LIT25748CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Předpisy EU a SDEU (11)
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxní úpravy.
I. Řešení dlužníkova úpadku zvláštním soudním řízením je nezbytné proto, že v krizové úpadkové situaci nelze porušení práv či neplnění povxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx krytí, by použitím obvyklých právních prostředků byli někteří věřitelé vůči ostatním zvýhodněni, ať již proto, že splatnost jejich pohledávek nastáxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxh postavením nebo povahou jejich pohledávky. To vede k tomu, že výsledkem řízení je mnohostranné uspořádání, při němž lze vzít v úvahu i další aspekty, nxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxledávek ve dvoustranných sporech.
V předpisech mezinárodních, evropských i ústavních, je vymezeno právo na spravedlivý proces a jeho náležitosti. xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxcipy spravedlivého procesu mohou uplatnit do jisté míry jen omezeně. Obecně se připouští, že to je přípustné za předpokladu, že je vyloučena dvoustranxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řešení pojato jinak, např. ve Švýcarsku správním řízením). Tato úprava tradičně existuje i u nás a přidržuje se jí i předkládaný návrh. Navrhovaný zákox xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtá.
II. Právní úprava úpadku a jeho řešení konkursem a vyrovnáním má u nás dlouhou tradici. Začíná Josefinským konkursním řádem z roku 1781 a pokračuje xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx č. 64/1931 Sb.). Tento vývoj byl přerušen v roce 1951 tím, že občanský soudní řád (zákon č. 142/1950 Sb.) zrušil zákon z roku 1931, aniž by jej nahradil jinxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxce socialistických právnických osob, exekuční likvidace a likvidace majetku), měly jinou povahu i funkci.
K obnovení insolvenčního práva dochází ax xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxtivních překážek, bránících tržnímu hospodářství. Svým pojetím má tento zákon inspirační zdroj v zákonu z roku 1931, ale je zasazen do zcela jiného práxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxjící se o výsledky právní nauky. Při vydání zákona o konkursu a vyrovnání nadto panovala obava, aby vzájemná provázanost tehdejších hospodářských subxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx snažila hrozbě takového „dominového efektu“ čelit, což se v něm odrazilo negativně.
Nedostatky zákona o konkursu a vyrovnání xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxe. Z těchto příčin došlo k četným novelizacím zákona (celkem jich bylo 21 a naposledy se tak stalo zákonem č. 179/2005 Sb.). Jejich smyslem a cílem nebylo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xovely se vesměs týkaly pouze dílčích (v některých případech i jen okrajových) otázek, aniž by zasahovaly do koncepčních řešení. V důsledku toho nesplnxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxku 3 nálezů Ústavního soudu, jenž některá jeho novelizovaná ustanovení shledal neústavními.
Vysoký počet novel, spolu s tím, že i další zákonné normy xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xkolnost se v právní praxi projevuje jednoznačně negativně.
III. Přerušení plynulého právního vývoje konkursního práva v období totalitního státu (xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxd. Přitom právě v období tohoto přerušení došlo k tomu, že z hlediska obecného vývoje byl jeden vývojový stupeň vystřídán dalším, takže změny úprav konkxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxému stupni, vycházely z toho, že typickým úpadcem je malý podnikatel (obchodník, živnostník), který má jen omezený počet věřitelů. Ti se většinou mohlx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxbou (teoreticky poskytující nejvyšší výtěžek). Vedle konkursu, který spočívá na likvidačním principu, bylo možné úpadek řešit i sanačním způsobem, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx v obdobích jejich častějšího výskytu (např. v dobách hospodářských krizí).
Nový vývojový stupeň konkursního práva, který se začal uplatňovat ve druxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xito úpadci mají obvykle několik set nebo i několik tisíc věřitelů, kteří se mohou řízení účastnit jen zprostředkovaně, takže tzv. věřitelské orgány jsxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx uspokojení věřitelů, přičemž v úvahu přicházelo zejména pokračování v provozu úpadcova podniku za současné realizace určitých opatření. Uplatňovax xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxho principu umožnilo, aby byl vzat zřetel i na sociální aspekty, které při úpadcích větších podnikatelů rovněž vyžadují řešení.
Další společenskou sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxází k němu v souvislosti s rozvojem splátkových (či obecněji úvěrových) obchodů. Tyto úpadky představují (při jejich větším počtu) sociální problém. xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxtě však proto, že v konkursu neuspokojenými pohledávkami jsou spotřebitelé (úpadci) po skončení konkursu nepřiměřeně a dlouhodobě zatěžováni.
Novx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Principy této úpravy ovlivnily i evropské právo, zejména nařízení Rady (ES) č. 1346/2000, ze dne 29. května 2000, o úpadkovém řízení.
Náš právní řád mxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxm procesním subjektům však kolísala. Umožnil dále, aby prohlášením konkursu nekončil provoz úpadcova podniku, aniž by ovšem šlo o samostatný způsob řxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxávek za majetkovou podstatou) a působila proti uspokojování pohledávek ostatních (konkursních) věřitelů. Nové způsoby řešení úpadku na základě sanxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxo k určitému zaostávání za potřebami hospodářského vývoje, jakož i k odchylkám oproti srovnatelným právním řádům.
IV. Nepřizpůsobení se obecnému výxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxné přetržením kontinuity v právním vývoji. V současné době je však úprava obsažená v zákonu o konkursu a vyrovnání, ve znění jeho novel, právem považováxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxatickou - i po právní stránce.
Za zcela základní nedostatek dnešní úpravy je třeba považovat naprostou převahu likvidační formy nad formou sanační. Zxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxdle novely zákona o konkursu a vyrovnání provedené zákonem č. 105/2000 Sb.). Poukazuje se na to, že tento jev je objektivně podmíněn změnami ve složení txxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxdostatečně diferencuje mezi způsoby řešení úpadku. Zde nejde jen o naprostou převahu konkursů nad vyrovnáními, ale i o to, že kromě konkursu a vyrovnánx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxé mají hromadné účinky (zejména o úpadky bank a jiných finančních institucí), dále o úpadky nepodnikatelů (spotřebitelské úpadky) a o zvláštní řešení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který si úpadek sám nepřivodil, a který k řešení úpadku přistoupil včas a náležitě, čímž svým věřitelům poskytl šanci dosáhnout vyšší míry uspokojení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x ČR v letech 1992 až 2003 (krajské soudy a /do konce roku 2000/ krajské obchodní soudy)
tabulka č. 1
Agenda
konkursů a vyrovnání (souhrnná čísla)
        nápxx	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx xxxxxxxx
 xxx xxxx	xxx	xxx	   xxx	x
 xxx xxxx	xxxx	xxx	   xxx	xx
 xxx xxxx	xxxx	xxx	   xxxx	xxx
 xxx xxxx	xxxx	xxxx	   xxxx	xxx
 xxx xxxx	xx96	1716	   4575	808
 Rok 1997	3311	2047	   6027	1251
 Rok 1998	4306	2418	   8087	2022
 Rok 1999	4339	2964	   9706	2000
 Rok 2000	4650	4087	   10560	2491
 Rok 2001	4036	4539	   10387	24xx
 xxx xxxx	xxxx	xxxx	   xxxxx	xxxx
 xxx xxxx	xxxx	xxxx	   xxxx	xxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xdy již byl prohlášen konkurs na majetek dlužníka, avšak konkursní řízení dosud nebylo ukončeno. Jak se podává z uvedené tabulky, v letech 1992 až 2000 (vxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xočet věcí napadlých v průběhu daného ročního období. V letech 2001 až 2003 vykazují statistická čísla příznivější tendence, neboť z nich plyne, že počex xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxnkursních a vyrovnacích řízení, než kolik jich bylo zahájeno.
Stále ovšem přetrvává hrubý nepoměr mezi konkursním řízením (coby likvidační formou úxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxx8 až 2003 (krajské soudy a /do konce roku 2000/ krajské obchodní soudy)
tabulka č. 2
        nápad návrhů 
        na vyrovnání	vyřízeno	nevyřízeno

 Rok 1998	17	       21	12
 Rok xxxx	xx	        xx	xx
 xxx xxxx	xx	        xx	xx
 xxx xxxx	xx	        xx	xx
 xxx xxxx	xx	        xx	xx
 xxx xxxx	xx	        xx	xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xředevším okolnost, že věřitelé nemají vliv na volbu způsobu řešení úpadku, která zcela závisí na dlužníkovi. Dále sem patří okolnost, že věřitelé nemaxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xprávce Skutečnost, že většina věřitelů (těch, kteří nejsou navrhovateli konkursu) se řízení účastní až od přihlášení své pohledávky, k čemuž může dojxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xajištění) věřitelé se v konkursním řízení uspokojují jen do výše 70% výtěžku zpeněžení majetku, který zajišťuje jejich pohledávku; dochází tím k oslaxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxdostatků. Po procesní stránce k nim patří potřeba přesnějšího vymezení vztahu správců k jiným procesním subjektům, zejména k věřitelskému výboru. Přxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxrávce jsou stanoveny velmi benevolentně a vyžadují zpřísnění. Všechny tyto skutečnosti oslabují důvěru věřitelů v osobu správce, z čehož pramení spoxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x vliv legislativní úpravy na nepřiměřenou délku řízení, neboť stávající úprava usiluje o zkrácení řízení převážně formálními prostředky (např. pořáxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxje především o to, aby naše insolvenční právo přizpůsobila vývojovým trendům; jinak řečeno, jde o modernizaci naší úpravy. Současně se snaží překonat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxx úprava insolvenčního práva je úpravou komplexní, obdobně jako úprava obsažená v kodexech. To především znamená, že již nejde o další (byť rozsáhlou) nxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxslostí. To však neznamená, že by tato úprava v sobě soustředila všechny projevy a důsledky úpadku, vyžadující právní úpravu. Určitá jejich část bude i nxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxravit je v jiném rámci (např. v rámci předpisů daňových, trestních, obchodních a živnostenských, apod.).
Pro vztah komplexní úpravy úpadkového právx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxa, a že v případě rozporu mezi zákonem o úpadku způsobech jeho řešení (insolvenčním zákonem) a některým jiným zákonem, je při aplikaci třeba dát přednosx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxeným právně a jeho úprava má proto vždy povahu úpravy zvláštní, mající prioritu. Je to ostatně nutné i proto, že při řešení úpadku dochází i k modifikaci nxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx principy, zavádí nová úprava jednotné insolvenční řízení. V první fázi tohoto řízení jde především o to, zda existuje úpadek a jak ho řešit. Teprve po roxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xákona jsou však nadále společná všem způsobům řešení úpadku a mezi jednotlivými způsoby řešení není nepřekročitelná hranice, protože některé způsobx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxti, při čemž část první, nazvaná „Obecná ČÁST“, obsahuje (v celkem 7 hlavách) úpravu jednotné fáze řízení od podání návrhu na zahájení řízení po rozhodnxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxsažena zvláštní ustanovení, věnovaná jednotlivým způsobům řešení úpadku (Hlavy I., II. IV. a V.) a specifickým výlukám z působnosti zákona (Hlava IIIxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxm způsobům řešení úpadku. Pro vztah jednotlivých částí platí, že ustanovení části první a třetí se aplikují (jen) tehdy, jestliže zvláštní úprava částx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxní úpadku tzv. reorganizaci. Úprava reorganizace v návrhu insolvenčního zákona svědčí o tom, že vedle konkursu je tento způsob řešení úpadku považováx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxý je charakteristický pro platnou právní úpravu a který se nepovedlo změnit ani novelizacemi ustanovení o vyrovnání. Zavedení reorganizace má zásadnx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxením reorganizace se právní úprava českého úpadkového práva přizpůsobuje celosvětovým trendům.
4/ Kromě konkursu a reorganizace, coby institutů zxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx specifickým zvláštnostem určitých typů úpadku.
Samostatně jsou řešeny úpadky finančních institucí (pro účely insolvenčního zákona je tento pojem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v úvahu jako řešení úpadku nepodnikatelských subjektů (a to jak fyzických osob, tak i osob právnických) a dále i u některých drobných podnikatelů - fyzixxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxle 2) oddlužení formou splátkového kalendáře, určené fyzickým osobám s pravidelným příjmem (velmi zjednodušeně, terminologií daňových právních přxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxažovat za do jisté míry samostatný způsob řešení úpadku i tzv. nepatrný konkurs. Jeho prostřednictvím budou řešeny případy, kdy dlužník nemá dostatečxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xtavu mimo insolvenční řízení a to v rámci tzv. moratoria vyhlášeného na základě návrhu podaného dlužníkem před zahájením insolvenčního řízení.
6/ Náxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxx osnova nehledá řešení jen v kvantitativním rozšíření oprávnění věřitelů, ale především ve změně celkové koncepce jejich účasti na řízení. Především xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx skončení fáze „nalézání úpadku“). Ještě významnější změnou je přímý vliv věřitelů na výběr způsobu řešení dlužníkova úpadku, což má při rozšíření těcxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xsnovy je docílit rychlosti a efektivnosti řízení. Docílit rychlosti a efektivnosti řízení je snahou a cílem snad každé procesní úpravy. Praxí ověřenox xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxvádí formální pořádkové lhůty na řadě míst (v porovnání se stávající úpravou častěji), vychází však z koncepce, podle které se tyto lhůty prosadí jen ve xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxměr vytváří osnova prostor pro diferencované přístupy, zjednodušuje řízení tím, že odstraňuje jeho fáze a odstraňuje některé instituty, které umožňxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xylo povoleno pouze 8 ochranných lhůt. Návrh též umožňuje zkrácená řízení a postupy a vytváří podmínky pro reálné uplatňování procesních sankcí a pro maxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxích sporů do rámce insolvenčního řízení. Obecně ovšem platí, že žádný procesní zákon (byť by byl sebedokonalejší) nezajistí rychlost a hospodárnost řxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxé a rychlé ochraně práv. V této souvislosti je třeba konstatovat, že řada nedostatků dnešního konkursního řízení tkví v aplikační praxi zejména soudů a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx i tím, že klade důraz na co nejvyšší míru předvídatelnosti kroků všech subjektů podílejících se na chodu insolvenčního řízení a na co nejvyšší míru tranxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné správy, jehož správcem bude Ministerstvo spravedlnosti (dále též jen „ministerstvo“), který má zajistit informovanost o insolvenčním řízexx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxí se sociální dopady.
b) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti mužů a žen.
Současná platná právní úprava a navxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxaná právní úprava je v souladu s Ústavou založeným ústavním pořádkem České republiky.
d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodnímx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxdních smluv, jimiž je Česká republika vázána a je slučitelný s akty Evropské unie. Úprava především odpovídá principům, z nichž vychází „Evropská dohoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Sbírce zákonů České republiky pod č. 7/1995.
Ze směrnic EU a dalších dokumentů, jichž se navrhovaná úprava dotýká, jde zejména o:
1) Směrnici Rady 8xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
2) Směrnici Rady 93/22/ES, ze dne 10. května 1993, o investičních službách v oblasti cenných papírů.
Tato směrnice určuje, že vlastnická práva majitxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xontrolu solventnosti firmy,
3) Směrnici Rady 93/36/EHS, ze dne 14. června 1993, o koordinaci postupu při zadávání veřejných zakázek na dodávky,
4) Sxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxentu a Rady 98/26/ES, ze dne 19. května 1998, o neodvolatelnosti vypořádání v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry.
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxohlášen konkurs na některého z účastníků, např. stanoví vynutitelnost převodních příkazů a kompenzací v průběhu konkursu.
6) Směrnici Evropského pxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES, o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu,
8) Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/2xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxamentu a Rady 2000/46/ES, xx xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xvropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, ze dne 4. dubna 2001, o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí,
Tato směrnice blíže stanoví podmínky a xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o způsobu uplatňování pohledávek, dále určuje podmínky pro odnětí povolení úvěrové instituci.
11) Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/47/xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xměrnice Rady 80/987/EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti,
13) Smxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxy a služby,
14) Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, ze dne 21. dubna 2004, o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice Rady 85/xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxadkovém řízení.
Předmětné nařízení sjednocuje nejdůležitější kroky a postupy v průběhu insolvenčního řízení, určuje, který členský stát bude přísxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxostupy pro uplatňování pohledávek, právo na informace, výkon věřitelských práv) atd. S těmito dokumenty práva EU je navrhovaná úprava v souladu.
e) Pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xe každý z „insolvenčních soudců“ bude mít svého asistenta. Počet těchto asistentů je dán současným počtem 71 „konkursních“ soudců. Dále se pro krajské xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxy pro zaměstnance – informatiky, kteří budou „řídit“ datový (počítačový) systém insolvenčních rejstříků. Zvýšené výdaje v souvislosti se zvýšením pxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx ročně a jednorázové věcné výdaje na vybavení 12 070 tis.Kč, celkem 59 685 tis.Kč. Osnova dále počítá s vytvořením insolvenčního rejstříku coby informaxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxolvenčních správců a seznam dlužníků. Odhady nákladů na vybudování tohoto informačního systému činí (po přihlédnutí k tomu, že existence insolvenčnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxá (v ustanovení § 38 odst. 2) možnost uspokojení odměny a náhrady hotových výdajů správce státem, není-li je možné uspokojit z majetkové podstaty nebo zx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxx x x x x xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxy správce (počítá se s částkou 50 000 Kč) a v některých případech též bude paušalizovat výši jeho hotových výdajů. Ve srovnání se stávající právní úpravox xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 403/2002 Sb.). S přihlédnutím k tomu, že institut zálohy na náklady insolvenčního řízení má být v insolvenčním řízení přiměřeně uplatňován i v dalšícx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxí rozpočet bude takovými výdaji v porovnání se stávající úpravou zatěžován méně než dosud. Přínos do státního rozpočtu se očekává v souvislosti se zavexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxmto způsobem zvýší příjmy státního rozpočtu však se zřetelem k povaze daného institutu nelze odhadnout.
Vzhledem k výše kvantifikovaným položkám by xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxrýt z vlastního rozpočtu.
B/ ZVLÁŠTNÍ ČÁST
Část první (OBECNÁ ČÁST)
K § 1 až 8 (Hlava I. Základní ustanovení)
V první hlavě (Základní ustanoveníx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xízení v novém pojetí (§ 5), ustanovení o vynětí (o výjimkách) z působnosti zákona (§ 6) a základní ustanovení o řízení (§ 7 a 8).
K § 1:
Oproti stávající úxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xebo hrozícího úpadku má kromě uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem vyústit v maximální možné a zxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravující způsoby řešení dlužníkova úpadku) možnost oddlužení dlužníka od závazků, které nebyly plně uspokojeny v průběhu insolvenčního řízení (§ x xxxxx xxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxvními předpisy nebo zahraničními úpravami používané) terminologie. Účelem této úpravy přitom nebylo (jak se podává přímo z nadpisu pod označením § 2) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xomto místě ty ze základních pojmů, které se v zákonu vyskytují nejčastěji a od samého počátku. Idea jednotného soudního řízení, v němž se řeší dlužníkův xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xoudní řízení označováno jako „konkursní řízení“ nebo „vyrovnací řízení“ a v osnově se projevila zavedením pojmu „insolvenční řízení“ (§ 2 písm. a/). Ox xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxní nově zřízeného institutu insolvenčního rejstříku (§ 2 písm. h/). Stejný původ má ostatně i samotný zkrácený název zákona (insolvenční xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx „vyrovnací podstata“, nýbrž (coby název společný mase takového majetku bez zřetele ke zvolenému způsobu řešení úpadku) jako „majetková podstata“ (§ x xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxovnáním (srov. např. § 9 odst. 3 písm. t/ o. s. ř. ve stávajícím znění). Se zřetelem k rozšíření způsobů řešení úpadku, k obsahové změně co do náplně tohotx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxmci insolvenčního řízení, se jevilo vhodným zavést „incidenční spor“ jako zákonný pojem (§ 2 písm. d/).
S přihlédnutím k tomu že zajištění věřitelé (txxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxných skupin věřitelů a která s ohledem na práva ze zajištění nabytá před zahájením insolvenčního řízení může výrazně ovlivnit chod insolvenčního řízexx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxa zde upouští od dosavadního termínu „oddělení věřitelé“, který již neodpovídá existující právní úpravě (původně byli uspokojováni ze zvláštní podsxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx s nezbytným (novým) dodatkem, podle kterého je zajištěným věřitelem i ten věřitel, který je nositelem práva obdobného právům vyjmenovaným v § 2 písm. fx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxjetí).
Pojem „společný zájem věřitelů“ (§ 2 písm. i/) zná i stávající právní úprava, aniž by jej ovšem dále vymezovala (srov. § 40 odst. 1 písm. d/ ZKV). Sx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx. 1, 60 odst. 1 věta druhá), bylo žádoucí i jej definovat v úvodních ustanoveních zákona.
Pojem „finanční instituce“ (§ 2 písm. f/) se pro účely zákona zaxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxx x xxx xx xxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxu je při vymezení základních pojmů je věnována zvláštní pozornost v § 3 osnovy. Návrh v zásadě vychází z dosavadních forem úpadku (z úpadku pro platební nxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxnamně mění a doplňuje. Předpokladem obou forem úpadku zůstává existence více (to jest nejméně dvou) dlužníkových věřitelů, s tím, že tam, kde taková poxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx
xx xx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxem věty druhé tohoto ustanovení je (na základě zkušeností nabytých při aplikaci stávající úpravy) předejít šikanózním postupům věřitelů. K pluralitx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxbní neschopnosti definuje ustanovení § 3 odst. 1 osnovy, jež je záměrně strukturováno tak, aby při praktické aplikaci nedocházelo k záměně nebo opomenxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxm faktorem (délkou) platební neschopnosti (§ 3 odst. 1 písm. b/ osnovy). Nová úprava již nepřebírá spojení „po delší dobu“ (srov. § 2 odst. 1 větu první xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxvazuje na ustanovení § 369a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „obch. zák.“), které s obdobně konxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xasového faktoru u platební neschopnosti je, aby k řešení krizových situací docházelo co nejdříve a aby bylo zcela jednoznačné, kdy vzniká povinnost poxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxlvenčního soudu při řešení otázky, zda dlužník je v úpadku formou platební neschopnosti.
Obavám, aby takto stanovená - relativně krátká - lhůta nevedxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxy. Z tohoto ustanovení se totiž podává, že zjištění, že dlužník má nejméně dva věřitele s peněžitými pohledávkami, které jsou déle než 30 dnů po lhůtě splxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxhopen“.
Přitom případné tvrdosti plynoucí z této úpravy je možné řešit návrhem na vyhlášení moratoria (podle § 115 a násl. osnovy v průběhu insolvenčnxxx xxxxxx x xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxacením peněžitých závazků podkladem pro závěr, že dlužník je v úpadku pro platební neschopnost, ani v případě uvedeném v § 143 odst. 3 (srov. důvodovou zxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxazků dvěma různým věřitelům delším 3 měsíců) přenáší na dlužníka (formou vyvratitelné právní domněnky) břemeno tvrzení a břemeno důkazní co do jeho scxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xá právě doba, po kterou je dlužník s placením svých závazků v prodlení. Ani v takovém případě sice nelze vyloučit, že dlužník k úhradě těchto splatných záxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxmeno tvrzení a břemeno důkazní o tom, že závazky, s jejichž úhradou je v prodlení, schopen platit je. Pozitiva této úpravy se projeví, půjde-li o návrh věxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x dlužníkových věřitelů dosáhnout uspokojení některé z vykonatelných pohledávek za dlužníkem výkonem rozhodnutí nebo exekucí (§ 3 odst. 2 písm. b/) nexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxřitelů a 3) seznam svých zaměstnanců (srov. § 104 odst. 1 písm. a/ až c/ osnovy), ač mu tuto povinnost uložil insolvenční soud (§ 3 odst. 2 písm. c/, § 128 odsxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xe nepodrobení se příkazu insolvenčního soudu signalizuje neochotu dlužníka podrobit se pravidlům insolvenčního řízení a že tato nečinnost dlužníka xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxníkových věřitelů (§ 2 o. s. ř.).
V této souvislosti je nutno zdůraznit, že na podmínku nejméně dvou věřitelů dlužníka s peněžitými pohledávkami vůči xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x0 dnů po lhůtě splatnosti).
Ačkoliv návrh v daném kontextu výslovně neuvádí, že břemeno tvrzení a důkazní břemeno k vyvrácení popsané domněnky nese dlxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx teoretické pojmy), to, že toto břemeno spočívá právě na dlužníku, plyne z faktu, že dlužník, který oponuje věřitelskému návrhu, je jedinou osobou, v jexxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxby norma, která je ve smyslu § 7 odst. 1 návrhu přiměřeně použitelná pro insolvenční řízení a incidenční spory (srov. § 133 a § 133a o. s. ř.).
Úpadek foxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozšíření tak, aby platil obecně (i na fyzické osoby, které nejsou a nikdy nebyly podnikateli), by nemělo praktický význam, protože z definice předlužxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxaných výnosů dlužníka, a to jednak ve vazbě na další správu jeho majetku, jednak ve vazbě na další provozování jeho podniku. V porovnání se stávající úprxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxých modelů fungování podnikatelských subjektů. Na jedné straně se předpokládá se, že tato změna nepovede k četnějšímu výskytu návrhů podávaných věřixxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xtraně se očekává, že takto bude možné detekovat včas (dříve, než by to bylo možné čekávat na základě stávající zákonné definice předlužení - srov. § 1 odsxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 3 odst. 4), při němž je rovněž možné podat insolvenční návrh. Obsahové vymezení tohoto pojmu odpovídá srovnatelným zahraničním úpravám, jakož i tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxích pojmů insolvenčního zákona vymezen v § 4. Vedle tradičního řešení úpadku konkursem (písmeno a/) se jako způsob řešení úpadku nově konstruuje reorgxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nepodnikatelských subjektů se zavádí oddlužení (písmeno c/), jež v sobě vedle splátkového kalendáře určeného fyzickým osobám zahrnuje i pozměněný ixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxx a dále úpadek finančních institucí (§ 367 - 388).
K § 5:
Zásady insolvenčního řízení formulované v § 5 slouží jako významné interpretační vodítko prx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxtavci 1 navazuje na text § 1 písm. a/ osnovy a akcentuje záměr, jehož naplnění sleduje každá úprava úpadkového práva.
V odstavci 2 osnova výslovně definxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxcip však nelze vykládat jako protikladný nebo odporující dalším zásadám promítnutým v textu zákona ať již výslovně (coby další „obecná zásada“) nebo fxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxvání (§ 1 písm. a/ osnovy) a v mezích dané skupiny věřitelů (věřitelů stejného nebo obdobného postavení).
Působení zásady uvedené v odstavci 2 významnx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxd zahájením insolvenčního řízení v insolvenčním řízení zvýhodněna (zákonem dovoleným způsobem) před věřiteli jinými. Typickým příkladem takové skxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxnění cíle a účelu insolvenčního řízení. Porušení takto formulovaného zákazu ve svém důsledku postihovalo i účinné naplnění ostatních principů insolxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx x x x xxxxx x xísm. b/ a odst. 2 písm. c/ osnovy). Okruh subjektů, které jsou z této účinnosti vyňaty zcela, je popsán v odstavci 1. Výčet takto vyňatých subjektů se přitxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxovnání může svádět k závěru, že počet zaváděných výjimek z působnosti zákona vzrostl, ve skutečnosti byl (jak rozvedeno níže) toliko akceptován dosavxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xkušenosti dokládají že s nárůstem mnohdy nahodile zaváděných výjimek z působnosti úpadkového práva klesá i účinnost úpadkového práva jako celku.
S vxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxní z působnosti zákona vyloučen (odstavec 1 písm. a/) stát (podle stávající úpravy se totéž dovozuje výkladem).
Vynětí České národní banky (odstavec x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxi papíry (odstavec 1 písm. f/), Zajišťovacího fondu družstevních záložen (odstavec 1 písm. g/) a veřejných vysokých škol (odstavec 1 písm. h/) je dáno sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxvujícím majetkové postavení a činnost těchto osob) postižen konkursem ani podle stávající úpravy (srov. článek 98 Ústavy České republiky a zákon č. 6/xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxších předpisů, § 14 a násl. zákona č. 87/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 101 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Vxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xx právnické osoby, jejichž dluhy převzal nebo se za ně zaručil některý vyšší územní samosprávný celek (jímž je podle článku 99 ústavního zákona č. 1/1993 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxřejmém předpokladu, že půjde o státní pomoc dovolenou, zvláště pak slučitelnou s akty práva Evropské unie. Z týchž důvodů, tedy proto, že to současné prxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxhu z působnosti zákona vyňatých osob o právnické osoby se zárukami vyšších územních samosprávných celků má stejnou logiku jako v případě státních záruxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxvých věřitelů. Omezení dikce odstavce 1 písm. e) jen na vyšší územně samosprávné celky (ačkoliv podle odstavce 1 písm. b/ osnovy jsou z působnosti zákonx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xést k plnému zajištění pohledávek věřitelů; naopak by v takovém případě nebylo možné vyloučit účelové manipulace se zárukami poskytovanými obcemi. Lxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxolvenčního řízení; stane-li se tak později, nelze účinky zákona na tyto subjekty beze zbytku vyloučit a takovou situaci je pak nutno řešit jiným způsobxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxjetkové podstaty (§ 208). Odstavec 2 upravuje časově omezené výluky z působnosti zákona. Tato úprava platí především pro finanční instituce (odstavex x xxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxrtních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (odstavec 2 písm. b/) a konečně pro politické stranx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxvotních pojišťoven je jejich podřazení účinkům zákona až po ztrátě povolení k provádění veřejného zdravotního pojištění dáno jejich specifickým posxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zákona (pro určité roční období) subjekty provozující zemědělskou prvovýrobu (srov. § 67c ZKV).
K § 7:
Ustanovení x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x ZKV), kde se osvědčilo a vychází též z toho, že jinak než formou „přiměřené“ použitelnosti pojatý vztah mezi stávajícím zákonem o konkursu a vyrovnání x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxx x xxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxu a vyrovnání v době od 1. května 2000 do 20. července 2000). Nově se možnost přiměřeného použití občanského soudního řádu omezuje i požadavkem, aby takoxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxatnění příslušného ustanovení občanského soudního řádu mělo vést k popření zásad, na kterých insolvenční řízení spočívá.
Text § 7 odst. 2 odráží skuxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxkého soudního řádu nemá smysl hovořit).
K § 8:
V tomto ustanovení je formulováno interpretační pravidlo, podle kterého ustanovení druhé části zákxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx) a třetí (SPOLEČNÁ USTANOVENÍ) přednost.
K § 9 až 70 (Hlava II. Procesní subjekty)
K § 9 až 13 (Díl 1: Procesní subjekty)
K § 9:
Procesní subjekty podxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xrocesní subjekt plní z věcného hlediska obdobné úkoly jako podle stávající úpravy. Dochází však k formulačnímu zpřesnění jeho postavení, které se snaxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxx procesními subjekty na straně druhé.
V § 11 odst. 2 se výslovně zakotvuje též oprávnění insolvenčního soudu nahlížet do účtů insolvenčního správce vexxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx s tím, že může být stanoveno zvláštním právním předpisem, že jménem insolvenčního soudu jednají i jiné osoby než soudci (§ 12 odst. 2 a § 13). Úpravou postxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx činit některá rozhodnutí mající výrazně ekonomický přesah.
K § 14 až 20 (Díl 2: Účastníci řízení)
K § 14:
Účastníky insolvenčního řízení osnova dexxxxxx xx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxázeje (stejně jako stávající úprava a ve shodě s pojetím účastenství v občanském soudním řádu) z procesního vymezení účastenství. Na tom nic nemění skuxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxní musí být právním subjektem. Proto osnova nepřipouští insolvenční řízení proti majetkovým hodnotám, které právní subjektivitu nemají.
S přihlédxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxnčních sporech vedených v rámci insolvenčního řízení (§ 14 odst. 2).
K § 15:
Postavení věřitelů za majetkovou podstatou (a dalších věřitelů s obdobxxx xxxxxxx xx x x xx xxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxtví připouští a používá i v jiných druzích civilního procesu.
K § 16:
Incidenční spory - ač mají být podle osnovy projednány v rámci insolvenčního říxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxě o spory dvoustranné, vychází se (stejně jako u stávající úpravy) z označení známého pro účastníky sporného řízení (odstavec 1), přičemž se výslovně pxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxší účastenství (odstavec 3).
K § 17 až 19:
Tato ustanovení upravují situace, v nichž z titulu procesního nástupnictví formou singulární sukcese doxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxím řádu je z tohoto pohledu pro insolvenční řízení, jež se vyznačuje vysokým počtem účastníků, značně těžkopádná, osnova její použití vylučuje (§ 17) a xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxnčního řízení vskutku nastala skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního dlužníkova věřitele nx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxespoň listinou, na které budou úředně ověřeny podpisy osob, jež ji podepsaly (§ 18 odst. 1), případně, aby byla uvedená skutečnost učiněna „nespornou“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxhodnutí jsou eliminována úpravou, podle které insolvenční soud není rozhodnutím vázán (vyjde-li v průběhu řízení najevo, že tomu je se změnou v osobě úxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterým se upravuje vedení řízení (srov. § 170 odst. 2 o. s. ř.). Se zřetelem k tomu, že ani podle úpravy obsažené v § 107a o. s. ř. se (podle výkladu podávaxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdochází touto úpravou k zásahu do hmotněprávního vztahu dlužníka a jeho věřitele.
Pro případ nečinnosti soudu ve lhůtě určené k rozhodnutí o změně v osxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxlvenční soud musí - poté, co nastane
fikce
xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxení prosazují při rozhodnutí soudu podle § 107 a § 107a o. s. ř. (srov. § 107 odst. 4 a § 107a odst. 3 o. s. ř.). Se zřetelem k povaze incidenčních sporů, jexxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxjeví i jeho změnou v incidenčním sporu.
K § 20:
Ustanovení § 20 odst. 1 akcentuje pro insolvenční řízení a incidenční spory přímou (a nikoli jen přimxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx xx xxxx xxxxž i ustanovení o zastupování účastníků řízení (§ 22 a násl. o. s. ř.). Ustanovení § 20 odst. 2 pak možnost zastoupení dlužníkova zaměstnance odborovou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xlužníkových zaměstnanců, kteří nejsou členy odborové organizace. Opodstatnění takového kroku je dáno postavením odborů při ochraně práv zaměstnanxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xnsolvenčních správců upravuje osnova převážně jen po procesní stránce. Mimoprocesním otázkám (organizaci správců, kvalifikačním požadavkům, vedxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxván samostatný zákon (zákon o insolvenčních správcích a o Asociaci insolvenčních správců České republiky /zákon o insolvenčních správcích/ je v součxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxisu (§ 21 odst. 3, § 431 písm. b/).
K nejdůležitějším mimoprocesním požadavkům na správce, stanoveným osnovou, patří důraz na jejich kvalifikaci (§ 21 xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; cílem tohoto zpřísnění je dosáhnout vyšší kvality činnosti správců. Ustanovení § 21 odst. 1 pak (ve spojení s ustanovením § 419 odst. 2) počítá s celostxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxže správce zapsaný do seznamu své ustanovení do funkce odmítnout (odstavec 1), jednak formuluje předpoklady, za kterých lze ustanovit správcem i fyzixxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxt s majetkovou podstatou dlužníka, je nezbytné zajistit (stejně jako podle stávající úpravy), aby správce xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxměstnanců správce). Proto osnova vyžaduje, aby správce byl proti těmto rizikům pojištěn již při svém zápisu do seznamu a jde-li o osobu stojící mimo sezxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x x xxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xe důvody podjatosti správce se mohou týkat i účastníků řízení (tedy nejen dlužníka, nýbrž i jeho věřitelů).
K § 25:
Způsob ustanovení správce - oproxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxní řízení vede, při výběru správce. Nebyly převzaty dva vyhraněné názory; podle prvního by ustanovení správce bylo zcela v rukou soudu, podle druhého bx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxloučeni z možnosti účinným způsobem kontrolovat činnost správce, na druhé straně pak zabránit tomu, aby osoba správce byla v insolvenčním řízení ovláxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxelů. V zájmu zvýšení objektivity postupu soudu se určení konkrétní osoby správce svěřuje předsedovi insolvenčního soudu (půjde tedy o předsedy 8 krajxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxní insolvenčního správce pro konkrétní insolvenční řízení, požádá o určení konkrétní osoby (o její výběr ze seznamu) předsedu svého soudu, který tak nxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce. Rozhodovací pravomoc insolvenčního soudce bude oslabena potud, že na něm sice bude řešení otázky, zda procesní situace vyžaduje ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxm rozhodnutí však nebude mít co do úsudku o tom, kdo má funkci insolvenčního správce v dané věci vykonávat, jinou volbu, než se řídit určením osoby správcx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxí osoby správce přihlížet.
K § 26:
Prostřednictvím tohoto ustanovení osnova zachovává možnost napadnout rozhodnutí insolvenčního soudu o ustanxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxtanovení správce do funkce. Vychází se z toho, že neadekvátní činnost insolvenčního správce v době po jeho ustanovení do funkce má být řešena rozhodnutxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxu funkce správcem (což coby jev známý z působení stávající úpravy vede k prodlužování odvolacího řízení a ve svém důsledku k jednoinstančnímu rozhodovxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxení jednak vymezuje (v odstavci 1) nejzazší okamžik soudu pro ustanovení insolvenčního správce, jednak upravuje institut předběžného insolvenčníhx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xoudu v případě uvedeném v § 84 odst. 2, v souvislosti s předběžným opatřením, jímž dlužníka omezuje v nakládání s majetkem podstaty nad rámec omezení uvexxxxxx x x xxx xx xxx xxxxx xx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx
x x xx xx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx funkce posiluje osnova tím, že v § 28 předjímá možnost, aby za dále stanovených podmínek rozhodly o změně v osobě správce věřitelské orgány. Správce přixxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xxxx xxxxxxx x x 29, z nějž plyne právo věřitelů se na schůzi nejblíže následující po ustanovení insolvenčního správce soudem usnést, že dosavadního správce odvolávaxx x xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxna jen na tu část, která se týká ustanovení nového správce a v tomto rámci jen na poukaz, že jde o osobu která nesplňuje podmínky uvedené v ustanovení § 21 až xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xro tento případ se zavádí zvláštní kvóta věřitelů při hlasování (§ 29 odst. 1 věta druhá).
Práva věřitelů se v této souvislosti posilují (oproti stávajxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxrávce, oponovali za předem určených podmínek (daných potřebou co nejvíce urychlit průběh řízení) odvoláním (§ 29 odst. 3).
Osnova rovněž předpokládx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxeny dvěma samostatnými usneseními, z nichž přijetí prvního (o odvolání ustanoveného insolvenčního správce) je podmínkou přijetí druhého (o ustanovxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxní ustanoveného insolvenčního správce. Ustanovení § 30 odst. 2 se zabývá řešením situace, kdy k výměně insolvenčního správce došlo na základě hlasu věxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxůzi věřitelů při nejbližší možné příležitosti po tomto zjištění hlasovat o výměně správce znovu.
K § 31 a 32:
Ustanoveními § 31 a 32 se v textu osnovy pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od institutu zproštění výkonu funkce insolvenčního správce (§ 32), kterým má být sankcionován správce neplnící řádně své povinnosti. Uvedená ustanoxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxající podobě.
K § 34:
Toto ustanovení zavádí - v souvislosti s úpravou (ne)podjatosti správce obsaženou v § 24 - i novou instituci tzv. odděleného inxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xcela nove je pojat institut zvláštního insolvenčního správce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxí otázek vyžadujících specializace (např. pro obor autorského práva). Jelikož dosavadní zkušenosti s fungováním tohoto institutu ukazují potřebu jxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxvenční správce zasahovat do činnosti zvláštního insolvenčního správce a aby bylo jasné, jak postupovat činí-li tito správci v řízení protichůdné úkoxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xohoto správce k insolvenčnímu správci.
Zvláštní postavení zajištěného věřitele se pak promítá v úpravě obsažené v § 35 odst. 2 osnovy, jež soudu ukládxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxst však nebude zajištěnému věřiteli dána, jestliže podle znaleckého posudku bude hodnota zajištění než zajišťovaná pohledávka (tím by totiž vznikl kx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xstanovením zvláštního správce podle § 35 odst. 2 je vyvažována povinností tohoto věřitele nést (platit) náklady s tím spojené, včetně odměny a výdajů zxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxanovení § 35 odst. 4.
K § 36 a 37:
Ustanovení § 36 výslovně formuluje obecné požadavky na činnost správce při výkonu funkce. Přitom se (v § 36 odst. 1 větx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxd zájmy jiných osob. Ustanovení § 36 odst. 2 pak formuluje základní požadavky na míru součinnosti správce s věřitelským orgánem.
V ustanovení § 37 je noxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxobené porušením povinností správce. Zvláštní skutková podstata je věnována újmám vzniklým tím, že nemohla být uspokojena pohledávka za majetkovou pxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x x xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxímu správci, přičemž co do délky těchto lhůt si bere za vzor občanskoprávní úpravu.
K § 38 a 39:
Úprava odměňování správců, vtělená do textu § 38, výslxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxu, zda správcům, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty, náleží k odměně a k náhradě hotových výdajů též částka odpovídající této dani (odstavec 1). Noxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxé podstaty, ani ze zálohy na náklady. K úhradě státem by mělo docházet jen zcela výjimečně, za podmínek stanovených prováděcím předpisem (odstavec 4). xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxcí maximální výši zálohy na náklady insolvenčního řízení). Toto řešení je nutné pro případy, kdy řešení úpadku určitého subjektu je nezbytné nebo obecxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx. 1 věta druhá, § xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxx xxaxe po účinnosti tohoto nálezu postupuje. Ustanovení § 39 odst. 1 upravuje stejně jako ve stávajícím zákoně o konkursu a vyrovnání možnost poskytnout sxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxí, pro jejichž zvládání byl do funkce ustanoven, přičemž tak činí nikoli na úkor své odměny, nýbrž na úkor majetkové podstaty a tudíž v konečném důsledku xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx
x x xxx
x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxvenční správce, na kterého přešla dispoziční oprávnění k majetkové podstatě, činí právní a procesní úkony týkající se majetkové podstaty, s tím, že ve xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxání majetkové podstaty kupní smlouvou vystupuje jako prodávající, což platí i pro právní úkony týkající se majetku ve vlastnictví jiných osob, jestlixx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
x x xx x xxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx financování, jež slouží k zajištění dalšího provozu dlužníkova podniku. Jeho prostřednictvím se řeší i letitý problém smluv týkajících se dodávek enxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx xx xxx
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxnů veřejné správy a jiných orgánů, jakož i dalších institucí se správci (§ 43 a 44) a o mlčenlivosti správců (§ 45). Tato ustanovení se osvědčují a není důvxxx xx xxxxxx
x x xx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xředevším upravují vztahy mezi jednotlivými věřitelskými orgány a jejich působnost (§ 46).
K § 47 až 54:
V těchto ustanoveních se upravuje postavení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xotíží a nejednotnému postupu soudů jeví praktickým. Obecně se přitom vychází z principu, že věřitelé mají mít možnost se k důležitým otázkám v řízení vyxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
x x xxx
x x xx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xoudu svolat schůzi věřitelů, žádají-li o její svolání správce, věřitelský výbor (zástupce věřitelů) nebo nejméně dva věřitelé, jejichž pohledávky čxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvení § 47 odst. 2 formuluje právo účasti na schůzi věřitelů, přičemž zvláštní pozornost je věnována i zastoupení odborové organizace působící u dlužníxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxčního řízení se vymezuje též povinný předmět jednání první schůze věřitelů (§ 48 odst. 2). Úprava obsažená v § 48 odst. 3 sankcionuje věřitele, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxva obsažená v § 49 odst. 2 řeší situace, kdy se dlužník zavázal více věřitelům uhradit peněžitou pohledávku společně a nerozdílně a tito věřitelé nejednxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxší pohledávky, došlo by zjevně ke zkreslení výsledků hlasování.
K § 50:
Toto ustanovení nově zavádí (v odstavci 2) možnost korespondenčního hlasoxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx).
K § 51:
Toto ustanovení vychází stejně jako dosavadní úprava z předpokladu, že hlasovací právo náleží bez dalšího věřitelům, jejichž pohledávkx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxmi pohledávkami nově svěřuje (v § 51 odst. 1) schůzi věřitelů. Se zřetelem k tam obsažené úpravě to znamená, že zjištění věřitelé se mohou usnést na tom, žx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx věřitelů usnesení, že věřitelé, jejichž pohledávky byly popřeny, mohou v rozsahu popření hlasovat, soud již o hlasovacím právu nerozhoduje (vychází x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxo je dokonce přijato usnesení opačné), je namístě postup dle § 51 odst. 1 věty druhé. V odstavci 3 se řeší situace, kdy pohledávka nebyla zjištěna proto, žx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxení stát spornou (např. tím, že v souladu se zákonem zanikne uspokojením jinak než z majetkové podstaty) i zjištěná pohledávka.
K § 52:
V tomto ustanxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xodstavec 1). Úprava obsažená v odstavci 2 je rovněž výslovným pojmenováním zásady platné i v zákoně o konkursu a vyrovnání.
K § 53:
Toto ustanovení fxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxpadů, o které může jít, se vymezení pojmu „vlastní věc“ ponechává judikatuře.
K § 54 a 55:
Zásadní změnou v porovnání se stávající úpravou je v § 54 popxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x x xxxxx x/). Jde o úpravu chránící věřitele před prosazováním partikulárních a cíli a účelu insolvenčního řízení odporujících zájmů jen některých věřitelů. Vxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podmínek (daných potřebou co nejvíce urychlit průběh řízení).
K § 56 až 67:
Ustanovení osnovy o věřitelském výboru jsou obecně charakterizována roxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxánu) a procesem jeho utváření prostřednictvím volby jeho členů a náhradníků.
K § 56:
Povinnost ustanovit věřitelský výbor se - jako doposud - váže k pxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxadních 9), což má přispět k větší akceschopnosti tohoto orgánu. Ve větě druhé tohoto ustanovení se nově konstruuje možnost schůze věřitelů určit každéxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxduje (§ 57 odst. 1), aby ve věřitelském výboru byly zastoupeny všechny skupiny věřitelů podle povahy pohledávek a aby nezajištění věřitelé v něm měli poxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx oproti jiným věřitelům; ani uspokojení těchto věřitelů však není automatické (závisí na průběhu insolvenčního řízení), takže úprava, která jejich úxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx x obsazení věřitelského výboru budou věřitelé - v intencích § 57 odst. 2 - rozhodovat po skupinách (budou rozděleni na nezajištěné věřitele a věřitele zaxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxx
x x xxlších ustanoveních zákona je rozmnožen. Předseda věřitelského výboru zvolený postupem podle § 58 odst. 3 je pojistkou proti situaci, kdy počet členů vxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxdu ani při opakované volbě, svěřuje právo určit předsedu z řad členů věřitelského výboru insolvenčnímu soudu.
K § 59:
Toto ustanovení formuluje přxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxradníka) věřitelského výboru. Zachováno zůstává oprávnění soudu nepotvrdit (z taxativně určených důvodů) volbu věřitelského výboru nebo některéhx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx průběh insolvenčního řízení) mohou proti takovému rozhodnutí insolvenčního soudu podat odvolání (§ 59 odst. 4).
K § 60:
Ustanovení § 60 odst. 1 forxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx společnému zájmu věřitelů je člen nebo náhradník věřitelského výboru povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných oxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxh, aby členům (náhradníkům) věřitelského výboru byla uložena obdobná mlčenlivost jako správci, nebyl přijat. Členové (náhradníci) věřitelského výxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxovat od některých z nich.
Vedle úpravy týkající se náhrady nutných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxx xx xožnost věřitelského výboru při své činnosti využívat služeb auditorů, daňových poradců a jiných specializovaných odborníků. Určuje se však také, že xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxost a rozsah. Tím ovšem není dotčeno právo věřitelského výboru schválit insolvenčnímu správci využití služeb těchto odborníků na náklady majetkové pxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxje zákon prováděcímu právnímu předpisu (§ 60 odst. 4, § 431).
K § 61:
Zásadní změna spočívá v oprávnění soudu ustavit prozatímní věřitelský výbor do xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxrývá právní vakuum pro dobu, po kterou se schůze věřitelů v určitých fázích insolvenčního řízení fakticky ani sejít nemůže.
K § 62:
Toto ustanovení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxtelů rozhodnout o osudu prozatímního věřitelského výboru. V § 62 odst. 3 je popsán okamžik, ke kterému končí činnost prozatímního věřitelského výborux
x x xxx
xxxx xx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxež je motivována snahou zabezpečit akceschopnost věřitelského výboru a přesvědčením, že členství ve věřitelském výboru může být specifickou hodnotxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxlů) se však prosadí jen nabyl-li tímto způsobem pohledávku dosavadního člena věřitelského výboru jediný věřitel. Oprávnění soudu odvolat věřitelskx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxčeném směru musí soud vyhovět, odpovídá-li zákonu.
K § 64:
Odvolaným členům nebo náhradníkům věřitelského výboru přiznává osnova v § 64 právo se prxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxnostranného úkonu (odstoupení) a mechanismus doplňující nebo nové volby věřitelského výboru.
K § 66:
Nebyl přijat návrh, aby rozhodnutí věřitelxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxocesu rozdílné funkce; soud tudíž nemůže nahradit věřitelský výbor ani při jeho nečinnosti (tu je třeba řešit jinými prostředky). Výjimku v dotčeném sxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxvita věřitelského výboru při doplňující volbě nebo neochota některého z členů či náhradníků věřitelského výboru tuto funkci vykonávat vede k poklesu xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxvé volby nebo doplňující volby, logikou věci je dáno, že xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx věřitelů nebo rozložení jejich hlasů povede k tomu, že řádně svolaná schůze věřitelů se vůbec nesejde nebo že příslušnou volbu neprovede. V takovém příxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xám (§ 66 odst. 2).
K § 67:
Ustanovení § 67 návrhu přiznává odborové organizaci, která působí u dlužníka, právo účasti ve věřitelském výboru s hlasem pxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxužníkových zaměstnanců je členy této odborové organizace. Uvedené ustanovení řeší také možný střet více odborových organizací působících u dlužníkxx
x x xxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxtelském výboru platí pro něj obdobně. Zákaz jmenování zástupce věřitelů a jeho náhradníka insolvenčním soudem je dán negativními zkušenostmi s instixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxení opatrovníka soudním rozhodnutím vedlo ve svých důsledcích začasté k podstatnému umenšení vzájemné kontroly mezi procesními subjekty (jež se proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxva dovolovala soudu jmenování (jediného) zástupce věřitelů.
K § 69 a 70 (Díl 5: Další procesní subjekty)
Jako jiné procesní subjekty pojmenovává oxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxchází z úpravy obsažené v občanském soudním řádu, přičemž nad její rámec upravuje osnova legitimaci státního zastupitelství k podání opravného prostxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx průběhu a výsledku insolvenčního řízení přímý ekonomický zájem (a tam, kde má tento zájem stát, uplatňuje stát v tomto řízení svá práva jako každý jiný vxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxtém rozsahu jedná za dlužníka; kromě toho plní v řízení i některé další úkoly nezbytné především k zajištění součinnosti dlužníka s věřitelskými orgánxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxního procesu, takže přiměřené použití občanského soudního řádu je zcela přirozené (srov. § 7 odst. 1 a důvodovou zprávu tamtéž). Hlavní odchylky osnoxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxtitut přistoupení k řízení (§ 107), jakož i řada zvláštností týkajících se opravných prostředků, doručování, účinků procesních úkonů apod. Strukturx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxo soudního řádu.
K § 71 až 80:
Ustanovení § xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxím legislativním změnám promítnutým v této oblasti do občanského soudního řádu jeho novelou provedenou s účinností od 1. ledna 2005 zákonem č. 555/200x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších přexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxní vyhláškou, které se provádí zveřejněním písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu a současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odsxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xozhodný okamžik zveřejnění písemnosti (jako je tomu např. v § 109 odst. 4), míní se tím den, hodina a minuta jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku (x xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxje zákon za „zvláštní způsob doručení“ (vzhledem k omezenosti jeho použití) a upravuje jej v § 75. Tímto způsobem se podle § 75 odst. 2 pravidelně doručujx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x x xxxších případech, zejména ukládá-li soud někomu v insolvenčním řízení něco osobně vykonat (např. znalci podat znalecký posudek apod.) nebo má-li jít poxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxsobu doručování však není zajistit informovanost účastníků nebo dalších osob. Proto byly odmítnuty požadavky, aby se tímto způsobem doručovalo i někxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxčuje nejen vyhláškou, nýbrž i zvlášť, platí, že pokud se tyto úkony časově rozcházejí, je pro zjištění dne nebo okamžiku doručení zásadně
relevantní
dxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxt lhůta k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, platí, že tato lhůta začíná běžet až od doručení zvláštního (§ 74). Výhodou tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx znění rozhodnutí doplňuje způsobem, z nějž plyne, že účastníku zůstává zachováno právo na bezplatné vydání písemné podoby (stejnopisu) soudního rozxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxstavení soudního doručovatele (§ 76). Úprava doručování písemnosti insolvenčnímu správci (§ 77 a 78) a věřitelskému výboru (§ 79) vychází z ustanovenx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí odpovědnost správce (pořádková pokuta do částky 200 000 Kč) je plně odůvodněna jeho procesním postavením. Nové je ustanovení o tom, že pořádková pokuxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 000 Kč (vychází se z předpokladu, že neplní-li insolvenční správce své povinnosti přes takto uložené pokuty, je důvod jej výkonu funkce zprostit (srovx x xxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx návrhu a v jeho rámci ustanovit i předběžného insolvenčního správce. K dalším odchylkám co do předběžných opatření srov. dále § 112 a 113 a důvodovou zprxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxx xřerušení řízení formulovaný tomto ustanovení se přebírá z dosavadního zákona o konkursu a vyrovnání; v situaci popsané v odstavci 1 části věty za středxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxtele. Pro tento případ se přihlášenému věřiteli otevírá v odstavci 2 možnost docílit ustanovení předběžného správce.
K § 85:
Požadavek rozhodováxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxto odchylka je motivována především zvláštnostmi insolvenčního řízení, v němž se vůle zúčastněných stran utváří jiným způsobem a rozhodnutí insolvexxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx x xx xx zvláštním ustanovením o zjišťování skutkového stavu. Především je zde výslovně zmíněno „osvědčení“, aniž by však bylo definováno; i nadále pro tuto fxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxorie civilního procesu, tj., že postačí pouze pravděpodobnost zjištění a že nemusí být zachován postup stanovený pro jednotlivé důkazní prostředky. xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xvedeným v § 120 odst. 2 o. s. ř.
K § 87:
V § 87 řeší osnova otázku, kdy lze v insolvenčním řízení rozhodnout bez slyšení dlužníka a to tak, že tento postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxobná úprava se pojí s postavením osob oprávněných jednat za dlužníka - právnickou osobu.
K § 88:
Ustanovení § 88 stejně jako v dosavadní úpravě konsxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxvením § 169 odst. 1 o. s. ř.) pro náležitosti usnesení vydaného v insolvenčním řízení, vynucené především množstvím účastníků insolvenčního řízení.
x x xxx
xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxjnění v insolvenčním rejstříku). Odstavec 2 pak konstruuje účinnost rozhodnutí vydaného v průběhu jednání insolvenčního nebo ihned po jeho skončení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxutí vydaných insolvenčním soudem vylučuje možnost odložit vykonatelnost rozhodnutí vydaného v insolvenčním řízení podle ustanovení občanského soxxxxxx xxxxx
x x xx xx xxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx k urychlení řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutím insolvenčního soudu, se zvláštním akcentem na přednostní projednání odvolání proti rxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxjednání odvolání „přednostně a s nejvyšším urychlením“ doplňuje úprava obsažená v § 93, jež v odstavci 2 zakotvuje dvouměsíční pořádkovou lhůtu k rozhxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxto lhůty je dáno významem přijímaných rozhodnutí. v § 93 odst. 1 se vytvářejí nezbytné předpoklady pro to, aby dodržení lhůty bylo plně v rukou odvolacíhx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxníků insolvenčního řízení) od ustanovení § 214 odst. 2 písm. c/ o. s. ř. Podstatné je rovněž posílení principu autoremedury (§ 95), jež má přispět k vyššx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvných prostředků pro insolvenční řízení (a nově i pro incidenční spory konané v jeho rámci) obnovu řízení.
K § 97 až 164 (Hlava IV. Projednání úpadku a rxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxvodové zprávy V,2). Jde o zásadní změnu oproti platné úpravě, která se projeví v několika směrech. Především je odstraněna procesní dualita řešení úpaxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xednotnost insolvenčního řízení podle nové úpravy umožní i odstranění procesních fází, které se projevovaly v tom, že některé procesní úkony bylo možnx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xvé nároky přihláškami pohledávek, aby fungoval insolvenční správce (jako předběžný správce) a aby byl ustaven prozatímní věřitelský výbor; ve svém sxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxní řízení má rovněž významné hmotněprávní a procesní účinky, zejména omezuje dlužníka v dispozici s jeho majetkem a umožňuje provést potřebné kroky ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxhodne soud o způsobu jeho řešení, buď současně anebo v návaznosti na toto rozhodnutí.
K § 97 až 102 (Díl 1: Zahájení insolvenčního řízení)
K x xxx
x x xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxenční návrh došel věcně příslušnému soudu. To mimo jiné znamená, že podáním insolvenčního návrhu u jiného než krajského soudu, který je podle občanskéxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xodat insolvenční návrh svěřuje osnova (stejně jako stávající zákon) dlužníku nebo jeho věřiteli (§ 97 odst. 2); nově je toto oprávnění na stejném místě xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxi učinit i věřitelé, bylo by nutno se obávat toho, že budou podávat insolvenční návrhy v širší míře coby způsob nátlaku vůči svým dlužníkům, sledujíce účxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxního návrhu; takové ustanovení by totiž připouštělo nepřímou novelizaci. Dosavadní zkušenosti nadto ukazují (typicky ve vazbě na osobu správce podnxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx, jen je-li zahájeno osobami, které mají ekonomický zájem na jeho výsledku (dlužník, dlužníkovi věřitelé).
K § 98 až 100:
Povinnost podat insolvenxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxbou, tuto povinnost mají osoby, jejichž jednání je jednáním dlužníka (zejména statutární orgány); tato povinnost není rozšířena i na dlužníkovy zástxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxází ke změnám co do sankcí za porušení této povinnosti. Souběžně se totiž navrhuje změna zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších pxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xrestný čin. Z pohledu doby, která uplynula od zavedení tohoto trestního postihu (od 1. května 2000), jej lze hodnotit jako bezzubý (chování podnikatelxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxmu řešení krizové situace především pozitivně.
Namísto trestní sankce zavádí nabízí nová úprava věřitelům dlužníka, kteří jsou porušením povinnosxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xřináší zcela novou úpravu odpovědnosti za škodu a jinou újmu při nesplnění povinnosti podat návrh. Změny, které osnova přináší, spočívají za prvé v tomx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxící osobě (nikoli poškozenému) a konečně v tom, že podstatnou část náhrady škody umožňuje osnova složit do soudní úschovy (u okresního soudu) již v průbxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxčuje okamžik, ke kterému nastávají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (§ 109 a násl.). Insolvenční soud oznamuje zahájení řízení tím, žx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx řízení; i proto je k jeho zveřejnění vyhláškou soudu stanovena velmi krátká lhůta. Neprodleně poté vyrozumí soud orgány a instituce uvedené v § 102. Okrxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxformační povinnosti především zajistit, aby nedocházelo ke zmenšení majetkové podstaty neúmyslnými a obtížně reparovatelnými zásahy provedenými xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxst o probíhajícím výkonu rozhodnutí nebo exekuci již z insolvenčního návrhu (§ 102 odst. 1 písm. f/) a příslušné správce daně (finanční úřad, celní úřadx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx, jejich počet znemožňuje splnění informační povinnosti i ve vztahu k nim; proto do uvedeného výčtu nebyly zahrnuty. Stejný účel (tedy zabránit poté, cx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxíslušné okresní správě sociálního zabezpečení (§ 102 odst. 1 písm. d/) a obecnému soudu dlužníka (§ 102 odst. 1 písm. e/), který je zásadně příslušný i k nxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxx x xxhoto soudu, u kterého by měl být soustředěn největší počet sporů proti dlužníku jako žalovanému, neprobíhala řízení i poté, co nastanou účinky předjímxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xlní na úseku zaměstnanosti, zvláště pak úkolům plynoucích pro něj z ustanovení zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnostx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxo Komisi pro cenné papíry v případě dlužníka, který je účastníkem platebního systému eventuálně vypořádacího systému podle zvláštních právních předxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
x x xxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x § 103 a 104:
Ustanovení § 103 a 104 vymezují náležitosti insolvenčního návrhu a jeho příloh. Pokud jde o náležitosti insolvenčního návrhu, jejich úpxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xiněn rozdíl mezi návrhem, který podává dlužník, a návrhem věřitele. Ukládá-li ustanovení § 103 odst. 2 jiné osobě než dlužníku, která podala insolvenčxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxřitel v návrhu uvedl skutečnosti, z nichž plyne, že on sám má pohledávku za dlužníkem.
Ustanovení § 103 odst. 3 osnovy rozptyluje (a to i v souvislosti s úxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx že tyto pochybnosti by mohla vyvolat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xředepsanými přílohami tohoto návrhu nakládat jako se „součástmi“ návrhu.
Ustanovení § 104 předepisuje, jaké přílohy mají být připojeny k insolvenčxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xři jejich vyhotovování mohou být významným zdrojem informací ovlivňujícím rychlý a účinný postup insolvenčního soudu při řešení krizové situace dluxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxhlášených pohledávek. Dlužníku se totiž na jedné straně ukládá, aby do uvedeného seznamu zařadil i pohledávku, jejíž uplatnění věřitelem pokládá za nxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx to platí pro právo na uspokojení ze zajištění. Požadavek, aby dlužník předložené seznamy podepsal a tímto podpisem stvrdil povinné prohlášení o jejicx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxtele ve smyslu § 256 odst. 1 písm. d) tr. zák.
K § 105:
V § 105 osnovy se věřiteli, který podal insolvenční návrh, ukládá (obdobně jako v § 4 odst. 2 ZKV), axx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxel povinen uvést již na základě textu § 103 odst. 2 – srov. důvodovou zprávu tamtéž), nýbrž o splnění povinnosti důkazní. Nově se tamtéž pro návrh věřitelx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxní (§ 110 odst. 1). Jako povinnost věřitele je uvedený požadavek formulován proto, že v insolvenčním řízení uplatňují věřitelé pohledávky právě přihlxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xájem na řízení.
Nepředložení zákonem předepsaných příloh může v konečném důsledku vést k odmítnutí insolvenčního návrhu (§ 128 odst. 2 návrhu) a k majxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
x x xxxx
x x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xpojeny návrhy na reorganizaci nebo oddlužení. Skutečnost, že se tak nestalo, však nebrání tomu, aby tyto návrhy byly podány později, až do doby, kdy jsox xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxřesňují v intencích judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu.
K § 108:
Ustanovení § 108 návrhu, o záloze na náklady insolvenčního řízení doznxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xálohy není již uloženo přímo zákonem, ale bude záviset na úvaze soudu (odstavec 1). S náhradou zaplacené zálohy pak nebude nutné vyčkat rozvrhu, ale budx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx soudu žádat o složení zálohy opakovaně. Toto ustanovení se v praxi neosvědčilo. Jeho důsledky byly nejasné (nebylo zřejmé, zda řízení bylo možné zastaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxduje výrazné zkrácení doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu, není ani věcně opodstatněné. Proto osnova tuto úpravu nepřebírá. Jelikož insolvenční nxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxitována právě tímto okamžikem. Po rozhodnutí o úpadku by záloha sloužící především ke krytí výdajů insolvenčního správce měla být získána od věřitelů xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxem je úzce provázán zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., a to proto, xx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podáním návrhu na zahájení řízení, v němž se řeší dlužníkův úpadek. Věřitelé - zaměstnanci, kteří takový návrh podali, by proto měli být zproštěni povixxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxeň tím bude lépe proveden čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 90 věta první Ústavy, jimiž je upraveno právo na soudní ochranu.
Ustanovení § 368 odst. 2 a 380 odstx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xozoru nebo dohledu.
Sankcí za nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení jako doposud zůstává zastavení řízení o insolvenčním návrhu (§ 108 xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xímž insolvenčnímu navrhovateli zaplacení zálohy uložil).
K § 109 až 114 (Díl 3: Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení)
K § 109 a 110:
Úpxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xaložené na jednotném insolvenčním návrhu.
Pro dobu od podání insolvenčního návrhu do rozhodnutí insolvenčního soudu o tomto návrhu byla zvažována dxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx či vyrovnací řízení týkající se toho kterého dlužníka a vychází z názoru (jemuž ve stávajících poměrech nelze upřít částečnou opodstatněnost), že návxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxvky dlužníkem, o návrh mající za cíl poškodit dlužníka jako soutěžitele apod.). Na tomto základě pak byl vznášen požadavek, aby osnova u insolvenčních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxvenčního soudu o takovém návrhu. Úskalí takového přístupu jsou zjevná. V první řadě již podle stávající právní úpravy platí, že dlužník je i v případě věxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx aniž by přesný okamžik takového zákazu (závislý na mnohdy obtížném prokazování doručení návrhu dlužníku) a jeho samotnou existenci znaly xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České republice poskytuje velmi malou šanci na utajení informace o tom, že vůči konkrétnímu dlužníku bylo zahájeno insolvenční řízení. Posunutí popsxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xešení dlužníkova úpadku, by ve svém důsledku vedlo jen k tomu, že věřitelé s vykonatelnými pohledávkami by se co nejrychleji snažili postihnout dlužníxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxlze ani riziko, že spor o úpadek by byl veden, aniž by se do něj před rozhodnutím o úpadku jakkoli mohli zapojit (pro absenci dostupných informací) věřitexxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxní insolvenčního řízení k návrhu věřitele, také posiluje nebezpečí podvodných úpadků.
Druhá koncepce, ze které vychází osnova, je založena na přesvxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxena jednak postihy, s nimiž osnova pro věřitele, kteří podáním insolvenčního návrhu sledují nepoctivé cíle, počítá (§ 147), dále tím, že možnost zapojxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxím návrhu chráněn před hromadným a nekoordinovaným atakem věřitelů s vykonatelnými pohledávkami tak, aby v insolvenčním řízení posléze vydaná rozhoxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxsparentnost a předvídatelnost takto nastaveného procesu.
Ustanovení § 109 připíná k okamžiku zveřejnění usnesení o zahájení insolvenčního řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxbu trvání řízení existoval právní režim umožňující co nejefektivnější uspokojení věřitelů.
Tomu odpovídá především zákaz podávání žalob pro pohlexxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx x x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xe zajištění, které náleží do majetkové podstaty (§ 109 odst. 2 písm. b/) a zákaz dalšího provádění výkonu rozhodnutí nebo
exekuce
postihující majetkoxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxst, že není objektivně stanovena možnost dozvědět se o zahájení řízení dříve.
K § 111 až 114:
Důležitým účinkem spojeným se zahájením insolvenčníhx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxzení, která může soud nařídit předběžným opatřením (§ 112 a 113). Proti platné úpravě jsou tato ustanovení rozvedena a zpřesněna. Se zřetelem k povinnoxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxé úpravy. Ta totiž porušení zákazu stanoveného vykonatelným předběžným opatřením sankcionuje neplatností příslušného právního úkonu; v rovině insxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxnili své závazky k rukám předběžného insolvenčního správce.
K výjimkám z účinků spojených se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xxx xx xxx xxxx xx
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxitutem novým, jenž má do jisté míry nahradit dosavadní úpravě známý institut ochranné lhůty. Vzhledem k odlišnému pojetí moratoria (které je do značné xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxnému (jelikož pro svou složitost a špatnou provázanost s jinými částmi stávajícího zákona prakticky neupotřebitelnému) institutu ochranné lhůty, bxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, po dobu (3 měsíce), po kterou lze očekávat, že stav úpadku nebo hrozícího úpadku překoná vlastními silami. Potud jde rovněž o nezbytný doplněk definicx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxx že možnost těžit z dobrodiní moratoria není (podle § 115 návrhu) dána dlužníku, který již nepodniká (právnické osobě v likvidaci). Uvedené ustanovení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxx
x x xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xřípad, že insolvenční řízení bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu věřitele, § 116 odst. 2 osnovy dlužníku ukládá, aby k návrhu na
moratorium
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxmné prohlášení většiny věřitelů dlužníka.
K § 117:
Uvedené ustanovení stanoví lhůtu pro rozhodnutí o návrhu na
moratorium
. S přihlédnutím k tomu, xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xx xxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xřípadě předběžných opatření (srov. § 75a odst. 1 o. s. ř.).
K § 118:
Toto ustanovení vymezuje formy rozhodnutí o návrhu na
moratorium
a možnost oprxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xrověrku toho, zda návrh podala osoba oprávněná a zda jde o návrh včasný, přichází vedle rozhodnutí o vyhlášení moratoria v úvahu již jen odmítnutí návrhx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxužení (nejdéle o 30 dnů), a to opět na základě souhlasu odpovídajícího kvóra dlužníkových věřitelů.
K § 120:
V tomto ustanovení o účincích moratorix xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx (podle odstavce 2) účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (§ 109 a násl.).
K § 121:
Ustanovení § 121 pak pro trvání moratoria zakotvuje (cx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxplnění účelu moratoria se v § 122 osnovy připouští, aby dlužník hradil závazky bezprostředně souvisící se zachováním provozu podniku (typicky jde o hrxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xnstitut moratoria ztratil smysl a že věřitelé, kteří se takového účinku moratoria obávají, nemusí s návrhem na
moratorium
souhlasit.
K § 123:
Jesxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx trvání moratoria. Tomu odpovídá v § 123 odst. 1 návrhu upravená možnost ustanovení předběžného správce.
Nejeví se účelným, aby činnost předběžného sxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxnost žádat po těchto osobách (za přiměřeného použití § 108) složení odpovídající zálohy (§ 123 odst. 2 osnovy).
K § 124:
V § 124 osnovy jsou upraveny dxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx x xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxího řízení. Tato úprava vychází z myšlenky, že přímé zahájení insolvenčního řízení by samo o sobě mohlo vést k poklesu hodnoty dlužníkova majetku. Protx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx která poskytují dostatečnou ochranu dlužníku i jeho věřitelům.
Od návrhu na moratoria podaného po zahájení insolvenčního řízení se tato úprava liší xxxxxxxxx x xxxx xxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxmace o průběhu řízení a omezuje se i právo nahlížet do spisu a činit si z něj výpisy a opisy (§ 126 odst. 1 osnovy).
Skutečnost, že soud rozhoduje o moratorixx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx odst. 2 osnovy). Jako důvod zániku tohoto typu moratoria pak ustanovení § 126 odst. 3 návrhu uvádí i skutečnost, že dlužník v jeho průběhu podal insolvenxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xxtahu ke statutárním orgánům dlužníka.
K § 128 – 147 (Díl 5: Projednání insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm)
K § 128:
Ustanovení § 128 návrhu se zxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx § 43 o. s. ř., zavádí stejný režim nakládání s vadami insolvenčního návrhu jako v případě předběžných opatření (srov. § 75a odst. 1 o. s. ř.). Vychází se x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxtavení dlužníka, že je rozumné očekávat, že insolvenční navrhovatel bude při jeho podání postupovat s náležitou pečlivostí. Jde-li o osobu natolik nexxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrhu tak, aby újma způsobená podáním vadného návrhu byla co nejmenší. Osobě, která vadný insolvenční návrh podala, pak nic nebrání v tom, aby řádný návrh xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxzastupitelnou roli.
K § 129 a 130:
Ustanovení § 129 a 130 návrhu, jež pojednává o zpětvzetí insolvenčního návrhu, vychází z dosavadní úpravy, s dílčxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxx
x x xxx xxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxhodných pro kladné rozhodnutí o insolvenčním návrhu. K pojmu „osvědčení“ srov. § 86 a důvodovou zprávu tamtéž.
K § 132 a 133:
Z hlediska toho, jaké skxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxvaným jinou osobou (§ 133). Z důkazního hlediska je významné především ustanovení § 132 odst. 1 věty druhé, jež pro insolvenční návrh dlužníka konstruuxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxblém daný tím, že podáním návrhu jsou v některých případech řešeny vnitřní rozpory společníků a statutárních orgánů dlužníka.
Ačkoliv ustanovení stxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxzení a rychlejšímu rozhodování soudu, v praxi je výsledek mnohdy právě opačný. Je tomu tak především proto, že ne každý návrh věřitele na prohlášení konxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx x xx x xxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx fáze konkursního řízení velmi výrazný charakter „sporu o úpadek“. Projednává-li soud takový návrh na prohlášení konkursu bez nařízení jednání, vede xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postoje a námitky účastníků. Ačkoli nařízení jednání je v takové situaci zpravidla vhodné, obecně se tak neděje, což ve svém výsledku vede k tomu, že je-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obecně nežádoucím jevem). Uvedený postup nadto nikterak výrazně nezkracuje délku řízení o věřitelském návrhu a v mnoha případech naopak - paradoxně - xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxech, kdy dlužník věřitelskému návrhu neoponuje nebo dokonce zůstává při projednání věřitelského návrhu zcela nečinným (§ 133 odst. 1 písm. a/);
- umoxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx1 odst. 4 o. s. ř.) nebo se práva účasti na projednání věci vzdají (§ 133 odst. 1 písm. b/).
Způsob projednání dlužníkova insolvenčního návrhu se zjednoxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xsvědčené jen údaji uvedenými v insolvenčním návrhu dlužníka a v jeho přílohách. Naopak tam, kde se vede „spor o úpadek“ a kde jsou sporné skutkové okolnoxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se předpokládá nařízení jednání vždy.
Ke zpřehlednění procesních pravidel a tím i k rychlejšímu projednání návrhu má vést i v § 133 odst. 3 návrhu formxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xnikoli vždy) předpokládá, nelze tuto povinnost bez dalšího zaměňovat s nutností nařízení jednání (lze tak učinit i při jiném soudním roku). Toto pravixxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxníka není sice blíže vymezen, odpovídá však civilněprocesní nauce a byl vědomě zvolen coby výraz zahrnující širší škálu případů, než kterou by vystihoxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
x x xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxdnání není projednání insolvenčního návrhu věřitele vázáno na striktní pořádkovou lhůtu; její účel plní ustanovení o tom, že soud musí do 10 dnů učinit xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxčen) je jako nejzazší stanovena lhůta 15 dnů, modifikovaná jen pro případ moratoria (§ 134 návrhu).
K § 135:
Ustanovení § 135 osnovy pro účely „sporu x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxx xx xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xx 147 osnovy se zabývají vlastním rozhodnutím o insolvenčním návrhu.
Rozhodnutím, jímž se insolvenčnímu návrhu vyhovuje, je rozhodnutí o úpadku (§ 13xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxbu řešení úpadku, přičemž existence úpadku byla pro toto rozhodnutí otázkou předběžnou. Osnova naproti tomu považuje zjištění úpadku nebo hrozícího xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxy předpoklady jeho vydání (§ 136 odst. 1), obsah rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 2), jeho doručování (§ 138), vyrozumívání o rozhodnutí o xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxsob tohoto vyrozumění byl vymezen obdobně jako okruh osob vyrozumívaných o zahájení insolvenčního řízení podle § 102 návrhu (srov. i důvodovou zprávu xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxkonatelné a řešení úpadku již podle něho probíhá. Souběžně s odvolacím řízením, které (někdy z objektivních, jindy ze subjektivních příčin) může (z poxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xomu, že věřitel, který podal insolvenční návrh po rozhodnutí o úpadku, avšak ještě před právní mocí takového rozhodnutí (odloženou dlužníkovým odvolxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxé podstaty jeví nedobytnou, apod.). Sám může dokonce v průběhu odvolacího řízení zaniknout bez právního nástupce. Na procesní aktivitě tohoto věřitexx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx-li zde i tak úpadek dlužníka, nehraje pohledávka takového věřitele pro rozhodnutí žádnou roli.
Jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu než je rozhodnxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho návrhu.
Zamítnutím insolvenčního návrhu se podrobněji zabývá § 143 návrhu. K úpravě obsažené v odstavci 2 srov. § 3 osnovy a důvodovou zprávu k tomutx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x x x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxný pro úpadek formou platební neschopnosti nebude úspěšný, jestliže dlužník jednající v dobré víře v insolvenčním řízení osvědčí, že:
- jeho platebnx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xx x xxsíců po splatnosti jeho peněžitých závazků.
Oproti institutu moratoria je uvedené ustanovení použitelné pro všechny kategorie dlužníků. Logikou vxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxtanovení vydat nejpozději do 3 měsíců od podání insolvenčního návrhu.
Jelikož úprava obsažená v § 6 odst. 1 písm. i/ návrhu se týká jen právnických osobx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxí § 143 odst. 4 návrhu i situací, která nastane, jsou-li příslušné záruky dlužníku poskytnuty po zahájení insolvenčního řízení, avšak ještě před rozhoxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxíhá a jeho účinky se v tom či onom směru již musely projevit), poskytnutí záruk je však relevantním důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu.
Výslovxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxí. Dosavadní úprava, jež takový postup dovolovala (v § 12a/ odst. 4 ZKV), byla nesystémová z těchto důvodů:
- konkurs byl na místě, poklesl-li majetek dxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxu konkursní podstaty ještě před prohlášením konkursu, ačkoli k tomu neměl adekvátní právní prostředky;
- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxe ustanovení § 314 a 315 o nepatrném konkursu.
Obavám se, že náklady vynaloženými na další vedení insolvenčního řízení, u kterého je od počátku zřejmo, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xx xxkonem odůvodněné výjimky (jež nejsou nikterak četné a statisticky významné) postihuje případná povinnost k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, má právo požadovat, aby při splnění zákonných předpokladů bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka s tím, že tato záloha bude v další fázi řízení spotřxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Podrobnější a přesnější úprava je věnována případům, kdy lze pro neúspěšnost insolvenčního návrhu požadovat náhradu škody nebo jiné újmy (§ 147).
K x xxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxutí o něm může i nemusí být spojeno s rozhodnutím o úpadku. Koncepce osnovy nově vychází z myšlenky, že na rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku bx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxndence, aby dlužník přistupoval k řešení svého úpadku co nejotevřeněji a aby věřitelům poskytoval co nejúplnější informace pro jejich správné rozhodxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx x xxstavci 1 bez dalšího připouští, aby insolvenční soud spojil s rozhodnutím o úpadku i rozhodnutí o způsobu jeho konkursem, jestliže příslušná ustanovexx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxodnutí o způsobu řešení úpadku formou reorganizace, dojednaném s věřiteli (srov. § 346 osnovy).
K § 149 až 152:
Ustanovení § 149 návrhu pak pro další xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx které se věřitelé mohou k řešení dlužníkova úpadku závazně vyslovit (§ 150 odst. 1). Pro tento účel ze zavádí speciální kvórum (150 odst. 2), jež odpovídx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xchůze věřitelů, jsou taxativně (v souladu s logikou věci) vypočteny v § 151 návrhu.
K § 153:
Ustanovení § 153 návrhu dovoluje schůzi věřitelů, která xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxzhodnutí, jímž doporučuje zpeněžení majetkové podstaty jedinou smlouvou. Jde opět o výrazné posílení vlivu věřitelů na řízení.
K § 154 až 157:
Tatx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x x xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxce schůzí věřitelů přenáší na zajištěné věřitele.
K § 158 (Díl 7: Rozhodnutí x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, vyjde najevo, že dlužník v úpadku není. V takovém případě již není účelné rozhodovat o některém ze způsobů řešení úpadku. Toto ustanovení pak vychází (x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxad tedy zákon dovoluje insolvenčnímu soudu přijmout rozhodnutí o tom, že dlužník v úpadku (podle toho, co nastalo nebo vyšlo najevo po rozhodnutí o úpadxxx xxxxx
x x xxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxa jejich úprava roztříštěná podle jednotlivých jejích druhů. V tomto rámci podává osnova i jejich základní výčet (§ 159 odst. 1). Tento výčet není taxatxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu incidenčních sporů neznamená, že jimi jsou všechny spory vedené insolvenčním správcem, probíhající v době trvání insolvenčního řízení (§ 159 odst. xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxích sporů platí obecná úprava podle občanského soudního řádu s tím, že jde o samostatné právní věci.
Základní změna zavedená osnovou pro projednání inxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx0 až 164 návrhu). Až dosud byl incidenční spor samostatnou právní věcí, která jako taková mohla, ale nemusela, být projednávána tímtéž soudem (věcně přxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxxxx projednání incidenčního sporu (až dosud tradiční) bylo zdůvodňováno jeho samostatným skutkovým základem (obvykle sporným), procesním postupem spxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xve shodě s některými cizími úpravami, zejména americkou) na základě požadavku hospodárnosti, vyžadující určitého soustředění projednání všech otáxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxtože projednání incidenčních sporů jinými soudy nebo soudci je notoricky zdrojem podstatných průtahů.
Projednání a rozhodnutí incidenčního sporu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxčního řízení nemá osnova v obecné části další ustanovení zajišťující urychlené projednání takového sporu. Vychází se z toho, že ustanovení občanskéhx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxsazují v úpravě incidenčních sporů podle § 159 odst. 1 písm. a/ (srov. § 198 odst. 2 a § 199 odst. 2 osnovy).
K § 165 - 204 (Hlava V. Věřitelé a uplatňování poxxxxxxxxx
x x xxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (v § 165 až 172 osnovy). To umožňuje, aby bylo legislativně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx označováni jako věřitelé konkursní (v novém pojetí jde spíše o „insolvenční“ věřitele). V jejich rámci tvoří zvláštní skupinu tzv. zajištění věřitelx xx x xxxxx xxx x xxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx Jejich výčet je rozšířen a zpřesněn. K rozšíření dochází především u pohledávek, které jsou postaveny na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Mxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxytovaných ve smyslu čl. VII. zákona č. 235/1992 Sb. zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení, ve znění zákoxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxídy (zákon toto zvýhodnění vylučuje jen u některých pohledávek, např. u mzdových nároků řídících pracovníků); tím současně odpadla potřeba toho, aby xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené na zdraví (§ 169 odst. 1 písm. b/). Další rozšíření se vztahuje na pohledávky státu za mzdové nároky, které proplatil podle zvláštního zákona xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxou úpravou i úpravami jiných států). Úprava obsažená v §ů 169 odst. 1 písm. g/ je důsledkem úpravy formulované v § 122 osnovy.
Specifické postavení těchxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxlvenčním řízení neuspokojují, odpovídá v podstatě platné úpravě (§ 170). Nově jsou do zákona zařazeny a definovány pohledávky, které lze uhradit až po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx rozhodnutí o způsobu řešení úpadku poskytuje (podle § 171 osnovy) jako protihodnota za to, že nemohou okamžitě realizovat právo na uspokojení ze zajišxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx
x x xxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx)
Úprava přihlášek pohledávek a jejich zkoumání (obsažená v § 173 až 202 osnovy) navazuje v zásadě na platnou právní úpravu. Koncepčně je s ní ve shodě a pxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxtel podat jen za sebe (individuálně). Osnova nepřipouští (srov. § 173) skupinové nebo hromadné přihlášky, které v některých právních řádech mohou podxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxitutem skupinové žaloby; protože přihláška je zvláštním případem uplatnění práva (ve srovnání se žalobou), není zřejmě na místě zavádět hromadný způxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxodnutím o úpadku (srov. § 110 a důvodovou zprávu k němu), opouští se napříště úprava obdobná § 22 odst. 2 ZKV s tím, že konečnou propadnou lhůtou k podání přxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xx xxxxxxx x x xxx xdst. 1 osnovy).
Z hlediska režimu přihlašování pohledávek popsaného v § 173 návrhu stojí dále za zmínku (jako odchylka od dosavadní úpravy) úprava obsxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že takovým úkonem není zachována lhůta k podání přihlášky. Uvedená úprava je však nezbytná pro posílení právní jistoty v řešení otázky účasti věřitelx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (jinak riskují, že ze zajištění uspokojeni nebudou).
Nestala-li se pohledávka v cizí měně splatnou již před zahájením insolvenčního řízení, provedx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx jako v klasickém sporném řízení) rozhodný kurz v době splatnosti.
K § 176 až 182:
Ustanovení § 176 věty druhé osnovy zakotvuje nově pravidlo, podle kxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxavidlo formulované v § 176 větě první osnovy upravují ustanovení § 178, 179, 181 a 182 osnovy postupy stíhající uplatňování přehnaných (neopodstatněnxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxou přihlášku podepsaly. Snahou této úpravy je předejít (na základě zkušeností s podobnými postupy v konkursním řízení podle stávajícího zákona) účelxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxi nově upravuje možnost věřitele vzdát se do doby zjištění přihlášené pohledávky výkonu práv v insolvenčním řízení s ní spojených a tím předejít z možnýx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xx xxxxxxtnou změnu je třeba považovat ustanovení § 119 návrhu. Toto ustanovení rozšiřuje na další případy zajištění režim, který dosud platil jen pro ručení (§ xx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jde-li o zajištění z majetku třetích osob. V důsledku toho osoby, od nichž lze toto plnění požadovat, mohou přihlásit podmíněně pohledávku, která jim pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxávky do řízení na jeho místo (za přiměřeného užití § 18). Povinnosti plnit ze zajištění se tedy tyto osoby podle nové úpravy zprostí tím, že budou plnit i v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx změnou souvisí i to, že osnova nepřebírá dnešní (všeobecně kritizovanou) úpravu, obsaženou v § 27 odst. 5 ZKV.
K § 184:
Toto ustanovení nabízí řešenx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx je nutné navenek deklarovat ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení, jelikož nastala skutečnost, na jejímž základě se podle zákona nepřihlížx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x okruhu účastníků řízení a vydáním rozhodnutí předjímaného tímto ustanovením se dotčenému věřiteli současně otevírá možnost prověřit správnost úsuxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xřesto, že jeho zjištěná pohledávka v dalším průběhu řízení v souladu se zákonem zanikla (např. tím, že ji uspokojil dlužníkův ručitel). Se zřetelem k toxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxvěr o existenci pohledávky přihlášeného věřitele učinit nelze (to by ve svém důsledku zakládalo stav, kdy věřiteli bylo upřeno právo na spravedlivý prxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xoudu určení existence pohledávky, které by účinky usnesení vydaného podle odstavce 1 zvrátilo.
K § 187:
Toto ustanovení vztahuje postupu podle § 1xx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxsledku mohlo způsobit řadu praktických potíží v dalším postupu insolvenčního řízení, přenechává se konečné rozhodnutí o nepřezkoumatelných přihláxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx
x x xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxlášených pohledávek, jenž na základě výsledku vlastního přezkoumání pohledávek sestavuje správce.
K § 190 a 191:
Přezkoumání přihlášek insolvexxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
x x xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxuje stejně jako dosud okruh subjektů způsobilých popřít přihlášenou pohledávku (odstavec 1) a vymezuje nejzazší okamžik ke kterému může přihlášený vxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x x xxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxření pohledávek v § 193 až 195; § 196 pak vymezuje účinky jež se s jednotlivými způsoby popření pohledávky pojí.
K § 197:
Toto ustanovení upravuje posxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx x xxxx
x x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxtelné pohledávky správcem nebo některým z přihlášených věřitelů, včetně posílení koncentrace řízení (§ 198 odst. 2).
V § 199 osnova výrazně omezuje xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxí (např. prostřednictvím notářského nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti), jež by ústilo v rozhodnutí o této pohledávce; vykonatexxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxy (může jít např. o platební rozkaz, o rozsudek pro zmeškání nebo o rozsudek pro uznání). To je důvod pro zachování práva popřít i takovou pohledávku. Nadxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxení (srov. § 268 o. s. ř.). Na druhé straně však nelze přehlédnout, že nejde-li o shora popsané případy, lze mít vysokou míru jistoty o opodstatněnosti vxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxutím omezuje (jestliže tuto pohledávku nepopřel správce) jen na skutečnosti, které jsou důvodem zastavení výkonu rozhodnutí nebo
exekuce
proto, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uplatnit (podle § 199 odst. 3) jen skutečnosti, které v řízení, jež předcházelo vykonatelnému rozhodnutí, neuplatnil dlužník; současně se zapovídá pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxze zbytku vyvarovat). Jelikož smyslem sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávky není spor o to, zda jde o pohledávku vykonatelnou, řeší osnova (v § 19x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxnatelná. Pro ten případ se - v souladu s úpravou popírání vykonatelných pohledávek (§ 199) - přenáší břemeno tvrzení a břemeno důkazní na žalovaného.
x x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xůsledky možné v jiných způsobech řešení úpadkem, zejména v reorganizaci a ve vyrovnání. Úprava obsažená v § 200 návrhu s tím počítá.
K § 201 a 202:
Ustxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxje otázku nákladů řízení ve sporech vyvolaných popřením pohledávek.
K § 203 – 204 (Díl 3: Jiné způsoby uplatňování pohledávek)
Pohledávky za majexxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxk postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169) jde o významný posun v porovnání s dosavadní úpravou, jež u těchto pohledávek (pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xaměstnanců, kterým zákon (v § 203 odst. 2) přiznává (bez ohledu na jejich vlastní procesní aktivitu v řízení) postavení osob, které pohledávku uplatnixx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxy, kdy správce takové pohledávky neproplatí (pro jejich spornost, pro nedostatek prostředků či z jiných důvodů). Řešení tohoto problému podává osnovx x x xxx xxxxx x x xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxřitelů, jimž insolvenční správce neuspokojil jejich pohledávku v průběhu řízení.
Dále osnova uvádí v rámci jiných způsobů uplatňování pohledávek i xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx
x x xxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxová podstata“, který osnova zavádí, není jen pouhou terminologickou změnou (místo termínu „konkursní podstata“). Vyplývá to z toho, že při koncepci nxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxa majetkové podstaty liší, zejména pokud jde o oprávnění nakládat s ní. Naproti tomu však existují ustanovení o majetkové podstatě společná všem způsoxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxvení a kromě toho i ustanovení týkající se jen některých způsobů řešení úpadku, která jako ustanovení zvláštní mají přednost.
K § 205:
Rozsah majetkxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxx xxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxník nebo věřitel. Osnova dále jednoznačně řeší i případy, kdy do podstaty patří i majetek třetích osob (§ 205 odst. 4), a to tak, že k tomu je třeba výslovnéxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx majetkové podstaty (§ 206). I když nejde o výčet
taxativní
, spočívá jeho význam v tom, že čelí chápání majetkové podstaty zúženě jen na některé hodnoty.
x x xxx x xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxx xádných podmínek) postižitelné výkonem rozhodnutí nebo exekucí (§ 207 návrhu), od případů, kdy určitý majetek nenáleží do majetkové podstaty pro své úxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxný příspěvkovými organizacemi). Další rozšíření majetku, který nepatří do podstaty (např. o majetek zabavený při výkonu rozhodnutí nebo exekuci) všxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxx xx x16 návrhu) komplexně. Zahrnuje jednotlivé způsoby i metody tohoto zjišťování, s určením subjektů, které je provádí, a se stanovením oprávnění, kterx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxjí soudnímu vykonavateli. Samostatná ustanovení jsou věnována prohlášení o majetku (§ 214 až 216); tato ustanovení nahrazují pro insolvenční řízení xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xx xxxx xx xx xx
x x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxrhu není časově limitována.
K § 218:
Toto ustanovení se zabývá označováním majetku v soupisu a jeho smysl tkví v tom, předejít sporům o to, zda určitý xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxní zajištění znalcem, a řeší v této souvislosti pochybnosti, které existovaly ohledně vztahu tohoto ocenění a účetnictví dlužníka. Z ustanovení § 46 oxxxx x x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxru uložit insolvenčnímu správci schůze věřitelů. Touto úpravou též není dotčen postup podle § 153 a násl. osnovy.
K § 220 až 224:
V § 220 až 224 se osnovx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxvací povinnost ve vztahu k ministerstvu kultury tak, aby bylo možné co nejlépe zajistit realizaci případného předkupního práva státu k těmto hodnotámx
x x xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdle něhož má vlastník právo na výtěžek zpeněžení (aniž by tím bylo dotčeno jeho právo na náhradu škody), jestliže věc nebyla do soupisu pojata právem (§ 2xx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx, dovolující za tam stanovených předpokladů zpeněžit sepsaný majetek i v průběhu řízení o vylučovací žalobě; ustanovení § 225 odst. 6 tím však není dotčxxx
x x xxx x xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxnota, která do podstaty nepatří proto, že nepodléhá výkonu rozhodnutí (§ 207) nebo pro své účelové určení (§ 208). Tato záležitost není řešena
excindačxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvněn insolvenční správce.
K § 228 až 230:
V § 228 stanoví osnova, co se rozumí nakládáním s majetkovou podstatou a v § 230 co se rozumí její správou. Oba xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxž lze těmto pojmům přiřadit, by nutně též musel být demonstrativní. Proto se nepřebírá např. ustanovení obdobné tomu, jež se dosud nacházelo v ustanovexx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxstí, neplyne–li takový postup z ustanovení, jež se týkají uspokojování pohledávek věřitelů v průběhu insolvenčního řízení. Ustanovení o nakládání s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xxx x xxx xxlava VII. Neplatnost a neúčinnost právních úkonů a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí o neplatnosti právních úkonů, které mají vliv na řešení úpadku. Používá se proto obecných ustanovení o neplatnosti podle občanského zákoníku. Podle xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx legitimace.Deklaratornost těchto zjištění umožňuje, aby neplatnost byla uznána i mimo soudní řízení (dohodou účastníků nebo i jednostranným úkonexxx xxx xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxoli do něho patří. Osnova proto zařazuje ustanovení § 231 až 234, která je třeba považovat za ustanovení zvláštní (vůči obecným ustanovením o neplatnosxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxto zvláštní ustanovení, obsažená v osnově, rovněž vycházejí z toho, že neplatnost se zjišťuje (deklaruje), avšak vyžadují, aby toto zjištění provedl xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxm řízení anebo v jakémkoli jiném incidenčním sporu (§ 231 odst. 2). Jakékoli jiné zjištění neplatnosti v průběhu insolvenčního řízení není pro řešení úxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxení však insolvenční soud vázán je (§ 232). Ustanovení § 233 je dalším zvláštním ustanovením, které se týká neplatnosti právních úkonů. Připouští výjxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxetkového prospěchu z bezdůvodného obohacení a to v tom směru, že rozhodující je, zda došlo k obohacení majetkové podstaty. Sporné záležitosti je třeba xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx ke zpeněžení plnění, lze podle § 233 odst. 3 osnovy napadnout tento postup jen po dobu trvání insolvenčního řízení (potud jde o postup srovnatelný se zpoxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx xxx
x x xxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x40 – 243 (Díl 3: Odporovatelnost právním úkonům)
Institut neúčinnosti právních úkonů v průběhu právního vývoje vznikl na půdě insolvenčního práva (txxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx 64/1931 Sb.), která jej spojovala s odpůrčí žalobou, mu věnovala značnou pozornost (jak ostatně vyplývá již z jejího názvu), a to zcela důvodně, protožx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxá právní úprava převzala neúčinnost zprvu jen jako důsledek odporovatelnosti avšak novelou z roku 1996 (zákon č. 94/1996 xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxodnutí, které má
konstitutivní
povahu, kdežto neúčinnost na základě zákona se zjišťuje, deklaruje. Nevýhodou platné právní úpravy je její přílišná xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxávních úkonů usiluje osnova o využití všech pozitiv, které tento institut poskytuje pro řešení úpadku, se současným překonáním zmíněných nedostatků xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z rozlišení neúčinnosti ze zákona (§ 239) a neúčinnosti na základě odporovatelnosti (§ 240 a násl.) nejen pokud jde o její vznik, ale i o důsledky, které z xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxaty a bránit se tomu lze jen vylučovací žalobou; naproti tomu při neúčinnosti na základě odporovatelnosti lze příslušný majetek zahrnout do podstaty (xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle kterého by insolvenční správce byl oprávněn plnění z neúčinného právního úkonu sepsat do majetkové podstaty vždy až po právní moci rozhodnutí o nxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxt. Z dalších upřesnění (popř. doplnění) platné právní úpravy je třeba uvést především ustanovení o tom, že povinnost vydat plnění do majetkové podstatx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich odpovědnosti za dluhy. Obdobně se řeší odúmrť. Doplněním platné úpravy je i výslovné ustanovení o zákazu
kompenzace
vůči nároku, který se zaklxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxadech, se v zásadě omezuje na úpravu, podle které neúčinnými jsou všechny dlužníkovy úkony, kterými v insolvenčním řízení překročil svá dispoziční opxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx právní jistoty třetích osob časová hranice pro ze zákona neúčinné právní úkony již nepředchází okamžiku účinků zahájení řízení (§ 239 odst. 1). Legitixxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xa místě především pro možné duplicity a jiné komplikace, ale i proto, že neúčinnost působí vůči všem věřitelům. Proto se přerušují i již probíhající řízxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxe i podmínky a lhůty, za nichž lze odpor uplatnit. Zásadní rozdíl mezi případem podle § 241 odst. 1 písm. a/ a případem podle § 241 odst. 1 písm. b/ spočívá v txxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x x xxx xxxxx xx xxravuje výjimku pro právní úkony, jež dlužník činil za trvání předběžného moratoria nebo po zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxu zachování právní jistoty třetích osob) vázáno v ustanovení § 239 odst. 3 na subjektivní lhůtu 6 měsíců (počítanou od doby, kdy se insolvenční správce o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx majetkové podstaty sepsat nelze. Pro uplatnění odpůrčího nároku osnova (rovněž nově) určuje objektivní lhůtu 1 roku, počítanou od právní moci rozhodxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v řízení najevo, a jejímu uplatnění by neměla překážet lhůta určená (pro odpůrčí žalobu) způsobem, který by nebyl vázán na informace, jež závěr o neúčinxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxvenční správce závěr o neúčinnosti ze zákona přijme (majetek do majetkové podstaty zahrne) v určité lhůtě vázané na jeho vědomost o takovém úkonu. Přípxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxostí plnění z neúčinného právního úkonu se zabývá § 237 odst. 5 osnovy.
Část druhá (ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU)
K § 244 - 315 (Hlava I. Konkurs)
Navrhovaxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxlenou judikaturu i na řešení, která podávala nauka civilního procesu. Většina změn, které přináší, má proto jen dílčí význam a většinou vyplývá z předcxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtným řízením, jakým byl dosud. Před prohlášením konkursu probíhá dosud nediferencované insolvenční řízení, avšak procesní úkony v něm učiněné a jejixx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxursní řízení platí a uplatňují se nejen ustanovení věnovaná konkursu jako takovému, ale i ustanovení obecné části, věnovaná procesním subjektům, proxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx i na zvláštních ustanoveních podle této hlavy.
K § 244 – 262 Díl 1: Prohlášení konkursu a jeho účinky)
K § 244 a 245:
Úprava prohlášení konkursu je v podxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxjektivní možnost jeho znalosti. Osnova upouští od toho, aby dlužníka po prohlášení konkursu označovala jako „úpadce“. Toto označení nemělo vliv na poxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxivé účinky prohlášení konkursu jsou v navrhované úpravě blíže rozvedeny a upřesněny. K podstatným změnám dochází jen v některých případech.
K § 246x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxce. Insolvenční správce vykonává i některé další činnosti, i když nejde o majetkové dispozice. Nově je v § 246 odst. 3 stanovena domněnka ve prospěch přexxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x x xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxnkursu.
K § 248:
Účinky prohlášení konkursu na věřitele dlužníka jsou v § 248 rovněž pojaty v podstatě shodně s platnou úpravou, která je pouze zpřesxxxxx
x x xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxtňuje jiná osoba než insolvenční správce, soud zamítne. V § 249 odst. 2 se nově řeší případ, kdy dlužníkův dlužník plní svůj závazek i po prohlášení konkuxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx o úpravu týkající se pohledávek, vázaných na rozvazovací podmínku; hledí se na ně jako na nepodmíněné, ovšem jen do doby splnění této podmínky (takto foxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxhlášení konkursu má úprava započtení v § 251. Osnova stanoví zásadní zákaz započtení, pokud podmínky pro ně nebyly splněny před prohlášením konkursu. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxolik, že by to problematizovalo účelnost nové úpravy insolvenčního práva. Ustanovení osnovy o započtení a jeho promítnutí do právního řádu se z tohoto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxá pohledávka je nižší, než splatná pohledávka dlužníka za tímto věřitelem. Touto úpravou je sledováno, aby se insolvenční řízení zbytečně neprodlužoxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xčas neplní). Dlužníkův věřitel tedy bude moci těžit z dobrodiní zápočtu jen v případě, že předtím, než provede započtení, uhradí do majetkové podstaty xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxipech obdobných stávající úpravě, leč podrobněji, zánik jednostranných právních úkonů dlužníka, a dosud nepřijatých dlužníkových návrhu smluv.
x x xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx
xxx x xxxxxx xxxxxx x xzv. fixních smluv, kde prodleva s plněním smlouvy znemožňuje její uskutečnění.
K § 255 až 259:
Ustanovení § 255 se zabývá ukončením výpůjčky. Problxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx Podle platné úpravy mohlo dojít k poškození nájemců, kteří v dobré víře uzavřeli takovou smlouvu na delší dobu a investovali do předmětu nájmu. Podle § 2xx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxhoto vznikajícími. Ustanovení § 259 se pak zabývá dopadem konkursu do poměrů leasingových smluv
x x xxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provoz dlužníkova podniku. To souvisí s možností prodeje dlužníkova podniku jedinou smlouvou (§ 290 odst. 1). Ustanovení o provozu podniku je přizpůsxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
x x xxx x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxatňuje, že prohlášením konkursu se přerušují všechna řízení (soudní, správní i jiná), pokud se týkají majetku v podstatě. Tato zásada má však řadu výjixxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx proto přerušení řízení prohlášením konkursu upravuje daleko podrobněji v § 263 až 267.
Mezi řízeními, která jsou z hlediska přerušení řízení výjimkoxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx odst. 1), protože je vyloučeno, aby při konkursu existoval dvojí režim uspokojování. Zákaz realizace se týká všech druhů vykonávacích řízení, tedy jax xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxů)
Podstatnou změnou proti současnému stavu je § 266 odst. 1 písm. m/. Podle tohoto ustanovení se nepřerušuje katastrální řízení o vkladu práva k nemovxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
K § 268 - 276 (Díl 3: Účinky prohlášení konkursu na společné jmění dlužníka a jeho manžela)
V ustanoveních § 268 až 276 upravuje osnova vliv konkursx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xadě drobných změn, upřesnění a doplnění. Platná právní úprava totiž zprvu reagovala na jiný právní stav (bezpodílové spoluvlastnictví manželů), čímx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x společném jmění manželů. Z nových ustanovení je nutné upozornit na § 274. Toto ustanovení řeší případ, kdy společné jmění manželů je menší, než závazky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxé jmění manželů se zahrne do majetkové podstaty.
K § 277 – 282 (Díl 4: Procesní úkony navazující na prohlášení konkursu) Ustanovení § 277 až 282 předstxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka, kterou projednává schůze věřitelů (§ 281 a 282). Tato zpráva je žádoucí z hlediska zpeněžení majetkové podstaty.
K § 283 – 295 (Díl 5: Zpeněžxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxikatuře soudů. Přes to však dochází k některým dílčím xxxxxx x xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxášení konkursu. Tím se brání tomu, aby změna nebo zrušení tohoto rozhodnutí nevedla k těžko řešitelným situacím, takovým zpeněžením vyvolaným.
K § xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xást veřejného přístavu.
K § 285:
Praktickým potížím, jejichž znalost plyne z dopadů stávající úpravy, čelí nové ustanovení § 285 odst. 1, jež jako dxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xřemenům, na něž se v insolvenčním řízení pohlíželo jako na neúčinná.
Nové ustanovení § 285 odst. 2 a 3 umožňuje, aby dlužníku byla (v omezeném rozsahux xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxnechává zákon určení náhrady na rozhodnutí soudu, s tím, že se postupuje stejně jako při výpovědi z nájmu bytu podle § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák. Na dluxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x 285 odst. 2) přiznat právo na náhradní ubytování nebo dokonce na náhradní byt, jestliže má rodinu s nezletilými dětmi a zároveň jsou pro takový postup dáxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
K § 286 až 289:
Způsoby zpeněžení vymezuje osnova v § 286 a jednotlivě se jimi dále zabývá v § 287 až 289. Po obsahové stránce zásadní změnou (jež má opět zx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxho výboru, jakož i skutečnost, že
ingerence
věřitelského výboru se prosadí i v rámci již zvoleného způsobu zpeněžení )srov. § 287 odst. 2, § 288 odst. 2 a x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxvřených při zpeněžení mimo dražbu. Děje se tak žalobou, která se projedná jako incidenční spor; podat ji je možné jen do skončení insolvenčního řízení. xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xepřebírá dnešní ustanovení § 27 odst. 5 ZKV. Význam a smysl této změny byl odůvodněn v souvislosti s § 183.
K § 290 až 292:
Zpeněžení dlužníkova podnikx xxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxnovení § 292 se pak postup podle § 290 a 291 uplatní i tehdy, je-li jedinou smlouvou zpeněžena celá majetková podstata nebo část podniku.
K § 293:
Jde o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxdstaty dlužníkovy pohledávky.
K § 295:
Konečně osnova doplňuje úpravu zpeněžení o ustanovení § 295, kterým zakazuje (pod sankcí neplatnosti), abx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členové nebo náhradníci věřitelského výboru. K § 296 – 301 (Díl 6: Nakládání s výtěžkem zpeněžení)
Ustanovení § 296 až 301 v podstatě obsahově odpovídá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxžení a správy zajištění nesmějí přesáhnout dvacetinu výtěžku zpeněžení. Výjimka platí pro zajištěné věřitele při zpeněžení podle § 293 (srov. § 298 odxxx xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
x x xxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx o konečné zprávě, jejím obsahu a projednání odpovídají současnému stavu. Jejich úprava je však upřesněna.
Také v úpravě pohledávek, které je třeba usxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxné třídy pohledávek. Původní tři třídy omezila novela stávajícího zákona z roku 2000 (zákon č. 105/2000 Sb.) pouze na dvě. Osnova převádí pohledávky, kxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdu netvoří ani pohledávky uvedené v § 172 (podřízené a zůstatkové), protože se uspokojí až po všech ostatních pohledávkách, tedy vlastně mimo rozvrh. Pxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ani tak možná (srov. § 305).
K § 308 – 313 (Díl 8: Zrušení konkursu)
Ustanovení § 308 až 313 osnovy vycházejí z institutu zrušení konkursu známého z dosxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxh prostředků proti rozhodnutím o úpadku a o prohlášení konkursu. Postup podle odstavce 1 písm. a) má být reakcí na skutečnost, že ani následně (po rozhodxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxrov. obdobně § 158). Zrušení konkursu z tohoto důvodu však nebude možné, jestliže již byla zpeněžena podstatná část majetkové podstaty.
K § 314 – 315 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxe o zvláštní případ konkursu, ustanovení týkající se konkursu jsou proto použitelná i při nepatrném konkursu. Kromě toho zde jako zvláštní ustanovení xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu, se opět posiluje postavení věřitelů v řízení. Jelikož osnova nepřejímá úpravu týkající se možnosti zamítnout insolvenční návrh pro nedostxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxm než konkursem (ani při oddlužení).
K § 316 - 364 (Hlava II. Reorganizace)
Zařazení reorganizace mezi způsoby řešení úpadku má zásadní význam a patxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxé navázat na předchozí legislativní úpravu, ani na soudní judikaturu. Za těchto okolností se vzorem pro novou úpravu staly úpravy obsažené v jiných práxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxx8), doplňovaná některými úpravami evropskými (zejména německou a rakouskou). Je samozřejmé, že cizí úpravy sloužily pro naši úpravu jako vzor jen po vxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxanizace není obecným způsobem řešení úpadku. Ve smyslu § 316 návrhu je přípustná jen tehdy, je-li dlužník podnikatelem a není v likvidaci nebo nejde-li x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo fyzickou, není
relevantní
. Toto omezení vyplývá z toho, že reorganizace jako způsob řešení úpadku se vždy týká podniku.
Dalším omezením přístupx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxední účetní období 100 mil. Kč nebo zaměstnává-li dlužník v hlavním pracovním poměru méně než 100 zaměstnanců). Takto nastavené kritérium má za cíl omexxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Tomu, aby nešlo o nepřekročitelnou bariéru pro podnikatele, kterým by uvedená formální hlediska mohla v reorganizaci zabránit, ač na ni jsou dobře pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s již připraveným reorganizačním plánem podnikatele.
K § 317 – 324 (Díl 2: Návrh na povolení reorganizace)
K podání návrhu na povolení reorganizacx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx.
Ustanovení § 319 rozlišuje mezi reorganizací v případě, že dlužník podal insolvenční návrh pro hrozící úpadek, a v ostatních případech. Pro hrozící xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxjpozději do rozhodnutí o úpadku. V ostatních případech je možné návrh na povolení reorganizace podat (především proto, že v takové situaci nelze očekáxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxx Důvodem možnosti podat návrh na reorganizaci i po rozhodnutí o úpadku je okolnost, že při reorganizaci má značnou působnost první schůze věřitelů, takxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxzornost zejména v ustanoveních § 319 až 321. Důvodem k tomu je zajištění možnosti rychlého a kvalitního posouzení přípustnosti návrhu.
Ustanovení § 3xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxganizace)
K § 325 až 328:
Pokud soud rozhodne o návrhu jinak než meritorně (případy uvedené v § 328), pokračuje v insolvenčním řízení. To znamená, že pxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxními rozhodnutími jsou jednak zamítnutí návrhu, jsou-li zde důvody stanovené v § 326 odst. 1, a povolení reorganizace.
Zaviněná odpovědnost za neúspxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo i později o omezení dispozičních oprávnění dlužníka (§ 332), je dlužník v průběhu reorganizace dlužníkem s plnými dispozičními oprávněními (§ 33x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxam však může provádět jen se souhlasem věřitelského výboru (§ 330 odst. 3 a 4).
Výkon funkce valné hromady dlužníka přechází rozhodnutím o povolení reoxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxe dlužníka v rukou jeho společníků nebo členů (za současného podmínění účinnosti rozhodnutí těchto orgánů souhlasem věřitelského výboru). Ponechá-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxlas věřitelského výboru) prostřednictvím žalob na neplatnost usnesení valných hromad podávaných společníky (§ 131 obch. zák.) Věřitelský výbor můxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxavení insolvenčního správce, který v reorganizaci zásadně vykonává jen dozorovou funkci a prostřednictvím jehož osoby odpadají (ve značném rozsahux xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x x xxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxedu na to, zda jsou účastníky řízení anebo jen účastníky pro určitý úsek řízení (§ 334), popřípadě i další věřitelé (§ 335). Odchylkou od obecné úpravy poxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x reorganizaci dlužníkem (§ 336 odst. 2 a 3).
Zvláštností reorganizace je rozdělení věřitelů do skupin podle jejich právního postavení a hospodářskýcx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neboť musí splňovat určité zákonné požadavky a musí být schváleno soudem.
K § 338 – 351 (Díl 5: Reorganizační plán)
Reorganizační plán charakterizxxxxx x x xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxně dlužník (§ 239 odst. 1), ale předkladatelem může být i jiný subjekt (věřitel). Reorganizační plán projednává schůze věřitelů a schvaluje jej soud.
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxe (§ 340 odst. 1 písm. b/, § 341). Reorganizace totiž nepředstavuje jednotný procesní postup, ale xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stránce finanční i organizační (§ 341 odst. 1 písm. f/), může být reorganizace provedena i způsoby, které mají jednorázovou nebo krátkodobou povahu (§ xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do reorganizačního plánu určuje další průběh reorganizace. Postavení věřitelů závisí na typu reorganizace. Souhrnně lze ovšem konstatovat, že ze všxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxní. Mezi tato oprávnění patří i požadavek jejich výslovného souhlasu s některými opatřeními. Nejvýznamnější jsou ustanovení § 344 až 347, podle nichž xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxky jsou omezeny, reorganizační plán schválí, může být souhlas dalších skupin nahrazen při splnění zákonných podmínek rozhodnutím soudu (§ 348 odst. 2xx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxzační plán schvaluje soud samostatným rozhodnutím. Jsou-li splněny stanovené podmínky (§ 348 odst. 1), soud plán schválí, jinak jej zamítne. Zamítnuxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxt o přijetí reorganizačního plánu i mimo schůzi věřitelů, a to jak po zahájení insolvenčního řízení (odstavec 1) tak i před tímto okamžikem (odstavec 2)x
x x xxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxi odchylky od něj vyžadují změnu reorganizačního plánu (§ 361). Dlužník má od účinnosti reorganizačního plánu plná dispoziční oprávnění, která mohou xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx odst. 1. Úloha insolvenčního správce se omezuje zásadně na dohled (§ 354). Dohled vykonává i věřitelský výbor, který je k tomu nadán oprávněními uvedenxxx x x xxxx
xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxávněními obsaženými v reorganizačním plánu. Jde vlastně o obdobu tzv. „novace“ podle § 570 obč. zák. s tím rozdílem, že se neopírá o dohodu, ale o zákon.
x x xxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xeorganizačního plánu, které soud svým rozhodnutím pouze bere na vědomí (§ 364). Dále soud může rozhodnout, že reorganizace se přeměňuje v konkurs, jsoxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx reorganizačního plánu, jsou-li splněny podmínky podle § 362, svědčící o nepoctivém jednání.
K § 365 - 366 (Hlava III. Zvláštní ustanovení o vyloučexx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxřádání v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES, xx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech /zákon o platebním styku/, ve znění pozdějších předpisů a zákon 256/2004 Sb., o pxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtuty definované v ustanoveních § 365 a 366 osnovy.
K § 367 – 388 (Hlava IV. Úpadek finančních institucí)
Hlava čtvrtá upravující úpadek institucí posxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práva EU ohledně úpadku tzv. úvěrových institucí (Díl 1) a pojišťoven a zajišťoven (Díl 2).
K § 367 – 383 (Díl 1: Úpadek bank, spořitelních a úvěrních drxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xlektronických peněz a osob oprávněných vydávat elektronické peněžní prostředky)
V § 367 osnovy jde o transpozici článků 1 a 2 pododst. 7 a 9 směrnice 20xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxch družstev, institucí elektronických peněz a osob oprávněných vydávat elektronické peněžní prostředky), tak i to, co se z účinků úpadku úvěrových inxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxě o bankách (z čehož vychází i zákon o spořitelních a úvěrních družstvech), zahrnuje i pobočky „zahraničních spořitelních a úvěrních družstev“. Odkaz xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxa odkazem ze směrnice 2000/12/ES, včetně výjimek obsažených v článku 2 odst. 3 směrnice 2000/12/ES.
Definice úpadku zahraniční banky s jednotnou licxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxerý může být řešen např. reorganizačními opatřeními s účinky
erga omnes
, které české právo nezná.
Protože zákon umožňuje rozhodnout o úpadku organizxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxtů, v nichž tato osoba také působí, bylo třeba mnohá ustanovení návrhu vztáhnout i na pobočky zahraničních bank, které na území České republiky působí nx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxění (s ohledem na svá práva a zejména též povinnosti) podat insolvenční návrh ohledně jím dozorovaných osob. Výslovné zakotvení tohoto práva (v § 368) jx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxž stanoví, které právní vztahy mají zůstat nedotčeny úpadkovým řízením. Vzhledem k ustálenému výkladu, že pozastavení nakládání s vklady v rámci nucexx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Celá informační procedura musí být součástí insolvenčního zákona. Informaci je nutno ve lhůtě „pokud je to možné před vydáním rozhodnutí“ dostat „všexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xříslušném zvláštním zákoně (zákon o bankách).
V § 371 jde o transpozici článku 18 směrnice 2001/24/ES. Ustanovení § 372 je pak transpozicí článků 9, 28 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xe vztahu k ostatním státům se mu tato povinnost klade „podle možností“.
V ustanoveních § 373 a 374 se transponují články 14, 16 a 17 směrnice 2001/24/ES. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxnikace s nimi. Odstavec 2 písm. b) vychází z čl. 11 směrnice 1994/19/ES, která již byla transponována do zákona o bankách, v souladu s touto směrnicí však xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx právo ES (článek 43/1/c/1 druhý odstavec směrnice 2000/12/ES o úvěrových institucích, odkazem pak i směrnice 93/6/ES o kapitálové přiměřenosti úvxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxpitálové přiměřenosti. Tzv. „mortgage backed“ cenný papír má být z hlediska rizika ekvivalentní zástavě nemovitostí. Navržená změna § 375 osnovy těmxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx EU nebo státu tvořícího EHP může přijmout vůči úvěrovým institucím se sídlem v ČR pouze opatření podle § 367 odst. 2 písm. b) a to pouze s účinky na území svéxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxjící na území České republiky na základě jednotné licence a úpadek osoby se sídlem nebo místem podnikání na území jiného členského státu EU nebo jiného čxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xčlánků 3 a 9) směrnice 2001/24/ES ve vztahu k zahraničním bankám se sídlem v zemích EU, které mají na území České republiky pobočku. Úpadek smí prohlásix xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxak toto opatření nezná (resp. podobná opatření jsou předmětem zákona o bankách, nikoli tohoto zákona). Není tedy třeba ani transponovat související uxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxího insolvenčního správce.
K § 379 – 388 (Díl 2: Úpadek pojišťoven a tuzemských zajišťoven provozujících svoji činnost na území České republiky)
Uxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x x xxx x xxx xxxxxx xx Oddlužení)
Oddlužení, které je upraveno v § 389 až 418 osnovy, je dalším způsobem řešení úpadku. Oddlužení podle § 389 se může týkat jen nepodnikatelů (xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxavy oddlužení je zřejmé, že praktické bude jeho použití zejména u dlužníků - fyzických osob, kteří mají pravidelný příjem, z něhož mohou plnit splátky sxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxorázového vyrovnání, zahrnující (ve výrazně modernizované a zjednodušené podobě) ze stávající úpravy dosud známý a v praxi zcela nefunkční institut xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxže poskytnout efektivní řešení. Kromě toho vyrovnání existuje téměř ve všech právních řádech a kdyby je osnova neupravila, mohlo by být (z důvodů recipxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx návrhu na schválení plánu oddlužení a usnadnění tohoto postupu osobám, od nichž se očekává využití tohoto způsobu řešení úpadku, zavádí povinnost podxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxře je zcela novým institutem, při jehož úpravě nebylo možné navázat na předchozí legislativní a aplikační zkušenosti; řešení, které se blíží oddluženxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxi. Z toho důvodu bylo při návrhu úpravy čerpáno ze zahraničních právních řádů.
Možnost oddlužit se (kterou dosavadní úprava přiznává dlužníku jen v soxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxžníku - fyzické osobě „odsouzenému“ (jinak často i v mladém věku) k celoživotnímu splácení dluhů. Předchází se tím tomu, aby se dlužník začal pohybovat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxokojení věřitelů, čímž je naplňován i účel insolvenčního řízení. Zahraniční zkušenosti rovněž potvrzují, že oddlužení je v konečném důsledku i ku proxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxady na realizaci) vymoci pohledávku celou. Věřitelé - podnikatelé spoléhají též na budoucí spotřebu takového dlužníka (na obnovení jeho koupěschopnxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx oddlužení týká. Jde zejména o včasné podání návrhu (§ 390 odst. 1), předložení a schválení plánu oddlužení (§ 392 a násl.), většinový souhlas věřitelů s xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxčního správce (§ 410 odst. 2), osvobození dlužníka od neuspokojených pohledávek při splnění plánu oddlužení (výjimečně i za jiných podmínek) - § 411 a txxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnání v tom, že při splnění vyrovnání nezaniká neuhrazený zbytek pohledávek zahrnutých do vyrovnání automaticky, nýbrž (obdobně jako u oddlužení formxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
x x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xouhlas věřitelů. V zásadě ovšem platí, že plán oddlužení nesmí být přijat jen tehdy, jestliže se proti jeho přijetí vyslovili všichni hlasující věřitexx xxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xe ustanovení § 409 odst. 2 a 3 návrhu.
Část třetí (SPOLEČNÁ USTANOVENÍ)
K § 419 – 425 (Hlava I. Insolvenční rejstřík)
Zavedení insolvenčního rejstřxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxvo (§ 419). Zápisy do insolvenčního rejstříku nemají
konstitutivní
povahu. Nejde tedy o obdobu obchodního rejstříku. Prostřednictvím insolvenčníxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveno jinak (§ 424). Insolvenční rejstřík má též funkci informativní, protože se do něho vkládají všechna podání a listiny, takže je jeho prostředxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxovení § 420 jsou pojmenovány údaje o dlužníku a jeho insolvenčním správci zapisované do insolvenčního rejstříku (tak, aby byla zajištěna řádná identixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxádají.
K § 426 - 430 (Hlava II. Vztah ke státům Evropské unie)
Ve vztahu ke státům Evropské unie je přímo aplikovatelné Nařízení Rady (ES) č. 1346/200xx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
K § 431 – 434 (Hlava III. Závěrečná ustanovení)
V § 431 - 434 jsou uvedena zmocňovací, přechodná a zrušovací ustanovení. Ustanovení § 431 předpokládx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx je dáno, že novou úpravu nelze bez dalšího uplatnit v probíhajících řízeních. Proto se zakotvuje pravidlo, podle kterého řízení zahájená před účinnosxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx s přihlédnutím k provázanosti s implementací některých směrnic EU, které se projevují rozdílně v nové a staré úpravě.