32000R1346

úpadkové řízení

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (149)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (75)
... další položky
Články a jiné dokumenty (83)
... další položky
Komentáře (2)
... další položky
xxxxxxxx
xxxx
xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnství, a zejména na čl. 61 písm. c) a čl. 67 odst. 1 této smlouvy,
s ohledem na podnět Spolkové republiky Německo a Finské republiky,
s ohledem na stanovixxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxvila za cíl zřídit prostor svobody, bezpečnosti a práva.
(2) Řádné fungování vnitřního trhu vyžaduje, aby mezinárodní úpadková řízení probíhala účixxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxlouvy.
(3) Činnosti podniků mají stále více mezinárodní účinky, a jsou proto ve zvýšené míře upravovány právem Společenství. Vzhledem k tomu, že platxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxení, která je třeba učinit vůči majetku dlužníka neschopného plnit své peněžité závazky.
(4) Pro řádné fungování vnitřního trhu je nutné vyhnout se poxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxo postavení (tzv. forum shopping).
(5) Těchto cílů nemůže být uspokojivě dosaženo na vnitrostátní úrovni, a proto je opatření na úrovni Společenství xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzení a rozhodnutí, která jsou učiněna přímo na základě úpadkových řízení a s takovými řízeními úzce souvisí. Kromě toho obsahuje toto nařízení ustanovxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxu vyňaty z působnosti Bruselské úmluvy z roku 1968 o příslušnosti a o výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (3), ve znění úmluv o přxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xstanovení o příslušnosti, uznávání a rozhodném právu v této oblasti byla obsažena v právním aktu Společenství, který je závazný a přímo použitelný v člxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiný subjekt. Úpadková řízení, na která se toto nařízení vztahuje, jsou uvedena v přílohách. Úpadková řízení, která se týkají pojišťoven, úvěrovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x oblasti působnosti tohoto nařízení vyloučena. Tyto podniky by neměly spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení, neboť jsou upraveny zvláštními pxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxbu nebo orgán oprávněný vnitrostátním právem zahájit úpadkové řízení. Aby toto nařízení bylo uplatňováno, musí být řízení (zahrnující úkony a formálxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxm státě, ve kterém bylo úpadkové řízení zahájeno, a být kolektivním úpadkovým řízením, které má za následek částečné nebo úplné zabavení majetku dlužnxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxádět úpadkové řízení s obecnou působností na celém území Společenství. Bezvýjimečné uplatňování práva státu, který řízení zahájil, by z tohoto důvodx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx někteří věřitelé v průběhu úpadkového řízení, jsou v některých případech zcela odlišná. Tuto skutečnost by mělo toto nařízení brát v úvahu jednak tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxdnak tím, že souběžně s vnitrostátními řízeními, která se týkají pouze majetku nacházejícího se ve státě, ve kterém bylo řízení zahájeno, umožní rovněx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxí zájmy dlužníka. Tato řízení mají obecnou platnost a vztahují se na veškerý majetek dlužníka. Za účelem ochrany různých zájmů umožňuje toto nařízení zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxnu. Účinky vedlejších řízení se omezují na majetek, který se nachází v tomto státě. Potřeba jednotnosti ve Společenství je naplněna závaznými pravidlx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxe, a je proto zjistitelné třetími osobami.
(14) Toto nařízení se týká pouze řízení, ve kterých jsou hlavní zájmy dlužníka soustředěny ve Společenstvíx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxvé řízení. Místní příslušnost v rámci členského státu musí být upravena vnitrostátním právem dotyčného státu.
(16) Soud, který je příslušný k zahájexx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní před zahájením úpadkového řízení a po jeho zahájení jsou vysoce důležitou zárukou účinnosti úpadkového řízení. V této souvislosti poskytuje toto nxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxná opatření týkající se majetku nacházejícího se na území jiných členských států, na druhé straně by měl správce podstaty dočasně jmenovaný před zahájxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xěchto států možná.
(17) Před zahájením hlavního úpadkového řízení je právo na podání návrhu na zahájení úpadkového řízení v členském státě, ve kterém xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxe být zahájeno podle práva členského státu, ve kterém jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka. Důvod tohoto omezení xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xa míru nezbytně nutnou. Pokud je hlavní úpadkové řízení zahájeno, stávají se územní řízení řízeními vedlejšími.
(18) Toto nařízení neomezuje právo nxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xpadkového řízení by měl moci navrhnout správce podstaty v hlavním řízení nebo jiná osoba oprávněná podle vnitrostátních právních předpisů tohoto člexxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxova majetku natolik složitá, že je obtížné spravovat jej jako jedinou jednotku, nebo jsou-li právní systémy, jichž se to týká, natolik odlišné, že mohox xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxže správce podstaty v hlavním řízení navrhnout zahájení vedlejšího řízení, vyžaduje-li to účinná správa majetku.
(20) Hlavní úpadkové řízení a vedlxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxínkou je nutnost úzké spolupráce různých správců podstaty, zejména při výměně dostatečného množství informací. K zajištění rozhodující úlohy hlavnxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xe stejné době. Měl by mít například možnost navrhnout reorganizační plán nebo vyrovnání nebo požádat o přerušení zpeněžování majetku ve vedlejším úpaxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x kterémkoli z úpadkových řízení, která ve Společenství probíhají. Totéž by mělo platit pro správce daně a orgány sociálního zabezpečení. Pro zajištěnx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxení nabyl, ale k účasti na rozdělení celkového majetku v jiných řízeních je oprávněn pouze tehdy, pokud věřitelé, kteří jsou ve stejném postavení, získxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzení v oblasti jeho působnosti a rozhodnutí učiněných v přímé souvislosti s takovým úpadkovým řízením. Automatické uznávání by tedy mělo znamenat, že xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxenských států se musí zakládat na zásadě vzájemné důvěry. Důvody pro neuznání by měly být omezeny na nezbytné minimum. Podle této zásady by měl být rovněx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxko první, by mělo být uznáváno v jiných členských státech, aniž by byly tyto členské státy oprávněny rozhodnutí tohoto soudu přezkoumávat.
(23) Toto nxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxromého jednotlivých států. Pokud není stanoveno jinak, měly by být použity právní předpisy státu, který řízení zahájil (lex concursus). Tato kolizní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xsoby a právní vztahy. Upravuje veškeré podmínky pro zahájení, vedení a skončení úpadkového řízení.
(24) Automatické uznávání úpadkového řízení, na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxváděny v jiném členském státě. K ochraně oprávněných očekávání a právní jistoty v členských státech jiných než ve státě, ve kterém bylo řízení zahájenox xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxo řízení zahájeno, v případě věcných práv, neboť ta mají při poskytování úvěrů značný význam. Základ, platnost a rozsah takového věcného práva se tedy oxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xýt tedy nadále umožněno pokračovat v uplatňování jejího práva na oddělení nebo oddělené vypořádání zajištění závazku. Podléhá-li majetek v jednom člxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxrhnout zahájení vedlejšího řízení v místě, kde existuje věcné právo, pokud tam má dlužník provozovnu. Pokud k zahájení vedlejšího řízení nedojde, musx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxerý řízení zahájil, nepřipouštějí započtení pohledávek, měl by být věřitel přesto oprávněn domáhat se započtení pohledávek, pokud je možné na základx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xáruky založené na právních předpisech, na které se může věřitel spoléhat v době vzniku pohledávky.
(27) Vzniká rovněž potřeba zvláštní ochrany v přípxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxstémech existují, jakož i o prodeji cenných papírů a záruk poskytovaných na provádění těchto transakcí upravených zejména směrnicí Evropského parlaxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx Pro takové transakce by mělo být rozhodným pouze právo uvedeného systému nebo trhu. Toto ustanovení má zabránit možnosti, aby v případě platební neschxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxní nebo na regulovaných finančních trzích členských států. Směrnice 98/26/ES obsahuje zvláštní ustanovení, která mají přednost před obecnými pravixxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovního vztahu nebo na práva a povinnosti všech stran podílejících se na takovém vztahu stanoveny rozhodným právem smlouvy v souladu s obecnými kolxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxny přednostními právy a jaké právní postavení mají taková přednostní práva zaujímat, by se měly řídit právem státu, který řízení zahájil.
(29) S ohledxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxkud má podnik provozovnu v dotyčném členském státě, může být stanoveno povinné zveřejnění. V žádném případě však zveřejnění nesmí být podmínkou pro uzxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxá v dobré víře způsobem, který je v rozporu s novým právním stavem. K zajištění ochrany takových osob, které uskuteční dlužníkovi platbu, kterou měly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xproštění závazku.
(31) Toto nařízení by mělo obsahovat přílohy, které se týkají organizace úpadkového řízení. Vzhledem k tomu, že se tyto přílohy týkxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx x xxahu případné změny vnitrostátního práva členských států.
(32) Podle článku 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxoto nařízení.
(33) Podle článků 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenstvxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
Článek 1 [Komentář WK]
Oblast působnosti
1. Toto nařízení se vztahuje na kolektivní úpadková řízení, která zahrnují částečné nebo úplné zabavení majetku dlužníkx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdniků majících v držení finanční prostředky nebo cenné papíry třetích osob a podniků kolektivního investování.
Článek 2 [Komentář WK]
Definice
Pro účely tohotx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxaty“ osoba nebo subjekt, jejichž funkcí je spravovat nebo prodat majetek, který byl dlužníkovi zabaven, nebo dohlížet na správu jeho záležitostí. Sezxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxa, včetně případů, kdy řízení skončí vyrovnáním nebo jiným opatřením, kterým je platební neschopnost ukončena, nebo skončí pro nedostatek majetku dlxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xpadkové řízení nebo v průběhu takového řízení rozhodovat;
e) „rozhodnutím“ ve vztahu k zahájení úpadkového řízení nebo jmenování správce podstaty rxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxnutí o zahájení řízení nabývá účinku, bez ohledu na to, zda se jedná o konečné rozhodnutí či nikoli;
g) „členským státem, ve kterém se nachází majetek“:
x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
— v případě pohledávek členský stát, na jehož území jsou soustředěny hlavní zájmy povinné třetí osoby ve smyslu čl. 3 odst. 1;
h) „provozovnou“ jakékolx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x [Komentář WK]
xxxxxxxxxxx xxxslušnost
1. Soudy členského státu, na jehož území jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka, jsou příslušné k zahájení úpadkového řízení. V případě spoxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxžníka soustředěny na území některého členského státu, jsou soudy jiného členského státu příslušné k zahájení úpadkového řízení proti dlužníkovi pouxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského státu.
3. Pokud bylo úpadkové řízení zahájeno podle odstavce 1, stávají se jakákoli následná řízení podle odstavce 2 vedlejšími řízeními. xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxení podle odstavce 1 pouze tehdy,
a) pokud úpadkové řízení podle odstavce 1 nemůže být zahájeno z důvodů stanovených právem členského státu, na jehož úxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x členském státě, na jehož území se nachází dotyčná provozovna, nebo jehož pohledávka vznikla na základě činnosti této provozovny.
Článek 4 [Komentář WK]
Rozhodnx xxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxadkové řízení zahájeno (dále jen „stát, který řízení zahájil“).
2. Právo státu, který řízení zahájil, určuje podmínky pro zahájení tohoto řízení, jexx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxaty, a způsob nakládání s majetkem, který dlužník nabyl po zahájení úpadkového řízení;
c) oprávnění dlužníka a správce podstaty;
d) podmínky, za ktexxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxho řízení na řízení zahájená jednotlivými věřiteli, s výjimkou probíhajících soudních řízení;
g) pohledávky, které mají být přihlášeny proti dlužnxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xástečně uspokojeni po zahájení úpadkového řízení na základě věcného práva nebo započtením pohledávek;
j) podmínky a účinky skončení úpadkového řízxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxkající se neplatnosti, odporovatelnosti nebo neúčinnosti právních úkonů poškozujících všechny věřitele.
Článek 5 [Komentář WK]
Věcná práva třetích osob
1. Zxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx jednotlivě určené věci, tak soubory věcí, jejichž složení podléhá změnám — které patří dlužníkovi a nacházejí se v okamžiku zahájení řízení na území jixxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí z výnosu nebo příjmu, zejména na základě zástavního práva nebo hypotéky;
b) výhradní právo na uspokojení pohledávky, zejména právo zajištěné zástaxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxž držbě se nachází nebo kdo jej užívá proti vůli oprávněného;
d) věcné právo k výnosu z majetku.
3. Právo zapsané do veřejného rejstříku a vymahatelné vxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxloby z důvodů neplatnosti, odporovatelnosti nebo neúčinnosti podle čl. 4 odst. 2 písm. m).
Článek 6 [Komentář WK]
Započtení pohledávek
1. Zahájením úpadkového xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodné pro pohledávky dlužníka, který není schopen plnit své peněžité závazky.
2. Odstavec 1 nevylučuje podání žaloby z důvodů neplatnosti, odporxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx x [Komentář WK]
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxci není dotčeno právo prodávajícího založené na výhradě vlastnictví, pokud se v okamžiku zahájení řízení věc nacházela na území jiného členského státx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxní smlouvy a nebrání kupujícímu v nabytí vlastnického práva, xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxoby z důvodů neplatnosti, odporovatelnosti nebo neúčinnosti podle čl. 4 odst. 2 písm. m).
Článek 8 [Komentář WK]
Smlouvy týkající se nemovitostí
Účinky úpadkovxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxází.
Článek 9 [Komentář WK]
Platební systémy a finanční trhy
1. Aniž je dotčen článek 5, řídí se účinky úpadkového řízení na práva a povinnosti stran, které se účasxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxec 1 nevylučuje podání žaloby z důvodů neplatnosti, odporovatelnosti nebo neúčinnosti plateb nebo transakcí podle práva, kterým se řídí daný platebnx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx [Komentář WK]
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxem členského státu, kterým se řídí daná pracovní smlouva.
Článek 11 [Komentář WK]
Účinky na práva podléhající zápisu
Účinky úpadkového řízení na práva dlužníka x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxstřík spadá.
Článek 12 [Komentář WK]
Patenty a ochranné známky Společenství
Pro účely tohoto nařízení mohou být patenty Společenství, ochranné známky Společexxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx
xxxxxx xx [Komentář WK]
xxxxx xxxxxxxxxxx xšechny věřitele
Ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. m) se nepoužije, pokud osoba, která má prospěchz úkonu, který poškozuje všechny věřitele, prokáže, že
x xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx [Komentář WK]
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxžník za úplatu zcizí
— nemovitost,
— plavidlo nebo letadlo podléhající zápisu do veřejného rejstříku nebo
— cenné papíry, jejichž zápis do zákonem sxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xebo do jehož pravomoci rejstřík spadá.
Článek 15 [Komentář WK]
Účinky úpadkového řízení na probíhající soudní řízení
Účinky úpadkového řízení na probíhající sxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx koná.
KAPITOLA II
UZNÁVÁNÍ ÚPADKOVÉHO ŘÍZENÍ
Článek 16 [Komentář WK]
Zásady
1. Rozhodnutí o zahájení úpadkového řízení učiněné soudem členského státu, kterx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx i v případě, kdy úpadkové řízení nemůže být v jiném členském státě proti dlužníku daného typu zahájeno.
2. Uznání úpadkového řízení podle čl. 3 odst. 1 nxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxitoly III.
Článek 17 [Komentář WK]
Účinky uznání
1. Rozhodnutí o zahájení úpadkového řízení podle čl. 3 odst. 1 má bez dalších formálních náležitostí v kterémkolx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxm státě není zahájeno řízení podle čl. 3 odst. 2.
2. Účinky řízení podle čl. 3 odst. 2 nemohou být v jiných členských státech napadány. Každé omezení práv xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxze v případě těch věřitelů, kteří s tím vyslovili souhlas.
Článek 18 [Komentář WK]
Pravomoci xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxáva státu, který řízení zahájil, v jiném členském státě, dokud v tomto státě není zahájeno jiné úpadkové řízení nebo učiněno ochranné opatření bránící xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxžníka z území členského státu, ve kterém se nachází.
2. Správce podstaty jmenovaný soudem příslušným podle čl. 3 odst. 2 může v jiném členském státě souxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxmí jiného státu. Může také v zájmu věřitelů podávat žaloby na neplatnost právního úkonu.
3. Při výkonu svých pravomocí musí správce podstaty jednat v sxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxnucovací opatření nebo právo rozhodovat v soudních řízeních nebo sporech.
Článek 19 [Komentář WK]
Doklad o jmenování správce podstaty
Jmenování správce podstxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxí zamýšlí správce podstaty jednat, může být vyžadován překlad do úředního jazyka nebo do jednoho z úředních jazyků. Žádné ověření nebo jiné formální náxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx [Komentář WK]
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxmkoli způsobem, zejména výkonem rozhodnutí, úplného nebo částečného uspokojení svých pohledávek na úkor dlužníkova majetku nacházejícího se na úzexx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxitel, který v průběhu úpadkového řízení dosáhl uspokojení části své pohledávky, na rozdělování majetku v rámci jiných řízení pouze tehdy, pokud věřitxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx [Komentář WK]
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxtný obsah rozhodnutí o zahájení úpadkového řízení a popřípadě i rozhodnutí o jeho jmenování bylo zveřejněno v kterémkoli jiném členském státě podle prxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxzuje podle čl. 3 odst. 1 nebo čl. 3 odst. 2.
2. Každý členský stát, na jehož území má dlužník svou provozovnu, však může stanovit povinnost zveřejnění. V txx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxření k zajištění takového xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx [Komentář WK]
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxst. 1 zapsáno do rejstříku vlastnických a souvisejících práv k nemovitostem, obchodního rejstříku nebo jakéhokoli jiného veřejného rejstříku, kterx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxn k tomu zmocněný v členském státě, ve kterém bylo řízení podle čl. 3 odst. 1 zahájeno, nezbytná opatření k zajištění takového zápisu.
Článek 23 [Komentář WK]
Náklaxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx [Komentář WK]
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xlužníka
1. Kdo v některém členském státě splní závazek ve prospěch dlužníka, který se nachází v úpadkovém řízení zahájeném v jiném členském státě, zatxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxn před zveřejněním podle článku 21, má se za to, že osoba, která závazek splnila, nevěděla o zahájení úpadkového řízení, pokud není prokázán opak; pokud xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx [Komentář WK]
xxnávání a vykonatelnost jiných rozhodnutí
1. Rozhodnutí učiněná soudem, jehož rozhodnutí o zahájení řízení je uznáno podle článku 16, která se týkají xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxu vykonatelná podle článků 31 až 51 (s výjimkou čl. 34 odst. 2) Bruselské úmluvy o příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x na rozhodnutí, která s ním úzce souvisejí, i když je učinil jiný soud.
První pododstavec se rovněž vztahuje na rozhodnutí týkající se ochranných opatřxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxu uvedenou v odstavci 1, pokud je použitelná.
3. Členské státy nejsou povinny uznávat nebo vykonávat rozhodnutí uvedená v odstavci 1, pokud by to vedlo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souvislosti s takovým řízením, pokud by byly účinky tohoto uznání nebo výkonu ve zjevném rozporu s veřejným pořádkem tohoto státu, zejména s jeho záklxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx [Komentář WK]
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxní uvedeného v čl. 3 odst. 1 soudem členského státu, pokud je toto řízení uznáno v jiném členském státě (hlavní řízení), umožňuje v tomto jiném členském sxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxoumána. U těchto řízení se musí jednat o řízení uvedená v příloze B. Jejich účinky se omezují na majetek dlužníka nacházející se na území tohoto jiného člxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx [Komentář WK]
xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xahájena.
Článek 29 [Komentář WK]
Právo podat návrh na zahájení řízení
Návrh na zahájení vedlejšího úpadkového řízení může podat:
a) správce podstaty v hlavním xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vedlejšího řízení navrhováno.
Článek 30 [Komentář WK]
Záloha na náklady a výdaje
Pokud právo členského státu, na jehož území je podán návrh na zahájení vedlejšíxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxží, vyžadovat od žadatele poskytnutí zálohy nebo přiměřené záruky.
Článek 31 [Komentář WK]
Povinnost spolupráce a sdělování informací
1. S výhradou pravidel o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Sdělí si neprodleně jakékoli informace, které mohou být významné pro jiné řízení, zejména stav přihlašování a ověřování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxním řízení a správci podstaty ve vedlejších řízeních povinni vzájemně spolupracovat.
3. Správce podstaty ve vedlejším řízení poskytne správci podsxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx [Komentář WK]
xxxxx xxxx xxxxxxxx
x. Kterýkoli věřitel může přihlásit svou pohledávku v hlavním nebo kterémkoli vedlejším řízení.
2. Správci podstaty v hlavním i kterémkoli vedlejším xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxxx x xízeních, pro která byli jmenováni, s výhradou práv věřitelů toto odmítnout nebo vzít zpět přihlášení svých pohledávek, pokud to rozhodné právo stanovxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxů.
Článek 33 [Komentář WK]
Pozastavení zpeněžování
1. Soud, který zahájil vedlejší řízení, zcela nebo částečně zastaví zpeněžování na žádost správce podstaty x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxní zájmů věřitelů ve vedlejším řízení a určitých skupin věřitelů. Taková žádost správce podstaty může být zamítnuta pouze v případě, kdy zjevně není v zxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xx Soud uvedený v odstavci 1 zruší pozastavení zpeněžování:
— na žádost správce podstaty v hlavním řízení,
— z moci úřední, na žádost věřitele nebo na žádxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxjším řízení.
Článek 34 [Komentář WK]
Opatření ukončující vedlejší úpadkové řízení
1. Pokud právo, kterým se řídí vedlejší řízení, umožňuje ukončit toto řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxt.
Skončení vedlejšího řízení opatřením uvedeným v prvním pododstavci se stává konečným pouze se souhlasem správce podstaty v hlavním řízení; může sx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xěřitelů, které může vyplynout z opatření uvedeného v odstavci 1 navrhovaného ve vedlejším řízení, například odklad plateb nebo prominutí dluhu, nesmx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxávce podstaty v hlavním řízení nebo dlužník se souhlasem tohoto správce podstaty navrhovat ve vedlejších řízeních opatření uvedená v odstavci 1 tohotx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx [Komentář WK]
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xx xpeněžení majetku ve vedlejších řízeních možné uspokojit veškeré pohledávky uznané v těchto řízeních, převede správce podstaty jmenovaný v těchto říxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx [Komentář WK]
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xl. 3 odst. 1 zahájeno po zahájení řízení uvedeného v čl. 3 odst. 2 v jiném členském státě, vztahují se na dříve zahájené řízení články 31 až 35, pokud to stav xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x, která byla již dříve zahájena v jiném členském státě, byla přeměněna na likvidační řízení, pokud se prokáže, že je to v zájmu věřitelů v hlavním řízení.
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxx xx [Komentář WK]
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxslušný podle čl. 3 odst. 1 jmenuje dočasného správce k zajištění ochrany majetku dlužníka, je tento dočasný správce oprávněn žádat na dobu od podání návxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se na území jiného členského státu, stanovená podle práva tohoto státu.
KAPITOLA IV
INFORMOVÁNÍ VĚŘITELŮ A PŘIHLAŠOVÁNÍ JEJICH POHLEDÁVEK
Článex xx [Komentář WK]
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx sídlo v jiném členském státě než státě, který zahájil řízení, má právo písemně přihlásit pohledávky v úpadkovém řízení.
Článek 40 [Komentář WK]
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxe podstaty neprodleně informují známé věřitele, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v jiných členských státech.
2. Tyto informaxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxašují pohledávky a jiná stanovená opatření. Toto oznámení rovněž informuje o tom, zda věřitelé, jejichž pohledávky jsou přednostní nebo zajištěné věxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx [Komentář WK]
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxu pohledávky, den jejího vzniku a její výši, jakož i to, zda ji přihlašuje přednostně, zda je zajištěna věcnou zárukou nebo zda se uplatňuje s ohledem na pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xx [Komentář WK]
xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxjí v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků státu, který řízení zahájil. Z tohoto důvodu se používá formulář se záhlavím „Výzva k přihlášení pohlxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxém členském státě než státě, který zahájil řízení, může svou pohledávku přihlásit v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků tohoto jiného státu. x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxení zahájil. Kromě toho může být požádán o poskytnutí překladu do úředního jazyka nebo do jednoho z úředních jazyků státu, který řízení zahájil.
KAPIxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx [Komentář WK]
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxtupu tohoto nařízení v platnost. Úkony dlužníka učiněné před vstupem tohoto nařízení v platnost se i nadále řídí právem, které se na ně vztahovalo v doběx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx [Komentář WK]
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xztazích mezi členskými státy mezinárodní smlouvy uzavřené mezi dvěma nebo více členskými státy, zejména:
a) Smlouvu mezi Belgií a Francií o příslušnxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxskem o konkursu, vyrovnání a pozastavení plateb (s dodatkovým protokolem ze dne 13. června 1973), podepsanou v Bruselu dne 16. července 1969;
c) Smlouxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v Bruselu dne 28. března 1925;
d) Smlouvu mezi Německem a Rakouskem o konkursu a vyrovnání, podepsanou ve Vídni dne 25. května 1979;
e) Smlouvu mezi Fraxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxlií o výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, podepsanou v Římě dne 3. června 1930;
g) Smlouvu mezi Itálií a Rakouskem o konkursu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxkonu soudních rozhodnutí a jiných titulů pro výkon rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, podepsanou v Haagu dne 30. srpna 1962;
i) Smlouvu mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxuselu dne 2. května 1934;
j) Úmluvu mezi Dánskem, Finskem, Norskem, Švédskem a Islandem o konkursním řízení, podepsanou v Kodani dne 7. listopadu 1933x
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxedené v odstavci 1 se i nadále použijí na řízení, která byla zahájena před vstupem tohoto nařízení v platnost.
3. Toto nařízení se nepoužije:
a) v žádnéx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxmi zeměmi před vstupem tohoto nařízení v platnost;
b) ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, pokud je ve věcech úpadku a likvidace spxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v době vstupu tohoto nařízení v platnost.
Článek 45 [Komentář WK]
Změna příloh
Z podnětu některého z členů nebo na návrh Komise může Rada kvalifikovanou většinou xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx [Komentář WK]
xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxiálnímu výboru zprávu o uplatňování tohoto nařízení. V případě potřeby bude zpráva doprovázena návrhem na změnu tohoto nařízení.
Článek 47 [Komentář WK]
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxech v souladu se
Smlouvou o založení Evropského společenství.
V Bruselu dne 29. května 2000.
Za Radu
předseda
A. COSTA
--------------
Poznx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:32000R1346:CS:PDF
xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxx xxx1.1997, s. 1.
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.