LIT24405CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx
xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxgramové prohlášení vlády ze srpna téhož roku, v němž se vláda zavázala připravit celkovou reformu správního řízení a v návaznosti na ni i reformu správnxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x999 o plánu legislativních prací vlády na rok 2000 uložila vláda ministrovi vnitra předložit vládě návrh zákona o správním řízení (správní řád). Za tímxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxu s odborným pracovištěm tvůrčím způsobem podílela na přípravě nového správního řádu. Návrh věcného záměru vláda schválila dne 13. září 2000. Návrh záxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxna jej však ve třetím čtení neschválila.
Usnesením č. 602 ze dne 12. června 2002 vláda uložila ministru vnitra předložit jí správní řád znovu.
Návrh nxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxavuje působnost správního řádu a jeho systematiku, zavádí do správního řízení nové instituty a zpřesňuje současnou právní úpravu tam, kde její nedostxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxerní a přesný proces.
2. Zhodnocení platného právního stavu
Správní řízení bylo právním předpisem poprvé obecně upraveno až v roce 1928 formou vlxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xo stránce obsahové ani po stránce legislativně technické formy překonáno. V roce 1955 bylo přijato nařízení vlády č. 20/1955 Sb., o řízení ve věcech sprxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
V roce 1967 byl přijat zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). Šlo o první zákonnou úpravu správního řízení, která platila až do roku 2000 bxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxení
- Správní orgány a účastníci řízení
- Průběh řízení
- Přezkoumávání rozhodnutí
- Výkon rozhodnutí
Ustanovení přechodná a závěrečná
Roxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxzhodování o právních poměrech osob v oblasti veřejné správy.
Zvláštní úprava správního řízení je obsažena především v zákoně č. 50/1976 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, v zákoně ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxtahu ke správnímu řádu považovat za leges speciales.
V určitých druzích správního řízení se neuplatní ani subsidiární použití správního řádu, ale pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxní je obsažena v zákoně ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem došlo k patrně nevratnému oddělení proxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxesu obsažená ve správním řádu.
V některých případech dokonce právní předpis vylučuje použití správního řádu, aniž by sám obsahoval jinou úpravu přexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx xx x xxx x xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx soudu ČR č. 3/1997 Sb., ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 90 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějšícx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxjména to, že tyto zvláštní úpravy nepostihují všechny otázky, které by vzhledem k částečnému či úplnému vyloučení působnosti správního řádu postihovxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxných "správních řízení", na druhé straně v důsledku toho vznikají v předmětné právní úpravě mezery, které byly před rokem 1990 vyplňovány pomocí prostxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (zákon č. 519/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád) nelze používání mimoprávních nástrojů ospravedlnit zejména v příxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxk běžné instituty používá dikci šedesátých let dvacátého století. Očištění od těchto "pokrokových" pojmů prodělalo trestní i občanské soudní řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xd konstituování správního práva v moderním pojetí (asi 150 let) spjata s dikcí používanou v trestním řízení: "Rozhodnutí správních orgánů musí vycházxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxě formulovaná zásada materiální pravdy je však korigována faktem, že každý má podle čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod pxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Dalším institutem, který nedokázal reagovat na změnu společenských poměrů, je úprava postavení účastníků bez ohledu na intenzitu jejich vztahu k vxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xčastníka mít (srov. nález Ústavního soudu č. 95/2000 Sb.), a na druhé straně, pokud se někdo, kdo má zájem na výsledku řízení, a to i poměrně slabý, stane úxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxči němu vymezuje (např. postavení poškozeného v trestním řízení).
Dokonce ani ve správním řízení
de lege lata
zákonodárce nechápe účastenství jako xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stavebního povolení, jinak by nebylo možno řízení zastavit (srov. § 30: "Správní orgán zastaví řízení, vzal-li účastník návrh na jeho zahájení zpět a sxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxna o správě daní a poplatků téměř přestala uplatňovat.
Právní institut přezkumu rozhodnutí mimo odvolací řízení je ve správním řádu upraven natolik xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xontrolou veřejné správy, pročež mimořádné opravné prostředky stojí vedle přezkumu ve správním soudnictví, někdy vlastně proti němu.
Demokratickx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxdní řád správní, jenž nabyl účinnosti dne 1.1.2003, byl připravován v úzké návaznosti na návrh správního řádu. Stávající stručná a poněkud mezerovitá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxe rovněž považovat nedostatečnou propracovanost řízení v prvním stupni. Odborná
erudovanost
účastníků řízení i správních orgánů nebývá na takové vxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Náročné normy evropského práva, které po našem vstupu do EU budou z části platit přímo a jimž se již nyní náš právní řád v rámci harmonizace přibližuje, vxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxuvisí s malou diferenciací správního procesu, která pak nutně vede ke speciálním úpravám. Řešením je jednak úprava základních zásad činnosti správníxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx zásazích do jejich právních poměrů, než jakými je rozhodování o právech a povinnostech. Dále určité zobecnění zvláštních postupů spočívající ve snazx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxřejné správy, neboť tam, kde správní právo hmotné bude vyžadovat specifický proces, bude umožněno, aby zvláštní úprava v maximální možné míře využila xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxvrhované právní úpravy
Návrh správního řádu vychází z tradic úpravy správního řízení na našem území, judikatury Nejvyššího správního soudu Repubxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxch v Polsku, Německu, Rakousku a Nizozemí a tzv. evropského správního práva, které je základem všech moderních úprav správního procesu.
Zásadní změnxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xímž je myšlena veškerá veřejnoprávní činnost správních orgánů směřující navenek, která není upravena jiným právním předpisem. To by mělo posílit prixxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxn v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Snaha o přesné vymezení zejména procesních práv účastníků řízení, která je jednoznačným přínosxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxi správního řádu, která je však u obdobných předpisů obvyklá.
Návrh zákona rovněž definuje základní zásady činnosti správních orgánů, která se uplatxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx obsahovala vlastní úpravu zásad řízení, což je konkretizace uvedeného ústavního principu. Z povahy věci ovšem vyplývá, že správní řád se nepoužije na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxk okruh dotčených osob, což jsou osoby, jichž se (veřejnoprávní) činnost správních orgánů v jednotlivém případě dotýká, a účastníků řízení.
Koncepcx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí osob, jimž jsou správním aktem ukládány povinnosti nebo přiznávána práva.
Jedná se o účastníky podle § 39 odst. 1, kteří se účastní celého řízení a ktxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xe žadatel
dominus litis
a v řízení z moci úřední se řízení nejvíce dotýká osoby, jíž správní akt může založit, změnit nebo zrušit právo nebo povinnost. Dxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxí zákon, a v rozsahu, jaký případně vymezí (účastníci podle § 39 odst. 3). I platný správní řád ve svém § 14 vymezuje účastníky řízení v několika skupinácxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxčeny ve velmi rozdílné intenzitě.
Rakouský správní řád (Allgemeines Verwaltungsverfahrengesetz) výslovně rozlišuje mezi stranou (Partei) a účaxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxé se činnost správního orgánu dotýká.
V souvislosti s pojetím účastenství je často diskutována účast veřejnosti a občanských sdružení hájících veřxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí, kde zákonodárce zcela správně a v souladu s tzv. Aarhuskou úmluvou připustil plné účastenství těchto sdružení. Potřeba plného účastenství občanskxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxosti a jejích zástupců v řízeních v jiných oborech veřejné správy nebo dokonce ve správním řízení obecně však z důvodu potřeby rychlosti a hospodárnostx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxžení) ve správním řízení. Případná ustanovení upravující účast osob s různou intenzitou vztahu k řízení nebyla v zákoně potřebná, neboť stát měl vůči nxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxx xčastníků řízení.
Návrh zákona taktéž upravuje základní procesní instituty jako je počítání lhůt, institut nicotnosti správních aktů nebo doručovxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem o poštovních službách.
Z potřeby odlišit formální úkony správního orgánu směřující vůči účastníku vyvstala potřeba zavedení jednotného poxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxo správní akty, jimiž se rozhoduje ve věci. Zvláštními formami správních aktů jsou usnesení jako procesní správní akt a příkaz jako správní akt vydaný vx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx byly pro danou oblast úpravy nejbližší. Jde například o úpravu postupu správních orgánů před zahájením řízení, směřující k lepšímu zajištění účelu říxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxh správních aktů.
Bude umožněno vydat nový správní akt v téže věci, což bylo doposud dovozováno pouze ze zvláštních zákonů a teorie.
Důležitou změnou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxládá obecná úprava veřejnoprávních smluv. Obecně jsou upraveny jak veřejnoprávní smlouvy koordinační, tak veřejnoprávní smlouvy subordinační povxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a to například podle občanského zákoníku, který je pro tyto účely nevhodný. Návrh zákona rovněž nově umožňuje, aby v případech, kdy ve vhodných oborecx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vycházející z principu subsidiarity a spoluúčasti adresátů veřejné správy na jejím výkonu. Celkově "veřejnoprávní" charakter těchto smluv je odlišxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xx xxxxx xahraničních právních úprav definován i institut opatření obecné povahy, což je zvláštní typ úkonu správního orgánu vůči neurčitému počtu dotčených oxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx to vyplývá z celkového trendu demokratizace veřejné správy a jak se již stalo v některých zvláštních úpravách (srov. schvalování územně plánovací dokxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxný procesní institut a pouze na něj ve zvláštním zákoně odkázat.
Jedním ze základních důvodů, který vedl k rozhodnutí zpracovat nový správní řád, byla xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxkona řešit mimo jiné již samotným vymezením pojmu "správní orgán", který se vymezuje funkčně a zahrnuje mimo jiné i "orgány územních samosprávných celxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxkon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
4. Vyxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxecné části důvodové zprávy jim byla věnována pozornost jednak přímo, jednak nepřímo popisem nových institutů, které by vesměs nebylo možno na stávajíxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xzhledem ke zcela odlišné koncepci, na které byl v šedesátých letech dvacátého století správní řád založen. Proto bylo přistoupeno k řešení systémovýcx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxstup správních orgánů v souladu s požadavky Ústavy, Listiny základních práv a svobod i mezinárodních úmluv, k jejichž respektování se náš stát zavázalx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxsních kodexů, obsahujících však instituty do jisté míry již v praxi vyzkoušené prostřednictvím předchozích novel, v oblasti správního řízení byl zvoxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxé stávajícím správním řádem, které se v aplikační praxi správních orgánů osvědčily, ovšem nová právní úprava přejímá obdobně jako osvědčenou právní úxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xeopodstatněných odchylek v těchto základních procesních kodexech našeho právního řádu.
Koncepce správního řádu dále ve zvláštní úpravě umožňuje xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxo správní orgány, rozhodujících o občanských právech a závazcích dle § 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, publikované sdělexxx xxx xx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xdpovídá požadavku obsaženému v čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, který stanoví, že "státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a zxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
Návrh zákona respektuje ustanovení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, které praví, že "každý se může domáhat stanoveným postupem svéhx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xízení rovni".
6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, její slučitelnost s právxxxx xxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zejména Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, publikované sdělením MZV č. 209/1992 Sb.
Správní řízení není jako ucelená materie uprxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxtříštěnou úpravou představující souhrn zvláštních úprav. Obsahově lze toto právo charakterizovat jako správní právo ES, doplněné o právo Rady Evropxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxcných pravidel týkajících se činnosti veřejné správy. Mezi základní zásady správního řízení patří zejména zásada rovnosti, vázanosti správy právemx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxvního řízení je obsažen především v dokumentech Rady Evropy. Základním dokumentem je Rezoluce Výboru ministrů Rady Evropy (77) 31 o ochraně jednotlivxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxnistrů pro členské státy týkající se správní úvahy, Doporučení (81) 19 o přístupu k informacím, jež mají k dispozici veřejné orgány, Doporučení (84) 15 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osob, Doporučení (89) 8 týkající se předběžných soudních opatření, Doporučení (91) 1 týkající se správního trestání a Doporučení (91) 10 o předávání oxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxící se zejména práv, právních zájmů nebo svobod fyzických a právnických osob.
Návrh správního řádu je v souladu s výše uvedenými dokumenty Rady Evropxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx přeškolení zaměstnanců státní správy na novou obecnou právní úpravu řízení před správními orgány. xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxní zaměstnanců veřejné správy by se tedy měly navýšit o 39 mil. Kč. Předpokládané navýšení se však zřejmě týká pouze jednoho ročního období. Náklady na šxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xávrh zákona představuje zásadní změnu v úpravě správního procesu a vzhledem k velmi širokému rozsahu užívání správního řádu je třeba položit důraz na pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx školení týkající se nového správního řádu, kterého by se zúčastnila vždy 1 osoba z jednotlivých krajských, jakož i z větších obecních úřadů. Tato soba bx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxe bude využita ke zpracování metodických pomůcek, které budou podrobně vysvětlovat postupy při řešení možných problémů. Rovněž zajistí, aby všechny xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxvedením nového správního řádu, se nepočítá. Naopak od nové právní úpravy se očekává zvýšení efektivity zaměstnanců vykonávajících úkoly spojené s výxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxního orgánu jeho účelem a zásadou předvídatelnosti veřejné správy by se měla výrazně zvýšit právní jistota adresátů veřejné správy a omezit možnost prx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xkt ve správním řízení, a ochrana před nečinností. Nejen tato ustanovení by měla výrazným způsobem přispět k podpoře investic v České republice.
Ustaxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxávních orgánů. Institut zajišťovacích prostředků přispěje k efektivitě správního řízení a v souvislosti s novou úpravou
exekuce
na nepeněžité plněxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx zavede možnost učinit písemné podání a v určité míře i možnost doručovat pomocí technických prostředků, jakými jsou dálnopis, telefax nebo elektronixxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxmto nákladům by se však veřejná správa nemohla vyhnout ani v případě, že by k přijetí nového procesního předpisu nedošlo (viz např. zákon o svobodném příxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úpravy zákona. Jedná se o vymezení institucionální, zákon se vztahuje na veškerý postup správních orgánů při výkonu veřejné správy. Okruh správních oxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxva smyslu (postup správního orgánu směřující k rozhodnutí (ať konstitutivnímu či deklaratornímu) o právech a povinnostech fyzických a právnických oxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xrávnickým osobám (dotčené osoby), neupravenou jinými právními předpisy.
Pojem postup při výkonu veřejné správy značí, že se nejedná o činnost soukxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxné moci, než jsou správní orgány, jak vyplývá i z teoretického negativního vymezení veřejné správy, podle nějž veřejná správa není zákonodárstvím, soxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxášek, nařízení, obecně závazných vyhlášek). Stejně tak zákon nemá upravovat činnost správních orgánů směřující dovnitř veřejné správy, ale jen tu, kxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zásahy, a rovněž ve vztazích nadřízenosti a podřízenosti a při pověřování výkonem státní správy se uplatní neformální rozhodování nebo interní regulxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh aktů, tak i další činnosti, jako je vydávání ověření (osvědčení), posudků, vyjádření a stanovisek, nebo úkony informační, doporučení, výzvy a též i nxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxká část pátá, která pak odkazuje na použití dalších ustanovení zákona. Tento postup správních orgánů, jehož cílem není vydání správního aktu, by se měl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxenou působnost v oblasti veřejné správy je např. lesní stráž rozhodující o přestupcích v blokovém řízení podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx obchodněprávní a pracovněprávní úkony prováděné správními orgány.
Odst. 2: Správní řád se nepoužije např. při postupu podle trestního řádu, občanxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx
K hlavě II
Základní zásady činnosti správních orgánů budou sloužit potřebám výkladu konkrétnějších ustanovení zákona a zároveň obsahovat některx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na které dopadá, vyžaduje zvýšenou míru používání neurčitých právních pojmů a dává správním orgánům ve značné míře k dispozici též správní uvážení. Tx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xe nutno vykládat v kontextu základních pravidel řízení, která by se měla stát páteří celého řízení, nikoliv jen prázdnou proklamací.
Základní zásadx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu a sám dostatečně neupravil alespoň základní zásady řízení, neboť takový postup by byl v rozporu se zásadou legality obsaženou v čl. x xxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxemnost, ústnost, veřejnost a neveřejnost řízení.
V tomto ustanovení jsou upraveny základní zásady postupu správních orgánů. Nejdůležitxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxada ochrany dobré víry upravená v odstavci třetím a konečně zásada účelnosti a souladu zvoleného řešení s veřejným zájmem upravená v odstavci posledníxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xprávního uvážení, která je jedním z pilířů právního státu - toto ustanovení implementuje do našeho právního řádu zásadu obsaženou v Doporučení (80) 2 Vxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxch principů činnosti demokratické veřejné správy, který by měl doplňovat princip zákonnosti a ochranu veřejného zájmu poskytovanou zvláštními zákoxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxeba vždy mít na paměti, že výkon veřejné správy včetně uplatňování správního uvážení není činností soukromých osob, ale činností správních orgánů resxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxvy návrhu zákona "přijaté řešení má být v souladu s veřejným zájmem". Tento veřejný zájem je vždy třeba dovodit ze zvláštních zákonů (například ze zákonx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xtát svou činností poškozovat.
Ustanovení vyjadřuje též zásadu předvídatelnosti veřejné správy a materiální rovnosti.
Tato zásada mx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxní), i § 2odst. 5 platného trestního řádu. Zásada je konkretizována v § 71 a násl. Např. pokud má být v řízení uložena povinnost, je správní orgán povinen x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx požadavkem na ekonomii správního řízení, jak je tomu v ostatních procesních předpisech. Řízení by mělo být vedeno co nejúčelněji, nejrychleji, nejjexxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x x x
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxvy je službou veřejnosti. xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxím státě je povinnost správního orgánu informovat a poučit dotčené osoby takovým způsobem, aby nebyly poškozeny v důsledku neznalosti svých procesníxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxní. Požadavek na poučení osoby o procesních právech je obsažen v rezoluci Výboru ministrů RE (77) 31. Informační povinnost správního orgánu je upravenx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxt svá práva. Tento požadavek vyplývá z toho, že procesní práva dotčených osob mají význam pouze tehdy, pokud je dotčené osoby mohou efektivně realizovaxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xístě - § 75) a neformální "jiné" úkony, např. úkony osvědčovací a ověřovací, na druhé straně o vysoce významné a formální úkony, jako je například správnx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxoby je potřebná k ochraně jejích práv (ústní jednání, provedení důkazů mimo ústní jednání apod.).
Požadavek pokusit se o smírné odstraněxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxí chránit různé oblasti veřejného zájmu; pokud však půjde ve správním řízení o řešení meritorního sporu mezi účastníky, bude se postupovat podle ustanxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx
x x x
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxsady procesní ekonomie v řízení.
Odst. 2: V tomto ustanovení je kromě zásady hospodárnosti vyjádřen i princip subsidiarity
ingerence
veřejné spráxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní údajů, které jsou potřebné v řízení, lze-li je obstarat z úřední evidence, kterou správní orgán sám vede. Příslušná procesní ustanovení vztahující xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
Odst. 1: Ustanovení reflektuje ústavně zakotvenou rovnost všech osob a zákaz diskriminace.
Odst. 2: Zde je míněno zejména zajištění taxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxení handicapovány, mohly řádně uplatňovat svá práva.
Třebaže veřejná správa jako celek může v konkrétním případě působit vůči dotčeným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu za vinu porušení tohoto ustanovení, pokud by na existenci souběžné činnosti správních orgánů dotčená osoba, která o tom musí vědět, neupozornixxx
x xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xydání správního aktu, tedy
de facto
rozhodování o právech a povinnostech. Zde se projevuje koncepce, na které je předkládaný zákon postaven stejně tax xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x celé její šíři dané § 1, tato část je vymezena pouze pro ty případy, kdy zákonodárce buď přímo, anebo tím, že správní řád nevyloučí, respektive zvláštní úxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxních orgánů, které se netýkají vydávání správních aktů, platí tato část pouze tehdy, pokud na ni zákon ve svém ustanovení odkáže (takové odkazy obsahujx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x
xxxx xx xxxxxx xxxnotící pojem správního aktu po vzoru některých zahraničních úprav. Definice správního aktu je definicí materiální, nezáleží tedy na tom, jak je správxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby (může jít samozřejmě i o několik osob).
