32003L0086

právo na sloučení rodiny

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxx xxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxství, a zejména na čl. 63 odst. 3 písm. a) této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise (1),
s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),
s ohledem na sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxtvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva Smlouva o založení Evropského společenství stanoví jednak přijetí opatření, jejichž cílem je zajistix xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxení týkajících se azylu, přistěhovalectví a ochrany práv státních příslušníků třetích zemí.
(2) Opatření týkající se sloučení rodiny by měla být přixxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxva a řídí se zásadami uznanými zejména v článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a v Listině základních práv Evropské unie.
xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxínkách přijímání a pobytu státních příslušníků třetích zemí. V této souvislosti zejména prohlásila, že Evropská unie by měla zajistit spravedlivé zaxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx k tomu, aby jim byla přiznána práva a povinnosti srovnatelná s právy a povinnostmi občanů Evropské unie. V souladu s tím Evropská rada požadovala po Raděx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxí v Laekenu ve dnech 14. a 15. prosince 2001.
(4) Sloučení rodiny je nezbytné k umožnění rodinného života. Napomáhá k vytvoření sociálně kulturní stabixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxadní cíl Společenství stanovený Smlouvou.
(5) Členské státy by měly provádět tuto směrnici bez diskriminace na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, exxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxslušnosti k národnostní menšině, majetku, rodu, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.
(6) Za účelem ochrany rodiny a založení nebo zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx by měly být schopny použít tuto směrnici také v případě, že členové rodiny vstupují do členského státu společně.
(8) Zvláštní pozornost je třeba věnovxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na sloučení rodiny.
(9) Sloučení rodiny by se mělo v každém případě vztahovat na jádro rodiny, to znamená na manžele a nezletilé děti.
(10) Členské stáxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxstrované partnery, jakož i - v případě polygamního sňatku - nezletilé děti další manželky a osoby usilující o sloučení rodiny. Členský stát může povolix xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xstanovení, neposkytnout uvedeným osobám zacházení rovnocenné zacházení se členy rodiny, pokud jde o právo pobytu v jiném členském státě, jak je stanoxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx uznávanými členskými státy, a zejména s ohledem na práva žen a dětí; dodržování těchto zásad opravňuje k možnému přijetí omezujících opatření proti žáxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxálé bydliště není u osoby usilující o sloučení rodiny, by měla být zohledněna schopnost integrace dětí v raném věku a zajištěno, že děti získají nezbytnx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxí vstupu a pobytu členů rodiny. Tyto postupy by měly být s ohledem na běžné pracovní zatížení správních orgánů členských států účinné a snadno zvládnutexxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx důvodů. Zejména osoba, která usiluje o to, aby jí bylo povoleno sloučení rodiny, nesmí představovat hrozbu pro veřejný pořádek nebo veřejnou bezpečnoxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xořádek a veřejná bezpečnost se vztahují rovněž na případy, ve kterých státní příslušník třetí země náleží k uskupení podporujícímu terorismus, podpoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxvní postavení nezávislé na právním postavení osoby usilující o sjednocení rodiny, zejména v případě rozpadu manželství a partnerství, a měli by mít přxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxedení práva na sloučení rodiny pro státní příslušníky třetích zemí, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a může jej být proto, z důxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxké unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu se tyto členské státy nepodílejí na přijímání tétx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a ke Smlouvě o založení Evropského xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xstanovení
Článek 1
Cílem této směrnice je stanovit podmínky pro uplatňování práva na sloučení rodiny státními příslušníky třetích zemí, kteří opráxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxm Unie ve smyslu čl. 17 odst. 1 Smlouvy;
b) „uprchlíkem“ státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti, jemuž bylo přiznáno právní poxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxx xxdna 1967;
c) „osobou usilující o sloučení rodiny“ státní příslušník třetí země, který oprávněně pobývá v členském státě a žádá o sloučení rodiny nebo jxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxíka třetí země oprávněně pobývajícího v členském státě na území tohoto státu a jejich pobyt v tomto členském státě za účelem zachování celistvosti rodix xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxí vydané orgány členského státu, které státního příslušníka třetí země opravňuje k pobytu na jeho území státu v souladu s čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení Rxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxmi osobami bez doprovodu“ státní příslušníci třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti mladší 18 let, jež vstupují na území členských států bez dopxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahrnuje i nezletilé osoby, jež jsou ponechány bez doprovodu po vstupu na území členských států.
Článek 3
1. Tato směrnice se použije, pokud je osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xe získá právo trvalého pobytu, a pokud jsou členové jeho rodiny státními příslušníky třetí země s jakýmkoliv právním postavením.
2. Tato směrnice se nxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxzhodnuto;
b) oprávněna pobývat v členském státě na základě dočasné ochrany nebo žádá o povolení k pobytu na tomto základě a vyčkává rozhodnutí o svém prxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxi předpisy či postupy členských států nebo je žadatelem o povolení k pobytu na tomto základě a vyčkává rozhodnutí o svém xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx dvoustranných a mnohostranných dohod mezi Společenstvím nebo Společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a třetími zeměmi na straně druhé;
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxrujících pracovníků ze dne 24. listopadu 1977.
5. Touto směrnicí není dotčena možnost členských států přijmout nebo zachovat příznivější ustanovenxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxradou dodržení podmínek uvedených v kapitole IV, jakož i v článku 16:
a) manžela nebo manželky osoby usilující o sloučení rodiny;
b) nezletilých dětí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xlenském státě nebo rozhodnutím, které je bez dalšího vykonatelné na základě mezinárodních závazků dotyčného členského státu, nebo které musí být uznxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxení rodiny děti v opatrování a děti jsou na ní závislé. Členské státy mohou povolit sloučení s dětmi, které jsou zároveň v opatrování jiného opatrovníkax xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxl nebo manželka děti v opatrování a děti jsou na něm závislé. Členské státy mohou povolit sloučení s dětmi, které jsou zároveň v opatrování jiného opatroxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnovenou právem dotyčného členského státu a musí být svobodné.
Odchylně od výše uvedeného, pokud je dítě starší 12 let a přichází nezávisle na zbytku svx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xeho právních předpisech platných ke dni provedení této směrnice.
2. S výhradou dodržení podmínek stanovených v kapitole IV mohou členské státy ve svýxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxupné linii osoby usilující o sloučení rodiny nebo jejího manžela, pokud jsou na ní závislí a nepožívají nezbytnou podporu rodiny v zemi původu;
b) zletxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zdravotního stavu.
3. S výhradou dodržení podmínek stanovených v kapitole IV mohou členské státy ve svých vnitrostátních právních předpisech povolxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxožený stálý dlouhodobý partnerský vztah, nebo státního příslušníka třetí země, který xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxvojených, a svobodných nezletilých dětí těchto osob, které se o sebe prokazatelně nedokáží postarat z důvodu svého zdravotního stavu.
Členské státy xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxnželství, pokud již osoba usilující o sloučení rodiny má manžela žijícího s ním na území členského státu, nepovolí dotyčný členský stát sloučení rodinx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxní rodiny.
5. K zajištění lepší integrace a zabránění vynuceným sňatkům mohou členské státy požadovat, aby osoba usilující o sloučení rodiny a její maxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxučení rodiny.
6. Odchylně od výše uvedeného mohou členské státy požadovat, aby žádosti týkající se sloučení rodiny s nezletilými dětmi byly podávány xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xteré rozhodují o použití této odchylky, vstup a pobyt těchto dětí z jiného důvodu, než je sloučení rodiny.
KAPITOLA III
Podání a posouzení žádosti
Čxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xtátu osoba usilující o sloučení rodiny, nebo rodinný příslušník nebo příslušníci.
2. K žádosti se připojí doklady potvrzující rodinné vztahy a dodržxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxy mohou členské státy pro účely získání důkazu o existenci rodinných vztahů vést pohovory s osobou usilující o sloučení rodiny a jejími rodinnými příslxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxení rodiny budou členské státy považovat za důkaz rodinných vztahů takové skutečnosti, jako je společné dítě, předchozí společné soužití, registracx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xlenského státu, ve kterém pobývá osoba usilující o sloučení rodiny.
Odchylně od výše uvedeného může členský stát za vhodných okolností přijmout žádoxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nejdříve, v každém případě však nejpozději devět měsíců ode dne podání žádosti.
Za mimořádných okolností souvisejících s obtížností posouzení žádoxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xebylo učiněno ve lhůtě stanovené v prvním pododstavci, musí být určeny vnitrostátními právními předpisy příslušného členského státu.
5. Při posuzoxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxků z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví.
2. Členské státy mohou odejmout povolení k pobytu nebo zamítnout prodloužxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdnutí berou členské státy v úvahu kromě článku 17 také závažnost nebo druh protiprávního jednání proti veřejnému pořádku nebo veřejné bezpečnosti, jexxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxloužení doby platnosti povolení k pobytu a nařídit navrácení z území pouze z důvodu onemocnění nebo invalidity nastalých po vydání povolení k pobytu.
xxxxxx x
xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xá:
a) ubytování považované za obvyklé pro rodinu srovnatelné velikosti ve stejné oblasti, které odpovídá obecným normám zdraví a bezpečnosti platnýx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxo členského státu;
c) stálé a pravidelné finanční příjmy, které jsou dostatečné pro výživu jeho a jeho rodinných příslušníků, aniž by využíval systémx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx mzdy a důchodu v dotyčném státě, jakož i k počtu rodinných příslušníků.
2. Členské státy mohou po státních příslušnících třetí země vyžadovat dodržovxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxx xntegrační opatření uvedená v prvním pododstavci uplatněna teprve poté, co bylo dotyčným osobám umožněno sloučení rodiny.
Článek 8
Členské státy mxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxhující dva roky.
Odchylně od výše uvedeného, pokud právní předpisy členského státu týkající se sloučení rodiny platné ke dni přijetí této směrnice bexxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxí k pobytu rodinným příslušníkům.
KAPITOLA V
Sloučení rodiny uprchlíků
Článek 9
1. Tato kapitola se použije na sloučení rodiny uprchlíků uznanýcx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxfinici rodinných příslušníků, s výjimkou toho, že odst. 1 třetí pododstavec se nevztahuje na děti uprchlíků.
2. Členské státy mohou povolit sloučení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxenské státy:
a) povolí vstup a pobyt za účelem sloučení rodiny jeho nejbližším příbuzným v přímé vzestupné linii, aniž se použijí podmínky stanovené v xxx x xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxrchlík nemá příbuzné v přímé vzestupné linii nebo pokud tyto příbuzné není možno zjistit.
Článek 11
1. Pokud jde o podání a posouzení žádosti, použijx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxé důkazy o existenci těchto vztahů, které posoudí v souladu s vnitrostátním právem. Zamítnutí žádosti se nemůže zakládat pouze na skutečnosti, že tyto xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xádostí týkajících se rodinných příslušníků uvedených v čl. 4 odst. 1 předložil důkaz, že uprchlík splňuje požadavky stanovené v článku 7.
Aniž jsou doxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxní vztahy, mohou členské státy požadovat důkazy uvedené v prvním pododstavci.
Členské státy mohou požadovat po uprchlíkovi, aby splnil podmínky uvexxxx x xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxnské státy nepožadují po uprchlíkovi, aby pobýval na jejich území po určitou dobu před spojením se svými rodinnými příslušníky.
KAPITOLA VI
Vstup a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxbo příslušníků. V tom případě dotyčný členský stát usnadní získání požadovaných víz.
2. Dotyčný členský stát vydá rodinným příslušníkům první povolxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxinným příslušníkům nemůže být v zásadě delší než doba platnosti povolení k pobytu osoby usilující o sloučení rodiny.
Článek 14
1. Rodinní příslušníxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xkolení a rekvalifikaci.
2. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním právem stanovit podmínky, za nichž mohou rodinní příslušníci vykonávat zamxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxnské státy mohou posoudit situaci na svém trhu pracovních sil předtím, než povolí rodinným příslušníkům, aby vykonávali zaměstnání nebo samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xinii nebo dospělým svobodným dětem, na které se vztahuje čl. 4 odst. 2.
Článek 15
1. Nejpozději po pěti letech pobytu a za předpokladu, že rodinnému přxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxosti, právo na samostatné povolení k pobytu, nezávislé na povolení k pobytu osoby usilující o sloučení rodiny, na základě podání žádosti, pokud se vyžaxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xodinného vztahu.
2. Členské státy mohou vydat samostatné povolení k pobytu zletilým dětem a příbuzným v přímé vzestupné linii, na které se vztahuje člx x xxxxx xx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxení k pobytu vydáno na základě žádosti, pokud se vyžaduje, osobám, které na území vstoupily z důvodu sloučení rodiny. Členské státy stanoví předpisy zaxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxch povolení k pobytu stanoví vnitrostátní právo.
KAPITOLA VII
Sankce a opravné prostředky
Článek 16
1. Členské státy mohou zamítnout žádost o vstxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xěchto okolností:
a) pokud podmínky stanovené touto směrnicí nejsou nebo již nejsou splněny.
Při prodloužení doby platnosti povolení k pobytu, pokux xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxm. c), zohlední členský stát příspěvky rodinných příslušníků k příjmu domácnosti;
b) pokud osoba usilující o sloučení rodiny a její rodinní příslušnxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxer uzavřel sňatek nebo udržuje trvalý vztah s jinou osobou.
2. Členské státy mohou též zamítnout žádost o vstup a pobyt za účelem sloučení rodiny nebo odxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxostředky;
b) sňatek, partnerství nebo osvojení byly uzavřeny pouze za tím účelem, aby dotyčná osoba mohla vstoupit na území členského státu nebo na něx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxé, co bylo osobě usilující o sloučení rodiny uděleno povolení k pobytu.
3. Členské státy mohou odejmout povolení k pobytu rodinnému příslušníkovi nebx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxáva k pobytu podle článku 15.
4. Členské státy mohou provádět zvláštní kontroly a inspekce, pokud existuje důvodné podezření z podvodu nebo účelového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxolení k pobytu rodinných příslušníků.
Článek 17
Členské státy berou náležitě v úvahu povahu a pevnost rodinných vztahů dotyčné osoby a dobu trvání jxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxní k pobytu či zamítnou prodloužení jeho doby platnosti nebo rozhodnou o navrácení osoby usilující o sloučení rodiny nebo jejích rodinných příslušníkxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxt o sloučení rodiny zamítnuta nebo doba platnosti povolení k pobytu není prodloužena, nebo je povolení k pobytu odejmuto nebo je nařízeno navrácení.
Pxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx ustanovení
Článek 19
Komise pravidelně a poprvé nejpozději 3. října 2007 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x x xxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 3. října 2005. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Tato opatxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxnoví členské státy.
Článek 21
Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 22
Tato směrnice je určexx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.