31980L0987

ochrana zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (64)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (5)
... další položky
Články a jiné dokumenty (17)
... další položky
xxxxxxxx
xxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxosti zaměstnavatele
(80/987/EHS)
RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejmxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxého a sociálního výboru (3),
vzhledem k tomu, že je nezbytné přijmout předpisy na ochranu zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatelxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxnství;
vzhledem k tomu, že mezi členskými státy přetrvávají rozdíly, pokud jde o rozsah ochrany zaměstnanců v této oblasti; že je vhodné směřovat k omexxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsů při udržení jejich zvýšené úrovně smyslu článku 117 Smlouvy;
vzhledem k tomu, že v důsledku zeměpisné polohy a současné struktury pracovních míst jx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxkého hospodářského společenství v souladu s aktem o podmínkách přistoupení Řecké republiky a o úpravě Smluv, a je proto vhodné stanovit v příloze směrnxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
Oblast působnosti a definice
Článek 1
1. Tato směrnice se vztahuje na pohledávky zaměstnanců vyplývající z pracovních smluv nebo pracovních poměrx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxosti této směrnice pohledávky některých zaměstnanců z důvodu zvláštní povahy pracovní smlouvy nebo pracovního poměru zaměstnanců nebo z důvodu exisxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxů uvedených v prvním pododstavci je uveden v příloze.
3. Tato směrnice se nevztahuje na Grónsko. Tato výjimka bude znovu přezkoumána, dojde-li ke změnxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxo požádáno x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxjení pohledávek věřitelů, které umožňuje přihlédnout k pohledávkám uvedeným v čl. 1 odst. 1, a
b) pokud orgán, který je na základě zmíněných právních a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxatek volných aktiv opravňujících k zahájení řízení.
2. Tato směrnice se nedotýká vnitrostátního práva, pokud jde o definice výrazů „zaměstnanec“, „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxatření nezbytná k tomu, aby záruční instituce zajišťovaly, s výhradou článku 4, úhradu nesplacených pohledávek zaměstnanců, které vyplývají z pracoxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxx den, kdy vznikla platební neschopnost zaměstnavatele, nebo
— den oznámení výpovědi dané dotčenému zaměstnanci z důvodu platební neschopnosti zaměxxxxxxxxxxx xxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxce, ke kterému došlo z důvodu platební neschopnosti zaměstnavatele.
Článek 4
1. Členské státy mohou omezit povinnost záručních institucí uvedenýxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
x x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhradu nesplacených pohledávek týkajících se odměny za tři poslední měsíce pracovní smlouvy nebo pracovního poměru, které spadají do období šesti měxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxhledávek týkajících se odměny za tři poslední měsíce pracovní smlouvy nebo pracovního poměru předcházejících den podání výpovědi zaměstnanci zaměsxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxajících se odměny za posledních osmnáct měsíců pracovní smlouvy nebo pracovního poměru předcházejících den vzniku platební neschopnosti zaměstnavxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxské státy omezit povinnost uhradit pohledávky na odměnu za období osmi týdnů nebo za několik kratších období v celkové délce osmi týdnů.
3. Aby se však zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxů horní hranici.
Pokud členské státy využijí této možnosti, sdělí Komisi metody, podle kterých horní hranici stanoví.
Článek x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xajetek institucí musí být nezávislý na provozním jmění zaměstnavatelů a musí být vytvořen tak, aby nemohl být v úpadkovém řízení zabaven;
b) zaměstnaxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxní povinnosti přispívat na financování.
ODDÍL III
Ustanovení o sociálním zabezpečení
Článek 6
Členské státy mohou stanovit, že se články 3, 4 a 5 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxch systémů sociálního zabezpečení, které stojí mimo zákonné systémy sociálního zabezpečení v členských státech.
Článek 7
Členské státy přijmou oxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxi systémy sociálního zabezpečení před vznikem jeho platební neschopnosti nemělo nepříznivý vliv na nárok zaměstnanců na dávky od těchto pojišťovacíxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu zájmů zaměstnanců a osob, které již odešly z podniku nebo provozovny zaměstnavatele ke dni vzniku platební neschopnosti zaměstnavatele, pokxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxstémů sociálního zabezpečení, které stojí mimo vnitrostátní zákonné systémy sociálního zabezpečení.
ODDÍL IV
Obecná a závěrečná ustanovení
Čxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxší.
Článek 10
Tato směrnice se nedotýká možnosti členských států:
a) přijmout nezbytná opatření, aby se zabránilo zneužívání;
b) odmítnout nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxku zvláštních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a společných zájmů vyjádřených v tajné dohodě mezi nimi.
Článek 11
1. Členské státy uvedox x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxomí Komisi.
2. Členské státy sdělí Komisi znění právních a správních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údaje, které jí umožní vypracovat zprávu o uplatňování této směrnice, již předloží Radě.
Článek 13
Tato směrnice je určena členským státům.
V Luxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxbové adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:01:31980L0987:CS:PDF
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.