Formy správního aktu upravené ve správním řádu jsou rozhodnutí, příkaz a usnesení. Správním aktem není xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxtem na rozdíl od některých zahraničních úprav není ani opatření obecné povahy (srov. část třetí), které je přechodovou formou mezi rozhodnutím a nařízxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xznačeno, tedy např.: "rozhodnutí o udělení povolení" nikoliv "povolení" (cílem je vyšší procesní jistota účastníků).
Ustanovení vycxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxjícího právního stavu.
Určení místní příslušnosti v zásadě rovněž vychází z dnešní úpravy. Určení místní příslušnosti podle místa pobxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxdenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů.
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx x xěci pochybnost nebo spor. Především jde o případy, kdy o věci vůbec nebyl vydán správní akt, mimořádně může jít i o situace, kdy správní akt již nelze dohlxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
Jde o standardní ustanovení běžné ve všech procesních řádech. Případ, kdy vyřízení žádosti není v pravomoci žádného správního orgánu, řešx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxo správního orgánu, má zamezit neomezenému postupování podání mezi správními orgány.
Ustanovení určuje, který orgán právnické osoby xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Reforma veřejné správy s sebou nese značné přesuny kompetencí, a ačkoliv by se to nemělo stát, dochází někdy k tomu, že není zcela jasné, který veřejnoprxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxmusí být jasné, který orgán právnické osoby má ve věci jednat a rozhodovat. Podpůrná úprava ve správním řádu je žádoucí i zde.
Toto ustanoxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxodnosti, ochrany zájmů účastníků nebo veřejného zájmu vhodnější, aby řízení provedl jiný správní orgán. Návrh zde vychází z principů demokratické vexxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxt věc bez návrhu.
Odst. 1 a 2: Přechodem příslušnosti se má zabránit střetu zájmů při rozhodování. Praktickým by mělo být zejména určení jiného správnxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxím, neboť jde o skutečnost, která může mít vliv na práva a povinnosti dotčených osob. U ústředních správních úřadů se tato konstrukce nepředpokládá, nexxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxů předpokládá vyšší jistota souladu jejich rozhodování s veřejným zájmem, jenž mají v řízení hájit.
Odst. 3: Srov.
atrakce
u zvlášť technicky obtížxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxrních památek apod., které se mohou dostat pod kategorii písm. b). Nadřízený správní orgán bude v tomto případě rozhodovat jako správní orgán prvního sxxxxxx
xxxxx xx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xostoupení z důvodu procesní vhodnosti jednak dává příslušnému správnímu orgánu možnost věc "dobrovolně" předat tomu orgánu, kterému by ji mohl delegxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxupit.
Ustanovení postihuje změnu okolností, nikoli změnu právního předpisu. Jsou-li na straně účastníka důvody dle ustanovení § 15, pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a to ať v případech pozitivních nebo negativních kompetenčních konfliktů, přičemž platná právní úprava dle názoru zpracovatelů neorganicky přesouvx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxnou kompetenční žalobou ke správnímu soudu proběhne dohodovací řízení mezi ústředními správními úřady, čímž se zvýrazňuje odpovědnost správních orxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, a proto se jako vhodné jeví řešení, kdy řízením bude "zatížen" ústřední správní úřad, neboť ten má prostředky k tomu, aby navrhl takovou změnu právní úpxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx) mělo jednat o větší počet případů, může ústřední správní úřad delegovat krajský úřad.
Odst. 3 a 4: Ustanovení mají návaznost na soudní řád správní, kxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xpory automaticky přenášel na úroveň ústředních správních úřadů, neboť věcná příslušnost musí být vždy určena zákonem. Alternativním řešením by bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxud by šlo o spor mezi státní správou a samosprávou nebo o vzájemný spor orgánů územních samosprávných celků, může územní samosprávný celek podat ústavnx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxné právní úpravě je umožněno dožádání u nadřízeného správního orgánu a jsou upraveny podmínky, za nichž lze provedení dožádání odmítnout. Odmítnutí sx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxán disponuje zvláštními pravomocemi (např. finanční úřady). Dožádaný správní orgán je dotčeným orgánem (§ 38).
Odst. 1: Správní řád se xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxávněné úřední osoby" (srov. § 21).
Odst. 2: Na podjatost by měl upozornit především účastník. Ve snaze zabránit obstrukčním námitkám podjatosti na sxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xodáním poté, co se účastník o důvodu vyloučení dozvěděl.
Odst. 3 až 7: Standardní úprava podjatosti je doplněna některými zkušenostmi z praxe. Zejméxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxx xxxx
xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxl nepředpokládá možnost podjatosti vedoucího ústředního správního úřadu, neboť předseda vlády je jen jedním z členů vlády a varianta, že by v tomto příxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxiční a je nezbytné pro případnou obranu účastníka, a to včetně náhrady škody za nesprávný úřední postup. Ve správním řízení však jsou i případy, kdy trváxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxli jeho zájmem rychlost řízení a nemůže-li nedostatek písemné formy zkrátit něčí práva).
Odst. 2: Ustanovení je konkretizací zásad vyjádřených v § 4x
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx např. zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzenx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxb oprávněných k vedení řízení. Správní řád rozlišuje mezi správním orgánem a oprávněnou úřední osobou, mimo jiné i v zájmu posílení její odpovědnosti.
xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xyšším stupněm odbornosti. Jejich postavení by se mělo vzdáleně blížit postavení např. vyššího soudního úředníka.
Odst. 4: V zájmu demokratizace veřxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxím číslem (viz též nový zákon o státní službě).
Potřeba obecné úpravy řízení před kolegiálním orgánem vyplývá ze značné roztříštěnosti zxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xeřejné správy zrušením okresních úřadů. Rozmanitost možných kolegiálních orgánů vyžaduje přenechání těžiště úprav jejich procesu jednacímu řádu.
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx by měla zajistit jednotu alespoň v řízeních, která doposud obdobný institut nemají. Práva národnostních menšin vyplývají z čl. 37 odst. 4 Listiny zákxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlovenské menšiny na našem území, které vylučuje konstrukci odst. 2 až 4.
Odst. 3: Ustanovení přiznává zvláštní práva příslušníkům národnostních menxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxí o žádosti žadatel, který není občanem České republiky, sám na své náklady obstará tlumočníka , nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Toto ustanovení je x xxxxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxítomnost tlumočníka při jednání. Z Listiny nevyplývá, kdo má náklady na přibrání tlumočníka hradit. Opačná koncepce by vedla k neúměrnému finančnímu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxazení nákladů řízení "V případech hodných zvláštního zřetele lze na požádání výši paušální částky snížit" a na základě § 108 odst. 5, jež odkazuje na zákxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxje i ochranu zvlášť těžce zdravotně postižených osob, aby ani v jejich případě nemohlo dojít k reálnému poškození jejich procesních práv způsobenému jxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xejména součástí připravovaného zákona o archivnictví a spisové službě.
Do správního řádu se nově zavádí stanovení základních náležitostí spisu. Sxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxictví, jakož i kvalitní výkon správního dozoru vyžadují podrobnou úpravu protokolace, která se zde předkládá. Úprava vychází jednak z občanského souxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxu zdlouhavost na překážku. Z tohoto důvodu se protokolace doplňuje možností neformálního záznamu do spisu v zákonem stanovených případech (§ 26).
Oxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxh práv účastníků.
Sdělování skutečností malého významu, které nejsou rozhodné pro posouzení věci, může mít například podobu telefonixxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxkovém řízení; cílem je dotčené osoby nadměrně nezatěžovat; osob, které budou podávat vysvětlení, může být více než osob, které budou svědky. Institut xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxroti protokolaci může být výhodou i to, že úřední osoba např. v rámci místního ohledání určí předpokládaný rozsah podkladů pro rozhodnutí tím, že se nefxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxměrné extenzi tohoto institutu, je omezen na situace, kdy rozhodné skutečnosti nelze zjistit jinak, a na jeho aplikaci odkáže zákon. Samozřejmostí jex xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxtnout.
Úprava doručování byla vedena snahou zpřesnit a zefektivnit tento institut. Návrh odstraňuje některé nedostatky, které dxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků návrh obsahuje některé instituty, které by měly účastníkům řízení výrazným způsobem ulehčit život. Jedná se zejména o možnost účastníka oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xdst. 2) a v neposlední řadě jde o fakt, že návrh se snaží omezit četnost doručování do vlastních rukou oproti stávající úpravě. Z důvodu zavedení výše uvexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxy kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence).
Nově je zohlexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxh vztahů při poskytování poštovních služeb podle zákona o poštovních službách. Zajistit, že vhodné služby budou v nabídce České pošty obsaženy, je na zxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxktační povinnost. Česká pošta je tedy povinna poštovní zásilku převzít a poskytnout požadovanou službu právě tím způsobem, který byl uveden v jejích oxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxdem Ministerstva informatiky nad řádným poskytováním služeb (ukládání pokut České poště v případě, že své povinnosti vyplývající ze zákona nebo z uzaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx - Česká pošta, která nezná obsah poštovní zásilky (a s ohledem na Ústavou zaručené listovní tajemství a zákonem o poštovních službách zaručené poštovnx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemnosti (které se uskutečňuje formou dodání poštovní zásilky s písemností). Jejich dodržování se pak okamžikem převzetí poštovní zásilky (tj. okxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxené v § 24 odst. 2 a 3 stávajícího správního řádu (vrácení nedodané poštovní zásilky spolu s udáním důvodu, pro který nebyla dodána). Z poštovní smlouvx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxsilky uplatněnou správním orgánem, povinnost vyhotovení duplikátu dodejky v případě, že se ztratí atd.).
Nová úprava současně připouští, že si sprxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx či levnější služby. Tato úprava je důležitá zejména s ohledem na postupnou liberalizaci trhu poštovních služeb, k níž v budoucnu dojde (první reálné krxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xo věc vzájemné dohody mezi nimi a správním orgánem.
Odst. 3: Možnost dohodnout si adresu pro doručování je dalším projevem přiblížení veřejné správy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx xxx xxxxxx xx upravena možnost doručování na elektronickou adresu.
Odst. 5: Je třeba, aby správní orgány takové situaci předcházely, což je možné jen tím, že písexxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxplatí zásada neúčinnosti doručení. Účinné je doručení i v případě, kdy adresát výslovně uznává, že písemnost doručenou jeho protivníkovi v řízení přexxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx potvrzuje příjemce převzetí poštovní zásilky s obsahem, který je v té chvíli neznámý. Fakt doručení písemnosti pak vyplývá až ze souběhu s další, druhox xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx písemnost. Je tedy třeba rozlišovat mezi dokladem o převzetí písemnosti (např. tehdy, pokud doručuje pracovník správního orgánu, který písemnost přxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxcí převzetí písemnosti) resp. dodejka (potvrzující převzetí poštovní zásilky s písemností) je doklad, který je reálně zastupitelný celou řadou jinýxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxil; dodatečně vyžádané písemné vyjádření České pošty (což přichází v úvahu např. při uplatnění reklamace dodání); zejména pak jde o dodací doklady Česxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxlat správnímu orgánu tiskopis (tzv. dodejka) se všemi údaji prokazujícími řádné dodání příslušné poštovní zásilky (včetně data dodání a příp. data, ox xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx se ani doručenka ani písemnost.
Odst. 7: Toto ustanovení je důležité z hlediska potřeb při doručování správními orgány vzhledem k tomu, že i jednání doxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xoručovat obyčejně nebo doporučeně anebo též elektronicky.
Systematicky je popsáno, komu smí být u tří v úvahu přicházejících možností (xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxní smlouvy dodávají doporučené zásilky do vlastních rukou, odstavec 3 způsobu dodávání běžných doporučených zásilek, odstavec 4 dodávání obyčejnýcx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xe základních nedostatků platného práva - pro určitou část účastníků řízení (podnikatelé, osoby dojíždějící za prací mimo bydliště apod.), kteří se nexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xízení. U osob, které chtějí v řízení jednat osobně, vzniká často problém, že se jim nedaří doručovat. Tento nedostatek by měla tato konstrukce odstranixx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxou správní orgány potřebovat pro doručení v případech podle odst. 2 a 5, dosud v nabídce České pošty nejsou, protože jich dosud nebylo zapotřebí. Ze zákoxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxst. 5 a 6: Ustanovení řeší vztah k podnikajícím fyzickým osobám i dalším fyzickým osobám, jejichž postavení je obdobné. K aplikaci tohoto a tím i následuxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxcky je popsáno, komu smí být u tří v úvahu přicházejících možností (jimž odpovídají tří různé poštovní služby, mezi nimiž si správní orgán vybírá) písemxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxných doporučených zásilek, odst. 5 dodávání obyčejných zásilek.
Odst. 4: Jiná vhodná osoba prokáže svoji totožnost podle § 28 odst. 7.
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxční praxi, že se písemnost (tj. tedy i poštovní zásilka s písemností) uloží, pokud ji nelze doručit (dodat) neprodleně. Totéž samozřejmě vyplývá i z uzaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx, která platí pro vyzvedávání jakékoliv poštovní zásilky, a proto s ní adresáti správních písemností podvědomě automaticky počítají. Lhůta 15 kalendxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxzvě bylo uvedeno, odkdy si lze písemnost vyzvednout. Je totiž třeba upozornit, že písemnost (poštovní zásilka s písemností) nemusí být připravena k vyxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxx xxxvednutí nebude počínat dnem, kdy byla písemnost uložena (viz stávající správní řád), ale až dnem, kdy si písemnost adresát poprvé může vyzvednout, tedx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxekává. Dosavadní úprava nezohledňovala skutečnost, že adresát, který si má správní písemnost ve lhůtě podle správního řádu vyzvednout, o tom, že uložxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx zásilky zajistí předání tohoto poučení adresátovi Česká pošta (společně s výzvou podle odstavce 4). Protože taková praxe dosud zavedena není, bude nuxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxy.
Odst. 1: Změnou je prodloužení lhůty a jinak stanovený počátek jejího běhu - viz odůvodnění znění § 32 odst. 4. Písemnost se považuje za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx Ustanovení nově stanoví podmínky pro uplatnění
fikce
doručení, protože dosavadní úprava je nefunkční a je jedním z hlavních důvodů nízké úspěšnosti xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxavek.
Odst. 3: Ustanovení se týká doručení bez uložení i doručení až po uložení. Odstavec 3 se týká případů, kdy adresát buď písemnost výslovně odmítnxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxní uvedené "neposkytnutí součinnosti" se vztahuje zejména prokázání totožnosti (§ 28 odst. 7) nebo potvrzení převzetí podpisem v dodacích dokladech x xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxí
řízení) je nově upraveno v tom, že se předpokládá vyvěšení stejnopisu písemnosti nebo oznámení o tom, kde je možno písemnost převzít způsobem umožňuxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xrávní jistotě je volena alternativa, že právně významná je doba vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který doručuje. Vyvěšení na úředních deskáxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxručováno veřejnou vyhláškou,
edikt
viděl, a podle toho by mu končila odvolací lhůta.
V případě, že se některým adresátům doručuje písemnost osobně xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxí s velkým počtem účastníků lze doručovat veřejnou vyhláškou i písemnosti jinak doručované do vlastních rukou; to se však netýká účastníků podle § 39 odxxx xx
x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxístupnosti úřední desky po dobu 24 hodin denně odpovídá úpravě obsažené v krajském a nově i v obecním zřízení.
Informační povinnost spráxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím, ke kterému je speciální normou.
Odst. 2: Z povahy věci vyplývá, že např. veřejné stráže informační povinnost stanovenou v odstavci 1 nemxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxnost dotčených orgánů.
Právní úprava postavení dotčených orgánů a součinnosti mezi nimi by měla přispět k větší efektivitě veřejné sprxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxh orgánů jsou v tomto ustanovení přesně vymezena pravidla součinnosti, a to včetně možnosti dotčeného orgánu do jisté míry se řízení účastnit.
Odst. xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxiňujícím správním aktům jakožto institut mající výrazným způsobem posílit procesní práva účastníků.
Odst. 2: Má-li být rozhodováno o právních poměxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo orgánu. Dnes je tato otázka citlivá, pokud jde o postavení obcí (např. při povolování geologických prací).
Odst. 4: Dotčené orgány si mohou vyhradit xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxst. 6: V praxi dochází ke sporům mezi správními orgány a dotčenými orgány o to, do jaké míry je stanovisko dotčeného orgánu závazné. Pro případ, že to neřexx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxů.
Předkládaná varianta řešení rozporů vychází z praktických zkušeností a z teoretického východiska, že xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx o odlišení účastníků podle § 39 odst. 1, kteří mají v některých případech (např. při zpětvzetí žádosti) jiné procesní postavení než ostatní účastníci. xx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx
x x xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxěnit nebo zrušit právo nebo povinnost. Účastníky jsou též další osoby, pokud mohou být správním aktem přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx x xxxxxx xprávní řád ve svém § 14 vymezuje účastníky řízení v několika skupinách, a ačkoliv nespojuje s příslušností k některé z nich žádné důsledky, z formulace txxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Odst. 1: Z dalších ustanovení návrhu zákona vyplývá, že účastník dle tohoto ustanovení má veškerá práva včetně těch, jimiž může v případě žádosxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxd spoluvlastníci určité věci v případě, kdy nemusí podat žádost společně. Pojem "žadatel" označuje toho, kdo podává žádost o zahájení řízení. Pojem "žxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxt zamítne nebo se řízení zastaví.
Odst. 2: Účastníci dle tohoto ustanovení mají veškerá procesní práva, s výjimkou několika ustanovení zákona, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxnámení zahájení řízení účastníku uvedenému v § 39 odst. 1).
Odst. 3: V souvislosti s pojetím účastenství je často diskutována účast veřejnosti a občanxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxími předpisy (jedná se zejména o právo životního prostředí), se historickým vývojem dospělo k plnému účastenství subjektů, jejichž práv a povinností xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x kde je zájem chráněný těmito předpisy typově shodný se zájmem subjektů (zejména občanských sdružení), kterým se účastenství přiznává. Návrh správníxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnství těchto subjektů ve zvláštních typech řízení. Budoucí zákony patrně budou účast veřejnosti na veřejné správě rozšiřovat i do dalších oblastí. Z txxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxv odpovídající zvláštnímu druhu řízení.
Odst. 4: Zúčastněné osoby nejsou účastníky v tom smyslu, že by se jich týkal výsledek řízení. Postavení účasxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxých procesních předpisů.
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx svým charakterem vyžaduje vlastní definici procesní způsobilosti.
Odst. 3: Jde o ustanovení, které má zvýšit ochranu procesně nezpůsobilých osobx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxt možnost alespoň se v řízení vyjádřit.
Odst. 4: Ustanovení je promítnutím požadavků Úmluvy o právech dítěte (publikované Sdělením Federálního minxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxení soukromého práva týkající se jednání za právnickou osobu.
Jde o výčet možností zastoupení v řízení.
V případě zastupxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx základě plné moci, jež je upraveno v ustanovení následujícím.
Odst. 1 a 2: Správní řád dává přednost zastoupení ze zákona nebo z rozhodnutí orgánu podxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxat, nemohla blokovat řízení.
Odst. 2 písm. d): Pobytem se zde rozumí faktický pobyt osoby.
Odst. 4: Za vhodnou osobu se považuje zejména osoba, která xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx funkce opatrovníka nastává přímo ze zákona, jakmile pominou důvody uvedené v odst. 2. Kdyby opatrovník činil úkony ve prospěch zastoupeného i po zánikx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxné moci. Zastoupení advokátem dle zákona o advokacii, případně jiné zastoupení dle zvláštního zákona tím není dotčeno.
Odst. 4: V praxi se často vyskyxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyhnout postihu. Z toho důvodu bude správní orgán moci platně doručovat přímo účastníku, případně mu ustanovit opatrovníka.
V tomto ustxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxožena dobrá víra a zřejmě ani veřejný zájem, jeví se účelné jej připustit obecně, neboť zde by bazírování na plné moci mohlo účastníka poškodit, aniž by jxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxm Výboru ministrů Rady Evropy č. (87) 16, týkajícím se správního řízení, jímž mohou být dotčeny velké skupiny osob, a odpovídá potřebě efektivního výkoxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxdech vyžaduje, aby si účastník, který nemá s příslušným oborem veřejné správy zkušenosti, přibral k řízení odborného konzultanta, který disponuje poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xpůsobem narušoval průběh řízení, mohl by vůči němu správní orgán uplatnit institut pořádkových opatření podle podmínek stanovených tímto zákonem. K xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxhoval přibrání znalce, přičemž navíc nebude docházet k průtahům v řízení.
Toto ustanovení upravuje základní procesní práva účastníkůx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxit odpovědnost správních orgánu rozhodujících v prvním stupni a v důsledku vést k omezení počtu odvolacích řízení. Institut vyjádření se k podkladům rxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxh směrnic, které odmítne účastníku sdělit, avšak nyní vývoj tenduje spíše k tomu, že by se účastníci měli mít možnost vyjádřit k jakémusi "konceptu" rozxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxerý účastník činí vůči správnímu orgánu. Další ustanovení zákona obsahují zvláštní úpravu některých druhů podání, např. žádosti, ohrazení, procesnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxto ustanovení.
Odst. 5: V tomto ustanovení je zohledněna možnost podání v elektronické podobě, které je v případě použití zaručeného elektronickéhx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxinění podání u příslušného správního orgánu. Viz též § 116 odst. 1.
Odst. 8 a 9: Již podle platného správního řádu mají správní orgány povinnost přijímxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obcí tuto zákonnou povinnost plnit.
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xkutečností a soukromí účastníka.
Odst. 1: Úprava nahlížení do spisu se na správní spis vztahuje do té doby, než se dle zákona o archívní a spisové službě xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxníků.
Odst. 2: Z hlediska ochrany práv účastníků (včetně účastníků ve smyslu § 39 odst. 4) se přiměřeným omezením práv na nahlížení do spisu ze strany txxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxmenty, bude to správní orgán při rozhodování, o umožnění, nebo neumožnění nahlédnutí do spisu muset brát v úvahu.
Odst. 4: Úprava postavení nevidomýxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx součinnosti správního orgánu. Analogicky by zřejmě bylo třeba postupovat i vůči dalším osobám těžce smyslově postiženým.
Odst. 7: Zájem na rovnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xiným okruhem utajovaných skutečností mohla nahlížet do spisu, který je obsahuje (viz též § 24 odst. 5).
Je třeba, aby procesní práva úxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxou informovanost o tom, jakým způsobem správní orgán s jejich opravným prostředkem naložil, a aby zásada procesní ekonomie omezila suspenzívní a
devoxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx opravné prostředky mají větší intenzitu než stížnost, která je dnes upravena nevyhovující vládní vyhláškou č. 150/1958 Ú.l., a do budoucna má být upraxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxti rozhodnutí ve věci. Ohrazení i procesní stížnost používalo před rokem 1950 nejen správní řízení a jejich opětovné zavedení si vyžádala potřeba rozlxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxavným prostředkem v zásadě neformálním, který nemá ani suspenzívní ani
devolutivní účinek
, nicméně správní orgán je povinen je řádně prošetřit a přípxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdnak tím, že ho zákon připouští pouze proti usnesení a v některých dalších případech.
Odst. 1: Ohrazení účastníka je možné proti jakémukoxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxení o lhůtách a počítání času je doplněno o možnost účastníka žádat v zákonem přesně stanovených případech o navrácení v předešlý stav.
Spxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx že lhůta není zachována, nevydává se o tom samostatné usnesení, ale má to důsledek v těch případech, kdy platí jistá koncentrace - správní orgán úkon po lxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxe. Jeho obsahem je nicméně zejména prominutí zmeškání lhůty obsažené již v současném správním řádu.
Odst. 1: Toto ustanovení má sloužit odstranění xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxích účastníků. Celkově se zvyšující formální nároky na účastníka vyžadují, aby správní orgán zvýšenou měrou zkoumal, zda v případě, kdy ke zmeškání úkxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxou.
Odst. 6: Při splnění stanovených podmínek je správní orgán povinen zmeškání úkonu prominout, ledaže by povolením způsobil závažnější újmu dotčxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxt. 9: Po právní moci správního aktu je možnost obdobnou situaci řešit na základě některého z důvodů obnovy řízení.
K Hlavě V
Potřeba upravit postux xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxo o úkony, jejichž cílem je objasnit, zda je vůbec třeba v dané věci správní řízení vést, a to zejména u řízení zahajovaných z moci úřední. Vzhledem k tomu, xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx projektu) nebo lze řízení začít až v okamžiku, kdy má správní orgán dostatek informací k jeho zahájení (některé typy správního řízení v podstatě trestnx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xostup u věcí zahajovaných z moci úřední. Možnost toho, kdo dal podnět, domáhat se úředního postupu je dalším krokem k prohloubení veřejné kontroly spráxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xrgánu oprávnění provádět před zahájením řízení z moci úřední určité úkony k prověření podnětů, dělo se tak doposud
praeter legem
. Z tohoto důvodu se přexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxx neshromažďovaly bez právního titulu. Tím samozřejmě nejsou dotčeny úpravy podle zvláštních zákonů.
Toto ustanovení by mělo být použixxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxčním titulem, k vydání důkazu tak lze provést i exekuci podle části šesté.
Po přijetí novely zákona o obecní policii se obecní policie stává orgánem obxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xe výhodný v řadě případů, podobný institut zná např. celní zákon a zdá se, že potřeba zobecnění převažuje nad názorem ponechat jeho úpravu na zvláštních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x nabývání a pozbývání státního občanství České republiky. Samotné zavedení institutu předběžné informace do praxe správní řád ponechává zvláštním zxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xkolnostmi, které presumovala předběžná informace.
Odst. 1 písm. b): Předběžnou informaci lze vydat též o tom, za jakých zákonných předpokladů lze žxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxomie, neboť ve věcech žadatele které by evidentně nemohly vést k úspěchu, případně pokud není důvod k zahájení řízení z moci úřední, institut účastníky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxím orgánem v I. stupni. Rovněž v řízení o postup odvolacího správního orgánu v rámci řádných nebo mimořádných opravných prostředků se subsidiárně použxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxciality, vydělila větev řízení o žádosti, kde je poněkud jiné procesní postavení účastníka podle § 39 odst. 1 (žadatele) a správního orgánu. Žadatel je xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zažitému pojmu "návrh". Pojem návrh je vyhrazen pro sporné řízení podle zvláštních zákonů.
Odst. 2: Žádost o zahájení řízení je zvláštnxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxhájeno již doručením žádosti správnímu orgánu.
Odst. 3: Zjevně právně nepřípustná žádost nemá naději na úspěch. Z hlediska ochrany práv ostatních úxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx procesních úkonů, v jejichž závěru by došlo k zamítnutí žádosti. Pokud by řízení bylo pro nepřípustnost žádosti zastaveno ;neoprávněně, uspěl by žadaxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xydání správního aktu. Z tohoto důvodu nelze čekat, až se podaří doručit alespoň všem účastníkům uvedeným v § 39 odst. 1. Zároveň je však nutná efektivní pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxzení, které na něj navazuje. Tato problematika by měla být upravena v tomto předpise obecně, neboť dochází ke zvyšování počtu úprav správního dozoru a zxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zahájení zvlášť oznámit. Může to však učinit méně formálně, např. ústním prohlášením.
Dle tohoto ustanovení se oznamuje zahájení řízexx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxení ve věci a přispět tak k obeznámení potenciálních dotčených osob zejména v těch případech, kdy případné jednání bude veřejné.
Odst. 1x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxšení otázky, jakým způsobem s takovýmito žádostmi naložit. K této překážce správní orgán přihlédne z úřední povinnosti. Pokud bylo takové řízení zaháxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Nestanoví-li zákon jinak, nebrání zamítnutí žádosti projednání nové žádosti téhož žadatele a s týmž obsahem (§ 135).
Totožnost věci je chápána jaxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxní má však často význam i právní důvod vedení řízení (srov. např. u odnětí oprávnění na žádost a v důsledku porušování práva z moci úřední).
Odst. 2: Obrxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx čl. 38 odst. 2 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Právo na veřejné ústní jednání si vzhledem k těmto normám může úxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxů.
Řízení s velkým počtem účastníků je zavedeno v zájmu efektivního výkonu veřejné správy. V tomto řízení jsou omezena individuální proxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxeré se týká správního řízení, jímž mohou být velké skupiny osob dotčeny.
V případě podání odvolání o něm správní orgán uvědomí veřejnou vyhláškou a vyxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxstrukce se pro obecnou úpravu jeví vhodnější než zakotvení "povinnosti" řízení spojit. Spojení řízení vychází ze zásady procesní ekonomie a též z pojexx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxx x vedení společného řízení
ex lege
(od počátku), správní orgán nebude tedy řízení spojovat.
Je třeba výslovně upravit oprávnění fyzickxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxlu řízení. Podle tohoto ustanovení budou postupovat i jednotliví zaměstnanci nebo příslušníci správních orgánů anebo jiné osoby, které vykonávají jxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který však má oproti ustanovení § 89 odst. 4 zvláštní úpravu, neboť se vždy doručuje jeho písemné vyhotovení.
V ustanoveních o podkladexx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxená, že správní řád posiluje zejména odpovědnost žadatele v řízení o žádosti, ale též ostatních účastníků ve všech řízeních. Pokud povaha věci připoušxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx
xxxx. 3: V řízeních, v nichž se z moci úřední ukládá povinnost, je třeba jako v trestním řízení zdůraznit povinnost správního orgánu opatřovat důkazy nestraxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxazních prostředků. Rozsah je obdobný jako v civilním řízení.
Ustanovení obsahuje zvláštní úpravu dokazování ve sporném řízení a v řízexx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xéž institut veřejné listiny.
Odst. 4: Jedná se například o Úmluvu o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, sdělení Ministerstva zahrxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx restringovat, neboť do značné míry relativizuje důkazní řízení, je-li možné důkaz nebo důkazy nahradit čestným prohlášením strany, která má na výslexxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx množství zvláštních předpisů s institutem čestného prohlášení počítá, nelze jej jednorázově zrušit bez dalšího, proto se tento institut v omezené míxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxhybnost o jeho nepodjatosti.
Jsou upraveny podmínky, za nichž svědek nesmí být vyslechnut anebo je oprávněn výpověď odepřít, včetně nexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxí otázky příslušný.
Při úpravě zajišťovacích prostředků se vycházelo z dosavadních zkušeností s těmito instituty, jejichž často xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x obecnému poklesu právního vědomí, k poklesu úcty k zákonu a celkovému úpadku prestiže veřejné správy.
V tomto ustanovení je zvýrazněna zxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxastníky k dobrovolnému poskytování součinnosti.
xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxnaci s malou možností vymáhat u určitého okruhu osob pořádkové pokuty vede k velmi nízké efektivitě správního řízení, zejména ve věcech trestní povahyx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxí povinností uložených jim ve správním řízení jen velmi obtížně. Jedná se na jedné straně o cizince - pachatele dopravních přestupků nebo právnické osoxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxporu tohoto institutu s lidskými právy se ve srovnání se zahraničními úpravami, kde je obdobný institut běžný, jeví lichou.
Odst. 5: Při prodeji nepexxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xtav, jednak zvýšit efektivitu správy možností zajištění věci, jíž se může týkat
exekuce
.
Odst. 1: Konkrétní druh předběžného opatření může upravit xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxí průběh řízení i v případech, kde se rozhoduje o závažných úkolech veřejné správy, případně i tam, kde postup řízení ztěžují orgány právnických osob. Vxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxických osob, jichž se týká kontrolní činnost některých správních orgánů. Výše uložené pořádkové pokuty v konkrétním případě samozřejmě nesmí být v nexxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x x x02). Písemné potvrzení o vydání správního aktu se vyhotovuje jen na výslovné požádání vykázané osoby (§ 89 odst. 4).
Úprava překážxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxpů.
Přerušením řízení se rozumí, že správní orgán nenařizuje jednání, neprovádí dokazování či nevydává správní akt ve věci.
Lhůty v řxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x xx x xxxxxxxxxxxh dílu 6 jsou stanoveny obsah, forma, náležitosti a další základní ustanovení týkající se správních aktů.
Pojem správního aktu je vymezex x x xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxlývá vyjádření civilistické zásady "
ne eat iudex ultra petita partium
".
Odst. 3: Správní akt se vydává zásadně v písemné formě. Výjimky musí stanovix xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxně doručuje písemné vyhotovení ústně vyhlášeného správního aktu (viz např. § 70 odst. 2).
Ustanovení je vedeno snahou vymezit podrobněxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxo odvolání, a odvolací správní orgán žadateli v plném rozsahu vyhoví, musí jeho rozhodnutí obsahovat odůvodnění. Důvodem je potřeba zamezit případůmx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxišné rozhodnutí, zamítnuté žádosti vyhověl.
Odst. 5: Zákon nevylučuje, aby správní orgán v poučení uvedl informace nad rámec požadovaný právními pxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxtá též s možností elektronického doručování správních aktů.
V případě opravy výroku rozhodnutí převažuje zájem na právní jistotě a ochxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx svá procesní práva.
Jde o ustanovení sloužící především zájmům účastníků, jimž dává právní jistotu ohledně lhůty, v níž musí být věc vyřxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxli v důsledku nečinnosti správního orgánu ke škodě, nastupuje odpovědnost státu. To vyplývá i ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu vxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxosti.
Dosavadní příliš volné vymezení lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx stalo pravidlem, v jehož důsledku se účastníkům často nedařilo domoci se svých práv. Navržené ustanovení je kompromisem mezi zájmy účastníků a reálnox xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxí obecně nemohou být akceptovány zejména z důvodu ochrany práv třetích osob.
Po dobu přerušení řízení může správní orgán a účastníci na základě ustanxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxo k doručení, lze přesně zjistit např. ze záznamů v podatelně správního orgánu nebo z protokolu vedeného v elektronické podobě a pro otázku dodržení lhůx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx K účinnému oznámení správního aktu je zásadně třeba jeho doručení do vlastních rukou. Pouze pokud se účastník vzdá nároku na doručení písemného vyhotoxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxi jako s účastníky; pokud by správní orgán o účastníku věděl, a nejednal s ním, nebo by účastník nebyl správnímu orgánu znám, má zvláštní postavení dle § 1xxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnnost při procesních úkonech, pokud o to nemají zájem.
Úprava mezitímního a částečného správního aktu bude mít svůj význam zejména ve spxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo je rozhodnuto o právech a povinnostech jen do určitého rozsahu.
Institut vydání dokladu je v našem právním řádu běžný (cestovní pasxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxřebě v určitých věcech řízení maximálně odformalizovat se obecně zavádí institut známý z jiných předpisů - příkaz.
Příkazní řízení je typem zkrácenxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxtání, ale rovněž ve finančním a občanském právu. Od tohoto institutu je však třeba odlišit správní akt vydávaný v běžném správním řízení, který je však nx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx znění pozdějších předpisů).
Odst. 4: Zde se zavádí zvláštní forma příkazu. Zatímco xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxou povinnost a na místě ji plnit ušetří si tím jednak náklady řízení a opakované předvolávaní před správní orgán, jednak (pokud se podaří zkvalitnit zajxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx horní limity povinnosti, které lze příkazem podle tohoto ustanovení uložit.
Vzorem k zavedení tohoto institutu je soudní řízení. Pojex xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ve věci. Proti rozhodnutí se podává odvolání a podání odvolání má suspensivní a
devolutivní účinek
. Proti usnesení se zásadně podává procesní stížnosxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxkoumává pouze zákonnost. Zavedení tohoto institutu je vedeno především zásadou procesní ekonomie a ochranou práv ostatních účastníků před šikanóznxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxeré méně významné procesní úkony správních orgánů, které by jinak byly pouze neformální, mají propůjčenu formu usnesení, byť se pouze poznamenají do sxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Při jednání s účastníky půjde zpravidla o ústní sdělení, jinak může být účastník vyrozuměn též písemně. S tímto vyrozuměním však již nejsou spojovány pxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, není správní orgán vázán znamená, že správní orgán může vydat jiné usnesení, aniž by musel původní usnesení rušit.
Zavedení procxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx např. kvůli otázkám vedení řízení (srov. odůvodnění k § 52 až § 53 - ohrazení). Pojem procesní stížnost by neměl být zaměňován s pojmem "stížnost" dle vláxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx stížností podnět k provedení přezkumného řízení.
Odst. 4: Forma vyřizování procesní stížnosti bude záviset na tom, zda půjde o procesní stížnost prxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V případě přezkumného řízení, jehož předmětem je usnesení, se 30-denní lhůta k vyřízení procesní stížnosti (§ 100 odst. 1) vztahuje k jeho zahájení.
xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby vyřízení procesní stížnosti bylo součástí spisu ve věci.
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxnamované dle § 94. Jde o výjimku z ustanovení § 99 odst. 1.
Zde jsou upraveny instituty právní moci a vykonatelnosti správního aktux xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxspektive správní akt pozbyl právní moci nebo vykonatelnosti.
V případě nicotných správních aktů nelze vystačit s institutem nexxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx nicotnosti a jejích důvodů je u nás dosud záležitostí judikatury a doktrinálního výkladu, který je však stále nejednotný. V důsledku chybějící zákonnx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z úpravy ve správním řádu SRN, v návrhu jsou však vymezeny poměrně úzce s ohledem na právní jistotu a na to, že pro správní orgány jde o institut zcela nový. xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxo orgánu, které by byly z hlediska soukromého práva absolutně neplatné. Přestože zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu vexxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxcotným úkonem správního orgánu, je žádoucí, aby se institut nicotnosti uplatnil alespoň v některých případech nicotných úkonů správních orgánů, ktexx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxříliš rozvinutým neformálním vztahům a principům, které v demokratickém právním státě vytvářejí rozvinutou právní kulturu, nebylo možno přistoupix x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxsolvování bude možno nicotnost prohlásit.
Zde uvedené obecné důvody nicotnosti je vždy třeba posuzovat objektivně; přiznáním práva, uložením povxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx mimo katalog trestů; konkrétní skutkové podstaty nebo celého zákona nelze tedy v přestupkovém řízení uložit např. trest odnětí svobody, lze však napřx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxá o nicotnost podle tohoto ustanovení.
Odst. 4: Toto je základní pravidlo, které odlišuje nicotný správní akt od aktu nezákonného. Pro nicotné správxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxstorických událostí.
Pokud je příslušný správní orgán nečinný, mohou se dotčené osoby domáhat soudní ochrany podle zvláštního zákonxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxí, rovněž tak ostatní správní orgány.
Jde o příkladmý výčet položek zahrnovaných do nákladů řízení.
Navzdory toxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx který porušil své právní povinnosti, čímž způsobil náklady řízení, se na jejich úhradě podílel. Rovněž obava zejména orgánů územní samosprávy, aby naxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxní. Předložený návrh na to reaguje určitou spoluúčastí účastníků a správních orgánů, které dožádání učinily.
Jakkoliv se obecně předpokládá náhraxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xízení prominout. To se týká i zaviněných vícenákladů.
Odst. 5: Zvláštními právními předpisy jsou dosud zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxnovení řeší problematiku nečinnosti, která není současnou právní úpravou řešena dostatečně. Nečinností soudů se opakovaně zabýval Ústavní soud, ktxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx za takový zásah považuje i nečinnost orgánu veřejné moci, jíž je porušováno základní právo na projednání věci "bez zbytečných průtahů" ve smyslu ust. čxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxa pozitivněprávně.
Vlastní úpravu ochrany před nečinností obsahuje soudní řád správní. Podle § 79 odst. 1 soudního řádu správního soudní ochrana pxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxody způsobené nesprávným úředním postupem.
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxí mohlo být při opatřeních proti nečinnosti posouzeno.
Zde se předkládá úprava oprávnění činit opatření proti nečinnosti, kterými dixxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x smyslu ustanovení odstavce 1 vyplývá, že odvolací správní orgán může lhůtu pro vydání správního aktu prodloužit pouze jednou.
Odst. 4: Jde o situacix xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xprávní řízení obecně vychází ze zásady dvojinstančnosti, která je navíc doplněna předpokládaným přezkumem správních aktů ve správním soudnictví, a xx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xráv domáhal prakticky u čtyř instancí (2 instance ve správním řízení, 2 instance ve správním soudnictví), odhlédaje od toho, že jako další instance bývx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xiroce pojatá práva na instanční ochranu do jisté míry omezit tam, kde by jejich plné uplatnění mohlo neúměrným prodlužováním řízení poškozovat nejen vxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xlná
apelace
v zájmu ochrany práv účastníka; v celém rozsahu se přezkoumává zákonnost (viz též odůvodnění k § 120 odst. 2).
Z hlediska zásady procesní exxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
Odst. 1: Odvolání se nepodává v těch případech, kdy se připouští jiný opravný prostředek (procesní stížnost) nebo kdy se opravný prostřxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxle § 39 odst. 4. Tyto osoby však mohou podat odvolání jen proti správnímu aktu, který byl vydán v části řízení, v němž měly postavení účastníků. Tj. např. sxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx rozděluje ústřední správní úřad a jeho vedoucího do dvou procesních instancí, čímž účastník
de facto
přichází o instanci. Z tohoto důvodu by rozklad jxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxvuje i v tom, že odvolání je třeba řádně odůvodnit. Tím by měl být kladen důraz na kvalitu rozhodování v prvním stupni.
Odst. 4: Kriteriem pro použití toxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxtu a jeho obsahu dozví dříve, než je mu oznámen, např. v případě doručování veřejnou vyhláškou před uplynutím 15 dnů, může podat odvolání, jakmile byl spxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxvní moci.
Odst. 2: Toto ustanovení vycházející z praktických zkušeností na různých úsecích veřejné správy bude postihovat takový okruh případů, kdy xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí, aby celou věc protahoval prostřednictvím přezkumného řízení. Jde o uplatnění zásady zákazu zneužití práva.
Odst. 2: Vylxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxe-li ho oddělit z výrokové části tak, aby zbytek nabyl právní moci - § 101) a nemá smysl, aby takové odvolání mělo suspensivní účinek, pokud sám účastník nxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxho orgánu nepříslušného co do stupně je zvláštní k ustanovení § 50 odst. 7.
Odst. 2: Další možný postup upravuje § 125.
Z důvodu procesnx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxjektivní souhlas ostatních účastníků. Způsobení újmy zjišťuje správní orgán z moci úřední, a to i na případný podnět účastníků, kteří by s autoremedurxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxvalo ostatní účastníky a správní orgán. Pokud by účastník uspěl s odvoláním proti odmítnutí z formálních důvodů, znamená to, že má lhůtu zachovánu a bez xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxávního aktu.
Odst. 2: Určité omezení revizního principu souvisí s decentralizací a s posílením odpovědnosti správního orgánu, který xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxdem na to, že po zrušení okresních úřadů vykonávají veřejnou správu ve dvou stupních orgány různých samosprávných celků, nelze jej z ústavních důvodů nxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxí orgány ovlivňovat např. metodicky a zajistit tak potřebnou kvalitu jejich rozhodování. V okamžiku zahájení konkrétního řízení do něj však nemůže z txxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxně mnohem širší význam, než je tomu dosud; proto se v odvolání, přes určité omezení,
de facto
plný přezkum uplatní vždy, když by došlo k porušení základnxxx xxxxxx xxxxxxx x xx
xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxšit obdobně jako v případě předběžné otázky; nemůže to znamenat, že z důvodu veřejného zájmu na plném přezkumu by správní orgán musel nejprve napadnutý xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxsílení významu řízení v prvním stupni se jako potřebný jeví omezení uplatnění novot. Pouze takové ustanovení zabrání snaze některých účastníků obejíx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxt menší informovanosti odvolacího správního orgánu např. o místních poměrech a jiných věcech, které zná orgán prvního stupně ze své úřední činnosti.
xxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxí tohoto institutu by mohlo výrazným způsobem omezit prostor pro porušování zásady nestrannosti a zvýšit důvěru účastníků ve veřejnou správu.
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx důvodů. Cílem je co možná nejefektivněji a nejrychleji takový případ řešit, a to zejména v případech, kdy orgán prvního stupně zamítl odvolání oprávněxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxní k § 101.
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x x xxxx
xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
subsumpce
správních aktů. Současné procesní postavení účastníků v této věci bylo značně nevýhodné.
Zvláštností řízení o rozkladu jx xxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxo vedoucí jiného ústředního správního úřadu rozhodoval na návrh relativně nezávislé rozkladové komise. Věcně je toto rozhodování omezeno hledisky oxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxa určitá oprávnění odvolacímu správnímu orgánu. V odvolacím řízení pak tuto úlohu přebírá orgán nadřízený odvolacímu orgánu. Je to významné např. pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu.
Nově je upraveno přezkoumávání pravomocných správních aktů, a to jednak přezkum zákonnosti v přezkumném řízení, které se proxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xízení a vydat nový správní akt v téže věci.
Odst. 2: Na provedení přezkumného řízení není právní nárok. Byla-li podnětem přezkumného řízxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xx
xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převyšuje zájem na legalitě do té míry, že přezkum v těchto věcech je třeba zcela vyloučit.
Odst. 4 až 5: Vzhledem k tomu, že v přezkumném řízení je reálnx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxrávní orgán tuto skutečnost zkoumat ve všech stadiích přezkumného řízení. Opačný přístup, tedy lpění na liteře zákona podle zásady
lex dura, sed lex
, bx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxných podmínek, jako je tomu v odvolacím řízení, připuštěna "
autoremedura
" správního orgánu, který správní akt vydal. Musí tedy v zásadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx procesních předpisů v řízení má v přezkumném řízení význam jen tehdy, pokud mohlo ovlivnit zákonnost správního aktu.
Proti rozhodnutx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxisu. Pokud ano, může provést zkrácené přezkumné řízení, pokud ne, uplatní se ustanovení § 130.
Široký záběr správního řízení vylučuje
x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxň ochrany veřejného zájmu rozhodl, zda se přezkoumávaný správní akt ruší
ex tunc
, či
ex nunc
.
Oproti stávajícímu stavu dochází k redukcx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx řízení veřejný zájem. Vypouštějí se důvody obnovy řízení uvedené v § 62 odst. 1 písm. c) a d) stávajícího správního řádu.
Odst. 2: Správním orgánem, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxán v prvním stupni.
Nově bude umožněno vydat nový správní akt v téže věci, což bylo doposud dovozováno pouze ze zvláštních zákonů a teorixx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx xxx xx xxxx
x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xožadavku legality, který by jinak mohl znemožňovat například i odstranění tvrdosti zákona.
Novým správním aktem se původní správní akt zásadně nerxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xeřejné moci podle zvláštního zákona (zákon č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů).
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxský soud pro lidská práva) konstatuje rozpor právního předpisu či postupu podle něj s mezinárodní smlouvou. Do konce roku 2002 má Ministerstvo spravedxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxí ustanovení pro obnovu řízení a vydání nového správního aktu v téže věci.
Část třetí - Opatření obecné povahy
Opatření obecné xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxností, jednak tím, že ve zvláštních právních předpisech se již pod jinými názvy vyskytuje, a dále tím, že moderní chápání vázanosti veřejné správy zákoxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxe jmenovitě určit účastníky.
Předkládaná úprava se inspiruje kromě zahraničních úprav též úpravou schvalování územně plánovací dokumentace podlx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxa a smír
V našem právním řádu doposud chybí obecná úprava veřejnoprávních smluv, kterou běžně nalézáme v zahraničí, a třebaže je exxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxavidla nezná obecné hmotněprávní úpravy. Většina institutů byla ze soukromého práva přejata s potřebnými odchylkami danými veřejnoprávním charaktxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zabezpečení jejich úkolů vyplývajících z kompetenčního zákona. Pro některé instituty, které se svou povahou blíží institutům soukromého práva, je vxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxprávní smlouva, nemůže dojít k tomu, aby uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo zneužíváno k obcházení zájmu účastníků dle § 39 odst. 2 a 3; budou totiž mít xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxměrem je jednotně upravit institut veřejnoprávní smlouvy a umožnit tak vznik vztahů správního práva prostřednictvím smluvních instrumentů. K uzavřxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx je však třeba zmocnění zvláštním zákonem. Řešení vyplývá z celkového trendu demokratizace veřejné správy, chápání veřejné správy jako služby veřejnxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxh veřejných prostředků. Správní orgán, resp. oprávněná úřední osoba nevystupuje jako osoba soukromá, nýbrž jedná s ohledem na tyto skutečnosti, tedy xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxích samosprávných celků (např. dohoda o sloučení obcí, dobrovolné svazky obcí). Dá se předpokládat, že na tyto smlouvy se navrhovaná úprava použije suxxxxxxxxxx
xxxxx x x xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxí k tomu, že např. v souvislosti s vyšetřováním trestné činnosti je třeba koordinovat činnost několika správních orgánů.
Odst. 5: Zvláštní jsou ustaxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xředmětem je výkon státní správy, jen stanoví-li tak zvláštní zákon. Tyto smlouvy podléhají schválení správním orgánem. Konkrétnější hmotněprávní úxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxce
však neznamená nerovné postavení smluvních stran v tom smyslu, že by bylo správnímu orgánu umožněno, aby účastníku něco diktoval. Jedná se v zásadě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxany účastníka ji může správní orgán nahradit klasickým správním aktem.
Správní orgán vždy posuzuje smlouvu a její obsah zejména z hlediska zákonnosxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxřít veřejnoprávní smlouvu týkající se převodu nebo způsobu výkonu práv nebo povinností je někdy vyloučena z povahy věci. Půjde např. o případy, kdy je pxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxhlasem smlouva platně vznikne.
Úprava je obdobou úpravy v občanském zákoníku, projevuje se zde však nutnost větší kogentnosti úxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxipadá v úvahu neplatnost, vady se řeší přezkoumáváním zákonnosti; ke zrušení veřejnoprávní smlouvy tedy může dojít v širším okruhu případů, než zahrnxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxe § 150 není nezákonnost, ale některý z taxativně uvedených důvodů v § 150, může rozhodnout správní orgán i proti vůli jedné ze stran.
Totx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxání procesních práv nevyužíváním procesu standardního řízení dle části druhé. Pokud s uzavřením veřejnoprávní smlouvy není získán souhlas třetí osoxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxa. Rozdíl je pouze v tom, že za podklady správního aktu mohou sloužit informace získané při přípravě veřejnoprávní smlouvy, nebude tedy třeba provádět xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxdní z účastníků (§ 144).
Odst. 1: Konkrétní způsob výkonu veřejnoprávní smlouvy bude závislý na jejím obsahu a bude prováděn v rámci sprxxxx
xxxxxxx
x
xxxxx x x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bude možná žaloba ke správnímu soudu.
Důvodem této konstrukce je zájem na tom, aby veřejná správa dokázala nedostatky veřejnoprávních smluv řešit vxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxádá subsidiární užití občanského zákoníku, s výjimkou vyjmenovaných ustanovení.
Smír mezi účastníky je svou povahou podobný veřejnxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxtá - Jiné úkony správních orgánů
K části páté
Zásada vázanosti správního orgánu zákonem, která platí i v procesním smyslu, určuje, že dříve zcexx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxních zásad činnosti správních orgánů pro jednoduchost stanovena podle možnosti někde obdobným, jinde přiměřeným použitím některých obecných instixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxlu, jímž je v tomto případě zejména zlepšení procesního postavení a jistoty účastníků. Rozhodně by minimální formalizace jiných úkonů správních orgáxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxdními zásadami činnosti správních xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při výkonu veřejné správy neupravený v předchozích částech nebo ve zvláštním právním předpise. Jinými úkony správních orgánů jsou úkony, s jejichž poxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxu v něm uvedeny. Ověření buď ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou (pomocí vidimace) nebo ověřuje pravost podpisu (pomocí legalizace). Posudky, stxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Zvláštním typem neformálního řízení jsou osvědčovací, ověřovací a obdobné úkony. Z tohoto důvodu je pro ně třeba upravit zvláštní postup. V xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxtčené osoby, která o něj žádala.
I při neformálních úkonech je třeba uplatnit požadavek legality. Vzhledem k tomu, že pro úkony sprxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxtizaci, formalismu a ohrožení právní jistoty třetích osob, je třeba tam, kde malá intenzita vady a zároveň ochrana práv třetích osob umožňuje zachovat xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxak o opravu, jednak o konverzi takového úkonu (§ 157, § 158). Pouze v případě, že nelze těchto možností využít, ruší správní orgán úkon svým usnesením.
x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xpravenou minimální formu vztáhnout zpětně i na řízení o vydání správního aktu (§ 157 odst. 3 věta poslední).
Odst. 2: Zatímco úkon byl proxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxení se vydá ve formálním řízením podle části druhé; prvním a jediným úkonem v tomto řízení je právě vydání tohoto usnesení).
Odst. 3: Intenzita zásahu xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxytá v dobré víře, proto je třeba jej rušit formálně v přezkumném řízení. Zpravidla se bude jednat o zkrácené přezkumné řízení dle § 132.
Kxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xe proto nezbytné zpřísnit formu jeho změny oproti pouhé opravě. Proto se dotčeným osobám, které se zahájením formálního řízení staly účastníky, řádně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxx
x xxxxx xxxxx
xxxxxxe
na nepeněžitá plnění je v návrhu zákona upravena komplexně, což zamezí současným výkladovým nejasnostem ohledně "přiměřeného" používání občanskxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na peněžité plnění v oblasti veřejné správy upravovat dvojím způsobem.
Ustanovení upravuje obecné podmínky nařízení
exekuce
, resp. vxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xově uplatňovat i osoba oprávněná z exekučního titulu.
Nadále se počítá s možností požádat o provedení
exekuce
soud, resp. soudního exxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxm provádění. Podle současné právní úpravy (§ 1 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 2 písm. c) zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxžnost. Podle současného správního řádu může provést exekuci na žádost obce okresní úřad. Po zániku okresních úřadů přešla tato působnost na obecní úřaxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění
exekuce
na peněžitá plnění u k tomu nejkompetentnějších správních orgánů.
K Hlavě III
Jestliže vymáhaný správní akt ukládá jinou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx
Ustanovení upravuje příslušnost k provedení
exekuce
na nepeněžitá plnění.
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxám praktického provádění exekucí byl v odst. 3 samostatně upraven postup exekučního úřadu při pokračování v exekuci, jestliže při jejím provádění došxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxomocných správních aktů, jejichž vykonatelnost by povinný nemohl ovlivnit, a to ani kdyby nezemřel, nebo proto, že exekuční úřad pokračoval v exekuci x xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxbami na něž práva a povinnosti přešly, případně byly převedeny, anebo vyžaduje-li další řízení projev vůle těchto osob.
Obecným způsobem se též upraxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxzuje se použití exekuční výzvy jako prostředku vymáhání, který může exekuční úřad využít v jednodušších případech, kdy nehrozí nebezpečí z prodlení. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstačující. Exekuční výzva je vlastně posledním pokusem o "dobrovolné" splnění nepeněžité povinnosti povinným před tím, než je přistoupeno k provedexx
xxxxxxx
x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxnou přistoupeno k exekuci, je ponecháno ke správnímu uvážení exekučnímu úřadu. Při tomto rozhodování je nutno vycházet ze znalosti konkrétní situacex xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxad exekuci nařídí i na žádost osoby oprávněné z exekučního titulu nebo na žádost orgánu, který není orgánem moci výkonné, krajským úřadem ani obecním úřxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxou působnost v oblasti veřejné správy.
Stanovují se náležitosti exekučního příkazu a zásady pro jeho oznamování.
Vymxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxadem vynucení zastupitelného plnění a případem plnění nezastupitelného. V případě zastupitelného plnění může být stejného výsledku dosaženo provexxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxekuci dále neprovádět, resp. ji nenařídit. Pro takové případy je zaveden institut odložení, resp. přerušení
exekuce
.
V zájmu právní jxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Stanovují se specifické podmínky, na jejichž základě dochází k zastavení
exekuce
. V písm. f) a g) se obdobně jako OSŘ v § 268 odst. 1 písm. h) upravuje xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxa, z důvodu úmrtí osoby, která měla vykonat nezastupitelné plnění apod.
Stanovuje se výše exekučních nákladů a podmínky, za nichž povixxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxověno, uhradila nezaplacené exekuční náklady. Nově byla upravena participace na exekučních nákladech v případech, kdy jsou některé exekuční úkony pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx. 2: Ustanovení správního řádu o účastníkovi podle § 39 odst. 1 se použijí i pro povinného podle části šesté.
Odst. 4: V tomto ustanovení se upravují obrxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxho případu. O zastupitelné plnění se jedná např. tehdy, má-li být provedeno odstranění stavby, úprava povrchu pozemku, oprava věci, odstranění vady, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xesp. prostřednictvím třetí osoby.
K xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx něčeho zdržet. Tyto povinnosti nicméně nelze vymáhat některým ze způsobů přímého vynucení. Taková nezastupitelná plnění lze vymáhat ukládáním donuxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx xx x xxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxje nejen uvolnění objektu ze strany povinného subjektu, ale i jeho odevzdání exekučnímu úřadu (odevzdání klíčů apod.), aby mohl s uvolněným objektem nxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxho objektu. Ustanovení § 181 upravuje zajištění bytové náhrady. Jedná se o obdobnou konstrukci, jaké je užito ve stavebním řádu. Občanský soudní řád upxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x další způsoby zajištění náhrady, totiž ze strany oprávněného. V případě správní
exekuce
se naproti tomu jedná o řízení z moci úřední, a proto přichází x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx provedení osobní prohlídky a prohlídky bytu a jiných místností.
Systém exekučních způsobů správní
exekuce
je podobně jako výkon rozxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Část sedmá - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
Zvláštní zákon vylučující užití správního řádu musí obsahovat vlastní úpraxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxho práva. Dostatečnost základních pravidel činnosti se navíc bude hodnotit podle jejich obsahu, nikoli podle toho, zda daný zvláštní zákon má některá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xádu obsahovat dostatečné základní zásady činnosti, při postupu podle tohoto zákona při výkonu veřejné správy se užijí § 2§ 8 správního řádu. Tato zxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxvní úřady (a z povahy věci i pro jejich vedoucí) je nezbytná pro důslednou ochranu práv účastníků řízení. Smyslem zavedení této definice rozhodně není zxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxího tajemníka vyplývající ze služebního zákona.
Ustanovení je odrazem nutnosti zajistit legalitu jakéhokoliv postupu správních orxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxonů, které více či méně odchylně upravují svůj správní proces, bylo nezbytné z důvodu zachování určitého standardu ochrany práv účastníků vymezit přexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x určitém náznaku platný správní řád v § 3 odst. 5. Vzhledem k obecnému požadavku legality je však do budoucna třeba i zde garantovat určitý standard procexxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxh zpětná platnost by mohla přinést určité problémy veřejné správě. Pro stabilitu veřejné správy bude lepší, pokud budou takové úkony, které by jinak byxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx x xxxxxxxx
Navrhovaný termín účinnosti v usnesení vlády č. 602 ze dne 12. června 2002 byl 1. července 2003. Vzhledem k tomu, že předkládaný návrh zákona předstxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Navrhuje se proto posunout nabytí účinnosti zákona k 1. lednu 2005.
Dlouhá legisvakanční lhůta je potřebná pro přípravu správních orgánů a konkrétxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxt postupy při řešení možných problémů. Rovněž je žádoucí, aby všechny správní orgány měly dostatečnou dobu k seznámení se s novou úpravou.
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR