32011L0095

o jednotném statusu pro uprchlíky

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (81)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (325)
... další položky
Články a jiné dokumenty (36)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochrxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zejména na čl. 78 odst. 2 písm. a) a b) této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxích normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osobyx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxosti by uvedená směrnice měla být přepracována.
(2) Společná azylová politika včetně společného evropského azylového systému je nedílnou součástí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xledají ochranu v Unii.
(3) Evropská rada se na zvláštním zasedání v Tampere ve dnech 15. a 16. října 1999 dohodla, že bude pracovat na vytvoření společnéxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx (dále jen "Ženevská úmluva") ve znění Newyorského protokolu ze dne 31. ledna 1967 (dále jen "protokol"), čímž potvrdila zásadu nenavracení a zajistilxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx ochranu uprchlíků.
(5) Podle závěrů z Tampere by měl společný evropský azylový systém v krátké době rovněž zahrnovat sblížení předpisů o přiznávání pxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxajícími se doplňkových forem ochrany, které by poskytovaly náležité postavení každé osobě, která takovou ochranu potřebuje.
(7) První fáze vytvářexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxí cíle, jichž má být v oblasti prostoru svobody, bezpečnosti a práva dosaženo v období 2005 až 2010. V této souvislosti Haagský program vyzval Evropskou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxijaty do konce roku 2010.
(8) V Evropském paktu o přistěhovalectví a azylu, přijatém ve dnech 15. a 16. října 2008, Evropská rada konstatovala, že stále xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxském programu, čímž bude zaručena vyšší úroveň ochrany.
(9) Ve Stockholmském programu Evropská rada potvrdila svůj závazek dostát cíli, jímž je vytvxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxdarity založený na společném azylovém řízení a jednotném statusu osob, jimž byla poskytnuta mezinárodní ochrana.
(10) S ohledem na výsledky hodnocexx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxsahu mezinárodní ochrany na základě vyšších norem.
(11) Je třeba uvolnit prostředky Evropského uprchlického fondu a Evropského podpůrného úřadu prx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx těch členských států, jejichž azylové systémy jsou z důvodu zeměpisné a demografické situace vystaveny zvláštnímu a neúměrnému tlaku.
(12) Hlavním xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxranu skutečně potřebují, a na druhé straně zajistit minimální úroveň výhod poskytovaných uvedeným osobám ve všech členských státech.
(13) Sbližováxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxrodní ochranu mezi členskými státy způsobeného rozdíly mezi právními předpisy.
(14) Členské státy jsou oprávněny přijmout nebo zachovat příznivějxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxné v této směrnici, pokud se má za to, že taková žádost je podána z toho důvodu, že dotyčná osoba je buď uprchlíkem ve smyslu čl. 1 odst. A Ženevské úmluvy, nexx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx státní příslušnosti, kterým je povoleno zůstat na území členských států nikoli z důvodů potřeby mezinárodní ochrany, ale na základě uvážení z rodinnýxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxěrnice zejména usiluje o zajištění plného dodržování lidské důstojnosti a práva na azyl u žadatelů o azyl a jejich rodinných příslušníků, kteří je doprxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxdem na zacházení s osobami spadajícími do oblasti působnosti této směrnice jsou členské státy vázány závazky vyplývajícími z aktů mezinárodního právxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xouladu s Úmluvou Organizace spojených národů o právech dítěte z roku 1989 řídit především zásadou "nejlepších zájmů dítěte". Při posuzování nejlepšíxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxosti a ochrany a přání nezletilé osoby s přihlédnutím k jejímu věku a vyspělosti.
(19) Je nezbytné rozšířit obsah pojmu "rodinní příslušníci" s přihléxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx unii (dále jen "Smlouva o EU") a Smlouvě o fungování EU.
(21) Přiznání postavení uprchlíka je deklaratorním aktem.
(22) Při určování postavení uprchxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxba stanovit normy pro definici a obsah postavení uprchlíka, a aby sloužily jako vodítko pro příslušné vnitrostátní orgány členských států při uplatňoxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxména je nezbytné zavést společnou definici těchto pojmů: potřeba ochrany vznikající na místě; příčiny újmy a ochrany; vnitrostátní ochrana a pronáslxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxou ochotny a schopny ochranu poskytnout a které splňují podmínky stanovené v této směrnici a kontrolují region nebo větší oblast na území členského stáxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxím nebo vážnou újmou v části země původu, do které může bezpečně a legálně odcestovat, do níž je mu umožněn vstup, a lze-li důvodně předpokládat, že se v ní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxtupná. Je-li žadatelem nezletilá osoba bez doprovodu, měla by být dostupnost účinné ochrany posuzována mimo jiné podle dostupnosti náležité péče a opxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nezbytné, aby členské státy přihlížely ke specifickým formám pronásledování dětí.
(29) Jednou z podmínek přiznání postavení uprchlíka ve smyslu člx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxkých názorů nebo příslušností k určitým společenským vrstvám, a pronásledováním či neexistencí ochrany před takovým jednáním.
(30) Je rovněž nezbyxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xe třeba náležitě zvážit skutečnosti plynoucí z pohlaví žadatele, včetně jeho genderové identity a sexuální orientace, které se mohou týkat určitých pxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx souvislost s žadatelovou odůvodněnou obavou z pronásledování.
(31) Jednání v rozporu s cíli a zásadami OSN jsou stanovena v preambuli a v článcích 1 a 2 xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxsmu jsou v rozporu s cíli a zásadami Organizace spojených národů" a že "úmyslné financování, plánování a podněcování teroristických činů je rovněž v roxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xezbytné stanovit také normy pro definici a obsah statusu doplňkové ochrany. Doplňková ochrana by měla být doplňkovou a dodatečnou k ochraně uprchlíků xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxranu. Tato kritéria by měla být definována na základě mezinárodních závazků vyplývajících z právních aktů v oblasti lidských práv a stávající praxe v čxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xhrožení, které by mohlo být hodnoceno jako vážná újma.
(36) Rodinní příslušníci jsou již z důvodu svého příbuzenského vztahu k uprchlíkovi zpravidla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxřádku se vztahují rovněž na případy, kdy státní příslušník třetí země patří ke spolčení podporujícímu mezinárodní terorismus nebo podporuje takové sxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xkolnosti vztahu závislosti na osobě požívající mezinárodní ochrany, pokud jde o blízké příbuzné, kteří se již nacházejí v členském státě a kteří nejsox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uzavřela manželství, avšak ji nedoprovází její manžel či manželka, může být nejlepší zájem této nezletilé osoby spatřován ve spojení s její původní roxxxxxx
xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxu ochranu a s výjimkou nutných a objektivně odůvodněných případů by osobám, které mají nárok na status doplňkové ochrany, měla být udělena stejná práva x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxch mezinárodními závazky stanovit, že je udělení výhod týkajících se přístupu k zaměstnání, sociální a zdravotní péči a přístupu k integračním opatřexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxné v této směrnici, je nezbytné zohlednit jejich zvláštní potřeby a konkrétní obtíže, s nimiž se při integraci potýkají. Aniž je dotčena možnost členskxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxjich vlastním státním příslušníkům.
(42) V této souvislosti je zejména třeba vyvinout úsilí k vyřešení problémů, které brání osobám požívajícím mezxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxo směrnice se nevztahuje na finanční příspěvky členských států určené na podporu vzdělávání.
(44) Je nezbytné zvážit zvláštní opatření, která by účixxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxch dokladů o dosažené kvalifikaci, zejména kvůli chybějícím písemným dokladům a jejich neschopnosti hradit náklady související s postupy uznávání kxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxkriminace přiměřené sociální dávky a prostředky na živobytí. Pokud jde o sociální péči, měly by být podmínky a podrobnosti týkající se poskytování zákxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xhápat tak, že zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtním příslušníkům podle vnitrostátních právních předpisů.
(46) Osobám požívajícím mezinárodní ochrany by měl být zaručen přístup ke zdravotní péčx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxrany, a jejich konkrétní situace by měly být zohledněny v co největší míře v integračních programech, jež jsou jim poskytovány, včetně případného zajixxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxkém státě.
(48) Provádění této směrnice by mělo být pravidelně hodnoceno, s přihlédnutím zejména k vývoji mezinárodních závazků členských států týkxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxiž stanovení norem poskytování mezinárodní ochrany státním příslušníkům třetích zemí a osobám bez státní příslušnosti členskými státy, jednotného xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxských států, a proto, z důvodu rozsahu a účinků této směrnice, jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadox xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.
(50) V souladu s články 1, 2 a čl. 4a odst. 1 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného království x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxokolu, se Spojené království a Irsko nepodílí na přijímání této směrnice, a proto pro ně není závazná ani použitelná.
(51) V souladu s články 1 a 2 Protokxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xávazná ani použitelná.
(52) Povinnost provést tuto směrnici ve vnitrostátním právu by se měla omezovat na ta ustanovení, která v porovnání se směrnicx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnice 2004/83/ES uvedené v příloze I části B ve vnitxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, jednotný status pro uprchlíky nebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxx xxžívající mezinárodní ochrany" osoba, které bylo přiznáno postavení uprchlíka nebo status doplňkové ochrany ve smyslu písmen e) a g);
c) "Ženevskou úxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxslušník třetí země, který se v důsledku oprávněných obav před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxt, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám odmítá ochranu dotyčné země, nebo osoba bez státní příslušnosti, která se ze stejných shora uvedených důvodů xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx;
e) "postavením uprchlíka" uznání státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti členským státem za uprchlíka;
f) "osobou, ktxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, ale u které existují závažné důvody se domnívat, že pokud by se vrátila do země svého původu, nebo v případě osoby bez státní příslušnosti do země svého dxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x x xx xxxxxxx xxxx xxoba nemůže nebo vzhledem ke shora uvedené hrozbě nechce přijmout ochranu dotyčné země;
g) "statusem doplňkové ochrany" uznání státního příslušníka xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxst o ochranu členským státem podaná státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti, u níž lze předpokládat, že žadatel usiluje o zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxěrnice a o niž lze požádat samostatně;
i) "žadatelem" státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti, kteří podali žádost o mezinároxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxí se zdržují v souvislosti se žádostí o mezinárodní ochranu ve stejném členském státě, pokud tato rodina existovala již v zemi původu:
- manžel nebo manxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxávních předpisech nebo praxi členského státu přistupuje podle jeho právních předpisů platných pro státní příslušníky třetích zemí podobně jako k párxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xedná o děti manželské, nemanželské nebo osvojené ve smyslu vnitrostátního práva,
- otec, matka nebo jiný dospělý, jenž podle práva nebo praxe dotyčnéxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti mladší osmnácti let;
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxedpisů nebo praxe dotyčného členského státu odpovídá, a to po dobu, po kterou se skutečně nenachází v péči takové osoby; tato definice zahrnuje i nezletxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxo státu ve formě stanovené právními předpisy dotyčného členského státu, které dovoluje státnímu příslušníkovi třetí země nebo osobě bez státní příslxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxz státní příslušnosti jedna nebo více zemí dosavadního pobytu žadatele.
Článek 3
Příznivější normy
Členské státy mohou zavést nebo zachovxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxo určování obsahu mezinárodní ochrany, jsou-li slučitelné s touto směrnicí.
KAPITOLA II
POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O MEZINÁRODNÍ OCHRANU
Článek x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xoložení žádosti o mezinárodní ochranu. Povinností členského státu je posoudit významné náležitosti žádosti ve spolupráci se žadatelem.
2. Náležitxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx včetně dotčených příbuzných, jeho totožnost, státní příslušnost nebo příslušnosti, zemi nebo země a místo nebo místa jeho předchozího pobytu, předcxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xrovádí jednotlivě a jsou při něm zohledněny
a) všechny významné skutečnosti týkající se země původu v době rozhodování o žádosti, včetně právních předxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx by mohl být pronásledován nebo zda utrpěl nebo by mohl utrpět vážnou újmu;
c) konkrétní postavení a osobní situace žadatele, včetně takových faktorů jxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxla být považována za pronásledování nebo vážnou újmu;
d) skutečnost, zda žadatel po opuštění země původu vyvíjel činnost, jejímž jediným nebo hlavníx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxsledování nebo vážné újmě, kdyby se do uvedené země vrátil;
e) skutečnost, zda by od žadatele bylo možné rozumně očekávat, že by využil ochrany jiné zemxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxtelem odůvodněnosti obav žadatele z pronásledování nebo reálného nebezpečí utrpění vážné újmy, neexistují-li závažné důvody domnívat se, že pronásxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxzinárodní ochranu zdůvodnil, a nejsou-li jednotlivá prohlášení žadatele doložena písemnými nebo jinými doklady, nevyžadují tato prohlášení důkazx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x dispozici, a podal uspokojivé vysvětlení ohledně jiných chybějících náležitostí;
c) prohlášení žadatele byla shledána souvislými a hodnověrnými x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxě, ledaže může prokázat dobrý důvod, proč tak neučinil, a dále
e) byla zjištěna celková hodnověrnost žadatele.
Článek 5
Potřeba mezinárodnx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xdjezdu žadatele ze země původu.
2. Odůvodněná obava z pronásledování nebo reálné nebezpečí vážné újmy mohou být založeny na činnosti, kterou žadatel xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxesvědčení, které měl žadatel v zemi původu.
3. Aniž je dotčena Ženevská úmluva, mohou členské státy rozhodnout, že žadateli, který podává následnou žxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx původu.
Článek 6
Původci pronásledování nebo vážné újmy
Mezi původce pronásledování nebo vážné újmy patří
a) stát;
b) strany nebo organizaxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxch organizací, nejsou schopni nebo ochotni poskytnout ochranu před pronásledováním nebo vážnou újmou, jak je vymezena v článku 7.
Článek 7
Pxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnárodních organizací, ovládající stát nebo podstatnou část území státu,
pokud jsou ochotny a schopny zajistit ochranu v souladu s odstavcem 2.
2. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxní nebo způsobení vážné újmy, mimo jiné zavedením účinného právního systému pro odhalování, stíhání a trestání jednání představujících pronásledovxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xást jeho území a poskytuje ochranu popsanou v odstavci 2, berou členské státy v úvahu případné pokyny obsažené v příslušných aktech Unie.
Článek 8
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnárodní ochranu, pokud v určité části země původu
a) nemá opodstatněný důvod se obávat pronásledování ani mu nehrozí reálné nebezpečí vážné újmy nebo
xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx
x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxstovat, je mu do ní umožněn vstup a lze důvodně předpokládat, že se v ní může usadit.
2. Při posuzování otázky, zda nemá žadatel opodstatněný důvod se oxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x souladu s odstavcem 1, přihlížejí členské státy při rozhodování o žádosti k celkové situaci panující v dotyčné části země a k osobní situaci žadatele v sxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx otázky azylu, získávaly přesné a aktuální informace.
KAPITOLA III
PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ POSTAVENÍ UPRCHLÍKA
Článek 9
Pronásledování
xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx
xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xby představovalo vážné porušení základních lidských práv, zejména práv, od nichž se podle čl. 15 odst. 2 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a záklaxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxnotlivce způsobem podobným uvedenému v písmenu a).
2. Za pronásledování ve smyslu odstavce 1 mohou být mimo jiné považována tato jednání:
a) použixx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxnační nebo jsou prováděna diskriminačním způsobem;
c) nepřiměřené nebo diskriminační trestní stíhání nebo trestání;
d) odepření soudní ochrany, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xýkon vojenské služby zahrnoval zločiny nebo jednání spadající mezi důvody xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxuvislost mezi důvody uvedenými v článku 10 a pronásledováním ve smyslu odstavce 1 tohoto článku nebo neexistencí ochrany před takovým jednáním.
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx hledisko barvy pleti, původu nebo příslušnosti k určité etnické skupině;
b) pojem náboženství zahrnuje zejména zastávání teistických, neteistickxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xiné náboženské akty nebo vyjádření názorů anebo formu osobního nebo společenského chování založeného na jakémkoli náboženském přesvědčení nebo přixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxjména příslušnost k určité skupině vymezené jejími kulturními, etnickými nebo jazykovými znaky, společným zeměpisným nebo politickým původem nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxzený charakteristický rys nebo společnou minulost, kterou nelze změnit, nebo sdílejí charakteristiku nebo přesvědčení, které jsou natolik zásadní xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxx
x xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx společnost vnímá jako odlišnou.
V závislosti na okolnostech existujících v zemi původu může určitá společenská vrstva představovat skupinu založexxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxních právních předpisů členských států za trestné. Pro účely určení příslušnosti k určité společenské vrstvě nebo vymezení rysu takové skupiny musí bxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxlenek nebo přesvědčení ohledně potenciálních původců pronásledování uvedených v článku 6 a jejich politik nebo postupů, bez ohledu na to, zda žadatel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxžité, zda žadatel skutečně má rasové, náboženské, národnostní, sociální nebo politické charakteristické rysy, které vedou k pronásledování, jestlxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxosti pozbývají postavení uprchlíka, jestliže
a) se dobrovolně znovu postavili pod ochranu země své státní příslušnosti nebo
b) potom, co ztratili stxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxili nebo do které se nevrátili z obav před pronásledováním, nebo
e) nemohou dále odmítat ochranu země své státní příslušnosti, poněvadž okolnosti, prx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxo pobytu, poněvadž okolnosti, pro které byli uznáni uprchlíkem, tam přestaly existovat.
2. Při hodnocení podle odst. 1 písm. e) a f) přihlížejí členxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx Ustanovení odst. 1 písm. e) a f) se nevztahují na uprchlíka, který je schopen uvést naléhavé důvody podložené předchozím pronásledováním pro odmítnutx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx 12
Vyloučení
1. Státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti jsou vyloučeni z postavení uprchlíka, jestliže
a) spadají do oblaxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxN pro uprchlíky. Jestliže podobná ochrana nebo podpora není z jakýchkoli důvodů dále udělována osobám, jejichž postavení není ještě definitivně rozhxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxdy země, ve které se usadili, jim udělily práva a povinnosti spojené s udělením státní příslušnosti této země nebo práva a povinnosti jim rovnocenné.
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xe
a) se dopustili zločinu proti míru, válečného zločinu nebo zločinu proti lidskosti ve smyslu mezinárodních dokumentů obsahujících ustanovení o těcxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxytu na základě přiznání postavení uprchlíka. Za vážné nepolitické zločiny lze považovat zvlášť kruté činy, přestože byly údajně spáchány s politickýx xxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx na osoby, které podněcují k páchání zločinů v něm uvedených nebo se na jejich páchání jinak účastní.
KAPITOLA IV
POSTAVENÍ UPRCHLÍKA
Článek xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxi, které splňují podmínky pro získání postavení uprchlíka v souladu s kapitolami II a III.
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xodané po vstupu směrnice 2004/83/ES v platnost, členské státy odejmou, ukončí platnost nebo zamítnou prodloužení platnosti postavení uprchlíka přxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxli být uprchlíkem v souladu s článkem 11.
2. Aniž je dotčena povinnost uprchlíka v souladu s čl. 4 odst. 1 sdělit všechny významné skutečnosti a poskytnoxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxoba přestala být uprchlíkem nebo nikdy nebyla uprchlíkem v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.
3. Členské státy odejmou, ukončí nebo zamítnou prodlxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxka dotyčný členský stát zjistí, že
a) dotyčná osoba měla být nebo je vyloučena z postavení uprchlíka podle článku 12;
b) její nesprávné popsání nebo neuxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxut, ukončit nebo zamítnout prodloužení platnosti postavení přiznaného uprchlíkovi vládním, správním, soudním nebo kvazisoudním orgánem, jestližx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxmocným rozsudkem za zvlášť závažný trestný čin představuje nebezpečí pro společnost dotyčného členského státu.
5. V situacích uvedených v odstavxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xdstavce 4 a 5, jsou způsobilé k právům uvedeným v článcích 3, 4, 16, 22, 31, 32 a 33 Ženevské úmluvy nebo podobným právům, pokud se nacházejí v dotyčném členxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxonání trestu smrti nebo
b) mučení, nelidské či ponižující zacházení nebo trest vůči žadateli v zemi původu nebo
c) vážné a individuální ohrožení živoxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
Ukončení
1. Státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti přestávají být osobou, která má nárok na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxž není třeba.
2. Při uplatňování odstavce 1 přihlížejí členské státy k tomu, zda je změna okolností natolik významná a dlouhodobá, že osoba, která má náxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxu, jež je schopna uvést naléhavé důvody podložené předchozí vážnou újmou pro odmítnutí ochrany země své státní příslušnosti, nebo je-li osobou bez stáxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xtátní příslušnosti nemají nárok na doplňkovou ochranu, existují-li vážné důvody se domnívat, že
a) se dopustili zločinu proti míru, válečného zločinx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xsou vinni činy, které jsou v rozporu se zásadami a cíli OSN uvedenými v preambuli a v článcích 1 a 2 Charty OSN;
d) představují nebezpečí pro společnost nexx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxo se na jejich páchání jinak účastní.
3. Členské státy mohou vyloučit státního příslušníka třetí země nebo osobu bez státní příslušnosti z možnosti zíxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxré lze uložit trest odnětí svobody, kdyby byl spáchán v dotyčném členském státě, a pokud dotyčná osoba opustila svou zemi původu pouze proto, aby se vyhnxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxají status doplňkové ochrany státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti splňujícím podmínky pro získání doplňkové ochrany pxxxx xxxxxxx xx x xx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxrodní ochranu podané po vstupu směrnice 2004/83/ES v platnost, členské státy odejmou, ukončí platnost nebo zamítnou prodloužení platnosti statusu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xříslušnosti, pokud již dotyčná osoba přestala být osobou, která má nárok na doplňkovou ochranu podle článku 16.
2. Členské státy mohou odejmout, ukonxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxloučena z možnosti získat doplňkovou ochranu.
3. Členské státy odejmou, ukončí nebo zamítnou prodloužení platnosti statusu doplňkové ochrany stáxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx být nebo je vyloučena z možnosti získat doplňkovou ochranu podle čl. 17 odst. 1 a 2;
b) jejich nesprávné popsání nebo neuvedení skutečností, včetně pouxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx země nebo osoby bez státní příslušnosti v souladu s čl. 4 odst. 1 sdělit všechny významné skutečnosti a poskytnout všechny související dokumenty, kterx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxou, která má nárok na doplňkovou ochranu podle odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku.
KAPITOLA VII
OBSAH MEZINÁRODNÍ OCHRANY
Článek 20
Obecná praxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxplňkovou ochranu, není-li uvedeno jinak.
3. Při provádění této kapitoly členské státy zohlední zvláštní situaci zranitelných osob, například nezlxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obchodování s lidmi, osob s duševními poruchami a osob, které byly podrobeny mučení, znásilnění nebo jiným formám hrubého psychického, fyzického nebx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
5. Při provádění ustanovení této kapitoly týkajících se nezletilých osob se členské státy řídí především nejlepšími zájmy dítěte.
Článek 21
Oxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxvazky uvedené v odstavci 1, mohou členské státy uprchlíka navrátit bez ohledu na to, zda je formálně uznán, jestliže
a) existují závažné důvody k tomu, axx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx trestný čin představuje nebezpečí pro společnost dotyčného členského státu.
3. Členské státy mohou odejmout, ukončit platnost nebo zamítnout prxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxplňkové ochrany, přístup k informacím o právech a povinnostech týkajících se dotyčného postavení či statusu v jazyce, kterému rozumí nebo o němž lze důxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy.
2. Členské státy zajistí, aby rodinní příslušníci osoby požívající mezinárodní ochrany, kteří sami nesplňují podmínky pro získání takové ochranxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxušníka.
3. Odstavce 1 a 2 nejsou použitelné, pokud rodinný příslušník je nebo by byl vyloučen z mezinárodní ochrany na základě kapitol III a V.
4. Bez ohxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xořádku.
5. Členské státy mohou rozhodnout, že tento článek se vztahuje rovněž na jiné blízké příbuzné, kteří žili společně jako součást dané rodiny v dxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxí k pobytu
1. Co nejdříve po přiznání mezinárodní ochrany udělí členský stát osobám, kterým bylo přiznáno postavení uprchlíka, povolení k pobytu, ktexx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx. 21 odst. 3.
Aniž je dotčen čl. 23 odst. 1, může být rodinným příslušníkům osob požívajících postavení uprchlíka vydáno povolení k pobytu, které má dobx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxvé ochrany přiznán, a jejich rodinným příslušníkům povolení k pobytu, které má dobu platnosti alespoň jeden rok s opakovanou možností prodloužení alexxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxé státy vystaví osobám, kterým bylo přiznáno postavení uprchlíka, cestovní doklady ve formě uvedené v příloze Ženevské úmluvy, jež jim umožní cestováxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxán status doplňkové ochrany a které nemohou získat cestovní pas daného státu, doklady, jež jim umožní cestování mimo jejich území, pokud tomu nebrání zxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxou službu, bezprostředně po přiznání ochrany.
2. Členské státy zajistí, aby byly osobám požívajícím mezinárodní ochrany nabídnuty příležitosti ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx a poradenských služeb poskytovaných úřady práce, za podmínek rovnocenných s těmi, které platí pro jejich státní příslušníky.
3. Členské státy se snaxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxího zabezpečení pro zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné a jiné podmínky zaměstnání se řídí vnitrostátním právem.
Článek 27
Přístux xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxínek, jaké platí pro jejich státní příslušníky.
2. Členské státy umožňují dospělým osobám požívajícím mezinárodní ochrany přístup k obecnému systéxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxávněně pobývají.
Článek 28
Přístup k postupům uznávání kvalifikace
1. Členské státy zajistí, aby bylo při používání stávajících postupů uznxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxí jako vlastním státním příslušníkům.
2. Členské státy se snaží umožnit osobám požívajícím mezinárodní ochrany, jež nemohou předložit písemné doklxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxení musí být v souladu s čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikacíxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xřiznal, poskytována stejná nezbytná sociální péče, jaká je poskytována státním příslušníkům tohoto členského státu.
2. Odchylně od obecného pravixxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxky, které jsou pak poskytovány ve stejném rozsahu a za stejných podmínek způsobilosti, jaké platí pro jejich státní příslušníky.
Článek 30
Zdrxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxátní příslušníky členského státu, který tuto ochranu přiznal.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxíky členského státu, který ochranu přiznal, osobám požívajícím mezinárodní ochrany, které mají zvláštní potřeby, například těhotným ženám, zdravoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxbo nezletilým osobám, které byly oběťmi zneužívání, zanedbávání, vykořisťování, mučení, krutého, nelidského a ponižujícího zacházení nebo které txxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xezbytná opatření k zajištění zastoupení nezletilých osob bez doprovodu zákonným opatrovníkem nebo v případě nutnosti organizací pověřenou péčí o nexxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxu.
2. Členské státy zajistí, aby potřeby nezletilé osoby byly při provádění této směrnice náležitě zohledněny ustanoveným opatrovníkem nebo zástupxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxuzným nebo
b) do pěstounské rodiny nebo
c) do ubytovacích středisek se zvláštními zařízeními pro nezletilé osoby nebo
d) do jiného ubytování vhodnéxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxat spolu, přičemž se přihlíží k nejlepšímu zájmu dotyčné nezletilé osoby, a zejména k jejímu věku a stupni vyspělosti. Změny místa pobytu nezletilých oxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvání rodinných příslušníků, zahájí členské státy - s ohledem na nejlepší zájem nezletilých osob - vyhledávání co nejrychleji po poskytnutí mezinárodxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxnosti nezletilé osoby nebo jejích blízkých příbuzných, zejména pokud tito příbuzní zůstali v zemi původu, musí být dbáno na to, aby byla zaručena důvěrxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xzdělání a být náležitě proškolovány o jejich potřebách.
Článek 32
Přístup k bydlení
1. Členské státy zajistí, aby měly osoby požívající mezinxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxké státy se snaží provádět politiky, jejichž cílem je předcházet diskriminaci osob požívajících mezinárodní ochrany a zajistit těmto osobám stejné pxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxých podmínek a omezení, jaké jsou stanoveny pro státní příslušníky třetích zemí oprávněně pobývající na jejich území.
Článek 34
Přístup k intexxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxamům, které považují za vhodné, s cílem zohlednit zvláštní potřeby osob, jež mají postavení uprchlíka nebo požívají statusu doplňkové ochrany, nebo vxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxjícím mezinárodní ochrany, které si přejí být navráceny.
KAPITOLA VIII
SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE
Článek 36
Spolupráce
Členské státy určí jedxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxmisí veškerá vhodná opatření k zavedení přímé spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány.
Článek 37
Zaměstnanci
Členské státy zaxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxi výkonu své práce jsou povinny dodržovat zásadu důvěrnosti stanovenou vnitrostátními předpisy.
KAPITOLA IX
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článex xx
xxxxxx
xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxé změny. Tyto návrhy změn se týkají přednostně článků 2 a 7. Členské státy předají Komisi veškeré informace vhodné pro vypracování uvedené zprávy do 21. xxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Článek 39
Provedení
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxž obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících právních a správních předpisech na směrnici zrušenou touto směrnicí se považují za odkazy na tuto směxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx které se tato směrnice vztahuje.
Článek 40
Zrušení
Směrnice 2004/83/ES se ve vztahu k členským státům vázaným touto směrnicí zrušuje s účinkxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxstátním právu.
Ve vztahu k členským státům vázaným touto směrnicí se odkazy na zrušenou směrnici považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxíku Evropské unie.
Články 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 35 se použijí od 22. prosince 2013.
Článex xx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxseda
J. Buzek
Za Radu
předseda
M. Szpunar
PŘÍLOHA I
ČÁST A
Zrušená směrnice (uvedená v článku 40)
Směrnice Rady 2004/83/ES (Úř. věst. L 3xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx x
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------
Směrnice      I Lhůta pro provedení směrnice  
--------------------I--------------------------------
2004/83/ES     I 10. října 2006      
--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------
xxxxxxxx xxxxxxxxxx         x xxxx xxxxxxxx      
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x               x xxxxxx x      
xxxxxx 2, úvodní věta        I Článek 2, úvodní věta      
Čl. 2 písm. a)            I Čl. 2 písm. a)      
—                  I Čl. 2 písm. b)      
Čl. 2 písm. b) až g)         I Čl. 2 písm. c) až h)      
—                  I Čl. 2 písm. i)      
Čl. 2 písm. h)            I Čl. 2 pxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx   
x                  x xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx      
x                  x xxx x xxxxx xx      
xxx x xxxxx xx            x xxx x xxxxx xx      
xxx x xxxxx xx            x xxx x xxxxx xx      
xxx x xxxxx xx            x xxx x xxxx. n)      
Článek 3               I Článek 3      
Článek 4               I Článek 4      
Článek 5               I Článek 5      
Článek 6               I Článek 6      
Článek 7               I Článek 7      
Čl. 8 odst. 1 a 2          I Čl. 8 odst. 1 a 2      
Čl. 8 odst. 3            I —      
Článek 9               I Článex x      
xxxxxx xx              x xxxxxx xx      
xxx xx xxxxx x x x          x xxx xx xxxxx x x x      
x                  x xxx xx xxxxx x      
xxxxxx xx              x xxxxxx xx      
xxxxxx xx              x xxxxxx xx      
xxxxxx xx              x xxxxxx xx      
xxxxxx xx              x xxxxxx xx      
xl. 16 odst. 1 a 2          I Čl. 16 odst. 1 a 2      
—                  I Čl. 16 odst. 3      
Článek 17              I Článek 17      
Článek 18              I Článek 18      
Článek 19              I Článek 19      
Čl. 20 odst. 1 až 5         I Čl. 20 odst. 1 až 5      
Čl. 20 odstx x x x          x x      
xxxxxx xx              x xxxxxx xx      
xxxxxx xx              x xxxxxx xx      
xxx xx xxxxx x            x xxx xx xxxxx x      
xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx   x xxx xx xxxxx x      
xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxc   I —      
Čl. 23 odst. 2 třetí pododstavec   I —      
Čl. 23 odst. 3 až 5         I Čl. 23 odst. 3 až 5      
Čl. 24 odst. 1            I Čl. 24 odst. 1      
Čl. 24 odst. 2            I Čl. 24 odst. 2      
Článek 25              I Článek 25      
Čl. 2x xxxxx x xx x         x xxx xx xxxxx x xx x      
xxx xx xxxxx x            x x      
xxx xx xxxxx x            x xxx xx xxxxx x      
xxx xx xxxxx x x x          x xxx xx xxxxx x x x      
xxx xx xxxxx x            x xxx xx xxxxx x      
x                  x xxx xx xxxxx x      
xxx x8 odst. 1            I Čl. 29 odst. 1      
Čl. 28 odst. 2            I Čl. 29 odst. 2      
Čl. 29 odst. 1            I Čl. 30 odst. 1      
Čl. 29 odst. 2            I —      
Čl. 29 odst. 3            I Čl. 30 odst. 2      
Článek 30              I Článek 31      
Článek 31              I Čxx xx xxxxx x      
x                  x xxx xx xxxxx x      
xxxxxx xx              x xxxxxx xx      
xxxxxx xx              x xxxxxx xx      
xxxxxx xx              x xxxxxx xx      
xxxxxx xx              x xxxxxx xx      
xxxxxx xx              x xxxxxx xx      
xxxxxx xx              x xxxxxx xx      
xxxxxx xx              x xxxxxx xx      
x                  x xxxxxx xx      
xxxxxx xx              x xxxxxx xx      
xxxxxx xx              x xxxxxx xx      
x                  x xxxxxxx x      
x                  x xxxxxxx xx      
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.