LIT18751CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxd zdravotními riziky plynoucími z vnějšího prostředí, životosprávy a chování člověka, stejně jako péče o individuální zdraví, historicky příslušelx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxupně přibyly odborné vyšetřovací ústavy (hygienické ústavy universit v Praze a Vídni). Vyšetřovací ústavy zkoumaly potraviny a prováděly chemické a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxáno lidské zdraví K prostředkům, kterými by bylo možné přispět k jeho podpoře a rozvinutí. Na tyto principy preventivní medicíny navázal Státní zdravoxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxů (orgánů hygienické a protiepidemické služby), vykonávajících státní správu v hygienické a protiepidemické péči.
Organizaci, působnost a pravomxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxý, ve znění novel, je poslední dosud platnou právní úpravou této oblasti.
Uvedený zákon neobsahuje, až na několik obecných ustanovení, hmotněprávní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxím pořádkem práva a povinnosti osob v ochraně životních podmínek upravují prováděcí právní předpisy, vydané převážně na úrovni směrnic a výnosů Minisxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxdem na způsob publikace je tato právní úprava pro adresáty právních povinností i obtížně dostupná. Pro zásadní nedostatečnost právní úpravy, obsaženx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxích předpisů za novými odbornými poznatky, úpravou platnou v Evropských společenstvích i potřebami praxe a komplikování podnikatelské činnosti i výxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xrovni, takže jejich meze jsou stanovovány pouze výkladem. Stejně jako hmotněprávní úprava je i působnost a pravomoc orgánů hygienického dozoru nadto xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxiny základních práv a svobod, které stanoví, že státní moc lze uplatňovat jen na základě zákona a v jeho mezích a povinnosti osob lze uložit pouze zákonem xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxem (krajský hygienik včetně hygienika hl. m. Prahy) nebo zvláštním orgánem okresního úřadu (okresní/městský hygienik). Na výkonu hygienického dozoxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxi o zdraví lidu, které se v oblasti ochrany životních podmínek dotkly pouze struktury orgánů a zařízení hygienické služby, nepřinesly nápravu uvedenýxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xřijetí však bránil nedostateK shody o způsobu transformace orgánů hygienické služby.
Zatímco působnost orgánů hygienické služby se od platnosti záxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxtuce rozšířily svou působnost i na otázky dosud spravované orgány hygienické služby. Tím došlo nejen k duplicitě hmotněprávní úpravy, ale i působnostx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxhrany veřejného zdraví tak, aby byly duplicity, které přinášejí plýtvání veřejnými prostředky, odstraněny.
Pokud jde o strukturu orgánů a zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxz právní subjektivity a hygienici byli zvláštními orgány národních výborů a ve své většině i řediteli příslušných hygienických stanic. V důsledku zánxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx., se zařízení hygienické služby (hygienické stanice) postupně stala samostatnými právními subjekty. Krajské orgány a zařízení hygienické služby bxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xěst Brna, Plzně, Ostravy a hl. m. Prahy a okresní hygienici zvláštními orgány okresních úřadů (magistrátů uvedených měst). Usměrňování výkonu hygienxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nositeli státní správy v oboru hygienického dozoru. Výkon hygienického dozoru v tak široké oblasti, jakou ochrana životních a pracovních podmínek včxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxem státní správy na zaměstnance hygienické stanice. Hygienické stanice jsou zdravotnickými zařízeními a zákonem je jim uloženo zajišťovat podklady xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxnout takto:
-nesoulad s ústavním pořádkem ČR,
-absence komplexní zákonné úpravy práv a povinností osob v ochraně veřejného zdraví,
-absence jednoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxotních podmínek a tím její zaostávání za odborným vývojem, potřebami praxe a úpravou platnou v zemích ES,
-duplicita úpravy některých složek ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxdostatky odstraňuje. Stanoví rozsah veřejného zájmu v ochraně zdraví populace a jejích skupin (veřejného zdraví) a s tím související povinnosti osobx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxního zákona č. 347/1997 Sb. a připravované zrušení zákona o územním členění státu (zák. č. 36/1960 Sb.) se navrhuje vymezit správní obvody krajských hxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx zákony podřadily některé dosud schvalované činnosti pod jiné režimy, například posuzování shody. V ostatních případech se individuální schvalovánx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxcie, která sama o sobě nemůže garantovat zdravotně nezávadné výrobky na trhu, neboť není dokladem o tom, co výrobce nebo dovozce skutečně na trh uvede. Txxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxx xxxxást soustavy orgánů ochrany veřejného zdraví se zachovávají zvláštní v resortu vnitra a obrany; ruší se pouze specializovaná hygienická služba v resoxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxení přispěl i požadavek zcivilnění vězeňství.
Návrh zákona a jeho prováděcích právních předpisů je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a mexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxmpatibilní s komunitárním právem. Detailní přehled transponovaných Direktiv je uveden ve zvláštní části důvodové zprávy v souvislosti s příslušnýmx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxch v návrhu zákona, k počátku roku 2000. S ohledem na vrácení návrhu zákona vládě v prvém čtení Poslanecké sněmovny zákon nemůže nabýt předpokládané účixxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx xx 2000. To platí i o jeho prováděcích právních předpisech, jejichž odborné návrhy byly Parlamentu ČR předloženy 13. března 1999.
Ochrana veřejného zdrxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xředevším výživa včetně pitné vody, podmínky práce, stav zdravotnických a dalších zařízení, kontrola výskytu infekčních onemocnění včetně imunizačxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxátního rozpočtu a rozpočtů okresních úřadů (magistrátů měst Brna, Plzně a hlavního města Prahy) návrh zákona v zásadě nepřinese s ohledem na to, že se nexxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxi roku 1998
Text(tis. Kč)
Územní rozpočty
Rozpočtové organizace (celkové výdaje) 531 408
Příspěvkové organizace (příspěvek na činnost) 344 984
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx
xxxxxx x xxx xxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xdůraznit, že příspěvek na činnost KHS zahrnuje i výdaje na pořízení očkovacích látek, které v r. 1998 činily 125.130 tis. Kč.
Nově je třeba ve státním roxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxtné do rozpočtu zahrnout na doporučení Světové zdravotní organizace náklady na nové očkovací látky k očkování dětí proti virové hepatitidě B a hemophixx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
x x x
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxví jednotlivce, ale i právem na ochranu veřejného zdraví, tj. zdraví populace.
Ochrana veřejného zdraví vychází ze stanovení pravidel chování osob pxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx onemocnění, nemocí podmíněných prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováváním.
Stanoví se výklad základních a nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Upravují se povinnosti osob v souvislosti s hromadným zásobováním obyvatelstva pitnou vodou z veřejného vodovodu, při náhradním odběrx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxívají jednotlivé zdroje vody k podnikatelským a veřejným účelům (např. školy s vlastním zdrojem pitné vody, z níž zásobují žáky event. školní jídelnu)x
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxiny. I z hlediska právní úpravy v EU je pitná voda zbožím, které má podstatný vliv na zdraví populace a je jí s ohledem na tento fakt věnována velká pozornosxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx právní předpis je připraven v souladu s Direktivou 98/83/ES, která nahradila směrnici 80/778/EHS a byla přijata s cílem chránit lidské zdraví na záklxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx provozovateli (výrobci) i orgánem ochrany veřejného zdraví (k tomu i odůvodnění § 87 odst. 2), možnost udělení výjimky i rozsah informační povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xodárenské technologie, a to jak ty, které přicházejí do přímého styku s pitnou vodou, tak i ty, které přicházejí do přímého styku s vodou surovou. Surovox xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxně ovlivnit zdravotní nezávadnost vody přechodem škodlivých láteK do vody. Proto se povolují standardní technologie ošetření pitné vody a použití jixxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxu vodou byly použity mnohaleté zkušenosti hygienické služby x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxstředí (KIWA publikace 94-01) a informací získaných při realizaci evropského projektu DRINKNET, kde ČR byla aktivním partnerem a zásady obsažené v záxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdárenských chemikálií byly do zákona a vyhlášky zahrnuty některé požadavky, které obsahují dosud vydané ČSN-ISO-EN. Požadavky na přípustné výchozí xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxků na vody využívané K provozování koupališť a saun. Vedle složení vody se upravují i podmínky poskytování těchto služeb, specifikované v prováděcím pxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxnikání), tak na činnost, provozovanou za účelem poskytnutí bezplatné služby občanům (např. v případě, kdy obec označí zdroj vody ve volné přírodě jako xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxstí provozovatele kontrolovat stanoveným způsobem zdravotní nezávadnost vody, určené ke koupání či saunování. Rozsah této úpravy vyžaduje i přísluxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxé nebo proudící sladké nebo mořské vody, v nichž je koupání dovoleno. Provozovatel koupaliště má povinnost kontrolovat jakost vody a je stanoven i rozsxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxh bazénech". Směrnice EU v tomto směru není známa.
Stanoví se prostorové podmínky, vybavení a provoz předškolních zařízení, škol a školskýxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxniku poškození zdraví, zároveň však mají stimulovat i jeho rozvoj. Variabilitu provozních podmínek nelze postihnout obecně závazným právním předpixxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmu.
Navržená úprava zohledňuje dosavadní právní stav, tj. úpravu podmínek, za nichž lze nezletilé osoby organizovaně zotavovat. Poznatkx x xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zotavovacích akcí výkon státního zdravotního dozoru.
Stanoví se specifické podmínky účasti dítěte na škole v přírodě a zotavovací akci, a xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxněním nakaženou osobou ani mu není nařízeno karanténní opatření. Důvodem je skutečnost, že děti pobývají ve velkém kolektivu delší dobu mimo péči rodixxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxvou v oblasti zdravotní péče.
Pro pořádání akcí k zotavení dětí ve věku do skončení povinné školní docházky a škol v přírodě se klade důraz na xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxých pracovníků je zdravotní způsobilost posouzena v rámci závodní preventivní péče, u osob činných jednorázově na škole v přírodě v rámci dozoru či strxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkařem, který je ve smyslu předpisů o zdravotním pojištění registruje.
S ohledem na skupiny osob, zúčastněných na zotavovací akci a škole v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vybavení lékárničky a péči praktického lékaře v místě konání akce. Vedle toho, že osoby činné na zotavovací akci jsou zdravotně způsobilé, se stanoví xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx ukládá povinnost informovat zákonného zástupce dítěte o zdravotních potížích, které dítě v průběhu akce prodělalo a o případném kontaktu s infekčním xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxx xxnší počet dětí nebo akce kratší (např. školní výlety) je nezbytné řešit základní hygienické požadavky, které jsou s ohledem na počet zúčastněných osob x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx výzkumného úkolu, řešeného ve zdravotnictví v letech 1985 - 1990 P-12-335-807-08-03, zpracovaného ve spolupráci s hygienickými ústavy v Budapešti a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx B 006 1/92 ZH 1/346.
Zákonem se navrhuje připustit výjimku z právní úpravy, regulující stavby zařízení pro výchovu a vzdělávání. S ohledem xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a řešení vedlejších ploch je nezbytné, zejména pro velká města připustit možnost povolení výjimky. Konkrétní úpravu ustanovení, z nichž je výjimka přxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxraví jak osob umístěných ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče, tak i jejich zaměstnanců. K tomu zákon stanoví základní předpoklady, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxízení poskytujícímu péči ukládá zpracovat provozní řád a v něm postihnout základní "kritické body" provozu. S ohledem na zásadní význam naplnění hygixxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxní orgánu zdravotního dozoru, který posoudí účinnost navržených opatření. Provozovatel je povinen dodržování provozního řádu zajistit.
Úprava vyxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nemocničních nákaz se stanoví základní rozsah povinností zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Pro účely kontroly úrovně dodržování stanxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxerá vedla k těžkému poškození zdraví nebo k úmrtí.
Podmínky provozu zdravotnických zařízení upravuje v současnosti vyhláška č. 207/1992 xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx kontrola otázek provozu ukazuje praxe. Právně se regulují zásadní opatření provozu, související s prevencí nemocničních nákaz, tj. dezinfekce, vyšxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx, pocházející ze zdravotnického zařízení či ústavu sociální péče, upravuje se zákonem a prováděcím právním předpisem i tato problematika. Ze známých xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxtního dozoru nařídit režim odchylný od prováděcího právního předpisu.
Zákon stanoví hygienické podmínky pro výkon činností epidemioloxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxého minima. Zdravotní způsobilost musí být doložena zdravotním průkazem, znalosti se osvědčují přezkoušením při výkonu státního zdravotního dozorxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxogicky závažné.
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxřujícího lékaře vždy o druhu a povaze své pracovní činnosti, aby mohl zvážit nezbytná preventivní opatření. Dále se ukládá povinnost prokázat se na požxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxoze i důvodem vzniku alimentárních nákaz je nedodržování zásad osobní a provozní hygieny. Proto se tato povinnost explicitně ukládá. Zásady osobní a pxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xizikové činnosti vykonávají, stanoví dále povinnosti podnikatelů, poskytujících vyjmenované služby. Jde o služby, které zejména mohou být příčinox xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx orgánu zdravotního dozoru, který posoudí účinnost navržených opatření. Povaha služeb vyžaduje regulaci zaměřenou na prevenci infekcí. Variabilitx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeními, ale živnostmi, provádět vyjmenované zásahy na lidském těle, neboť jde o činnosti, které jsou při laickém provedení zdraví ohrožující. Dáxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxgán státního dozoru. Důvodem takového postupu je prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění.
Na stravovací služby, které jsou z hledxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxárních nákaz. K odlišení od pojmu potravina (zákon č. 110/1997 Sb.) se vymezuje obsah pojmu pokrm.
Stanoví se požadavek vybavit provozovnu stravovacx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx potravin a
Codex
alimentarius včetně Doporučeného mezinárodního kodexu hygienické péče o předpřipravené a připravené pokrmy v hromadném stravováxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xlimentárních nákaz a poškození zdraví závadnými pokrmy. Mezi ně patří zejména osobní a provozní čistota, stanovení kritických bodů ve výrobě pokrmů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xtanoví i pro podávání některých speciálních pokrmů jako jsou tatarské bifteky či orientální úpravy ryb.
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxky, které jsou v souladu s právem Evropských společenství pro materiály a předměty přicházející do styku s potravinami, obsažené v Direktivě 89/109/Exxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx povlaků, regenerovanou celulózu, elastomery a pryže, papír a lepenky, keramiku, sklo, kovy a slitinu kovů, dřevo včetně korku, textilní výrobky, parxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxrektivy, týkající se požadavků na jednotlivé materiály a předměty přicházející do styku s potravinami, jsou v prováděcím předpise zapracovány jen doxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (analytická metoda pro stanovení monomerního vinylchloridu ve výrobcích), 81/432/EEC (analytická metoda pro stanovení monomerního vinylchlorixx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxtravin pro migrační zkoušky), 80/590/EEC (symboly pro materiály přicházející do styku s potravinami), 90/128/EEC (plasty, seznam monomerů), 92/xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x-nitrosamínů a N-nitrosovatelných sloučeninm v pryžích a elastomerech sosáků a saviček), 95/3/EC (plasty - 3. doplněk K 90/128/EEC)m 96/11/EC (plaxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrektivy, vycházející z direktivy 89/109/EEC, a které mají být podle této rámcové direktivy řešeny národními předpisy, jsou v prováděcím předpise staxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxěny i dostupné návrhy EU Proposal for Materials and
Articles
intended to come into Contact with Foodstuffs, atd. Po vypracování specifických direktix xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxenických požadavků.
S ohledem na kompatibilitu právní úpravy v oblasti výroby a oběhu kosmetických prostředků byla do úpravy zařazena šíxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řešení však Direktivám ES neodpovídá. Proto se výroba, dovoz a oběh kosmetických přípravků podřazují režimu
notifikace
a dalších povinností výrobcx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxku a předepsaného složení výrobků, včetně možností udělení výjimky.
Úprava kosmetických prostředků v zákoně a prováděcích předpisech respektuje Dxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx5/EC a 97/18/EC.
Řízení o povolení utajení jedné nebo více ingrediencí na obale kosmetického prostředku vychází z čl. 6 odst. 1 písm. g) Dirxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx/768/EEC, její čl. 8, který ukládá provádění úřední kontroly složení kosmetických prostředků metodami, upravenými Směrnicemi Komise 80/1335/EEC (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxi výrobců a dovozců, ale úřední postup orgánů státního zdravotního dozoru je implementace řešena ustanovením 80 odst. 2 návrhu zákona, který opravňujx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí.
Zásady správné výrobní praxe jsou ve smyslu čl. 7a bod 1. písm. c) Direktivy 76/768/EEC řešeny např. materiály Evropského sdružení výrxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxla. Ministerstvo zdravotnictví zvažovalo možnost převzít předpisy COLIPy; s ohledem na doporučující charakter tohoto podkladu však nakonec od úmysxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxent. vydaných předpisů EU. Názvosloví ingrediencí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx x x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx 3 Směrnice komise 95/17/EC pro klasifikaci chemické podstaty kosmetických prostředků platí právní předpisy vztahující se k chemickým látkám a chemxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxibilní.
Stanoví se základní podmínky ochrany zdraví osob v komunálním prostředí před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to povinnostx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxších objektů, jejichž provozem vzniká hluk. Jen tyto osoby mohou organizačními a technickými opatřeními řešit hygienické závady, spočívající v nadlxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxení hluku by odpovídali vlastníci jednotlivých automobilů, letadel či železničních vozů. Limity hluku stanoví prováděcí právní předpis. Hluková záxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxoru výsledků monitoringu, prováděného hygienickou službou a z rozboru hlukových map vyplývá, že pokud jde např. o pozemní komunikace, jsou v ČR obytné xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xx xx xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxí. Nad 70 dB je takto zatíženo cca 200 km komunikací. Řešení stavu tzv. "starých zátěží" ve vztahu k ochraně veřejného zdraví, ale i ekonomickým možnostex xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxostředí, nejsou vydány. Navržená právní úprava vychází ze Zelené knihy Evropské komise ze 4. 11. 1996, kde je uvedena budoucí politika ochrany proti hlxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxě dosažitelné míry nápravných opatření.
Vzhledem k povaze některých zdrojů hluku a vibrací, které buď nelze technicky řešit tak, aby limixx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxní § 105 odst. 4. Současně se upravují podmínky provozu vojenských letišť a velkých mezinárodních letišť, které jsou v ČR v počtu cca 3. Správním úřadem, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxedem na Úmluvu o mezinárodním civilním letectví (registrace pod č. 147/1947 Sb.) a doporučení vládní mezinárodní organizace ICAO (International Civxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xrávní předpis.
Zákaz instalace uvedených zdrojů vibrací vychází ze skutečnosti, že jejich provoz by byl příčinou vážného poškození zxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxanovení § 34 odst. 1 dále vymezuje rozsah právní úpravy prováděcích předpisů. Odstavec 2 definuje pojem noční doba pro účely kontroly hluku obecně a pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxí osob před nepříznivými účinky neionizujícího záření včetně laserů. Tato úprava se vztahuje ke komunálnímu prostředí. Řešen je provoz zdrojů neionixxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxna č. 287/1993 Sb. z působnosti Ministerstva zdravotnictví do působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a nyní je součástí právní úpravy, prxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxm v pásmu nízkých kmitočtů a ENV 50166-2 Expozice elektromagnetickým polím v pásmu vysokých kmitočtů a ICNIRP.
Přesto, že je zdravý způsob xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxhu K zaměstnanci přenesena z důvodu přehlednosti právního řádu do zákoníku práce. Poskytování pracovně lékařských služeb (závodní preventivní péčex xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxě a v podstatně detailnější míře upraveno návrhem zákona o zdravotní péči. Obsahem ustanovení § 37 až 41 jsou povinnosti zaměstnavatelů a samozaměstnaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxfikace rizik pracovních podmínek je zjištění škodlivého faktoru pracovních podmínek a jeho kvantifikace či kvalifikace (např. u biologických činitxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxení rizikových prací, které je od r. 1967 v kompetenci orgánů hygienické služby (výnos č. 49/1967 Věst. MZd, o posuzování zdravotní způsobilosti k prácxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Ke sjednocení postupu orgánů hygienické služby při stanovení rizikových prací vydalo MZ v r. 1989 metodický nxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxní zákoníku práce. Proto je navrženo její zakotvení v rámci předložené zákonné úpravy.
Aby bylo měřením pro účely kategorizace a stanovenx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx co do odborné způsobilosti, ale i metody. Obsahem právního řádu budou metody pouze výjimečně, pokud to vyžaduje aproximaxe práva EU. Úroveň ostatních xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxhem a úhradou závodní preventivní péče. Z hlediska výskytu faktorů pracovních podmínek na pracovištích a jejich rizikovosti pro zdraví zaměstnanců sx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxzoru vydával rozhodnutí v této věci. Do kategorie třetí a čtvrté se zařazují pracoviště a práce, při nichž jsou překročeny hygienické limity faktorů prxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxnu ochrany veřejného zdraví oprávnění stanovit jako rizikové i práce kategorie druhé.
Povinnost monitorovat expozici zaměstnance olovu pomocí marxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxká se chemických látek, které mohou podstatně přispívat ke vzniku nemocí z povolání a je účinným prostředkem prevence.
Rozumně dosažitelná míra je krxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxužité obdobně i pro oblast hluku a vibrací. Vyjadřuje vztah nákladů, vynaložených na odstranění škodliviny a přínosem pro ochranu zdraví.
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmž nejdelší se stanoví pro škodliviny, jejichž dopad na zdraví zaměstnance se může projevit až po uplynutí většího časového úseku. Údaje, vedené v evidxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxpektuje Direktivy 83/477/EEC, 90/679/EEC, 82/605/EEC a 78/160/EEC.
Úprava je zpracována v souladu se Direktivou EU 80/1107/EEC o ochraxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci a 93/88/EEC k expozici biologickým xxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxženého zákona hradí zaměstnavatel. Ze stejného principu vychází i zákoníK práce v části II hlavě páté.
V souladu s § 137 zákoníku práce se dx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele jako osoby, která sama pracuje, neboť toto postavení je postavením zaměstnance, které předloženou úpravou ošetřeno není. Je však řešxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xe koncepce právní úpravy mění jak je uvedeno k § 37. Návrh je doplňkem zákoníku práce v oblasti ochrany zdraví při práci a zahrnuje pouze vztahy zaměstnaxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxm včetně HIV/AIDS a tuberkulóza, je vymezen v § 2. Tento pojem nahrazuje dosavadní označení "přenosná nemoc". Důvodem změny je větší přesnost tohoto odxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxí základní rozsah. Nově se stanoví povinnost zdravotnických zařízení provést ve stanoveném rozsahu očkování, včetně očkování při úrazech, poraněníxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxedení pravidelných a zvláštních očkování, povinnosti fyzických osob a zdravotnických zařízení a oprávnění orgánů ochrany veřejného zdraví. Neprovxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxné; jejich výčet stanoví prováděcí právní předpis. Před provedením některých očkování (např. očkování proti tuberkulóze) je třeba nejprve vyšetřenxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx v souvislosti s očkováním ke vzniku nežádoucích reakcí lze používat jen schválené očkovací látky, které je nutno správně dopravovat a skladovat. Při axxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, jsou hrazeny z prostředků státního rozpočtu.
Jak je uvedeno v souvislosti s předchozím uxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxu praxi navrhuje Ministerstvo zdravotnictví ponechat nadále v platnosti. Zvláštním předpisem, který stanoví způsob úhrady vybraných očkovacích láxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jesle a mateřské školy nepřijímat neočkované dítě s výjimkou dítěte s trvalou kontraindikací nebo dítěte proti nákaze imunního.
S cílxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxobách, podléhajících pravidelnému a zvláštnímu očkování, včetně záznamů o provedených očkováních. S tímto cílem byla do návrhu zákona zařazena i novxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxvádějí a oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví k těmto účelům nahlédnout do zdravotnické dokumentace.
Stanoví se specifické povxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxo imunodeficitu (HIV/AIDS). Navrhovaný přístup je změnou dosavadní praxe, neupravené žádným právním předpisem. Vychází z principu, že vzhledem k zaxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxva III díl 4. Postup je v souladu s přístupem EU v dané oblasti (směrnice 96/649/EC a 95/1729/EC). Cílem povinností ukládaných "nosičům" je ochrana zdraxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxní a běžných technologických postupů a je jedním z prostředků prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění. Jako součást čištění a běžných technoloxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx x koncesovanou živnost.
K provádění ochranné DDD lze používat jen schválené přípravky a dodržovat postupy, uvedené v návodech k použitx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxostí každého, kdo ji provádí, kontrolovat její účinnost.
Stanoví se podmínky, které musí splnit osoba, která v oblasti speciální ochrannx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxovni odborné připravenosti osob, které používají toxické a vysoce toxické látky (jde v zásadě o skupinu látek, dříve označovaných jako jedy a zvláště nxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh látek do potravin a zemědělských produktů a tím do potravinového řetězce člověka je tento přísnější režim důvodný.
Vzhledem k závažnostx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxy veřejného zdraví povolení vydá, jestliže navržený rozsah a obsah kursu je v souladu s prováděcím právním předpisem, pořadatel kursu má stanovenou odxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zřízená orgánem ochrany veřejného zdraví. Podmínky zkoušky upravuje prováděcí právní předpis. V případě, že žadatel prokáže odbornou způsobilost, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Jde zejména o povinnost evidovat použité přípravky, jejich množství a účel použití a evidenci ukládat po dobu pěti let. Evidence dovoluje výkon státníxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxeciální ochranné DDD a stanoví se podmínky jeho postupu.
Ustanovení vymezuje povinnost zdravotnických zařízení hlásit výskyt či podezřxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxst řádně zacházet s biologickým materiálem.
Vzájemná informovanost mezi orgány veterinární správy a orgány ochrany veřejného zdraví o vxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Vzhledem k tomu, že o osoby v ozbrojených silách a sborech pečují specifické orgány ochrany veřejného zdraví - Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxí. Nejčastějším zdrojem infekčního onemocnění je nemocný člověK nebo zvíře, ať již v případě onemocnění nebo nosičství. V rámci protiepidemických opxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxých infekčním onemocněním nebo podezřelých z tohoto onemocnění. Náklady na epidemiologická opatření v ohnisku nákazy, uložená fyzickým osobám, se hxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxost tento zákon upravuje, hradí tyto osoby samy; to souvisí s tím, že příčinou nařízení protiepidemických opatření jsou hygienické závady v jejich proxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x x xx x xx xxxxxx xxxdějí zvlášť. Vzhledem k tomu, že opatření jakým je karanténa, zasahuje do osobního života jedince, stanoví se regulace tohoto opatření, vycházející z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xozdíl od pojmů běžná a speciální ochranná DDD.
Zákon stanoví druhy a způsob nařízení protiepidemických opatření v ohnisku nákazy. Tato opxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxh stanoví protiepidemická opatření zdravotnická zařízení i právo občana požádat o jejich přezkoumání příslušný správní úřad. Při tomto přezkoumání xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxho vedoucí.
Zákon stanoví podmínky stanovení ochranných opatření před zavlečením infekčních onemocnění ze zahraničí. Pokud jde o formu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxx xx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxní. Stanoví se i okruh osob, které se ochranným opatřením musí podrobit, a to k zamezení šíření v zákoně uvedených závažných infekcí.
Úpravx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xomto ustanovení jsou řešena opatření používaná výjimečně v případě epidemických výskytů, tj. v případě rozsáhlejších výskytů.
Zákon stxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx o onemocnění, při jejichž výskytu se podle dosavadní právní úpravy nařizuje izolace na příslušných odděleních zdravotnických zařízení.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxdmínek dárcovství biologického materiálu a vyšetřování osob na virus lidského imunodeficitu. Podmínky vyšetřování a předcházení vzniku a šíření inxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxo šíření a potřeby dodržování specifického přístupu K této nákaze. Stanoví se povinnost dárců krve, tkání, orgánů, spermatu a mateřského mléka podrobxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxazeny i těhotné ženy, a to z důvodu ochrany vyvíjejícího se plodu. HIV pozitivním těhotným ženám lze podávat léky proti viru HIV, kterými se sníží riziko xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxx xx xxxxxxx xx x x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxřit si vždy výslovný souhlas fyzické osoby s testem na HIV. To nevylučuje, aby o anonymní vyšetření požádala osoba, která si takové vyšetření sama hradíx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxno k § 71 se stanoví speciální požadavky na zdravotnická zařízení, provádějící laboratorní vyšetřování nákazy HIV/AIDS. Praxe ukázala nezbytnost txxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx který je rozhodujícím vyšetřením před konečným stanovením diagnózy, se provádí pouze ve speciální laboratoři, Národní referenční laboratoři pro náxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxkonem stanovených podmínek a budou se postupně autorizovat jednotlivé laboratoře, budou laboratorní vyšetřování nákazy HIV/AIDS provádět zdravotxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx 1949) fungoval a dosud funguje jako organizace přímo řízená Ministerstvem zdravotnictví a plnící na základě statutu úkoly odborného rozvoje oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxečení speciální léčby pacienta a jeho informovanosti o povaze nákazy a prevenci jejího šíření.
Rozvoj nákazy HIV/AIDS je třeba sledovat. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Stanoví se povinnosti podnikatelů vybavit výrobky, které podle tohoto zákona výjimečně vyžadují schválení orgánem ochrany veřejného zdraví, infoxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxformační povinnost vůči ostatním podnikatelům a spotřebitelům, zjistí-li se v tržní síti zdravotně závadný nebo ze zdravotní závadnosti podezřelý vxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx obsahuje výčet návrhů, které je nutno posoudit z hledisek vlivu na veřejné zdraví ve správním řízení, přičemž se v případě technologií zneškodňování zxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxkými orgány, je-li rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví záporné. Dále se stanoví, že orgány ochrany veřejného zdraví jsou dotčenými správními xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxž se ukázalo z hlediska praxe jako nevhodné. Ve výčtu byla uvedena řízení, která se později ukázala jako nedůležitá pro ochranu veřejného zdraví a nadměxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxa výkladem. I z hlediska legislativního je vhodnější vycházet z obecnějšího ustanovení, které nevyžaduje novelizaci při každé změně zvláštního zákoxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx řešit i otázky jím spravované podle předloženého návrhu zákona a zvláštních právních předpisů, upravujících působnost a pravomoc orgánu ochrany veřxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxik a v oboru ozbrojených sil a sborů Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra. V resortu zdravotnictví se zachovává jako orgán státní správy krajský hxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxu k zákonu o okresních úřadech zvláštním právním předpisem.
S ohledem na účinnost ústavního zákona č. 347/1997 Sb. a připravované zrušení zákona č. 3xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxho obvodu krajského hygienika. Počet krajských hygieniků se nemění.
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů se stanoví rozsah oprávxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxob škodlivinám a epidemiologii drogových závislostí. Dále se stanoví povinnost orgánů ochrany veřejného zdraví shromažďovat a předávat údaje, kterx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxím v Mezinárodní organizaci práce.
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany veřejného zdraví včetně řízení očkování a řízení a kontroly výkonu státní správy v ochraně veřejného zdraví krajskými hygieniky. Ve vztahu K Mxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxojených sil a sborů.
Ustanovení odstavce 2 bylo do zákona vloženo zejména k provedení Direktiv EU k zabezpečení úřední kontroly složení kosmetických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxo se zákonem stanoví Ministerstvu zdravotnictví oprávnění rozhodnout o stažení výrobků z oběhu, vyžaduje-li to rozhodnutí orgánů Evropské unie. V roxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxny ftalátů. Podle rozhodnutí Komise Evropských společenství měly členské státy uvedené výrobky stáhnout z oběhu do deseti dnů. Na zdravotnické orgánx xx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a dílem rozhodováním orgánů hygienické služby. Bezprostřední zásah v mezích rozhodnutí Evropské komise proto nebyl nutný. Zákonem se navrhuje, aby pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxých jednáních seznámena. Nelze však vyloučit nezbytnost případného zásahu do oběhu výrobků v jiných věcech.
K plnění úkolů v ochraně veřejného zdravx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxlů státní správy v ochraně veřejného zdraví.
Úkoly krajského hygienika odpovídají úkolům druhostupňového orgánu státní kontroly. S ohlxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxné právní úpravy i navrhovaných zákonů o okresních úřadech, o obcích a o hlavním městě Praze, které byly předloženy Parlamentu ČR, zvláštním orgánem, jxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxle se upravuje i postavení městských hygieniků, které v obcích Plzeň, Brno a v hlavním městě Praze i v současné době existují. Uvedená města plní úkoly okxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxla v r. 1994 funkce krajského a okresního hygienika sloučena a úkoly prvoinstančního orgánu tedy plní krajský hygienik Severomoravského kraje.
Úkolx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxtního zdravotního dozoru, vykonávaného v okresech. S ohledem na dikci zákoníku práce, který svěřuje úpravu výkonu státní kontroly nad ochranou zdravx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxstnavateli při zajištění ochrany zaměstnanců. Kontrola nad plněním této povinnosti není dosud výslovně v zákoně o péči o zdraví lidu zakotvena. S tím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
K ochraně veřejného zdraví se okresním hygienikům, vedle povinnosti přijmout účinná opatření K zamezení poškození zdraví, ukládá povinnost inforxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxrese a úkoly přesahující okresní význam (např. výstavba dálnic, vedoucí přes několik okresů), plnili krajští hygienici.
Zachovávají se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx nevytvářejí zvláštní orgány ochrany veřejného zdraví ve vězeňské službě ČR, ústavech pro výkon vazby a ústavech pro výkon trestu odnětí svobody. Důvoxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx
x xxxxxxx x xxxxvou ČR se stanoví rozsah oprávnění orgánů ochrany veřejného zdraví při výkonu státního zdravotního dozoru. Úprava bezprostředně navazuje na povinnoxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx orgán ochrany veřejného zdraví může na místě znehodnotit zjevně zdravotně závadné pokrmy, suroviny, polotovary nebo potraviny k jejich výrobě (přípxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, stanovená orgánem státního zdravotního dozoru, nemíjela účinkem stanoví se nově, že ve vyjmenovaných případech je k obnovení činnosti povinného suxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxektivy EU 76/768/EEC se připouští, aby do pravomoci orgánu ochrany veřejného zdraví náležel i zákaz distribuce či odchylný režim oběhu výrobků, vyroxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správního úřadu, který může nabýt účinnosti i prvním dnem svého zveřejnění, reálnou právní cestou, kterou lze zavázat osoby na určitém území, aby činixx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xhrožení zdraví ze zdravotně závadných výrobků, pitné vody nebo v důsledku živelné pohromy. Pokud jde o nařízení okresních úřadů i pro nařízení velkoplxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxadu stanoví zvláštní zákon. Ten také stanoví sankce za porušení nařízení okresního úřadu.
x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnice, plnící specifické úkoly v ochraně veřejného zdraví. Jde zejména o přípravu podkladů pro rozhodování hygienika a podíl na jeho výkonu. Hygienickx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxění postavení městských hygienických stanic a Hygienické stanice hlavního města Prahy.
Vzhledem k tomu, že shora popsaná činnost hygienických stanxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dikci § 3 odst. 2 zákona č. 160/1992 Sb.
Hygienickým stanicím se dále svěřují některé specifické zdravotnické činnosti, jako podíl na monitorování faxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x podpoře a ochraně veřejného zdraví. Hodnocení zdravotních rizik je odborná činnost, kterou se zabezpečuje ochrana veřejného zdraví zejména v případxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xe v komunálním prostředí, na veřejné zdraví). Při hodnocení zdravotních rizik se postupuje podle mezinárodních doporučení, doporučení WHO a metodik xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxkovacích látek proti TBC a tuberkulinu. S úpravou souvisí zejména zákon o léčivech (č. 79/1997 Sb.).
Oprávnění zaměstnanců orgánů státní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xroblematické úseky činnosti orgánu státní kontroly, které podle poznatků praxe výkon státní kontroly znesnadňují a nejsou shora citovaným zákonem řxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxzickým osobám se ukládá k těmto účelům povinnost takový vstup umožnit. Obdobné povinnosti a oprávnění jako orgán ochrany veřejného zdraví má i pověřenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxěstnanců hygienických stanic zachovávat mlčenlivost o údajích vztahujících se k individuu a obchodnímu tajemství. Z důležitých zájmů jsou pak ze zákxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxého orgánu.
Návrhem zákona se poprvé zavádí u orgánu ochrany veřejného zdraví placení za odebrané vzorky. Na tento systém již přešla např. x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxa neposkytne. Z toho plyne, že platba za vzorek nebude okamžitá, ale až podle výsledku rozboru. Praxe členských států EU však zřejmě není zcela totožná s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxch jednáních, v členských státech EU za vzorky náhrada neposkytuje. Cena odebraného vzorku se stává součástí nákladů.
V oboru působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxicím, a pověření jejich odborných zaměstnanců výkonem oprávnění při výkonu státní správy v ochraně veřejného zdraví.
Orgánům ochrany vexxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxdnutím orgánu ochrany veřejného zdraví, vydaným podle tohoto zákona, zvláštních předpisů, které stanoví působnost orgánů ochrany veřejného zdravíx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xdravotního dozoru.
Pokutu lze dále uložit za porušení povinností stanovených právním předpisem krajského hygienika. Ukládání sankcí za porušení nxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxním orgánu hygienické služby rozhodnout o tom, zda pokutu uloží či nikoli. Navrhovaná právní úprava vychází z povinnosti orgánu kontroly při zjištění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxob upravuje přestupkový zákon.
Výše pokuty se stanoví maximální hranicí, která může být překročena, došlo-li porušením právní povinnosxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxré jsou již součástí čs. právního řádu. Orgán státní kontroly pokuty pouze ukládá a vybírá. K vymáhání pokut je zřízen specifický správní úřad - územní fxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxle správního řádu. Dále se upravuje místní příslušnost orgánů ochrany veřejného zdraví při rozhodování podle předloženého zákona a otázka účastenstxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxjmu, aby rozhodnutí bylo možno učinit okamžitě, neboť jde o zásah proti jednání nebo skutečnosti ohrožující veřejné zdraví. V těchto řízeních nejsou pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xřípadné průtahy, související se zahájením x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxent. šíření infekčních onemocnění.
Ministerstvu zdravotnictví se umožňuje opatření k ochraně státních hranic, k zamezení šíření infekčních onemoxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Návrh respektuje platný správní řád.
Návrh řeší problém jak při epidemii a bezprostředním ohrožení zdraví občanů výskytem zdxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a televizním vysílání. Tato cesta se svěřuje na základě zkušeností se záplavami v roce 1997 a 1998 a s výskytem zdravotně závadných výrobků všem orgánům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx některé z nich uplatňují na základě ne zcela jasné právní úpravy zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, tj. možnost nařízení celoplošné dezixxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxdobných zařízení.
Náklady vzniklé v souvislosti s plněním povinností podle tohoto zákona hradí ten, komu je povinnost uložena, pokud tenxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxoto zákona je např. zákon č. 48/1997 Sb.
Činnost orgánu ochrany veřejného zdraví je hrazena z veřejných rozpočtů. Ustanovení uvádí skutečnosti, kterx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x souvislosti s výkonem státní kontroly, jejíž formou je i státní zdravotní dozor, stanoví zákon o státní kontrole.
Orgány ochrany veřejného zdraví prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxdit cenu jejich pořízení, neboť nepůjde o výkon z úřední povinnosti. Cena takových podkladů, jejichž obsahem může být i měření složek prostředí, bývá zxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxtele právní povinnosti v případě, kdy vyjmenované subjekty nejsou právnickými osobami.
xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxje orgánu ochrany veřejného zdraví v některých případech s navrhovaným opatřením souhlasit a zamezit tak průtahům ve správním řízení.
V xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Stanoví se pravidla pro dokončení správních řízení ve věcech ochrany veřejného zdraví a pokut za porušování předpisů o ochraně zdravých životnxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.
Zákon stanoví lhůty, do kterých je třeba uvést výrobky do souladu s navrhovaným zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. Do xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxho zdraví vydané podle dosavadních předpisů.
Dále se stanoví přechodná doba pro předložení provozních řádů. Přitom je třeba rozlišit poxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xovinných subjektů se dále navrhuje prodlužit dobu k rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví v daných věcech. Pro přechodnou dobu se stanoví, které xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxazy HIV/AIDS se stanoví, která zdravotnická zařízení budou vyšetřování provádět v přechodném období. Transfuzní zařízení, která již existují i jako xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxů.
Pro účely kategorizace prací je zásadní validita výsledků zjištění škodliviny pracovních podmínek. Proto se v § 38 vychází z toho, že tato měření mxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxy po přechodnou dobu dvou let vykonávaly uvedená měření i všechny hygienické stanice.
S ohledem na to, že se povinnost stanovit kritické kxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx praxe ve stanovení kritických bodů je již zavedena na základě zákona o potravinách a tabákových výrobcích.
S ohledem na odklad právní povxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xuto lhůtu zkrátit. Ve výjimečných případech však zřejmě bude nutno připustit i prodloužení přechodné lhůty.
Ustanovení § 31 předpokládá žádost vlaxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxeny výsledky měření hluku, vyhodnocení dosažených nápravných opatření z hlediska rozumně dosažitelné míry a úroveň ochrany veřejného zdraví. Ke zprxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx k jejímu provedení dodat. Vzhledem k tomu, že půjde o všechny zaměstnavatele regionu, kteří mají pracoviště druhé až čtvrté kategorie, prodlužuje se úxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx č. 91/1984 Sb. Není důvod tak velké skupině osob, jakou jsou osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné, nařizovat obstarání nových zdravxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxčet ustanovení, která zakládají oprávnění vydat prováděcí právní předpisy. Vzhledem K tomu, že převážně jde o úpravu v působnosti Ministerstva zdravxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí, mládeže a tělovýchovy.
Pokud jde o hygienické limity hluku, vibrací a neionizujícího záření, není praktické a odborně odůvodněné, oddělovat úpraxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxy pracovních podmínek budou vydány k provedení zákoníku práce formou nařízení vlády, navrhuje se i hygienické limity hluku, vibrací a neionizujícího xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxvu hygienických limitů a požadavků.
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR