LIT239599CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 370/2017 Sb., o platebním styku

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxo ekonomiku a ministr financí
A. OBECNÁ ČÁST
1. Zhodnocení platného právního stavu
Vzhledem ke skutečnosti, že současná česká právní úprava xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxského právního řádu. Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, ktxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxvého zákona o platebním styku, neboť novela stávajícího zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, není vhodná z důvodu zxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx návrhu zákona o platebním styku nahradí stávající zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.
Nový zákon o platebním styxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxební transakce přes internet, či jiný elektronický kanál, silné ověření uživatele. Toto opatření má za cíl zajistit větší bezpečnost placení přes intxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxel ve své moci (např. mobilní telefon), biometrické údaje (např. otisk prstu, nebo i selfie). Změna oproti stávajícímu stavu je v tom, že povinnost silnxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxictví, které ale již mnohé banky dodržují.
Snížení limitu odpovědnosti uživatele při neautorizované transakci způsobené použitím ztracené/odcixxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxích karet, kdy dochází ke snížení limitu odpovědnosti uživateli za ztrátu z neautorizované transakce na 50 EUR.
Úprava blokace peněžních prostředkx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxuhlas. Jakmile se banka dozví skutečnou výši transakce (skutečná částka za čerpané pohonné hmoty či za služby v hotelu), musí blokaci zrušit.
Informxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxovat rodinné finance.
Nepřímé dání platebního příkazu
Zákon přináší regulaci inovativních způsobů placení prostřednictvím mobilních a internxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxne příjemce již v okamžiku zadání platebního příkazu informaci o tom, zda je na účtu dostatek peněžních prostředků, v důsledku čehož může příjemce již v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtředků
Jedná se o snahu poskytnout alternativu ke klasickým karetním schématům. Nezávislý vydavatel karty následně získává peněžní prostředky prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 ze dne 23. července 2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnosti, lze umožnit prokázání totožnosti, při kterém se využije elektronické identifikace, pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému elektroxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxním styku nezakládá povinnost prokazovat totožnost podle zákona o elektronické identifikaci. Totožnost podle zákona o platebním styku tak lze osvxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxch předpisů, není dostačující, neboť je nezbytné do něj transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platexxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx/64/ES (dále jen "směrnice“), aby byl dosažen soulad právních předpisů ČR a EU. Směrnice nahrazuje původní Směrnici Evropského parlamentu a Rady 200xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxušuje směrnice 97/5/ES, která se zrušuje x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxbním styku lze očekávat finanční dopady na státní rozpočet, avšak v současnosti není možné tyto dopady kvantifikovat. Náklady lze očekávat v souvislxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx veškeré výdaje, které bude třeba vynaložit ze státního rozpočtu, budou uhrazeny v rámci stanovených limitů pro příslušné organizační složky státu a nxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a osobních údajů (DPIA)
Úprava informačních povinností podle ustanovení § 30, 49, 65, 89 106 nebo uchovávání dokumentů podle § 31, 49, 65, 90 a 106 odpoxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x případě silného ověření uživatele podléhá standardnímu režimu legislativy ochrany osobních údajů. Podrobnější zhodnocení z pohledu ochrany soukrxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxika, která mohou vést ke zvýhodnění konkrétních subjektů vůči jiným, spočívají v benevolentním výkonu dohledu a správního řízení ze strany orgánu dohxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxdy možné určit konkrétní subjekty, které jsou odpovědné za rozhodnutí. Na základě výše uvedených skutečností je možné usoudit, že se nepředpokládá vzxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxt. Náklady lze očekávat v souvislosti s vedením správních řízení a při výkonu dohledu a rozhodovací činnosti finančního
arbitra
. Vzhledem k tomu, že zmxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xstavním pořádkem ČR
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Z ústavního pořádku České republiky nevyplývají specifické právxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x1 LPS) a ústavně zaručeného práva podnikat (čl. 26 LPS). Při zásazích do těchto základních práv návrh zákona plně respektuje zásadu, že při stanovení mexx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx ochraně spotřebitele.
Pokud jde o postavení České národní banky, návrh zákona respektuje zásadu, že do činnosti České národní banky lze zasahovat poxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. zásady vyplývající z pojmu demokratického právního státu (čl. 1 Ústavy), zásadu enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí (čl. 2 odst. 2 LPS) a v oblxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx
x
xxxxx xxxxx xxxx xxxx
xxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxouvami a slučitelnost s právními akty EU
Návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s právními akty Evropxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, nevyplývají specifické právní normy dopadající na oblast platebních služeb. Pokud jde o práva zaručxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxl. 8 Úmluvy). Zásahy do těchto práv jsou nezbytné k naplnění legitimního cíle, jímž je zájem na ochraně spotřebitele. Tím je podle názoru předkladatele xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxlu č. 1 k Úmluvě) a v případě práva na soukromý život hospodářský blahobyt země a ochrana práv a svobod jiných (čl. 8 odst. 2 Úmluvy). Kromě toho návrh zákonx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx neomezuje právo osob dotčených zásahy do výše uvedených práv žádat o přezkoumání těchto zásahů soud, a dále zásadu
nullum crimen sine lege
,
nulla poena xxxx xxxx
xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx v rozporu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.), směrnicí Evropského parxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xákona je v souladu s právními akty Evropské unie, s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a s obecnými právními zásadami práva Evropské unie, zejméxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxávní úprava předpokládá zlepšení přístupu určitých skupin spotřebitelů k finančním službám.
11. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení na životnx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Navrhovaná právní úprava není v rozporu se zákazem diskriminace a nemá žádný dopad na rovnost mužů a žen.
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxurenceschopnost.
14. Zhodnocení dopadů na podnikatelské prostředí
Navrhovaná právní úprava předpokládá dopad na podnikatelské prostředí, a tx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xedná např. o ustanovení o předsmluvních informacích, smlouvě o jednorázové platební transakci, rámcové smlouvě, změně závazku z rámcové smlouvy, lhxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xkraje, obce)
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá dopad na územní samosprávné celky.
16. Zhodnocení dopadů na spotřebitele
Navrhovaná práxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xehož účastníky jsou spotřebitelé a rovněž stanovuje jednotné standardy platebního styku a ochrany uživatelů platebních služeb.
17. Zhodnocení doxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxvých srovnávacích stránek navrhovaná právní úprava spíše podporuje výkon statistické služby a zajistí větší množství dat pro výkon statistické služxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
19. Návrh, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení
Vzhledem k nutnosti, aby navrhovaná právní úprava nabyla účixxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. V případě opožděného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxliky by mohlo dojít k prodloužení legislativního procesu, a proto je třeba využít všech možností předvídaných právním řádem, které povedou k jeho urycxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx republiky, provedena včas a začala fungovat ve stejný okamžik, tj. 13. ledna 2018. Opožděná transpozice směrnice do českého právního řádu by znamenalxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxatních členských státech, mohlo by to přeshraniční platební styk výrazně zkomplikovat (zvláště při požadavku na silné ověření uživatele).
V úvahu jx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx muset těmito pravidly řídit již od nabytí účinnosti navrhovaného zákona. Tomu je však třeba přizpůsobit stávající smluvní vztahy mezi poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxný prostor. Z uvedeného důvodu také Ministerstvo financí již během přípravy paragrafového znění uskutečňovalo podrobné konzultace se zástupci komexxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxzsah působnosti zákona o platebním styku. V souvislosti s transpozicí směrnice o platebních službách, směrnice o elektronických penězích, směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxzení o přeshraničních platbách v eurech, nařízení o úhradách a inkasech v eurech a nařízení o mezibankovních poplatcích, která se sice netransponují, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xymezují se některé základní pojmy, se kterými zákon dále pracuje. Jedná se o definice pro účely tohoto zákona, na rozdíl od některých jiných pojmů, kterx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xeníze, platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatel elektronických peněz maléhx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxovány především ty pojmy, u nichž je to nezbytně nutné, tedy pojmy, jejichž obsah neplyne z pojmu samotného (z obecného významu, který je pojmu přisuzovxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxtavci 1 písm. a) (platební transakce)
Platební transakce zahrnuje vedle převodů i platební transakce iniciované příjemcem, uložení peněžních proxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx případy, kdy ke změně pohledávky evidované na účtu dochází, aniž by zde byla dána souvislost mezi plněním, které poskytovatel jménem plátce uskutečňuxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvatel příjemce a příjemce. Není vyloučeno, aby za určitých okolností některé z těchto subjektů splynuly. Plátce může v platebním příkaze určit jako přxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxovatele, který potom v platební transakci vystupuje jako jediný poskytovatel. Může nastat i situace, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xpřevod) svým jménem (plní svůj vlastní dluh) nebo platbu (převod) svým jménem přijímá (přijímá plnění své vlastní pohledávky). Pokud ovšem k takovému xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxnem), nemá taková operace vůbec charakter platební transakce.
K odstavci 1 písm. b) (platební účet)
Platební účet je vymezen jako účet, který slouxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxní převodů, ale i o účty, na které lze pouze vkládat nebo z nich vybírat peněžní prostředky.
Vedle většiny tzv. běžných účtů splňují vymezení platebníhx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že možnost majitele účtu disponovat peněžními prostředky na účtu je výrazně omezena předem dohodnutými podmínkami nebo vázána na další součinnost oxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xvěrové účty (účty, které vede poskytovatel úvěru příjemci úvěru a které slouží k čerpání nebo splácení úvěru) mohou být považovány za platební účty pouxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxě jdoucích splátkách, nejedná se vůbec o platební transakci (poskytovatel plní svůj vlastní dluh přímo příjemci, viz výše), a proto ani takový účet nemxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxtovateli úvěru.
Pokud však jsou peněžní prostředky z úvěrových účtů čerpány pomocí platební transakce ve formě převodu, může úvěrový účet naplnit dexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxh prostředků od příjemce úvěru k jím určeným příjemcům platby není jedním z cílů prováděných převodů, ale pouze nutným způsobem distribuce úvěru a pokux xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby poskytovat službu, která zpravidla platební službou není, jako platební službu a vystupovat v transferu jako poskytovatel i plátce v jedné osoxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxebním účtu. Naopak úvěrový účet nemá charakter platebního účtu, jestliže provádění převodů představuje pouze způsob, kterým si poskytovatel úvěru zxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx, že určení osob, kterým mají být peněžní prostředky převedeny, nezáleží na libovůli příjemce úvěru, neboť toto určení je dáno předem dohodnutými podmxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxálně několika málo převody) apod.
Otázku, zda se jedná o platební účet, je třeba oddělit od otázky, zda se jedná o platební transakci. Pojem platební trxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxce ve formě převodu. Taková platební transakce má potom zpravidla režim jednorázové platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxhledávku za poskytovatelem platebních služeb, k evidenci pohledávky slouží účet, který poskytovatel vede.
K odstavci 1 písm. d) (platební prostřexxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxních a komunikačních technologií zacházelo do konkrétních podrobností. Pod pojem platebního prostředku spadají jak hmotné předměty jako např. platxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxi nebo v mobilním telefonu nebo podobném elektronickém zařízení). Euro-konformní výklad poskytuje i v rozsudku Soudního dvora C 616/11 ze dne 9.4.201x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx postup zadání platebního příkazu prostřednictvím plátcem vlastnoručně podepsaného formuláře platebního příkazu, tak i elektronické zadání platexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxeny k osobě uživatele“.
K odstavci 1 písm. e) až g) (inkaso, úhrada, trvalý příkaz)
Zavádí se definice úhrady, inkasa a trvalého příkazu. Všechny dexxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxhází k odchýlení od definice inkasa, kterou zavádí NOZ v § 2694. Definice v zákoně o platebním styku je určena pouze pro tento zákon a reflektuje používáxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxčerpání a překročení jsou převzaty ze zákona o spotřebitelském úvěru, kdy možnost přečerpání se vztahuje pouze na spotřebitele.
K odstavci 1 písm. jx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxstřednictvím směnek a šeků a úvěrové produkty navázané na platební účet.
K odstavci 1 písm. k) (služba nepřímého dání platebního příkazu)
Nepřímé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxužbu nepřímého dání platebního příkazu poskytuje, neprojevuje při jednání s poskytovatelem plátce svou vůli, ale jedná jménem plátce, nemůže tedy naxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxostřednictvím příjemce, jak je tomu u karetních transakcí.
K odstavci 1 písm. l) (služba informování o platebním účtu)
Informování o platebním účxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxch uživateli. Následně jsou informace předávány uživateli. Tato služba je poskytována prostřednictvím internetu, což je jejím definičním znakem.
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Evropské unie, ale i Island, Lichtenštejnsko a Norsko jako smluvní státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
K odstavci 2 písm. g) (vedoucí osxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, které se podílejí na řízení dané osoby. Vymezení této definice je důležité zvláště pro vymezení podmínek pro udělení povolení k činnosti pro jednotlixx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho část v jiném než domovském členském státě nebo jako provozovna v domovském členském státě. Všechny provozovny v jiném než domovském členském státx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zástupce. Cílem je odlišení pověřeného zástupce od pojmu obchodního zastoupení, jak je definován v NOZ v ustanovení § 2483. Věcně se obchodní zástupcex xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xzavírání smlouvy o platebních službách nebo při poskytování platebních služeb jedná jménem poskytovatele. Upřesňuje se, že pověřeným zástupcem nenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxce má význam především pro platební instituce a instituce elektronických peněz, jejichž pověření zástupci podléhají souhlasu České národní banky. Pxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx 2 písm. j) (skupina)
Vymezení skupiny navazuje na prováděcí nařízení č. 241/2014 k nařízení CRR (č. 575/213), kdy člena skupiny mohou mimo jiné tvořix xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx o vztahy popsané v čl. 7, čl. 10 odst. 1 nebo čl. 113 odst. 6 CRR. Bod 3 míří na personální propojení.
K odstavci 2 písm. k) (platební systém)
Definuje se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xákon jako platební systémy s neodvolatelností zúčtování.
K odstavci 3 písm. a) a b) (plátce a příjemce)
Jedná se sice o pojmy, jejichž význam vyplývx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxění případných nejasností přesto definují. Není vyloučeno, aby plátcem i příjemcem byla tatáž osoba. Může nastat i situace, kdy na jedné straně platebxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxtní dluh) nebo platbu svým jménem přijímá (přijímá plnění své vlastní pohledávky). Tato skutečnost sama o sobě nic nemění na tom, že taková operace má chxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Jedinečný identifikátor je údaj, prostřednictvím kterého je označen uživatel nebo jeho platební účet. Fakticky se tak jedná například o číslo účtu. Vxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxx a provozní doba)
Význam těchto pojmů je sice v obecném jazyce zřejmý, ale pro účely zákona je nezbytné tyto pojmy definovat. Jedná se o den (v případě prxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxovedení konkrétní platební transakce. Oba pojmy mají význam především z hlediska běhu lhůt pro provedení platební transakce. Lhůty delší než jeden dex xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Při vymezení pracovního dne a pracovní doby je třeba brát v úvahu to, zda jsou skutečnosti rozhodné pro vymezení těchto pojmů dostatečně zřejmé i z pohlxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxním styku odpovídá spíše definici úvěru, jak je používán v zákoně o bankách.
K odstavci 4 písm. a) (zúčtování)
Zúčtování zahrnuje započtení vzájexxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxjdříve vypočte čisté pozice a výsledný výrazně nižší počet transakcí pak provede. Nebo systém může jen provádět tzv. gross settlement, tedy provede kaxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx by pak vypořádávaly výsledné transakce (tzv. čistě clearingové systémy provozované například ústředními protistranami).
K odstavci 4 písm. b) (pxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxých vlastních účastníků, ale i účastníků z propojeného systému. Všechny tyto příkazy by pak měly být provedeny, zjednodušeně řečeno, bez ohledu na zahxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxovatel, kdo zadává příkazy do druhého systému).
K odstavci 4 písm. c) (ústřední protistrana)
Ústřední protistrana není prostředníkem mezi účastxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx prodávajícímu a jako prodávající vůči kupujícímu. Ústřední protistrana tak přebírá na sebe riziko selhání původních stran kontraktu, tzv. counterpxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či zásahů s obdobnými účinky, byl zaveden kvůli potřebě chránit noční cykly zpracování příkazů přesahující do dalšího kalendářního dne. Jinými slovy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxání, tedy ochrana systémů, v případě insolvence některého účastníka. Mezi jednotlivými cykly zúčtování pak vždy bývá prodleva, kdy se systém připravxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxla přesně v pravidlech systému, takže není pochybnosti o tom, jak dlouho trvá a kdy přesně nastává. Proto předkladatel zvolil velmi obecnou definici a nxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x platebních službách. Vymezení platebních služeb je poměrně široké. Zákon rozlišuje celkem 8 druhů platebních služeb, přičemž toto rozlišení má význxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zejména v oblasti kapitálu). Druhá směrnice o platebních službách zavedla dvě nové platební služby, a to nepřímé dání platebního příkazu a poskytováxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxní platebních transakcí pro příjemce.
Odstavec 2 výslovně uvádí, že převodem, a tedy platební službou, jsou i bezhotovostní obchody s cizí měnou.
Plxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxci platebních služeb. Jedná se především o platby, které jsou celé provedeny pouze v hotovosti bez účasti či zprostředkování jinou osobou odlišnou od pxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů). K některým případům negativního vymezení platebních služeb lze v podrxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxavci 3 písm. c) bodu 4
Zda se jedná o úzce vymezený okruh dodavatelů, případně zboží nebo služeb, je třeba posuzovat případ od případu. Příkladem mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xámci téže jednotlivé akce (např. Matějská pouť). Úzce vymezená akceptační síť obchodníků nutně neznamená naprostou neměnnost této sítě. Příkladem oxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxlu souvisejících; kupříkladu možnost nákupu veškerého zboží, které lze zakoupit na čerpací stanici, již tuto části výjimky nesplňuje. Naopak palivoxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxavci 3 písm. c) bodům 5 a 6
Nově jsou z působnosti zákona vyňaty stravenky včetně stravenek elektronických. Doposud byly stravenky vyjmuty na základě xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xulturních a sociálních potřeb. Oba typy nástrojů jsou vyňaty za předpokladu, že splňují podmínky pro osvobození od daně podle zákona x xxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx x
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxodeje.
K odstavci 3 písm. d) bodu 5
Jedná se o případy placení prostřednictvím tzv. notářské nebo advokátní úschovy nebo úschovy u exekutora podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
x xxxxavci 3 písm. e)
Platby prováděné poskytovatelem služby elektronických komunikací nebo operátorem podle zákona o elektronických komunikacích jsxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxěcích tónů, aplikací, informačních služeb jako jsou zprávy o počasí atp. Vyňaty jsou rovněž platby prostřednictvím mobilního telefonu za účelem nákuxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xměně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
K odstavci 3 písm. f) bodu 1
Jedná se o vxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxarketu, platí však víc, než je cena nákupu, přičemž obdrží rozdíl mezi cenou nákupu a zaplacenou částkou zpět v hotovosti).
K odstavci 3 písm. f) bodu 2
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxř. o činnost spočívající ve zpracování a uchovávání údajů, o svěřenecké služby a služby na ochranu soukromí, ověřování údajů a totožnosti, poskytovánx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xěmito technickými službami není nepřímé dání platebního příkazu ani služba informování o platebním účtu.
K § 4:
V souladu se směrnicí o institucxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxst zákona obsahuje veřejnoprávní úpravu podmínek výkonu činnosti osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze. Nexxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxk a spořitelních a úvěrních družstev.
2.1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
K § 5 a 6 (oprávnění poskytovat platební služby, oprávnění vydávat elektronické pxxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů, které musí mít povolení podle jiných zákonů na finančím trhu (jako například banky, které musí mít ve své licenci podle zákona o bankách povoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxlší právnické osoby. V tomto případě nad sebou ČNB nevykonává podle § 44c zákona o České národní bance dohled.
Ustanovení § 6 je obdobné k ustanovení § 5 xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxi o přestupcích.
2.2 PLATEBNÍ INSTITUCE
2.2.1 Základní ustanovení
K § 7 a 8:
Ustanovení definuje platební instituci jako osobu oprávněnox xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxti poskytovateli platebních služeb malého rozsahu. Platební instituce nesmí přijímat vklady od veřejnosti, což je činnost, která zůstává vyhrazena xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xlatebních transakcí. Nemožnost přijímat vklady od veřejnosti je jedním z klíčových faktorů odlišujících činnost bank a platebních institucí. Další xxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxt úvěry z jiného veřejnoprávního oprávnění.
Ustanovení § 8 vymezuje činnosti, které může platební instituce vykonávat přímo na základě svého povolexx x xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxé souvisejí s poskytováním platebních služeb. Za služby související s poskytováním platebních služeb lze považovat zejména služby bezprostředně zaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxa podmínka souvislosti s poskytováním platebních služeb.
V souladu se směrnicí jsou dále vymezeny podmínky, za nichž lze poskytování úvěru považovax xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x písm. a) směrnice]. Takový úvěr, pokud je poskytnut platební institucí v jiné členské zemi než domovském státě, musí být splacen do jednoho roku [v soulxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxzeno použít peněžní prostředky, které jí byly svěřeny k provedení platební transakce, k poskytnutí úvěru, což má zajistit ochranu svěřených peněžnícx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxtební instituce nemůže vykonávat jiné činnosti, musí si však pro jejich výkon opatřit veřejnoprávní oprávnění, pokud je toho podle příslušných právnxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxce, pro něž bude poskytování platebních služeb představovat jen xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xegulované a povolované na základě jiných zákonů (např. telekomunikační činnosti). Taková činnost podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. i) nesmí představxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xinností platební instituce, neboť například u mobilních operátorů představují platební služby pouze vedlejší složku jejich činnosti.
2.2.2 Povxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xeská národní banka na základě žádosti. Pro udělení povolení k činnosti musí žadatel splňovat řadu kvalitativních i kvantitativních obezřetnostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxci těchto požadavků snaží v rámci možností používat obdobná vyjádření, jaká se používají v ostatních zákonech upravujících finanční trh. Nově je v zákxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtební transakcí či se zneužitím informací o platebním účtu. Novou podmínkou, aby mohlo být uděleno a následně zachováno povolení k činnosti platební ixxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxv. regulatorní arbitráži, kdy si poskytovatelé vybírali své sídlo dle zvoleného regulatorní režimu, aniž by v dané zemi poskytovali platební služby.
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxit situaci, kdy poskytovatel žádá o licenci ve státě, kde platební služby vůbec neplánuje poskytovat či v konečném důsledku vůbec neposkytuje.
Na zákxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxí osoby, které skutečně řídí činnosti platební instituce v oblasti poskytování platebních služeb. Naopak ustanovení § 9 odst. 1 písm. n) se vztahuje na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxská národní banka jako orgán dohledu úřední sdělení ze dne 3. prosince 2013 k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost.
Odborná způsobilost xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xedoucích osob též dostatečné řídicí zkušenosti (manažerská praxe) z působení na finančním trhu. Při posuzování odborné způsobilosti Česká národní bxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xosuzovanou osobou (v případech, kdy posuzování probíhá formou správního řízení, v rámci nařízeného ústního jednání), případně z dalších skutečnostxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxtu. Při posuzování důvěryhodnosti Česká národní banka taktéž vychází z podkladů předložených žadatelem, z vlastních zjištění (např. informací zjišxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí k činnosti platební instituce i právnické xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxující zahraničním subjektům režim tzv. národního zacházení).
O žádosti o povolení k činnosti platební instituce se rozhoduje ve správním řízení. Usxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxa pro vydání rozhodnutí během přerušení neběží. Žádost o udělení povolení k činnosti platební instituce lze podat pouze elektronicky. Vyhláška České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxpadě změny údajů, na jejichž základě bylo povolení k činnosti uděleno. Na toto ustanovení navazuje možnost České národní banky povolení odejmout v příxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxti, které jsou důvodem zániku povolení k činnosti platební instituce. Jedním z důvodů zániku je vykonatelnost rozhodnutí České národní banky, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxžadavky na činnost platební instituce po zániku povolení do vypořádání závazků vůči uživatelům. V takovém případě platí obdobně pouze ustanovení pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxtál
. Vzhledem k tomu, že zánikem povolení dochází ke ztrátě statusu platební instituce, je třeba speciální ustanovení, které zakotvuje pravomoc dohlxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xinnosti platební instituce sice zaniklo, ale bývalá platební instituce je nadále oprávněna držet tyto prostředky na základě jiného veřejnoprávního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxého rozsahu apod.).
2.2.3 Některé podmínky výkonu činnosti platební instituce
Kapitál
(§ 15 až 18)
K § 15 a 16:
Kapitálové požadavky na plxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxční
kapitál
, přičemž tento počáteční
kapitál
je odstupňován podle druhu poskytovaných platebních služeb, a jednak musí platební instituce podle usxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxu kapitálové přiměřenosti platebních institucí. Jedná se však v podstatě o velmi technickou úpravu, která xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxrech finančního trhu. Metodu (přístup) pro výpočet kapitálové přiměřenosti bude určovat Česká národní banka individuálně pro každou platební instixxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx
x x xxx
xxxxxxxí instituce, jejíž povolení se vztahuje na službu nepřímého dání platebního příkazu, je povinna si sjednat pojištění nebo srovnatelné zajištění pro kxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxteli vede platební účet. Není nezbytně vyžadováno, aby sám poskytovatel sjednal pojištění, nutné je pouze to, aby bylo pojištění sjednáno v jeho prospxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxtovateli nepřímého dání platebního příkazu.
Obdobně si musí platební instituce, jejíž povolení se vztahuje na službu informování o platebním účtu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxbo užití informací o platebním účtu.
Česká národní banka stanoví vyhláškou minimální pojistný limit daných pojištění a minimální výši srovnatelnéhx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxvanou účast na platební instituci povinnost předem oznamovat orgánům dohledu určité dispozice s touto účastí. Na rozdíl od režimu bank a jiných finančxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxkoně definován odkazem na nařízení upravující kapitálové požadavky bank (CRR).
V případě, že Česká národní banka dospěje k závěru, že v důsledku přísxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vydává ve správním řízení, které může Česká národní banka zahájit do 60 pracovních dní ode dne, kdy jí oznámení došlo, resp. ode dne, kdy se dozvěděla, že xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxdek zákaz výkonu hlasovacích práv. Vedle toho zůstává zachována i možnost České národní banky zasáhnout přímo proti platební instituci, protože držexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xx
Řídicí a kontrolní systém (§ 19 a 20)
Stanoví se rámcové požadavky na řídicí a kontrolní systém platební instituce. Způsob plnění těchto požadavků buxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxuje jen velmi kuse, a proto je v této oblasti prostor pro podrobnější úpravu ze strany národního zákonodárce. S drobnými upřesněními se volí obdobná úprxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu pro bankovnictví.
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx
x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxební instituci k provedení platební transakce nepředstavují vklad podle zákona o bankách, a proto je platební instituce smí přijímat, aniž by porušovxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xšak tomuto zákazu podléhají. Peněžní prostředky, které byly platební instituci svěřeny k provedení platební transakce, se nepovažují za elektronicxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxředků uživatelů platebních služeb. Tyto prostředky musejí být odděleny od majetku platební instituce a (dle výběru platební instituce) buď vloženy nx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxezeny v odstavci 5 i pro instituce elektronických peněz, nebo kryty pojištěním. Povinnost chránit peněžní prostředky se vztahuje na všechny platební xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxdně v jakém rozsahu) budou použity na platební nebo jiné služby (typicky např. dobíjení kreditu mobilních telefonů). Pro tento případ stanoví ustanovxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xbsahuje specifickou úpravu pro případ insolvence platební instituce. Směrnice požaduje, aby i v tomto případě byly prostředky uživatelů chráněny přxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxelů budou v insolvenčním řízení respektovány. Navržená konstrukce vyvažuje zájem na ochraně práv uživatelů na straně jedné a zájem na řádném průběhu ixxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxtební transakce a mohly být použity k provedení platební transakce. U hybridních platebních institucí se jedná o ty peněžní prostředky, které i jen potxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x5 až 31)
Podle předchozího zákona o platebním styku platební instituce, která chtěla vykonávat činnost prostřednictvím pověřeného zástupce, tutx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxice o platebních službách plyne, že pověřený zástupce smí jménem platební instituce poskytovat platební služby s účinností jeho zápisu do seznamu plaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx podmínky pro zápis nejsou splněny. Podmínky pro udělení souhlasu stanoví ustanovení § 26.
Z uvedených důvodů nově zákon stanoví, že platební instituxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx službám, které má platební instituce uvedeny v povolení k činnosti. Souhlas s poskytováním platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce vxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxé obsahuje mimo jiné zmocnění k vydání vyhlášky České národní banky. Ustanovení § 28 upravuje oznámení změn údajů uvedených v žádosti. Na rozšíření plaxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení souhlasu.
K § 29:
V souladu s požadavky směrnice se navrhuje upravit situaci, kdy platební instituce svěří výkon některých svých provozxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxební instituce; kromě toho jsou stanoveny omezující podmínky v případě, že význam svěřené činnosti dosahuje určité intenzity z hlediska řádného plněxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtuce podle tohoto zákona. Za určitých okolností se tedy může jednat například o samotné provádění platebních transakcí nebo vedení evidence peněžnícx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxocnění k vydání prováděcího právního předpisu upravujícího podrobnosti plnění této informační povinnosti.
K § 31:
V zájmu transparentního poxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxt stíhá také bývalou platební instituci a právního nástupce platební instituce.
2.2.4 Výkon činnosti platební instituce a zahraniční platební inxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxo zástupce (§ 32 až 35)
Nově je k poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce v hostitelském členském státě třeba souhlasu Čexxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xztahovat jen na ty platební služby, které má platební instituce uvedeny ve svém povolení. Souhlas však nemusí být udělen ke všem takovým službám. Procex xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxt oznámena České národní bance. Na žádost o rozšíření souhlasu se použijí obdobně ustanovení o jeho udělení.
Informování orgánu dohledu hostitelxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxo pověřeného zástupce si Česká národní banka vyžádá stanoviska orgánu dohledu hostitelského členského státu. K tomuto stanovisku Česká národní bankx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxch.
V souladu s požadavkem směrnice se zavádí informační xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtě.
Výkon činnosti platební instituce v hostitelském členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce (§ 38 až 40)
V pxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxo poskytování platebních služeb v rámci volného pohybu služeb bez využití svobody usazení tedy není potřeba souhlas České národní banky. I v tomto přípxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxském státě může v České republice vykonávat ty činnosti uvedené v ustanovení § 8, k jejichž výkonu je oprávněna na základě povolení uděleného domovským xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xeznamu nebo registru vedeném orgánem dohledu domovského členského státu. Odstavec 2 se týká všech způsobů přeshraničního poskytování služeb.
2.x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxa poskytovatelů, kteří mají oprávnění pouze k platební službě informování o platebním účtu. Na tuto skupinu poskytovatelů se uplatní obdobný režim jaxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xovolení k činnosti správce informací o platebním účtu
Podmínky pro udělení povolení k činnosti poskytovatele informací o platebním účtu jsou obdobxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu není slučitelné povolení k činnosti platební instituce nebo instituce elektronických peněz, neboť obě tato povolení v sobě mohou zahrnovat i sluxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxckých peněz malého rozsahu je povolen, jelikož daní malí poskytovatelé mají službu informování o platebním účtu zapovězenu.
Udělení povolení k čxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxm pro udělení povolení k činnosti platební instituce. Nevyžaduje se oproti platební instituci počáteční
kapitál
, vyžaduje se ovšem řídící a kontrolnx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxých v žádosti o udělení povolení je opět vymezena v prováděcím předpise.
V ustanovení § 45 se stanoví důvody, kdy
ex lege
zaniká povolení k činnosti posxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxu nemusí splňovat kapitálové požadavky), přesto ale nese riziko spojené s neoprávněným získáním a užitím informací o platebním účtu. Z toho důvodu je vxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxx
xxxxxxí se rámcové požadavky na řídicí a kontrolní systém správce informací o platebním účtu. Způsob plnění těchto požadavků bude dále konkretizován v prováxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xuse, a proto je v této oblasti prostor pro podrobnější úpravu ze strany národního zákonodárce. S drobnými upřesněními se volí obdobná úprava jako v ostaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxtu stejná jako je pro platební instituce.
Správce informací o platebním účtu není oprávněn poskytovat jiné platební služby, než službu informování o xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxjí-li ji výslovně povolenou. Dále službu o informování o platebním účtu mohou poskytovat banky nebo spořitelní a úvěrní družstva, mají-li oprávnění vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxebním účtu v hostitelském členském státě
Výkon činnosti správce informací o platebním účtu v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxného zástupce v hostitelském členském státě. K výkonu činnosti je třeba souhlasu České národní banky, avšak případný postih za výkon činnosti bez udělxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxbních služeb. Režim je obdobný jako u platebních institucí.
Informování orgánu dohledu hostitelského členského státu (§ 53 a 54)
Stanoví se režxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxitelském členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce (§ 55 až 57)
V případě přeshraničního poskytování služeb bez vyxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxebních služeb v rámci volného pohybu služeb bez využití svobody usazení tedy není potřeba souhlas České národní banky. I v tomto případě je však výkon čixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxtebním účtu na základě oprávnění uděleného orgánem dohledu domovského členského státu. Uvedené činnosti může v České republice vykonávat prostřednxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxe se při přeshraničním poskytování služeb uplatní regulační technické normy Evropského orgánu pro bankovnictví, které budou přijaty jako prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xOZSAHU
2.4.1 Základní ustanovení
K § 58:
Směrnice o platebních službách umožňuje členským státům, aby využily národní diskrece a zakotvily xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xladené na platební instituce. Jejich oprávnění k činnosti není však spojeno s tzv. jednotným pasem, a opravňuje tedy k poskytování platebních služeb pxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx využívá a zakotvuje kategorii poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu; obdobně jako v předchozím zákoně o platebním styku. Omezení rozsahu pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxskytovat platební služby vzniká udělením povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu. V režimu předchozího zákona o platebnxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxosti směnárníka podle zákona o směnárenské činnosti nebo úpravy udělení povolení k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru poxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxci zápisem do seznamu.
2.4.2 Povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
Udělení povolení k činnosti poskytovatele pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxužeb malého rozsahu. V režimu předchozího zákona o platebním styku vznikalo oprávnění poskytovat platební služby zápisem do registru. Nová právní kxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xe však blíží úpravě v zákoně o spotřebitelském úvěru.
Podmínky pro udělení povolení jsou obdobné jako podmínky pro registraci v režimu předchozího záxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxně podniká, a pobočku v České republice. Vzhledem k definici pobočky tak stačí, má-li žádatel sídlo v České republice, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x České republice. Nově oproti stávajícímu zákonu bude zkoumána i bezúhonnost osob, které mají na osobě žadatele kvalifikovanou účast. Nově bude také sxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxn o spotřebitelském úvěru se stanoví podmínky pro udělení povolení, které se vztahuje na poskytování spotřebitelského úvěru.
Vyhoví-li Česká nároxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxo případě nevyhotovuje.
Zánik povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu (§ 62 až 64)
V ustanovení § 62 se vymezují se důxxxxx xxx
xx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxtovatele platebních služeb malého rozsahu po zániku povolení do vypořádání závazků vůči uživatelům. V takovém případě platí obdobně pouze ustanovenx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžeb malého rozsahu, je třeba speciální ustanovení, které zakotvuje pravomoc dohledu České národní banky ve vztahu k povinnostem uvedeným v odstavci 1x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxlo, ale býval poskytovatele platebních služeb malého rozsahu je nadále oprávněn držet tyto prostředky na základě jiného veřejnoprávního oprávnění (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxxx xxatebních služeb malého rozsahu má možnost rozšířit si portfolio platebních služeb, které poskytuje. Odkazuje se na obdobné použití určitých ustanovxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxtele platebních služeb malého rozsahu
K § 65:
Stanoví se některé podmínky výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, a to xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxužeb na základě jednotné licence, které u poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu nepřipadá v úvahu, a také na ustanovení o kapitálových požadxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxtebních služeb malého rozsahu ukládají specifické povinnosti týkající se ochrany uživatelů platebních služeb. Odkazem na zákon o spotřebitelském úxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxo povinností není v rozporu se směrnicí, neboť v tomto případě neplatí princip plné harmonizace.
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze - instituce elektronických peněz. Vzhledem k tomu, že směrnice o elektronických penězích přibližuje právní úpravu institucí elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxx xby stejné myšlenky byly pokud možno vyjádřeny stejnými výrazy.
Bylo zvažováno i (alespoň částečné) použití metody odkazů na právní úpravu platebnícx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxých otázek jako právní úprava platebních institucí, avšak v jednotlivých případech existují rozdíly v tom, zda se u institucí elektronických peněz taxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxní úprava vztahuje jak na vydávání elektronických peněz, tak na poskytování platebních služeb (s rozlišením, zda se platební služby týkají nebo netýkxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v recitálech a rozdělením odkazů na obecné v čl. 3 a zvláštní (např. čl. 6 nebo 7), což ovšem v podmínkách české legislativní techniky stěží připadá v úvahxx
xx
xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x§ 65), kde se navrhuje její zachování, obdobně jako u vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu ve vztahu k právní úpravě institucí elektronickýxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
K § 66:
Zákon vymezuje činnosti, které může instituce elektronických peněz vykonávat přímo na základě svého povolení k činnosti, aniž by k tomu potxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxtronických peněz nebo nikoli - instituce elektronických peněz tedy může poskytovat i platební služby a v tomto smyslu v sobě povolení k činnosti institxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxytováním platebních služeb. Za služby související s poskytováním platebních služeb lze považovat zejména služby bezprostředně zajišťující provádxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxlosti s poskytováním platebních služeb. Ustanovení dále vymezuje podmínky, za nichž lze poskytování úvěru považovat za činnost související s vydáváxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxonávat jiné činnosti, musí si však pro jejich výkon opatřit veřejnoprávní oprávnění, pokud je toho podle příslušných právních předpisů třeba.
2.5xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xřípadě platebních institucí. Významnější rozdíl se týká pouze požadavku na počáteční
kapitál
.
Povolení k činnosti uděluje Česká národní banka na záxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx § 68 odst. 1 vymezuje hmotněprávní požadavky, které musí být splněny, aby mohlo být žádosti vyhověno. Ustanovení § 68 odst. 1 umožňuje udělit povolení k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxrodní smlouvy (srov. různé mezinárodní smlouvy zaručující zahraničním subjektům režim tzv. národního zacházení). K pojmu důvěryhodnost a odborná zxxxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xe zabránit situaci, kdy poskytovatel žádá o licenci ve státě, kde platební služby vůbec neplánuje poskytovat či v konečném důsledku vůbec neposkytujex
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxí povolení k činnosti instituce elektronických peněz. Struktura daného ustanovení je inspirována zákonem o spotřebitelském úvěru.
O žádosti o povoxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxvy správního řízení podle správního řádu.
Ustanovení § 70 ukládá instituci elektronických peněz oznamovací povinnost v případě podstatné změny údaxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podmínek pro jeho udělení, případně zúžit jeho rozsah. I v případě oznamování změn je v zákoně obsaženo zmocnění pro vydání vyhlášky, která upraví nálexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx
xxxxx povolení k činnosti instituce elektronických peněz (§ 71 až 73)
Vymezují se důvody, kdy
ex lege
zaniká povolení k činnosti instituce elektronickýcx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxbo držitelům. V takovém případě platí obdobně pouze ustanovení pro ochranu svěřených peněžních prostředků uživatelů nebo držitelů. Tím se upouští zexxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxtě statusu instituce elektronických peněz, je třeba speciální ustanovení, které zakotvuje pravomoc dohledu České národní banky ve vztahu k povinnosxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxckých peněz sice bylo odňato nebo zaniklo, ale bývalá instituce elektronických peněz je nadále oprávněna držet tyto prostředky na základě jiného veřexxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxronických peněz. Tato změna rozsahu se může týkat jen povolených platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz. Odkazuje se na obdobné poxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxtituce elektronických peněz
K § 74:
Kapitálové požadavky na instituce elektronických peněz jsou dvojího druhu. Jednak musí mít instituce elekxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xur. Kromě toho musí instituce elektronických peněz podle odstavců 3 až 5 průběžně udržovat svůj
kapitál
v určité výši (tzv. kapitálová přiměřenost). xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xteré se netýkají elektronických peněz, který se vypočítá stejně jako u platebních institucí podle tzv. přístupů A, B nebo C; b) kapitálový požadavek ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxz v oběhu elektronických peněz v oběhu. Instituce elektronických peněz musí mít vždy
kapitál
, který je nejméně roven součtu obou těchto požadavků.
Mexxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Česká národní banka bude moci v případě změny okolností schválenou metodu i změnit, což se promítá do ustanovení § 74 odst. 4. Česká národní banka rovněž xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxt snížen či zvýšen až o 20%.
K § 75:
Stanoví se povinnost instituce elektronických peněz, jejíž povolení k činnosti se vztahuje na službu nepříméhx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxjistný limit a výši zajištění stanovené ve vyhlášce České národní banky.
K § 76:
Směrnice o elektronických penězích zakotvuje pro osoby držící kxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxmu bank a jiných finančních institucí se však nejedná o povinnost vyžádat si k nabytí těchto účastí nebo k dispozicím jimi předchozí souhlas.
V případěx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx není vhodná nebo způsobilá, může s tím vyslovit nesouhlas. Nesouhlas se vydává ve správním řízení, které může Česká národní banka zahájit do 60 pracovnxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxné účasti nesouhlas, má to za následek zákaz výkonu hlasovacích práv. Vedle toho zůstává zachována i možnost České národní banky zasáhnout přímo proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxí povolení. K pojmu důvěryhodnost viz § 9.
Řídicí a kontrolní systém (§ 77 a 78)
Ustanovení § 77 a 78 stanoví rámcové požadavky na řídicí a kontrolní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxckých penězích otázku řídicího a kontrolního systému instituce elektronických peněz upravuje jen velmi kuse, a proto je v této oblasti prostor pro podxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxavujících finanční trh. K pojmu důvěryhodnost a odborná způsobilost viz § 9.
Ochrana peněžních prostředků (§ 79 až 83)
Uživatelé svěřují své proxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxká elektronických peněz. Smyslem úpravy ustanovení § 79 až 83 je předejít situacím, kdy by instituce elektronických peněz při svém podnikání prohospoxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxckých peněz disponují, připomínají vklady, které jsou však přísně regulovány. Důležitým faktem je rovněž omezená možnost použití peněžních prostřexxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx elektronických peněz nebo k provedení platební transakce nepředstavují vklad podle zákona o bankách, a proto je instituce elektronických peněz smí pxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxení platební transakce nebo k vydání elektronických peněz však tomuto zákazu podléhají. Pro odlišení peněžních prostředků přijatých za účelem vydánx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxodleně vyměněny.
Ustanovení § 80 stanoví specifické požadavky na ochranu přijatých peněžních prostředků. Tyto prostředky musejí být evidovány oddxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxho a úvěrního družstva, nebo specifickým způsobem investovány do nízkorizikových aktiv, která jsou svodně upravena v ustanovení § 22 odst. 5. Směrnicx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxestovat. Reaguje se tím na mimořádné tržní situace, kdy i aktiva, která jsou jinak pokládána za nízkoriziková (např. dluhopisy určitého státu) této vlxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxsobilých nízkorizikových aktiv upraven. Důvody pro uložení takového opatření mohou spočívat v mimořádné situaci na finančním trhu, zvýšeném riziku x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxré by nebylo možno docílit změnou zákonné úpravy. Volí se obdobná právní úprava, jako v předchozím zákoně o platebním styku.
V některých případech svěxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx platební nebo jiné služby (typicky např. dobíjení kreditu mobilních telefonů). Pro tento případ obsahuje ustanovení § 82 odst. 1 pravidlo určující, jxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz dochází okamžitě, zatímco odpovídající peněžní prostředky jsou vydavateli převáděny pomocí karetní transakce. Vydavatel má v takovém případx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x závislosti na lhůtách platebního styku. Pro tento případ stanoví ustanovení § 82 odst. 2, že v takovém případě se sice peněžní prostředky považují za přxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxiku připsání na platební účet instituce elektronických peněz, ovšem nejpozději po uplynutí pěti pracovních dnů od vydání elektronických peněz. Toto xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxích prostředků odkazuje směrnice o elektronických penězích na směrnici o platebních službách, která podobné speciální ustanovení neobsahuje.
Ustxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxtucí (srov. § 24).
Vydávání a distribuce elektronických peněz a poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce instituce elexxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxnictvím pověřených zástupců, avšak umožňuje jim, aby elektronické peníze distribuovaly prostřednictvím třetích osob, které jednají jejich jménemx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxcí podle směrnice o platebních službách (na rozdíl od nich však nepodléhají registrační proceduře, neboť pověřených zástupců distribuujících elektxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxo svoji činnost v oblasti platebních služeb využívat i běžné pověřené zástupce, jejichž režim je stejný jako režim pověřených zástupců platebních insxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxěrnice se navrhuje upravit situaci, kdy instituce elektronických peněz svěří výkon některých svých činností týkajících se poskytování platebních sxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. I tato možnost podléhá oznamovací povinnosti ze strany instituce elektronických peněz; kromě toho jsou stanoveny omezující podmínky v případě, že vxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxí vyhlášky upravující podrobnosti plnění této informační povinnosti. Na rozdíl od právní úpravy platebních institucí je instituce elektronických pxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxná právní úprava mezi směrnicí o elektronických penězích a směrnicí o platebních službách.
K § 90:
V zájmu transparentního poskytování platebnxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx a záznamy. Stejná povinnost se vztahuje také na bývalou instituci elektronických peněz a jejího právního nástupce.
2.5.4 Výkon činnosti institucx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxěz v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce (§ 91 až 93)
Nově je k poskytování platebních služeb prostřednicxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Ustanovení § 91 stanovuje podmínky pro udělení souhlasu. Souhlas se může vztahovat jen na ty platební služby, které má instituce elektronických peněz xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxmi v ustanovení § 92. Pozdější změna údajů uvedených v žádosti o udělení souhlasu musí být oznámena České národní bance. Na žádost o rozšíření souhlasu sx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce si Česká národní banka vyžádá stanoviska xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se provádí směrnice o platebních službách.
V souladu s požadavkem směrnice se zavádí informační povinxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxkém státě.
Výkon činnosti instituce elektronických peněz jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce (§ 96 až 98)
V případě přexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxání platebních služeb v rámci volného pohybu služeb bez využití svobody usazení tedy není potřeba souhlas České národní banky. I v tomto případě je však xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxenském státě může v České republice vykonávat ty činnosti uvedené x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe však v souladu se směrnicí nelze vydávat elektronické peníze. Uvedené činnosti může v České republice vykonávat prostřednictvím pobočky nebo pověřxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxKÝCH PENĚZ MALÉHO ROZSAHU
Směrnice o elektronických penězích umožňuje členským státům, aby využily národní diskrece a zakotvily mírnější regulatxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxituce elektronických peněz. Jejich oprávnění k činnosti není však spojeno s tzv. jednotným pasem, a opravňuje tedy k vydávání elektronických peněz a pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xavrhovaná úprava této možnosti využívá, což se odráží v zakotvení kategorie vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, která byla upravena již x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxronických peněz malého rozsahu pouze právnická osoba. Stejně jako u poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu může malý vydavatel elektronickxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxy nevzniká automaticky.
Ustanovení upravuje limit pro průměr vydaných elektronických peněz v oběhu, do kterého lze vydávat elektronické peníze ve zxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxkých penězích umožňuje. Stejný limit byl obsažen i v dosavadní právní úpravě. Stejně jako v dosavadní právní úpravě není stanoven limit pro jednotlivý xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnických peněz malého rozsahu poskytuje platební služby, které se netýkají elektronických peněz, platí pro něho stejné limity jako po poskytovatele pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx
x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektronických peněz v oběhu. Tento pojem má význam jednak pro výpočet limitu výjimky (srov. § 99 odst. 2), jednak pro výpočet kapitálových požadavků pxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxají z vydaných peněz, a počítá se jako aritmetický průměr hodnot ke konci každého kalendářního dne za předchozích šest měsíců. Ustanovení směrnice o elxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xyplývá z povahy věci. Rovněž není třeba výslovně uvádět, že výpočet se provádí 1. dne v měsíci, neboť ani případný výpočet v jiný den na výsledku nic neměnxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxého rozsahu
Udělení povolení k činnosti vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxnik povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu (§ 103 až 105)
Vymezují se důvody, kdy zaniká
ex lege
povolení k činnosti vydxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xániku povolení do vypořádání závazků vůči uživatelům nebo držitelům. V takovém případě platí obdobně pouze ustanovení pro ochranu svěřených peněžníxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxu, je třeba speciální ustanovení, které zakotvuje pravomoc dohledu České národní banky ve vztahu k povinnostem uvedeným v odstavci 1. Odstavec 2 stanoxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ale bývalý vydavatel elektronických peněz malého rozsahu je nadále oprávněn držet tyto prostředky na základě jiného veřejnoprávního oprávnění (banxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxt o rozšíření povolení k činnosti, postupuje se analogicky jako při podání žádosti o udělení povolení.
2.6.3 Některé podmínky výkonu činnosti vydaxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxrany peněžních prostředků, která platí pro instituce elektronických peněz. Stejně se uplatní pravidla pro uchovávání záznamů a informační povinnosxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xo kterou jsou poskytovateli peněžní prostředky svěřeny k provedení platební transakce. Obdobně jako u poskytovatele platebních služeb malého rozsaxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
3 PLATEBNÍ SYSTÉMY
3.1 PŘÍSTUP K PLATEBNÍM SYSTÉMŮM
K § 107 a 108:
Směrnice o platebních službách vyžaduje, aby pravidla platebních systéxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxm užívat zároveň služeb jiných platebních systémů. Tyto požadavky jsou promítnuty v ustanovení § 107. Uvedené požadavky se však nevztahují na platebnx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx
x x xxxx
x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxní platebních příkazů prostřednictvím platebního systému s neodvolatelností zúčtování. Předává-li účastník platebního systému s neodvolatelnosxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxožnit předávat platební příkazy i jiným osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xěkterý z účastníků systému tuto možnost nabízí. V případě odmítnutí uzavřít smlouvu by měly být zájemci o uzavření smlouvy zajišťující zprostředkovaxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
3.2 PLATEBNÍ SYSTÉM S NEODVOLATELNOSTÍ ZÚČTOVÁNÍ
Tato část navrhované právní úpravy je převzata ze stávajícího zákona o platebním styku. Platexxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxě používán pro platební systémy ve smyslu směrnice o platebních službách.
3.2.1 Základní ustanovení
K § 110:
Platební systém s neodvolatelnoxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xennými papíry, dále musí zúčtování platebních transakcí probíhat podle českého práva a na základě stanovených pravidel. Pro platnost volby českého pxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxkované účastníky mít sídlo nebo ústředí v České republice. Posledním znakem je skutečnost, že tento systém byl oznámen Českou národní bankou Evropské xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxém nemohl dále fungovat, ale dojde u něho ke ztrátě neodvolatelnosti zúčtování, tedy k vynětí ze zvláštního režimu v insolvenčním řízení. Jinými slovy xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxodléhá žádné regulaci. Nicméně z hlediska systémového rizika, které provozování těchto neregulovaných systémů může znamenat a znamená, není tento sxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxrmativní, neboť samotná směrnice o seznamu platebních systémů nehovoří, a ani nezakládá povinnost Evropské komisi tento seznam vést. Přesto tento sexxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxx
xx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxy v případě insolvence některého z jejich účastníků či v případě obdobných zásahů orgánů veřejné moci.
Odstavec 2 vymezuje pojem „zahraniční platebnx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxto stát daný systém nahlásil Evropské komisi. Vzhledem k tomu, co bylo výše řečeno o povaze seznamu Evropské komise, není odkaz na tento seznam použit. Pxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx 3 reflektuje skutečnost, že platební systém je z právního hlediska soukromoprávním vztahem založeným smlouvou. Zakládací smlouva nemusí být totožnx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x x xxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxa možnost tento seznam rozšířit. Důvodem je snaha chránit platební systémy, neboť každý systém je tak stabilní, jak stabilní jsou jeho účastníci. V dobx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxchny dluhy ručí
de facto
stát, též skýtají záruku splnění všech závazků a velmi nízké pravděpodobnosti úpadku. Členské státy nicméně nepřistupují přxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxes nastavená přístupová kritéria či systém řízení rizik zajistí maximální stabilitu systému. Je třeba zdůraznit, že toto ustanovení představuje pouxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xikoliv.
Odstavec 2 pak pouze staví na jisto, že zde vyjmenované funkce mohou být sdílené mezi více entitami. Druhá možnost, že jeden účastník může vykoxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xe dovoleno).
3.2.2 Provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování
Pravidla systému (§ 112 až 116)
K § 112:
V odstavci 1 je rexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxci by jinak těžko mohl jakýkoliv systém efektivně fungovat. Směrnice samotná stanoví pouze požadavek, aby zúčtování probíhalo podle daných pravidel x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x tom, jakým způsobem tato pravidla mají být stanovena či měněna. Ve své podstatě jde totiž o soukromoprávní vztahy mezi účastníky systému.
V odstavci 2 xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxximu, zejména jsou zakotveny požadavky transpoziční jako povinnost stanovit okamžik neodvolatelnosti či přijetí příkazu nebo provozní den. Některx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xhyb vzniklých při zúčtování nebo požadavek na pravidla přístupu k rizikům.
K § 113:
Odstavec 1 stanoví povinnost dodržovat pravidla systému jak xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxu nahrazuje souhlas s jejich dodržováním na základě smlouvy, neboť pravidla systému netvoří součást zakladatelské smlouvy ani přístupových smluv. Nxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxí dodržování vlastních pravidel účastníky v jím provozovaném systému (tato opatření jsou povinnou součástí pravidel). Nicméně, selže-li provozovaxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx.
K § 114:
Pravidla systému jsou zásadní pro fungování celého systému a tím i z úhlu dohledu, proto podléhá každá jejich změna souhlasu České národxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxá domněnka, že souhlas byl dán.
K § 115:
V odstavci 1 je zakotvena ochrana příkazů k zúčtování zadaných do systému proti jejich jednostrannému odvxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxlech systému tedy již nelze příkaz k zúčtování jednostranně odvolat a tak příkaz může postoupit do další fáze zúčtovacího cyklu. U některých systémů je xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxtuace, kdy by neodvolatelnost příkazu podle odstavce jedna mohla být prolomena například určitými pravidly insolvenčního řízení, neboť obecně je třxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxtnost transakcí provedených před okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku. V návětí tohoto ustanovení je pak kvalifikační znak těchto rozhodnutí či zásaxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxíkazu systémem (v anglickém znění možná výstižněji „moment of entry“, tedy spíše okamžik vstupu příkazu do systému), od kterého nelze technicky příkax xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxn bez ohledu na cokoliv, aby vůbec mohlo zúčtování řádně a bezpečně fungovat. Tato ochrana je zcela zásadní u clearingových systémů provádějících multxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xozhodnutí či zásazích orgánů veřejné moci provozovatel systému příkazy k zúčtování insolventního účastníka vyjmout, neměl by dopustit jejich přijexx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxvozovatele) z propojeného systému.
Celé výše uvedené ustanovení ale neznamená, že by insolventní účastník automaticky musel být vyloučen ze systémxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxx xxstavci jsou vyňaty z režimu insolvenčního zákona i prostředky na vypořádacím účtu insolventního účastníka, kdy přednostně musí být splněny jeho závxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxz insolventního účastníka, ať ve vlastním nebo propojeném systému, přijat systémem a zúčtován i po okamžiku vydání rozhodnutí o úpadku, a jsou stanovexx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxodnutí o úpadku v okamžiku neodvolatelnosti příkazu není znám. Oproti původní úpravě SFD je tedy „ochrana“ předsazena již xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxhlášení relevantních rozhodnutí v insolvenčním rejstříku neznamená automaticky znalost tohoto rozhodnutí.
K § 116:
Odstavec 1 stanoví najisxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxny různými způsoby od jednoduchého účastenství až po sdílení vypořádacích platforem bez faktické vzájemné účasti alespoň provozovatelů systémů. Stxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxranami smlouvy měli být provozovatelé propojených systémů, neboť to jsou oni, kdo systém provozují a jen oni mohou provést potřebné změny vypořádacícx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxéna pokud jde o okamžik, ke kterému se příkaz považuje za jednostranně neodvolatelný, a o okamžik, ke kterému se takový příkaz považuje za přijatý systéxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxností zúčtování
K § 117:
Ustanovení definuje provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování jako osobu, které bylo k provozovxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čímž dojde ke splnění jednoho z definičních znaků platebního systému s neodvolatelností zúčtování. Provozovatelem systému není ten, kdo poskytuje pxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxbního systému s neodvolatelností zúčtování (§ 118 a 119)
Ustanovení vymezuje podmínky pro udělení povolení k provozování systému.
Povolení k provxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Pokud jsou tyto požadavky splněny, Česká národní banka žádosti vyhoví a povolení udělí. Návrh zákona se při formulaci těchto požadavků snaží v rámci moxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xa 730 000 eur. Vychází se z toho, že rizika, kterým je provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování vystaven, mohou být tak jako tak nesxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx x xohoto hlediska význam pouze jako určitá regulace vstupu do odvětví.
Ustanovení § 118 odst. 2 reflektuje velmi rychlý vývoj v oblasti zúčtování transaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xby mohla Česká republika plně využít těchto pozitivních změn, je naprosto nezbytné odstranit z českého právního řádu veškeré bariéry v tomto směru a umxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx systém CLS vypořádávající obchody s měnami (dosud 17 měn z různých států světa) je provozován CLS Bank International se sídlem v New Yorku, tedy vůbec mixx xxxxx xxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx jímž se platební systém s neodvolatelností zúčtování řídí, nemá ve srovnávaných právních úpravách obdoby. Zahraniční právní úpravy buď otázku sídla xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem modifikuje výkon dohledu nad tímto provozovatelem. K tomu lze poznamenat, že již dnes jsou k dispozici různé formy spolupráce se zahraničnímx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxké komisi, že se zúčtování řídí vhodnými pravidly. Dohlížení systémů a jejich provozovatelů je čistě otázka národní volby, nevyplývá z evropské legisxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xídlo v zahraničí. Z těchto důvodů byl dohled nad zahraničními subjekty „změkčen“ a omezen jen na činnosti, které lze realizovat na dálku, jako schvalovxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xankci v podobě odnětí povolení a odhlášení systému u Evropské komise.
K pojmu důvěryhodnost a odborná způsobilost viz § 9.
Ustanovení § 118 odst. 3 staxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, přičemž v ustanovení § 119 jsou vymezeny odchylky od obecné právní úpravy správního řízení podle správního řádu. S ohledem na klíčovou roli pravidel sxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxliv změnu údajů, na jejichž základě mu bylo uděleno povolení k provozování systému. V případě neplnění této povinnosti může být provozovateli povolenx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx
x xxxxxxvení § 120 se rozlišují případy, kdy povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování zaniká
ex lege
.
Při zániku povolení může xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xanka může platební systém odhlásit u Evropské komise teprve po provedení tohoto zúčtování. Bývalý provozovatel má vůči účastníkům informační povinnxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx Informační povinnosti provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování
K § 122 až 124:
V xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxmovací povinnosti orgánů veřejné moci
K § 125 a 126:
Oznamovací povinnosti zakotvené v ustanoveních § 125 a § 126 odst. 4 a 5 se uplatní v případě insxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxozumí provozovatele systému, nebo v případě účastníka zahraničního systému příslušný orgán jiného členského státu.
Ustanovení § 126 odst. 1 a 3 upraxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxopské komisi i systém mezibankovního platebního styku, který provozuje podle zákona o České národní bance.
4 PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PLxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx7:
Ustanovení části čtvrté hlavy I obsahují soukromoprávní pravidla pro poskytování platebních služeb. V ustanovení § 127 je zdůrazněn smluvní zákxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxuvní typ, může mít charakter různých smluvních typů, spojovat jejich jednotlivé prvky nebo může mít i charakter inominátního kontraktu. O smlouvu o plxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxb) poskytnout platební službu ve smyslu ustanovení § 3. Pojem smlouvy o platebních službách je třeba chápat materiálně; režimu smlouvy o platebních slxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxebních službách je bez významu, zda je poskytovatel rovněž nositelem příslušného veřejnoprávního oprávnění, soukromoprávní pravidla zákona se budxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxkladní formy. Může se týkat buď řady platebních transakcí v rámcové smlouvě předem neurčených (pro tento případ se zavádí legislativní zkratka “rámcoxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxou (pro její označení se zavádí legislativní zkratka “smlouva o jednorázové platební transakci”). Novým typem smluv jsou smlouvy upravující službu nxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxdu nemohou být bez dalšího podřazeny pod režim rámcové smlouvy ani pod režim smlouvy o jednorázové platební transakci. Toto rozlišení má význam z hledixxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxdě rámcových smluv jsou stanoveny mnohem komplexněji než je tomu u smlouvy o jednorázové platební transakci).
Je třeba říci, že členění v odstavci 1 nixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxpadě jedněch navazujících obchodních podmínek. Obsahem smlouvy o platebních službách mohou být i další ujednání, než je uvedeno v § 127.
K § 128 a 12xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxtanoví možnost sjednat si odchylnou úpravu. Výslovné zakotvení této zásady je nezbytné, neboť se jedná o opak obecné zásady vyplývající z občanského zxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytovatele a za jakých podmínek. Dále je stanoveno, za jakých podmínek se určitá ustanovení části čtvrté nepoužijí. Jedná se o transakce z nebo do stxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx soukromoprávní části. To však nebrání členským státům na ně stejnou právní úpravu, jaká je obsažena ve směrnici, vztáhnout svým národním právním předxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxtanovení § 128 odst. 2 se jedná o situaci, kdy poskytovatel plátce i poskytovatel příjemce poskytují platební službu v členském státě, a to jakémkoliv, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxvatelem příjemce je jeden a týž poskytovatel. Ve výše uvedených případech se nepoužijí ustanovení o předsmluvních informacích týkajících se maximálxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxovou smlouvou.
V ustanovení § 128 odst. 3 je popsána stejná situace jako v odstavci 2. V těchto případech se mohou poskytovatel plátce a plátce dohodou oxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce.
Dispozitivní
je rovněž zákaz provádění srážek z částky platební transakce. Odxxxxxx x x x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxní § 128 odst. 4 je popsán typ transakcí, kdy pouze jeden z poskytovatelů na obou koncích transakce poskytuje platební službu v členském státě. Buď poskyxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ustanovení o lhůtě k provedení platební transakce poskytovatelem plátce, ustanovení o rozdělení úplaty mezi plátce a příjemce (§ 130 odst. 2) a ustanoxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx x xxxxného typu transakcí jako v odstavci 4 možnost dohodou se odchýlit od lhůty pro provedení platební transakce poskytovatelem plátce, pravidel pro vrácexx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxledání informací o nesprávně provedené platební transakci.
V ustanovení § 128 odst. 6 se obecně vymezuje možnost stran odchýlit se dohodou od vypočtexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxluvní strany, která v zásadě nemá možnost s dokonalou znalostí věci posoudit skutečné výhody a případná rizika odchylné smluvní úpravy. Směrnice o plaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxitele. Návrh zákona na rozdíl od předchozího zákona nepřistupuje k drobným podnikatelům stejně jako ke spotřebitelům. Předchozí zákon o platebním stxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, že ostatní právní předpisy spíše od dělení na drobné podnikatele v návaznosti na
kogentní
podmínky smluvních ujednání spíše ustupují, je v návrhu věxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxedků pro drobné platby. Na to navazuje také mírnější úprava některých informačních povinností. Platební prostředky pro drobné platby jsou definovánx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxí sloužit jako levná a snadná alternativa pro účely placení za levné zboží a služby a nemají být proto zatíženy přílišnými požadavky. Pokud jde o částky a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtředků, kterými dává uživatel podle rámcové smlouvy příkaz k platební transakci s elektronickými penězi. Vzhledem k tomu, že využívání těchto služebx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxkcí navýšeny. V případě jiných než vnitrostátních platebních transakcí se jedná o částku odpovídající nejvýše 30 eurům pro jednu platební transakci, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xe jedná o částky dvojnásobné. V případě platebních transakcí s elektronickými penězi je stanovena shodně částka odpovídající nejvýše 500 eurům, a to pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxatební služby úplatu; smlouva o platebních službách je tedy zásadně smlouvou úplatnou. Úplata však nesmí být sjednána za splnění zákonných povinnostx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx výslovně nepřipouští. I v takovém případě musí mít tato úplata smluvní základ, musí být přiměřená a musí odpovídat skutečným nákladům poskytovatele.
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxi úplatu. Pokud by se však jednalo o informace, které se poskytují nebo zpřístupňují nad rámec minimálního standardu na vyžádání uživatele, lze si úplaxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxované prostřednictvím jiných komunikačních kanálů. Dohoda x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x bez tohoto ujednání; jinak by totiž nebyla splněna podmínka, že vyšší než minimální standard byl vyžádán uživatelem.
Ustanovení § 130 odst. 2 a 3 obsahxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxní službu povinně uplatnit tzv. princip SHARE, tedy sdílení poplatků, který v praxi znamená, že plátce i příjemce každý platí úplatu, kterou požaduje jxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxátce úplatu nebo mu nabízel slevu. Tím se sleduje posílení využívání těch platebních prostředků, které jsou pro zúčastněné strany nejefektivnější.
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxí OUR, kdy plátce nese veškeré poplatky, neboť i na takovém rozdělení poplatků může mít plátce oprávněný zájem.
K § 131:
V ustanovení § 131 odst. 1 a x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxřístupnění.
Nově vymezení poskytnutí informací reaguje na eurokonformní výklad daný rozsudkem Evropského soudního dvora ve věci předběžné otázky xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxtivně sdělí uživateli. Poskytovaná informace musí být zachycena na trvalém nosiči dat [srov. definici v ustanovení § 2 odst. 3 písm. h)]. Trvalým nosičxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na nichž lze ukládat elektronickou poštu. Za poskytnutí informací lze považovat i zaslání informací do individualizované schránky na internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxzměnit a dále jsou splněny všechny další uvedené podmínky poskytnutí informací -zároveň je zaslána informace o této zprávě na běžný e-mail klienta.
Zxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxně od poskytovatele platebních služeb nebo vložit platební kartu do terminálu pro tisk výpisů z účtu. Poskytovatel platebních služeb musí pro tento účxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxřístupněné informace nesmí uživatele nepřiměřeně zatěžovat.
Nepřebírá se § 78 odst. 3 předchozího zákona o platebním styku, který upravoval tzv. přxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xe stejnému závěru lze dospět již na základě obecné právní úpravy. Při dokazování, zda určitá povinnost byla nebo nebyla splněna, tíží oprávněnou stranx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx), zatímco to, že tato povinnost splněním zanikla, prokazuje strana povinná. Zákon neřeší ani to, jakým způsobem má být splnění informační povinnosti xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx xx xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnností poskytovatele (a okrajově též jiných osob) vůči uživateli. Informační povinnosti jsou stanoveny různě pro různé situace, jedná se jak o informxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxh transakcích v průběhu trvání závazku ze smlouvy. Přísnější informační povinnosti jsou stanoveny v případě rámcové smlouvy, kdy se až na výjimky vyžaxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxvatelů. V případě smlouvy o jednorázové platební transakci jsou uživateli informace zpřístupňovány, pokud však o to uživatel požádá, je poskytovatex xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xnformačních povinností jsou podle § 132 odst. 4 zúženy v případě, kdy je předán platební příkaz k jednorázové platební transakci platebním prostředkex xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxtnuty nebo zpřístupněny na základě rámcové smlouvy. Toto pravidlo se použije jak v případě předsmluvních informací, tak i následně za účelem splnění ixxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx o orgánu dohledu, kterým je v České republice Česká národní banka. Není ale vyloučeno, že se uživatel a poskytovatel dohodnou na použití českého práva i x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x vracení autorizované částky u inkas podle § 176.
Porušení předsmluvních informačních povinností nemá obecně za následek neplatnost smlouvy, avšak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu). Kromě toho nastupuje také veřejnoprávní odpovědnost poskytovatele za příslušný přestupek.
V ustanovení § 136 je postaveno na jisto, že informacx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxí § 137 písm. a) se odkazuje na dohodu ohledně způsobu komunikace, jako je internetové bankovnictví, kanály pro doručování zpráv atp.
V ustanovení § 13x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimosoudního řešení sporů, což v ČR zajišťuje finanční arbitr, a také informace o orgánu dohledu, což je v zásadě Česká národní banka, ovšem mohou nastax x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxpy platebních služeb, tedy pro službu nepřímého dání platebního příkazu a službu informování o platebním účtu. Prostředky komunikace mezi stranami pxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx využití těchto typů služeb.
Ustanovení § 148 upravuje informační povinnosti x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxena informační povinnost pro přijemce při uplatnění tzv. surcharge, tedy úplaty za použití určitého platebního prostředku jako je podnikatelská plaxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě platebních prostředků pro drobné platby. Vychází se ze specifické povahy těchto platebních prostředků, srov. z obdobných důvodů ustanovení x xxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x x xxx xx xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xmlouvy jinak než výslovným souhlasem obou smluvních stran. V současnosti jsou konkludentní změny závazků ze smluv v bankovní praxi poměrně běžné. Směxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxu, pouze pokud si to strany sjednaly a pokud jsou splněny podmínky podle § 152 odst. 3. Jedná se tedy o speciální případ vůči § 1752 občanského zákoníku.
Ofxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxní rámcová smlouva. Poskytovatel má tedy možnost volby, zda v případě odmítnutí oferty smlouvu s uživatelem vypoví, nebo si klienta ponechá ve stávajíxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x
xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxpadě odmítnutí oferty závazek z rámcové smlouvy bez výpovědní lhůty a bezúplatně vypovědět. Zůstane-li uživatel v dvouměsíční lhůtě nečinný, platí, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx2 učinit i jednostranně. Jedná se o určité změny úrokových sazeb a směnných kurzů. Jsou-li tyto změny pro uživatele příznivější, mohou být učiněny bez jxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxní § 153 a 154 jsou upraveny podmínky výpovědi závazku z rámcové smlouvy, a to odlišně pro výpověď ze strany uživatele a ze strany poskytovatele. Zároveň xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx § 153 odst. 2 bezúplatně vypovědět závazek z rámcové smlouvy, pokud od okamžiku jejího uzavření uplynula doba delší než půl roku. Toto opatření by mělo nxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx úplata stanovena za určité období, v jehož průběhu dojde ke skončení závazku z rámcové smlouvy. Byla-li úplata zaplacena předem, musí být její poměrná xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx období, jestliže k ukončení smluvního vztahu dojde v průběhu tohoto období.
Pokud jde o institut odstoupení od smlouvy, není v zákoně výslovně upravexx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxravou institutu výpovědi.
4.1.4 Provedení platební transakce
4.1.4.1 Autorizace platební transakce
K § 156:
Podmínkou autorizace plaxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxzhodující dohoda plátce a jeho poskytovatele. Nedostatek souhlasu má za následek, že platební transakce je neautorizovaná, z čehož mohou vzniknout pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxvedení ukládá poskytovateli plátce jiný zákon, se rozumí např. výkon rozhodutí přikázáním pohledávky z účtu.
K § 157:
Ustanovení upravuje podmxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxtí i příjemce. V odstavci 2 se výslovně formuluje pravidlo pro odvolání souhlasu s inkasem (věta první) a s platebními transakcemi iniciovanými příjemxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxakce iniciované příjemcem si lze představit spíše hypoteticky. Přesto je třeba respektovat, že i pro tyto platební transakce má směrnice o platebních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxhoda týkat platební transakce iniciované příjemcem, je třeba, aby s tím příjemce souhlasil.
4.1.4.2 Platební příkaz
K § 158:
V ustanovení § 1xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xransakce, pokud se strany nedohodnou na odložené splatnosti platebního příkazu podle odstavce 2. Odstavec 3 stanoví fikci, podle níž je příkaz, který xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xoskytovatel dohodnout na určitém okamžiku blízko konce provozní doby, po kterém bude považován za okamžik přijetí platebního příkazu až začátek náslxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Např. určení, které by konci provozní doby předcházelo o mnoho hodin, by evidentně nebylo v souladu s uvedeným požadavkem.
Odloženou splatnost platxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx počet platebních příkazů v budoucnu.
K § 159:
Ustanovení § 159 zakotvuje pravidlo, podle něhož může, resp. musí, poskytovatel odmítnout platebxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xusí být sděleno uživateli v zákonné lhůtě, pokud tomu nebrání jiné právní předpisy.
K § 160:
Důsledkem xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxatební příkaz odvolat, aniž by vznikly vysoké náklady v důsledku zásahu do systému. Proto je nezbytné stanovit jasnou lhůtu pro odvolání příkazu, což sx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxjemce, což jsou typicky karetní platební transakce, a platební příkaz daný nepřímo nelze odvolat poté, co plátce předal svůj příkaz předal příjemci nexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx poskytovatel plátce má stále možnost platební příkaz odmítnout v souladu s ustanovení § 159.
Nepřímé dání platebního příkazu (§ 161 a 162)
Stanoví xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xe kterému dává platební příkaz plátce, alternativou ke karetním transakcím. V některých zemí jsou dané služby již využivány při plátbách prostřednicxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xrostřednictvím jiného poskytovatele, tzv. třetí strany. Následně dochází ke komunikaci mezi poskytovateli, kdy je třetí strana informována o přijexx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxformaci o možnosti zaplacení. Je nutné poznamenat, že směrnice o platebních službách a následně ani zákon o platebním styku nestanoví nic o garanční fxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxut platební příkaz má, například z důvodu nedostatku peněžních prostředků.
Činnost třetích stran je založena na faktu, že v souvislosti s nepřímo danxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxtřebných k dání platebního příkazu.
Omezení stanovené v ustanovení § 162 písm. f) je třeba vztahovat na službu nepřímého dání platebního příkazu. Nezxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xa nakládání s osobními údaji uživatele k jiným účelům, než je služba nepřímého dání platebního příkazu.
4.1.4.3 Platební prostředek
K § 163 až 1xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxona v ustanovení § 2 odst. 1 písm. d). Plátce a poskytovatel si mohou dohodnout maximální limit částky platebních transakcí provedených za určité obdobxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxánit poskytovatele i plátce před neoprávněným nebo neautorizovaným použitím jeho platebního prostředku, anebo chránit poskytovatele před čerpáníx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xůznými okolnostmi jako je výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu, který poskytovate uživateli vede. V souvislosti s blokací platebního prostxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxdpisy proti praní špinavých peněz.
V souvislosti s vydáním a používáním platebního prostředku se v ustanovení § 165 a 166 stanoví určité povinnosti jax xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxení § 167 se stanoví maximální úplata, která poskytovateli náleží v souvislosti s nahrazením platebního prostředku v důsledku jeho ztráty, odcizení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxím otázka jejich včasného provedení. Zákon proto stanoví v ustanovení § 168 až 173 v souladu se směrnicí o platebních službách jednoznačné lhůty, a to prx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v případě, kdy okamžik přijetí peněžních prostředků od uživatele nebo připsání částky platební transakce připadá na okamžik mimo provozní dobu poskyxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxiž v zákoně vázána lhůta “neprodleně”, kterou poskytovatel nemůže dodržet mimo svou provozní dobu. Delší lhůty jsou v zákoně vyjádřeny přímo počtem prxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxch prostředků na účet poskytovatele příjemce nanejvýš jeden pracovní den, kromě výjimek stanovených v odstavcích 2 a 3, kdy je možné si dohodnout i jinox xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ke kterým byl dán papírový platební příkaz a které zahrnují pouze v ustanovení uvedené směny měn. Lhůtu dvou dnů je možné si sjednat i pro transakce v českxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xzv. lhůty D+4.
K § 170:
Podle ustanovení § 170 má připsání částky na účet příjemce nastat neprodleně po té, co poskytovatel příjemce obdržel tuto čxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxi poskytovatel příjemce v rámci dané platební transakce směnu měn mezi jinou měnou než měnou členského státu, prodlužuje se lhůta o jeden pracovní den. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xasový úsek, který je pro poskytovatele objektivně nezbytný ke splnění jeho povinností.
Pokud jde o lhůty k připsání částky na účet příjemce, které podxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxmotné připsání na účet poskytovatele příjemce, ale i to, že tento poskytovatel obdrží od poskytovatele plátce všechny podklady potřebné pro připsání xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxechává tuto otázku xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxmto případě má být částka připsána na účet příjemce ve stejný den, kdy nastal okamžik přijetí platebního příkazu. Není-li připsání na platební účet možxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxůtu o jeden den delší. V tomto případě byla využita národní diskrece umožňující stanovit v případě vnitrostátních platebních transakcí kratší lhůty, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xčet. Pokud je vklad učiněn na platební účet spotřebitele a jedná se o prostředky vložené v měně, v níž je účet veden, musí být peněžní prostředky připsány xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxovní den po dni přijetí prostředků.
Lhůta “neprodleně” pro splnění povinnosti připsat částku platební transakce na účet příjemce může z povahy věci zxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xterý je nezbytný pro přepočítání nebo jiné zpracování vložené hotovosti, ověření její pravosti apod. I nadále by tedy měla být možná stávající praxe přxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxut na určitých okamžicích, kdy je noční trezor vybírán, s tím, že teprve tímto okamžikem dochází k přijetí peněžních prostředků.
K § 173:
V ustanoxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxi provedení platební transakce
K § 174:
V ustanovení § 174 se určuje, kdy v případě platebních transakcí nastává den valuty peněžních prostředkůx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
K § 175:
Podle odstavce 1 lze odepsat částku platební transakce nejdříve zároveň s příjetím platebního příkazu. V případě příchozích platebních traxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na platební účet příjemce.
K § 176:
Ustanovení § 176 stanoví pro případ autorizované platební transakce z podnětu nebo prostřednictvím příjemcx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxučit v rámcové smlouvě za předpokladu, že autorizace platební transakce proběhla přímo bez zprostředkování mezi plátcem a poskytovatelem a plátce byx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxa povinnost poskytnout doklady, které nasvědčují tomu, že jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxacovních dní od obdržení žádosti částku platební transakce vrátit plátci, nebo její vrácení odmítnout. V případě odmítnutí poskytovatele vrátit požxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxu. Běh desetidenní lhůty sice není ve směrnici ani v zákoně vázán na splnění dokládací povinnosti plátce, avšak nesplní-li plátce tuto svoji povinnost x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlení poskytovatele, případně opravňuje poskytovatele odepřít vzájemné plnění (§ 1911 občanského zákoníku).
K § 177:
Ustanovení § 177 zakotvuxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx úpravy je zabezpečit jistotu plátce, že prostřednictvím převodu uhradí svůj dluh v plné výši. Ustanovení je
dispozitivní
pro transakce mimo EHP a pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platebních karet, ke kterým je veden platební účet s nulovým zůstatkem. Uživatel prostřednictvím těchto karet zaplatí a peněžní prostředky jsou mu poxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxbním účtu uživatele dosahuje, nebo nedosahuje částky karetní platební transakce. Odpověď poskytovatele vedoucího účet by se měla omezti na pouhé sděxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx standardních pravidel a zákon pro něj žádné odchylky od obecného režimu nestanoví.
Pojem zůstatek na platebním účtu, včetně případného úvěrového ráxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxvý rámec, konkrétně tu část úvěrového rámce, která dosud nebyla čerpána.
K § 180:
Problematiku blokace pěněžních prostředků doposud první směrxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx samoobslužných čerpacích stanicích, rezervaci hotelu, kdy není dopředu jasné, jaké množství zboží a služeb bude uživatel čerpat. Nově se stanoví, že xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxví o skutečné částce transakce, nejpozději při přijetí platebního příkazu. Zároveň se zrušením blokace poskytovat zpravidla začne provádět souvisexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce
K § 181 a 182:
Neautorizovanou platební transakcí xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxladu se směrnicí jednoznačné rozhraničení případů, kdy je neautorizovaná platební transakce k tíži poskytovatele plátce a kdy ztrátu z této transakcx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxvané platební transakce spočívá povinnost nápravy ze strany poskytovatele plátce v restituční povinnosti (uvedení účtu plátce do stavu, v němž by bylx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxá neprodleně poté, co plátce svému poskytovateli neautorizovanou platební transakci oznámil, nebo kdy poskytovatel jinak zjistí neautorizovanou pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxat určitý, nepříliš dlouhý časový úsek, který je pro poskytovatele objektivně nezbytný ke zjištění, zda se skutečně jedná o neautorizovanou platební xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxvářena aplikační praxí. V jednoduchých případech by prodleva mezi oznámením neautorizované platební transakce a splněním restituční povinnosti měxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxo skutečnost zjistil jinak.
Povinnost poskytovatele napravit neautorizovanou transakci na základě vlastního zjištění nic nemění na ustanovení § 1xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x důvodu opožděného vytknutí.
V rozsahu, v jakém nese plátce ztrátu z neautorizované platební transakce, se vylučuje resp. snižuje povinnost poskytoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxl důvod se domnívat, že plátce jednal podvodně, a jestliže to poskytovatel písemně oznámí orgánu dohledu. Nedojde-li tedy k oznámení orgánu dohledu, lxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx plátci poskytovatel, který mu vede platební účet. Tento poskytovatel se následně může domáhat nápravy po poskytovateli služby nepřímého dání platebxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxli vede platební účet. To však nic nemění na tom, že případnou škodu je povinen napravit ten, kdo ji způsobil. Povinnost poskytovatele nepřímého dání plxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci se považuje transakce, která trpí vadami, co do obsahu, tak i času. Nesprávně provedená platební transakce je tedy i transakce pozdě provedexxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxuje rozhraničení mezi případy, kdy za nesprávně provedenou platební transakci odpovídá poskytovatel plátce plátci a kdy za ni odpovídá poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xomáhat nápravy po poskytovateli služby nepřímého dání platebního příkazu.
V případě nepřímého dání platebního příkazu je náprava nesprávně provedxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxit ten, kdo ji způsobil. Povinnost poskytovatele služby nepřímého dání platebního příkazu tak není tímto ustanovením dotčena.
K § 184:
Ustanovxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxytovateli plátce vůči plátci restituční povinnost (uvedení účtu plátce do stavu, v němž by byl, kdyby k neautorizované platební transakci nedošlo, rexxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxe mít zájem spíše na jejím dodatečném správném provedení než na splnění restituční povinnosti, a proto se restituční povinnost poskytovatele plátce uxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxadě splní poskytovatel plátce neprodleně svoji povinnost zajistit připsání částky platební transakce na účet poskytovatele příjemce.
Odstavec 4 sxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxvec 5 stanoví možnost poskytovatele plátce požadovat, aby poskytovatel příjemce uvedel platební účet příjemce do stavu, v němž by byl, kdyby poskytovxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nepřízniví následek pro příjemce, který vznikl jednáním poskytovatele plátce.
K § 185:
V ustanovení § 185 je zakotvena zvláštní povinnost poskxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxně provedenou platební transakci.
K § 186:
Ustanovení § 186 vymezuje význam jedinečného identifikátoru v tom smyslu, že platební transakce se pxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxní dává možnost plátci, který zadal chybně číslo účtu příjemce, pokusit se získat zpět peněžní prostředky od nezamýšleného příjemce.
4.1.5.3 Spolxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxkce byla neautorizována nebo nesprávně provedena. Povinnost je plněna vůči uživateli. V případě nepřímo daného platebního příkazu má povinnost doloxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx platební transakce nevylučuje právo na náhradu škody nebo na vrácení bezdůvodného obohacení. Čeho se však lze domáhat nápravou nesprávně provedené nxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxího příkazu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxatelů těchto služeb a uživatele. Uživatel se tedy v těchto případech má obracet přímo na poskytovatele dané služby, nikoliv na poskytovatele, který mu xxxx xxxxx
x x xxxx
x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnsakci poskytovateli. Při jejím nedodržení vzniká poskytovateli právo odepřít nápravu z důvodu opožděného oznámení. Rozlišuje se subjektivní lhůtx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxžděné oznámení, v důsledku čehož soud nebo jiný příslušný orgán právo uživateli nepřizná. Výjimkou jsou případy, kdy poskytovatel nesplnil svoji infxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxovedenou platební transakci, vůči poskytovateli, který danou chybu způsobil. Ustanovení má nově velký význam v případě tzv. třetích stran, kdy směrnxxx xxxxxxxxx xxx xx
xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxrý vede uživateli platební účet, má právo na následný postih vůči poskytovateli služby nepřímého dání platebního příkazu. Ustanovení je do jisté míry xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxanovením není dotčeno právno na vydání bezdůvodného obohacení, právo na náhradu škody nebo jiná práva vyplývající ze smlouvy mezi poskytovateli nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xovinností vyplývajících z jeho povinnosti napravit neautorizovanou nebo nesprávně provednou platební transakci z důvodu tzv. vyšší moci. Ustanovexx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xomto případě se může vztahovat na
regres
, který nevzniká na základě smlouvy mezi účastníky (smlouvu mají poskytovatelé s klientem, ale sami nemusí být x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xílem je umožnit uživateli zmocnit poskytovatele dané služby, aby získával informace o platebním účtu uživatele a souvisejících platebních transakcxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xčet přístupný prostřednictvím internetu.
K § 191:
Ustanovení zajišťuje fungování služby informování o platebním účtu. Souhlas udělený uživatxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxskytovateli, který uživateli vede účet, dokud tomuto poskytovateli nedojde do jeho dispožiční xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xterý on vede, a že tento souhlas udělil uživatel.
Ostavec 3 upravuje podmínky, za kterých může poskytovatel, který vede uživateli platební účet, odmíxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxormací informovat Českou národní banku.
K § 192:
Ustanovení vymezuje rámec, v jakém je služba informování o platebním účtu poskytována. Omezenx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxání o platebním účtu poskytovala uživateli i jiné služby a dohodla se s uživatelem na získání a na nakládání s osobními údaji uživatele k jiným účelům, nex xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx elektronických peněz dochází na základě smluvního vztahu mezi vydavatelem a držitelem. Smlouva o vydání elektronických peněz je zpravidla spojena sx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxvu třeba aplikovat také ustanovení části čtvrté hlavy I o smlouvě o platebních službách.
V odstavci 2 je vyjádřena zásada vydávání elektronických penxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xesmí vydavatel poskytovat držiteli úroky ani jiné výhody závislé na délce doby, po kterou držitel elektronické peníze drží. Jedná se o důležité ustanoxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxnické peníze od dlouhodobých vkladů (které jsou i nadále vyhrazeny pouze bankám a spořitelním a úvěrním družstvům). Poskytování jiných výhod, které nxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxx xxxěna patří k základním soukromoprávním institutům spojeným s vydáváním elektronických peněz. Možnost požadovat kdykoli zpětnou výměnu je zárukou, kxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvit minimální vyměnitelnou částku.
Zpětná výměna je v zásadě zdarma (výjimky jsou uvedeny v ustanovení § 195 odst. 3), na požádání držitele, a je možná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxsahuje speciální ustanovení, podle něhož se počátek běhu promlčecí doby u práva na zpětnou výměnu odkládá až k okamžiku zániku právního vztahu ze smlouxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxt. 3 je ve zvláštních případech možné požadovat za provedení zpětné výměny poplatek přiměřený nákladům, a to v případě, že to bylo mezi vydavatelem a držxxxxxx xxxxxxxxx x xxx
xx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxž jeden rok po konci závazku ze smlouvy o vydání elektronických peněz, nebo
3.
držitel vypoví závazek ze smlouvy o vydání elektronických peněz, ktexx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxníci, kterým je elektronickými penězi placeno) nemají garantováno právo na zpětnou výměnu v rozsahu ustanovení § 194. V případě podnikatele záleží na xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx SPOJENÝCH S PLATEBNÍM ÚČTEM
K § 197:
Ustanovení spolu s ustanovením § 263 zmocňuje Českou národní banku k vydání prováděcího právního předpisu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxská národní banka při tvorbě vyhlášky zohlední standardizaci pojmů a definic provedenou prováděcím právním předpisem Evropské komise vydaným k provxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxroveň obsaženy v přímo použitelném předpise Evropské komise, zohlední jednotné evropské označení. Služby, které nebudou obsaženy v evropském seznaxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx které jsou obsaženy ve vyhlášce České národní banky, označení a definici, kterou tato vyhláška stanoví. V dokumentech poskytovaných nebo zpřístupněxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxtí jednotných označení je vyžadováno i ve smluvní a předsmluvní dokumentaci k platebnímu účtu a dále pak v písemných obchodních a reklamních informačnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxy atp. Jiné nebo doplňující označení je možné použít, jestliže je zřetelně uvedeno jednotné označení. Takto stanovené požadavky jsou tedy mírnější nex x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xednotné označení zřetelně uvedeno.
Z hlediska časové působnosti bude jednotná terminologie vyžadována s nabytím účinnosti nového zákona u smluv noxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxdardizovaná terminologie bude tvořena jednak na národní a jednak na evropské úrovni. Česká národní banka zaslala dne 18.9.2015 předběžný seznam služxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xterým provede čl. 3 odst. 5 směrnice o základním platebním účtu. Česká národní banka u příslušných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxele informovat uživatele platebních služeb o skutečnosti, zda lze uzavřít smlouvu o platebním účtu i bez nákupu zboží nebo služeb, které nejsou službox xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx služeb.
K § 199:
Záměrem směrnice o základním platebním účtu bylo poskytnout klientovi před uzavřením smlouvy o platebním účtu předsmluvní infxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xznačení stanoví vyhláška České národní banky.
Informace podle daného ustanovení budou poskytovány v dokumentu, jehož podobu stanoví přímo použitexxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxbních služeb. Na žádost bude dokument uživateli bezplatně poskytnut. Poskytovatel má povinnost poskytnout a zpřístupnit informace způsobem stanovxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxm účtem a jejich definic, které budou standardizovány vyhláškou České národní banky. Klientům by tak měl být zpřístupněn a na žádost poskytnut jakýsi sxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x definice i jiných služeb spojených s platebním účtem. Poskytovatel má povinnost poskytnout a zpřístupnit informace způsobem stanoveným v ustanovenx x xxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxbním účtem a informace týkající se úroků za předchozí kalendářní rok. Poskytovatel má povinnost poskytnout informace způsobem stanoveným v ustanovexx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx úplatu, dopadá na tento soubor rovněž požadavek odstavce 2. Podle odstavce 2 písm. a) tak bude o tomto souboru podána informace o souhrnné úplatě a počtu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxendářní rok. Výsledný dokument by měl sloužit k porovnání služeb, které čerpá od různých poskytovatelů. Zákon rovněž stanoví kvalitu poskytovaných ixxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxumentu, jehož podobu stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie. Na Evropskou komisi je přenesena pravomoc přijímat prováděcí technické normy pxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxí Evropské unie. Prováděcí technické normy se přijímají ve formě nařízení nebo rozhodnutí. Vyhlašují se v Úředním věstníku Evropské unie a vstupují v pxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
K § 202:
Ustanovení stanoví pravidla srovnání služeb spojených s platebním účtem na internetu. Provozovateli srovnávacích internetových stráxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxch službách spojených s platebním účtem, které jsou předmětem harmonizace ve vyhlášce České národní banky. Návrh pak stanoví další náležitosti srovnxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxránek provozující dané stránky jako podnikaní tak budou muset dodržovat pravidla stanovená směrnicí. Tím bude dodržen požadavek směrnice na existenxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxánky provozovány bankou v rámci vedlejší činnosti, bude orgánem dohledu v souladu se současným stavem Česká národní banka.
Provozovatel srovnávacíxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xd poskytovatelů, na svých internetových stránkách, veřejnosti tak budou k dispozici údaje o webových adresách stránek a jejich provozovatelích.
Rexxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxky ukončí provoz nebo přestanou splňovat kritéria kvality, měl by členský stát zajistit, aby spotřebitelé měli na vnitrostátní úrovni v přiměřené dobx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx soukromé bázi, měla by Česká republika přesto zajistit jejich existenci. Za této situace by Ministerstvo financí mohlo přistoupit například k zadání xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxci stránek, je zabezpečit jejich fungování veřejným orgánem.
Provozovatel srovnávacích internetových stránek bude čerpat informace o úplatě za slxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxovozovatel nemůže zajistit, aby poskytovatelé vždy účtovali částky, které zveřejňují například v předsmluvních informacích či cenících.
Poskytoxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxtěna relevance zdrojů informací, ze kterých může provozovatel srovnávacích stránek čerpat.
5.2 ZMĚNA PLATEBNÍHO ÚČTU
5.2.1 Vnitrostátní změxx xxxxxxxxxx xxxx
x x xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx dobrovolně zavázaly v rámci tzv. Kodexu mobility vytvořeného Českou bankovní asociací.
Po nabytí účinnosti navrhované novely budou na požádání užixxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxu účtu zahajuje uživatel u poskytovatele, který mu xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, má jménem uživatele požádat o provedení činností potřebných ke změně účtu tzv. dosavadního poskytovatele, kterého uživatel určil.
Nový poskytovaxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se zákonem upravujícím opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, může spoléhat na vlastní způsoby ověření totožnosti klienta, jako přihlxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xový poskytovatel. Formulář má uživateli umožnit snadno určit úkony, které mají nový a dosavadní poskytovatel při změně účtu provést. Zahájit změnu plxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxel trvalý příkaz, a inkas, které má dosavadní poskytovatel přestat provádět [§ 204 odst. 1 písm. b)], a o kterých má informovat nového poskytovatele (§ 2xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxasech provedených během posledních 13 měsíců.
Nový poskytovatel do 5 dnů po obdržení údajů stanovených ve formuláři jménem uživatele požádá dosavadxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxvedení služby změna platebního účtu třeba právního jednání všech majitelů účtu. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 2663 NOZ, které stanoví, že v příxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxvuje vznik, změnu nebo zánik smlouvy o účtu. Služba změna platebního účtu je tedy nakládáním s účtem v tomto smyslu.
K § 204 a 205:
V ustanoveních § 2xx x x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxytovatelů nejpozději ve lhůtě 12 dnů.
Ustanovení § 204 stanoví povinnost dosavadního poskytovatele přestat provádět převody peněžních prostředkůx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxovatelem a přestat přijímat příchozí převody peněžních prostředků. Všechny tyto úkony však dosavadní poskytovatel provede pouze pokud o to uživatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
Převod peněžních prostředků dosavadním poskytovatelem bude považován za běžnou platební transakci, na kterou se uplatní standardní lhůty zákona.
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxl pravidelně se opakující převody a příjemce, který je oprávněn dát platební příkaz k inkasu). Údaje, které třetí osoby obdrží, mají pouze informativnx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xo ani jedná-li jménem uživatele, nemá oprávnění zasahovat do soukromoprávního vztahu mezi plátcem a příjemcem v případě, že změna obsahu smlouvy může xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxst informovat plátce a příjemce sám prostřednictvím standardizovaných dopisů, které mu poskytne nový poskytovatel.
Nový poskytovatel začne v den uxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxace novému poskytovateli (§ 204 odst. 2).
Navrhovaná úprava nestanoví zvláštní úpravu náhrady škody, neboť se uplatní obecná úprava občanského právxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxšení zákona se jedná o odpovědnost subjektivní, tj. za zavinění, a v případě porušení smluvní povinnosti se jedná o odpovědnost objektivní bez ohledu nx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xšak třeba si uvědomit, že tyto povinnosti vznikly na základě smluvního vztahu, neboť dosavadní i nový poskytovatel jsou ve smluvním vztahu s uživatelexx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxkulpace
, může se zprostit povinnosti k náhradě škody na základě liberačních důvodů, které NOZ stanoví v ustanovení § 2913 odst. 2.
K § 206 až 208:
Pxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xoskytovatele. Požadovat úplatu je vyloučeno za poskytnutí informací týkajících se stávajících trvalých příkazů a souhlasů k inkasu uživatele a také xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxli zpřístupnit nebo poskytnout. Poskytovatel je povinen mj. informovat uživatele o způsobu mimosoudního řešení sporů. Poskytovatel je povinen poskxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a poskytovatelem platebních služeb je finanční arbitr.
Služba změna platebního účtu je možná pouze mezi platebními účty vedenými ve stejné měně a pouxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxy pouze omezenému okruhu uživatelů.
5.2.2 Součinnost při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu
K § 209:
Novela neupravuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxle poskytnout na požádání uživatele součinnost při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu. Pomoc tuzemského poskytovatele spočívá xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxovení § 131. Poskytovatel dále převede veškeré peněžní prostředky na účet vedený v jiném členském státě za předpokladu, že ho o to uživatel požádá a sdělx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xLATEBNÍ ÚČET
K § 210:
Základní platební účet nabízí banky nebo zahraniční banky, které mají pobočku umístěnou na území České republiky. V souladx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na zřízení základního platebního účtu vzniká spotřebiteli, který je osobou oprávněně pobývající v členském státě. Definice osoby oprávněně pobývajxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xsvědčit, že je osobou oprávněně pobývající v členském státě.
Na výzvu spotřebitele předloží poskytovatel tomuto spotřebiteli návrh smluvních podmxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxřebitel má následně lhůtu k prostudování návrhu. Pokud do 5 pracovních dnů od předložení návrhu prohlásí, že s návrhem souhlasí, je poskytovatel povinxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxek.
Poskytovatel není povinen návrh smluvních podmínek předložit nebo ho odvolat za podmínek uvedených v ustanovení § 210 odst. 3.
Poskytovatel nepxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zákon upravující opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákon upravující provádění mezinárodních sankcí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxdmínek. Informační povinnost se neuplatní, pokud by tím došlo k porušení zákona upravující opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a finaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxt je veden v české měně.
K § 211:
Poskytovatel není oprávněn podmínit uzavření smlouvy o základním platebním účtu úplatným čerpáním služeb neuvexxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx
x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x musí být majiteli základního platebního účtu poskytnuty vždy, jestliže jsou poskytovány ostatním spotřebitelům, kterým poskytovatel vede platebnx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxskytuje. Na poskytování služeb podle ustanovení § 212 odst. 1 se také uplatní úplata podle ustanovení § 213.
Poskytovatel musí umožnit majiteli záklaxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxtu, než je účet základní. Majitelé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxžbám spojeným s platebním účtem, včetně různých prémiových produktů, lze říci, že není důvodné vylučovat přístup majitele základního platebního účtx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxné služby není zákonem nijak regulována.
K § 213:
Zákon stanoví, že poskytovatel je oprávněn si účtovat za služby uvedené v ustanovení § 212 nejvýxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxet platební účty za určitou cenu, tak stranu poptávky, tj. ochotu spotřebitelů za dané služby platit.
Základní platební účet je koncipován tak, že jehx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxní. Rozsah služeb poskytovaných v rámci základního platebního účtu se tak bude lišit v závislosti na škále služeb, které banka nabízí. Jelikož rozsah sxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx platebního účtu čerpat. Lze tedy říci, že cena se bude lišit dle škály služeb nabízených různými poskytovateli. Cena se bude také lišit v závislosti na zxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxm platebním účtu stanoví, že přiměřenost úplaty za základní platební účet má být stanovena s ohledem na vnitrostátní úroveň příjmů a průměrnou výši úplxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxnách. Cena na trhu je dána především střetáváním nabídky s poptávkou a jako taková zohledňuje ochotu a možnost spotřebitelů za danou službu zaplatit. Txxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xěla by tržní cena být kritériem přiměřenosti úplaty za služby spojené se základním platebním účtem. Toto kritérium zohledňuje oba parametry požadovaxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxebním účtu se nepřihlíží. Výjimkou je smluvní pokuta sjednaná v souvislosti s překročením a možností přečerpání, která je upravena zákonem o úvěru pro xxxxxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxré jsou taxativně vymezeny v ustanovení § 215 odst. 1 a 2. Ustanovení § 215 odst. 1 a 2 je k ustanovení § 154 zákona o platebním styku ve vztahu
lex xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxouvy o základním platebním účtu odstoupit například tehdy, je-li trvání závazku ze smlouvy o základním platebním účtu nebo užívání tohoto účtu v rozpoxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh sankcí nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie.
Současně s výpovědí nebo odstoupením oznámí majiteli účtu důvody výpovědi nebo odstoupení x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxým je Česká národní banka, a popřípadě jej upozorní na možnost podat stížnost poskytovateli platebních služeb, který ji projedná v rámci interního posxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné činnosti a financování terorismu, zákonem upravujícím provádění mezinárodních sankcí nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie.
x x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxy na svých internetových stránkách a jednak ve svých obchodních prostorách, které jsou určeny spotřebitelům. Na žádost poskytovatel informace bezplxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
x x xxxx
x xxxxnnosti nabízet základní platební účet jsou vyňata spořitelní a úvěrní družstva. Spořitelní a úvěrní družstva jsou oprávněna přijímat vklady pouze od xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xapomáhat finanční inkluzi, s účastí na obchodní korporaci včetně účasti na hospodaření dané instituce.
Povinnost zřídit základní platební účet se dxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxní povinnost poskytovatele informovat uživatele, jestliže po zániku závazku ze smlouvy o platebním účtu má tento poskytovatel vůči uživateli neuhraxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xyplývá z ustanovení § 6 zákona o ochraně spotřebitele. S ohledem na požadavek směrnice o základním platebním účtu a na ustanovení § 1 odst. 1 antidiskrimxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx bylo zcela zřejmé, že se spotřebiteli nesmí být v přístupu k platebnímu účtu zacházeno odlišně na základě jakýchkoli kritérií, a to ani na základě státnx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxcházení vede, například požadavek na existenci korespondenční adresy pouze v ČR, který je pro osoby bez pobytu v ČR obtížně splnitelný.
x x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xejichž prostřednictvím lze vybírat hotovost, převést peněžní prostředky ve prospěch třetích osob (včetně provedení úhrad) a na které lze připsat penxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tak budou z působnosti vyňaty například účty ke kreditním kartám a spořící či úvěrové účty.
6 BEZPEČNOST V OBLASTI PLATEBNÍHO STYKU
K § 221:
Usxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxch oznámení uživatelům platebních služeb. Cílem je dát možnost orgánům dohledu reagovat na objevující se hrozby kybernetických útoků např. formou bexxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxh službách předpokládá vydání obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví, které mají zpřesnit klasifikaci jednotlivých incidentů z hledisxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxo styku. Ustanovení předpokládá vydání prováděcího právního předpisu.
Silné ověření uživatele (§ 223 až 225)
K § 223:
Ustanovení stanoví sixxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxým poskytovatelem, ale kdy zadává např. platební příkaz prostřednictvím internetu, tedy v situacích, kdy hrozí, že může dojít ke zneužití přihlašovaxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxictvím elektronického zařízení, které lze použít k dálkové komunikaci, nebo je-li platební příkaz dáván nepřímo. Ustanovení navazuje na odpovědnosx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxienta“ je „ověření založené na použití dvou nebo více navzájem nezávislých prvků z kategorie znalost (to, co ví pouze uživatel), držení (to, co drží pouxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xhráněna důvěrnost ověřovacích údajů“.
Prvním prvkem je to, co je známo jen uživateli - znalost. Jedná se o údaj, který by měl znát pouze uživatel, čemuž x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxatel ve své moci - majetek. Za takovou věc se považuje např. platební karta nebo mobilní telefon. Třetím prvkem je něco, čím uživatel je, což v zásadě předxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxak podle článku x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxo) a jejich zpracování je pod dozorem ÚOOÚ.
Zákon požaduje, aby silné ověření bylo provedeno alespoň dvěma z těchto prvků, je tedy na poskytovateli, ktxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxku směrnice a zákona.
Tomuto silnému ověření v současné době odpovídá praxe bank, kdy pro platby na internetu je vyžadováno přístupové heslo a zároveň xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtce na základě např. otisku prstu (jak se již dnes děje pomocí aplikace iTouch) nebo jiných nových technologií, které by ale měly zohledňovat požadavky xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxkace mobilního bankovnictví. Otisk prstu však standardně zůstavá nasnímán pouze v aplikaci mobilního telefonu a není poskytnut bance, což naplňuje pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxdle příslušného zákona, resp. nařízení.
Podoba silného ověření uživatele vychází z již existujících obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxuje.
Odstavec 4 stanovuje vzájemnou nezávislost prvků.
Předpokládá se vydání prováděcího předpisu Evropské komise, který stanoví bližší požadavxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
K § 224:
V souladu se směrnicí o platebních službách se stanoví možnost tzv. třetích stran (poskytovatelů služby nepřímého dání platebního příkazx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxpokládá možnost, že třetí strana sama neuplatní silné ověření uživatele a z hlediska autorizace platební transakce bude dostačovat silné ověření ze sxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxovat přímo použitelný předpis Evropské komise, který upravuje standardy komunikace, ověření a bezpečnosti v oblasti poskytování platebních služebx
x xxxxxxxxx
x x xxx x xxxx
xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpisu, který byl přijat za účelem transpozice směrnice. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Tento požadavek se vztahuje i na porušení povinxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxm styku implementována do českého právního řádu.
Jednotlivé skutkové podstaty uvedené v ustanoveních § 226 až 235 vymezují formální stránku přísluxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxti za přestupky a řízení o nich. To odpovídá zásadě, že správní trestání má ve vztahu k soukromoprávním možnostem nápravy fungovat jako skutečná
ultima xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sjednocujících úpravách přebírá právní úprava přestupků ze stávajícího zákona o platebním styku. U nově vytvořených kategorií subjektů jsou přísluxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx se na to, aby sankce za porušení právních povinností byly diferencovány podle významu jednotlivých povinností a typové závažnosti jednotlivých přesxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxnává přestupky podle tohoto zákona, a určuje pravidla pro zveřejňování udělených sankcí ze strany České národní banky.
8 DOHLED A KONTROLA
K § 2xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxopské unie. V zásadě se vychází z úpravy předchozího zákona o platebním styku. Kontrolou se rozumí především činnost cenových orgánů při kontrole ceny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x x xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxe. Nově je explicitně stanovena Česká obchodní inspekce jako orgán dohedu nad dodržováním přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího poxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxánů České obchodní inspekce.
K § 239:
Povinnost mlčenlivosti se upravuje odkazem na pravidla povinnosti mlčenlivosti při výkonu bankovního doxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxu národní banku, jestliže mezi ní a orgánem dohledu jiného členského státu probíhá tzv.
mediace
za účasti Evropského orgánu pro bankovnictví.
K § xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxdezřelé z neoprávněného poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz.
K § 242:
Stanoví xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce nebo pobočky, které závažným způsobem ohrožuje zájmy uživatelů v České republice a jež xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxá se o odchylku od standardního rozdělení rolí mezi orgány dohledu domovského a hostitelského členského státu.
K § 244:
Zavádí se
obligatorní
a
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xůže dojít na žádost nebo může mít odnětí sankční charakter.
K § 245:
Zavádí se
obligatorní
a
fakultativní
pravomoc České národní banky zúžit poxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxr.
K § 248:
Ustanovení navazuje na § 42 správního řádu a stanoví odchylky dané unijním právem. Explicitně se stanoví povinnost odpovědět na podnxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxx se pravidla pro vedení seznamů některých osob oprávněných poskytovat platební služby. Určují se údaje, které se do seznamů zapisují. Česká nároní banxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xéto služby se odvíjí přístup k nepřímému dání platebního příkazu.
Seznamy mají umožnit orientaci v osobách oprávněných poskytovat platební služby. xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxe obsahovat údaje, které poskytnou orgány dohledu jednotlivých členských států.
Oznámení o provádění plateb v rámci omezené sítě nebo prostřednicxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx
x x xxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxkým způsobem dané platby provádí, jestliže objem těchto plateb za posledních 12 měsíců poprvé přesáhne částku odpovídající 1 000 000 eur. Ustanovení mx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxi sítě elektronických komunikací na základě výjimky podle ustanovení § 3 odst. 3 písm. e), dokládat zprávou auditora dodržování stanovených limitů.
x x xxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxředku vznikají. Surcharging je zakázán u platebního prostředku, u něhož je mezibankovní poplatek upraven v kapitole II nařízení Evropského parlamenxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxrech.
K § 255:
Stanoví se pravidla přístupu platebních institucí k platebním účtům vedených úvěrovou institucí. Ustanovení má za cíl zlepšit přxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxodník bude mít možnost po poskytovateli platebních služeb požadovat uzavření rozhodčí smlouvy, aby případné spory z karetních transakcí bylo možné řxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxmu nakládání s osobními údaji, jedná-li se o zpracování výlučně pro účely předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování a odhalxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx stížností, který odpovídá zde uvedeným požadavkům. Ustanovení navazuje na řídicí a kontrolní systém, kde je vyřizování stížností a reklamací rovněž xxxxxxx
x x xxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
K § 260:
Na základě směrnice o platebních službách se předpokládá, že Evropská komise vytvoří informační leták týkající se práv uživatele platebxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxtoupit od smlouvy nebo vypovědět povinné pojištění jen stanoví-li to jiný zákon. Do zákona se tedy doplňují důvody výpovědi závazku, neboť není důvod, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxa zmocnění pro Českou národní banku k vydání prováděcích vyhlášek. Zmocnění jsou konkretizována v jednotlivých ustanoveních.
9.2 USTANOVENÍ PŘExxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx přijatého zákona o platebním styku.
Stanoví se povinnost doložit do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, že platební instituce splňuje podmínxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxečný čas rozhodnout, zda platební instituce splňují podmínky pro udělení povolení podle nově přijatého zákona. Rozhodnuto by zpravidla mělo být běhex xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtební služby na základě dosavadního oprávnění po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti zákona. Po uplynutí této lhůty se dosavadní povolení považxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxa, že poskytovatel platebních služeb malého rozsahu splňuje podmínky pro udělení povolení k jeho činnosti podle nově přijatého zákona. Směrnice totix xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xlatebních službách, splňují podmínky pro udělení povolení podle nově přijatého zákona. Rozhodnuto by zpravidla mělo být během doby jednoho roku ode dxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxávnění po dobu šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. Po uplynutí této lhůty se dosavadní povolení považuje za povolení k činnosti podle nově přixxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxje podmínky pro udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz podle nově přijatého zákona. Směrnice totiž požaduje, aby příslušné orgáxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxzhodnuto by zpravidla mělo být během doby šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
K § 267:
Vydavateli elektronických peněz malého rxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx lhůty se dosavadní povolení považuje za povolení k činnosti podle nově přijatého zákona o platebním styku.
Stanoví se povinnost doložit do devíti měsxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxě přijatého zákona. Směrnice totiž požaduje, aby příslušné orgány dohledu měly dostatečný čas rozhodnout, zda poskytovatelé poskytující služby na zxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mělo být během doby jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
K § 268:
Staví se přechodné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxbní instituce a instituce elektronických peněz považují za držitele souhlasu k poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxo zákona považují za držitele souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pověřeného zástupce nebo poboxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxxxsti tohoto zákona se povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování udělené podle dosavadních právních předpisů považuje zx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxo provozovatele sítí elektronických komunikací, stanoví se, jaké platební služby jsou držitelé dřívějšího povolení oprávněni poskytovat.
K § 2xxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxx xe stanoví, že povolení k činnosti podle § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 284/2009 Sb. se považuje za povolení podle nového zákona. Osoby, které držely povolxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxx
xxxxxxx xxx xxx xá být nakládno s žádostmi o povolení či o zápis do registru podle dosavadního zákona o platebním styku. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se žádosti poxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxkytování platebních služeb u smluv uzavřených před účinností tohoto zákona.
K § 276:
Určují se pravidla pro provedení platební transakce, kterx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxí přechodné období pro použití jednotné terminologie, kterou by měla Česká národní banka zohlednit ve své vyhlášce. Poskytovatelé nebo srovnávací stxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnovení zákona navázaná na prováděcí předpis vydaný podle čl. 98 směrnice se poprvé použijí 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti přímo použitelného předpxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxcí zákon o platebním styku a vyhlášky, které ho provádějí.
K § 280:
V souladu se směrnicí se stanoví účinnost zákona na 13. ledna 2018. Dřívější daxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxzace.
V Praze dne 13. března 2017
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR