LIT32409CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxialistické výstavby, budování vyspělé socialistické společnosti a shromažďování sil pro přechod ke komunismu, úzce souvisí i potřeba nově upravit txxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xákony prostupovat týž duch.
V nové úpravě soudního trestního řízení musí se odrazit zvýšená úloha pracujícího lidu a jeho společenských organizací pxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx dávat podklad pro správné užití leninského principu, podle něhož v boji s kriminalitou je třeba spojovat prostředky státního donucení s prostředky přxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xpolečnosti saháno jen tam, kde výchovné působení společnosti nestačí.
Dosažený stupeň rozvoje naší společnosti umožňuje prohloubení socialisticxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxjména presumpci neviny, zabezpečení práv obhajoby a vzájemnou prověrku práce mezi vyšetřovacími orgány, prokuraturou a soudy, byly dále rozpracováxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxací do činnosti státních orgánů zaměřené na snižování a postupnou likvidaci kriminality.
Na těchto zásadách je vybudována osnova nového trestního řxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zlidovění soudnictví.
K HLAVĚ PRVNÍ
Úvodní ustanovení o účelu zákona (§ 1) vyjadřuje, že trestní řád má upravit řízení se zřetelem na vxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnů. Trestné činy mohou za určitých podmínek projednávat i místní lidové soudy, které se však neřídí předpisy trestního řádu, nýbrž předpisy zvláštníhx xxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxadu všech jeho ustanovení. Mezi základní zásady trestního řízení zařazuje osnova v prvé řadě ústavní zásadu, že nikdo nemůže být stihán jako obviněný jxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnů je upraven trestním řádem (§ 2 odst. 1). Dalším stěžejním principem trestního řízení je
presumpce
neviny obviněného spočívající v tom, že nelze na oxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxci orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxudy jen na základě obžaloby podané prokurátorem, jehož povinností je stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozvěděl (§ 2 odst. 3). Trestní řád ukládá pxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx ústavou zaručených práv a svobod.
Při úpravě zásady objektivní pravdy (§ 2 odst. 5) a zásady ústnosti (§ 2 odst. 11) vycházela osnova z obsahu nové ústavxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxdů (§ 2 odst. 10). Zásada volního hodnocení důkazů podle vnitřního přesvědčení byla rovněž formulována šíře tak, že nyní platí obecné pro všechny orgánx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx x xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xdůrazňuje, jakými hledisky se prokurátor řídí při podávání obžaloby a při jejím, zastupování před soudem, zejména když dojde ke změně důkazní situace x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxganizacemi a využívat jejich výchovního působení (§ 2 odst. 7).
V dalších ustanoveních obecné části v § 3 až 6 osnova shrnuje zásady, na jejichž podklaxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxskými organizacemi. Společenské organizace mohou upozorňovat orgány činné v trestním řízení na případy porušení socialistické zákonnosti a dávat pxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxravného opatření a při výchově osob podmíněně odsouzených a podmíněně propuštěných. Základním organizacím revolučního-odborového hnutí a Českoslxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxstního činu menší nebezpečnosti pro společnost, jestliže lituje spáchání trestného činu a projevuje účinnou snahu po nápravě. Tato významná instituxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxmout, může povolit podmíněný odklad výkonu trestu, uložit trest nápravného opatření nebo jiná druh trestu, který není spojen s odnětím svobody, nebo uxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx místnímu lidovému soudu. V případě, že záruka je přijata, společenská organizace pečuje o převýchovu a nápravu obviněného, který jí byl na záruku předxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxt k projednání věci před okresním soudem společenského xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xožnostem jeho nápravy a jsou Oprávnění zúčastnit se jednání soudu. Bližší oprávnění a úkoly společenských obhájců a žalobců upravuje osnova v dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxze na Revoluční odborové hnutí, československý svaz mládeže a jednotná zemědělská družstva. Osnova přitom vychází z předpokladu, že jde o nejdůležitxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x x xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxů činných v trestním řízení s jinými orgány; vychází se přitom ze zásady, že státní orgány, společenské organizace, pokud se podílejí na plnění úkolů stxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xkolnosti, pro něž je trestní stíhání nepřípustné, jsou vypočteny v § 11. Byly rozšířeny o promlčení trestního činu. Aby bylo umožněno osobě; proti níž sx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxho stíhání, jestliže důvodem zastavení bylo jim udělení milosti či amnestie anebo promlčení trestného činu (§ 11 odst. 2). V případě, že by v dalším řízexx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxslovení viny. Uložení trestu není možné vzhledem k udělení milosti nebo k amnestii, popř. vzhledem k promlčení trestnosti činu.
K důvodu nepřípustnoxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxžkou pro zahájení a vedení nového trestního stíhání. Nezáleží na tom, zda místní lidový soud o trestném činu rozhodoval v důsledku toho, že mu věc byla poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxadě by bylo nutno pravomocné rozhodnutí místního lidového soudu nejprve zrušit způsobem upraveným v zákoně o místních lidových soudech a pak by teprvx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx překážkou trestního stíhání jen za předpokladu, že se stalo orgánem ke stíhání trestných činů oprávněným. Takovým orgánem je velitel v ozbrojených sixxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xtíhání. Tato rozdílná úprava vyplývá z toho, že místní lidové soudy je třeba považovat za nedílný článek soudní soustavy (čl. 98 odst. 2 Ústavy).
K HLxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxh rozhodují místní lidové soudy, určuje zákon č. 38/1961 Sb., o místních lidových soudech. Pravomoc vojenských soudů se rozšiřuje potud, že osoba podlxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx se pravomoc vojenského soudu vztahuje (§ 20 odst. 2). Tím odpadne nutnost vést trestní stíhání téže osoby pro trestné činy, které úzce spolu souvisí, po xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxni projednávat jen nejzávažnější kontrarevoluční trestné činy (§ 17 odst. 1 a § 388).
Provádějíc zásadu čl. 103 odst. 3 Ústavy o zajištění práva obvixxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxx x x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxpravném řízení, formuluje však na rozdíl od dosavadního trestního řádu také jeho povinnosti, a to v tom smyslu, že obhájce je povinen poskytovat obvinxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxx náležitě a včas objasněny skutečnosti, které obviněného mohou zbavit viny nebo které svědčí o menším stupni nebezpečnosti jeho činu pro společnost.
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xvobody nebo na pozorování ve zdravotním ústavu. Dále musí znít obhájce tehdy, je-li osobou nesvéprávnou anebo jde-li o řízení proti mladistvému nebo uxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx, kde se ukáže, že obviněný vzhledem ke svým tělesným nebo duševním vadám není s to sám se náležitě hájit (§ 36 odst. 2). Touto úpravou bude obviněnému už v pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxé věci. Jejich okruh byl vymezen poukazem na trestní sazbu uvedenou v trestním zákoně na trestný čin, pro nějž se řízení vede. Obviněný musí pak mít obháxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxil k seznamování obviněného s výsledky vyšetřování (§ 36 odst. 3). Ve spojení s ustanovením § 119 odst. 9, které ukládá obhájci, aby při tomto seznamovánx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xx právo tak učinit za obviněného, přísluší podle osnovy vedoucímu advokátní poradny (§ 39). Advokátní poradna bude také sama rozhodovat o poskytnutí bexxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxené trestným činem a v úpravě rozhodování o jejím nároku na náhradu škody.
Možnost zúčastnit se aktivně trestního řízení v postavení strany a napomáhax xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxbrž i tomu, komu bylo ublíženo na zdraví nebo způsobena morální nebo jiná škoda. Osnova poskytuje takové osobě právo činit návrhy na doplnění dokazovánxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxdu škody, právo podat opravný prostředek do výroku o náhradě škody, nikoliv však do výroku o vině nebo trestu.
Osnova ukládá, aby byla v trestním řízení xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx x xxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxsudku uložit povinnost k náhradě takové škody, i když by uplatnění onoho nároku před soudem v občanskoprávním řízení muselo předcházet rozhodčí nebo jxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xprava umožní urychleně vyslovit povinnost pachatele trestného činu nahradit způsobenou škodu, což má veliký význam jak z hlediska spravedlivého potxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxkurátorovi právo navrhnout, aby obžalovanému byla uložena povinnost nahradit poškozenému škodu, kterou mu trestným činem způsobil, jestliže to vyžxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxst. 3). V případech tohoto druhu může prokurátor také sám nárok na náhradu škody zajistit na majetku obviněného, popřípadě v řízení před soudem takové zxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxoku poškozeného na náhradu škody na majetku obviněného byla přitom novů upravena s přihlédnutím k předpisům občanskoprávním (§ 47 a 48).
K HLAVĚ TŘxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xřeba se všemi osobami jednat tak, jak to vyžaduje význam a výchovný účel trestního řízení. Při provádění úkonů trestního řízení je třeba mít na zřeteli, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxpu, jejž je třeba zachovávat, je-li nutno požádat o právní pomoc orgán cizozemský, nebo obrátí-li se nizozemský orgán se žádostí o právní pomoc v trestnx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxhycoval průběh provedeného úkonu a byl tak spolehlivým podkladem pro další řízení a rozhodnutí.
Úprava lhůt směřuje k tomu, aby nevznikaly zbytečné rxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xjednodušeny a přizpůsobeny úpravě v řízení správním.
K HLAVĚ ČTVRTÉ
Cílem úpravy je omezit zajišťovací úkony na ty případy, kdy je jxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxván zákonný postup při zajišťování osob a věcí, jsou ustanovení, která poskytují prokurátorovi možnost provádět účinnou kontrolu a urychleně zasahoxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxnům přikročilo výjimečně ještě před zahájením trestního stíhání.
Kromě hlavy čtvrté osnova upravuje úkony podobného druhu ještě v § 47 a 48, pokud jdx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxnějším zajišťovacím úkonem je vzetí obviněného do vazby. Důvody, pro které jedině lze vzít do vazby, vypočítává osnova hned na počátku ustanovení upraxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, je třeba, aby tato obava byla vždy podložena konkrétními skutečnostmi.
Trvání vazby omezuje osnova v přípravném řízení na dobu dvou měsíců s tím, že o xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxva zavádí možnost nahradit vazbu v určitých případech zárukou společenské organizace. V případě, že se společenská organizace zaručí za další chovánx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xropustit, má-li za to, že záruka společenské organizace je dostatečná (§ 73 odst. 1).
Kromě této záruky zná ještě osnova nahrazení vazby slibem obviněxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxsou-li tyto oba předpoklady splněny, lze k zajištění osoby obviněné či zatím jen podezřelé z trestného činu použít toliko opatření čistě přechodné povxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxuje, aby prokurátor byl o provedeném zadržení bez odkladu vyrozuměn a aby mu byla zadržená osoba do 48 hodin spolu s usvědčujícím materiálem odevzdána (x xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxé osoby rozhodnout o jejím vzetí do vazby. Těmito ustanoveními je čistě přechodný charakter zadržení zdůrazněn a zabezpečen.
K HLAVĚ PÁTÉ
xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xozhodnutí. Okolnosti, které je obvykle třeba dokazovat, jsou uvedeny v § 89 odst. 1. Výpočet důkazů v § 89 odst. 2 není
taxativní
, takže lze použít popříxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx klamavé a nepravdivé skutečnosti nebo obviněného jakýmkoli způsobem k výpovědi přinucovat. Osnova v § 95 zajišťuje, aby obviněný mohl řádně sledovax xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxám, je to třeba zajistit zejména tehdy, byl-li výslech prováděn bez přibrání zapisovatele. K tomu slouží ustanovení § 95 odst. 3 o přibrání třetí, nezúxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx ještě proti ní vzneseno obvinění (§ 96). O takový případ jde v § 76 odst. 4.
V oddílu o provádění důkazů výpovědi svědků osnova omezuje zákaz výslechu jen xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxtním řízení pokládat za nepovolnou osobu. Tomu, aby se takové tajemství nedostalo při jednání před soudem na vědomí širokému okruhu osob, lze čelit vylxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxivě ovlivňovat mravní a duševní vývoj takové osoby. Jdu o to, aby dítě zbytečně nebylo v případech tohoto druhu - zpravidla půjde o mravnostní delikty, jxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxpečněji zjištěna. Ustanovením o čtení výpovědi z protokolu není ovšem vzata soudu možnost, aby tam, kde to pro své hodnocení důkazního materiálu nezbyxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxě právních poměrů znalců a tlumočníků (zákon č. 47/1959 Sb.). Tento zákon a prováděcí předpisy k němu, zejména vyhlášku č. 193/1959 Ú.l., má osnova na myxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxpadech s přibráním znalce jednoho. Dva znalce je třeba přibrat jen, jde-li o prohlídku a pitvu mrtvoly, vyšetření duševního stavil anebo o objasnění jixx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxsudek písemně a vyšetřovací orgán ani prokurátor nemají pochybnosti o úplnosti a spolehlivosti posudku (§ 108 odst. 3).
Osnova předpisuje výslovně; xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx odst. 1). Obojí je úlohou orgánů vedoucích trestní řízení, zejména tedy soudu znalec má za úkol objasnit věc po skutkové stránce tam, kde je k tomu třeba oxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxt v posudku poukázat a závěr popřípadě vyslovit podmíněně. Nově se zřetelem na potřeby praxe upravuje osnova také odběr krve a podobné zdravotnické úkoxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
x xxxxx xxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx orgány činné v trestním řízení otázky týkající se rozhodnutí.
Osnova rozlišuje dva základní druhy rozhodnutí, a to rozsudek a usnesení. Rozsudek, jíxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
x x xxx xx xx5 osnova podrobněji upravuje obsah rozsudku tak, aby rozsudek byl jasný, přehledný a přesvědčivě zdůvodněný. Vzhledem k tomu, že osnova trestního záxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxidivistů, je nutno zabezpečit, aby soud přímo ve výroku rozsudku vyřešil otázku, zda jde o zvláště nebezpečného recidivistu. Úprava, kterou osnova prxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxě.
V důsledku odvolacího řízení se vyskytují případy, kdy dva nebo více rozsudků vzájemně souvisí tím, že pozdější xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxí a rozhodnutí. Osnova v zájmu právní jistoty předpisuje, aby taková souvislost byla vždy zřetelně v rozsudku vyjádřena (§ 123). Podobnou myšlenku slexxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxnesení a jeho vyhotovováni (§ 135 a 136). Ustanovení, že není třeba zvlášť vyhotovovat usnesení zapsané v protokole o některém procesním úkonu, není-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxnesení o vznesení obvinění (§ 165).
K HLAVĚ SEDMÉ
Ustanovení o stížnosti osnova proti dosavadní úpravě na některých místech formxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxné prosazování zásady, že orgán rozhodující o stížnosti nemá nahrazovat rozhodnutí orgánu prvního stupně vlastním rozpadnutím, mohlo znamenat zbytxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxmu projednání a rozhodnutí. Těmto zásadám odpovídá úprava § 149 osnovy. Zákaz zhoršovat postavení stěžovatele (tzv. zákaz reformace in peius) byl přexxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxhodnutí, jímž vyhověl stížnosti obviněného, i na spoluobviněné, jimž také prospívá důvod, pro nějž byla stížnost shledána oprávněnou (§ 150 odst. 2).
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxho usnesení vrátil věc prokurátorovi k došetření (§ 149 odst. 2).
K HLAVĚ OSMÉ
Ustanovení o náhradě nákladů trestního řízení se plxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxími vyhláškami výši denních sazeb nákladů spojených s výkonem vazby i s výkonem trestu odnětí svobody a výši paušální částky sloužící k úhradě ostatnícx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a ponechává to předpisům o preventivní a léčebné péči.
K HLAVĚ DEVÁTÉ
Celková koncepce vyšetřování, jak ji zavedl trestní xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxeré změny za účelem zjednodušení.
Hlavním obsahem usnesení o vznesení obviněni je popis skutku, z jehož spáchání se určitá osoba obviňuje. Totožnost xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxek (srovnej § 165, § 172 odst. 2 a § 120 odst. 1). Osnova však již nepředpisuje, aby bylo vydáváno nové usnesení o vznesení obvinění, jestliže se v průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx které ukládá vyšetřovacímu orgánu, aby vždy alespoň při seznamování s výsledky vyšetřování obviněného upozornil na možnost odchylné kvalifikace, a xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xe vyšetřování. Obdobnou povinnost soudu ukládá § 196 odst. 2 a § 225 odst. 2 osnovy, a to ve vztahu k posuzování skutku v obžalobě.
Usnesení o vznesení obxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxjmout do protokolu o výslechu obviněného a prokurátorovi pak zaslat opis protokolu (§ 136 odst. 2). Šíře než dosud upravuje osnova postup při provádění xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxým činem a odhalit příčiny, které vedly k trestné činnosti. Ustanovení umožňující v omezeném rozsahu provádět některé vyšetřovací úkony pomocí bezpexxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvání a možnost prokurátorského dozoru nad ním.
Osnova v zájmu včasného a plného vyjasnění objektivní pravdy rozšiřuje podstatné možností účinné obhxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxní doplňuje poté, co vyšetřovatel už vyšetřování skončil a přikročil k seznámení obviněného s jeho výsledky. Jde-li o výslechy, obhájce může se souhlaxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxvrhy na provedení dalších důkazů, pokud pokládá z hlediska obhajoby doplnění za potřebné (§ 169 odst. 4).
Obhájce osoby mladistvé nebo osoby, která prx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxlo vzneseno obvinění. Jde tu o výslech obviněného, při němž obhájce může být přítomen a může obviněnému se souhlasem vyšetřovatele klást otázky, a o takxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx
x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxutí prokurátora v přípravném řízení, byla pojata do zvláštní hlavy. Tím byl dán výraz tomu, že k nim dochází teprve po skončení vyšetřování a že tedy jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxi vyslovení viny zároveň uložil obviněnému také povinnost nahradit škodu, kterou trestným činem způsobil. Vzhledem k tomu, že poškozený takovým návrxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xávrhu vyrozuměl (§ 173 odst. 2).
Skutečnost, že místní lidové soudy projednávají i méně závažné trestné činy, vyžaduje, aby byl upraven postup prokurxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxit na základě prohlášení společenské organizace, že přejímá záruku za nápravu obviněného, má-li prokurátor vzhledem k tomuto prohlášení za to, že proxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxru prokurátora postačí projednání věci před místním lidovým soudem.
Dojde-li prokurátor k závěru, že v jednání obviněného není skutková podstata trxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxřování (§ 163 odst. 1 písm. a), odst. 3), avšak věc musí být dostatečně objasněna.
Osnova trestního zákona v § 294 počítá a příslušníků ozbrojených six x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxstupování trestních věcí ke kázeňskému vyřizování (§ 175).
Při postoupení věci místnímu lidovému soudu a při postoupení věci, v níž jde o trestný čin, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxupí, se v řízení pokračuje. Podobná úprava byla volena ve věcech, kde podle výsledků vyšetřování půjde o provinění, o němž přísluší rozhodovat národníxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxení před soudem.
Stěžejní zásadou stíhání před soudem je, že k němu dochází jen na podkladě obžaloby podané prokurátorem, který také obžalobu před souxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
x x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxo bezdůvodnému postavení občana; před soud.
Osnova přebírá dosavadní ustanovení, že prokurátor může vzít zpět obžalobu, jež dosud nebyla soudem přixxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxzením (§ 182). Prokurátorovi však osnova ukládá, aby v souhlase s ustanovením § 180 odst. 2 ustoupil od obvinění, dospěje-li podle výsledků hlavního lxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxahy věci trestní stíhání zastaví nebo vyhlásí zprošťující rozsudek, jsou-li k tomu zákonné důvody, na něž prokurátorovo prohlášení upozornilo. Není xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xež prokurátor (§ 182 odst. 3). Tato úprava dává výraz procesní samostatnosti jak prokurátora, tak soudu v přístupu k věci a v hodnocení materiálu.
Ustaxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxganizacím pracujících podílet se další formou na trestním řízení. Základní organizace Revolučního odborového hnutí a Československého svazu mládexx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxojit tím, že k jednání vyšlou společenského žalobce nebo společenského obhájce. Společenský žalobce a společenský obhájce se pak na podkladě rozhodnxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxenského obhájce nebo společenského žalobce vysílá společenská organizace zpravidla z vlastní iniciativy. Prokurátor nebo soud mohou však upozornix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxanizace; na jednání by mohla účinně přispět ke splnění výchovného účelu trestního řízení.
Společenský žalobce nebo společenský obhájce může nahlížxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx odst. 1) a také opis rozsudku (§ 130 odst. 4) příslušné společenské organizaci.
Mezi základní ustanovení o řízení před soudem byl nové zařazen předpis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxnosti, je nutno, aby bylo zaměřeno také na odhalení příčin, jež ke spáchání trestného činu vedly nebo je umožnily. Dobrá a účinná preventivní činnost je xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxeré byly v průběhu trestního řízení získány, je pak třeba využít i v tom směru, aby příčiny byly co nejrychleji a nejdokonaleji odstraněny. Soudu se protx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxady. Podnik, organizace nebo orgán, jimž bylo takové upozornění zasláno, mají povinnost upozornění projednat a soudu ve lhůtě zákonem stanovené sdělxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxsti přípravného řízení a zárukou, že se předmětem projednávání u soudu v hlavním líčení nestane věc dostatečně neobjasněná a že nebude před soud postavxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xsou však zaměřeny vesměs jen k tomu, aby úprava byla zjednodušena a zpružněna.
Osnova nevyžaduje, aby se v nechemické závislosti na trestní sazbě, ktexxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxtu větší volnost. Předseda senátu je povinen obžalobu předložit k předběžnému projednání do zasedání senátu, jde-li o věc vazební nebo o řízení proti mxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxruku za nápravu obviněného (§ 186 odst. 2). V těch případech je totiž třeba pečlivě zvážit vzhledem k záruce společenské organizace, zda je namístě vést xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx x xxchto případů, předloží předseda senátu obžalobu k předběžnému projednání do zasedání senátu jen tehdy, má-li za to, že tu nejsou - alespoň prozatím - přxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx předloží předseda senátu obžalobu konečně ještě tehdy, považuje-li kvalifikaci trestného činu v obžalobě za nesprávnou (§ 186 odst. 1 písm. d)). To můxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xro povinnou obhajobu a pro povinnou přítomnost obviněného u hlavního líčení.
Není-li třeba, aby podanou obžalobu předběžně projednal senát, přijme xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxem přijaty, ať již usnesením celého senátu nebo jeho předsedy. Vzhledem k tomu, že postavení občana před soud může mít dalekosáhlý význam pro celý jeho dxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xkutečnosti rozhodné pro rozhodnutí o nároku na náhradu škody. V zájmu žádoucí rychlosti trestního řízení však zároveň osnova stanoví, že takový postux xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx je nejdůležitějším stadiem, kde trestní stíhání vrcholí. Rozhoduje se tam otázka viny a trestu a také se tam v nejširší míře a nejpronikavěji může uplatxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxtnosti a bezprostřednosti, takže soud zpravidla u hlavního líčení provádí osobní výslech obviněného, svědků a znalců. Své rozhodnutí sní opírat jen o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxního líčení. Při této úpravě vychází osnova z postavení prokurátora jako strážce socialistické zákonnosti a z jeho postavení státního žalobce.
V nepxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxnovení zabezpečující obžalovanému právo na obhajobu a možnost řízení se zúčastnit a kde má soud vzhledem k povaze případu za to, že věc i v nepřítomnosti xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nelze (§ 202 odst. 2 a 3).
Místo osobního výslechu svědka nebo znalce lze číst protokol o jejich výpovědi pouze za podmínek § 211, který zaručuje, že k toxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxní probrat a v rozhodnutí se vypořádat s důkazním materiálem z přípravného řízení. Je povinností soudu, má-li rozhodnutí být spravedlivé a přesvědčivxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxvodnit, proč nepřipustil další důkazy, o jejichž provedení obhajoba nebo obžaloba žádala.
V zájmu uplatnění práva obžalovaného na obhajobu byla ponxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxvnímu líčení dostaví a sám o jeho provedení žádá (§ 198 odst. 1). Stejně tak bylo obžalovanému dáno právo žádat za odročení a za lhůtu k přípravě, když soudx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxlifikovala obžaloba (§ 225 odst. 2).
Osnova v omezeném rozsahu připouští vrátit věc od hlavního líčení prokurátorovi k došetření, dospěje-li soud k jxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx věc k došetření a že soud není vázán právním názorem uvedeným v obžalobě. Soud je však vázán vždy na skutek uvedený v žalobním návrhu (§ 220 odst. 1).
Vyjdxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxit jen tehdy, když prokurátor sám o vrácení požádá proto, že považuje za potřebné projednat věc společně, tedy i stran skutku, který teprve u hlavního líxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxozumět poškozeného, a to bez ohledu na to, zda návrh na rozhodnutí o náhradě škody podal sám nebo zda návrh podal prokurátor (§ 206 odst. 2). Jestliže nárox xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxady škody by svým rozsahem značně zatížilo trestní řízení, u něhož zejména otázka rychlého postihu pachatele je jedním ze stěžejních principů. Bylo prxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxcech občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným příslušným orgánem (§ 228 až 230). Zamítavé rozhodnutí o uplatněném nároku na náhradu škody osnxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxm, která slouží k projednání otázek, jež nemají sice v trestním řízení té zásadní důležitosti, jako je prvostupňové rozhodnutí otázky viny a trestu, jsxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxhoduje ve veřejném zasedání, osnova ve srovnání s trestním řádem z r. 1956 rozšířila zejména v tom směru, že ve veřejném zasedání bude se rozhodovat zprxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Ve srovnání s hlavním líčením vykazuje veřejné zasedání určité odchylky, i když většina ustanovení o průběhu hlavního líčení a o dokazování při něm plaxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx
Lhůtu k přípravě k veřejnému zasedaní prodlužuje osnova na pět dnů, a to zejména se zřetelem na potřeby odvolacího řízení. Dosahuje se tím jednotné úpraxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xxx
x xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxém zasedání rozhoduje soud zejména o přijetí obžaloby, činí některá rozhodnutí ve vykonávacím řízení, v řízení o stížnosti, v řízení o stížnosti pro poxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby bezprostředně před rozhodnutím soudu byly uváděny důkazy, ani aby věc byla probírána za účasti stran. Prokurátor se musí účastnit neveřejného zaxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je však třeba prokurátora vyrozumět.
K HLAVĚ ŠESTNÁCTÉ
Úprava odvolacího řízení vychází ze zásady, že těžiště soudního rozhodoxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxní nebo jeho opakování. Úkolem odvolacího soudu v zásadě bude jen přezkoumat správnost a zákonnost rozsudku soudu prvního stupně. Osnova proto prohluxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxnost odvolacího soudu se vztahuje i na správnost skutkových zjištění soudu prvního stupně. Důsledkem zjištěných vad bude zpravidla zrušení napadenéxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx výjimečné (§ 263 odst. 6), a může sloužit pouze k doplnění skutkového stavu zjištěného soudem prvního stupně.
Zesílené postavení poškozeného v trestxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxáním, pokud jde právě o tento výrok [§ 246 odst. 1 písm. d)]. Zruší-li odvolací soud rozsudek pouze ve výroku o náhradě škody a nerozhodne-li sám hned ve věxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxní podle trestního řádu výlučně jen o otázce náhrady škody v době, kdy otázka viny a trestu byla již pravomocně rozhodnuta.
K HLAVĚ SEDMNÁCTÉ
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx nezákonných rozhodnutí.
Možnost vyvodit z porušení zákona důsledky v neprospěch obviněného je třeba v zájmu právní jistoty omezit ne příliš dlouhýmx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxtat od právní moci rozhodnutí. Rozsah oprávnění Nejvyššího soudu rozhodnout po zrušení napadeného rozhodnutí přímo ve věci byl vymezen obdobně, jako xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pro porušení zákona, někdy nemohl pro neznámý pobyt obviněného ve stanovené tříměsíční lhůtě uskutečnit, bylo do osnovy pojato ustanovení, podle něhxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxa dotčena. Nemá-li tato osoba obhájce, popřípadě zmocněnce, bude jí ho třeba k tomuto účelu zřídit (§ 275 odst. 2).
Osnova přiznává i generálnímu prokuxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxyššímu soudu povinnost zkoumat důvodnost vazby, zruší-li ke stížnosti pro porušení zákona rozsudek, na jehož podkladě si odsouzený právě odpykává trxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxravu zejména tam, kde trestní stíhání bylo pravomocně ukončeno rozhodnutím, které spočívá na vadném skutkovém podkladě. Předpokladem je, že trestní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xiné rozhodnutí návrhem na obnovu řízení napadat nelze.
Zásada vyslovená v § 11 odst. 1 písm. f) o nepřípustnosti nového trestního stíhání ve věci pravxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxkové šetření dává nyní osnova v § 282 zákonný podklad. Zmocňuje předsedu senátu u soudu, který je příslušný k rozhodnutí o návrhu na obnovu, aby potřebnx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu o dokazování (§ 282 odst. 1). Zajišťovacích úkonů podle čtvrté hlavy bude však možno v tomto stadiu řízení použít jen ve zvlášť naléhavých případech na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xůvod obnovy záležející v tom, že v základním řízení prokurátor nebo soudce porušili svoje povinnosti způsobem zakládajícím trestný čin, je vázán na prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx x případě, že nárok byl přiznán. Povolí-li soud obnovu toliko v tomto výroku, odkáže poškozeného na řízení před příslušným orgánem (§ 284 odst. 3). Ustanxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxlým a pro řícení stanné.
Odchylná úprava řízení proti mladistvým má svůj důvod ve zvláštní péči státu o mladistvé a o jejich nápravu. Osnova proto ustanxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxti otázek souvisících s výchovou mládeže zaručují splnění výchovného účelu trestního řízení.
Orgány činné v trestním řízení postupují v nejtěsnějšx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx vedení, trestního řízení a jeho výsledek.
V řízení proti mladistvému je nutno co nejdůkladněji zjistit stupeň rozumového a mravního vývoje mladistvxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx prostředků vhodných lotu jeho nápravu (§ 292).
Pokud jde o vznesení obvinění proti mladistvému, vyžaduje osnova na rozdíl od všeobecné úpravy předchxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx tehdy, nelze-li účelu vazby dosáhnout jinak (§ 291 odst. 1, § 293).
Pokud jde o řízení proti uprchlému a o řízení stanné, přebírá osnova v podstatě dosavxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxtních funkcí, a tedy i na výkonu soudnictví, vyžaduje zapojení společenských organizací i do výkonu soudního rozhodnutí a úzkou spolupráci soudů s nimx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxevýchově odsouzených osob. Úloha společenských organizací se výrazně projeví zejména tam, kde k uložení podmíněného trestu odnětí svobody nebo k uloxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí z trestu odnětí svobody. V jednotlivých ustanoveních vykonávacího řízení osnova tyto nové zásady konkrétně promítá.
V úpravě vykonávacího řízení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxadním trestním řádem podstatně zmenšen. Soud, který ve věci rozhodoval v prvním stupni, obstarává ovšem výkon trestu, i když jej uložil soud vyššího sxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx uloženo zvlášť upravit výkon trestu odnětí svobody u pachatelů závažných trestných činů a u zvlášť nebezpečných recidivistů (§ 320 odst. 2). Má-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxavy se zvláštním režimem.
Rozhodování o přerušení výkonu trestu odnětí svobody odměnou za dobrý pracovnu výkon a vzorná chování a rozhodování o přeruxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxt přerušení trestu, které je odměnou za dobrý pracovní výkon a vzorné chování, k výchovnému působení na odsouzeného, a to ještě důsledněji než dosud. Roxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxoupit. Je také zaručeno, že tohoto přerušení bude právě k účelům další převýchovy odsouzeného použito.
Rozhodování o přerušení trestu odnětí svobodx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xe promítá, jak už bylo řečeno, ve značné míře právě do řízení vykonávacího. Soud totiž většinou na prohlášení společenské organizace, že je ochotna přexxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxvý druh trestu, který není spojen s odnětím svobody a při němž se výchovné působení kolektivu může uplatnit. K případům, kdy se soud omezil na vyslovení vxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo trest nápravného opatření. Osnova proto právě u těchto trestů upravuje postup soudu při výkonu rozhodnutí, došlo-li k uložení trestu tohoto druhx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxžádal její spolupůsobení při sledování dalšího života odsouzeného. Jde dále o to, aby se společenskou organizací spolupracoval, ukáže-li se nutnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxavnému opatření dává podklad k dodatečné přeměně tohoto trestu v trest odnětí svobody (§ 329, 330 a 337).
Obdobným způsobem upravuje osnova vztahy mexx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxuku za další chování odsouzeného, došlo k podmíněnému propuštění odsouzeného z trestu odnětí svobody (§ 331 a 332).
Odvolání záruky společenskou orxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxého opatření nebo jeho zbytek bude přeměněn v trest odnětí svobody. U podmíněně odsouzeného a u podmíněně propuštěného vyvolá odvolání záruky vždy novx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxuzení, popřípadě podmíněného propuštění skutečně odpadly či zda trvají i po odvolání záruky.
U podmíněného propuštění nepředpisuje dosavadní tresxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxkon xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxdčení nejen u osob podmíněně odsouzených, ale také u podmíněně propuštěných. Toto rozhodování se přitom přenáší z krajských soudů na soudy okresní (§ 3xxxx xx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe ve veřejném zasedání a že toto zasedání se z výchovných důvodů provádí přímo v nápravném zařízení, setrvalo se na tom, aby o podmíněném propuštění rozhxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxpuštěného; tím se tomuto soudu uchovává možnost hodnotit dosažené výsledky a tím i správnost svého vlastního rozhodování na tomto úseku.
Při výkonu nxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxx xxst. 2).
Při úpravě rozhodnutí o započtení vazby a trestu byla pochybnost dosud se vyskytující, totiž, ke kterému datu je třeba započtení provést, vyřexxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní ustanovení s tím doplněním, že u ochranného léčení a ochranné výchovy bylo výslovně uvedeno, že ta rozhodnutí, jež jsou přikázána soudu, v jehož obvoxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxedovi senátu, bude prováděcím předpisem umožněno přenést je na soudní tajemníky (§ 391).
K HLAVĚ DVACÁTÉ PRVNÍ
Oprávnění navrhnxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxolečenské organizaci (§ 363). Výjimkou ze zásady, že soud vyslovuje zahlazení jen na podkladě žádosti nebo návrhu, předpisuje osnova rozhodnout i bez xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x x v § 87. Povaha věci vyžaduje, aby pro tyto případy byla zvlášť upravena i příslušnost soudu (§ 365 odst. 3).
K HLAVĚ DVACÁTÉ DRUHÉ
Přx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxrálního prokurátora a ministra spravedlnosti zamítat žádosti o milost vymezeno tak, že se bude týkat jen případu, k nimž president republiky generálnxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxnizacemi sledoval dodržování podmínek a převýchovu osoby podmíněn omilostněné. Tím se ovšem nepřenáší na soud rozhodování o tom, že se pro nedodržení xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxxxxxx xxebírá dosavadní ustanovení, jež zajišťují odškodnění za neoprávněně nařízenou vazbu a vykonané tresty.
K HLAVĚ DVACÁTÉ ČTVRTÉ
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxi žádostech o právní pomoc, s nimiž se zdejší orgány obracejí na cizozemské soudy a úřady, upravují předpisy trestního řádu jen rámcově. S řadou států máxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxdání do ciziny bylo už použitou terminologií naznačeno, že proti osobě, o jejíž vydání jde, nemusí být zahájeno našimi orgány stíhání podle § 165 osnovyx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx § 67 osnovy.
K USTANOVENÍM PŘECHODNÝM A ZÁVĚREČNÝM
Ode dne, kdy nabude, nový trestní řád účinnosti, bude se trestní řízení řídit txxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxoti takovým rozhodnutím, která byla učiněna podle dosavadního trestního řádu. Jen pokud jde o lhůtu, v níž je nutno při podání stížnosti pro porušení záxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxí moci za účinnosti dosavadního trestního řádu, bude platit i nadále kratší lhůta stanovená v § 296 odst. 3 dosavadního trestního řádu. Jinak by se totiž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xŮSLEDKY OSNOVY
Provedením osnovy nevzniknou žádné nové výdaje.
V Praze dne 20. října 1961
Předseda vlády:            Ministr spravedlnosti:
v z. 
dr.
Dolansxx xx xx
xxx
xxxxxx xx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR