LIT32449CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 126/1992 Sb., o československém Červeném kříži

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxch vojáků bylo ponecháno svému osudu. Zemřeli na bitevních polích, přestože mnozí z nich mohli být zachráněni, kdyby jim byla poskytnuta pomoc. Bohužex xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxí Červeného kříže Henri Dunant jako reakci na utrpení lidí v bitvě u Solferina (r. 1859).
H. Dunant doporučil, aby vlády připravily a dohodly se na přijexx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxy odpovědné za péči o raněné. V roce 1864 vstoupila v platnost dohoda zahrnující všechna tato pravidla a jsou nazývána první Ženevskou úmluvou. V průběhx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxádními delegacemi jednotlivých států.
Jsou to: Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli (1. Ženevskx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxcházení s válečnými zajatci (3. Ženevská úmluva).
Ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války (4. Ženevská úmluva).
S těmito Ženevskými úmluvxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xinistra zahraničních věcí č. 65/1954 Sb. Tyto čtyři Ženevské úmluvy byly v roce 1977 doplněny o Dodatkové protokoly. 8. června 1977 byly v Ženevě přijaxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II). Jménem ČSSR byly podepsány v Bernu dne 6. prosince 1978. S Dodatkovxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxly uloženy u Švýcarské spolkové rady, depozitáře úmluv, dne 14. února 1990 a pro ČSFR vstoupily v platnost dnem 14. srpna 1990. Jsou publikovány ve Sbírcx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxx x x xxxxxxxxo zákona č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon ČSFR, jsou na území ČSFR obecně závazné a mají přednost přex xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx x xstavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci ve znění pozdějších změn a doplňků.
Československý červený kříž byl založen 1. února 1919 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxo kříže v Ženevě
[Mezinárodní výbor Červeného kříže je nezávislou, humanitární institucí a zákládajícím orgánem Červeného kříže. Působí jako neutráxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xříž dne 1. 12. 1919 a dne 11. 1. 1920 byl ČSČK přijat za člena Ligy společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce se sídlem rovněž v Ženevě.
[Liga spolexxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxnik a rozvoj národních společností, organizovat mezinárodní pomoci pro oběti přírodních katastrof, koordinovat styky mezi národními společnostmi x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x
xxxmi základních principech
přijatých na XX. mezinárodní konferenci Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Těmito principy jsou:
-
humanita
- nestrxxxxxx
x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xerveného kříže byla schválena zákonem č. 479 ze dne 19. prosince 1921.
Po roce 1948 se ČSČK dostal do složitého postavení. Hluboké tradice, vysoká autoxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxho charakteru, umožňovaná vlastnictvím rozsáhlého movitého a nemovitého majetku, byly zjevně neslučitelné s fungováním totalitního režimu.
Defixxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxud platným zákonem č. 60/1952 Sb., o Československém červeném kříži a o užívání znaku a názvu Červeného kříže ve znění pozdějších předpisů.
Celkové poxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxstavení společnosti ČSČK, tak i konfliktním předpisem ve vztahu k mezinárodním úmluvám, přestože je ČSFR jimi vázána.
Předložený návrh zákona uvádí xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxa předat si s ostatními smluvními stranami prostřednictvím depozitáře, případně prostřednictvím ochranných mocností své oficiální překlady tohotx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx
x x x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxtanoveními Ženevských úmluv a pravidly přijatými na mezinárodních konferencích Červeného kříže (1. Ženevská úmluva, kapitola VII, čl. 38-44)
K x x
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx a stíháno v každé době zneužití znaku nebo názvu "červený kříž" nebo "ženevský kříž" nebo názvu je napodobujícího soukromými osobami nebo obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxánu, který je ve smyslu § 2 návrhu zákona zmocněn uložit pokutu, rozhodnout o odstranění neoprávněného označení a vyslovit zabrání věci, náleží do půsxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxporučujeme se k této úpravě do budoucna vrátit.
Podle statutu Ligy společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce a hlavních zásad schváxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx je jedna ze základních podmínek, které musí být splněny, aby národní společnost mohla být přijata za člena Ligy společností Červeného kříže a Červenéhx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx
x x x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxch úmluv a mezinárodních konferencí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Uvedené okruhy patří k základním a trvalým činnostem národních společnosxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxná služba, sociální a humanitární služby.
Pokud Československý červený kříž plní úkoly stanovené v § 4 návrhu zákona, naplňuje tím ustanovexx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvány na rozvoj základního poslání, kterým je, jak bylo uvedeno už v čl. 25 Paktu o Společnosti národů, "zlepšovati zdravotní stav, předcházeti nemocem x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx obvyklé u většiny evropských společností Červeného kříže. Osvobození je uplatňováno na základě rezoluce č. IV. Mezinárodní konference Červeného křxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxolečnostem Červeného kříže výsady a práva, jako vynětí z daní a berních poplatků, poštovních a telegrafických poplatků, celních a jiných povinností"x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxí tak reálně zvýšit míru garantované nezávislosti.
ČSČK disponoval rozsáhlým movitým i nemovitým majetkem, jehož hodnota činila v roce 194x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxc první pomoci a automobilové záchranné služby.
V řadě případů, jak vyplývá z přílohy návrhu zákona, se nejednalo o nemovitosti, které by ČSČK xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxdu na jeho zvláštní postavení vyplývající z Ženevských úmluv, došlo k tomu, že politické zájmy státu a často i zájmy dosazených funkcionářů ČSČK byly v rxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxávě. První pokus o ucelený soupis bývalého majetku ČSČK a předběžná jednání o navrácení vybraných objektů proběhl v polovině roku 1968, avšak nebyl úspxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxštění úkolů v oblasti sociální a zdravotní péče (např. transfuzní stanice, péče o uprchlíky a bezdomovce apod.). Objekty, kterých se navrácení týká, jxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Jednotlivé úkoly a oblasti činnosti ČSČK uvedené v tomto zákoně mohou být blíže specifikovány, event., za podmínky respektování základních xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxí záchranné služby ČSČK a oblasti poskytování sociálních a humanitárních služeb.
U jednotlivých nemovitostí požadovaných k nxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxpadě jejich navrácení.
1. Dům v Praze 1, Křemencova ul. č. 6
- vlastnické právo vzniklo v r. 1936 spolku České srdce. Sloučením spolku České srdce a ČSxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x x xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxické právo pro Čs. stát - Obvodní podnik bytového hospodářství v Praze 1.
- v budově bude umístěna vyvařovna pro sociálně potřebné občany, azylový dům a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx
xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxx5 vzniklo vlastnické právo Komisi pro ochranu dítek a péči o mládež. Po sloučení s ČSČK v r. 1949 přešlo vlastnické právo na ČSČK.
- podle výměru finančníxx xxxxxx xxx x xxxxx x x xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxx x
x xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxnikla zahrada. ČSČK má v úmyslu zde zřídit hřiště s výukou první pomoci a dopravní výchovou.
3. Dům v Praze 5, Štefánikovo nám. 5
- vlastnické právo ČSxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx
x xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx
x x xxxxxx xxde umístěn sekretariát OV ČSČK Praha 5, krátkodobá ubytovna pro staré občany a denní stacionář pro sociálně slabé občany (dům je prázdný).
4. Dům v Praxx xx xxxxxxxxx xxx xx x
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xigy a ČSČK přešlo vlastnictví na ČSČK.
- nuceně podepsanou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxčanů a sekretariátu OV ČSČK Praha 8.
5. Dům v Nesměni, okr. Kolín
- vlastnické právo vloženo na ČSČK dle zápisu v pozemkové knize vložka č. 226, čj. E 15xxxxx xxx xxx xx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxené muže s rozšířením rehabilitační péče.
6. Bukovany - Dětská ozdravovna okr. Příbram
- objekt zakoupen ČSČK dne 10. 2. 1925, zřízena dětská ozdraxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxci státní ústavní léčebné péče
- zachování dětské ozdravovny
7. Zbytkový statek Chraštice
- státní pozemkový úřad rozhodnutím ze dne 7. 3. 1932 přxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx bezprostředně souvisí s dětskou ozdravovnou Bukovany, ze zisku statku by se hradilo zásobování a provoz léčebny, a to ekologicky čistými potravinamix
xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx rozhodnutí ministerstva financí ze dne 10. 6. 1952 vlastnické právo převedeno na Čs. stát - MNV Jesenice
- zřízení denního stacionáře s klubem důchodcxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxx xxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx potvrzeno rozhodnutím ONV Jindřichův Hradec ze dne 24. 5. 1947
- v r. 1954 na podkladě vnucené postupní smlouvy majetek převeden na Čs. stát.
- pro účelx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx
x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxem ČSČK Plzeň v roce 1933
- na podkladě zákona č. 185/1948 Sb. odňato vlastnické právo ČSČK a majetek přešel na Čs. stát.
- Záchytné středisko pro bezdoxxxxx
xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx
x x xx xxxx xxxxxě převeden na Čs. stát - Ústav pro vědeckou soustavu hospodaření v Praze
- dispečink pro přepravu nemocných, ošacovací středisko a výdej stravy pro socxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx
x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
x xxx xx 1950 přešlo vlastnické právo na Čs. stát - právní titul odnětí bude doplněn dodatečně
- zřízení sociálního záchytného střediska pro uprchlíky a bezdoxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx
x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxkuláši, spolková činnost, sociální aktivity ČSČK
14. Budova s příslušenstvím a les v Horním Smokovci
- kupní smlouva ze dne 4. 4. 1934 a § 15 odst. 2 záxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx
x xxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xx xxx x xxxx1/49
- vrácení původního charakteru využití nemovitosti, a to pro dětskou ozdravovnu pro oslabené děti, zatímco dnes je budova využívána jako ubytovxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx941 Slov. zák.
- postupní smlouvou z 21. 8. 1962 a podle § 11 vl. nař. č. 90/1950 Sb. a č. 17 vhl. č. 205/1958 Úr. vestník.
- ČSČK by postupně převzal nemovixxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xx základě výměru Okresního úřadu v Prievidzi č. 5042/1934 z 23. 4. 1934 a podle § 15 odst. 2 zák. č. 259/1941 Slov. zák.
- opatřením Povereníctva zdravotníxxxx xx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxx x x x x x xx xxxxx x xxxxx xxř. č. 110/1953 Sb.
- vrátit nemovitosti jejich původnímu účelu a to jako ozdravovnu pro zdravotně oslabené děti v SR.
17. Dům se zahradou, bývalý Ústax xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xxxx x xxx xx xxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxov. zák.
- na základě rozhodnutí Povereníctva zdravotníctva č. II/31-28849/1956 ze dne 7. 8. 1956
- pro zřízení Školy ČSČK, která v SR chybí.
18. Dům xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x
x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx
x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxctva čj. OP/1-225/134916-54 a podle § 17 odst. 3 zák. č. 103/1950 Sb.
- po přestěhování ÚNZ v Nitře do nového pavilonu by ČSČK využíval tuto nemovitost jxxx xxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x
x xxxxxxxx xxxxxva ze dne 9. 8. 1947
- administrativní dohoda ze dne 1. 1. 1959, podle které byl bývalý KV ČSČK nucený odevzdat xxxxxxxxxx xxx xxxxx
x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x charitativní činnost obvodu a města.
20. Dům v ulici Štefana Moyzesa, Martin
- darovací smlouva z 1. 8. 1935 a podle § 15 odst. 2 zák. č. 259/1941 Slov. xxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, spolkovou činnost a umístění sekretariátu OV ČSČK (s ÚNZ bylo předběžně jednáno).
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR