LIT22602CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 150/2002 Sb., o soudním řádu správním

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxžen prosincovou ústavou (zejména čl. 15 základního zákona č. 144/1867 ř. z., o soudcovské moci). Zákon o správním soudu byl publikován pod č. 36/1876 ř. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Sb. z. a n. byl jednak zřízen pražský Nejvyšší správní soud, jednak recipována procesní úprava říjnového zákona s vypuštěním některých kompetenční vxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxla stanovena pravidla pro řešení kompetenčních konfliktů mezi soudy a správními úřady. K jejich řešení byl povolán senát (paritně složený ze soudců Nexxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxho soudu vybudováním správního soudnictví u správních úřadů s obecnou kompetencí (§ 86 Ústavy z r. 1920), ale zákon o správním soudnictví č. 158/1920 Sbx xx x xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se již v polovině dvacátých let se stále rapidně narůstajícím nápadem věcí počítajících se na tisíce. Tento problém skoro dvacet let zůstal zcela neřešxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxlečná existence NSS byla jen krátká (zejména k tomu přispěly nepohodlné nálezy z roku 1948, týkající se znárodňování), a soud - uznávaného evropského fxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xtředem soustavy soudů veřejného práva (soud patentový, kartelový, volební), s nimiž byl zpravidla i personálně propojen. Všechny tyto soudy byly likxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxa veřejných subjektivních práv fyzických a právnických osob prakticky neexistovala. Soudy (tzv. "jednotné soudní soustavy" zavedené po r. 1948) přexxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxávního soudnictví, soudnictví pojišťovací, navazující na samostatnou soustavu pojišťovacích soudů (zákon č. 221/1924 Sb.z. a n. ).
Bezprostředxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, kde absence této ochrany byla zcela neslučitelná se základními principy právního státu (právo shromažďovací, spolčovací, sdružování v politickýcx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxx xedině existujícího opravného prostředku proti správnímu rozhodnutí, podávaného k soudu, dotud ovšem využívaného toliko pro právní věci obsahově zcxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
Ústavním základem obecné obnovy správního soudnictví po roce 1989 se stalo ustanovení čl. 36 odst. 2 Listiny. Tím se do československého práva po čtxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xákonné provedení se stalo zákonem č. 519/1991 Sb. (s účinností od 1.1.1992), totiž vřazením nové páté části o správním soudnictví do občanského soudnxxx xxxxx
xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxo pro tu chvíli gramatické řešení, totiž svěřit právní soudnictví obecným soudům "jednotné" soudní soustavy, a to všem jeho stupňům. S ohledem na neexixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
Obnovené správní soudnictví v roce 1991 tedy podrželo základní principy dřívější rakouské úpravy, tj. přezkoumání pouze zákonnosti, princip řízexx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxomocným rozhodnutím správních orgánů (tj. orgánů státní správy a orgánů územní samosprávy, jakož i dalších samosprávných a jiných orgánů i právnickýxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxkumné pravomoci soudů zákonem vysloveně vyloučena (princip generální přezkumné
klauzule
), jednak zůstala zachována v pozměněné podobě a s podstatnx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxh prostředcích proti nepravomocným rozhodnutím správních orgánů, a to naopak pouze v případech, kdy to zákon soudům vysloveně svěřuje (princip enumexxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxincipem, soud vychází v zásadě ze skutkového stavu zjištěného správním orgánem. Pokud soud žalobu nezamítne nebo správní rozhodnutí napadené opravnxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxkou věcí důchodového zabezpečení a důchodového pojištění je správní soudnictví soudnictvím jediné instance, opravné prostředky nejsou přípustné.
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxré má správní soudnictví ve vztahu k právnímu řádu plnit. Jedná se přitom zejména o následující problémy:
* neexistence opravných prostředků proti rxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxostřednictvím Nejvyššího soudu, popř. Ústavního soudu;
* Nejvyšší správní soud existuje pouze formálně podle Ústavy, za devět let ale nebyl zřízenx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzhodnutí;
* xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xení správně a systémově vyřešeno přezkoumávání rozhodování správních orgánů ve věcech soukromého práva podle zvláštních zákonů, protože soudy rozhxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxzhodování kompetenčních sporů mezi správními orgány, popř. orgány územní samosprávy, které je zatím v působnosti Ústavního soudu;
* mimo správní soxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxtací, zdůrazňující především její ústavní a mezinárodněprávní deficity, ve svém rozhodnutí Pl. ÚS 16/99 ze dne 27. 6. 2001 Ústavní soud, který zrušil s xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxpadná nečinnost, nejsou pod kontrolou soudní moci vůbec. Dále pak ne každý, kdo může být ve svých právech dotčen správním rozhodnutím, má právo obrátit xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, ač by tomu tak v řadě věcí býti mělo. Vydané soudní rozhodnutí je pak konečně a (s výjimkou ústavní stížnosti) nereformovatelné, což vede k nejednotné jxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxavení řízení) pak může vést i k odmítnutí spravedlnosti. Konečně pak výkon správního soudnictví je organizován způsobem, který ignoruje skutečnost, xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx x. ř., neboť zmíněné deficity ústavnosti nelze podle jeho názoru smysluplně řešit dílčími derogacemi.
Ústavní soud přitom poznamenal, že řada ustanxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxdom legislativní obtížnosti řešení popsaných úředních deficitů; připomenul však, že na neústavnost dosavadního legislativního řešení dílčích proxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soud, interpretovat správní právo a poskytovat soudní ochranu jako jediná soudní instance. Proto po zvážení svých apelů, které v minulosti ve směru k mxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxcího výroku do 31.12.2002. Přitom je Ústavní soud navíc přesvědčen o potřebě další legisvakance u takto zásadní změny. Navrhovaná nová úprava je deterxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxaně lidských práv a základních svobod (dále jen "Evropská úmluva"), ke které Česká republika přistoupila v rámci svého členství v Radě Evropy, a který xx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxdnána nezávislým a nestranným soudem (v originálním textu "tribunál") zřízeným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx správního soudnictví se prolínala i představa zřízení takovýchto nezávislých správních úřadů, soudní soustavu doplňující.
* Z hlediska čl. 6 odst. x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxk je vykládáno stále narůstající (a měnící se) judikaturou Evropského soudu pro lidská práva (dále jen "Evropský soud"), která je pro Českou republiku xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxstiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), podle kterého "kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, můžx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxní rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny". Listina tedy klade na správní soudnictví dva základní požadavky - musí být zajišxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxkladních práv a svobod, musí být přezkoumatelné soudem. Lze konstatovat, že oba tyto vnitrostátní požadavky v základních rysech splňuje i současná úpxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x Základním aspektem určujícím koncepci správního soudnictví z hlediska okruhu jeho působnosti a úpravy řízení je ale především jeho uvedení do platnéxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x kritickým hodnocením ze strany dalších orgánů nejen Rady Evropy, ale i Evropské unie. Sama koncepce správního soudnictví může mít řadu podob. Při jejixx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx které již, někdy i značně dlouhou dobu, fungují v jiných státech.
Navrhuje se, aby nová právní úprava správního soudnictví vycházela z těchto základxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxh orgánů, která podléhají režimu čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy, tedy o rozhodnutí o občanských právech a závazcích nebo o trestním obvinění. Tuto působnxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxedpokladu, že soudům bude svěřen přezkum zákonnosti rozhodnutí těchto tribunálů ve smyslu čl. 36 odst. 2 Listiny;
b) přezkoumávání zákonnosti rozhoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxech:
* by mělo jít především o případy, kdy správní orgán je ve věci nečinný proto, že tvrdí absolutní nedostatek
kompetence
veřejné správy (nemůže vzxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), popřípadě věc podle předpisů o správním řízení bezdůvodně odloží nebo řízení zastaví (bez vydání rozhodnutí;
* dalším okruhem případů je nikoliv txxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxx xxxxxdy je potřebné zajistit ve správním soudnictví odpovídající právní ochranu účastníků správního řízení, nelze-li se takové ochrany dovolat prostředxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxt v případě, kdy rozhodnutí správního orgánu bylo podle správního řádu prohlášeno za nulitní, ale nové rozhodnutí příslušným správním orgánem nebylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxtorní
povahy individuálně vydávané správními orgány, mající formu osvědčení nebo potvrzení již existujících práv a povinností); zákonnost by měla xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx faktických zásahů veřejné moci do práv osob, které nejsou ani rozhodnutími ani jinými individuálními akty (např. policejní zásah). Obrana proti takoxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrávních předpisů s pravomocí takový nezákonný právní předpis zrušit;
g) rozhodování o návrzích a stížnostech ve věcech voleb na základě hmotně právxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxnovení jejich činnosti na základě hmotně právní úpravy příslušných zákonů upravujících sdružování v politických stranách a politických hnutích.
xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxdování sporů o pravomoc mezi soudy a orgány státní správy (dnes upravuje § 8a občanského soudního řádu, ale systémově nesprávně, protože soud se tu stávx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xzemní samosprávy, pokud by šlo k přenesení této působnosti ve smyslu článku 87 odst. 2 písm. b) Ústavysoudu na Nejvyšší právní soud.
3. Navrhuje se, aby xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxších praktických důvodů. V zájmu sjednocení rozhodování je proto třeba založit možnost podat mimořádný opravný prostředek z důvodu porušení zákonnoxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxh, kdy správní orgán rozhoduje ve věci soukromého práva xx x xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxou zrušil Ústavní soud) výkonu této působnosti. V případech, kdy správní orgán podle zvláštního zákona rozhoduje ve věci soukromého práva, tato úpravx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxm mohou vzniknout v důsledku řešení komplikovaných otázek dualismu práva mezi "větvemi" civilního a správního soudnictví, jsou řešeny zvláštním posxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxrem vrcholného soudního místa druhé větve. K tomu blíže viz úpravu zákona o řešení některých kompetenčních konfliktů a důvodovou zprávu k ní.
5. Pro spxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xákon byl vytvářen s ohledem na potřebu zajistit, aby procesní úprava byla co možná stručná, nekasuistická, vymezující dostatečný prostor soudům pro pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxkém soudním řádu či procesních ustanoveních zákona o Ústavním soudu), především s ohledem na potřebu zajistit maximální stabilitu právní úpravě a s oxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxlicitně zajištěno - tam, kde právní řád soudní nebude mít úpravu vlastní.
6. Pro případ řízení ve věcech, ve kterých by v budoucnu mohla být založena prxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxitelný by tu byl spíše správní řád s dílčími úpravami, byly-li by potřebné).
7. Správní soudnictví podle zvoleného řešení bude tedy vykonáváno v půsoxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxudní soustavy pro správní soudnictví. Dosavadní věcná příslušnost k rozhodování některých věcí správního soudnictví u okresních a vrchních soudů a Nxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxího soudu prezidentem republiky se podle současného znění ústavy děje s kontrasignací předsedy vlády nebo pověřeného člena vlády.
9. Právní akty Evrxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecné principy pro rozhodování soudů ve správním soudnictví, týkající se soudů, které v těchto věcech budou rozhodovat (dále jen "správní soudy").
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxího charakteru. Ohledně xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxožena souběžně předkládanou novelou občanského soudního řádu, totiž vložením jeho nové části páté (viz souběžně předkládaný návrh zákona, kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx občanskoprávních ve zvláštním sporném řízení. Takováto rozhodnutí správních orgánů tedy správní soudy přezkoumávat nebudou, protože tu nejde o věcx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xáročnější samostatná soudní soustava; její zřejmá potřeba je do jisté míry suplována zvláštním postavením senátu krajských soudů, rozhodujících ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxcími se postavení soudů a soudců: vládním návrhem zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které se vyžaduje zvláštní úloha správních soudů.
Stanoví se, že věci správního soudnictví mohou projednávat jen specializované senáty krajskýcx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xoudců, kdy nebude možno pověřit za vyloučený senát krajského soudu rozhodováním ve věci jiný - takto nespecializovaný - senát).
Oproxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxčasně se precizují "tradiční" úseky činnosti správních soudů (přezkoumání zákonnosti rozhodnutí správních orgánů) a ochrana dosud poskytovaná se nxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale ve zvláštních formách soudního řízení, dosud připodobněných civilnímu řízení nespornému (např. věci volební, věci politických stran).
Návrx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx kompetenčních konfliktů).
V důsledku těchto změn dochází důsledně k přenesení působnosti, částečně dosud svěřené soudům okresním, vrchním(a Nejxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xejvyššího správního soudu. To je vyjádřeno ustanovením o věcné příslušnosti i o tom, které věci jsou z působnosti správních soudů vyloučeny. V organizxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxcipem řízení před správními soudy je důsledné zavedení návrhového řízení, v nejdůležitější části - u řízení o žalobách proti rozhodnutím správních orxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxo příslušnost. Odchylně však je upravena místní příslušnost ve věcech důchodového pojištění a zabezpečení, nemocenského pojištění, pojistného na sxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxvidla však jsou zaváděna (a to i souběžně v občanském soudním řádu) pro řešení případů, kde bude docházet ke speciálním sporům o věcnou příslušnost, totxx x xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxtního charakteru těchto sporů (v nichž - jak lze předpokládat - se mohou řešit zásadní a prakticky i teoreticky velmi komplikované otázky dualismu právx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xodle dalšího souběžně předpokládaného zákona o řešení některých kompetenčních sporů bude rozhodování v těchto a některých dalších sporech o
kompetexxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx
xxxikatura
tohoto tzv. konfliktního senátu v době I. ČSR tvořila velmi významný zdroj nauky o charakteru právních vztahů a podstatnou měrou přispěla k roxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxpírání dualismu práva soukromého a veřejného se negativně projevilo i v poklesu právního vědomí veřejnosti.
Nezbytná úprava procexxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx reagovat na to, že soudcem se podle navržené úpravy může stát i odborník "nesoudcovského původu" (například ze správní správy, z právnických fakult apxxxxx x xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s delegací nutnou a vhodnou a s institutem dožádání; ústava je potřebám správního soudnictví přizpůsobena.
Zákonem se zřizuje Nejxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxt v Praze s ohledem na příznivější dislokační možnosti a i z hlediska nižších ekonomických dopadů na účastníky řízení a zejména na statní rozpočet.
Nexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxkých soudů. Tím se součastně zajišťuje také to, že i správní orgány budou moci vyvolat opravné řízení, ve kterém bude možno požadovat i z jejich strany zrxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxch agendách. Tím se naplňuje jeho ústavní postavení jako vrcholného orgánu soudní soustavy ve věcech správního soudnictví, resp. věcech veřejného prxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxjvyššího správního soudu jmenován prezidentem republiky s kontrasignací předsedy vlády (viz shora); sjednocení tohoto principu by vyžadovalo ústaxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xléna se zpravidla dotýká také otázek státní správa soudů, kterou vykonávají kromě Ministerstva spravedlnosti také předsedové obou nejvyšších soudůx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxn z nejdůležitějších nástrojů sjednocování a kultivace činnosti veřejné správy.
Nejvyššímu správnímu soudu jsou při prosazování jeho funkce svěřxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, se hodlá odchýlit od názoru již judikovaného).Při přijímání stanovisek k výkladu zákonů a dalších právních předpisů, popřípadě k rozhodovací činnoxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxí praxe" očekávání, že stanovisko Nejvyššího správního soudu se bude v podobě jednoznačné právní věty vyjadřovat ke konkrétnímu právnímu problému.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxní soudnictví v době I. ČSR. Reaguje i na shodný současný problém, spočívající v tom, že přes opakované a jednotné rozhodování právních soudů nerespektxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxzhodnutí, v nichž se opakují stále táž porušení zákonů. Navrhuje se proto aby v takovém případě Nejvyšší správní soud přijal a uveřejnil takové právní oxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxcování činnosti exekutivy, vytvoří důležité podněty pro nové legislativní úpravy a může přispět také proti zahlcení právních soudů.
Státní správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxstní rozhodovací činnost správních soudů se děje v senátech, zásadně tříčlenných. Ve vícečlenných senátech rozhoduje jen Nejvyšší správní soud ve vyxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx senát odchýlit od prejudikatury. Jejich úkolem - jak již uvedeno - bude také usnášet se na zásadních usneseních naopak v těch případech, kde Nejvyšší spxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxých senátech, o nichž viz shora. V zákonem vymezených věcech (ve shodě s dosavadní osvědčenou úpravou s některými rozšířeními) rozhoduje u krajského sxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nich upravují také obvyklým způsobem způsobilost být účastníkem a procesní způsobilost.
Zavádí se institut osob zúčastněných na řízení. Tím osnovx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxodnutí, které je žalobou napadeno, se nestávala ze zákona účastníkem soudního řízení a nebyla tu ani povinnost soudu či nikoho jiného ji o probíhajícím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xe stavební xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxt soudu pečovat o to, aby takové osoby se o řízení dozvěděly a měly na něm přímou účast. Nelze tu přijmout nabízející institut vedlejší intervence po vzorx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx x xxolu se správním orgánem - odporují. Účast těchto osob (kterých mohou být stovky i tisíce) je promítána na dalších místech do zákona zavedením také podpůxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxuh osob, které mohou navrhovatele zastupovat; oproti dosavadní úpravě půjde především o patentové zástupce a daňové poradce, vždy však tehdy, mají-lx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xjevně sociálního charakteru (např. věci důchodového pojištění), kde ostatně i zatížení pro státní rozpočet by bylo nepřehlédnutelné a souvisící rozxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxroti dosavadní úpravě se - pro naplnění mezinárodních závazků České republiky - možnost zastoupení rozšiřuje také o zastoupení odborovou organizacíx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xvedených jednat za odborovou organizaci nebo zmíněnou právnickou osobu jen osoba s vysokoškolským vzděláním v oblasti práva.
Osnova považuje za zvxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxvní orgán; jejich postavení v předcházejícím řízení (před správním orgánem) bylo diametrálně odlišné. V souvislosti s tím je třeba založit povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxsní úprava procesních úkonů účastníků je v souladu s četnými negativními poznatky praxe rozšířena o požadavek, aby tam, kde navrhovatelem je kolektivxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxlem vůle takového orgánu nebo osoby, a že nejde jen o soukromou iniciativu toho, kdo za takovou osobu nebo orgán navenek vystupuje.
S přihlédnutím k toxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx je třeba platit vylepením kolkové známky. K této úpravě vedou i praktické poznatky svědčící o tom, že jen naprosto výjimečně zjišťuje žalobce bankovní xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx x xxxxx xx xxxx xxxs nezjistí, že poplatek byl zaplacen; to má zásadní důležitost i pro to, že řízení probíhá v jediné instanci a náprava nedostatků v tomto směru by byla zbyxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxčující pro to, aby navrhovatel byl důsledně ochráněn před nepříznivými účinky správního aktu. Také zahraniční úpravy svědčí pro to, že soud má mít možnxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx zavádějí možnost přiznat podanému návrhu v některých řízeních odkladný účinek, jímž jsou veškeré právní účinky napadeného aktu sistovány až do právnx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xdy podle předpisů, účinných ke konci roku 2002, zakládalo právo možnost podat opravný prostředek proti rozhodnutí (např. nyní opravné prostředky podxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx, které budou od roku 2003 podávány, a to až do nové úpravy, která ovšem bude muset jej explicitně založit, protože v důsledku toho, že osnova napříště neuxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxení nepříznivě zasáhnout.
Ustanovení o lhůtách se věcně neodchyluje od zvyklé úpravy v jiných procesních předpisech. Při stanovexx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxé potíže v praxi. Zavádí se obecně možnost prominout zmeškanou lhůtu, osnova však stanoví případy, kdy to není možné (zejména lhůta k podání návrhu na zaxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx x xxdání návrhu soudu,vznikají v praxi pochybnosti o jejich počítání. Osnova proto výslovně zakládá povinnost užít tohoto zákona i na takové případy.
Pxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (například tresty za právní delikty, některá rozhodnutí ve věcech daňových, celních), nicméně se tak stane například jen z důvodů vážných procesních xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxk hmotné právo správní a finanční stanoví tak krátké, že po zrušení věci soudem a vrácení spisů správnímu orgánu tu již není časový prostor pro další řízexx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx principů spravedlnosti jako nepřijatelná, a navíc vede účastníky řízení k podávání účelových žalob, přičemž není v moci správních orgánů ovlivnit déxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxím řízení pokračovat a využít zbytku lhůty k odstranění vytýkaných vad a vydání nového rozhodnutí (opět přezkoumání soudem podrobeného).
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxvádí podpůrně. Smyslem tohoto řešení je odlehčení navrhované osnovy, navíc se záměrem, aby tam, kde se nebudou vyžadovat odchylky, byla úprava tohoto xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxuby byla pro správní soudnictví nepraktická nebo nevyhovující. Navíc se zavádí možnost doručovat osobám zúčastněným na řízení vyvěšení rozhodnutí nxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxxxxx případech nutno doručit obvyklými způsoby.
Osnova upravuje zvyklým způsobem předvolání a pořádková opatření. Placení a vymáhání pořádkových pokxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxzhodnutí o pořádkové pokutě tento zákon rovněž výslovně neupravuje, neboť jde o výkon rozhodnutí soudu ve správním soudnictví, které je exekučním titxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xx xx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxho soudnictví kdy součástí spisu se prakticky vždy stávají mnohdy velmi objemné a rozsáhlé správní spisy různých správních orgánů, jejichž součástí bxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxání s vojenskými materiály, o státních zakázkách atd. - také listy a údaje, které obsahují utajované skutečnosti, chráněné podle zvláštních předpisůx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxba zajistit, aby se s nimi nemohly seznamovat nepovolané osoby, protože jejich fyzické oddělení od správního spisu je mnohdy technicky nemožné. Proto xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxno z nahlédnutí. Měl-li však účastník řízení možnost do takové části spisu nahlížet v řízení před správním úřadem, zůstává mu tato možnost zachována i v xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxi formy procesního rozhodnutí. Odmítnutí návrhu přichází v úvahu zásadně tam, kde nejsou dány vůbec podmínky řízení; zvláštní ustanovení § 45 odst. 4 rxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xnění právního předpisu, obrací na soud s podáním, které ve skutečnosti je opravným prostředkem podle procesních předpisů správního práva a nepatří o nxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxva soudu povinnost sice takové podání odmítnout, ale současně jej postoupit k vyřízení tomu správnímu orgánu, který o něm má rozhodnout. Nutným doplňkxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xozhodl v mezích své
kompetence
o soukromoprávním nároku a navrhovatel se domáhá (obvykle správní žalobou) zrušení takového rozhodnutí. V těchto příxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxskoprávních. Aby účastník řízení nebyl sankcionován za neznalost (v důsledku složitého posuzování neustálených otázek dualismu práva mnohdy omluvxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xx xx xx xxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnutí tohoto principu v občanském soudním řádu zajišťuje jeho nově zařazené ustanovení § 104b. Protože tu může dojít ke kompetenčním střetům mezi spráxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xěkterých kompetenčních sporů, který je současně předkládán).
Ustanovení § 45 odst. 4 pak řeší speciální případ, kdy situace naznačená v předchozíx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxi do správního senátu bude věc krátkou cestou (bez odmítnutí) předána senátu, rozhodujícímu podle rozvrhu práce věci občanskoprávní. Pro případ, že pxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxiální úprava tohoto případu je nutná proto, že jinak obvyklý postupné podle předchozích odstavců, totiž odmítnutí věci a poučení žalobce, že má podat (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxanovení pro opačný případ (kdy věc napadne do "civilního" senátu krajského soudu, ač měla být podána správní žaloba k témuž krajskému soudu), obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxly, ale v průběhu řízení odpadly.
Zvláštním institutem je nově zaváděné (resp. vzhledem ke starší osvědčené procesní úpravě obnovené ) "uspokojení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxdnutí, zásadně tehdy, ztotožní-li se správní orgán s námitkami proti svému postupu nebo rozhodnutí. V takovém případě si může i správní orgán vyžádat k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxt ke zkrácení soudního řízení a odbřemenění soudů, přičemž se tu preferuje faktický požadavek na co možná rychlé odstranění vzniklého sporu před autorxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxto náklady výrazně nižší a tedy (zpravidla státní rozpočet) méně zatěžující.
Důvody pro přerušení řízení jsou konformní s úpravou civilního procesxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxraněno jinak nebo vytýkaný vadný postup zhojen, případně pravomoc Nejvyššího správního soudu zrušit právní předpis), a svou formulací tyto důvody bexxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxkládá se, že dosavadní úprava, která umožnila správním soudům projednat věc bez toho, že by bylo nařizováno jednání, zůstane zachována. Půjde tu - při rxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxní nemá praktický význam (nepřezkoumatelnost rozhodnutí, těžké vady zjištění skutkového stavu a těžké vady procesní, případně také zjištěná
nulita
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxtšinou bývají na sporu ryze právní otázky a sporné body jsou vytyčeny již žalobou; v důsledku koncentrační a dispoziční zásady pak se může jednání zaměřxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kde nejdůležitějším bodem jednání není navrhování a provádění důkazů, ale předestření a vyvracení právních argumentů stran. Poznatky praxe o tom, žx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx formy vyhlášení rozsudku, totiž vyvěšením na úřední desce soudu, aby se předešlo námitkám ústavního charakteru na straně jedné, a na straně druhé absuxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxším jejího rozhodování) plyne, že základním principem dokazování musí být to, že soud vychází ze skutkového stavu, který tu byl v době, kdy správní orgáx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxní však je v dalších ustanoveních osnovy stanovena nutná odchylka, především tam, kde správní soudy rozhodují ve věci samé.
Je vyjádřeno, že soud nenx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxt vadné zjištění skutkového stavu správním orgánem. Obecně platí, že i těmito důkazy je zjišťován skutkový stav opět ke dni rozhodnutí správního orgánx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xozhodnutími správních orgánů, vůbec už ne tam, kde je má přezkoumávat, byť i například v trestním řízení takováto vázanost existuje. Jiná správní rozhxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxí zákon výslovně stanovit (pozitivní výčet). Úprava obou forem rozhodování je stručná, když dosavadní praxe ukazuje na to, že zákonné stanovení přílixxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtně mimo pořadí toho, jak u soudu napadly.
Také ve správním soudnictví se zavádí princip práva na náhradu nákladů řízení podle úxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxpokládala toto právo u úspěšného správního úřadu.
Zakládá se rozsáhlá pravomoc soudu k moderování výroku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx z obecné úpravy neplyne, a naopak. Pro to svědčí i dosavadní zkušenosti s přiměřeným užitím obecných ustanovení občanského soudního řádu.
V ustanovxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxrávním soudnictví podle jiného předpisu než občanského soudního řádu, bylo mj. i toto ustanovení novelou občanského soudního řádu doplněno. Dále byxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxcně opodstatněné.
První díl zvláštních ustanovení upravuje nejtypičtější formou správního soudnictví - řízení o žalobách proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx straně bylo nezbytné zcela nově reagovat na potřebu zajistit soulad právní úpravy se standardy ochrany lidských práv moderní doby.
Odstraňuje se důxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xývalého pojišťovacího soudnictví (to od roku 1924 představovalo samostatnou větev veřejnoprávního soudnictví), který byl po roce 1992 zachován jakx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdnutí ve věcech práva shromažďovacího, sdružovacího a v několika dalších případech. Právní předpisy z let devadesátých však průběžně zakládaly i nadxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o tom, zda proti určitému rozhodnutí se lze bránit žalobou nebo opravnými prostředky, ale navíc se takové úpravy často zaváděly voluntaristicky, bez vxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxžnost žaloby. V současné době tu tak existuje značná nejistota o tom, proti kterým rozhodnutím se lze bránit opravným prostředkem a proti kterým žalobaxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxu zavedení tradičního řízení žalobního, vycházející z předpokladu, že soudní ochrana nastupuje teprve poté, kdy jsou vyčerpány možnosti opravy nezáxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxí ochraně; jedním ze základních předpokladů je proto sjednocení forem ochrany. Předpokladem podání žaloby je zásadně právní moc rozhodnutí. Nepříznxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx však přechodnými opatřeními (§ 137).
Prvá tři ustanovení regulují žalobní legitimaci. Základní vymezení zajišťuje uplatnění generální přezkumnx
xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxjišťuje beze zbytku naplnění požadavků Listiny x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Nelze ji koncipovat tak, že právo na přístup k soudu se bude odvíjet od toho, zda někdo byl na právech zkrácen nebo ne; to může být zajištěno až po provedenéx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx
x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtví, se odstraňuje vazba žalobní legitimace na účastenství v řízení, z něhož napadené rozhodnutí vzešlo. Není teda rozhodné, zda ten, kdo se na soud obrxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nicotnosti) napadeného rozhodnutí, a to s jedinou výjimkou: při žalobě podané proti uložení peněžní pokuty za správní delikt se může žalobce i domáhat xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxdem na povinnost států, plynoucí z Úmluvy a judikatury Evropského Soudu pro lidská práva.
Na druhé straně bylo třeba zachovat žalobní legitimaci i těxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxlán (jde např. o ochranu složek životního prostředí) Odstavec 2 v § 64 zajišťuje žalobní legitimaci i zde.
Zvláštní žalobní legitimaci zákon svěřuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxřejný zájem a jiný způsob nápravy není možný. Může tu jít o případy nepříliš časté, ale veřejností citlivě vnímané, například tam, kde nezákonné rozhodxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxe jiný zákon svěřit také dalším osobám.
Zvláštní ustanovení upravuje také legitimaci k podání tzv.dozorčí žaloby [§ 66 písm a)] a žaloby proti rozhodxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxpřípustná, jestliže žalobce nevyužil možností, které mu dává opravné řízení správní a také tam, kde se žaloba domáhá přezkoumání rozhodnutí správníhx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xx x xxčanském soudním řízení prakticky jako o jakékoli jiné soukromoprávní žalobě. Nepřipouští se žaloba, mířící jen do odůvodnění rozhodnutí, a také žaloxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxa osvědčila. Prohlíží se tu stran formulace k dosavadní rozhodovací praxi, i k nálezům Ústavního soudu, který některá omezení soudní kontroly v devadexxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxslativní formou velmi záhy přežila, nehledě k ústavním pochybnostem o některých částech jejího obsahu, Připouští se však, aby zvláštní předpisy vyloxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxšenou přílohu.
Náležitosti žaloby se oproti předchozímu stavu rozšiřují o výslovnou povinnost žalobce označit okruh osob na řízení zúčastněných, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxch výroků rozhodnutí, protože jen v takto stanovených mezích se soud bude věcí zabývat. Nově - v souladu s požadavkem plné
jurisdikce
správního soudu - xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zaváděna především proto, že praxe ukázala, že existují nikoli výjimečné případy, kdy účastníku je doručeno rozhodnutí o jiném obsahu, než které je zaxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxy zůstává zachována i s odchylkami, které stanoví zvláštní právní předpisy (tak např. zákon o cenách). Zvláštní postup (zrcadlově s novelou občanskéhx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxího orgánu.
Pro ochranu žalobce před právními důsledky rozhodnutí se rozšiřuje dřívější možnost požádat o odklad vykonatelnosti rozhodnutí tak, žx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xčinky právní moci a předejde se tak tomu, aby i v případě, že žalobce bude nakonec s žalobou úspěšný, pozbude pro něj příznivé soudní rozhodnutí fakticky xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, protože žalobce chránila pouze před nuceným výkonem jen takového rozhodnutí, které bylo pojmově vykonatelné, nikoli tedy před důsledky rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx x xozporu s veřejným zájmem.
V ustanoveních o dokazování dochází k zásadní změně oproti současnému stavu, podle kterého se dokazování neprovádí.
Osxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxasnit nebo upřesnit, jaký byl skutkový stav, ze kterého vycházel právní orgán při svém rozhodování, ale také právo soudu důkazy provedenými a hodnocenxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxikatura
Soudu pro lidská práva) vyžaduje pro přezkoumání rozhodnutí "o občanských právech a závazcích" a "trestních obvinění" (včetně správních dexxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxtně i proto, že
judikatura
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx skutkový stav ke dni, kdy správní orgán rozhodoval. Na druhé straně však existují některé typy řízení (které se jednoznačně netýkají požadavků Úmluvyx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxný rozsah přezkoumání omezit jen na přezkoumání zákonnosti v rozsahu článku 36 odst.2 Listiny. Ustanovení § 76 proto zakládá pro tyto případy cestu.
x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxezkoumá jejich zákonnost) jen ty, které byly závazné pro rozhodnutí žalobou napadené (pokud takovým rozhodnutím není soud sám vázán), a neměl-li žaloxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxadní další změnou, která - v některých případech i se značnou rezervou - naplňuje požadavky Úmluvy, je otevření volného správního uvážení soudnímu přexxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxrávního orgánu jako dosud, ale také otázky, zda tohoto práva správní orgán nezneužil, a - v případě trestů ukládaných za správní delikty - zda jej neužil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxšímu (reformationis in peius).
Pro zrychlení řízení se stanoví další důvody, pro které může soud rozhodnout bez nařízení jednání. V tomto směru se obxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx soud ve výroku rozhodnutí uvedl, zda napadené rozhodnutí je zrušeno pro nezákonnost (tj. hmotněprávní pochybení nebo pro zneužití diskrece či překroxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxutí nejpodstatnější a má to i nezanedbatelný význam pro vázanost správního orgánu takovouto kasací. Zachovává se však princip, vyjádřený v předchozíxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxákonnost rozhodnutí samotného.
Soud - oproti dosavadnímu stavu nově, a to i bez návrhu - vysloví nicotnost napadeného rozhodnutí, zjistí-li její důxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xe zrušovacím rozhodnutí nebo v rozhodnutí o nicotnosti, je správní orgán vázán.
Platná právní úprava správního soudnictví citelně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xovinnost v zákonem stanovených lhůtách vydat rozhodnutí. Ochrany se tak může domáhat pouze cestou ústavní stížnosti podané k Ústavnímu soudu, jestlixx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xalobu opodstatněnou, uloží správnímu orgánu povinnost rozhodnout ve lhůtě, kterou mu k tomu soud stanoví.
Záměr zákona míří především na nejzávažnxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xroti nečinnosti správních orgánů cestou institutu procesní stížnosti. Proto bude možno se dovolávat soudní ochrany teprve v případě, kdy žalobce bezxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xe žalobce bude domáhat vůči správnímu orgánu vyslovení zákazu zasahovat do žalobcových práv. Osnova pokrývá širokou škálu tzv. faktických zásahů (tyxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxvy z nezanedbatelného počtu možných žalob je pravomoc soudu formulována jen jako subsidiární. Nastupuje tedy jen tam, kde jiná právní možnost ochrany xxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxují se tak především případy, kdy výsledkem řízení by byl jen
deklaratorní
výrok soudu o nezákonnosti zásahu, který by však zpravidla pro žalobce měl jxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxnského soudního řádu v tzv. nalézacím řízení. Je nepochybné, že soudy zde poskytují ochranu subjektivním právům ryze veřejnoprávního charakteru. Pxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxndidátských listin a poskytnutí ochrany proti neplatnosti voleb a neplatnosti hlasování (neplatnosti volby kandidáta) a konečně ochranu, která je pxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxh zastupitelstev i zastupitelstev obcí. Návrh v tomto směru vychází i z vládních návrhů zákonů, které jsou v současné době projednávány v legislativníx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxm stanovených lhůtách a usnesením.
Nebyl shledán důvod k podstatným odchylkám od dosavadní právní úpravy a proto se v zásadě přebírají stávající věcxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxbliky (novela volebního zákona v doprovodném zákoně).
Rovněž upravovaná zvláštní řízení ve věcech politických stran a politickýcx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxe půjde o obvyklé řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu podle dílu prvého).
V těchto zvláštních věcech dosud soudy rozhodují podle části xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxí úpravy včetně založení věcné příslušnosti nejvyššího stupně soudní soustavy ve věcech, jejichž důležitost to vyžaduje.
Touto čxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxušení právních předpisů pro jejich rozpor se zákonem. Nemůže však jít o úplné přenesení této
kompetence
, neboť Ústavnímu soudu musí zůstat zachováno pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxovaných k podání návrhu se v zásadě přebírá ze (současně novelizovaného) ustanovení zákona o Ústavním soudu. I v dalších institutech tohoto dílu zákonx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxzení přeruší a vyčká výsledku, zjistí-li, že u Ústavního soudu probíhá řízení o zrušení téhož předpisu.
V rámci reformy správníhx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxně mezi úředními orgány státní správy, a jednak ty, kde jednou ze stran sporu je soud (zpravidla civilní nebo správní, anebo je tu spor mezi oběma větvemi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xe v podobě stručného zákona překládá současně.
I v kompetenčních sporech, které bude rozhodovat Nejvyšší správní soud, půjde o řešení kladných nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx, kdo jsou účastníky tohoto řízení, ve kterém ke sporu došlo. Za správní úřady budou důsledně jednat ústřední orgány státní správy, přičemž od tohoto prxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které ba měly jen teoretickou hodnotu. Znamená to, že tu musí být vždy konkrétní řízení, ve kterém spor vznikl. Vyloučenu budou věci, o nichž tu stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxgicky i věci, kde jednou ze stran bude soud a bude je rozhodovat konfliktní senát podle zvláštního zákona, a také věci, kde kompetenční konflikt může být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxaná věcná příslušnost určitého správního orgánu).
V rozhodnutí musí soud vyjít zejména z právního stavu, který tu bude v době rozhodnutí. Výrok bude xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxtnost těch správních aktů, které výroku Nejvyššího soudu odporují (protože byly vydány orgánem absolutně nekompetentním, což jejich nulitu zakládáxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxko mimořádný opravný prostředek, založený značně široce. Je tomu tak proto, že jednou z nejzávažnějších výhrad proti stávajícímu systému správního sxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxně procesních (nikoli však těm, jimiž se jen upravuje řízení). Je omezena na důvody v zákoně uvedené, ty však jsou formulovány velkoryse, protože je třexxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx i správních orgánů. Nelze proto do budoucna vyloučit postupné omezování stížnostních důvodů.
Procesně je řízení minimálně formalizováno. Vedou k xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xisté míry důvodně - přednostní cesta k nápravě jeho známých problémů. Předpokládá se, že Nejvyšší správní soud bude mít možnost se plně soustředit jen nx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxěná osoba. Účastníky řízení a stížnosti jsou kromě stěžovatele jen účastníci původního řízení.
Osnova normuje poněkud nezvyklý, ale pro praxi vhodxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxů) bylo jasno o tom, zda rozhodnutí soudu bude napadeno, jednak, a to zejména, aby se předešlo pochybnostem o tom, zda lhůta k podání stížnosti, pokud by bxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxn proto - v souladu s poznatky praxe o žalobním řízení - předpokládá, že podaná stížnost, byť i byla sepsána advokátem (resp. osobou uvedenou v § 34), velmx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxodloužení lhůty za účelem doplnění náležitosti. V nejčastějších případech jde o řádné formulování stížnostních bodů, aby tak byl jednoznačně ustanoxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxx xxodloužena, půjde však o případy výjimečné.
Skutkové novoty jsou nepřípustné. Jednání zpravidla nařizováno nebude, přípravné řízení provede podsxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xtížnost).
V kasatorním rozhodnutí může Nejvyšší správní soud současně učinit některá procesní rozhodnutí, měl-li je - namísto zrušeného rozhodnuxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xprávy musí posuzovat činnost nebo nečinnost veřejné správy v době pro to rozhodné, nikoli v době, kdy rozhoduje soud, nejde-li ovšem o některé speciálnx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxuští i obnovu řízení. I zde však z povahy věci musí být obnova vyloučena ve volebním soudnictví.
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxt k obnově správního řízení; objevily-li se totiž nové skutečnosti poté, kdy správní orgán ve věci rozhodl, nemůže být správní obnově na překážku to, že xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxikují správní soudy v řízení o žalobách dnes.
Obnova řízení tak přichází v úvahu jen v řízeních o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu a ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xtížnosti). Naopak kasační stížnost proti usnesení, jímž byl návrh na obnovu zamítnut, přípustná bude.
Řízení se obvyklým způsobem dělí do dvou fází xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx že není třeba jiných speciálních ustanovení nad rámec prvé hlavy třetí části, jejíž použití zákona pro opravné prostředky zakládá; důvody pro detailnxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve správním soudnictví, oproti obecnému právnímu režimu.
Jde především o to umožnit, aby nově jmenovaný soudce - odůvodňuje-li to jeho předchozí prxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxa je odůvodněna tím, že krajské soudy budou zásadně ve správním soudnictví působit jako soudy prvního stupně, a proto předchozí výkon funkce u okresnícx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxlení soudce k Nejvyššímu správnímu soudu se stanoví odchylka a navrhuje se umožnit, aby významní odborníci z oboru veřejného práva (např. ústavního, sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x překládání soudců k Nejvyššímu správnímu soudu a pravidla pro případ, kdy může být soudce, působící ve správním soudnictví přeložen bez souhlasu k jinxxx xxxxxx
xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxalitněji obsazeny specializované senáty krajských soudů a Nejvyššího správního soudu. V řadách justičních čekatelů je zatím jen velmi málo osob, ktexx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdující měrou do oblastí práva občanského a trestního, nedává naději, že by se podařilo potřebné počty soudců doplňovat v plném rozsahu zde. Podobně, či xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
Přechodná ustanovení k justičním zkouškám a ustanovení o přidělování a překládání soudců proto umožňují přístup k justiční zkoušce tomu, kdo jinax xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx standardní justiční zkoušku a bude-li jmenován soudcem, může být poté přeložen ke krajskému soudu nebo Nejvyššímu správnímu soudu bez omezení délkou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxí k soudcům již přiděleným nebo dříve přeloženým, kteří u krajských a vrchních soudů podle rozvrhu práce vykonávají správní soudnictví, zajišťují, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx a takovíto soudci vrchních soudů se stávají soudci Nejvyššího správního soudu.
Další přechodná ustanovení se týkají Soudcovské rady Nejvyššího spxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxáno soudy všech stupňů, přičemž účinností nového zákona zanikne výkon správního soudnictví u soudů okresních a vrchních, jakož i u Nejvyššího soudu. Zxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxstupovat podle (Ústavním soudem zrušených) ustanovení dosavadní části páté občanského soudního řádu. Nová část pátá o. s. ř. bude upravovat zvláštní xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxad vlastnického práva do katastru nemovitostí).
Protože mnoho právních předpisů založilo pravomoc soudu rozhodovat o opravných prostředcích proxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxanovení tato pravomoc soudu rozhodovat ( ve veřejnoprávních věcech) o žalobě podle tohoto zákona.Jestliže však právní zákon svěřil v dosavadním spráxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxi napříště řešit (civilní) žalobou podle nové části páté občanského soudního řádu, na což pamatuje přechodné ustanovení k novele občanského soudního xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxí o opravných prostředcích (ve věcech charakteru veřejnoprávního) budou dokončena tak, jako by byly v těchto věcech podány žaloby. Jinak tomu bude u věxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxnut a žalobci bude na vůli, zda v zákonem stanovené lhůtě (do 31.1.2003) podá žalobu podle nové části pátého o.s.ř.
K tomu je vhodné taky připomenout, žx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ale byly voleny také jiné formulace, mnohdy zavádějící.
V těch věcech, kde bylo možno podat proti rozhodnutí krajského soudu o opravném prostředku xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxtanovení, zakládat pravomoc Nejvyššího správního soudu rozhodovat v těchto věcech jako odvolací soud podle občanského soudního řádu (užití jehož čxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxho soudu, stanoví se dále v přechodných ustanoveních, že odměna za zastupování advokátem (notářem) se řídí dosavadními předpisy; jednak by tu mohlo doxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xmocnění k vydání jednacího řádu pro krajské soudy (Nejvyšší správní soud přijme vlastní jednací řád).
Účinnost zákona se navrhuje od xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xrotože jak uvedeno, celá dosavadní pátá část o. s. ř. je k tomuto datu nálezem pléna Ústavního soudu zrušena.
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR