LIT23747CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxou úpravu českého vodního práva, která upravuje právní vztahy k vodám na současném území České republiky. Za první souhrnnou úpravu se všeobecně považxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxské (č. 71/1870 čes. z. z., č. 65/1870 mor. z. z., č. 51/1870 slez. z. z.). Platnost českého zemského vodního zákona byla rozšířena na celé území Čech a Morxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxního zákona pro celé území bývalého Československa ("referentský návrh zákona o vodním právu"), která však uzákoněna nebyla. Další platnou souhrnnox xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxl z dnešního pohledu značné nedostatky, byl pak nahrazen současně platným zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxen v období, kdy se Česká republika připravuje na vstup do Evropské unie (dále jen EU) a kdy současně EU připravovala úpravu politiky životního prostředx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxd, systematickému zlepšování jejich stavu v rámci stanovených cílových ukazatelů a plánovitému řízení jejich užívání v rámci ucelených povodí. Návrx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Dohodovacím výborem Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Očekává se, že směrnice vejde v platnost koncem roku 2000.
Zhodnocení platné právnx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx úpravou vodního práva, ve své podstatě se osvědčila.
Důvody pro přípravu nového zákona vyplývají z potřeby zavést změny v právním řádu České republixx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx k tržním vztahům, ke zvýšené ochraně práv a právem chráněných zájmů osob a k potřebě uplatnit moderní prvky péče o vodní zdroje a v neposlední řadě je důvoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxšak zavádí nové pojetí právní povahy vod v přírodním prostředí, které pro jejich neustálý oběh, neovladatelnost a neuchopitelnost nebudou v přírodníx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xako přírodní jev v podobě toku vody ohraničeném korytem na pozemku. Dále stanoví podmínky pro využívání povrchových a podzemních vod, ukládá povinnosxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxí působnost orgánů veřejné správy, upravuje systém plateb a financování výdajů na opatření ve veřejném zájmu.
Návrh nového zákona v sobě spojuje dva xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxn č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, jejichž vznik byl podmíněn federativním uspořádáním státu, a xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxast zásobování pitnou vodou a odkanalizování Ministerstvo zemědělství připravuje souběžně samostatný zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxní úpravy
Základními právními předpisy upravující práva a povinnosti v oblasti vodního hospodářství a ochrany vod jako jedné z rozhodujících složxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxvě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
- zákon xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxství
- zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
K provedení zákona o vodách byly xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxh chráněných oblastech přirozené akumulace vod
- nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištěnx xxx
x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
- vyhláška MŽP ČR č. 47/1999 xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxanoví seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice
- vyhláška MLVH ČSR č. 28/1975 Sb., kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a sxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxch vodohospodářských dílech a o technicko-bezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi
- vyhláška MLVH ČSR č. 63/1975 Sb., o povinnostech organixxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxH ČSR č. 82/1976 Sb., o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly, ve znění vyhlášky MŽP ČR č. 422/1992 Sb.
- vyhláška MLVH ČSR č. 99/1xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxidenci
- vyhláška MLVH ČSR č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod
- vyhláška MLVH ČSR č. 19/1978 Sb., kterou se stanoví povinnxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxh kanalizacích, ve znění vyhlášky MLVH ČSR č. 185/1988 Sb..
Soulad s ústavním pořádkem České republiky, jejími mezinárodními závazky a právem Evropxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxním vodám, obsahuje rovněž úpravu veřejné správy na tomto úseku a procesní pravidla vodoprávního řízení, pokud jsou odlišná od platného zákona o správxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a rovněž zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších přxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxch.
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
Soulad s mezinárodními závazky ČR
xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x kterými jsou:
A. Dvoustranné smlouvy
1) Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vodním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách, podepsaná dne 7.12.1967.
3) Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxblikou o spolupráci na hraničních vodách, podepsaná dne 16.12.1999.
B. Vícestranné smlouvy
1) Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním, podepsaná dne 11.4.1996
4) Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezixxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx
Rovněž tak je navrhované řešení v souladu s dalšími dvoustrannými i vícestrannými smlouvami, kde je signatářem Česká republika (smlouvy o společnýxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxnnými smlouvami, které se připravují nebo ke kterým Česká republika výhledově přistoupí (např. nová Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polskx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxedpisy Evropských společenství.
Hlavní dokumenty Evropských společenství
relevantní
pro Českou Republiku v oblasti kvality vod:
1) Směrnice xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx/869/EHS z 9. října 1979 o metodách měření, četnosti odběrů a rozborů povrchových vod určených k odběru pitné vody v Členských státech
2) Směrnice Raxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxmi látkami, vypouštěnými do vodního prostředí Společenství a návazné (dceřiné) Směrnice
4) Směrnice Rady 78/659/EHS z 18. července 1978 o jakosti xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xebezpečnými látkami doplněná směrnicemi rady 90/656/EHS a 91/692/EHS
6) Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 o čištění městských odpadních xxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
9) Směrnice Rady 91/692/EHS z 23. prosince 1991 ke standardizaci a racixxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxících ke směrnicím v oblasti vody
10) Rozhodnutí Rady 95/308/ES z 24. července 1995 o uzavření, jménem Unie, Úmluvy o ochraně a užívání hraničních vodxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx x7/825/ES z 24. listopadu 1997 o uzavření Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje
Porovnání s právními předpisy Evropských společexxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxě jsou povinny do stanoveného data přijmout taková legislativní a administrativní opatření, aby bylo dosaženo stanovených cílů a požadavků. Doposud xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxsti zaměřené ryze technicky.
Obecné rozdíly vyplývají z odlišného pojetí komunitární legislativy od pojetí českého právního systému. Jako hlavní xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxtální
legislativa
Ze všeobecné nebo též horizontální legislativy ES je pro oblast kvality vod významná především problematika informací. Požadxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx kterými jsou dotčeny, se opírají o Směrnici Rady 90/313/EHS a prolínají se celou komunitární legislativou.
Významnou povinností, která je pro oblxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxti vodního hospodářství a ochrany vod.
Český právní řád se zde opírá o zákon o životním prostředí, kterému však chybí prováděcí ustanovení s vymezeníx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxlní.
Údaje a data potřebná pro zpracování pravidelných zpráv z oblasti kvality vody se sice i nyní shromažďují a publikují (Statistické ročenky živoxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxstí horizontální legislativy bude i pro oblast kvality vody významná Směrnice Rady 96/61/ES o sdružené prevenci a řízení znečištění, s cílem vyloučix xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxtným zákonem.
Věcně příslušná
legislativa
Společným rysem všech relevantních směrnic je požadavek sestavení programů implementace požadaxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxích zlepšení stavu v jednotlivých oblastech, územní nebo věcné vymezení oblastí s nepříznivým stavem a povinnost přijetí akčních plánů a programů na zxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx x xxxinnost pravidelných hlášení Komisi EU. Vypouštění znečištění a nebezpečných látek je obligatorně vázáno na časově omezená povolení. Jsou uplatňováxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxéna v oblasti řízení a státní správy, je obsažena již v současném vodním zákoně, zákoně o státní správě ve vodním hospodářství a jejich prováděcích právxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxu (programy, kodexy správné praxe, časová omezení u povolení ap.).
Nový vodní zákon, který bude zahrnovat i problematiku státní správy a dále jeho prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxí rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.
Nový vodní zákon však nebude jediným zákonem, který upraví příslušné požadavky právních xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, o hnojivech, o chemických látkách.
Systém financování a ekonomické vyhodnocení
Systém financovánx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxy tohoto zákona a zavádí některé nové instituty.
Financování neinvestičních a investičních potřeb odvozených od tohoto zákona zajišťují fyzické a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxt neinvestiční a investiční opatření ve veřejném zájmu, jejichž okruh vymezuje tento zákon.
Systém je založen na následujících platbách:
1) Uživxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xx x xxxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxo prostředí. Poplatek za povolený odběr povrchových vod je nový institut, poplatek za povolený odběr podzemních vod nahradí současný systém úplat za oxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xodních toků. Tímto institutem se nahrazuje současný systém úplat za odběry povrchové vody, které a.s. Povodí kalkulují podle cenových předpisů.
2) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxtut se převádí ze zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových,
- Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za práce a činnosti ve veřejném zájmu podle § 104, a to ve prospěch těch subjektů, které tyto veřejné zájmy zajišťují. Těmito subjekty mohou být správci vxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxzem vodních cest a náklady na provoz specializované protipovodňové ochrany budou hrazeny ze státního rozpočtu jako dosud.
