v příčinné souvislosti s mimořádnou událostí jako druhotný jev. Mixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx záchranná služba náleží do základních složek integrovaného záchranného systému, je tedy profesionálním a permanentně fungujícím orgánem při řešenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxravotní situace v postižených oblastech a tudíž bude moci reagovat vyhlášením příslušných opatření.
K § 12
V tomto ustanovení jsou Ministerstvx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxní je potřeba vytvořit podmínky pro zachování funkčnosti dopravního spojení i v průběhu krizových situací, protože bez možnosti spojení nelze realizxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxvinností nebo nezbytných omezení bude realizováno jen dočasně a v nezbytné míře tak, aby do svobody ekonomického rozhodování omezovaných subjektů byxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxony ve veřejném zájmu. Dopravními výkony se rozumí přeprava osob, zboží, překládka, dovoz a odvoz stavebního materiálu a podobně.
Ministerstvo doprxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxě (informační systém DOK). Tento informační systém je určen jen pro okresní úřady, orgány hygienické služby, hasičské a záchranné služby a podobně. Inxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxebných informací je potřebné uložit povinnost správním úřadům a dopravcům poskytovat nezbytné údaje o dopravě těchto nebezpečných věcí pro evidenčnx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxtavení v oblasti měnové politiky a bankovnictví zaujímá Česká národní banka, která jednak připravuje opatření v této oblasti při vzniku jakékoliv krixxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xrizového řízení včetně podmíněnosti navrhované úpravy o krajských úřadech, působnosti předsedů zastupitelstev krajů a ředitelů krajských úřadů byxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxních samosprávných celků. Navrhované začlenění kraje do systému krizového řízení jako subjektu, který bude disponovat vlastním rozpočtem, organizxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxě samostatný celek. Ačkoliv otázka působnosti budoucích vyšších územních samosprávných celků není dosud rovněž upravena, vychází se ze skutečnostix xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxch krajských úřadů se v odst. 2 až 4 vymezuje konkrétní působnost úřadu jako instituce při provádění činností zaměřených na přípravu k řešení krizových xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxo na potřebě znalosti těchto údajů a jejich využití při zpracování krizových plánů, což vytváří základní podmínky funkčnosti těchto dokumentů. Potřexx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvarijních plánů.
K § 15
Znění tohoto ustanovení navazuje na úpravu § 14 dalším výčtem činností krajského úřadu s tím rozdílem, že tentokrát jde o kxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx
x x xx xx xx
xxxxva těchto ustanovení se vztahuje přímo k vedoucímu funkcionáři kraje, kterému jsou v rámci výkonu státní správy zakládány významné pravomoci pro přípxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdna fyzická osoba, která bude současně konkrétním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxvání potřebných opatření. Tato úprava je ve shodě s návrhem zákona o krajích (krajské zřízení).
K § 20 a 21
Obsah těchto ustanovení je částečně analxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxkona. Znění obou ustanovení byla zpracována převážně podle návrhu některých okresních úřadů, které spolupracovaly při přípravě návrhu věcného záměxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxe 1997, které byly mj. i podnětem k návrhu znění odst. 6 § 21 a odst. 3 § 24. Tyto odstavce obsahují úpravy pro výjimečné případy, pokud by nastaly situace přxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x x x xxxxx xx xx x x x x x xx xxxxx x xxxxx xx x xdst. 2 zákona č. 425/1990 Sb., což je předmětem novely uvedeného zákona o okresních úřadech obsažené v části druhé návrhu zákona.
K § 22 až 24
Obecx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxzení. Působnost obce ve věcech krizového řízení je obdobně jako u krajského úřadu výkonem státní správy, což je uvedeno v § 28, odst. 2.
Při vymezování jxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxti zabezpečit vytvoření nezbytných podmínek u obce a ve vztahu k obci, které by byly přibližně shodné a navazující na systém krizového řízení, byly záklxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxledem na skutečnost, že Ústava České republiky ve svém článku 105 umožňuje svěřit výkon státní správy orgánům samosprávy.
Povinnost stanovená v § 2x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxašovatelem krizového stavu, nesmí jít nad jejich rámec. Jestliže obec stanoví specifická krizová opatření, která sice nejdou nad rámec krizových opaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx těchto specifických krizových opatření obec z obecního rozpočtu.
K § 25
Problematika krizového řízení, přípravy na mimořádné události a krizoxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxé rozhodování o dalším postupu. Z tohoto důvodu je potřebné zřídit bezpečnostní rady krajů, okresů a obcí, popřípadě i krizové štáby jako kompetentní oxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnými subjekty. Vytvoření systému bezpečnostních rad a krizových štábů na regionální úrovni je analogické s vytvořením těchto orgánů na celostátní úrxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x1. 1. 1999 č. 33 jako Mezirezortní krizový štáb). Podrobnosti o složení a činnosti bezpečnostních rad kraje, okresu, obce a krizových štábů kraje a okrexx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xnemožní přesouvání prostředků do jiných oblastí. Změny v této oblasti ukládá i vládou schválený Harmonogram opatření předložených podle usnesení vlxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxního využití při řešení krizových situací v jednotném standardu, ukazují nezbytnost užití kompatibilního informačního systému orgánů krizového říxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x x xx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxázelo z principu, že tyto orgány budou působit v systému krizového řízení v rozsahu věcné
kompetence
uložené platnou úpravou. Krizový zákon by měl staxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxt. 3 nemohou být, vzhledem ke své zvláštní působnosti a postavení, orgány krizového řízení v obdobném významu jako ministerstva obecně i výslovně uvedxxx x xxxxxx xx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xdálostech. V případě, že mimořádná událost vyvolá krizovou situaci a vyhlášení krizového stavu, bude integrovaný záchranný systém plně podřízen orgxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxí orgány své činnosti.
Ustanovením se dále vymezuje postavení Ministerstva vnitra jako ústředního orgánu, které stanoví a bude organizovat integroxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxné události nebo krizové situace.
K § 30
Provádění záchranných a likvidačních prací je nutné řídit, usměrňovat, slaďovat a jinak koordinovat vžxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx x xx xxxduje vymezit rozsah působnosti uvedených funkcionářů při výkonu pravomoci svěřené jím tímto ustanovením, aby se mimo jiné vyloučilo riziko vzniku tzxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx okamžiku koordinace z úrovně okresního nebo krajského úřadu přesně vymezená vazbou na vyhlášení nejvyššího stupně poplachu.
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xáchranný systém orgánům krizové řízení. Ustanovení je nutné k zabezpečení řešení krizových situací.
K § 32
Integrovaný záchranný systém je vytvxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxčné
kompetence
pro zvládnutí celé řady úkolů při řešení mimořádných událostí, potřebnou mobilitu, jsou rovnoměrně rozmístěny na území České republxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxu podle dohody k dispozici základním složkám stejného systému tehdy, pokud základní složky nebudou mít dostatek sil a prostředků potřebných k řešení kxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxlišení od ozbrojených sil a tím i zabezpečení jejich ochrany podle těchto úmluv.
K § 33
K dosažení účinnosti integrovaného záchranného systému jx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxo institucích navazuje struktura integrovaného záchranného systému současně i na systém krizového řízení státu.
K § 34
Pro další funkci systému xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxkce integrovaného záchranného systému bude potřebné zřídit jako nový orgán Ústřední operační a informační středisko integrovaného záchranného sysxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxisek integrovaného záchranného systému stávající operační střediska Hasičského záchranného sboru České republiky, podle nové úpravy Záchranného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xrostředků k řešení mimořádné události. Operační střediska budou dále plnit úkoly civilní ochrany v oblasti vyrozumění správních úřadů a varování obyxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxďovány jedním odpovědným funkcionářem (velitelem zásahu), kterým je zpravidla velitel zasahující požární jednotky. Oprávnění i povinnost řídit soxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxostmi v problematice mimořádných událostí. Současně se upravují řídící vztahy těch funkcionářů správních úřadů, kteří mají možnost vydávat pokyny k xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména, při nichž je nutné soustředit více sil a prostředků, nelze zvládnout jedním subjektem. Z tohoto důvodu se v ustanovení vytváří veliteli zásahx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xvým průběhem mohou ohrožovat životy a zdraví osob a majetek. Podobné ohrožení může nastat i při použití techniky nebo jiných zásahových prostředků zejxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxovení potřebných omezujících opatření ve veřejném zájmu. Nepředvídatelnost mimořádných událostí, které v budoucnu mohou nastat, vylučuje možnost xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxebné upravit pravidly, kterými budou vymezeny především
kompetence
oprávněných subjektů a podmínky, za nichž budou oprávněni pomoc vyžadovat. Neuxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxt zahraniční pomoc se navrhuje s ohledem na jeho působnost stanovenou v § 10 odst. 1, a v zájmu
eliminovat
možnost nebezpečí z prodlení, pokud by toto oprxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vyšší význam, protože na poskytnutí určitých sil, prostředků a služeb se lze spolehnout, vzhledem k tomu, že jejich poskytnutí je smluvně garantováno x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx které jsou považovány za potenciální dodavatele plánované pomoci na vyžádání, čili jde o případné smluvní strany, které podle své působnosti, kapacix x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxdné události zasahující složky integrovaného záchranného systému nebudou disponovat dostatečnými silami a prostředky potřebnými k ochraně životax xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxrovaného záchranného systému zpravidla nastane nečekaně až na místě zásahu a bude vyvolán nepředvídanou okolností.
Využití zdrojů zabezpečených pxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxdnou k řešení mimořádné události využít prostředky určené pro řešení krizových situací.
K § 41
Jednou z hlavních činností zaměřených na dosažení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxhoto stavu, je organizování a provádění prověřovacích a taktických cvičení těchto složek.
K § 42
Koordinace záchranných a likvidačních prací přx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a rychlý přenos informací mezi orgány krizového řízení, koordinačními xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
K § 43
Funkčnost složek integrovaného záchranného systému je závislá na dostatečném finančním zabezpečení potřebném jednak pro přípravu složxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxt zejména prostředky, které bude třeba vynaložit především na vybavení složek, na budování a provozování společně užívaných zařízení (zejména u telexxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxrovaného záchranného systému nebude vykonávána na úkor finančních prostředků přidělovaných správcům příslušných kapitol státního rozpočtu.
x x xx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxby a podnikající fyzické osoby povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti státu. Ústavní zákon tedy stanoví, že bezpečnost České republiky není věxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxch důsledcích umožňuje, aby sloučením sil a prostředků bylo případné hrozící nebezpečí z mimořádné události odvráceno anebo alespoň minimalizovány xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxedvídat všechny možné situace, které se mohou v budoucnu vyskytnout.
Připravenost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby na mimořádné udáxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxadem výrazně nižších škod při vzniku mimořádné události nebo krizové situace. Tato skutečnost by mohla vést k poskytování slev pojišťovnami při sjednxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxrany. Na tuto skutečnost se již zpracovatelů návrhu zákona jedna pojišťovna tázala.
K § 45
K tomu, aby Česká republika mohla ukládat úkoly k zabezpxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvého protokolu k Ženevským úmluvám, musí tuto povinnost k plnění úkolů civilní ochrany uložit zákonem. V současné době je v České republice evidováno 5xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytuje orgánům civilní ochrany nedostatečné nástroje k ochraně zájmu státu na zachování účelu staveb civilní ochrany ve vlastnictví nestátních sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxnčním přispěním jsou v důsledku restitucí, privatizace a převodu majetku ČR na obce udržovány pouze na základě dobrovolnosti.
K § 46
Znění § 46 je sxxxxxxxx xx xxxxxx x x xx x xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxhledem k tomu, že tyto subjekty je třeba preventivně považovat za potenciální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxx
xéto kategorii podnikatelů je nutné uložit povinnosti, které se vztahují na jejich podíl při likvidaci havárií, tzn. zvláštního druhu mimořádných udáxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx havarovaného zařízení. Je proto třeba, aby ten, kdo se na vzniku havárie podílel, byl přijatelným způsobem a na základě zákona vázán k podílu na záchranxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxi pracemi a škody vzniklé v důsledku havárie.
K § 47
Informování o vyhlášení krizového stavu a přijatých opatřeních k řešení krizové situace lze doxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxňové povahy jsou uloženy provozovatelům hromadných informačních prostředků povinnosti uvedené v tomto ustanovení.
K § 48
Postavení fyzickýcx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xmírňování následků krizových situací. V této souvislosti jsou jim omezována práva a stanoveny povinnosti. Je upravena jejich ochrana jak při plnění pxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxho života, zdraví a majetku před následky předpokládaných mimořádných událostí a krizových situací a nikoliv jen pasivně očekávat, co pro něj příslušxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxnkrétní činnosti, strpění konkrétních omezení, výkon pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo poskytnutí osobní pomoci, poskytnutí věcných prxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx, zákonem uložena povinnost k podílu na zabezpečení opatření civilní ochrany. Je zaměřena na zabezpečení provozu prostředků nutných pro varování obyxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxb.
K § 50
Ze znění tohoto ustanovení jsou zřejmé důvody, pro které byly jednotlivé kategorie fyzických osob vyjmuty z plnění povinností obecně ulxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxnění funkcí zákonodárných a výkonných orgánů České republiky. Je zakotvena
priorita
poskytování věcných prostředků ozbrojeným silám v době válečnxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxné nápravy stavu, vystupuje v oblasti krizové problematiky zvláště do popředí, protože zanedbání některých povinností může vést i k tragickým následxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státní a samosprávné orgány připraveny na živelní pohromu ani podle dosavadních méně náročných předpisů.
Návrh zákona nevytváří nové kontrolní mecxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xovinností, které jsou uloženy zákonem ve veřejném zájmu, zejména za účelem ochrany osob a majetku. Horní hranice sankcí je zvýšena, pokud k porušení poxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxostředků a povinný výkon pracovní povinnosti, či pracovní výpomoci je zásah do vlastnického práva, respektive do základních práv a svobod povinné osoxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xe nositelem odpovědnosti za škodu je stát, jehož orgány převážně realizují krizové řízení a krizová opatření. V tomto ustanovení je upraveno řešení náxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxotože ke škodě může dojít např. i při cvičeních složek integrovaného záchranného systému prováděných podle zákona.
Při stanovení subjektů, které jxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxradu škody nejobjektivněji posoudit.
Úprava odstavce 5 vychází ze zkušeností z povodní v roce 1997, po nichž zejména starší občané pod dojmem protrpěxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxípadech může příslušný správní úřad využít ustanovení zákona a náhradu přiznat i po uplynutí lhůty nebo bez podané žádosti.
K § 55
Úpravou se sledxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxavy vychází rovněž ze zkušeností z povodní v letech 1997, kdy řadě osob včetně obcí způsobil vodní živel takové škody, že poškození se náhle ocitli i ve slxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xe považují zdroje uvedené v odst. 6 a 7.
K § 56
Oprávnění svěřená zákonem vládě, Ministerstvu dopravy a spojů, předsedům zastupitelstev krajů, přexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a úkoly uložené v rámci stanovených oprávnění budou povinnými subjekty plněny v potřebném věcném a časovém rozsahu.
Splnění některých úkolů v nejkrxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxádné události či krizové situace, kdy časovými jednotkami jsou často jen hodiny ne-li minuty, v nichž je potřebné realizovat například záchranné prácxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx časové prodlení, které by vedlo k neúčinnosti uložených krizových opatření nařízených v zájmu ochrany osob a majetku.
K § 57
Nákazové a povodňovx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxe vznikne krizová situace vymezená krizovým zákonem, přecházejí tyto komise a orgány do dispozice příslušných bezpečnostních rad, kde plní funkci zexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxmise a Ústřední povodňová komise se stávají součástí Ústředního krizového štábu, jakožto orgánu pro řešení krizových situací na celostátní úrovni.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxofa), což by mohlo mít za následek nejednotný výklad a nejasnost při aplikaci ustanovení této vyhlášky v období poskytování humanitární pomoci při mimxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxesnit pro jasnou aplikaci zákona, bude nezbytné k jejich provedení vydat nařízení vlády a vyhlášky ministerstev. Předpokládá se, že s účinností zákonx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxvě navržené systémové struktury krizového řízení státu v době po nabytí účinnosti tohoto zákona a před nabytím účinnosti ústavního zákona č. 347/1997 xxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxostní rady státu č. 17 z 26. ledna 1999, jak již bylo zmíněno v obecné části důvodové zprávy.
Část druhá
K čl. I
Návrhem převodu kompetencí v oblasti xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xůsobnosti Ministerstva vnitra se realizuje usnesení vlády č. 53 z 20. ledna 1999, které již bylo zmíněno v obecné části důvodové zprávy. Současně bude řxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxch orgánů krizového řízení.
K čl. II
Navrhovanou změnou uvedeného zvláštního předpisu se sleduje vymezit působnost povodňových orgánů na straně jxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx, aby byla zabezpečena
kontinuita
řízení uskutečňovaného těmito orgány.
K čl. III
Doplnění zákona o územním plánování a stavebním řádu umožní v rxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xo působnosti Ministerstva vnitra s tím, že obě ministerstva ve spolupráci s Ministerstvem financí předloží harmonogram převodu. Harmonogram pro zabxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxním č. 53 z 20. ledna 1999. Legislativně má být uvedený proces zabezpečen krizovým zákonem.
Usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 26. ledna 1999 č. 1x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx, který s účinností zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému bude přejmenován na Záchranný sbor ČR. S ohledem na uvedenou skutečnost xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xeské republiky se stane ředitelství Záchranného sboru ČR. Tento úřad bude plnit úkoly uložené Ministerstvu vnitra zákonem č. 133/1985 Sb., o požární oxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnného sboru ČR vzniknou také krajská ředitelství Záchranného sboru ČR jako samostatné odbory uvedeného ředitelství. Ty budou plnit některé úkoly stáxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
K čl. V
Zákonem č. 203/1994 Sb., byly mj. provedeny některé názvoslovné změny v souvislosti se změnou zákona č. 133/1985 Sb., které však nyní vytvořexxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx úřadech se realizuje potřeba vypustit z tohoto předpisu ta znění, která svojí povahou náležejí do zvláštní úpravy v krizovém zákoně. V tomto případě jxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxadu s předpokládaným nabytím účinnosti ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zapříčiněno jeho předložení do Parlamentu až na podzim tohoto roku, navrhuje se stanovit účinnost zákona k 1. červenci 2000.
Další odkládání termínu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxového zákona, již uplynou tři roky a stále nejsou k dispozici účinné zákonné mechanismy pro řešení závažných krizových situací. Současně také v dubnu 2xxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x999
Předseda xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxaného záchranného systému a krizového řízení projednávána jako návrh jediného zákona, až v průběhu projednávání bylo rozhodnuto, že budou přijaty dvx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty