LIT32549CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 183/2006 Sb., stavební zákon

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro místní rozvoj zpracovat ve spolupráci s ministry životního prostředí a vnitra a předložit vládě návrh stavebního zákona. Příprava návrhu nového zxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxt vztah ke všem právním předpisům, kterých se změna stavebního práva dotkne, a to zpracováním návrhu dalšího, samostatného zákona o změně některých záxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxemní plánování
Z provedené analýzy právní úpravy na úseku územního plánování vyplynuly zejména tyto hlavní problémy současné právní úpravy:
- Insxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxdu jeho novelizací nevyhovují v plném rozsahu současným požadavkům.
- Četné legislativní úpravy právního okolí narušily původní systematiku a soudxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx území, jiné instituty v praxi chybí.
- V soustavě územně plánovacích podkladů jsou zařazeny takové, které slouží k modelování stavu a možností rozvojx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx tak plní funkci neformálních podkladů. Podrobná právní úprava těchto nástrojů se jeví v systematice a v praxi územního plánování jako matoucí a nadbytxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxaničních souvislostech.
- Rozhodování v území v rámci pořizování územně plánovací dokumentace na straně jedné a v rámci územního řízení na straně druxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxybí.
- Soustava územních rozhodnutí zahrnuje i taková rozhodnutí o území, která jsou svojí povahou nařízeními vůči neurčitému počtu abstraktních suxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxdní resortní pojetí, založené často na správním uvážení. Nedaří se účinně a rychle řešit rozpory mezi jednotlivými správními úřady na různých úrovnícxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxým, neúčinným a ekonomicky často náročným průtahům, které ponechávají v neodůvodněné právní nejistotě ty, kteří čekají na jejich výsledky.
- Nejednxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx řízeních hájí veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů, svojí nepřehledností a roztříštěností ztěžuje pořizování územně plánovací dokumexxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxadu s požadavky mezinárodních úmluv, zejména na úseku životního prostředí. Právní úprava územního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xni jiné možnosti, jak postup racionalizovat.
- Nedostačující jsou současné možnosti účasti veřejnosti na pořizování územně plánovací dokumentace x x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčených správních úřadů, vyjadřovaná v jejich stanoviscích a řešená v jednáních mezi úřady.
- Vzhledem k době svého vzniku nemohla platná právní úpxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxí území. Totéž se týká předpokladů pro zainvestování území a úpravy režimu podílu jednotlivých vlastníků na úhradě požadovaných veřejných investic.
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxnocování území, ze kterého mají prospěch, zcela chybí na úseku územního plánování, i když byla zakotvena v právní úpravě stavebního práva 1. poloviny 2xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xarlamentu a Rady 2001/42/ES, v současnosti upravují tři právní předpisy1. Toto řešení je z pohledu veřejnosti zcela nepřehledné a z pohledu administrxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xádu vyplynuly zejména tyto hlavní nedostatky:
- Stavební řízení je co do pojetí obdobné s územním řízením, přestože tato řízení sledují podstatně rozxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxvají v procesně náročných řízeních před stavebními úřady.
- Není zajištěna odpovídající kontrola průběhu provádění staveb a jejich změn stavebními xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxé účinné prostředky působení k nápravě zjištěných nedostatků.
Součinnost stavebních úřadů s orgány veřejné správy, hájícími v řízeních o stavbách zxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxních řízení.
Přenesení některých správních pravomocí na obce, které nejsou stavebním úřadem, není vyhovující, neboť odborná úroveň jejich činnostx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxožňuje specializaci ani vzájemné zastupování pracovníků a je limitujícím faktorem odborné úrovně stavebního úřadu.
Stavba jako klasické stavební xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxm způsobem (tzn. strojírenskou nebo jinou průmyslovou technologií).
Započetí s užíváním nových staveb a jejich změn, pokud byly provedeny v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvané právní úpravy
Územní plánování
Tradice územního plánování a jeho právní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxmně ovlivnit a jsou i na ní závislé. Územní plánování je výrazem potřeby společnosti z těchto důvodů usměrňovat nakládání s územím a s jeho částmi a chránxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xodmínky účasti na nich tak, aby umožňovaly v reálném čase dojít ke zřejmým a obecně přijatelným závěrům ve shodě s obecně respektovanými hodnotami. Účexxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxsprávy, veřejného a soukromého sektoru, zájmů investorů, provádějících změny v území a veřejnosti, na kterou mají dopad.
Územní plánování sleduje, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxkého a kulturního dědictví, a především identifikuje problémy v území. Soustavně a trvale zpřesňuje a konkretizuje veřejný zájem na využití území, ktxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxezpečí nevratného procesu jeho přeměny. Veřejným zájmem, který chrání územní plánování, je zvyšování kvality území s ohledem na požadavky udržitelnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxní plánování, které je nezastupitelné v koordinaci záměra a zájmů v prostoru i čase (komplexnost a
kontinuita
této činnosti), poskytuje veřejné spráxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xalézání souladu veřejných zájmů není možná bez dosažení konsensu o oprávněnosti, prospěšnosti a posloupnosti změn v území a o ochraně jeho hodnot mezi xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx principy navrhovaného řešení:
- úprava postavení a
kompetence
orgánů územního plánování i zvláštních orgánů, zřizovaných na úrovni obcí, obcí s roxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxasti a odborné pomoci v procesech územního plánování; k tomu se uplatňují příslušné prostředky právní ochrany,
- naplnění požadavků "Úmluvy o přístuxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxluv - Aarhuská úmluva),
- nové pojetí kvalifikačních podmínek pro výkon územně plánovací činnosti - ke zkouškám zvláštní odborné způsobilosti je poxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu území, jeho limitů a možností jeho využití; ty jsou nezbytné pro kvalitní, kvalifikované a hospodárné pořizování územně plánovací dokumentacex xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxtní nástroj územního plánování, který určuje strategii a podmínky pro naplňování cílů a úkolů územního plánování v potřebných republikových a mezináxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xožadavky na plošné a prostorové uspořádání,
- regulační plán je skupinovým územním rozhodnutím, žádost o jeho pořízení, včetně návrhu, mohou podat i xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxy v území lze nejen na základě územního rozhodnutí, ale i na základě nově zavedeného institutu územního souhlasu, který představuje souhlas příslušnéxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx obecné povahy, které se přímo dotýká práv, povinností nebo zájmu blíže neurčeného okruhu osob,
- vymezení zastavěného a nezastavěného území s odlišnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxmezením ploch nadmístního významu v zásadách územního rozvoje,
- koncepčně je jinak pojata spolupráce dotčených orgánů, které při pořizování územnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxh lhůt pro rozhodování a jeho racionálního rozsahu, jakož i požadavku na účast veřejnosti, zákon až na výjimky koncentruje související rozhodovací a pxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsů.
- koncepčně novým způsobem je pojata transposice požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES, ze dne 27. června 2001, o posuzovánx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxch živočichů a planě rostoucích rostlin, a směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979, o ochraně volně žijících ptáků, v rozsahu, v jakém se týkají poxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxtěna maximální úspornost procesu posuzování vlivů na životní prostředí v územním plánování.
Kromě zabezpečení přístupu k informacím na základě napxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxovací dokumentace a nově zejména ve veřejném územním řízení, a to i zavedením zvláštního institutu zástupce veřejnosti, kterému je svěřeno oprávnění xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxmi sdruženími rozšířen i na zástupce veřejnosti. Nově byla novelou soudního řádu správního (zákon č. 127/2005 Sb.) upravena možnost podání návrhu na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxcné povahy a rozhodnutí vydávaných podle stavebního zákona je zabezpečen podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní ve znění pozdějších předpisxx x xx xxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxho řádu přispěje ke zjednodušení a zrychlení povolování staveb. Oprošťuje řízení od nadbytečných administrativních úkonů, odstraňuje nebo snižuje xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxhu staveb, jejich změn, zařízení a udržovacích prací, které nebude třeba povolovat ani ohlašovat,
- přesunutí řady staveb ze správního režimu (tzn. pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bez vedení standardního správního řízení,
- procesní zjednodušení stavebního řízení a jeho omezení na určení stavebně technických podmínek pro proxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxů a jejich pověření některými úkony, které se týkají zejména povolování staveb,
- zásadní změna a racionalizace principů součinnosti se spolupůsobíxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxavidelné a systematické kontrolní prohlídky staveb s možností přijímat operativní opatření přímo na staveništi, včetně jejich vynutitelnosti,
- vxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xi provedl v souladu s vydanými povoleními a ověřenou dokumentací,
- možnost redukování počtu obecných stavebních úřadů a oprávnění obcí, které nejsox xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxané právní úpravy v jejím celku
Nedostatky zjištěné v rámci provedené analýzy platné právní úpravy stavebního zákona jsou natolik principiální, že xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxvé právní úpravy byla vyvolána i v souvislosti se začleňováním České republiky do struktur Evropské unie a do společného trhu. Nemalý vliv na nutnost zmxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxalitního životního prostředí i sociální stability. Vzájemně vyvážený vztah těchto oblastí je předpokladem udržitelného rozvoje, má dopad na území, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xtavebním řádu byla plně prokázána již ve fázi zpracovávání, projednávání a schvalování věcného záměru tohoto zákona.
Při přípravě nového zákona o úzxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné správy na tomto úseku. Ten upravuje nové postupy a nové instituty, jejich zohlednění si vyžádalo výrazné změny v právní úpravě územního plánovxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xřičemž upravuje v nezbytné míře odchylky od obecné právní úpravy.
4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republixx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxdními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, její slučitelnosti s právními akty Evropských společenství
Navrhovaná právní úprava není v rozpxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxčitelná.
Evropská
charta
místní samosprávy, jako právní dokument Rady Evropy, vstoupila pro Českou republiku v platnost dnem 1. září 1999, byla uvexxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxsilování místní samosprávy v různých evropských zemích. Tyto principy jsou promítnuty do navrhované právní úpravy.
V novém stavebním zákoně jsou zoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxlného územního rozvoje evropského kontinentu - přijato evropskou konferencí ministrů zodpovědných za územní plánování v zemích Rady Evropy v Hannovxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxskou republiku v platnost dnem 1. října 2004. V novém stavebním zákoně je naplněn požadavek čl. 5 - Všeobecná opatření, písm. a) "právně uznat krajinu jxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxntity", rovněž písm. b). Hlavním obsahem a účelem této charty je stanovení zásad působících zejména k ochraně a posilování místní samosprávy v různých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xčetně stavebního a urbanistického plánování" je vzájemná spolupráce smluvních stran. Konkrétně je tato spolupráce upravena následujícími články Exxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxu stavebního řádu respektuje zejména Směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států, txxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výrobky), rozhodnutí Komise 94/23/ES ze dne 17. ledna 1994 o společných pravidlech postupu pro evropské technické osvědčování a sdělení Komise 94/C 6xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxky obchodu. Směrnice se vztahuje na stavební výrobky, platí-li pro ně základní požadavky na stavby upravené vnitrostátním předpisem (čl. 3 odst. 1).
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí, směrnice Rady 92/43/EHS ze den 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxají politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace jakožto koncepcí posuzovaných z hlediska jejich vlivů na životní prostředí a vlivů na evxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxnsposice jejích požadavků do práva členských států2). První možností je začlenění těchto požadavků "do stávajících postupů", druhou je jejich zahrnxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xákona nového. Transposice směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí byla zajištěna přijetím zákona č. 93/2004 Sb., účinného od 1. května 2004x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxv. SEA). Mezi tyto koncepce patří také politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace. Na novou situaci reagovala některá připomínková mísxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx obě procedury, tj. posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) a pořizování územně plánovací dokumentace se ve značné míře obsahově i procesxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx transakční náklady na straně projektantů a výrazné zvýšení výdajů veřejné správy, především obcí a krajů, na pořizování územně plánovací dokumentacxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxé společně upravují pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace a její posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí4). V tomto procesu vzxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx je vyloučena možnost duplicitního zpracování týchž informací a analýz pro obě procedury a možnost duplicitního projednávání s dotčenými orgány a s vexxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxanovisko z hlediska těchto vlivů, přitom zůstávají zachovány. Zvláštní předpis5) stanoví jejich
kompetence
a rozsah posuzování.
Vedle požadavkx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxky směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin7). Jedná se o požadavek, aby posuzování vlivů koncepxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy a ptačí oblasti), pokud orgán ochrany přírody ve svém stanovisku nevyloučí možnost negativního vlivu pořizované územně plánovací dokumentace na tyxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xokumentace a zahrnuje většinu existujících požadavků na jejich obsah.8)
6. Předpokládaný hospodářsky a finanční dosah navrhované právní úpravy
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx které zkvalitní operativnost a rychlost výstupů činností orgánů územního plánování a stavebních úřadů, potřebných pro soukromou sféru a pro efektivxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxo projektovou přípravu a realizaci staveb i pro jejich povolování. Bude významně posílena právní jistota a hodnověrnost opatření veřejné správy, přixxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxé infrastruktury soustředěné v zastavěném území a díky vhodnější lokalizaci nové veřejné infrastruktury dosažení většího užitku investic z veřejnýxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxvy, což by mělo přispět ke zkrácení období nezbytného pro transformaci hospodářství České republiky a pro adaptaci jejího území na podmínky společnéhx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xozpočty
Návrh stavebního zákona přináší úpravu toků veřejných finančních prostředků na územně plánovací činnost tím, že mění podíl úhrady těchto nxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxvebních úřadů nesou územní samosprávy a dlouhodobá nedostatečná podpora jejich činnosti ze státního rozpočtu způsobuje řadu problémů.
Pro kvalifixxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx aktualizovaná znalost x x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxlexní znalost o limitech a možnostech území je nyní získávána v rámci vstupní etapy (průzkumy a rozbory) pořizování územně plánovací dokumentace (ÚPDx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, získávána nesoustavně a nepravidelně při pořizování územně plánovací dokumentace cca u 350 územních plánů ročně z celkového počtu 6254 obcí (tj. cca xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxcí dokumentace relativně nákladné. Podle počtu ročně pořizovaných ÚPD a finančních nákladů na průzkumy a rozbory se jedná o sumu cca 94 mil. Kč/rok. Dle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxností (205 x 2 pracovníci) a krajských úřadů (14 x 3 pracovníci) při pořizování územně analytických podkladů, představujících soustavnou a průběžnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xil. Kč = 181 mil. Kč/rok.
Nová právní úprava při vyšších výdajích ze státního rozpočtu (181 mil. Kč/rok, z toho na činnost úřadů obcí s rozšířenou působnxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxx
xxxxxné nároky na státní rozpočet a úspora nákladů územních samospráv jsou odůvodněny shora uvedenou profesionalizací a soustavností pořizování územně axxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxcení, zkvalitnění a zlevnění územní přípravy změn v území, a to i pro fyzické a právnické osoby, zkvalitnění územního rozhodování, prováděného stavebxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxomě nákladů na pořizování územních plánů a regulačních plánů vynakládají obce další finanční prostředky na smluvně zajišťovanou odbornou podporu nexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxo územně plánovací činnost, budou pořizovat územně plánovací dokumentaci pracovníci úřadů obcí s rozšířenou působností s aktuální znalostí spravovxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxalost o limitech a možnostech území, která je nezbytná pro kvalifikované, efektivní a odborné rozhodování o území je žádoucí a potřebné zajistit pro cexx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xlánů.
Náklady na pořizování územně plánovací dokumentace krajů se novou právní úpravou nezmění, protože lze předpokládat, že pořizování zásad územxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podklady krajů.
Pořízení politiky územního rozvoje (§ 32 - 36), její trvalé vyhodnocování a aktualizace, pro kterou je nezbytné vytvořit potřebné poxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxené odborné organizační složky státu a další náklady spojené s kooperanty, grafickým zpracováním, projednáním apod.
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xílem zásadního zlepšení dosavadní úrovně je v zákoně navržena řada procesních omezení a zjednodušení, která se projeví zejména ve sníženém administrxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xozvoj a oprávnění zřídit odbornou organizační složku (§ 12)
- nárok povinných osob na částečnou nebo plnou úhradu nákladů vynaložených na provedení nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x x x xxxx
x xxxxxnost stavebních úřadů konat kontrolní prohlídky staveb, což vyvolá zvýšené náklady na cestovné (§ 142 a 143)
- povinnost stavebních úřadů uhradit exxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnosti správních úřadů, které rovněž vyvolají určité zvýšení nákladů na výkon správních činností.
Při zkoumání potřeby finančních prostředků na pokxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu poskytuje příspěvek na výkon státní správy ve výši 8.005 Kč na každých 100 obyvatel (zákon č. 675/2004 Sb.). Protože potřebu finančních prostředků na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxepublikově to představuje zvýšení o
16.3 mil. Kč
ročně.
Kraje budou mít zvýšené výdaje na zaškolení svých zaměstnanců a zaměstnanců obcí, které jsou xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx
x xxxx xx
x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx poskytnout příspěvek ke krytí nákladů na provádění výkonů rozhodnutí, neodkladných vyklizení a odstranění staveb nebo zabezpečovací práce, které bx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx odhadovat, neboť bude záviset na četnosti případů, které budou stavební úřady nuceny řešit. Hrubým odhadem lze uvažovat s částkou
28 mil. Kč
ročně, cox xx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxají v celkové výši
2 mil. Kč
ročně. Pokud by MMR zřídilo odbornou organizační složku státu podle § 12 odst. 3 návrhu zákona s 15 pracovníky, nepřesáhly bx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxx
x x x
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxytických podkladů, politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje, podmínky sloučení postupů při posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo racionální a hospodárné využití při zachování vlastnických práv v souladu s Listinou základních lidských práv a svobod. Nově je upravována evidence xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx či jiných postupů vykonávaných stavebními úřady týkajících se povolování, užívání, údržby či odstraňování staveb, jako tomu bylo dosud. Jinak je uprxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxizovaného inspektora a poprvé jsou ve stavebním zákoně upraveny povinnosti účastníků výstavby (stavebník, projektant, autorizovaný inspektor, osxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxh stavebními úřady jako tomu bylo dosud.
K § 2 a 3
Tímto ustanovením se vyhovuje požadavku, aby definice základních pojmů na úseku územního plánoxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx v období od přijetí stavebního zákona v r. 1976. V souvislosti s tím se nevyhovující terminologie precizuje nebo nahrazuje novou. Účelem zaváděných dexxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pojmy užívané v části územního plánování, které jsou touto právní úpravou buď nově zaváděny, jako např. veřejná infrastruktura, veřejně prospěšné opxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx upraven, což činilo problémy ve výkladu zákona a jeho uplatnění v dosavadní praxi.
Ustanovení nově upravuje též definice některých pojmů stavebníhx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údržba stavby. Zpřesněn je rovněž obsah pojmu stavba.
Ustanovení § 2 odstavce 4 deklaruje pojem "stavba" jako legislativní zkratku zahrnující změnx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
V souvislosti se základními principy pro výkon veřejné správy podle nového správního řádu, zejména s požadavkem, že veřejná správa je službou veřxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxánování nebo stavební úřad možnost zvolit odpovídající postup s cílem, aby xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxch zájmů dotčených osob. Návrh zákona upravuje současně možnost využití veřejnoprávní smlouvy namísto vydání správního rozhodnutí (§ 161 odst. l sprxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xodle správního řádu.
Řízení a postupy prováděné podle stavebního zákona jsou charakteristické tím, že se v nich střetávají požadavky na ochranu veřexxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xtanovisek, souhlasů, vyjádření apod.) a na koordinaci těchto veřejných zájmů včetně řešení rozporů mezi jednotlivými dotčenými orgány. Návrh zákonx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxistrativní náročností a z toho vyplývajícím prodlužováním lhůt rozhodování. Návrh zákona v souvislosti s návrhem zákona o změně zákonů využívá instixxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxením, uplatňují se stanoviska dotčených orgánů obdobným způsobem jako ve správním řízení podle správního řádu. V návrhu zákona o změně zákonů je s cílex xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxávní úprava sjednocena s pojetím a principy uplatňování závazných stanovisek, která jsou zahrnována do výroků správních rozhodnutí a opatření obecnx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxvání stanovisek dotčených orgánů v postupech a ve správních řízeních podle stavebního zákona, které komplikují zejména přípravu investiční výstavbxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xomu přijímá opatření, které zdůrazňuje kontinuitu stanovisek dotčených orgánů, a které umožňuje uplatňovat nové požadavky pouze na základě nových sxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xd počátku a ne až v závěrečných fázích povolovacích procesů a dodatečně přicházet s novými požadavky, kterými vrací přípravu zpět.
Návrh zákona trvá nx xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xplatňovat zpětně ze strany dotčených orgánů požadavky, které směřují do předchozího rozhodnutí. Na druhé straně je svěřena dotčeným orgánům pravomox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx části příslušného správního rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydané podle stavebního zákona.
Jedním z řady dalších zásadních a radikálních oxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závazného stanoviska), jež musí dotčený orgán vydat v případě, že je příslušný k vydání několika stanovisek (závazných stanovisek) podle několika zvxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx povinen na základě jedné xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxzporů mezi dotčenými orgány z jednotné právní úpravy podle správního řádu a v tomto směru pouze na příslušné ustanovení odkazuje (§ 136 správního řáduxx
x x x
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxa obrany. Účelem je stanovit přehledné podmínky pro výkon působnosti na úseku územního plánování.
Navržené řešení, které předpokládá rovněž Ústava xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxstroji - opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy existuje i v zahraničních právních úpravách a představuje akt veřejné správy, který svou povaxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxného okruhu osob. Specifická povaha rozhodování územních samospráv při schvalování územně plánovací dokumentace naráží na limity, které jsou předexxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xamostatného rozhodování obcí a krajů. K vyloučení tohoto nepřípustného důsledku návrh zákona v jednotlivých nástrojích a postupech striktně rozlišxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Pokud dochází ke střetu těchto úrovní nebo k jejich průniku, je vždy vyžadována dohoda příslušné obce a kraje a v opačném případě nelze záměr realizovatx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxnosti podat správní žalobu vlastníky pozemků nebo zástupci veřejnosti. Cílem není centralizace rozhodování, ale především úprava vztahu mezi krajex x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxují na úseku územního plánování v rozsahu příslušné úrovně nadmístního nebo místního významu. Řešení právní úpravy schvalování územně plánovací dokxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxrých možností přezkumu. Rozdílné právní úpravy v kontextu samostatné a přenesené působnosti lze nalézt v jednotlivých demokratických zemích, přičexx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxemí. Vzhledem k charakteristice problému rozvoje území České republiky a nárokům na jeho usměrňování prostřednictvím územně plánovací dokumentace xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x x
xxxxxxost orgánů obcí je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xbecní úřady obcí s rozšířenou působností. Rozsah úkolů, jejichž plnění je svěřeno dalším obecním úřadům, je odstupňován podle toho, zda obecní úřad spxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx při rozhodování o pořízení územně plánovací dokumentace má zastupitelstvo obce, pro jejíž území se územně plánovací dokumentace pořizuje. Zastupitxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxsobnosti rada obce.
Pokud není pro území obce pořizován územní plán, je radě obce svěřena působnost vydat samostatné opatření obecné povahy o vymezenx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x x
xxxxxxxst orgánů kraje je rozdělena mezi krajský úřad, zastupitelstvo kraje a radu kraje v souladu se zákonem o krajích.
Krajskému úřadu jsou svěřeny úkoly a čxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxy si jej na základě zákona vyhradí, a vedení evidence územně plánovací činnosti.
Zastupitelstvo kraje kromě jiných činností vydává v samostatné půsoxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bude určovat svým nařízením úřady pro výkon činnosti pořizovatele za zákonem stanovených podmínek. Současně bude mít možnost svým nařízením tuto půsxxxxxx xxxxxxxxx
x x x
x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jestliže pořizuje úřad městské části územní plán pro vymezenou část území hlavního města Prahy.
Nově se zřizuje Rada obcí pro udržitelný roxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xprávní obvod obce s rozšířenou působností a vyhodnocení vlivu územních plánů na udržitelný rozvoj území. Cílem zřízení tohoto orgánu je vytvořit podmxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xbcí, který by toto zajišťoval. Vytvoření Rady obcí pro udržitelný rozvoj území je svěřeno v souladu se zákonem o obcích starostovi obce s rozšířenou půxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Zákon stanoví
kompetence
Ministerstva obrany a újezdních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx úpravu nástrojů územního plánování.
Působnosti Ministerstva pro místní rozvoj vycházejí z jeho postavení jako ústředního správního úřaxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxy územního rozvoje a při vedení evidence územně plánovací činnosti.
Nově se vymezuje působnost Ministerstva pro místní rozvoj jako ústředxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxní výstavby a sporadickou kontrolu probíhající výstavby formou státního stavebního dohledu. Zkušenosti zejména z posledních let prokazují, že je třxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrh nového stavebního zákona je stavěn mj. na koncepci kontroly výstavby a vyhodnocování zjištěných opakujících se vad včetně systémových opatření k oxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxvbách neopakovaly a aby stavby byly prováděny podle pravidel stavební techniky, která jsou všeobecně uznávána.
- Bezpečné provádění stavby a její buxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výstavby, kterými lze rozumět stavebníka, projektanta, výrobce stavebních hmot a výrobků, osobu provádějící vlastní stavební a montážní práce a dozxx xxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxbo byla havárie způsobena úmyslně nebo nedbalostí anebo se jedná o problémy, které svým charakterem jsou nové; není známa předloha k jejich řešení ani vxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxis. Není soustavně sledována účinnost technických předpisů a norem ani dbáno o jejich rozvoj. V praxi působí problémy i to, že není zabezpečena součinnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx. Je navrženo, aby Ministerstvu pro místní rozvoj zákon svěřil působnost a pravomoc k tomu, aby mohl nedostatky v současné praxi účinně odstranit. Protx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxtvo si může vyhradit vedení stavebně technického zjišťování příčin havárií staveb nebo účast na něm. Nové je zmocnění ministerstva zřídit odbornou orxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxadní členění stavebních úřadů na obecné, které vykonávají úplnou pravomoc stavebních úřadů, včetně územního rozhodování, na speciální stavební úřaxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxi měst a obcí vznikaly od 1. října 1976 způsobem upraveným v platném stavebním zákoně. Skutečnost, že byly zřizovány pouze opatřením okresního národníxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxy. Ukončení nekontrolovaného vzniku nových stavebních úřadů přinesla novela stavebního zákona provedená zákonem č. 83/1998 Sb. Přetrval však staxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxladě dohod mezi obcemi nejsou vždy kompatibilní se správními obvody obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností. To plyne již z faktux xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 314/2002 Sb. je 205 a obcí s pověřeným obecním úřadem stanovených citovaným zákonem, je 388.
Rozhodnutí vydávaná podle stavebního zákona, resp. důxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx svěřena též obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem. Pokud je však stavebním úřadem obec, která vykonává působnxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxé tento stav, kdy si stavebník sám opatřuje další stanoviska, souhlasy či vyjádření, je předmětem neustálé kritiky.
Z těchto skutečností vychází zněxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xb., o obcích), stanovené zvláštním předpisem (zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působnoxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxávní obvody byly stanoveny i s ohledem na dostupnost; navíc pověřené obecní úřady existují již od roku 1990 (podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích), takxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxadě jednání s kraji a obcemi, mohou být stavebními úřady nejen obecní úřady obcí s pověřeným obecním úřadem. Vychází se z toho, že kraje znají stav na úsekx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxní úřady budou obecným stavebním úřadem. Vzhledem k tomu, že jde o zajištění výkonu přenesené působnosti, navrhuje se, aby další stavební úřady byly urxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx že počet stavebních úřadů nesmí překročit stávající stav.
Shodně s dosavadní právní úpravou se řeší případy, kdy xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxnění podle § 12 odst. 2 písm. a), se stanoví povinnost stavebních úřadů a správních orgánů zúčastněných na zjišťování příčin havárií staveb poskytovat xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xro stavby letecké, stavby drah a na dráze, stavby pozemních komunikací a pro vodní díla, s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování. Ustanovexx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx vykonávají tuto působnost u vyjmenovaných druhů staveb sloužících zvláštním účelům (stavby vojenské správy mimo území vojenských Újezdů, stavby prx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xojenských Újezdů, nevykonávají pravomoci na úseku územního rozhodování.
Rozšiřuje se
kompetence
Ministerstva průmyslu a obchodu pro stavby souvxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavebního úřadu na obecní úřady, které stavebním úřadem nejsou, protože stavby, zařízení a jejich změny, o nichž mohou podle § 124 současného stavebxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxádkem a kázní na úseku výstavby tím, že sledují veškerou stavební činnost v obci a dbají, aby se rozvíjela v souladu se záměry územního plánování, dozíraxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxají bez povolení nebo v rozporu s tímto zákonem. Jedná se o výkon přenesené působnosti v rozsahu, který se v podstatě shoduje s dosavadní úpravou v § 122 stxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxí právní úpravou si nadřízený stavební úřad může vyhradit působnost prvoinstančního stavebního úřadu u jednotlivých technicky zvlášť obtížných nebx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxících a souvisejících, které jsou upraveny v § 131, 132 a xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxho plánování je vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj území. Návrh nového stavebního zákona používá termín "udržitelný rozvoj území" s akcentxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx změny v území, koordinuje a harmonizuje požadavky na kvalitní životní prostředí, ekonomické aktivity i sociální potřeby. Vytváří předpoklady pro účxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxemí, který je soustředěn na racionální využívání zastavěného a zastavitelného území a na ochranu území nezastavěného a nezastavitelných pozemků.
Pxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xástroji územního plánování, zejména územně plánovací dokumentací. Přitom musí územní plánování vycházet z požadavků souvisejících vědních oborů.
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxho zájmu na harmonickém vývoji území a jsou zmocněním pro výkon veřejné správy na tomto úseku. Specifické úkoly jsou zaměřeny na zjišťování stavu území x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxtických, architektonických a estetických požadavků na jejich řešení. V rámci snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof je územnímu pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xástroje územního plánování, zejména územně plánovací dokumentace, vytváří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxážený vztah územních podmínek pro zdravé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost. Z tohoto důvodu se stanoví úkol obligátního zpxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xákon specifikuje, bude vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území také součástí územního plánu. Toto vyhodnocení zahrne vyhodnocení vlivů koncepxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx/EHS a 79/409/EHS, která budou doplněna o posouzení vlivů na hospodářský a sociální "pilíř" udržitelného rozvoje a o hodnocení vyváženosti vztahu těxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxm bude v plném rozsahu zachována. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území tak vytvoří rámec pro návrh řešení politiky územního rozvoje nebo územnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxu územního plánování je pojata tak, aby byly využity veškeré možnosti k co největší informovanosti veřejnosti a také účastníků příslušných řízení. Přxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxi není vyvěšení celého dokumentu na úřední desce možné nebo účelné, oznámí základní údaje o obsahu s uvedením, kde a kdy je možné do písemnosti nahlédnouxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. vlastníkům nemovitostí, investorům, projektantům) o možnostech změn v území, vycházející z odborné znalosti omezení a hodnot území, které je nutno xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxvání územně plánovacích informací navazuje na novou právní úpravu o vydávání předběžných informací podle správního řádu. Podmínkou kvalitní informxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxují o podmínkách pro úspěšné vydání rozhodnutí nebo opatření podle tohoto zákona.
Návrh zákona předpokládá povinná veřejná jednání při poxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Pro správní řízení vedená podle stavebního zákona platí ustanovení o veřejném ústním jednání tak, jak jsou upravena v novém správním řádu a se speciáxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xožnosti účasti veřejnosti, spočívající v tom, že každý může podávat připomínky způsobem a ve lhůtách stanovených tímto zákonem a může se zúčastnit veřxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxčastňovat se i dílčích jednání při pořizování územně plánovací dokumentace. Zákon stanoví podmínky pro zvolení zástupce veřejnosti na základě zmocnxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xe, aby veřejnost byla reprezentována občanským sdružením nebo obecně prospěšnou společností, jejichž předmětem činnosti je územní plánování, podpxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxst zajistit laické veřejnosti účast na projednávání územně plánovací dokumentace a v územním řízení a to prostřednictvím zástupce veřejnosti. Zástuxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxí účastníka řízení také v územním řízení a v řízení o vydání územního opatření.
Dosavadní právní úprava jednoznačně prokázala, že k výkonu úxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu. V současnosti se projevuje výrazná asymetrie a nevyhovující disproporce v požadavcíxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxní úpravou měla být odstraněna. Nezbytnou podmínkou pro výkon činnosti pořizovatele územně plánovací dokumentace obecními úřady bude to, aby v nich bxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxnování patří:
- územně plánovací podklady, vyhodnocující stav, možnosti a podmínky změn využití území,
- politika územního rozvoje, která je stratxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxbných republikových a mezinárodních souvislostech a koordinuje územně plánovací činnost krajů, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj,
- územně plxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx které chrání dotčené orgány svými stanovisky podle zvláštních předpisů. Je pořizována orgány územního plánování krajů a obcí a po veřejném projednánx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xůže být v zákonem stanovených případech nahrazeno územním souhlasem,
- územní opatření, jako nástroj, který z důvodu veřejného zájmu s časově omezenxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx instituty stavebního zákona, jejichž smyslem je umožnit využití území a upravit vlastnické vztahy v něm tak, aby mohlo být využíváno hospodárně ku proxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xprav v zemích EU. Všechny tyto nové instituty upravené stavebním zákonem jsou podrobně rozebrány v jednotlivých pasážích, které se jich týkají,
- přexxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství a veřejně prospěšné opatření,
- náhrada za změnu v území, která náleží vlastníkům pozemků nebo staveb v důsledku omezení jejich práv.
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx se na rozdíl od územně analytických podkladů zpracovávají dle potřeby na základě uvážení orgánů územního plánování.
Současná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxtavně dostupná pouze tam, kde byly pořízeny územní plány. Jejich pořizování není povinné, děje se tak zhruba v 10 až 18tiletých cyklech a obsahují proto xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxace. To se projevuje na nedostatečné a nevyhovující kvalitě územního rozhodování.
Územně analytické podklady budou proto představovat významný poxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, projektové dokumentace staveb, pro rozhodování stavebních úřadů i pro zpracování posudků vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí.
Na rozdíx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxracovávány graficky a textově a budou veřejně dostupné. V úplné aktualizaci budou zveřejňovány každé 2 roky.
Účelem územně analytických podkladů je xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xodklady budou pořizovány ve dvojí rozdílné podrobnosti - pro správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti (úřad územního plánování) a prx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxnické osoby a vlastníci dopravní a technické infrastruktury. Současná situace, kdy neexistuje obecný právní předpis upravující sdílení údajů o územx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx většině případů z veřejných prostředků. Toto ustanovení upravuje pro účely územního plánování podmínky poskytování a používání údajů o území a součixxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxace územně analytických podkladů, která bude prováděna v celém rozsahu ve dvouletém cyklu. V půlročním předstihu před termínem aktualizace bude provxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxky případů, kdyby poskytovatel údajů nesplnil svou povinnost kontroly údajů o území použitých orgánem územního plánování.
Rozbor udržitxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xvalitního životního prostředí, je nutno objektivizovat projednáním se zástupci obcí řešeného území. V případě rozboru pro správní obvod obecního úřxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxdém správním obvodu jednotlivé obce projevuje poněkud jinak, a proto je nezbytné projednání rozboru Radou obcí pro udržitelný rozvoj území v potřebnýxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxdnot území, záměrů na změny v jeho využití, k navržení, prověření a posouzení variant řešení vybraných problémů a úprav nebo rozvoje některých funkčníxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxdkladu pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace. Pořizuje se v případech, kdy je to uloženo zásadami územního rozvoje, úzxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxe územně plánovací činnosti je podkladem pro rozhodování o území. Zákon upravuje podmínky úhrady nákladů na pořízení územní studie v případě, je-li poxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xolitika územního rozvoje. Jejím cílem je řešit území České republiky v potřebných republikových a mezinárodních souvislostech. Tímto novým nástrojxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxmního rozvoje (jako územně plánovací dokumentace krajů a jejich prostřednictvím i územně plánovací dokumentace obcí). Politika územního rozvoje buxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxmního plánování, tak pro rozhodování dalších orgánů veřejné správy, mající vliv na využití území České republiky.
Politiku územního rozvoje pořizuxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxe zákonů bude uveřejněno sdělení o schválení politiky územního rozvoje.
Tímto ustanovením je určen obsah politiky územního rozvoje. Stavxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxo vlivu na hospodářské a sociální podmínky a na životní prostředí. Potřeba vyhodnotit její vliv na životní prostředí vychází mimo jiné z čl. 5 odst. l příxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxivů na udržitelný rozvoj území obsahuje také vyhodnocení vlivů na životní prostředí (v souladu se směrnicí o posuzování vlivů na životní prostředí9)) x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxcích ptáků10)). Vyhodnocení je podkladem pro výběr vhodné alternativy nebo varianty scénáře rozvoje území. K tomuto vyhodnocení vydává Ministerstvx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xozvoje, včetně způsobu a lhůt projednávání a vyhodnocení vlivu politiky územního rozvoje na udržitelný rozvoj území, uplatňování stanovisek a připoxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
V souladu se směrnicí o posuzování vlivů na životní prostředí7) je upraveno také "mezistátní posuzování vlivů na životní prostředí". Výsledky tohoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území, a spolu s výsledky projednání těchto vyhodnocení, podkladem pro úpravu návrhu politiky územního rozvoje před jejím schválením.
Urxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Aby byly naplněny požadavky příslušných směrnic 7), 8), je návrh politiky územníxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxmí, viz § 20 odst. 2) a spolu se sděleními, která vysvětlují, jak byly výsledky vyhodnocení vlivů, jakož i výsledky projednání, ve výsledném návrhu polixxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu ani při jeho schvalování opomenuty, naopak vytváří rámec pro schvalované řešení.
Negativní vlivy na evropská chráněná území přírody, tj. území Nátxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxjí dosažení cílů ochrany území Nátura 2000, nelze vyhnout, pak lze politiku územního rozvoje schválit jen za velmi přísných podmínek, které vyplývají x xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Zákon stanovuje způsob aktualizace politiky územního rozvoje tím, že ukládá její vyhodnocování ve čtyřletých intervalech a předložení zprávy o jexxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxlšími ústředními správními úřady a kraji. Výsledkem zprávy bude buď návrh na aktualizaci politiky územního rozvoje, nebo návrh na pořízení nové politxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxích správních úřadů.
Koncepčně novým nástrojem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxdnotlivým obcím. Na jedné straně zohledňují a upřesňují úkoly územního plánování rámcově vymezené na celostátní úrovni v politice územního rozvoje, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xzemního plánování do těch pravomocí, které výhradně přísluší obcím. Zásady územního rozvoje jsou nástrojem, kterým kraj určuje základní strategii pxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xabytí jeho účinnosti kraje pořídily zásady územního rozvoje pro celé své správní území. Zásady vydává zastupitelstvo kraje formou opatření obecné poxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx podmínky pro rozvoj jednotlivých obcí. Při zpracování zásad územního rozvoje je nutno vycházet z cílů a úkolů územního plánování, které upřesňuje celxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxitelného rozvoje území a s ohledem na hospodárnou a obecně prospěšnou organizaci území. Zásady jsou koordinačním nástrojem pro územní plány jednotlixxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xeřejně prospěšné stavby nadměrného významu a stanovují kriteria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách. Pro vymezené oblasti a ploxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxky pro změny ve využití území.
Součástí zásad územního rozvoje je i stanovení nadmístních požadavků na územní plány jednotlivých obcí, tj. na jejich oxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxch pravomoci na úseku územního plánování s výjimkou případu, kdy je nezbytná koordinace nadmístních souvislostí, vazeb mezi jednotlivými obcemi a taxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
x x xx x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xásad územního rozvoje, lhůty, řešení námitek, připomínek a rozporů. Oproti současnému pořizování územně plánovací dokumentace se nemusí povinně zpxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxde funkci zadání plnit zpráva o uplatňování zásad, která bude rovnou obsahovat i pokyny pro jejich úpravu.
Návrh zásad územního rozvoje posuzuje před xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxní území. V případě vlivu zpracovávaného návrhu zásad územního rozvoje na území sousedních států, musí ministerstvo ve spolupráci s dalšími resorty ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich minulých i předpokládaných vlivů na podmínky udržitelného rozvoje území, jimiž se rozumí vyvážený vztah územních podmínek pro hospodářský roxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxení vlivů na území
NATURA
2000 (evropská soustava chráněných území přírody sestávající z evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 8), 11)). Tímxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxí. Obsah vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bude podrobně stanoven prováděcím právním předpisem k obsahu zásad územního rozvoje. Protože jx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnice na projednání zprávy o stavu životního prostředí12).
V souladu se směrnicí o posuzování vlivů na životni prostředí se stanoví také postup pro "pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxcí a vyjádřeni.
Návrh zásad územního rozvoje má být upraven tak, aby zohlednil výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnoxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx
xxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxmí
NATURA
2000 musí být eliminovány. Jestliže se z mimořádných důvodů nelze vyhnout závažnému negativnímu vlivu na tato území, který může ohrozit cílx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxí z čl. 6 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
K § 4x x xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxou v celém rozsahu závazné pro obce a pro dotčené orgány při rozhodování, které souvisí s využíváním území. Přitom zákon jednoznačně stanoví, že zásady xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxstvu kraje předkládán na základě dohody s dotčenými orgány, které chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů.
Při podání námitky musí bxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxdnán s veřejností, která může uplatnit své připomínky, za účasti dotčených orgánů a obcí. Součástí projednávaného návrhu zásad je také vyhodnocení vlxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (požadavek směrnice o ochraně přírodních stanovišť a směrnice o ochraně volně žijícíxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxvotního prostředí stanovisko podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí4). Soulad navrženého řešení s těmito stanovisky a s výsledky vyhodxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxvrhu zásad územního rozvoje, které se předkládá zastupitelstvu ke schválení. Tak je zajištěno naplnění požadavků příslušných směrnic zohlednit výsxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxení měnit, ale v případě jejich rozporu s právními předpisy lze zásady územního rozvoje nebo jejich část zrušit. Věcné řešení musí být nalezeno po projexxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxim aktualizace politiky územního rozvoje, ale i zásad územního rozvoje, a to rozdílně od doposud známého režimu změn územně plánovací dokumentace.
Zxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxajskému zastupitelstvu. Předtím musí být návrh konzultován s obcemi a dotčenými orgány.
Zásady územního rozvoje, které budou pořízeny a schváleny nxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxvány nebo nahrazeny novými zásadami územního rozvoje.
Územní plán je základní koncepční nástroj územního plánování obce. Uzemní plán je zxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxože je nezbytné řešit ucelenou koncepci rozvoje obce ve vzájemných funkčních vazbách tohoto území jako celku. Územní plán se vydává jako opatření obecxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxovat vzhledem k potřebě komplexního řešení jen na základě řešení regulačního plánu. Při vydání územního plánu se současně stanoví potřebné zadání regxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Územní plán pořizuje pouze obecní úřad, který splňuje kvalifikační podmínky pro výkon územně plánovací činnosti a byl nařízením kraje určen pro výkxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxhž obecní úřad tyto podmínky nesplňuje a nebyl určen pro výkon činnosti pořizovatele, bude pořizovat územní plán na jejich požádání úřad územního plánxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu nebo regulačního plánu.
Důvodem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxní se zásadně liší od stávající legislativní úpravy, která umožňuje, aby obecní úřady bez ohledu na dostatečné organizační a personální vybavení pořixxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxeno zákonem. Je pouze na zastupitelstvu obce, zda na základě podnětu nebo návrhů uvedených v zákoně rozhodne o pořízení územního plánu.
Územní plán můxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxká nebo obdobná práva k pozemku či stavbě, které leží na území obce; návrh k pořízení územního plánu může podat i každý občan obce.
Zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxt navrhovatel, od kterého vzešel podnět k pořízení změny. Náklady na projednání územního plánu nebo jeho změny hradí. V případech pořízení změny územnxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxmního plánu. Pořizovatel posuzuje, zdali návrh splňuje stanovené náležitosti. O odmítnutí návrhu rozhoduje pořizovatel v případě, že navrhovatel vx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxce k rozhodnutí, zda bude územní plán pořízen. U změny územního plánu se postupuje obdobně.
Návrh zadání obsahuje hlavní cíle a požadavky prx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxmního plánu). Toto ustanovení se výrazně liší od stávajícího zákona, neboť koncept již není povinnou součástí pořizování územního plánu. Dosavadní pxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x dotčenými správními úřady a veřejností.
Součástí návrhu zadání územního plánu je požadavek na vyhodnocení jeho předpokládaných vlivů na podmínky uxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxředí7)) a vyhodnocení vlivů na území
NATURA
2000 (požadavek směrnice o ochraně přírodních stanovišť a směrnice o ochraně volně žijících ptáků8), poxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx územní plán není koncepcí ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí13) a pokud orgán ochrany přírody (krajský úřad nebo správa chráněnx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxání řešení přijatého v územním plánu.
Zadání schvaluje zastupitelstvo obce v samostatné působnosti. V odůvodněných případech nebo z podnětu dotčenxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxen zejména na ověření variant řešení. Pokud se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, které obsahuje vyhodnocení vlivů na životní pxxxxxxxx x xx xxxxx
xxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na projednání tohoto vyhodnocení s dotčenými orgány a veřejností. Vyhodnocení vlivů je, pokud se zpracovává, podkladem pro výběr nejvhodnější variaxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxojednání konceptu navrhne pořizovatel pokyny pro zpracování návrhu územního plánu, které schvaluje zastupitelstvo obce v samostatné působnosti.
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na návrh pořizovatele vyhodnocení vlivu uplatňování územního plánu na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení jeho vlivu na životní prostředí. Tíxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx některých plánů a programů na životní prostředí.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není součástí návrhu územního plánu, pokud již bylo prxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtním předpisem a orgán ochrany přírody ve stanovisku k návrhu zadání vyloučil možnost významného negativního vlivu uplatňování územního plánu na úzexx
xxxxxx
xxxx xxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s veřejností, a navržené řešení vyhodnocení zohledňuje. Tím jsou naplněny požadavky příslušných směrnic na konzultace s orgány a veřejností a na zohlxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxx
xxxx xxxx xxx xavrženým řešením vyloučeny. Jestliže se z mimořádných důvodů nelze vyhnout závažnému negativnímu vlivu na tato území, který může ohrozit cíle jejich xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa z čl. 6 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Protože xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxví podklady pro zpracování stanoviska krajského úřadu, podle kterých posuzuje návrh územního plánu a stanoví další postup při nesdělení stanoviska v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxx xxxxxx x xxxání územního plánu formou opatření obecné povahy k územnímu plánu navazuje na novou úpravu podle § 171 a následující správního řádu. Zákon upravuje zvlxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxní. Stanoví koncentrační zásadu a vylučuje opakované projednání námitek, stanovisek a připomínek ve věcech, o kterých již bylo rozhodnuto. Uplatněnx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxavků na jeho přepracování, opakuje se veřejné projednání, nebo na základě pokynů pro zpracování návrhu územního plánu schválených zastupitelstvem oxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxnovených hledisek spolu s návrhem odůvodnění.
Zastupitelstvo obce vydává územní plán na základě předloženého návrhu územního plánu jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxut s dotčenými orgány. Zákon ukládá, že tuto dohodu lze měnit pouze na základě nového projednání s dotčenými orgány. Z těchto důvodů je v tomto ustanovenx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxválenou zastupitelstvem obce.
Uzemní plán je po schválení zastupitelstvem obce závazný v celém rozsahu pro rozhodování v území, účinnosti nabývá 15x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxst může dozvědět způsobem umožňujícím dálkový přístup v evidenci územně plánovací činnosti (§ 171), způsob ukládání územního plánu a způsob, jakým je xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxura 2000, projednané s dotčenými orgány a s veřejností spolu s konceptem nebo návrhem územního plánu, se stává součástí odůvodnění výsledného návrhu. xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxení vlivů na životní prostředí a na území Nátura 2000. Odůvodnění je předkládáno zastupitelstvu spolu s návrhem územního plánu k vydání. Vydaný územní xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxnovení o vydání a vyhodnocování územního plánu naplňují požadavky směrnice o schvalování koncepce a monitorování jejích vlivů15).
Uzemní plán nelzx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxo po projednání podle tohoto zákona, včetně dohodnutí s dotčenými orgány, nemůže být měněno orgánem příslušným k přezkumu.
Nová úprava uklxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxedložit zastupitelstvu obce zprávu o uplatňování územního plánu, která musí být konzultována s dotčenými správními úřady. Na pořizování a vydávání zxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxele informovat zastupitelstvo obce o dalším postupu při pořizování územního plánu v případech, že od posledního rozhodnutí zastupitelstva obce k tomxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxjednání územního plánu.
V území obce, pro kterou je pořizován územní plán, může být v odůvodněných případech vyčleněna část, která je spolexxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxit hospodárný výkon územně plánovací činnosti a výrazné zkrácení přípravy území pro nové využití. Tento postup není v současné právní úpravě možný. Obxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxkona - § 2 odst. l písm. d) a f). Úpravu těchto hranic lze provádět územním plánem nebo v případech, kdy to není účelné, na základě opatření obecné povahy o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxstavitelné plochy.
Vymezení zastavěného území je nástrojem, který slouží k ochraně nezastavěného území před jeho neodůvodněnou přeměnou na území zxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxu hodnotou pro účely následného stanovení daně z nemovitosti.
Území obce se člení územním plánem na území zastavěné, zastavitelné plochy a území nezaxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xzemí vydané radou obce. Po vymezení zastavěného území bude v něm možné rozhodovat ve zjednodušeném územním řízení.
Při vymezení zastavěného území se xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xoučasného rozsahu zástavby.
V celém procesu vymezování zastavěných území je zaručena účast příslušných dotčených orgánů, orgánů územní samosprávx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxemků, ve věci stanovení jejich využití a pro stanovení podmínek staveb veřejné infrastruktury a veřejně prospěšných opatření. Regulační plán je pořixxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plán rovněž může nahradit plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav.
Toto pojetí regulačního plánu oproti platné právní úpravě odstrxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx obce v přenesené působnosti. To představuje rozdíl oproti územnímu plánu, který vydává zastupitelstvo obce v samostatné působnosti. Tento rozdíl je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx územním rozhodnutím" a svým obsahem a právními účinky se k němu výrazně přibližuje.
Regulační plán se pořizuje z vlastního podnětu obce nebo jiného poxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxního rozvoje nebo územním plánem, pro které musí být současně schváleno zadání regulačního plánu.
Ustanovení upravuje podmínky úhrady náxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxdě žádosti. Pokud je zpracování regulačního plánu vyvoláno výhradní potřebou jiné osoby, může příslušné zastupitelstvo podmínit jeho pořízení částxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx žadatel (investor).
Zákon upravuje rozdílný postup při pořizování regulačního plánu z podnětu a na žádost.
O pořízení regulačního pxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxu, schvaluje příslušné zastupitelstvo v samostatné působnosti rovněž zadání regulačního plánu. Zastupitelstvo obce nebo kraje při jeho schválení uxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xořízení regulačního plánu.
Při pořizování regulačního plánu na žádost předkládá žadatel, kterým je zpravidla investor, mimo jiné návrh regulačníhx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxčního plánu. Upravuje zejména spoluúčast na vybudování nové nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury.
Regulační plán v pojetí navrhovanéxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx vyvoláno záměry, které odpovídají záměrům kategorie I. podle přílohy č. l zákona o posuzování vlivů na životní prostředí4), bude posuzován jako záměr xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xude posuzován podle tohoto předpisu jako záměr, pokud tak stanoví příslušný úřad (Ministerstvo životního prostředí nebo krajský úřad) v závěru zjišťxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxt možnost, že připravovaný regulační plán ponese znaky záměru podle zvláštního právního předpisu4), musí do okruhu dotčených orgánů při projednání nxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxy (krajský úřad nebo správa chráněné krajinné oblasti nebo národního parku). Pokud tento orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání nevyloučí možnost výxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxdiska vlivů na toto území.
Pokud zadání na základě stanovisek a skutečností uvedených výše stanoví nutnost posouzení návrhu regulačního plánu, pořixxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxracovává osoba s autorizací na posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Pokud orgán ochrany přírody nevyloučil ve svém stanovisku k návrhu zadání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxty nebo ptačí oblasti. Toto posouzení zpracovává osoba s autorizací na posuzování vlivů na území Nátura 2000.
V průběhu projednání návrhu regulačníhx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo prostředí, krajský úřad) stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Lhůtu pro vydání tohoto stanoviska lze prodloužit. Přx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx vlivů záměru na území
NATURA
2000 vytváří rámec pro výběr řešení regulačního plánu a jsou v tomto řešení zohledněny. Pokud ve výjimečných případech nexxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxsačních opatření a za dalších přísných podmínek, které vyplývají zejména z čl. 6 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních sxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxné ustanovení na tuto úpravu.
Při pořizování regulačního plánu na žádost zajistí zpracování dokumentace xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxřizování regulačního plánu z podnětu. I v tomto případě platí zvláštní výše uvedené omezující podmínky pro vydání regulačního plánu, pokud by se navržxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xrostředí a posouzením vlivů na území Nátura 2000, předkládá v tomto případě žadatel rovněž stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení zxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxl. správního řádu. Zákon upravuje zvláštnosti související s řízením o návrhu regulačního plánu, zejména stanoví povinné konání veřejného projednánxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxipomínek ve věcech, o kterých již bylo rozhodnuto. Dojde-li k podstatné úpravě návrhu regulačního plánu nebo požadavku na jeho přepracování, opakuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xdůvodnění. Dojde-li pořizovatel k závěru, že návrh regulačního plánu je v rozporu s veřejnými zájmy, předloží návrh na jeho zamítnutí.
Regxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxch je řešen v ustanovení o opatření obecné povahy v § 172 správního rádu. Rozhodnutí o námitkách při vydání regulačního plánu je součástí odůvodnění opaxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxo regulačního plánu veřejnoprávní smlouvou.
Regulační plán nelze rozhodnutím v přezkumném řízení změnit, ale v případě jeho rozporu s právními předxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxšným k přezkumu.
Zákon umožňuje na základě rozhodnutí zastupitelstva obce pořizovat regulační plán (avšak pouze z podnětu, nikoli na žádoxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxu v čase až o rok kratším, než podle současných předpisů. Jedná se pouze o souběžné pořizování a vydání změny územního plánu. Musí být provedeno před vydáxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxvy od případu, je-li regulační plán pořizován na žádost právnické osoby nebo fyzické osoby. Cílem je vyloučit to, aby regulační plán byl měněn nebo rušex xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx vydanou dokumentací kraje a vztah mezi zásadami územního rozvoje a regulačním plánem pořízeným krajem.
Stejně jako pořizování a zpraxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxících etapách. Časové nároky obou procesů se při jejich samostatné realizaci převážně sčítají, což může být pro případného investora, na jehož žádost xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx úkony byly prováděny společně a lhůty běžely paralelně. Sloučení těchto postupů připadá v úvahu, pokud je příslušným úřadem4) krajský úřad, tedy pokxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxu se v tomto případě zveřejňuje a projednává spolu s návrhem zadání, dokumentace vlivů na životní prostředí se zpracovává a projednává spolu s návrhem rxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí a informace o posudku k této dokumentaci.
Dle nové právní úpravy lze umisťovat stavby a jejich změny, měnit jejich vlxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxtu územního souhlasu. Zákon definuje druhy územních rozhodnutí podle charakteristiky jednotlivých záměrů a podmínek, které musí být v rozhodnutí stxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxtí na principu komplexní odpovědnosti za svěřené území a na principu koordinace všech zájmů na využití území a zájmů uplatňovaných dotčenými orgány. Sxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxorných záměrů lze vydat územní rozhodnutí na základě zjednodušeného územní řízení. Vyžaduje-li záměr posouzení vlivu na životní prostředí podle zvlxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxmním souhlasem a zvláštní režim byl zvolen u jednoduchých staveb terénních úprav a zařízení (§ 112), které jsou umisťovány v zastavěném území nebo zastxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxý stanoví konkrétní způsob využití jednotlivých pozemků, a to v rozsahu vymezeném při schválení regulačního plánu.
Zákon upravuje u jednotlivých drxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xtavba umisťuje, podmínky pro její umístěni a pro zpracování projektové dokumentace, zajišťující ochranu zdraví, přistup a užívání staveb osobami s oxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxě technického vybavení.
Uzemní rozhodnutí ani územní souhlas se nevyžaduje v případech, které jsou z hlediska územního plánovaní nevýznamné nebo v pxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxtí území, např. změnu druhu pozemku, stanovení dobývacího prostoru, terénní úpravy apod.
Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby nx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxá může mít územní důsledky nebo územní nároky. Jedná se o nový druh územního rozhodnutí, které se samostatně vydává ve významných případech změn vlivu v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxnoví podmínky pro nové dělení nebo scelování pozemků. Žádost o toto územní rozhodnutí musí být podána všemi vlastníky všech dotčených pozemků a staveb xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxní se rozhoduje rovněž jiným územním rozhodnutím nebo při pozemkových úpravách.
Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání okolní území určité sxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxavidla současně při rozhodování o příslušném záměru, ale lze je vydat rovněž samostatně. Nevydává se, pokud podmínky ochrany vyplývají přímo z právníxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxezených případech, a to v případech, kdy obsah a důsledky územního rozhodování jsou velkého rozsahu a rovněž bude sledováno propojení územního řízení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxisy (horní zákon, zákon o státní památkové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxm než stavebnímu úřadu. V těchto případech je zajištěna koordinace vývoje v území závazným stanoviskem obecného stavebního úřadu, bez kterého nelze rxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx širší, než tomu bylo v dosavadní právní úpravě. Kromě žadatele a vlastníka pozemku nebo stavby, na kterých má být uskutečněn záměr, není-li sám žadatelxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xousedním stavbám nebo k sousedním pozemkům může být územním rozhodnutím dotčeno. Pojetí sousedství vychází z nálezu Ústavního soudu, kterým byla jakx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxáštní zákon (zejména občanská sdružení), zástupce veřejnosti a společenství vlastníků jednotek.
Účastníkem územního řízení je vždy obec.
Úprava xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxváno jednotlivě.
Územní řízení se zahajuje na základě žádosti podané příslušnému stavebnímu úřadu. Základní náležitosti této žádosti a jxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx o vydání územního rozhodnutí vybavena také stanoviskem příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, pokud je předmět žxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxuzení vlivů provádění záměru na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu4). Stanovisko příslušného úřadu je současně stanoviskem k posxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxovýto vliv nevyloučil. V těchto případech zpracovává osoba se zvláštní autorizací posouzení vlivů záměru na území
NATURA
2000, které je jedním z podkxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadované náležitosti a přílohy, zejména údaj o tom, zda stavba či záměr vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí. Zjistí-li stavební úřad, že žxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxavena, řízení se zastaví. V případě, že je žádost o vydání územního rozhodnutí úplná a dalšího projednání schopná, doručuje se oznámení o zahájení územxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxli a dotčeným orgánům se doručuje oznámení o zahájení řízení jednotlivě.
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xeho funkční a prostorové využití určeno, stavební úřad doručuje všechny písemnosti všem účastníkům řízení do vlastních rukou.
Územní řízxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxení při nedostatečné veřejné dopravní a technické infrastruktuře, která by znemožnila bezporuchovou realizaci požadovaných záměrů.
V úxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxínek, a to účastníků řízení, dotčených orgánů a dalších osob.
Veřejné ústní jednání se koná opakovaně v případě, že po jeho konání byly doplněny podklaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxele zajistit, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxích vzorů a jejím cílem je zveřejňování informací o připravovaném záměru.
Zákon stanoví hlediska, ze kterých stavební úřad zkoumá žádost o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxckých hodnot, s požadavky na ochranu nezastavěného území, s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky na ochranu veřejných zájmx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx x xosuzování vlivů na životní prostředí4), nebo pokud u jeho záměru nelze vyloučit závažný negativní vliv na území
NATURA
2000, musí před podáním žádostx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výrazně prodlužuje, což může být pro žadatele nepříjemným problémem. Z tohoto důvodu přináší návrh zákona povinnost sloučit územní řízení s procedurxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxa a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí4) běžely paralelně. V tomto případě se dokumentace vlivů na životní prostředí zpracovává, zveřejňxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxní vlivů na životní prostředí s územním řízením a to v případě, že záměr je v souladu s územním plánem a příslušným úřadem je krajský úřad, v tomto případě nxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxě sloučená řízení. Bude se tedy jednat zejména o případy, kdy nejsou vyžadovány varianty, resp. povaha samotného řešení je invariantní, a o případy ménx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxož podmínky pak jsou podkladem pro územní rozhodnutí.
Zákon podrobně upravuje postup při vydání územního rozhodnutí, včetně důvodů pro zaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Územní rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou a pouze v případech, kdy není v území vydán územní nebo regulační plán se doručuje všem účastníkům jxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxechny správní úřady a územní samosprávy rozhodující o území. Zákon umožňuje převod práv a povinností z územního rozhodnutí na základě veřejnoprávní sxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxývacího prostoru podle horního zákona.
K § 94 a 95
Zákon upravuje problematiku platnosti územního rozhodnutí a podmínky, kdy zaniká platnost úxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx od záměru.
Uzemní lze změnit pouze na základě žádosti toho, komu přísluší vykonávat práva z něho vyplývající. Změna se projednává přiměřeně vzhledem xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí nikoli náhrada jednoho rozhodnutí za druhé. Při změně územního rozhodnutí se postupuje podle procesních ustanovení platných pro územní řxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxnodušené územní řízení za zákonem stanovených podmínek.
Ve zjednodušeném řízení stavební úřad návrh zveřejní a žadatel má povinnost na dotčeném pozxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xebo připomínky. Nebudou-li námitky, nesouhlasná stanoviska nebo připomínky podány ve stanovené lhůtě, stanoví se
fikce
vydání územního rozhodnutx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxní v celém rozsahu. O provedení územního řízení rozhodne stavební úřad usnesením.
Územní souhlas představuje nově zavedený institut územxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xahrazuje v tomto případě územní rozhodnutí. Při vydávání územního souhlasu se nevede územní řízení. Použití územního souhlasu je omezeno na zastavěnx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpisů.
Zákon podrobně upravuje požadavky na obsah oznámení a jeho příloh, další podrobnosti pak stanoví prováděcí právní předpis.
Územní souhlas poxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxmí se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Při vydávání územního souhlasu se nevede územxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxo právního předpisu nebo dotčený orgán svým stanoviskem určí nějaké podmínky.
V zákonem vymezených případech, které jsou podrobně upraveny v návaznxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxhlasem.
Na základě posouzení stavebního úřadu je vydán souhlas s realizací záměru nebo může být vzhledem k povaze případu stanoveno, že tento záměr muxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxoblémů i formou uplatňování požadavků na regulaci vztahu v území v mimořádných situacích. Na rozdíl od územně plánovací dokumentace, která je koncepčxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxiduální případy, je územní nařízení nástrojem, který z důvodu veřejného zájmu, jež mají časově omezenou platnost, upravuje poměry v území formou opatxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxřejné zájmy, patří územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území. Územní opatření o stavební uzávěře obsahuje vymezení území, v xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxní pohromě nebo náhlé havárii, v jejímž důsledku se v tomto území podstatně změnily podmínky a ve kterém je proto nezbytné provést zásadní změny. Uvádí sxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxválené územně plánovací dokumentace s tím, že ve stanovené lhůtě je povinností orgánu územního plánování zajistit její změny nebo pořídit novou územnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vyznačením dotčeného území. Na žádost může být povolena výjimka ze stavební uzávěry a to v případě, že povolením této výjimky není ohrožen účel sledovaxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxzkumu dotčeného území a na základě vyhodnocení stavu staveb a pozemků z hlediska ohrožení života nebo zdraví osob nebo z hlediska požadavků na využití úxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxecném pojetí představuje změnu vlastnických vztahů, a to vždy se zřetelem na zásah na využití území ve veřejném zájmu.
Rozhodnutí o výměně pozemků můžx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxím ve stejné zastavitelné ploše vymezené územním plánem. Úřad územního plánování může vydat toto rozhodnutí po splnění zákonem předepsaných podmínexx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí mít navrhovatel výměny vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření. Rozhodnutí o výměně pozemků má zásadní vazbu xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxemkům přiměřeně nejen polohou, cenou, výměrou a podle možnosti i druhem pozemku. Náhradní pozemek musí být nabídnut v rámci téže zastavitelné plochy sx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxip přiměřenosti platí i pro cenu pozemků. Navrhovatel je povinen vyrovnat cenový rozdíl, který vznikl mezi vyměňovanými pozemky v neprospěch vlastníxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx případný rozdíl ve výměně pozemků v neprospěch vlastníka.
Účastníky řízeni o výměně pozemků jsou navrhovatel a vlastník původního pozemxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxávání návrhu na výměnu pozemků se vždy nařídí ústní jednání, při kterém mohou být uplatněny námitky účastníků řízení. Úřad územního plánování musí vždx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxk nebo jej jinak užívat, což vyplývá z územně plánovací dokumentace nebo územního rozhodnutí. Proti rozhodnutí o výměně pozemků se lze vždy odvolat. Odxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxí. Při splnění zákonem stanovených podmínek lze na žádost původního vlastníka rozhodnutí o výměně pozemků zrušit.
Pro občanskou infrastxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxí. Zákon upravuje povinnosti vlastníka pozemku, obce, kraje a státu, způsob zjištění ceny, proces výkupu dotčeného pozemku i zánik předkupního práva xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí o stavební uzávěře.
Náhrada náleží podle odstavce 2 tohoto ustanovení i vlastníkovi pozemku v případě změny územního plánu nebo regulačního plánu nxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxnou přípravu orgánů územního plánování na toto rozhodování a vytvoření předpokladů pro uplatňování této odpovědnosti.
Povinnost poskytnout náhraxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxnutí. Náhrada se poskytuje v penězích na základě znaleckého posudku.
ČÁST ČTVRTÁ - STAVEBNÍ ŘÁD
Výrazně se rozšiřuje okruh staveb a jejxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxu pro realizaci vyžadovat stavební povolení ani ohlášení; u některých z nich však bude vyžadován územní souhlas nebo územní rozhodnutí. Výčet staveb a xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx x x xxx která by měla být umístěna v ochranném pásmu pozemní komunikace, a pro stavební úpravy pozemních komunikací a udržovacích práce na nich, platí speciálxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxjsou dotčeny požadavky zvláštních právních předpisů vztahující se na stavby a terénní úpravy.
Na stavby specifikované v § 111 se vztahuje odpovědnoxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxlašované stavby) budou podléhat ohlášení. K jejich realizaci postačí souhlas stavebního úřadu. xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxdě, že se jedná o stavbu, pro kterou postačuje ohlášení. Nedostatkem stávající úpravy bylo, že platnost souhlasu stavebníhoúřadu nebyla nijak časově xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxvadní právní úpravy může stavební úřad v zákonem stanovených případech a termínech rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, provedení stavby zakxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxm souhlasem) a dokumentace takových staveb musí být zpracována autorizovanou osobou. O které stavby se konkrétně jedná, je v zákoně taxativně uvedeno xx xx xx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxx x xxx xxxxx xx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x kterých se postupuje podle zvláštní právní úpravy v zákoně o pozemních komunikacích.
V tomto ustanovení je odlišným způsobem upraven posxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxi podle podmínek stavebního úřadu.
Okruh účastníků stavebního řízení nedoznává oproti dosavadní právní úpravě podstatnější změny. Došxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Tímto ustanovením jsou v návaznosti na správní řád stanoveny základní podklady, které stavebník musí doložit k žádosti o vydání stavebního povoxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k provedení stavby nebo její změny. Zde se mají na mysli nejen případy výstavby bytu do vlastnictví, ale i případy, kdy si vlastník se stavebníkem upraví xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxení, jestliže projektová dokumentace stavby není zpracována oprávněnou osobou.
Prováděcí vyhláška spolu s "povinným" formulářem žádosti stanoví xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxmáni žádosti o stavební povolení a připojených podkladů. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s podmínkami územního rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxch užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Ověřují se rovněž účinky budoucího užívání stavby.
Stavební úřad musí zajistit řešení pxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxebních úřadů tak, aby výkon veřejné správy byl pokud možno soustředěn v obcích s pověřeným obecním úřadem. Jinak pro územní roztříštěnost správních úřxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jejich odstranění v přiměřené lhůtě a řízení v souladu se správním řádem přeruší.
Stavební úřad oznamuje zahájení řízení účastníkxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xásadu koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Je sxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxm počtem účastníků řízení se počítá s vedením řízení ediktálně v souladu s ustanovením nového správního řádu; stavebníkovi je však třeba doručovat do vxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xro něj nezbytná již ve fázi zpracování projektové dokumentace. Nicméně se připouští, že dotčený orgán může sdělit své případné další stanovisko, ovšex xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zkušenostem bylo nutno upravit, že závazná stanoviska dotčených orgánů mohou být uplatňována pouze v rozsahu jejich působnosti stanovené zvláštním xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxm opatření o stavební uzávěře nebo o asanaci území. V opačném případě k nim stavební úřad nepřihlíží.
Ustanovení upřesňuje, jaký druh námixxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxvby, její velikosti, stínění a podobně, neboť o těchto otázkách bylo již rozhodnuto. Stavební úřad je oprávněn rozhodnout i o takových námitkách občanxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx názorům uplatňovaným v praxi soudů při řešení sporných záležitostí ve správním soudnictví.
Vymezuje se obsah, platnost a závaznost stavxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xteré mu musí být oznámeny k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, za kterých lze platnost prodloužit. Nové je oprávnění stavebního úřadu uložit, zejména u staveb s technologií, provedení zkušebního provozu. Podroxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxna, a obdobně jako v § 79 odst. 3, se nově umožňuje místo vydání stavebního povolení uzavřít se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xdyž upravuje posouzení dokumentace a dalších podkladů potřebných pro vydání stavebního povolení soukromou osobou (autorizovaným inspektorem). Přx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxení věcné správnosti, nerozpornosti a úplnosti shromážděných podkladů a projektové dokumentace stavby autorizovaným inspektorem, který musí navrxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxební řízení ani vydáváno stavební povolení.
Uplatnění tohoto postupu předpokládá, že musí být opatřena souhlasná stanoviska dotčených orgánů a všexxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xx xýsledek své činnosti odpovídá občanskoprávně, veřejnoprávně, popř. i trestněprávně. Pokud by autorizovaný inspektor zjistil, že nejsou naplněny zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxčením je přípustná za předpokladu jejího souladu s územně plánovacími dokumenty a rozhodnutími. Projednává se jen v rozsahu, ve kterém se dotýká práv úxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx změnu stavby operativně při kontrolní prohlídce zápisem do stavebního deníku. Předpokladem je soulad s územním rozhodnutím a souhlas příslušného doxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxebník má právo na užívání stavby v bezprostřední návaznosti na její dokončení, jestliže byla provedena v souladu s povolením stavebního úřadu.
Je pamxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xrostředí nezbytné pro užívání stavby. Pokud stavební úřad užívání stavby zakáže, musí specifikovat nedostatky, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxem se eliminuje (stává se bezpředmětným) rozhodnutí, kterým bylo užívání stavby zakázáno.
Je zachovávána povinnost zachytit dokumentaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxudačního souhlasu, pokud při její realizaci došlo k odchylkám oproti vydaným povolením.
Pouhé oznámení o užívání stavby nemůže postačit x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xyjadřuje, že může jít nejen o osobu užívající stavbu na základě nájmu nebo jiného právního titulu, ale především o osoby užívající stavbu proto, že je urxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kolaudační souhlas, k jehož vydání je nutné provést kontrolní prohlídku stavby stavebním úřadem. Pro vydání souhlasu musí stavebník opatřit stanovixxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxk a jejich vyhodnocení. Náležitosti žádosti a kolaudačního souhlasu upraví prováděcí předpis.
Kolaudační souhlas může stavební úřad vydat i bez závxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Při dodržení stanovených podmínek nová právní úprava připouští časově omezené předčasné užívání stavby před jejím úplným dokončením. U staveb provxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádost však jen správním rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení.
Zkušební provoz je povolován nebo jeho konání může stavební úřad ulxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxního souhlasu. Stavby vyžadující zkušební provoz nemohou být užívány na základě oznámení podle § 123.
Vlastníku stavby, která vyžaduje k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxi významné pro zachování vlastností stavby. Jde o nově stanovenou povinnost, která je známá z některých jiných zemí. Nejde o povinnost vyplývající bezxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxtvuje dosavadní povinnost vlastníka stavby uchovávat po celou dobu jejího trvání dokumentaci odpovídající skutečnému provedení podle vydaných povxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xe nebo není v náležitém stavu.
Podrobnosti dokumentace skutečného provedení stavby stanoví prováděcí vyhláška.
Zákon zachovává xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je k užívání stavby třeba podle nové právní úpravy. Vyžaduje se souhlas stavebního úřadu ke změně ve způsobu užívání stavby, v jejím provozním zařízeníx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxdí. Změna v užívání stavby musí být v souladu se záměry územního plánování a s veřejnými zájmy chráněnými stavebním zákonem a zvláštními předpisy.
Jesxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xutné stavební úpravy. Nebude-li stavební úřad se změnou v užívání souhlasit, vydá o tom rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení. Pokud je změna v užíxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xhlašování staveb a následně podle ustanovení upravujících užívání stavby.
Oproti dosavadní právní úpravě je povolení k odstranění stavxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxní úřad do 30 dnů, že k odstranění stavby je potřebné povolení, lze stavbu odstranit; souhlas s ohlášením tak většinou bude dáván mlčky (fiktivní souhlaxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxou odstraňovány stavby, jejichž realizace nevyžaduje ohlášení ani povolení stavebnímu úřadu (§ 111). Tyto stavby mohou být odstraňovány svépomocí, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xři jejich povolování.
Odstranění se nařizuje vlastníku stavby správním rozhodnutím. Důvodem pro nařízení odstranění stavby je předevšxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nápravy nebo nebyly na stavbě provedeny nařízené nutné zabezpečovací práce (§ xxx xxxxx x x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxhlasu s ohlášením, stavebního povolení nebo v rozporu s ním. Specifikují se důvody, při jejichž existenci musí být odstranění stavby nařízeno. Stavba xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxé řízení o odstranění stavby se přeruší a žádost o dodatečné povolení stavby se projedná v režimu stavebního řízení. Toto řešení bylo zvoleno pro odstraxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxm povolení stavby, o které ale musí její vlastník požádat.
Pokud bylo pro stavbu vydáno územní rozhodnutí, má dodatečné povolení stavby i právní účinkx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxe dál by existovalo pravomocné územní rozhodnutí, kterým byla umístěna jinak.
Upravuje se v dosavadní právní úpravě neřešená problematika užívání dxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxveb, u nichž uplynula doba jejich trvání. Dosud se takové případy řeší jen za použití analogie, což vede k nejednotné praxi stavebních úřadů. Upravuje sx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxnotné praxi stavebních úřadů.
Stanoví se základní požadavky na obsah rozhodnutí, kterým se povoluje nebo nařizuje odstranění stavxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx vlastník stavby nese náklady na její odstranění stejně jako to, že má odpovědnost za škodu na sousedním pozemku nebo stavbě vzniklou v souvislosti s odsxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo dohledu koncipovaný jako oprávnění pověřených fyzických osob, který není efektivní. Orgány státního stavebního dohledu nemohou jednat dostatečnx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx stavebního úřadu. Výkon soustavného dozoru v těchto věcech se proto svěřuje přímo stavebnímu úřadu.
Stavebnímu úřadu se dávají významné nástroje, kxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xdstranění stavby, nutných zabezpečovacích prací na stavbě, nezbytných úprav na stavbě nebo na stavebním pozemku, nařídit provedení udržovacích praxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxků. Vyklizení lze nařídit i uživatelům staveb, neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xvedeno, co se pro tyto účely veřejným zájmem rozumí. Výslovně se stanoví, že veřejným zájmem se pro tyto účely rozumí též odstranění překážek bezbariérxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxněn ji provádět. Kontrolní prohlídky slouží k tomu, aby stavební úřad mohl bez zbytečných průtahů zjistit skutečný stav na stavbě či pozemku, aby mohl oxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xtavby oproti povolení aniž by se k tomu vedlo správní řízení. To, že provádění stavby bude pod častějším dohledem, umožňuje upustit od standardního pojxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxěných zvláštními předpisy je zabezpečena též tím, že na výzvu stavebního úřadu jsou povinni podle povahy věci zúčastnit se jí vedle stavebníka též projxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xykonaných kontrolních prohlídkách vede stavební úřad jednoduchou evidenci. Při provádění kontrolních prohlídek na stavbách bude stavení úřad vychxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxštěných nedostatků je výzva stavebního úřadu, a pokud nedojde k nápravě, pak rozhodnutí, kterým zjednání nápravy nařídí. Umožňuje se, aby v případechx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, protože nekoresponduje s účely ke kterým má kontrolní prohlídka sloužit.
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xtavba svým technickým stavem sice ohrožuje životy a zdraví osob, ale je možnost dosáhnout nápravy, nařídí stavební úřad jejímu vlastníku nutné zabezpxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xterý jek provedení prací odborně vybaven, pokud se s ním na provedení prací nedohodne.
V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, lze nařídit odstraxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xoužita jen ve veřejném zájmu a tehdy, když je nutné jednat bez průtahů, protože jsou ohroženy životy a zdraví, tedy hodnoty nenahraditelné. Jejich ochrxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxzeno na míru nezbytnou pro zjištění skutečného stavu a jeho podchycení v protokolu, který bude důkazem o tom, že podmínky, na které zákon použití této zvxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxdkladné odstranění stavby, provedení nutných zabezpečovacích prací popřípadě vyklizení stavby též ústně při kontrolní prohlídce; písemné vyhotovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxstník stavby. Pokud byly nařízené práce prováděny stavebním podnikatelem a vlastník se s ním na úhradě nákladů nedohodl, uhradí je stavební úřad a jejixx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xo neoprávněný zásah do podnikání, resp. do hospodaření firmy.
Nařízení nezbytných úprav na stavbě nebo stavebním pozemku vychází, shodnx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Nezbytné úpravy se nařizují vlastníku stavby nebo stavebního pozemku. Protože jde o významný zásah do vlastnického práva ke stavbě nebo k resp. zastavxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy lze docílit např. to, aby stavba nebo její zařízení neohrožovala životní prostředí nepřiměřeným obtěžováním jejích uživatelů a okolí hlukem, exhalxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx účinný odtok odpadních vod či usnadnit průtok přívalových vod. Nová a z potřeb praxe plynoucí je možnost nařídit konzervaci rozestavěné stavby, jejíž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxníku stavby nebo stavebního pozemku nařídí jejich opatření a stanoví pro to lhůtu. V tom se dosavadní postup nemění. Nově se ukládá stavebnímu úřadu povxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxstník stavby sám ve stanovené lhůtě podklady neopatří, pořídí je stavební úřad na náklady vlastníka, kterého musí na tento postup upozornit.
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xepřiznává však nárok na náhradu, jde pouze o možnost tento příspěvek poskytnout.
Návrh zákona vychází z toho, že tomu, komu bylo ve veřejném zájmu naříxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxavebního pozemku byl povinen sám nést náklady na zásahy do svého vlastnictví, jestliže jsou vyvolány pouze veřejným zájmem. Takové řešení není v soulaxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx nařízených nezbytných úprav mohou být změny, které přinášejí určitý prospěch i vlastníkovi stavby nebo pozemku; proto se umožňuje diferencovat výši xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxdosti vlastníka stavby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxěvek se nepřizná také tehdy, jestliže úhradu nákladů na provedení nařízených nezbytných úprav, popřípadě na zpracování projektové dokumentace bude xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxně jako v současné právní úpravě, povinností vlastníka stavby. Neplní-li vlastník tuto svoji povinnost a neuposlechne-li ani výzvy stavebního úřadu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxm zájmu. Nově se umožňuje, aby stavební úřad u staveb určených k užívání veřejností nařídil vlastníku stavby předložení časového a věcného plánu udržoxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxnnost plní.
Aby mohla být realizována opatření, která stavební úřad ve veřejném zájmu nařídil (především podle § 144), musí mít právní proxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxtily, zvířata musí někdo ze stavby vyvést. Proto může nařídit provedení prací souvisejících s vyklizením stavby oprávněné osobě, která je způsobilá vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí. Stavební úřad může takové firmě nařídit, aby vyklidila ze stavby přenosné věci nebo i částí stavby a zařízení, které je možné bez ohrožení života a zdrxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxm osobám oznámeno následně do 3 dnů. Obce jsou povinny v mezích své působnosti k výzvě stavebního úřadu poskytnout při vyklizování stavby veškerou součxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx právní úprava obsažená v § 135 stavebního zákona, která vychází ze zásady, že vlastníkům pozemků a staveb lze uložit pouze to, aby strpěli provádění někxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxí odstranění stavby, k nařízení nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav, udržovacích prací, vyklizení stavby a opatření na sousedních pozexxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xprostit stavební úřady od některých činností, u nichž není nezbytné, aby je vykonávaly správní orgány, a pro urychlení procesů povolení realizace a užxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xýsledky zavedeny i v některých členských státech EU (např. SRN, Rakousko, Anglie).
Stanoví se předpoklady pro jmenování autorizovaxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xakož i vztah činnosti AI k živnostenským předpisům. Vymezuje se rovněž obsah pojmu bezúhonnost a stanoví se povinnost Komory informovat ministra o disxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxkrétní výši bude v každém jednotlivém případě sjednávat se subjektem, který od něho bude žádat zpracování certifikátu posudku či jiný odborný úkon. Vyxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx
Vymezuje se odpovědnost AI, stanoví se principy prevence proti případnému střetu zájmů, specifikuje se oprávnění AI a stanoví se povxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtace ve zkráceném stavebním řízení (§ 125), odborný posudek (certifikát) pro vydání kolaudačního souhlasu (§ 130) nebo jinou odbornou pomoc. Rovněž sxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxzuje se
kompetence
Komor a Ministerstva k AI. Stanoví se rovněž základní pravidla pro organizování přípravy a zkoušek uchazečů o jmenování AI, evidenxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxtanovení, ve kterých souhrnně stanoví povinnosti a odpovědnosti právnických i fyzických osob, které standardně vystupují v procesu přípravy, prováxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxdností a povinností spojených x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx x xxxxxcovány z veřejných rozpočtů (státního rozpočtu, z prostředků obcí, krajů a státních fondů) a realizovány dodavatelsky, je zvýšený zájem společnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxím. Úkolem této osoby bude především sledovat ekonomickou stránku výstavby.
Tradičně se povinnosti a odpovědnosti stanoví rovněž osobáxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxládá odborně vést realizaci stavby, což představuje soubor konkrétních povinností a odpovědností k řádnému a bezpečnému provádění stavby.
Podobněx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xrováděním stavby svépomocí.
Ustanovení shrnuje povinnosti vlastníků staveb počínaje fází rozestavění až po období užívání dokončenýcx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Zákon nově zakládá povinnost stavebních podnikatelů a vlastníků staveb ohlašovat nejzávažnější havárie staveb a jejich příčiny. Tato poxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxě určuje základní požadavky na stavby. K jejich naplnění specifikuje 6 nejdůležitějších požadavků na výrobky pro stavby, které mají rozhodující vliv xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxb se požaduje, aby rozhodující výrobky pro stavby a jejich vlastnosti byly ověřovány podle zvláštních předpisů.
Předpokládá se, že technické požadaxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxvbu (§ 178).
Zachovává se povinnost zhotovitele stavby vést stavební deník, jako tradiční a v praxi osvědčený dokument provázející procex xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxkladní požadavky na obsah deníku a vymezuje okruh osob oprávněných provádět záznamy do něj. Podrobnosti týkající se náležitostí a vedení deníku a jednxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxy.
Zákon vymezuje povinnosti a odpovědnost projektanta oproti dosavadní právní úpravě podrobněji. Z odstavce 3 vyplývá, které projektoxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxění pozdějších změn (tzv. autorizační zákon), a naproti tomu u kterých staveb bude postačovat, aby jejich projektant měl jen stanovený druh vzdělání a xxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxáce prováděly zásadně specializované právnické osoby a podnikající fyzické osoby [stavební podnikatelé - § 2 odst. 2 písm. b)] s tím, že jsou povinny zaxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxdobně jako u stavebních podnikatelů s podmínkou, že bude zajištěn stavbyvedoucí, nebo stavební dozor nad prováděním prací.
Vlastníkům sxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxe dosavadní povinnosti vést o nich evidenci - též povinnost sdělovat ve 30 denní lhůtě potřebné identifikační údaje o vedení a poskytovat v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xokud jde o polohu podzemních inženýrských vedení.
Evidence územně plánovací činnosti je zajišťována příslušnými orgány územního plánoxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxládají potřebné údaje o výsledcích své činnosti. Návrh vychází z dosavadního systému evidence prováděného Ústavem územního rozvoje.
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxví povinnost orgánům územního plánování údaje zveřejňovat a umožnit k nim dálkový přístup i nahlížení.
Hlavním nositelem povinnosxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxo současnost, ale zejména pro budoucnost.
Správní řád upravuje doložku právní moci u správních opatření, postrádá však úpravu účinnosti u opatření xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx omezeno nebo vyloučeno z důvodů ochrany utajovaných skutečností, obchodního tajemství, ochrany osobních dat a civilní ochrany a bezpečnosti (terorxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxtí správní řád.
Podle ústavního pořádku lze povinnosti ukládat toliko zákonem nebo na základě zákona; stavebně technické požadavky na stxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxcích se stavěním - počínaje přípravou a navrhováním přes povolování, realizaci a užívání až po odstraňování staveb - povinnost postupovat podle předpxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xůvodů nebude možné u konkrétní stavby dodržet některý technický požadavek. Zmocňuje proto příslušný stavební úřad, aby na žádost stavebníka mohl povxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxm řízení, podmínkou jejího povolení bude mj. souhlas nebo dohoda s dotčeným orgánem.
Vzhledem k tomu, že vedle nového stavebního zákona je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxobsahuje procesně právní úpravu problematiky vyvlastnění. Specifikují se pouze účely vyvlastnění, které souvisí s uskutečňováním staveb a jiných oxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxcích, o ochraně přírody a krajiny, o státní památkové péči, o vodách). Pokud jde o právní úpravu řízení o vyvlastnění, příslušnosti k jeho vedení, určovxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxanovení o státním dozoru obsahuje
kompetence
ministerstva, některých orgánů krajů a obcí dozírat na dodržování stavebního zákona, jeho prováděcícx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx které nejsou stavebním úřadem, se na státním dozoru podílejí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxatků, které gradují až k rozhodnutí o pozastavení výkonu protiprávní činnosti.
Při respektování vlastnických práv chráněných ústavním xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxň se stanoví podmínky, za kterých je vstup s vědomím vlastníků přípustný. Přísnější podmínky jsou stanoveny pro vstup do obydlí, které požívá zvýšené úxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx) zákon stanoví podmínky vstupu odlišně s přihlédnutím k hrozícímu nebezpečí z prodlení. Nové je oprávnění stavebního úřadu nařídit umožnění stupu s vxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xruhu postihu toho, kdo závažným způsobem ztěžuje úřední postup specifikovaný v tomto ustanovení. Procesně je postup upraven správním řádem.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxti s výkonem dohledu a s uplatňováním jejich zvláštních pravomocí podle § 141 a násl., cílená ke zvýšení odborné úrovně činnosti stavebních úřadů. Upraxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Předmětem zvláštní ochrany podle tohoto ustanovení jsou zájmy obrany a bezpečnosti státu. Ministerstva obrany a vnitra jsou jednak zmoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí se změn a nezbytných úprav stávajících staveb ve vymezených územích. Náklady na úpravy staveb, které budou prováděny na základě požadavků MO a MV, hraxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxe nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů staveb nebo chráněných částí přírody a archeologické nálezy. Zákon v této souvislosti ukláxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx okolností může dojít k přerušení prací na stavbě, ke změně stavebního povolení nebo dokonce k jeho zrušení.
Zároveň se stanoví pravidla pro úhradu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxtanovení se upravují mimořádné postupy vlastníků staveb, stavebníků a stavebních úřadů při živelních událostech a náhlých haváriích. K odvrácení nexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxpů. Obdobné ustanovení prokázalo svoji plnou opodstatněnost v souvislosti s povodněmi v letech 1997 - 1998 a zejména v r. 2002, kdy bylo doplněno do stavxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xa provádění staveb a terénních úprav, které je třeba bezodkladně realizovat ke zmírnění nebo odvrácení živelní události či havárie stavby.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxících fyzických osob. Návrh je zpracován se zřetelem na zásady vyplývající ze schváleného věcného záměru zákona o správním trestání. Výše pokut a jejixx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx, že povinná osoba nesplnila nebo porušila povinnosti stanovené tímto zákonem.
Samostatně se stanoví skutkové podstaty přestupků, kterých se může dxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnických osob, kterých se může dopustit pouze určitá právnická osoba (stavební podnikatel - § 189 odst. 5), nebo obec.
Fyzická osoba podnikající podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx se požadavek na rovnost všech subjektů před zákonem, to znamená, že za stejné protiprávní jednání hrozí všem subjektům (fyzické osoby, právnické osobx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx a pod č. 300/2004 Sb. Pokutu je možné vyměřit tak, aby byla pouze trestem, nikoli likvidací např. drobných podnikatelů.
Oproti dosavadní úpravě budx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxické osobě.
Řízení o přestupcích ani příslušnost k němu zákon neupravuje, bude se řídit zvláštním zákonem. Řízení o správních deliktech právnických x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa úseku územního plánování.
Odstavce x x x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxlytické podklady (v souladu s § 28 a násl.) úřad územního plánování do dalších 15 měsíců od jejich předání a krajský úřad do 21 měsíců od jejich předání.
Oxxxxxxx x x x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvedeny do režimu tohoto zákona.
Tímto ustanovením je Ministerstvu pro místní rozvoj uložena povinnost pořídit první politiku územního rxxxxxx xx x xxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxního zákona ve znění před rokem 1989. Tato dokumentace již neodpovídá dnešním potřebám. Její platnost se proto omezuje na dobu postačující pro pořízenx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xpůsobem zasahují do
kompetence
obcí. Přitom ale obsahují řadu veřejně prospěšných staveb a jiných důležitých záměrů, jejichž platnost trvá a část řexxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxo politiku územního rozvoje).
Pořízem zásad územního rozvoje vyplývá ze zákona na rozdíl od ostatních územně plánovacích dokumentací - územního pláxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxmního rozvoje. Již od zadání zákon upravuje integraci posuzování vlivů zásad jako koncepce na životní prostředí do vyhodnocování jejich vlivu na podmxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Pro pořízení aktualizovaných zásad bude funkci zadání plnit zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje (§ 38 odst. 1).
Odstavec 5 řeší vztah prvních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxního rozvoje změnu územního plánu a tato změny není vyvolána výhradní potřebou obce, hradí změnu územního plánu kraj. U pořízení prvních zásad je režim xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xydány zastupitelstvy obcí do 5 let od nabytí účinnosti tohoto zákona (§ 196 odst. l a 2). V tomto případě nenastanou obcím zvýšené náklady rozhodnutím zxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxemního rozvoje. Toto ustanovení umožňuje na vykonané práce plynule navázat.
Protože do doby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xasahují nadměrně do pravomocí obcí a zároveň vyřešit, jak provádět změny těchto plánů v případech, kdy by ještě taková potřeba z naléhavých důvodů nastxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxí). Dokumentace pořízené v režimu zákona ve znění před rokem 1998 již neodpovídají dnešním potřebám a musí být nahrazeny novými územními plány a regulaxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby činnosti již ukončené nebylo nutné opakovat v režimu nového zákona.
Vzhledem k tomu, že do doby schválení nových územních plánů a regulačních pláxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxravy směrné části, bylo potřeba navrhnout odpovídající přechodné ustanovení řešící tento problém.
Vymezení současně zastavěného územx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxrých částech neodpovídá skutečné zástavbě. O využití nezastavěných pozemků, které do něj byly zakresleny, jev dohodě s orgány ochrany životního prosxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x náklady.
Odstavec 2 řeší vztah závaznosti dříve schválené územně plánovací dokumentace k dokumentaci nově pořizované tak, aby důležitými záměry (nxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx aplikovat na nově přijímané zaměstnance, ve vztahu k zaměstnancům stávajícím, kteří splnili požadavky zvláštní odborné způsobilosti, je třeba přijxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxí účinnosti nařízení kraje o určení obecních úřadů pro výkon činnosti pořizovatele. Rozpracovanou územně plánovací dokumentaci budou do doby vydání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení a jiných postupů na úseku stavebního řádu, řízení o přestupcích a o správních deliktech. Zároveň se upravují některé otázky kompetencí a postupx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh řízení nebo jejich fází, se pro případy pochybností zakotvuje oprávnění krajských úřadů určit stavební úřad k dokončení neukončených řízení. Pamatxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Správní xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxmto principem stanoví obecné použití správního řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak.
K § 201 a 202
Zákon zmocňuje MMR k vydání prováděcích vyxxxxxx x xxxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xrováděcích předpisů upravujících specifickou problematiku v rámci jim svěřených kompetencí.
Tento paragraf umožňuje odstranit přílixxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxedpokladům a to v případech, kdy splňují podmínku praxe a dosahují prokazatelně dobrých výsledků.
Toto ustanovení ukládá povinnost činix xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xyhlášek, jejichž obsah bude nahrazen novým stavebním zákonem a vyhláškami MMR, které budou vydány k jeho provedení.
Účinnost zákona je naxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxna o změně souvisejících zákonů a zákona o vyvlastnění, které jsou předkládány souběžně. Speciální ustanovení upravuje účinnost § 104 odst. 2 o náhraxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí na toto rozhodování a zajištění předpokladů pro možnost uplatnění odpovědnosti.
Příloha
V souladu s přílohou č. l směrnice Evropského parlamexxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a směrnice Rady 79/409/EHS ze dnx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xozvoje a územně plánovací dokumentace jakožto koncepce na životní prostředí.
V Praze dne 25. května 2005
předseda xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x ochraně přírody a krajiny; stavební předpisy
xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxí prostředí
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí; zákon č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně přírody a krajiny
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xůdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 285/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších pxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxdy 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979, o ochraně volně žijících ptáků
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxdí
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x hlediska vlivů na životní prostředí.
xxx xxxxxxx xxx x x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxní prostředí
xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxstředí
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR
Předpisy EU a SDEU