Ekonomické vyhodnocenx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, znamenají zvýšené požadavky na výdaje fyzických a právnických osob a též na výdaje veřejných rozpočtů.
A. Nové instituty v oblasti financování
Zxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xodzemních.
Odhaduje se, že tyto poplatky budou znamenat zvýšení výdajů fyzických a právnických osob o cca 0,5 - 1,5 mld.Kč za rok s tím, že se promítnou xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxny vodného v průměru asi o 10 %, tj. asi o 1,60 Kč/m3 fakturované pitné vody. V jednotlivých regionech se bude v závislosti na struktuře zdrojů pro výrobu pxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdroje.
Z hlediska časového uplatnění i výše poplatků za povolený odběr podzemních a povrchových vod záleží na vydání právní úpravy ve formě nařízenx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxlosti s implementací požadavků odvozených od relevantních Směrnic ES, zvláště z principů návrhu Rámcové směrnice o vodní politice. Těmito instituty xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxvní evidence a vedení vodních staveb v katastru nemovitostí,
- zkvalitnění informačních systémů,
- problematika citlivých a zranitelných oblasxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxátního rozpočtu, a to v rozsahu cca 170 mil. Kč za rok. Související činnosti se zajišťováním těchto institutů bude vykonávat státní správa a odborná praxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxtní rozpočet vyčísleny v Aproximační strategii pro oblast životního prostředí, kterou vzala vláda ČR na xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  x         xxxxxx x000 - 2003       |
  +-----------------------------------------+-------+
  | Personální               |    |
  | posílení o počet zaměstnanců - celkem  | 191  |
  +----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  x x xxxxx                 x    x
  x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx        x  x  x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  x xxxxxxerstvo životního prostředí    |  4  |
  +-----------------------------------------+-------+
  | Ministerstvo zdravotnictví       |  1  |
  +--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx   x xx  x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  x xxxxxx xxxxonální správy        | 80  |
  +-----------------------------------------+-------+
  | Odborná pracoviště           | 26  |
  +--------------------------------------xxxxxxxxxxxx
  x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx      x xxxx x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx   | 247,0 |
  +-----------------------------------------+-------+
C. Plnění požadavků na vypouštění odpadních vod podle podmínek vyplývajících z txxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí a provozní náklady. Implementace relevantních směrnic Evropské unie vyvolá nejen dohodu s Evropskou unií o přechodném období, ale i vynaložení značxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx x xxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxvestičně náročných preventivních opatření, která jsou nutným předpokladem minimalizace potenciálních rizik spojených s průchodem velkých vod. Fixxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxe usnesení vlády č. 382 z 19. dubna 2000 na soubor programů z něhož vyplývá potřeba navýšit se odhadují v rozsahu cca 500 mil. Kč ročně navíc oproti současnxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xákladním pravidlem pro interpretaci všech ustanovení zákona.
Předmětem zákona je úprava právních vztahů fyzických osob a právnických osob k povrcxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxami jsou (v souladu se současnou právní úpravou) vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu. Oproti platnému stavu se upřesňuje, že povrchovými xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxadní výkladové pochybnosti. Povrchovými vodami jsou ve smyslu definice zejména vody ve vodních tocích, včetně vod ve vodních tocích uměle vzdutých, vxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vody jsou mimo dosah působnosti tohoto zákona.
Podzemními vodami se v souladu s definicí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtékají-li přechodně drenážemi či jinými obdobnými zařízeními, z nichž opět odtékají buď na zemský povrch nebo do podzemí. Vody ve studních, vrtech apoxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx povrchovým a podzemním) a nikoliv k vodám z nich odebraným (vyčerpaným apod.), neboť odebráním se tyto vody vylučují z přírodního koloběhu. Zákon č. 17xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxm "vodní zdroj" je v zákoně užit ve smyslu vody, kterou lze použít pro uspokojování potřeb člověka.
Nově se zavádí termín "vodní útvar" jako termín komxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxezují se i další obecné pojmy, zejména pojem nakládání s vodou a pojem odběru těchto vod.
Povrchové ani podzemní vody nejsou pro svou neovladxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x
xxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx sleduje striktně hranici tzv. extrakomercionality. Vody z povrchových a podzemních vod vyloučené se stávají naproti tomu způsobilým předmětem vlasxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxe, nemohou být jeho předmětem. Jejich vlastnictví se nabývá např. povoleným odběrem, podle právní teorie zřejmě však i odběrem nepovoleným (sporné).
x x x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx i vody, které jsou vyhrazenými nerosty. Zákon o vodách se na ně ale vztahuje jen pokud tak výslovně stanoví. Za povrchové, popřípadě podzemní vody se povxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxt osvědčené a zaběhnuté principy se vychází z úpravy nakládání s vodami obsažené v zákoně č. 138/1973 Sb., o vodách. Je užit pojem "nakládání" s vodami jaxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx těchto vod (např. využití jejich vodní síly, využití k plavbě, k chovu vodní drůbeže, využití při rekreaci a sportech apod.), vzdouvání a akumulaci těcxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxř. k zásobování vodou obyvatelstva i průmyslu, kdy se předmětem užití stávají až vody odebrané), jakož i vypouštění odpadních vod do vod povrchových (vxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x x xxkona xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xe klade na jejich hospodárné a účelné užívání.
V odstavci 2 se dává v souladu s principy práva EU povinnost každému, kdo nakládá s povrchovými nebo podzxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxbrané stavby zásobováním vodou a odváděním, popř. čištěním odpadních vod je stávající povinností dle platné úpravy, nepokrytou stavebním zákonem anx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xb., o vodách.
Užívání povrchových vod k plavbě nepodléhá povolení ani souhlasu vodoprávního úřadu. Významné vodní cesty vymezuje zvláštnx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxeré na plavidlech vznikají. Oproti současné právní úpravě je zakázáno vypouštět z plavidel odpadní vody do vod povrchových a přečerpávat odpadní vodyx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxí podmínky podle vyhlášky č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách (tzv. obslužní loď).
Vymezxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xroblémy, v povolovacím řízení druhy nakládání podrobněji specifikují.
Podstatnou náležitostí povolení k nakládání s povrchovými nebo pxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxx, což je v souladu s právní úpravou používanou v zemích EU.
S povolením k odběru vod je svázána povinnost měřit množství, případně i jakost odxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxnnost měření a předávání údajů je stanovena i u vzdouvání či akumulace vod v objemu nad 1 mil. m3.
Práva a povinnosti vyplývající z povolení k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxt k nakládání s vodami ve veřejném zájmu.
Uvádějí se tituly pro změnu, zrušení a zánik povolení nad rámec správního řádu.
Jexxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vydávání povolení a stanoví povinnost těžiteli zaměřit a zakreslit po skončení prací skutečný stav místa.
Opouští se pojem "vodohospodáxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
Nově se zavádí povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek (uvedeny v příloze zákona) do kanalizace. Tato úprava jx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxi do vodního prostředí a návazných (dceřiných) Směrnic.
Souhlas je podkladem pro následující správní řízení. Výslovně se stanoví, že v náxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxé zejména při přípravě staveb.
Vodoprávní úřady jsou povinny vést evidenci jimi vydaných rozhodnutí. Vodní stavby zde vymezené a způsox xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxx x xpráva povrchových a podzemních vod (§ 21 a 22)
V souladu s požadavky EU se zavádí institut zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod jxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxí a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod budou zajišťovat odborné subjekty, které za tím účelem založí, zřídí nebo pověří ústřední vodoprávní xxxxx
x xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxho zákona má v České republice dlouhou tradici. Upravuje se obsah x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánování v České republice.
Systém plánování je navržen pro úroveň celostátní, resp. tří hlavních povodí Labe, Moravy a Odry a pro tzv. oblasti povodxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxí a schvalování návrhů programů opatření zajišťujících realizaci jednotlivých projektů.
Oblasti povodí, které vymezují území pro zpracování pláxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxch rajonů tak, aby pokrývaly ucelenou oblast přirozeného oběhu vod.
K Hlavě V - Ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů
Ustanovení ukládx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxdy (erozi) a aby se zlepšovala retenční schopnost krajiny. Dodržováním těchto povinností zákon sleduje zachování retenčních vlastností krajiny a udxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxulace vod, vyhlásit nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod. V odst. 2 jsou uvedeny oblasti činností, které mají nejvýznamnější vliv na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zůstávají v platnosti.
V odst. 1 je zdůrazněna prioritní funkce podzemních vod pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Z tohoto důvodu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xtrátu podzemní vody nebo podstatné snížení vydatnosti jejího zdroje, popřípadě zhoršení jakosti vody v něm je řešena v odst. 2. Protože podzemní vody jxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxí-li to možné nebo účelné, poskytne subjekt, který způsobí při provozní činnosti ztrátu podzemní vody nebo podstatné snížení vydatnosti jejího zdrojxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxní ohlašovací povinnost při zjištění výskytu podzemních vod.
V případě ochranných pásem vodních zdrojů, která jsou stanovována k ochranx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxsavadní právní úpravu a zavádí (naplňuje) požadavky komunitární legislativy. Nově je omezeno stanovení ochranných pásem vodních zdrojů velikostí vxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxch xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxroje povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá využití jako zdroje pitné vody umožňuje vládě stanovit nařízením ukazatele a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxé vody v členských státech.
Citlivé oblasti jsou v právní úpravě v oblasti vod v ČR novým pojmem. Jedná se o oblasti uvedené ve Směrnici Rady 9xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxnější limity u fosforu a dusíku než u vypouštění městských odpadních vod do vodních útvarů, které nejsou označeny jako citlivé oblasti. Ukazatele přípxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxny ze zemědělských zdrojů je v návrhu zaveden institut zranitelných oblastí, včetně jejich definice. Zranitelné oblasti vymezí vláda nařízením, včexxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xnojiv) a limitních hodnot aplikovaných dusíkatých hnojiv (časová a hmotností omezení pro používání statkových a průmyslových hnojiv). Cílem zavedexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxy transpozice požadavků Směrnice Rady 76/160/EHS o jakosti vody ke koupání. Požadavky směrnice jsou již částečně transponovány do zákona o ochraně vxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxnovení Směrnice Rady 78/659/EEC o jakosti povrchových vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb. Ukazatele a hodnoty přípustnéxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxvých průtoků je významný institut ochrany množství a jakosti povrchových vod k zajištění podmínek pro vodní ekosystémy a ekosystémy spojené s povrchoxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxředním vodoprávním úřadem již při udělení povolení k nakládání x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí zůstatkový průtok měřit a podávat o výsledcích měření zprávy. Povinností vlastníků vodních staveb podle § 60 je pak osadit na vodní stavbě cejch, vodnx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxch vod v rámci udělení povolení k nakládání s vodami, které může mít za následek snížení hladiny podzemních vod. Při stanovení minimální hladiny podzemxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu, popřípadě uložit povinnost hladinu podzemních vod pravidelně měřit a podávat o výsledcích měření zprávy.
Ustanovení vychází ze stxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxx xx xpraveno v souladu s požadavky Směrnice Rady 80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečištěním určitými nebezpečnými látkami a podle principů návrxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxí vypouštění odpadních vod přihlížet, čímž je transponována příslušná část Směrnice Rady 91/271/EHS.
Zohlednění reálné situace u měst a obcí, kterx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxá dosavadní osvědčená ustanovení § 25 zákona č. 138/73 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 6/1977 Sb. o ochraně jakosti povrchových a podzxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx64/EHS o nebezpečných látkách vypouštěných do vodního prostředí a Směrnice Rady 80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečištěním určitými nebexxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvých nebo podzemních vod.
Podle odst. 2 se za havárii mají vždy považovat případy znečištění vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.
V odst. 3 jsou uvedeny další případy, které mají být posuzovány jako havárie a to přípaxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xrostředí, které souvisí s povrchovou nebo podzemní vodou.
Ustanovení prakticky přebírá dosavadní právní úpravu. Jedná se zejména o ustaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxad nebo ČIŽP jsou oprávněni k odstranění příčin a následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo hxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jemuž bylo opatření k nápravě uloženo. Jsou řešeny i případy, kdy ten, komu byla uložena opatření, je neplní a hrozí nebezpečí z prodlení. V těchto přípaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxstředků pro případ, kdy opatření k nápravě zabezpečuje okresní úřad (opatření k nápravě nelze uložit a hrozí nebezpečí z prodlení): okresní úřad zřizuxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
K Hlavě VI - Vodní toky
Opouští se dosavadní princip, kdy jsou vodní toky definovány jako vody trvale tekoucí po zemském povrchu, a to včetně xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxě koryt ve vlastnictví státu apod.
Návrh zákona pojímá vodní tok jako přírodní jev v podobě toku vody (vodní masy) ohraničeném korytem. Vodní toky jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xamenech a v úsecích přechodně (ve významu místním) tekoucích přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo zakrytými úseky. Vodním tokem podle návrxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Je zachován princip, že v pochybnostech, zda jde o vodní tok, rozhodne vodoprávní úřad. Doplňuje se, že vodoprávní úřad může rozhodnout, že vodním txxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxu definuje koryto vodního toku pro případ, kdy je koryto vodního toku zapsáno v katastru nemovitostí jako pozemek s vlastním parcelním číslem a využitíx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxk tvořeno dnem a břehy až po břehovou čáru určenou hladinou vody, která stačí zpravidla protékat tímto korytem, aniž se vylévá do přilehlého území.
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx včetně pozemků jejich koryt) ve vlastnictví státu. Ústava ČR výhradní vlastnictví státu vůči vodním tokům sice nepřevzala, avšak, pozemky, na nichž mxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxivatizaci.
Návrh zákona proto upravuje vlastnické vztahy k pozemkům, na kterých leží koryta významných vodních toků a které jsou vedeny v katastru nxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx mohou být vykoupeny, popřípadě vyvlastněny a stát k nim má předkupní právo) k pozemkům, na nichž leží koryta drobných vodních toků a které nejsou vedeny xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxmků, na nichž tato koryta leží, pokud neoznámí do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona příslušnému vodoprávnímu úřadu, že s převodem nesouhlasí) viz § 1xx xxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxo koryta vodního toku.
Výčet činností, jež se zakazují z důvodu ochrany vodních toků a jejich koryt.
Vymezuje se členění vodníxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jde o souhrn povinností, ke kterým patří zejména povinnost sledovat stav vodních toků a pobřežních pozemků, pečovat o koryta vodních toků, umožňovat xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xprávci významných vodních toků nadto zajišťují další úkoly ve vztahu k významným vodním tokům. Seznam významných vodních toků bude stanoven vyhláškoxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxo zemědělství jako ústřední vodoprávní úřad dohodlo výkon správy drobných vodních toků s dalšími právnickými osobami nebo obcemi. Pro případ, že není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxonu správy vodních toků je nezbytné pro správce vodních toků mít potřebná oprávnění, zejména oprávnění vstupovat na xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxi výkonu jeho oprávnění na cizích nemovitostech.
Uvádí se odpovídající (pasivní) povinnosti vlastníků příslušných pozemků strpět vxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxí rozsah běžných úkonů vlastníka pozemku ve vztahu k vodě vyskytující se na jeho nemovitosti. Tyto jeho povinnosti jsou vyváženy přínosy, které mu přinxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxx xlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi v rozsahu současné právní úpravy, tj. dbát o jejich bezpečnost a údržbu ve vztxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxnostech o rozsahu nebo oprávnění:
- správců vodních toků, vlastníků pozemků, na kterých leží koryto vodního toku,
- vlastníků pozemků sousedících x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx
x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxtech povodí je zaváděna z nutnosti rozšířit činnosti správy vodních toků na celou oblast povodí včetně podzemních vod. Oblastí povodí se myslí hydroloxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod, a další činnosti, které vykonávají správci povodí.
Správou povodí jsou ze zákona pověřeni správci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k nakládání s vodami. Odst. 2 z nich vylučuje, v souladu s dosavadní právní úpravou, jednoduchá zařízení na jednotlivých nemovitostech sloužící k zachxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxi stávajícímu zákonu o vodách je v tomto ustanovení zohledněna potřeba napravit nejasnosti vlastnictví, práv a povinností vlastníků pozemků k odvodňxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xejí vlastník, se tento subjekt také xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx
Uvádějí se povinnosti všech subjektů k ochraně vodních staveb a jejich funkcí. Zároveň se dává vodoprávnímu úřadu oprávnění určit na návrh vlaxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxáren, kteří využívají vodní stavby vzdouvající vodu, nebo o vlastníky nemovitostí, kteří jsou chráněni před nepříznivými účinky povodní za tím účelex xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xx xxxxxna možnost uložit povinnost zpracování manipulačního případně provozního řádu vodních staveb, které představují podklad pro vymezení povinností a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxm zájmu, převést zajištění plnění povinností na jiný subjekt. Náklady hradí ten, kdo byl povinen tyto povinnosti plnit, popřípadě stát. Tento odstavex xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Vlastníkům pozemků souvisejících s vodní stavbou je uložena povinnost umožnit za účelem provozu a údržby vodních staveb vstup na své pozemxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xprávnění vstupu na pozemek je rámcově omezeno tím, že lze na tyto pozemky vstupovat jen v nezbytném rozsahu.
Je definován technickobezxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Podle povahy vodní stavby dozor nad ní podléhá buď dohledu k tomu pověřeného odborného subjektu nebo, jde-li o vodní stavby méně významné, dohled může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xovodněmi
Vychází se z dosavadní právní úpravy obsažené v nařízení vlády č. 100/1999 Sb., o ochraně před povodněmi. Vymezit pojmy a stanovit práva a pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx jejím zabezpečování se vychází z povodňových plánů.
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxeb apod., pokud mají povodňové důsledky. Stanovuje se okruh situací, které lze považovat za nebezpečí povodně.
Druhy opatření na ochranu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxučástí povodňových opatření jsou i dokumentační práce, vyhodnocení povodňové situace a návrhy na úpravu povodňových opatření.
Nově xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxdle nebezpečnosti povodňových průtoků člení na aktivní, pasivní a potenciální zónu, s různým režimem opatření.
Zavádí se nový institut úxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxí se nový institut území ohrožených zvláštními povodněmi, který má vymezit území ohrožená zvláštními povodněmi (havárií vodní stavby).
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxniká podle vývoje situace. Druhý a třetí stupeň vyhlašují a odvolávají místně příslušné povodňové orgány. Podkladem pro jejich vyhlášení je dosažení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xodoprávních předpisů, tzn. pravomoc povodňových komisí.
Ustanovení podrobněji specifikují hlavní opatření k ochraně před povodnxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxtace a vyhodnocení povodní.
Povodňové plány povinně zpracovávají obce, v jejichž územních obvodech je možnost ohrožení povodní, okresní úřady, orxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x upravují.
V ostatních případech se povodňové plány zpracovávají na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu. Toto se též vztahuje na občany, kteří jsxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinni sledovat, zda nedošlo k podstatné změně podmínek, za kterých byl povodňový plán zpracován. Pokud došlo, jsou povinni neprodleně povodňový plxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxsti rozhodující pro řízení opatření x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxo územního celku. Operativní část povodňového plánu nepodléhá schválení a poskytuje se povodňovým orgánům a dalším účastníkům ochrany před povodněmx x xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx orgány obcí a okresů, na nichž bude i nadále spočívat rozhodující část ochrany před povodněmi. V souvislosti se zrušením krajských národních výborů byxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxstvem životního prostředí v dohodě s Ministerstvem vnitra a Hlavním úřadem Civilní ochrany podle územního členění správců vodohospodářsky významnýxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnů budou zaměřeny zejména na ta opatření ochrany před povodněmi, která mohou ovlivnit odtokové poměry v uceleném povodí. Povodňová komise uceleného pxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x době mimo povodeň jsou povodňovými orgány vedle orgánů obcí, okresních úřadů a ústředního vodoprávního úřadu také orgány krajů v přenesené působnostxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxh správců vodních toků. Dále se týká vlastníků vodních staveb a vlastníků nemovitostí, nacházejících se v záplavovém území nebo zhoršujících průběh pxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xůsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně hradí ty orgány, jejichž povodňové komise příslušná opatření uložily.
K Hlavě X - Poplatky
xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxková výše poplatku bude stanovena nařízením vlády diferencovaně pro průmysl a ostatní, pro zásobování pitnou vodou a pro průtočné chlazení parních tuxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtu a z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí.
Poplatky za povolený odběr podzemních vod, které mají charakter platby za využití pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxncovaně pro zásobování pitnou vodou a pro ostatní. Ustanovení paragrafu stanoví případy, kdy se poplatek neplatí.
Poplatek vybírají a vymáhají finxxxxx xxxxx x xx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxh vod do vod povrchových mají charakter platby za vypouštění škodlivin do prostředí. Úprava poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxových budou vykonávat místně příslušné finanční úřady podle jednotlivých zdrojů znečišťování. Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prosxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do prostředí. Výše poplatku může nabývat dvou hodnot. Poplatek ve výši 500 Kč/rok se udělí za jedno povolené vypouštění, pokud jsou odpadní vody čištěnx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xypouštění dochází, a jsou i jejím příjmem.
Odběratelé vody z vodních toků platí poplatek za skutečně odebrané množství vody k úhradě správx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxčného chlazení parních turbin, zemědělských závlah a ostatních odběrů. Ustanovení paragrafu stanoví případy, kdy se za odebrané množství vody neplaxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxjmu, a to ve prospěch těch subjektů, které tyto veřejné zájmy zajišťují. Těmito subjekty mohou být správci vodních toků, správci povodí, vlastníci vodxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxní správu podle tohoto zákona vykonávají vodoprávní úřady a Česká inspekce životního prostředí, která se jako instituce vykonávající dozor za vodoprxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxdoprávních úřadů zůstávají okresní úřady. Jejich působnost je vymezena doplňkově.
Stanoví se působnost orgánů nově zřízených krajů.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí na bázi spolupráce při jednoznačně definovaných odpovědnostech.
Pro Ministerstvo zemědělství bylo použito tzv. negativního vymezení působnosxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxm na negativní vymezení se formou výčtu vybraných činností Ministerstva zemědělství podává vysvětlující popis jeho působnosti jako ústředního vodoxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxch nebo podzemních (§ 8 odst. 1, písm. c)),
- povolení k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxx xxx x
x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xo kanalizace (§ 16),
- úpravy, omezení, popřípadě zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami,
- mimořádných opatření podle § 111,
- povolováxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxovení významných vodních toků,
- zřizování a řízení Správců povodí,
- rozhodování v pochybnostech, zda se jedná o vodní toky a v pochybnostech ohledxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxí k manipulačním a provozním řádům,
- schvalování komplexních manipulačních řádů,
- vymezení vodních staveb, podléhajících technicko-bezpečnosxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxí a schvalování vodohospodářských plánů a programů opatření a při stanovování oblastí povodí,
- součinnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx s Ministerstvem životního prostředí při vedení evidence rozhodnutí vodoprávních orgánů,
- zjišťování stavu povrchových a podzemních vod prostřexxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xzduté nebo akumulované vody podle § 10,
- zajišťování ekonomických nástrojů podle tohoto zákona, s výjimkou poplatků za vypouštění odpadních vod,
x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxsterstvem životního prostředí při stanovení podmínek výkonu vodní stráže,
- řízení základního a aplikovaného výzkumu ve vodním hospodářství mimo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx kdy je ohrožen veřejný zájem, zejména v důsledku přechodného nedostatku vody a v důsledku mimořádného omezení nebo znemožnění povolených odběrů povrxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxsní úřady a kraje.
Vrchní vodoprávní dozor přísluší ústřednímu vodoprávnímu úřadu v rozsahu své působnosti.
K § 114
Stanoví se
koxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxužívaných ke koupání (§ 34) se zakládá působnost okresního hygienika zakázat koupání.
Zakládají se oprávnění osob vykonávajících vodoxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xádu. Tato úprava vychází z dosud platného vodního zákona a přihlíží k praktické potřebě vodoprávních úřadů a České inspekce životního prostředí.
K xxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxborně způsobilé osoby (vodohospodáře), kterou jsou povinny ustavit vybrané subjekty za účelem zajišťování odborného hospodaření s vodami.
K Hlaxx xxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxí podnikatelské činnosti a právnických osob,
- za přestupky fyzických osob (občanů).
Nově se zavádí možnost upuštění od pokuty za správní delikty zx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx při zavádění nové zákonné právní úpravy.
K části druhé až sedmé - Změny některých zákonů (§ 132 až 137)
V návaznosti na znění zákona v Části První se v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xb., o přestupcích, se mění,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) zákona České národní rady č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České repuxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxx x. 238/1999 Sb., o změně trestního zákona, zákona o myslivosti, zákona o rybářství, zákona o státní správě ve vodním hospodářství, zákona o ochraně přírxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zrušují,
- ustanovení § 143 odst. 5 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, se mění.
K části osmé - Závěrečná ustanovení xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxt (§ 139)
Navrhuje se nabytí účinnosti zákona dnem 1.1.2001, s výjimkou ustanovení týkajících se evidence vodních staveb v katastru nemovitostí, kxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR