LIT28149CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a změna zákona o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx současným společenským potřebám.
Zákon č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xositelem odpovědnosti za škodu stát a jeho odpovědnost je výlučná. Stát odpovídá za škodu způsobenou při činnosti státních orgánů nebo společenských xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx než státu.
V souvislosti s uplatněním principu samosprávy v našem právním řádu přestal být stát výhradním nositelem veřejné moci. Podle čl. 100 odst. x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxavy náhrady škody způsobené při výkonu veřejné moci bylo třeba přihlédnout k těmto skutečnostem a koncipovat návrh tak, aby odpovědnost dopadala nejexxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx odlišuje od výkonu veřejné moci státem; například obce v samostatné působnosti zpravidla nepostupují podle zákonem upravených procesních předpisůx
x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xodléhá přezkoumání jak ze strany okresních úřadů, tak ze strany soudů ve správním soudnictví. V návrhu bylo nutno určit míru odpovědnosti obcí v takovýxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxoníku je důsledkem toho, že škoda při výkonu veřejné moci vzniká nikoliv ze soukromoprávního, ale z veřejnoprávního vztahu. Odpovědnostní právní vztxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxčenství. Členské státy Evropské unie v těchto věcech postupují podle vnitrostátního práva.
Navrhovaný zákon v porovnání se stávající právní úpravox xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxní postup a proto sám o sobě nebude mít dopady na státní rozpočet. Výše náhrad škody, které bude stát povinen zaplatit podle navrhované právní úpravy, buxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxně úředně postupují, jakou škodu tím způsobí a v jakém rozsahu se poškození svých nároků na náhradu škody domáhají; případné změny její výše proto nelze xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxlivých ústředních orgánů státní správy.
Navrhovaná právní úprava si nevyžádá zvýšení počtu pracovních sil.
Zvláštní část
K § 1
Nositeli odpovědxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxtví a při výkonu státní správy, územní samosprávné celky za škodu způsobenou při výkonu xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx z příslušných ustanovení zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, samospráva nezahrnuje pouze výkon správních funkcí obce, alx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxejné moci, tedy ve veřejnoprávní sféře. Náhrady škody, již stát nebo územní samosprávný celek způsobí jako subjekt občanskoprávních vztahů, se návrh xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxmnímu celku výslovně svěřeny zákonem. Způsobí-li obec škodu jinak, bude se nárok na její náhradu řídit podle občanského zákoníku.
V návrhu je užit širxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxší územní samosprávné celky a že i na ně může být přenesen výkon státní správy, a proto se zde vytváří prostor pro vymezení odpovědnosti i těchto vyšších úxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxědnosti. Ke vzniku odpovědnosti státu a územního samosprávného celku za škodu nebude požadováno zavinění a odpovědnosti se nebude možno z žádného důvxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx škodu způsobenou zaviněně.
K § 3
Státní správa je jménem státu vykonávána subjekty, jež mají ke státu diferencovaný vztah. Jde především o státní oxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxk nemají charakter státního orgánu a jejich činnost nespočívá jen ve výkonu státní správy nebo úřadu. Mezi ně lze zařadit např. lesní stráž podle zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxprávě ve školství.
Dojde-li ke škodě jinak než při výkonu státní správy, posuzuje se škoda podle občanského zákoníku.
Státní správu vykonávají i obcx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xravomocí v rámci samostatné působnosti nesou obce samy.
K § 4
Pro účely zákona se za výkon státní správy považuje i činnost notáře, působí-li jako soxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xinnosti (notářský řád). Sepisování veřejných listin se považuje za činnost, jež nese výrazné veřejnoprávní prvky zejména v souvislosti s významem vexxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xřímo vykonat; v tomto smyslu má veřejná listina sepsaná notářem stejné postavení jako vykonatelné soudní rozhodnutí.
Postup notáře jako soudního koxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxuje zařadit do některé z kategorií podle předchozího ustanovení.
K § 5
Stát odpovídá za škodu způsobenou skutečnostmi výslovně v zákoně uvedenýmix xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx považovat rozhodování.
Nárok na náhradu škody může vzniknout pouze z rozhodnutí, jež bylo vydáno na základě procesních předpisů, tedy občanského soxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxků, ve znění pozdějších předpisů.
K § 6
Protože subjektem odpovědnosti za škodu je stát, je nutno stanovit orgány, které jménem státu budou vystupoxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxu nebo v souvislosti s regresními úhradami vzniknout.
Při určování ústředních orgánů, které budou jménem státu jednat ve věcech náhrady škody a ve věcxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxvnými celky. Soud může ve správním soudnictví přezkoumávat rozhodnutí územního samosprávného celku v samostatné působnosti, rozhodnutí soudu může xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxjící do působnosti různých ústředních orgánů, přičemž opět může dojít ke zrušení soudního rozhodnutí Ústavním soudem pro nezákonnost.
Při zvážení txxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xozhodnutí o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem) v občanském soudním řízení nebo v trestním řízení, a na náhradu škxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxdnutí bylo následně pro nezákonnost zrušeno. Ministerstvo spravedlnosti bude tedy jednat ve věcech škody vzniklé z činnosti soudů a v trestním řízení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx i ve věcech regresních úhrad, které budou souviset s výše uvedenými škodami.
Ostatním ústředním orgánům státní správy se navrhuje svěřit jednání ve vxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxmu postupu v oboru působnosti tohoto orgánu, a to tehdy, kdy škodu způsobí státní orgán, i tehdy, kdy ji způsobí jiná právnická nebo fyzická osoba, které xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xyzické osoby, které byl svěřen výkon státní správy, nebo obce v přenesené působnosti, pokud jejich rozhodnutí bylo přezkoumáno ve správním soudnictvx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xkresní úřad. Ústřední orgán státní správy bude vždy jednat ve věcech náhrady škody, pokud k ní došlo na základě skutečností uvedených v návrhu v oboru jexx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxo orgánem se navrhuje stanovit Ministerstvo financí, do jehož působnosti spadá hospodaření s majetkem státu.
Ve věcech škody způsobené rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxto subjekty.
K § 7
Protože k vydání nezákonného rozhodnutí dochází nebo má docházet pouze v rámci zákonem stanovených procesních postupů, vymezujx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxé moci je třeba rozumět účastníka řízení podle občanského soudního řádu, stranu podle trestního řádu či různě definované účastníky podle předpisů o spxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx jednáno být mělo. Tím je přiznána aktivní legitimace k podání žaloby i osobám, jež byly ze řízení procesním pochybením vyloučeny. Účastníkem řízení je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x x x
Návrh upravuje blíže podmínky, za nichž vzniká škoda z nezákonného rozhodnutí.
Nezákonnost rozhodnutí není třeba a ani není možno zjišťovat až v řízexx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxe procesních předpisů k zrušení rozhodnutí oprávněn. Rozhodnutím tohoto orgánu o zrušení nezákonného rozhodnutí je soud rozhodující o náhradě škody xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxí moci, dochází i k eventuelním škodám až poté, co se rozhodnutí stane pravomocným.
Další podmínkou vzniku nároku na náhradu škody je vyčerpání všech oxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxtit vznik škody a který je plně v rukou účastníka řízení, proto jeho nepoužití půjde k tíži účastníka. V případech zvláštního zřetele hodných bude možno x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxž se rozhodnutí stane pravomocným, dojít ke škodě. Tyto případy představují výjimku z podmínky právní moci. Náhrada škody se bude poskytovat i v případxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xx xx
xxxxxxxaný zákon obsahuje zvláštní úpravu odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření. U těchto rozhodnutí jsou odxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xebylo nezákonné. Při rozhodování o vazbě totiž zpravidla nejsou k disposici tatáž zjištění, která jsou potom zohledněna při meritorním rozhodování, x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xazbě proto nemusí být vždy nezákonné, a proto také nemusí dojít k jeho zrušení.
Právo na náhradu škody způsobené rozhodnutím o trestu vzniká tehdy, pokxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xaký na něm byl vykonán podle dřívějšího rozsudku.
Poškozený je definován jako ten, na němž byl trest zcela nebo zčásti vykonán.
Právo na náhradu škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xen, na němž bylo ochranné opatření zcela nebo zčásti vykonáno.
Právo na náhradu škody je třeba vyloučit v případech, ve kterých by poskytnutí náhrady šxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxoučen tehdy, pokud
1. byl poškozený zproštěn obžaloby nebo proti němu bylo trestní stíhání zastaveno nebo bylo rozhodnutí jako nezákonné zrušeno jen xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xtíhání pro určité trestné činy proti tomu, kdo je ve vztahu k poškozenému (ve smyslu trestního řádu) příbuzným v pokolení přímém, sourozencem, osvojitxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí nebo nedal svůj souhlas s pokračováním trestního stíhání,
3. bylo trestní stíhání podmíněně zastaveno; k tomu může dojít, jestliže se obviněný k trexxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxu lze důvodně rozhodnutí o zastavení řízení považovat za dostačující. V rozhodnutí o podmíněném zastavení řízení je třeba stanovit přiměřenou zkušebxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xoby uplynul jeden rok, a tím nastaly účinky zastavení trestního stíhání,
4. bylo trestní stíhání zastaveno v souvislosti s rozhodnutím o narovnání. Nxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, pro který je stíhán, uhradí škodu způsobenou trestným činem a složí na účet soudu peněžní částku určenou konkrétnímu adresátovi k obecně prospěšným úxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxuž může řízení vést, je zcela bez významu vedle trestu, který pro jiný čin byl obviněnému již uložen nebo který ho podle očekávání postihne, nebo proto, žx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxčující.
K § 13
Nesprávný úřední postup není v návrhu blíže charakterizován, protože výstižnou definici nelze pro jeho mnohotvárnost podat.
Pod nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxodovat, lhůty stanovené zákonem (např. správním řádem) pro rozhodování, lhůty k doručení písemného vyhotovení rozhodnutí (stanovené občanským souxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx zbytečných odkladů, půjde o nesprávný úřední postup.
Poškozené osoby jsou vymezeny pouze tím, že jde o subjekty, jimž byla způsobena škoda. Bližší urxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtnit nárok na náhradu škody, poskytuje se ústřednímu orgánu státní správy prostor, aby mohl poškozenému vyhovět smírnou cestou a zabraňuje se tak vyvoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxdě ústředním orgánům státní správy. To přispívá k sjednocování aplikace právní úpravy odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Ústřxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xplatněného nároku na náhradu škody.
Povinnost uplatnění nároku u příslušného ústředního orgánu se nevztahuje na nárok na náhradu škody způsobené nexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, proto by ústřední orgán projednávající uplatněný nárok neměl dostatečné podklady k posouzení oprávněnosti uplatněného nároku na náhradu škody.
V xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxování promlčecích lhůt.
K § 15
Zákon upravuje lhůtu, která musí marně uplynout od předběžného uplatnění nároku, aby bylo možno nárok na náhradu škoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxtě možnost uspokojit zcela nárok poškozeného a tak zabránit soudnímu projednávání sporu. Pokud nárok uspokojen není nebo je uspokojen pouze z části, mx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxípadě, kdy není doba plnění ani dohodnuta, ani stanovena právním předpisem, ani určena v rozhodnutí, je dlužník povinen splnit dluh prvního dne poté, kxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxti na specifický režim uplatnění nároku a v souladu s judikaturou se navrhuje odložit okamžik splatnosti závazku z náhrady škody o šest měsíců ode dne upxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxy, zaplatí-li ti, kdo za škodu odpovídají, poškozenému náhradu.
Zákon dává oprávněnému z regresní úhrady možnost uplatnit své právo, nestanoví mu taxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxstupu, ze kterých vznikla škoda, tedy po právnických a fyzických osobách, jimž byl svěřen výkon státní správy, a po obcích, pokud rozhodovaly v přenesexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxncovány ze státního rozpočtu, se ztrácí smysl regresní úhrady spočívající v přenášení dopadu náhrady škody na subjekty, jež škodu skutečně způsobilyx
xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxdnictví a rozhodnutí soudu v této věci bylo zrušeno.
Možnost požadovat regresní úhradu je vyloučena tehdy, pokud nezákonnost rozhodnutí způsobil inxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxmci správního řízení okresní úřad nebo v rámci správního soudnictví soud. Regresní úhrada je vyloučena tehdy, bylo-li toto původní přezkoumané rozhoxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxx subjektů, jež vydaly rozhodnutí v rámci svých veřejnoprávních pravomocí při výkonu veřejné správy nebo soudnictví, je možno požadovat regresní úhraxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtí, a byli k rozhodování nebo k úřednímu postupu oprávněni.
Státu je dána možnost požadovat regresní úhradu po osobách, které se podílely na vydání nezxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxo na nesprávném úředním postupu soudce, bude možno po něm regresní úhradu požadovat pouze tehdy, pokud byla jeho vina zjištěna v kárném řízení podle zákxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx. 82 odst. 1 Ústavy České republiky.
Ostatní subjekty, které způsobily svým rozhodnutím nebo postupem škodu, již zaplatil stát, a které uhradily stáxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxm postupu.
Na rozdíl od regresní úhrady, již hradí obce nebo jiné právnické nebo fyzické osoby, kterým byl zákonem svěřen výkon státní správy, nerovná xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxgresní úhrady je nutno rozlišovat, zda osoby, které škodu způsobily, jsou k subjektu oprávněnému z regresní úhrady v pracovním poměru nebo v poměru mu nx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxípadě, kdy půjde zpravidla o čestné funkce, nesmí regresní úhrada přesáhnout jednu šestinu vyplacené náhrady škody, maximálně 5 000 Kč.
Nárok na regrxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxrada škody by se v případech, kdy lze požadovat regresní úhradu, řídila různými právními režimy. Ve vztahu státu k zaměstnancům státních orgánů by šlo o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxk práce.
V návrhu je dále zakotvena ochrana zaměstnance, který se může bránit nárokům na regresní úhradu tehdy, pokud se podílel na nezákonném rozhodoxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxesní úhradu podle § 16 i podle § 17.
Na rozdíl od odpovědnosti za škodu je regresní úhrada založena na odpovědnosti za zavinění. Tato úprava má vyloučit, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx tak ale jenom proto, že se řídil podzákonným předpisem, který odporuje zákonu.
Protože regresní úhrada je zvláštní nárok, na který se nevztahuje občaxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxančnímu rozhodování mohou k nezákonnosti rozhodnutí přispět různé subjekty veřejné správy. Stát proto může požadovat v rámci regresní úhrady podle § xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxž může vzniknout škoda, za kterou odpovídají územní samosprávné celky v samostatné působnosti. Tyto skutečnosti jsou vymezeny obdobně, jako je tomu u xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxt pouze orgány státu.
K § 20 a 21
Stanovují se bližší podmínky odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím. Při úpravě odpovědnosti úzxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdle § 64 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb., rozhodují orgány obce podle správního řádu ve věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xodle správního řádu, bude nutno podle tohoto předpisu také posuzovat, zda rozhodnutí bylo vykonatelné a zda bylo pro nezákonnost zrušeno příslušným oxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxé, aby škoda vznikla z výkonu rozhodnutí obce a aby rozhodnutí bylo zrušeno pro nezákonnost příslušným orgánem, zpravidla soudem.
Podle toho, zda je rxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xodle předpisů o správním řízení, budou poškozenými účastníci tohoto řízení. V ostatních případech půjde o ty, jimž škoda vznikla.
K § 22
Nesprávný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xsob, jež jsou oprávněny z náhrady škody.
K § 23
V návaznosti na to, co bylo výše uvedeno o regresní úhradě, na niž má právo stát, je nutno stanovit i právx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xrgánem, a nezákonnost tohoto rozhodnutí byla důsledkem nesprávného právního názoru orgánu státu, který rozhodoval o opravném prostředku do původníxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxonnost rozhodnutí způsobil, má obec právo na regresní úhradu.
Navrhovaná právní úprava vychází z toho, že podle občanského soudního řádu i podle spráxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xegresní úhradu od těch, kdo xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xtejném rozsahu jako státu.
Obecné zásady vztahující se k regresní úhradě v rámci odpovědnosti státu se použijí i na regresní úhradu v rámci odpovědnosxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zákoník je k navrhovanému zákonu ve vztahu subsidiarity; pokud navrhovaný zákon nestanoví něco jiného, použijí se na vztahy odpovědnosti za škodu způxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx, při určení rozsahu náhrady škody (hradit se bude skutečná škoda i ušlý zisk), při stanovení způsobu náhrady škody (prvotní je náhrada škody v penězíchx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xároky vzniklé při škodě na zdraví, tedy náhrada ztráty na výdělku, náhrada ztráty na důchodu, přiměřené náklady spojené s léčením, v případě úmrtí peněxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxě škody využít svého práva náhradu škody přiměřeně snížit.
Podle občanského zákoníku se bude postupovat i v případě, kdy škodu při výkonu veřejné moci xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxlé odpovědnosti budou odpovídat za škodu podle své účasti na jejím způsobení.
K § 27
Jako subjekty oprávněné z náhrady škody odkazem na občanský zákxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xkutečnostem, z nichž škoda vzniká, pokud v jejich důsledku došlo k úmrtí poškozeného.
Pozůstalým a osobám, které vynaložily náklady léčení a pohřbu, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxkoníku, který upravuje náhradu škody při usmrcení poškozeného, jsou pozůstalými míněny děti, rodiče, sourozenci a jiné osoby, které žily se zemřelým xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxhrady škody jim, stejně jako osobám, které vynaložily náklady léčení a pohřbu, ovšem náleží pouze za dalších podmínek stanovených občanským zákoníkexx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxen poskytovat. Dále se osobám, které náklady vynaložily, hradí účelné náklady spojené s léčením a přiměřené náklady spojené s pohřbem.
Nárok pozůstaxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xsob obsažené v návrhu na ně nevztahovalo; např. při škodě způsobené nezákonným rozhodnutím nejsou pozůstalí účastníky řízení a nárok na náhradu škody xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxůměrného výdělku pro účely výpočtu ušlého zisku v případech, kdy zisk poškozenému ušel proto, že byl xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxhovaném zákoně stanoveno, že za základ pro výpočet průměrného výdělku pro účely náhrady škody lze považovat průměrný výdělek před zahájením trestníhx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x mzdové oblasti, které by mohly být důsledkem zahájení trestního stíhání, do náhrady škody. Výhodnější výpočet se provede pouze na žádost poškozenéhox
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxo výkonem rozhodnutí o vazbě, trestu nebo ochranném opatření, které spočívá v omezení osobní svobody. Paušální náhrada škody se poskytne i bez žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxskytnuta pouze namísto náhrady škody podle obecných předpisů, nikoliv však tehdy, pokud poškozenému zisk neušel.
K § 31
Náhrada nákladů řízení je x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxbě, trestu nebo ochranném opatření ve smyslu tohoto zákona, a dále náklady řízení, v němž bylo nezákonné rozhodnutí zrušeno nebo v němž bylo rozhodovánx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu, bude hrazena pouze tehdy, pokud k nákladům došlo v souvislosti s tímto nesprávným úředním postupem. Nesprávný úřední postup se totiž může týkxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxení v rámci náhrady škody poskytnout:
1. pokud bude v řízení, v němž bylo zrušeno nezákonné rozhodnutí, rozhodnutí o trestu nebo ochranném opatření nexx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xáhradě nákladů řízení podle příslušných procesních předpisů ve prospěch poškozeného, nebudou se již náklady řízení hradit v rámci náhrady škody, proxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxe tedy hradit v rámci náhrady škody, nesmí však jít o škodu jedinou;
3. náhrada nákladů zastoupení bude, pokud poškozeného zastupoval advokát, omezenx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
4. vyloučena bude náhrada nákladů řízení, které vznikly při projednávání uplatněného nároku na náhradu škody u příslušného ústředního orgánu státnx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxý dozvěděl o škodě z nesprávného úředního postupu a o tom, kdo za ni odpovídá, respektive od okamžiku, kdy poškozenému bylo doručeno rozhodnutí, jímž byxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené nezákonným rozhodnutím lze uplatnit xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxým zákoníkem pro nárok na náhradu škody, jež byla způsobena úmyslně.
Nárok na náhradu škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx byla věc postoupena jinému orgánu nebo jímž bylo rozhodnutí zrušeno jako nezákonné.
Roční promlčecí lhůta se navrhuje stanovit pro nároky na regresnx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx.
K § 36
Působnost navrhovaného zákona je stanovena tak, aby nová právní úprava dopadala pouze na rozhodnutí, jež budou vydána od data účinnosti zákxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x vazbě a trestu, jež byly vydány přede dnem účinnosti zákona, a na nesprávný úřední postup, z něhož vznikla škoda přede dnem účinnosti zákona, bude dopadxx xxxxx xx xxxxxxx xxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxvědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem.
K § 38
Ustanovení zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx činností), je třeba novelizovat vzhledem k tomu, že stát podle navrhované právní úpravy bude odpovídat za škodu způsobenou notářem při sepisování veřxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
K § 39
Termín nabytí účinnosti se navrhuje přizpůsobit délce legislativního procesu.
V Praze dne 10. září 1997
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR