LIT32477CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
xx
x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx7 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, byl vládou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xlády na II. pololetí 1999, po aktualizaci provedené usnesením vlády ze dne 26. května 1999 č. 511 k zásadním otázkám podmiňujícím přípravu návrhů zákonx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxejné správy zpracováván.
Název zákona oproti pracovnímu názvu ("zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do majetku vyšších územnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx
xxxxxx x xxechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů"
(dále jen zákon).
Účelem zpracování navrhovaného zákona je potřexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxné působnosti.
Návrh zákona byl zpracován jako součást souboru dalších zákonů tvořících rámec legislativní úpravy reformy veřejné zprávy.
Jedná sx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxní právnických osob a zařízení bez právní subjektivity. Návrh zákona o rozpočtových pravidlech územních samospráv pak upravuje obecné podmínky zřixxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxití svého majetku a kterým bude majetek pro tyto účely svěřovat. Právnické osoby zřízené krajem budou mít právní postavení příspěvkových organizací. xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x předmětem jeho úpravy není stanovit podmínky hospodaření s tímto majetkem po jeho přechodu do majetku krajů. Tato úprava náleží a je obsažena v návrhu zxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxé navrhované zákonné úpravy a především z usnesení vlády ze dne 28. července 1999 č. 784 k přenosu působností na krajské úřady, kterým vláda schválila náxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxnesení (bod I. 7.).
Do majetku přecházejícího tímto zákonem byl rovněž zařazen v návaznosti na bod I.6. cit. usnesení vlády (příloha č. 3) i majetek, s kxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxi kupř. výčtovou metodou.
Rozsah majetku státu, který by měl do majetku krajů přejít, je vymezen tak, že přílohy zákona obsahují
taxativní
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxury) do samostatné působnosti krajů s veškerým majetkem, se kterým jsou oprávněny hospodařit.
Jedná se o organizace resortů ministerstev dopravy, šxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxtví státu do vlastnictví krajů, bude připadat nadále v úvahu prioritně
postup podle obecné právní úpravy o hospodaření s majetkem státu, tj. smluvní přxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.
Neupravuje se "přenos zřizovatelských funkcí" na kraje.
Důvodů pro tento postup bylo více. Jedním z nich je, jak výše uvedeno, předpoklad, že součaxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxem stanovených se budou
transformovat dosavadní státní rozpočtové organizace na organizační složky státu bez právní subjektivity
. Týž den část z nicx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xákona, transformují se přímo na příspěvkové organizace kraje.
Zařazení přechodu vlastnictví věcí a přímá transformace zákonem vymezených státních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přenášením zřizovatelských funkcí u státních organizací na obce, kdy důsledkem užití tohoto postupu jsou v mnoha případech doposud nevypořádané majxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxm zákonu o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Přenos zřizovatelských funkcí u dotčených státních organizací na kraje soxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxh samosprávných celků.
Předmět úpravy byl oproti původnímu legislativnímu zadání rozšířen o
přechod veškerých práv a závazků
(včetně vztahů pracoxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxrý je v rámci reformy veřejné zprávy zpracováván a jejich převzetí nově vzniklými institucemi je nezbytným právním i logickým důsledkem přechodu vlasxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxtah navrhovaného zákona k právu Evropského společenství, nespadá navrhovaný zákon do souboru zákonů, který je třeba v rámci Evropské společenství upxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxý v čl. 69 Evropské dohody o přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími na straně druhé. Je však nutné mít na zřeteli, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxiky v Evropské unii budou vztahovat ustanovení čl. 86 Smlouvy o založení Evropského společenství.
Pokud jde o dopad na státní rozpočet, nedá se v součaxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxpodařit státní příspěvkové a rozpočtové organizace (organizační složky státu) umožní základní vybavení krajů vlastním majetkem
potřebným k plnění xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxit ke dni účinnosti tohoto zákona a ke dni účinnosti zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, neboť oba by měly nabývat úxxxxxxxx xxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxh ke dni přechodu vlastnictví věcí, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. S výjimkou přímého přechodu práv a povinnosti z pracovně právnxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxtenci kraje jako vlastníka věcí rozhodnout, v jakém rozsahu věci, které takto přechází, svěří právnickým osobám (příspěvkovým organizacím) kraje a zxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxátních příspěvkových organizací
, jejichž zřizovateli byla ministerstva,
na příspěvkové organizace kraje
(právnické osoby). Z hlediska potřeby zxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxžuje přechod práv a závazků z pracovněprávních vztahů přímo na příspěvkové organizace, které budou zaměstnavateli.
Přímá transformace, tj. zánik sxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxob rovněž svědčí dosud existující nedořešené problémy v majetkoprávních vztazích v případech státních organizací, u nichž přešla funkce zřizovatelx xx xxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxvané příspěvkové organizaci se již řídí zvláštními předpisy (kupř. o rozpočtových pravidlech územních samospráv).
Za účelem umožnění zápisu vlasxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxisy tak, aby záznam vlastnictví nemovitého majetku kraje mohl být do katastru nemovitostí zapsán bez zásadních problémů a neopakovaly se problémy proxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxh rozpočtových organizací transformovaných na organizační složky státu na organizační složky kraje a stanoví podmínky pro zajištění provedení zápixx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxy práv a uplatněných nároků oprávněných osob se navrhuje převzetí postavení povinné osoby krajem za stát v případech, kdy se jedná o zvláštní předpisy pxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx garantuje, že přechodem vlastnictví věcí do vlastnictví krajů, nebudou oprávněné osoby ve svých nárocích dotčeny či omezeny. Pokud by byly přijaty jixx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
Navrhuje se nabytí účinnosti shodně se začátkem rozpočtového roku, a to z důvodů financování těchto nově vzniklých institucí a také z důvodu návaznoxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx99
Ing. Miloš Zeman v. r.
předseda vlády České republiky
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.
ministr financí
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR