32002L0074

změna směrnice 80/987/EHS

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (33)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (10)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,
s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru2,
s ohledem na stanovisko Výboru regionů,
v souladu s postupem stanoveným v článku 2xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 7, že dotvoření vnitřního trhu musí vést ke zlepšení životních a pracovních podmínek pracovníků v Evropském společenství a zlepšení musí být tam, kde jx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxu.
(2) Cílem směrnice Rady 80/987/EHS4 je poskytnout minimální stupeň ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti jejich zaměstnavatelxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxěny právních předpisů týkajících se platební neschopnosti v členských státech a rozvoj vnitřního trhu vyžadují úpravu některých ustanovení uvedené xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxrnici upřesnit možnost členských států vyloučit určité pohledávky, a v důsledku toho zrušit přílohu směrnice.
(5) Za účelem zajištění přiměřené ocxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxých státech a zahrnout pod tento pojem též jiná úpadková řízení než likvidaci. V této souvislosti by měly mít členské státy možnost stanovit, aby se za účxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxé úpadkové řízení.
(6) Je třeba zajistit, aby z oblasti působnosti této směrnice nebyli vyloučeni zaměstnanci uvedení ve směrnici 97/81/ES ze dne 15x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxvna 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS6 a ve směrnici Rady 91/383/EHS ze dne 25. čxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxném pracovním poměru7.
(7) Za účelem zajištění právní jistoty zaměstnanců v případě platební neschopnosti podniků, které provozují činnost ve vícx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlušná pro úhradu nesplacených pohledávek zaměstnanců, a stanoví jako cíl spolupráce mezi příslušnými správními orgány členských států brzkou úhradx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správními orgány členských států.
(8) Členské státy mohou stanovit meze odpovědnosti záručních institucí, které však musí být slučitelné se sociáxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxhují hranice jednoho státu, je třeba stanovit, aby členské státy oznámily Komisi a ostatním členským státům druhy úpadkových řízení, která vedou k zásxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnice 80/987/EHS tak, aby vzaly v úvahu změny v činnostech podniků ve Společenství, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto jixx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x souladu se zásadou proporcionality vymezenou v uvedeném článku tato směrnice nepřekročí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle.
(1xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxjevující se v členských státech,
PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
Článek 1
Směrnice 80/987/EHS se mění takto:
1. Název směrnice se nahrazuje tímto:
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xx xxxxxxxxx tímto:
„ODDÍL I
Oblast působnosti a definice
Článek 1
1. Tato směrnice se vztahuje na pohledávky zaměstnanců vyplývající z pracovních smluv xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxloučit z oblasti působnosti této směrnice pohledávky některých zaměstnanců z důvodu existence jiné formy záruky, je-li zjištěno, že poskytuje dotyčxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xtanoveno, i nadále vyloučit z oblasti působnosti této směrnice
a) zaměstnance v domácnosti zaměstnané fyzickou osobou,
b) rybáře odměňované forxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxschopnosti zaměstnavatele požádáno o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele a jmenování likvidátora nebo osoby s podobnou funkcí, pokud orgán, který je příslušný na základě zmíněných právních a správních předpxxxx
xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxavňujících k zahájení řízení.
2. Tato směrnice se nedotýká vnitrostátního práva, pokud jde o definice výrazů „zaměstnanec“, „zaměstnavatel“, „oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxacovní úvazek ve smyslu směrnice 97/81/ES,
b) zaměstnance s pracovní smlouvou na dobu určitou ve smyslu směrnice 1999/70/ES,
c) zaměstnance v dočxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxacovního poměru, aby pracovníci mohli uplatnit své nároky podle této směrnice.
4. Tato směrnice nebrání členským státům v rozšíření ochrany zaměsxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx než jsou řízení zmíněná v odstavci 1, která jsou stanovena ve vnitrostátním právu.
Taková řízení však nezakládají záruční povinnost pro instituce oxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x x x xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nezbytná k tomu, aby záruční instituce zajišťovaly, s výhradou článku 4, úhradu nesplacených pohledávek zaměstnanců, které vyplývají z pracovních sxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxá nesplacené mzdové pohledávky za období přede dnem nebo případně po dni určeném členskými státy.
Článek 4
1. Členské státy mohou omezit povinnoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx musí záruční instituce uhradit nesplacené pohledávky. Tato lhůta nesmí být kratší než období pokrývající odměnu za tři poslední měsíce pracovního poxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxsíců.
Členské státy, které stanoví referenční období v délce nejméně 18 měsíců, mohou omezit lhůtu, během níž musí záruční instituce uhradit nesplaxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxou dále stanovit horní mez pro úhrady prováděné záruční institucí. Tato horní mez však nesmí být nižší než úroveň, která je sociálně slučitelná s sociálxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxozující činnosti na územích nejméně dvou členských států v platební neschopnosti ve smyslu čl. 2 odst. 1, je institucí příslušnou pro úhradu nesplacenxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxčí právní předpisy, kterými se řídí příslušná záruční instituce.
3. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění, aby se v případech uvedenýxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx řízení podle čl. 2 odst. 1, o jehož zahájení bylo požádáno v jiném členském státě.
Článek 8b
1. Pro účely provádění článku 8a členské státy stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxávání informací záruční instituci příslušné pro úhradu nesplacených pohledávek zaměstnanců.
2. Členské státy sdělí Komisi a ostatním členským stxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxku 9 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
„Provádění této směrnice nesmí za žádných okolností nesmí sloužit k odůvodnění jakéhokoli zhoršení stxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xx se doplňuje nové písmeno, které zní:
„c) odmítnout nebo omezit povinnost uhradit pohledávky podle článku 3 nebo záruční povinnost podle článku 7 v přxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxčný vliv na činnosti tohoto podniku nebo provozovny.“
7. Vkládá se nový článek 10a, který zní:
„Článek 10a
Členské státy oznámí Komisi a ostatxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxjní tato oznámení v Úředním věstníku Evropských společenství.“
8. Příloha se zrušuje.
Článek 2
1. Členské státy uvedou v účinnost právxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxsy uvedené v prvním pododstavci na každý stav platební neschopnosti zaměstnavatele, který vznikne po dni vstupu těchto předpisů v platnost.
Tato opxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xtáty sdělí Komisi znění vnitrostátních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Článek 3
Tato směrnice vstupuje v platnosx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxě zprávu o provádění a uplatňování této směrnice v členských státech.
Článek 5
Tato směrnice je určena členským státům.
V Bruselu dne 23. zářx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx
x xxx xxxxx xx x xxx xx xxx xx xxxxx xx xxxx
x xxx xxxxx xx x xxxx xx xx xxxxx xx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xěst. č. C 119 E, 22. 5. 2002, s. 1) (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. května 2001 (dosud nezveřejněné x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
x xxx xxxxx xx x xxxx xxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
x xxx xxxxx xx x xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxx xx xx xxxxx xx xxxx
x xxx xxxxx xx x xxxx xxx xx xxxxx xx xxx
x xxx xxxxx xx x xxxx xxx xx xxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.