31969R1191

závazky vyplývající z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx
xxxx
xxxxx xx xxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxleznici, silnici a vnitrozemských vodních cestách
RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského spolexxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxářské soutěži v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách,
s ohledem na návrh Komise,
s ohledem na stanovisko Evropského parlaxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozdílů, které jsou důsledkem toho, že členské státy ukládají dopravním podnikům závazky vyplývající z pojmu veřejné služby, a které vedou k podstatnxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx nevyhnutelné v určitých případech zachovat tyto závazky, aby se zajistilo poskytování přiměřených dopravních služeb; že přiměřenost dopravních slxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxtření nevztahují na přepravní sazby a podmínky ukládané podnikům v oblasti přepravy cestujících v zájmu jedné nebo více sociálních kategorií cestujíxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; že tyto závazky zahrnují závazek provozu, přepravy a tarifů;
vzhledem k tomu, že přijetí opatření ke zrušení nebo zachování závazků veřejných služex xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xít tyto podniky možnost požádat příslušné orgány členských států o zrušení závazků;
vzhledem k tomu, že je vhodné stanovit, že dopravní podniky mohou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxo nařízení;
vzhledem k tomu, že za účelem zvyšování úrovně provozu by dopravní podniky měly při podávání svých žádostí mít možnost navrhnout použití jxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx členských států schopny připojit ke svému rozhodnutí podmínky, které mohou zlepšit poskytování dané služby; že při rozhodování o zrušení závazků veřxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxy;
vzhledem x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xarušovat zájmy jiného členského státu;
vzhledem k tomu, že s cílem umožnit vhodnou organizaci posuzování žádostí podniků o zrušení závazků veřejnýcx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxy ze dne 13. května 1965 o harmonizaci některých ustanovení o hospodářské soutěži v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách zahxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrá tím mohou dopravním podnikům vzniknout;
vzhledem k tomu, že právo dopravního podniku na vyrovnání vzniká rozhodnutím členského státu zachovat daxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxízení před 1. lednem 1971 a toto datum může být odloženo ve spojitosti s případným prodloužením lhůt pro posuzování žádostí podaných dopravními podnikxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxici, silnici a vnitrozemských vodních cestách stanoví, že členské státy musí vyrovnat finanční břemena uvalená na přepravu cestujících z důvodu uplaxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xe datum vyrovnání lze odložit o jeden rok v souladu s postupem Společenství v případě, že některý členský stát narazí na zvláštní obtíže;
vzhledem k tomxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xro stanovení výše takového vyrovnání je třeba vzít v úvahu důsledky, které by mělo zrušení každého takového závazku na činnost podniku;
vzhledem k tomxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxledem k tomu, že vyrovnání mají podle tohoto nařízení členské státy poskytovat společnými postupy stanovenými tímto nařízením, a proto by měla být vylxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxt možnost obdržet od členských států veškeré užitečné informace o uplatňování tohoto nařízení;
vzhledem k tomu, že k tomu, aby Rada mohla posoudit sitxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxem k tomu, že je žádoucí zajistit, aby členské státy poskytly dopravním podnikům přiměřené prostředky, aby mohly uplatnit své zájmy s ohledem na indivixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxace šesti vnitrostátních železničních podniků členských států, a pokud jde o ostatní dopravní podniky, na podniky neprovozující výhradně místní nebx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxvení
Článek 1
1. Členské státy zruší všechny závazky v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách, které vyplývají z pojmu veřejxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh služeb.
3. Odstavec 1 se neuplatňuje v přepravě cestujících na přepravní sazby a podmínky stanovené kterýmkoli členským státem v zájmu jedné nebo víxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxování přepravních sazeb a podmínek podle odstavce 3 jsou vyrovnávána společnými postupy stanovenými v tomto nařízení.
Článek 2
1. „Závazky veřejnx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxhu nebo za stejných podmínek.
2. Závazky veřejné služby ve smyslu odstavce 1 zahrnují závazky provozu, přepravy a tarifu.
3. Pro účely tohoto nařízenx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx na základě licence nebo rovnocenného oprávnění, veškerá nutná opatření zabezpečující stanovené normy plynulosti, pravidelnosti a výkonnosti. Zahxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxu, a zařízení po přerušení služeb.
4. Pro účely tohoto nařízení se „závazkem přepravy“ rozumí jakýkoli závazek dopravního podniku přijímat a přepravxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xopravního podniku uplatňovat, zejména pro určité kategorie cestujících, kategorie zboží nebo dopravní trasy, úředně stanovené nebo schválené sazbx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxahuje na závazky vyplývající z obecných opatření cenové politiky uplatňované na veškeré hospodářské činnosti nebo opatření přijatá pro přepravní saxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxžby
Článek 3
1. Pokud příslušné orgány členských států rozhodnou zachovat zcela nebo zčásti závazek veřejné služby a pokud to lze provést více než jedxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nákladný pro Společenství.
2. Přiměřenost dopravních služeb se posuzuje s ohledem na
a) veřejné zájmy,
b) možnost využití jiných forem dopravy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xx xx xopravních podnicích, aby požádaly příslušné orgány členských států o úplné nebo částečné zrušení závazku veřejné služby, pokud tento závazek zahrnuxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x pro výpočet možných úspor, jimiž by mohly vylepšit svou finanční situaci.
Článek 5
1. Každý závazek provozu nebo přepravy se považuje za hospodářskx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxtčených tímto závazkem, přesahuje snížení příjmů plynoucích z tohoto zrušení.
Hospodářské nevýhody se stanoví na základě rozvahy, případně aktualxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxů, které by vyplynuly ze zrušení závazku.
Pokud se však závazek provozu nebo přepravy týká jedné nebo více kategorií přepravy cestujících a zboží na cexx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxavy.
Hospodářská nevýhoda bude v tomto případě rovna rozdílu mezi náklady přiřaditelnými části činnosti podniku, které se týká závazek veřejné služxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xovažován za hospodářsky nevýhodný, pokud je rozdíl mezi příjmy z přepravy, na něž platí závazek, a finančním břemenem z této přepravy nižší než příjmy z xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx trhu.
Článek 6
1. Do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost podají dopravní podniky příslušným orgánům členských států žádosti podle čláxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx
xx xxxxxxxxtí zachovat závazek veřejné služby nebo jej zcela nebo zčásti zrušit koncem stanoveného období stanoví vyrovnání poskytované s ohledem na finanční břxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxoho roku od podání žádosti, pokud jde o závazky provozu nebo přepravy, a do šesti měsíců, pokud jde o tarifní závazky.
Právo na vyrovnání vzniká dnem rozxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxů počtu a závažnosti žádostí podaných jednotlivými podniky, mohou prodloužit období uvedená v odst. 3 prvním pododstavci nejdéle do 1. ledna 1972. V tox xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx ve lhůtě šesti měsíců od podání žádosti.
Pokud kterýkoli členský stát xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do 1. ledna 1973.
5. Pokud příslušné orgány nerozhodnou ve stanovených lhůtách, považuje se závazek, jehož se žádost o zrušení podle čl. 4 odst. 1 týká, xx xxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxzení.
Článek 7
1. K jakémukoli rozhodnutí zachovat závazek mohou být připojeny podmínky za účelem zlepšení služeb, na něž se vztahují dotyčné závazxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxí služba zprovozněna.
Článek 8
1. Členský stát oznámí Komisi ještě před jeho provedením každé opatření k zrušení závazku provozu nebo přepravy, jež xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxé státy.
2. Pokud to Komise pokládá za nezbytné nebo pokud to požaduje jiný členský stát, projedná Komise navržená opatření s členskými státy.
3. Komixx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxpravních sazeb a podmínek v přepravě cestujících v zájmu jedné nebo více sociálních kategorií
Článek 9
1. Výše vyrovnání finančních břemen vyplývajxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxolečnými postupy stanovenými v článcích 11 až 13.
2. Vyrovnání je splatné od 1. ledna 1971.
Pokud kterýkoli členský stát narazí na zvláštní obtíže, můxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxnských států.
ODDÍL IV
Společné postupy vyrovnání
Článek 10
1. Výše vyrovnání podle článku 6 se v případě závazku provozu nebo přepravy rovná rozxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxí zrušeny.
Nicméně pokud byl proveden výpočet hospodářské nevýhody rozdělením celkového finančního břemene podniku z veškerých dopravních činnosxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxré se týká závazek veřejné služby, a odpovídajícím příjmem.
2. Pro účely stanovení finančních břemen a příjmů podle odstavce 1 se berou v úvahu důsledkx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxx x xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxzi součinem předpokládaného počtu jednotek dopravy a
— buď nejpříznivější současnou sazbou, kterou by mohl uživatel žádat, pokud by daný závazek neexxxxxxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxy,
a mezi součinem skutečného počtu jednotek dopravy a sazbou stanovenou pro dané období;
b) druhá částka se rovná rozdílu mezi náklady, které by vznixxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxi podle závazných sazeb.
2. Pokud vzhledem k situaci na trhu nestačí vyrovnání vypočítané podle odstavce 1 k úhradě celkových nákladů dopravy, které sx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v úvahu jakákoli již poskytnutá vyrovnání podle článku 10.
3. Při výpočtu finančních břemen a příjmů podle odstavce 1 se berou v úvahu důsledky, které bx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxní podniku a poskytování dopravních služeb v přiměřené kvalitě.
Od účetního úroku lze odečíst úrok z vlastního kapitálu.
Článek 13
1. Rozhodnutí pxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx
2. Oprava částky podle odstavce 1 se provádí každý rok po uzavření roční účetní závěrky daného podniku.
3. Předem stanovená vyrovnání se vyplácejí ve sxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxazků veřejných služeb
Článek 14
1. Kromě případů uvedených v čl. 1 odst. 3 mohou členské státy po vstupu tohoto nařízení v platnost uložit závazky veřexxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dopravním podnikům hospodářské nevýhody ve smyslu čl. 5 odst. 1 a 2 nebo finanční břemena ve smyslu článku 9, stanoví příslušné orgány členských států pxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxí
Článek 15
Rozhodnutí příslušných orgánů členských států přijatá v souladu s tímto nařízením obsahují odůvodnění a jsou vhodným způsobem zveřejněxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xřijatým na základě tohoto nařízení.
Článek 17
1. Komise může požádat členské státy o poskytnutí veškerých užitečných informací o uplatňování tohoxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxupu informování předem podle čl. 93 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství.
Členské státy neprodleně sdělí Komisi podrobxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxů veřejných služeb podle článku 2 nebo z použití přepravních sazeb a podmínek v přepravě cestujících pro jednu nebo více sociálních kategorií cestujícxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxto nařízením, zejména článkem 4 tohoto nařízení.
2. Pokud o to členský stát požádá nebo pokud to Komise pokládá za účelné, projedná Komise se zúčastněnxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxniky s ohledem na jejich operace železniční dopravy:
— Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) / Nationale Maatschappij der Belgische Spooxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxS),
— Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL),
— Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS).
2. Pokud jde o ostatní dopraxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxtnost rozhodne Rada na základě zásad a cílů stanovených v oddílu II svého rozhodnutí ze dne 13. května 1965, jaká opatření by měla být přijata s ohledem na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxvence 1969.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Lucemburku dne 26. června 1969.
Za Radu
předxxxx
xx xxxxx
xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.