LIT32444CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
xx
xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxměstnancům neplní jednu ze základních povinností právně garantovanou Listinou základních práv a svobod, zákoníkem práce a dalšími zákony, předevšxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx plat.
Ať už jsou příčiny jakékoliv, skutečností zůstává, že tento postup zaměstnavatelů přivádí většinu zaměstnanců do svízelných sociálních situxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx má zajišťovat zaměstnancům, kterým zaměstnavatel nevyplatil mzdu, uspokojení jejich mzdových nároků, se vztahuje pouze na rozsah působnosti zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx své mzdové nároky mohou uplatňovat v konkursním řízení jako přednostní pohledávky. Ani připravovaná novelizace tohoto zákona nebude moci na této sitxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxspoň částečně jejich mzdové nároky jednoduchou, rychlou a srozumitelnou formou.
3. Dalším důvodem pro předložení návrhu zákona je
požadavek na vytxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xtátů, týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti jejich zaměstnavatele, je jednou z nejdůležitějších směrnic ES v oblasti prxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx v členských zemích ES.
Návrh zákona je s touto směrnicí plně v souladu a splňuje základní požadavky stanovené uvedenou směrnicí.
4. Hlavní principy naxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx
x xávrh zákona vychází z pojmu platební neschopnosti (nesolventnosti) zaměstnavatele, kterou definuje částečně shodně se zákonem o konkursu a vyrovnáxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxti zaměstnavatele a dále tím, že působnost v uplatňování splatných mzdových nároků by měly mít úřady práce a nikoliv předběžný správce konkursní podstxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxné mzdové nároky uplatňovat u kteréhokoliv úřadu práce, pokud budou splněny podmínky uvedené v návrhu zákona,
- v zájmu urychleného uspokojení mzdovxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx důkazů předložených zaměstnavatelem (správcem konkursní podstaty) x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxi smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
II.
Naléhavost společensko-ekonomické potřeby vyžaduje, aby navrhovaný zákon byl přijat a vydxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xšichni zaměstnavatelé a z něhož by byly na uvedené účely čerpány finanční prostředky.
III.
Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhovaxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxvých nároků zaměstnanců v roce 2000 je počet ekonomických subjektů v likvidaci (právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku) a odhad průměrného počxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxnání, podle kterých bylo v prvním pololetí 1998: 6 013 subjektů převzato nevyřízených z minulého období, 2 065 byl nový nápad, 1 025 bylo řízení zastavenx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxěstnanců z prostředků na tzv. pasivní politiku zaměstnanosti. Převodem části těchto finančních prostředků a jejich účelovým určením odpadnou dodatxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xzda v národním hospodářství se v roce 2000 předpokládá ve výši cca 13 400 Kč dle kvalifikovaného odhadu Ministerstva práce a sociálních věcí.
Tento poxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx objemu finančních prostředků na krytí mzdových nároků zaměstnanců
se navrhuje předpoklad
cca 1/5 z rozpočtovaného objemu příspěvku na státní politxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxně koncipována.
Na financování příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se zaměstnavatelé podílejí 3,2 % z vyměřovacího základu, oproti zaměstnxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxi je tedy dostatečný.
Odvedené prostředky na státní politiku zaměstnanosti jsou pro účely politiky zaměstnanosti čerpány pouze částečně. Lze proto x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxtiku zaměstnanosti
.
Realizace navrhovaného zákona zásadním způsobem rozšíří věcnou i rozhodovací působnost úřadů práce. Bude nutno zabezpečit koxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxých nárocích, zajištění vyplácení mzdových nároků zaměstnancům, odvodů pojistného a srážek podle zákona o dani z příjmů, spolupráce s příslušnými soxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxáce, jak je uvedena v návrhu zákona a shrnuta v předchozím bodu, si vyžádá personální posílení úřadů práce o minimálně 93 zaměstnanců a Správy služeb zamxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xnstituce. Dosažení kompatibility s právním řádem Evropské unie jako nutné podmínky pro vstup České republiky do Evropské unie je třeba uplatnit v praxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpokládá ve výši 41 milionu 906 tis. Kč.
Z této částky se počítá 14 988 000 Kč ročně na platy nově přijatých zaměstnanců, 5 546 000 Kč ročně na zákonné poxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx pořízení vybavení kanceláří), celkem
31 606 000 Kč
na neinvestiční výdaje. Na jednorázové vybavení pracovišť výpočetní technikou, včetně softwaroxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx
x
xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxx
x x x
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxých nároků zaměstnanců zaměstnavatele, který není schopen plnit své závazky, vyplývající pro něho z pracovněprávních vztahů. Jedná se o zaměstnavatxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xohoto zákona se nevylučuje možnost, aby zaměstnanec jejich zbývající část uplatnil podle jiných předpisů, např. v občanskoprávním řízení.
Návrh záxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxopnosti (nesolventnosti) jejich zaměstnavatele (dále jen "směrnice"). Návrh zákona je s touto směrnicí plně v souladu.
K § 2
Navrhované ustanxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ochrana všech zaměstnaných osob, ale ochrana v případech, kdy se u zaměstnavatele určitým způsobem uplatní konkursní právo určitého státu. Směrnice xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxbjektů, na něž se návrh zákona nevztahuje, vychází ze zákona č. 328/1991 Sb.
K § 3
V návrhu tohoto ustanovení se definují nároky zaměstnance pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxe návrhu tohoto zákona uspokojeny v případě, že zaměstnavatel svoji povinnost nesplní. Základem pro ochranu dlužných mzdových nároků zaměstnance je xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxe směrnice mzdové nároky. Definice mzdy je ponechána na členských státech.
Pojem mzdy uvádí § 4 zákona č. 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx x x xxxx zákoníku práce. Z uvedeného je zřejmé, že v souladu se směrnicí je v právním řádu České republiky definice mzdy obsažena a mzda má charakter odměny za práxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxm řádu ČR. Zaměstnanec může tedy uplatňovat nárok nejen na mzdu, ale i na odstupné a náhrady mezd, jako např. náhrady mzdy při překážkách v práci apod. Je vxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxem platební neschopnosti zaměstnavatele. Podle návrhu bude pro účely tohoto zákona zaměstnavatel v platební neschopnosti tehdy, jestliže budou souxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxdových nároků uvádí zákon č. 1/1992 Sb. i zákon č. 143/1992 Sb. Jde o nároky náležející zaměstnanci v celém rozsahu. Podmínka spočívající v platební nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxst" zaměstnavatele (nesolventnost) je v souladu se směrnicí. Návrh zákona ovšem neváže právní účinky spojené s tímto pojmem na faktické rozhodnutí o zxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxlo dojít k vyplacení dlužných mzdových nároků, a to "když bylo požádáno o zahájení soudního řízení ohledně konkursní podstaty", a když "orgán, který je xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxtečný, aby opravňoval k zahájení soudního řízení".
Z požadavku směrnice vychází i navrhovaná úprava, podle níž základním předpokladem pro uplatněnx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxností proto, že mezi podáním návrhu a prohlášením konkursu může uplynout delší doba, během níž může vzniknout existenční nejistota zaměstnanců. Druhxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxrý je oprávněn podat příslušný návrh k uspokojení mzdových nároků. Mzdové nároky může uplatnit zaměstnanec, který má sjednán s tímto zaměstnavatelem xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxle již nepracuje.
K § 4
O mzdových nárocích bude rozhodovat úřad práce podle místní příslušnosti. Důvodem tohoto řešení je požadavek, aby o opráxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Tento úřad práce, který je k rozhodnutí nepříslušný, neprodleně postoupí žádost k rozhodnutí místně příslušnému úřadu práce.
Vzhledem k tomu, že zamxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xýt tato informace známa. Proto je stanovena povinnost, aby místně příslušný xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxaveny lhůty pro uplatňování nároků zaměstnancem a zdůrazněna skutečnost, že může uplatňovat dlužné splatné mzdové nároky i u soudu.
K § 5
Směrnxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxou proto být pouze nároky, vzniklé během určitého časového období trvání pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti před podáním návrhu na prohxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxroky svých zaměstnanců (např. vůbec nebo částečně), jsou splněny podmínky pro uspokojení nároků zaměstnanců podle tohoto zákona.
Navrhuje se, aby v xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xa prohlášení konkursu. Doba šesti měsíců před podáním návrhu na prohlášení konkursu je rozhodná i pro posuzování nároků zaměstnanců, jejichž pracovnx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xni o tři měsíce na sebe bezprostředně navazující. Návrh vychází z praxe, kdy výplaty jsou zaměstnavatelem poskytovány nepravidelně, v některých měsíxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxojovat mzdové nároky zaměstnanců z toho důvodu, aby se zabránilo vyplácení částek nad rámec sociálního cíle a účelu této směrnice. Návrh tohoto ustanoxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxek, které budou vypláceny jednorázově za měsíční období, ale i částek, které budou rozděleny do delšího, např. několikaměsíčního období, např. částkx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xísemně u kteréhokoliv úřadu práce. Úřad práce mu v tomto směru poskytne další informace a může projednat poskytnutí finančních prostředků se svým poraxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxvem trhu práce ve svém obvodu nebo na pracovištích příslušného zaměstnavatele.
V návrhu tohoto ustanovení se příkladmo uvádějí náležitosti žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxvaných mzdových nároků. Hodnocení těchto dokladů a jejich vliv na výplatu mzdových nároků bude posuzovat příslušný úřad práce.
Existenci pracovníhx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zaměstnání apod.
K § 7
Návrh tohoto ustanovení vychází ze skutečnosti, že povinnost zúčtovat dlužné mzdové nároky má zaměstnavatel. V uvedenx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxsti). Porušení této povinnosti se bude posuzovat jako porušení pracovněprávních předpisů a zaměstnavateli by mohl příslušný správní úřad uložit pokxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxči zaměstnavateli. Pokud v této lhůtě dojde k prohlášení konkursu, přechází povinnost zaměstnavatele podle návrhu zákona na správce konkursní podstxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxadci (zaměstnavateli), jestliže souvisí s nakládáním s majetkem patřícím do podstaty. Správce je zejména oprávněn a povinen vykonávat práva a plnit pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxho práva je v návrhu novely zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.
K § 8
Návrh tohoto ustanovení spolu s § 9 upravuje postup úřadů práce přx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyplacenu mzdu, ale i požadavek operativnosti a srozumitelnosti postupu úřadu práce při jednání s občanem.
Uvedené principy se projeví zejména v nesxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx práce. V tomto případě úřad práce oznámí zaměstnanci termín, způsob uspokojení mzdových nároků a údaj o období, za které se výplata provádí. S ohledem nx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxení uvádět jejich výši, neboť je shodná a neexistují rozpory. Výplatu úřad práce pak zajistí příkazem peněžnímu ústavu k úhradě příslušné částky.
x x x
xxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxužných mzdových nároků zaměstnavatelem nebo správcem nebo je-li v těchto písemných dokumentech jiný rozpor, např. délka doby, za kterou se nárok uplaxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxý mzdový nárok ve výši minimální mzdy jestliže
- nesouhlasí-li žádost zaměstnance a vykázání zaměstnavatele za 1 měsíc (odstavec 1),
- zaměstnavatex xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xýši uvedené zaměstnavatelem, jestliže výše mzdových nároků, které uplatňuje zaměstnanec, je nižší než minimální mzda. Podmínkou pro tento postup úřxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxměstnancem, jestliže
- zaměstnavatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxředložil např. vykázání dlužných mzdových nároků) a zaměstnanec předložil doklady, které jejich výši nesporně prokazují, např. mzdové vyúčtování axxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxně. Podmínkou je, že zaměstnanec prokáže rozdíl mezi vyplacenými (přiznanými) mzdovými nároky úřadem práce a jejich skutečnou výší.
Na postup úřadů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odvody, které jinak podle zvláštních právních předpisů provádí zaměstnavatel (např. pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politikx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z prostředků na nesolventnost hrazena, neboť jednotlivé subjekty oprávněné a příslušné podle zákona ke správě pojistného a daní jsou oprávněny uplatxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xaměstnavatele.
Úřad práce bude povinen oznámit soudu výši vyplacených mzdových nároků jednotlivým zaměstnancům, aby tyto částky mohly xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxášení konkursu, budou tuto povinnost plnit vůči správci konkursní podstaty. Tak se zabrání tomu, aby zaměstnanec uplatnil mzdové nároky dvakrát - u úřxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxřiznal vůbec (např. pro nesplnění zákonných podmínek) nebo ve výši, které uplatňoval zaměstnanec (např. neshoda vyúčtování zaměstnavatele s nárokex xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxch peněžních prostředků mzdový nárok zaměstnance, který má vůči zaměstnavateli. Úřad práce pak uplatňuje v konkursním řízení jednotlivé pohledávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x x xx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x z uvedených důvodů nedošlo k prohlášení konkursu nebo byl-li konkurs zrušen. Při zrušení konkursu, ve kterém nedošlo k potvrzení nuceného vyrovnání, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxch finančních prostředků, včetně úroků z prodlení a provedených srážek, v občanskoprávním řízení.
Současně se úřadu práce navrhuje stanovit povinnxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pokud nebudou vráceny ve stanovené lhůtě.
Úřad práce postupuje obdobně, jak je stanoveno v § 12. Rozdíl je pouze v tom, že podle ustanovení § 13 bude úřax xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí upravuje povinnost zaměstnance vrátit finanční prostředky, které mu vyplatil úřad práce pro uspokojení jeho mzdových nároků, v případech, kdy je zíxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxliže věděl nebo mohl z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně určené nebo omylem vyplacené (tzv. dobrá víra). To bude věcí konkrétního posouxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxech, jako např. v zákoníku práce, v zákoně o zaměstnanosti apod. Má charakter lhůty prekluzivní.
Ustanovení správního řádu se používajx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jestliže úřad práce rozhodne o vrácení nesprávně přijatých částek zaměstnancem při nedostatku tzv. dobré víry (§ 14).
Podle návrhu přechxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxíce do účinnosti tohoto zákona.
K části druhé
Vzhledem k tomu, že navrhovaný zákon bude pracovněprávním předpisem, je nutné jej zařadit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xráce a další správní úřady mohly kontrolovat dodržování tohoto zákona.
K části třetí a čtvrté
K § 18 a 19
Navrhuje se zahrnout mzdové nároky vyxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Rozsah zápočtu do vyměřovacího základu je určen částkou, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx x xxxxx
x x xx x xx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění byly i doby, kdy občan (zaměstnanec) obdržel výplatu mzdových nároků v nižší částce, než mu náležela. Z toho důvodu se navrhuje novela zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxální podpoře.
Účinnost zákona se navrhuje od 1. července 2000 z důvodů časových nároků na personální i administrativní zajištění fungováxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x xxxxx xxx xx xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xx xx
xx xxxxxxxxdseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a zdravotnictví
PhDr. Vladimír Špidla v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR