LIT32495CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxx x x xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xinanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem,
2. v ust. § 14 odst. 2, písm. d), že obec může samostatně podnikxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx jsou věci a majetková práva stanovená zvláštním zákonem. S tímto majetkem obec samostatně hospodaří.
Podle článku 4 odst. 7 ústavního zákona č. 143/1xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxbliky jsou vlastnictvím obcí.
V článku 24 písm. a), b) a c) téhož ústavního zákona je uvedeno, že úprava vlastnictví, úprava podnikání a úprava vztahx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxních předpokladů patrno, je prostor pro zákony národních rad ve věci majetku obcí poměrně přesně vymezen. Mohou proto upravovat pouze to, jaké věci z vlxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xbec bude řídit takovými obecně závaznými předpisy, jakými jsou hospodářský zákoník, občanský zákoník, rozpočtová pravidla apod. Není vyloučeno, žx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxelských aktivit. Nelze například jednoznačně vyloučit, že přílišná volnost obcí v rozhodování o jejich majetku by mohla např. působit inflačně.
Jak xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxáv národních výborů, a to jejich vlastní práva, jakožto rozpočtových organizací, která v plném rozsahu přešla na obce podle ust. § 68 odst. 1 zák. č. 367/xxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxy z důvodů daňových, poplatkových, sankčních - k nimž příslušelo právo hospodaření národním výborům. Výkon těchto práv přesel rovněž na obce podle citxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xoučasné době nelze přesně kvantifikovat vliv tohoto zákona na státní rozpočet.
II. Zvláštní část
x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxím výborům měst a Národnímu výboru hlavního města Prahy.
Právo hospodaření, které je podle ustanovení § 1 vyhlášky federálního ministerstva financí xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx se vznikem obcí. Je však samozřejmé, že obce a v hl. m. Praze též městské části s majetkem státu (od 1. 1. 1991 s majetkem České republiky) nadále hospodaří x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxily drobné provozovny národních výborů. S ohledem na § 1 zák. č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzixxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x x x x 3
Pokud jde o pojem "historický majetek obcí", s nímž se v poslední době setkáváme velmi často, lze konstatovat, že není jednotně chápán. Nejčastěji sx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxsti dnem 1. 1. 1950.
Je však nepochybné, že různé majetkové součásti byly obcím odnímány již před tímto datem.
Současné názory na případné navrácení nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxy omezující navrácení pouze na majetek uvedený v § 1 návrhu (souvisí to i s často zcela protichůdnými představami o podnikatelské aktivitě obcí).
Přexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xo 31. 12. 1949, pokud se na ně ovšem nevztahují § 1, § 6 nebo § 7.
Ustanovení § 2 se týká navrácení pozemkového majetku obcí. Přímo ze zákona mají přejít do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxcení nájemného obcím). Zkomplikovalo by i proces tzv. malé privatizace, neboť u dražeb celých nemovitostí by oddělilo vlastnictví staveb (státní vlaxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxmců o nabytí provozní jednotky v aukci.
Návrh zákona dále vychází z územního principu navrácení, tj. pozemky se dostanou do vlastnictví té obce, v jejíxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxuity subjektu (některé obce zanikly, jiné se sloučily či rozdělily) a vylučuje, aby (alespoň u pozemkového majetku) hned od počátku obce měly finanční xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxu č. 316/1990 Sb.). Není známo, že by jeho výklad působil problémy. Kromě stavebních parcel a nádvoří půjde o přilehlou zahradu, ostatní plochu a event. x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxí ve stavbách s přilehlými pozemky (§ 3), je v návrhu obsažen vlastnický princip navrácení, tj. stavbu s pozemky obdrží ta obec, která ji k 31. 12. 1949 vlaxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxností a navrácení odejmutého majetku těm konkrétním obcím, které jej vytvořily či financovaly.
Nelze zastírat, že realizace ustanovení § 3 může vyvxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xvou hospodářskou činnost s právem hospodaření ke všemu, co není nemovitostí, jejím příslušenstvím či součástí.
Další rozsáhlý soubor majexxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zvolena nejširší míra tohoto přechodu, neboť do vlastnictví obcí přejdou i domy, k nimž právo hospodaření vykonává organizace, u níž funkce zakladatexx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxným domům na obce neznamená zánik organizací bytového hospodářství, kterým bude nadále příslušet právo hospodaření ke všem ostatním věcem než obytnýx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxbory prostřednictvím drobných provozoven, bylo nutno vyjmout je z režimu § 1 odst. 3 a § 6 výslovným ustanovením (§ 4 odst. 2).
V tomto ustanoxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxím užívání a pozemky, které byly do dne účinnosti zákona přiděleny do osobního užívání (t. j. do dne účinnosti zákona bylo vydáno rozhodnutí o jejich přixxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxa na vlastnictví občanů přímo zákonem je možná pouze u státního vlastnictví a nikoliv u vlastnictví obce (článek II odst. 4 Listiny základních práv a svoxxxxx
xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxrazena z prostředků xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (družstva, občanská družení) je zájem na nerušeném pokračování v užívacím vztahu, pokud ovšem tyto věci nejsou součástí již uvedeného historického mxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxxxxx xxx xxxxistuje orgán státní správy s universální působností ani na úrovni městských částí ani na úrovni obce (hl. m. Prahy), je nutno toto právo přenést až na minxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x. 427/1990 Sb. a zák. ČNR č. 500/1990 Sb.). Pro malou privatizaci jsou věci drobných provozoven národních výborů (nyní obcí) a organizací založených čx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxů.
Po uplynutí šesti měsíců po účinnosti tohoto zákona by proces malé privatizace měl být do značné míry dokončen. Žádosti obcí by neměly být proto přílxx xxxxxx
x x x
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxodovací pravomoc svěřuje ministerstvu kultury České republiky. Předpokládá se, že ministerstvo kultury nevyhoví žádostem obce pouze v těch případexxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx ze zákona podle § 1, § 3 a § 4.
Rozhodování podle § 6 a § 7 je rozhodováním o majetku České republiky, resp. o tom, které věci z jejího vlastnictvx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxctví k určité věci i žádoucí.
Vyhledávání tzv. historického majetku obcí v pozemkových knihách a jiných operátech a zjišťování, zda tento maxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxx xx xxezna 1991
v z. František VLASÁK v. r.
Předseda vlády České republiky
Karel ŠPAČEK v. r.
Ministr financí České republiky
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR