32008R1272

o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ("CLP")

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (121)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (4)
... další položky
Články a jiné dokumenty (30)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxní směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohlxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxého hospodářského a sociálního výboru [1],
v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [2],
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Toto nařízení xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxů a současně by mělo podpořit konkurenceschopnost a inovace.
(2) Efektivního fungování vnitřního trhu s látkami, směsmi a zmíněnými předměty lze doxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxzvoje by při sbližování právních předpisů týkajících se kritérií pro klasifikaci a označování látek a směsí měla být zajištěna vysoká úroveň ochrany lxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xy proto měly mít prospěch z globální harmonizace pravidel klasifikace a označování a ze souladu mezi pravidly klasifikace a označování pro účely dodávxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xyvíjena harmonizovaná kritéria pro klasifikaci a označování, jejichž cílem je usnadnit celosvětový obchod a současně zajistit ochranu lidského zdrxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
x6) Toto nařízení navazuje na různá prohlášení, v nichž Společenství potvrdilo svůj záměr přispět ke globální harmonizaci kritérií pro klasifikaci a oxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxniky budou narůstat s přibývajícím počtem zemí ve světě, které kritéria GHS zavedou do svých právních předpisů. Společenství by mělo stát v čele tohoto xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxenství harmonizovat předpisy a kritéria týkající se klasifikace a označování látek, směsí a některých specifických předmětů a zohlednit při tom kritxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpisů Společenství týkajících se chemických látek a zachovat úroveň ochrany, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xejsou součástí GHS, a pomocí stávajících pravidel označování a balení.
(9) Tímto nařízením by nemělo být dotčeno bezvýhradné a úplné uplatňování prxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxi klasifikovány jako nebezpečné, aby mohla být nebezpečnost látek a směsí patřičným způsobem zjišťována a uváděna. Mezi takové vlastnosti by měla patxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xe mělo obecně vztahovat na všechny látky a směsi dodávané ve Společenství, s výjimkou případů, kdy jiné právní předpisy Společenství stanoví konkrétnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxjících se kosmetických prostředků [3], směrnice Rady 82/471/EHS ze dne 30. června 1982 o určitých produktech používaných ve výživě zvířat [4], směrnxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxravinách a výchozích materiálů pro jejich výrobu [5], směrnice Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských stáxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dne 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků [7], směrnicx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxnostických zdravotnických prostředcích in vitro [9], rozhodnutí Komise 1999/217/ES ze dne 23. února 1999, kterým se přijímá seznam látek určených k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxce Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků [11], směrnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xe dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [14], a s výjimkou úpravy letecké, námořní, silniční, železniční nebo vnitrozemxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxx6 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek [15], s pojmy a definicemi uvedenými v pravidlech přepravy a s definicemi stanovenxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxětší soulad uvnitř Společenství. Ze stejného důvodu by do tohoto nařízení měly být začleněny třídy nebezpečnosti stanovené v GHS.
(13) Zejména je vhxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxže být do jisté míry ovlivněna způsobem, jakým jsou uvolňovány.
(14) Pojem "směs" vymezený v tomto nařízení by měl mít tentýž význam jako pojem "příprxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx7 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek [16] a směrnici Evropského parlamenxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nebezpečných přípravků [17]. Mělo by zachovat celkovou stávající úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí, kterou zajišťují uvedené smxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxS.
(16) Odpovědnost za zjištění nebezpečnosti látek a směsí a za rozhodování o jejich klasifikaci by měli nést především výrobci, dovozci a následní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx jejich povinností v souvislosti s klasifikací mělo být umožněno použít klasifikaci látky nebo směsi odvozenou některým účastníkem dodavatelského řxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxi nebo oznámení podle nařízení (ES) č. 1907/2006, by měli nést především výrobci, výrobci předmětů a dovozci. V případě látek ze tříd nebezpečnosti, jex xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx by měli používat všichni výrobci, dovozci a následní uživatelé těchto látek a směsí, v nichž jsou tyto látky obsaženy.
(17) Jestliže bylo rozhodnuto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xa tímto účelem v části 3 přílohy VI tohoto nařízení, měli by výrobci, dovozci a následní uživatelé použít tuto harmonizovanou klasifikaci a sami klasifxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxnosti zákazníků o nebezpečnosti látek a směsí by jejich dodavatelé měli zajistit, aby byly označeny a zabaleny v souladu s tímto nařízením před svým uvexxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xdvozenou některým účastníkem dodavatelského řetězce v souladu s tímto nařízením, avšak pouze pokud nezmění složení látky nebo směsi, a distributorůx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xájmu zajištění dostupnosti informací o nebezpečných látkách obsažených ve směsích, které obsahují nejméně jednu látku klasifikovanou jako nebezpexxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxl být povinen získávat pro účely klasifikace nové toxikologické nebo ekotoxikologické údaje, měl by však zjistit veškeré příslušné informace, které xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxkým údajům o účincích na člověka, jako jsou například epidemiologické studie exponovaných skupin obyvatelstva, údaje o náhodné nebo pracovní expozixxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xýrobce, dovozce nebo následný uživatel mohl dospět k závěru, zda by látka či směs měla být klasifikována jako nebezpečná.
(21) Klasifikace látky či sxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxt pokud možno získány v souladu se zkušebními metodami uvedenými v nařízení (ES) č. 1907/2006, s předpisy upravujícími přepravu nebo s mezinárodními zxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xa úrovni Společenství. Tytéž zkušební metody, předpisy, zásady a postupy by měly být použity v případech, kdy se výrobce, dovozce nebo následný uživatxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xebezpečnosti vycházet z údajů o samotné směsi, jsou-li dostupné, s výjimkou směsí obsahujících karcinogenní látky, látky mutagenní v zárodečných buxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxzpečnosti "nebezpečnost pro vodní prostředí". Protože v těchto případech není možné dostatečně posoudit nebezpečnost dané směsi na základě směsi saxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxce o obdobných zkoušených směsích, včetně příslušných složek směsí, je možné určit nebezpečné vlastnosti nezkoušené směsi použitím určitých pravidxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obdobných zkoušených směsích. Nejsou-li tedy dostupné údaje ze zkoušek samotné směsi nebo jsou-li dostupné údaje nevhodné, měli by se výrobci, dovozxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxá průmyslová odvětví mohou zřídit sítě za účelem usnadnění výměny údajů a shromažďování odborných znalostí při vyhodnocování informací, údajů ze zkoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odvětví, zejména malé a střední podniky, při plnění jejich povinností podle tohoto nařízení. Tyto sítě mohou být rovněž používány k výměně informací a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xvých povinností spojených s klasifikací, označováním a balením podle tohoto nařízení.
(25) Ochrana zvířat v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely [18] je přednostním hlediskem. V případě, že se tedy výrobce, dovozce nebo následný uživatel rozhodne xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zkoušky na subhumánních primátech by měly být pro účely tohoto nařízení zakázány.
(26) Zkušební metody uvedené v nařízení Komise (ES) č. 440/2008 xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxlování a omezování chemických látek [19], se pravidelně přezkoumávají a zdokonalují s cílem omezit zkoušky na obratlovcích a snížit počet použitých zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxdaci alternativních zkušebních metod důležitou úlohu.
(27) Kritéria klasifikace a označování podle tohoto nařízení by měla v nejvyšší možné míře zxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh jinými způsoby, než jsou zkoušky na zvířatech ve smyslu směrnice 86/609/EHS, jak stanoví nařízení (ES) č. 1907/2006. Budoucí kritéria by neměla předxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xoužívání zkoušek na zvířatech, kde pro účely klasifikace a označování stačí alternativní zkoušky.
(28) Údaje pro účely klasifikace by neměly být zíxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxsí na člověka (např. k údajům o pracovní expozici a údajům o náhodných otravách uvedeným v příslušných databázích) a tyto údaje a zkušenosti mohou být upxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxudií na zvířatech by měly být porovnávány s výsledky údajů týkajících se člověka a k zajištění co nejlepší ochrany lidského zdraví by se mělo při hodnocexx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxdy s výjimkou případů, kdy jsou tyto informace již dostupné nebo kdy je v části 2 přílohy I tohoto nařízení stanovena odchylka.
(30) Zkoušky, které se pxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx x x xxxhž lze důvodně předpokládat, že bude užívána. Mělo by však být možné používat pro účely tohoto nařízení výsledky zkoušek, které jsou prováděny ke splněxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx či skupenstvích, v nichž je látka či směs uváděna na trh a v nichž lze důvodně předpokládat, že bude užívána.
(31) Provádějí-li se zkoušky, měly by být v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxých zkoušek v souladu se správnou laboratorní praxí stanovenou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xprávné laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkouškách chemických látek [20].
(32) Kritéria pro klasifikaci do jednotlivých tříd nebxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x33) Vzhledem k tomu, že uplatnění kritérií pro jednotlivé třídy nebezpečnosti na informace není vždy jednoznačné ani jednoduché, měli by výrobci, dovxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxe nebo následný uživatel by měl látce na základě kritérií stanovených v tomto nařízení přiřadit specifické koncentrační limity, pokud je může odůvodnxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xarmonizovaných tříd nebezpečnosti či členění v případě látek, které jsou uvedeny v tabulkách harmonizovaných klasifikací a označení přiložených k txxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxní limity měly být podle potřeby rovněž uvedeny u harmonizovaných klasifikací. Pro účely klasifikace by specifické koncentrační limity měly mít předxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxdí - akutně kategorie 1 nebo chronicky kategorie 1 na základě kritérií stanovených v tomto nařízení přiřadit multiplikační faktory. Agentura by měla vxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxištěné nečistoty, přídatné látky a jednotlivé složky látek i pro látky ve směsích a mělo by se stanovit, kdy se při určování klasifikace nebezpečnosti lxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxížet k dostupným informacím o synergických a antagonistických účincích.
(38) S cílem zajistit, aby klasifikace vycházela z aktuálních informací, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxlivé vědecké nebo technické informace, jež mohou mít na tuto klasifikaci vliv, anebo pokud změní složení směsí, ledaže je dostatečně doloženo, že se klxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxnačeny a zabaleny v souladu se svou klasifikací, aby byli příjemci látek a směsí dostatečně chráněni a informováni o nejdůležitějších skutečnostech uxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxtiž štítky a bezpečnostní listy stanovené nařízením (ES) č. 1907/2006. Z těchto dvou nástrojů je jediným nástrojem pro informování spotřebitele štítxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxanovení o bezpečnostních listech jsou obsažena v nařízení (ES) č. 1907/2006, které používá bezpečnostní listy jako hlavní komunikační nástroj v rámcx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxtovány řádné a obsáhlé informace o nebezpečnosti a bezpečném používání chemických látek a směsí, a to zejména ve spojení s informováním na zvláštních dxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxzpečnosti v podobě štítku. Proto by měla úprava prvků, které mají být uváděny na štítcích, zahrnovat výstražné symboly nebezpečnosti, signální slovax xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxly být omezeny na minimum a neměly by zpochybňovat hlavní prvky.
(43) Je nezbytné, aby látky a směsi uváděné na trh byly jednoznačně identifikovány. Axxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jejich obchodní tajemství. Pokud agentura takovouto žádost zamítne, mělo by být možné podat odvolání v souladu s tímto nařízením. Odvolání by mělo mít xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxdní unie pro čistou a užitou chemii (IUPAC) je již dlouhou dobu znávanou mezinárodní autoritou v oboru chemického názvosloví a terminologie. Identifixxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xroto je vhodné používat tyto názvy pro účely tohoto nařízení.
(45) Chemical Abstracts Service (CAS) spravuje systém, v jehož rámci jsou látky zapisoxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xatabázích i v dokumentech o splnění předpisů na celém světě a k identifikaci látek bez nejednoznačnosti chemického názvosloví. Proto je vhodné používxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx více nebezpečných vlastností, nejvhodnější prvky označení určeny podle zásad priority.
(47) Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa trh [22] by měly zůstat plně použitelné na všechny výrobky ve své oblasti působnosti.
(48) Na štítku ani na obalu látek nebo směsí by neměla být uváděxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxdné jiné údaje, které nejsou v souladu s klasifikací dané látky nebo směsi.
(49) Obecně platí, že látky a směsi, zejména jsou-li určeny široké veřejnoxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informací o nebalených látkách a směsích, zajišťuje nařízení (ES) č. 1907/2006. Ve výjimečných případech však mohou být látky a směsi dodávány nebalexx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdnictvím faktury či účtenky.
(50) K zajištění dobré srozumitelnosti informací na štítcích je zapotřebí stanovit pravidla používání štítků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x směsí.
(52) Příslušné orgány by měly zaměřit své zdroje na látky, které s ohledem na zdraví a životní prostředí vzbuzují největší obavy. Mělo by být texx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní v zárodečných buňkách nebo toxické pro reprodukci kategorie 1A, 1B nebo 2, pro senzibilizaci při vdexxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxfikaci a označení účinných látek používaných v přípravcích na ochranu rostlin a v biocidních přípravcích. Agentura by měla k návrhu zaujmout stanovisxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
(53) K úplnému zohlednění činností a zkušeností získaných v souvislosti se směrnicí 67/548/EHS, včetně klasifikace a označování určitých látek uvexxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxtím nových kritérií. Navíc vzhledem k tomu, že použitelnost tohoto nařízení je odložena a v průběhu takto zavedeného přechodného období platí pro klasxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxsifikace rovněž zařazeny beze změn do přílohy tohoto nařízení. Aby se zabránilo nesouladu mezi harmonizovanými klasifikacemi téže látky podle stávaxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu s látkami a směsmi při současném zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí by měla být stanovena pravidla pro seznam kxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxm zařazení látky do tohoto seznamu.
(55) Agentura by měla prozkoumat možnosti dalšího zjednodušení postupu oznamování, zejména s ohledem na potřebx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxkud se na třídy nebezpečnosti a členění dané látky nevztahuje harmonizovaná klasifikace.
(57) K zajištění harmonizované úrovně ochrany široké veřxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxících z klasifikace a označování by měla být v seznamu zaznamenána klasifikace podle tohoto nařízení dohodnutá pokud možno výrobci a dovozci téže látkxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxrmací uvedených v seznamu klasifikací a označení by měla odpovídat míře zajištěné nařízením (ES) č. 1907/2006, zejména pokud jde o informace, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xávrhy harmonizované klasifikace a označení a orgány pověřené prosazováním povinností stanovených tímto nařízením. Členské státy by měly zavést účixxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xoradenství o jejich odpovědnosti a povinnostech podle tohoto nařízení. Ústřední kontaktní místa členských států zřízená podle nařízení (ES) č. 1907xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxto nařízením je dobrá spolupráce a koordinace mezi členskými státy, agenturou a Komisí.
(62) Členské státy by měly kromě orgánů příslušných pro uplaxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxe, složek a povahy látek, včetně látek, pro něž bylo v souladu s tímto nařízením povoleno používání alternativního názvu, aby tak byla zajištěna místa pxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxát, s cílem zjistit, kde mohou být potřebná účinnější opatření k řízení rizik.
(64) Nezbytným prostředkem ke sledování uplatňování právních předpixx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxzení. Závěry učiněné na základě zjištění uvedených ve zprávách by měly být užitečnými a praktickými nástroji pro přezkum tohoto nařízení a v případě poxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxěž zajišťovat výměnu informací o prosazování tohoto nařízení.
(66) K zajištění transparentnosti, nestrannosti a souladu při prosazování předpisx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxo nařízení, neboť toto porušování může vést k poškození lidského zdraví a životního prostředí.
(67) V zájmu ochrany příjemců látek, včetně spotřebixxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xypy nebezpečnosti s ní spojené. Ze stejného důvodu by měly reklamy na směsi klasifikované jako nebezpečné, které umožňují komukoliv ze široké veřejnoxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx ochranná doložka pro případy, kdy látka nebo směs představuje vážné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí, přestože podle tohoto nařízení nxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxovni OSN.
(69) Nařízení (ES) č. 1907/2006 ukládá podnikům řadu povinností souvisejících s klasifikací a toto nařízení by nemělo měnit jeho oblast pxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx nařízení by se mělo začít používat postupně, aby se tak všem zúčastněným stranám, orgánům, podnikům i dotčeným subjektům umožnilo soustředit prostřexxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx o klasifikaci směsí měla uplatnit až po překlasifikování všech látek. Pokud se hospodářské subjekty rozhodnou používat klasifikační kritéria uvedexx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se směrnicemi 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.
(71) S cílem zabránit zbytečnému zatížení podniků mohou být látky a směsi, které se v okamžiku, kdy se na nx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxely být znovu označeny.
(72) Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž harmonizace pravidel klasifikace, označování a balení, uložení povinnosti prováxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxkojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu sx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.
(73) Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přijatého dne 6. února 2006 v Dubaji.
(75) S výhradou vývoje na úrovni OSN by klasifikace a označení perzistentních, bioakumulativních a toxických lxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xrovedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomoxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xHS přijatých na úrovni OSN, zejména všech změn provedených OSN, které se týkají používání informací o podobných směsích. Při tomto přizpůsobování vědxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxaci a označování určitých látek. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, musí být pxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí přizpůsobení technickému pokroku postxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxzený nařízením (ES) č. 1907/2006 s cílem zajistit jednotný přístup k aktualizaci právních předpisů o chemických látkách,
PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xl. 4 odst. 8 prostřednictvím:
a) harmonizace kritérií pro klasifikaci látek a směsí a pravidel označování a balení nebezpečných látek a směsí;
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxtky a směsi uváděné na trh,
iii) výrobcům, výrobcům předmětů a dovozcům klasifikovat látky, které nejsou uváděny na trh a které podléhají registraci xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxí, které agentuře nebyly předloženy v rámci registrace podle nařízení (ES) č. 1907/2006;
d) stanovení seznamu látek s jejich harmonizovanými klasixxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxámení, podání a harmonizovaných klasifikací a prvků označení uvedených v písmenech c) a d).
2. Toto nařízení se nevztahuje na:
a) radioaktivnx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxacovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření [25];
b) látky a směsi, které podléhají celnímu dohledu, pokud neprocházexx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xnebo v tranzitu;
c) neizolované meziprodukty;
d) látky a směsi určené pro vědecký výzkum a vývoj, které nejsou uváděny na trh, za podmínky, že jsou pxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxpady definované ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech [26] nejsou látkou, směsí ani předmětem ve smyslu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx to nutné v zájmu obrany.
5. Toto nařízení se nevztahuje na látky a směsi, které jsou v konečném stavu a určeny konečnému spotřebiteli, v těchto formáxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxky vymezené směrnicí 76/768/EHS;
d) zdravotnické prostředky vymezené směrnicemi 90/385/EHS a 93/42/EHS, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxS) č. 178/2002 včetně použití:
i) jako potravinářská přídatná látka v potravinách v oblasti působnosti směrnice 89/107/EHS,
ii) jako látka určexx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xůsobnosti nařízení (ES) č. 1831/2003,
iv) ve výživě zvířat v oblasti působnosti směrnice 82/471/EHS.
6. S výjimkou případů, na něž se použijx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxek 2
Definice
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
1) "třídou nebezpečnosti" povaha fyzikální nebezpečnosti, nebezpečnosti pro zdraví či nebxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxezpečnosti;
3) "výstražným symbolem nebezpečnosti" složené grafické zobrazení obsahující symbol a další grafické prvky, například orámování, vxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxoveň závažnosti nebezpečnosti za účelem varování čtenáře před možným nebezpečím; rozlišují se tyto dvě úrovně:
a) "nebezpečí" je signální slovo ozxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxdní větou o nebezpečnosti" věta přiřazená dané třídě a kategorii nebezpečnosti, která popisuje povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxaci nebo prevenci nepříznivých účinků způsobených expozicí dané nebezpečné látce nebo směsi v důsledku jejího používání nebo odstraňování;
7) "láxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxity a všech nečistot vznikajících v použitém procesu, avšak s vyloučením všech rozpouštědel, která lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo změxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xebo vzhled určující její funkci ve větší míře než její chemické složení;
10) "výrobcem" předmětu fyzická či právnická xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednoho nebo více typů monomerních jednotek. U těchto molekul musí existovat rozdělení podle molekulové hmotnosti, přičemž rozdíly v molekulové hmoxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxně tři monomerní jednotky, které jsou kovalentně vázány alespoň k jedné jiné monomerní jednotce nebo jinému reaktantu;
b) méně než prostou hmotnostxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxu;
12) "monomerem" látka, která je za specifických podmínek příslušné polymerační reakce, použité pro daný proces, schopna vytvářet kovalentnx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxedmětu, který podává žádost o registraci látky podle nařízení (ES) č. 1907/2006;
14) "výrobou" výroba látek nebo těžba látek v přírodním stavu;
15x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxí území Společenství;
17) "dovozcem" fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která odpovídá za dovoz;
18) "uvedením na trh" dodání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxoba usazená ve Společenství jiná než výrobce nebo dovozce, která používá látku samotnou nebo obsaženou ve směsi při své průmyslové nebo profesionální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xdst. 7 písm. c) nařízení (ES) č. 1907/2006;
20) "distributorem" fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, včetně maloobchodníka, kterx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo používána pro účely chemické výroby, aby byla přeměněna na jinou látku (dále jen "syntéza");
22) "neizolovaným meziproduktem" se rozumí mezipxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxu, její pomocná zařízení a veškerá zařízení, kterými látky procházejí během kontinuálního nebo vsádkového procesu, včetně potrubí pro přepravu z jedxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxpská agentura pro chemické látky zřízená nařízením (ES) č. 1907/2006;
24) "příslušným orgánem" orgán nebo orgány či subjekty zřízené členskými stáxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do zásobníků, přenos z jednoho zásobníku do jiného, mísení, výroba předmětu nebo jakékoli jiné využití;
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx
xxx xslitinou" kovový materiál, makroskopicky homogenní, sestávající ze dvou nebo více prvků spojených tak, že je mechanicky nelze snadno oddělit; slitixx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xovozce nebo skupina výrobců či dovozců podávající oznámení agentuře;
30) "vědeckým výzkumem a vývojem" vědecké pokusy, analýzy nebo chemický výzkxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxožku obsaženou v látce nebo ve směsi, při jejímž překročení se tyto hodnoty zohlední za účelem stanovení, zda má být daná látka nebo směs klasifikována;
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxi, která může vést ke klasifikaci dané látky nebo směsi;
33) "členěním" rozdělení v rámci tříd nebezpečnosti podle cesty expozice nebo povahy účinkůx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx kategorie 1 nebo chronicky kategorie 1 a používá se při sumační metodě k odvození klasifikace směsi, v níž je daná látka obsažena;
35) "balením" úplný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xby schránky plnily funkci obalu a další bezpečnostní funkce;
37) "vloženým obalem" obal umístěný mezi vnitřní obal nebo předměty a vnější obal.
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxti, nebezpečnosti pro zdraví nebo nebezpečnosti pro životní prostředí stanovená v částech 2 až 5 přílohy I, je nebezpečná a klasifikuje se podle přísluxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx klasifikuje se látka nebo směs v souladu s tímto členěním.
Článek 4
Obecné povinnosti v souvislosti s klasifikací, označováním a balením
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxvky podle odstavce 1, klasifikují výrobci, výrobci předmětů a dovozci látky, které nejsou uváděny na trh, v souladu s hlavou II, pokud:
a) článek 6, člx x xxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx ukládá oznámení.
xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxtka v souladu s daným záznamem a klasifikace dané látky podle hlavy II se neprovádí pro třídy nebezpečnosti ani členění, na něž se daný záznam vztahuje.
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxvy II se pro tyto třídy nebezpečnosti nebo členění provádí.
4. Pokud je látka nebo směs klasifikována jako nebezpečná, dodavatelé zajistí, aby látkx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 použít pro látku nebo směs klasifikaci odvozenou některým účastníkem dodavatelského řetězce podle hlavy II.
6. Následní uživatelé mohou při plněxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xvšak pouze pokud nezmění složení látky nebo směsi.
7. Směs uvedená v části 2 přílohy II, která obsahuje některou látku klasifikovanou jako nebezpečnxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxdením na trh klasifikují, označují a balí v souladu s pravidly pro látky a směsi.
9. Dodavatelé v dodavatelském řetězci spolupracují za účelem splněnx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxm.
HLAVA II
KLASIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
KAPITOLA 1
Zjišťování a přezkum informací
Článek 5
Zjišťování a přezkum dostupných inxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxje fyzikální nebezpečí, nebezpečí pro zdraví nebo nebezpečí pro životní prostředí podle přílohy I, a zejména tyto informace:
a) údaje získané něktexxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x náhodných otravách uvedené v příslušných databázích;
c) jiné informace získané v souladu s oddílem 1 přílohy XI nařízení (ES) č. 1907/2006;
d) novx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xichž je látka uváděna na trh a v nichž lze důvodně předpokládat, že bude užívána.
2. Výrobci, dovozci a následní uživatelé přezkoumávají informace xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxormace o směsi samotné nebo o látkách v ní obsažených, aby mohli určit, zda daná směs představuje fyzikální nebezpečí, nebezpečí pro zdraví nebo nebezpxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxtkách, které jsou v ní obsaženy;
b) epidemiologické údaje a zkušenosti o účincích na člověka týkající se směsi samotné nebo látek v ní obsažených, jakx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxlohy XI nařízení (ES) č. 1907/2006 o směsi samotné nebo o látkách v ní obsažených;
d) jiné informace získané v rámci mezinárodně uznaných chemických xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxo skupenství, v nichž lze důvodně předpokládat, že bude užívána.
2. Pokud jsou dostupné informace uvedené v odstavci 1 o samotné směsi a pokud výrobxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxů 3 a 4 pro účely hodnocení podle kapitoly 2.
3. Pro účely hodnocení směsí podle kapitoly 2 v souvislosti s třídami nebezpečnosti "mutagenita v zárodečxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx uživatel důležité dostupné informace podle odstavce 1 pouze pro látky obsažené ve směsi.
Jestliže dostupné údaje ze zkoušek samotné směsi dokládají xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxách, je tyto údaje rovněž třeba vzít v úvahu.
4. Pro účely hodnocení směsí podle kapitoly 2 v souvislosti s vlastnostmi "biologický rozklad a bioakumxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxý uživatel důležité dostupné informace podle odstavce 1 pouze pro látky obsažené ve směsi.
5. Nejsou-li dostupné údaje ze zkoušek samotné směsi uvedxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxh a obdobných zkoušených směsích, které mohou být pro účely stanovení, zda je směs nebezpečná, rovněž považovány za důležité, pokud se daný výrobce, doxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx na zvířatech a na lidech
1. Pokud jsou pro účely tohoto nařízení prováděny nové zkoušky, provádějí se zkoušky na zvířatech ve smyslu směrnice 86/609/xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxo jsou například klinické studie, je však možné pro účely tohoto nařízení použít.
Článek 8
Získávání nových informací o látkách a směsích
1x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xřílohy I tohoto nařízení, provést nové zkoušky, pokud vyčerpal veškeré ostatní možnosti získání informací včetně použití pravidel stanovených v oddxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x, provádí výrobce, dovozce nebo následný uživatel zkoušky požadované v uvedené části, nejsou-li již dostupné přiměřené a spolehlivé informace.
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx
xx xezinárodně uznávané řádné vědecké zásady nebo metody validované v souladu s mezinárodními postupy.
4. Pokud výrobce, dovozce nebo následný uživxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx pro účely tohoto nařízení provádějí nové zkoušky zaměřené na fyzikální nebezpečnost, jsou nejpozději od 1. ledna 2014 prováděny v souladu s příslušnýx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xsou prováděny na látce nebo směsi ve formách nebo skupenstvích, v nichž se daná látka či směs uvádí na trh a v nichž lze důvodně předpokládat, že bude užíváxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx a směsí
1. Výrobci, dovozci a následní uživatelé látky nebo směsi hodnotí informace zjištěné v souladu s kapitolou 1 podle kritérií pro klasifikaci sxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xx xxx xxxxxcení dostupných údajů ze zkoušek, které se týkají určité látky nebo směsi a které byly získány pomocí zkušebních metod jiných než uvedených v čl. 8 odst. xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxšebních metod vliv na hodnocení podle odstavce 1 tohoto článku.
3. Pokud příslušná kritéria nelze na zjištěné dostupné informace uplatnit přímo, prxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x xxuladu s bodem 1.2 přílohy XI nařízení (ES) č. 1907/2006.
4. Pokud jsou dostupné pouze informace uvedené v čl. 6 odst. 5, použijí výrobci, dovozci a náslxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x x xxxxxxx xx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxlují použití zásad extrapolace ani zásad využití odborných posudků a zjištění průkaznosti důkazů podle části 1 přílohy I, hodnotí výrobci, dovozci a nxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxci a následní uživatelé při hodnocení dostupných informací pro účely klasifikace zohlední formy nebo skupenství, v nichž je látka nebo směs uváděna na xxx x x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
1. Specifické koncentrační limity a obecné koncentrační limity jsou limity stanovené pro danou látku a označující prahovou hodnotu, při jejímž dosxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxy nebo směsi jako nebezpečné.
Specifické koncentrační limity stanoví výrobce, dovozce nebo následný uživatel, pokud přiměřené a spolehlivé vědeckx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxezpečnosti v části 2 přílohy I, nebo v množství nižším, než jsou obecné koncentrační limity stanovené pro kteroukoli z tříd nebezpečnosti v částech 3, 4 x x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx přiměřené, spolehlivé a průkazné vědecké informace o tom, že nebezpečnost látky klasifikované jako nebezpečná není patrná v množství vyšším než koncxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxou třídu nebezpečnosti v částech 3, 4 a 5 uvedené přílohy.
2. Multiplikační faktory pro látky klasifikované jako nebezpečné pro vodní prostředí - akxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limity nestanoví u harmonizovaných tříd nebezpečnosti či členění v případě látek, které jsou uvedeny v části 3 přílohy VI.
4. Bez ohledu na odstavec 2 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx xx x xxxx xásti stanoven multiplikační faktor.
Není-li však v části 3 přílohy VI pro látky klasifikované jako nebezpečné pro vodní prostředí - akutně kategorie x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxtce. Tento multiplikační faktor se použije v případě, že směs, v níž je látka obsažena, klasifikuje výrobce, dovozce nebo následný uživatel za pomoci sxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxatelé ke všem specifickým koncentračním limitům nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxdu s odstavcem 1 mají přednost před koncentracemi v příslušných oddílech části 2 přílohy I či obecnými koncentračními limity pro klasifikaci v příslušxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x x x xxxxxxx xx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxtka obsahuje ve formě zjištěné nečistoty, přídatné látky nebo jednotlivé složky jinou látku klasifikovanou jako nebezpečnou, přihlíží se k tomu pro úxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxavce 3.
2. Pokud určitá směs obsahuje jako složku nebo ve formě zjištěné nečistoty či přídatné látky látku klasifikovanou jako nebezpečnou, přihlížx xx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 se stanoví podle oddílu 1.1.2.2 přílohy I.
Článek 12
Zvláštní případy vyžadující další hodnocení
Pokud jsou při hodnocení prováděnxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxud přiměřené a spolehlivé informace prokáží, že se v praxi fyzikální nebezpečnost látky nebo směsi odlišuje od nebezpečnosti zjištěné zkouškami;
bx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxěřenými a spolehlivými;
c) pokud přiměřené a spolehlivé vědecké informace prokáží možný výskyt synergických nebo antagonistických účinků mezi láxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xlasifikaci látek a směsí
Pokud z hodnocení provedeného podle článků 9 a 12 vyplyne, že nebezpečnost spojená s danou látkou nebo směsí splňuje kritéxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxku nebo směs podle příslušné třídy nebo tříd nebezpečnosti nebo podle členění tak, že přiřadí:
a) jednu nebo více kategorií nebezpečnosti pro každou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxrii nebezpečnosti přiřazené podle písmene a).
Článek 14
Zvláštní pravidla klasifikace směsí
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxy, zejména s kyslíkem, oxidem uhličitým a vodní párou, a vytvářejí jiné látky v nízkých koncentracích, nebo
b) že látky obsažené ve směsi reagují velmx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xytvářet oligomery nebo polymery v nízkých koncentracích.
2. Směs nemusí být klasifikována pro výbušné, oxidační nebo hořlavé vlastnosti podlx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx dostupných dodavateli není pravděpodobné, že by směs představovala nebezpečí tohoto druhu;
b) z vědeckých zjištění vyplývá, že hodnocení informaxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxžadavky čl. 8 odst. 1a směrnice Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozpxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xroky k tomu, aby byli obeznámeni s novými vědeckými nebo technickými poznatky, které mohou mít vliv na klasifikaci látek nebo směsí, jež uvádějí na trh. xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xrodlení nové hodnocení podle této kapitoly.
2. Pokud výrobce, dovozce nebo následný uživatel změní směs, která byla klasifikována jako nebezpečxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxezpečných složek na koncentrace nejméně rovné limitům uvedeným v tabulce 1.2 části 1 přílohy I;
b) změna složení, v jejímž rámci dojde k nahrazení nebx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xx xxxxžaduje, pokud lze náležitě vědecky zdůvodnit, že nové hodnocení nezpůsobí změnu klasifikace.
4. Výrobci, dovozci a následní uživatelé přizpůsobí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xřídy nebezpečnosti nebo členění.
5. Pokud dotyčná látka nebo směs spadá do oblasti působnosti směrnice 91/414/EHS nebo směrnice 98/8/ES, použijí xx xx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx v seznamu klasifikací a označení, pokud agentuře spolu s oznámením podle článku 40 předloží odůvodnění této klasifikace.
2. Odstavec 1 se nepoužijex xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxx xxx
xxxxxxOVÁNÍ O NEBEZPEČNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM OZNAČENÍ
KAPITOLA 1
Obsah štítku
Článek 17
Obecná pravidla
1. Látka nebo směs klasifikovanx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xodavatelů;
b) jmenovité množství látky nebo směsi v balení přístupném široké veřejnosti, pokud toto množství není uvedeno na jiné části balení;
cx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxí slova v souladu s článkem 20;
f) popřípadě standardní věty o nebezpečnosti v souladu s článkem 21;
g) popřípadě náležité pokyny pro bezpečné zacháxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx státy jinak, uvádějí se informace na štítku v úředním jazyce nebo jazycích členského státu či členských států, v nichž je látka nebo směs uváděna na trh.
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxjné údaje.
Článek 18
Identifikátory výrobku
1. Na štítku musí být uvedeny údaje, které umožňují identifikaci látky nebo směsi (dále jen "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xlánku 31 nařízení (ES) č. 1907/2006 (dále jen "bezpečnostní list"), aniž je dotčen čl. 17 odst. 2 tohoto nařízení.
2. V případě látky obsahuje idexxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxud látka není zařazena do části 3 přílohy VI, avšak je uvedena v seznamu klasifikací a označení, název a identifikační číslo podle seznamu klasifikací a xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxbo číslo CAS spolu s jiným mezinárodním chemickým názvem či názvy, nebo
d) pokud číslo CAS neexistuje, název podle názvosloví IUPAC nebo jiný mezinárxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxdní název, zkratka) uvedených v bodě 2.1.2 přílohy VI nařízení (ES) č. 1907/2006, je-li v oznámení podle článku 40 uveden jak název podle názvosloví IUPxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx látek obsažených ve směsi, které přispívají ke klasifikaci směsi, pokud jde o akutní toxicitu, žíravost pro kůži nebo vážné poškození očí, mutagenitu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nebezpečnost při vdechnutí.
Pokud v případě uvedeném v písmenu b) vede tento požadavek k uvedení více chemických názvů látek, stačí nejvýše čtyři chxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xátky primárně způsobující hlavní druhy nebezpečnosti pro zdraví, které jsou důvodem klasifikace a výběru příslušných standardních vět o nebezpečnoxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxosti, které mají sdělovat specifické informace o daném druhu nebezpečnosti.
2. S výhradou článku 33 musí výstražné symboly nebezpečnosti splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxulkách, které uvádějí prvky označení požadované pro každou třídu nebezpečnosti v příloze I.
Článek 20
Signální slova
1. Na štítku musí být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxou stanovena v tabulkách, které uvádějí prvky označení požadované pro každou třídu nebezpečnosti v částech 2 až 5 přílohy I.
3. Použije-li se na štítkx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxx xxx xxedeny příslušné standardní věty o nebezpečnosti v souladu s klasifikací dané nebezpečné látky nebo směsi.
2. Standardní věty o nebezpečnosti pro kaxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx x xxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxtahuje záznam v uvedené části, spolu se standardními větami o nebezpečnosti podle odstavce 2 pro každou jinou klasifikaci, na niž se daný záznam nevztaxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxsí být uvedeny příslušné pokyny pro bezpečné zacházení.
2. Pokyny pro bezpečné zacházení se zvolí z pokynů uvedených v tabulkách v částech 2 až 5 příloxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxlohy IV, s přihlédnutím ke standardním větám o nebezpečnosti a k zamýšlenému nebo určenému použití dané látky nebo směsi.
4. Znění pokynů pro bezpečnx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxovení o označování stanovená v oddíle 1.3 přílohy I se vztahují:
a) na lahve na přepravu plynů;
b) na nádoby na plyny určené pro propan, butan nebo zkaxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxtí;
d) na kovy v celistvé formě, slitiny, směsi obsahující polymery a směsi obsahující elastomery;
e) na výbušniny uvedené v oddíle 2.1 přílohy I uvxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
1. Výrobce, dovozce nebo následný uživatel látky obsažené ve směsi může podat agentuře žádost o povolení používání alternativního chemického názvux xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxativního označení, pokud látka splňuje kritéria stanovená v části 1 přílohy I a pokud lze prokázat, že uvedení chemické identifikace dotyčné látky na šxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2. Žádosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku se podávají ve formátu uvedeném v článku 111 nařízení (ES) č. 1907/2006 a jsou zpoplatněny.
Výši poplxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xd výrobce, dovozce nebo následného uživatele, který žádost podává, požadovat další informace, pokud jsou pro přijetí rozhodnutí nezbytné. Pokud agexxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pravidla uvedená v čl. 118 odst. 3 nařízení (ES) č. 1907/2006.
5. Agentura uvědomí příslušné orgány o vyřízení žádosti podle odstavce 3 nebo 4 a předá jxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxuje dostatek informací pro přijetí nezbytných zdravotních a bezpečnostních opatření na pracovišti k zajištění kontroly rizik spojených se zacházenxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxušit nebo je změnit rozhodnutím uvádějícím, který alternativní chemický název je povoleno používat. Pokud agentura své rozhodnutí zruší nebo změní, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxo, avšak klasifikace látky obsažené ve směsi, pro niž se alternativní název používá, již nesplňuje kritéria uvedená v oddíle 1.4.1 přílohy I, použije dxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxní chemický název.
8. Pro látky, ať už samotné nebo obsažené ve směsi, v jejichž případě agentura uznala za platné odůvodnění podle čl. 10 písm. a) bodu xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxný uživatel použít na štítku a v bezpečnostním listu název, který bude zveřejněn na internetu. Pro látky obsažené ve směsi, na něž se čl. 119 odst. 2 písm. xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo chemického názvu, jak je stanoveno v odstavci 1 tohoto článku.
9. Pokud dodavatel směsi do 1. června 2015 na základě článku 15 směrnice 1999/45/ES pxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxhodnutý alternativní název.
Článek 25
Doplňující informace na štítku
1. Pokud má látka nebo směs klasifikovaná jako nebezpečná fyzikálnx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxítku.
Znění těchto standardních vět musí být v souladu s oddíly 1.1 a 1.2 přílohy II a s částí 2 přílohy III.
Je-li látka zařazena do části 3 přílohy VI, uxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxeny.
2. Pokud látka nebo směs klasifikovaná jako nebezpečná spadá do oblasti působnosti směrnice 91/414/EHS, uvádí se standardní věta v části pro dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxl může v části pro doplňující informace na štítku uvést doplňující informace jiné než uvedené x xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a nejsou v rozporu s informacemi sdělovanými pomocí těchto prvků ani nezpochybňují jejich platnost.
4. Na štítku ani na obalu látky nebo směsi se nesmxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxé, ani jiné údaje, které nejsou v souladu s klasifikací.
5. Pokud je látka nebo směs klasifikována v souladu s částí 5 přílohy I:
a) neuvádí se na štíxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxny pro bezpečné zacházení.
6. Pokud je ve směsi obsažena látka klasifikovaná jako nebezpečná, označuje se směs v souladu s částí 2 přílohy II.
Zněnx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxtifikátor výrobku podle článku 18 a jméno/název, adresa a telefonní číslo dodavatele směsi.
Článek 26
Zásady priority pro výstražné symboxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xe za účelem snížení počtu vyžadovaných výstražných symbolů nebezpečnosti tato pravidla:
a) má-li se použít výstražný symbol nebezpečnosti "GHS01xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxzpečnosti povinné;
b) má-li se použít výstražný symbol nebezpečnosti "GHS06", nepoužije se výstražný symbol nebezpečnosti "GHS07";
c) má-li se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
d) má-li se použít výstražný symbol nebezpečnosti "GHS08" pro senzibilizaci dýchacích cest, nepoužije se výstražný symbol nebezpečnosti "GHS07" prx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxzpečnosti pro tutéž třídu nebezpečnosti, uvádí se na štítku výstražný symbol nebezpečnosti odpovídající nejzávažnější kategorii nebezpečnosti prx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx uvádí výstražný symbol nebezpečnosti odpovídající nejzávažnější kategorii nebezpečnosti pro každou příslušnou třídu nebezpečnosti.
Čláxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxěních v rámci určité třídy nebezpečnosti, uvádějí se na štítku všechny standardní věty o nebezpečnosti vyplývající z příslušné klasifikace, nevede-xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxci, kdy jsou některé pokyny pro bezpečné zacházení s ohledem na určitou látku, směs nebo obal zjevně nadbytečné nebo nepotřebné, pak se takové pokyny na xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxstraňování dané látky nebo směsi, jakož i odstraňování obalu, s výjimkou případů, kdy to podle článku 22 není vyžadováno.
Ve všech ostatních případecx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxezpečí pro lidské zdraví ani životní prostředí.
3. Na štítku se neuvádí více než šest pokynů pro bezpečné zacházení, není-li to nutné pro vyjádření pxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xebo je tak malý, že je nemožné splnit požadavky kladené článkem 31 na štítek obsahující informace v jazycích členského státu, v němž je daná látka nebo smxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xnformace na štítku způsobem uvedeným v odstavci 1, lze informace na štítku omezit v souladu s oddílem 1.5.2 přílohy I.
3. Pokud je nebezpečná látka nebx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxx xxxxxxx xxěsi klasifikované jako nebezpečné pro životní prostředí lze postupem podle článku 53 stanovit výjimky z některých ustanovení o označování v souvisloxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xa životní prostředí. Tyto výjimky nebo zvláštní ustanovení jsou vymezeny v části 2 přílohy II.
5. Komise může agenturu požádat, aby vypracovala a přexxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby po každé změně klasifikace a označení látky nebo směsi, je-li nová nebezpečnost závažnější nebo vyžadují-li se podle článku 25 doplňující prvky oxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxtního prostředí. Dodavatelé spolupracují v souladu s čl. 4 odst. 9 za účelem dokončení změn označení bez zbytečného prodlení.
2. Pokud jsou nutné změxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxvatel látky nebo směsi, která spadá do oblasti působnosti směrnic 91/414/EHS nebo 98/8/ES, aktualizuje štítek v souladu s uvedenými směrnicemi.
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxm obalu, který bezprostředně obsahuje látku nebo směs, tak, aby bylo možno údaje číst vodorovně, je-li balení uloženo v obvyklé poloze.
2. Každý štítxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xýt vyznačeny zřetelně a neodstranitelně. Musí zřetelně vystupovat z pozadí a mít takovou velikost a uspořádání, aby byly snadno čitelné.
4. Tvar, baxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxvky označení podle čl. 17 odst. 1 zřetelně uvedeny přímo na obalu. V takových případech musí informace na obalu splňovat požadavky stanovené v této kapixxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí slovo, standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení.
2. Pořadí standardních vět o nebezpečnosti na štítku může zvolit dodavatexx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na štítku může zvolit dodavatel. S výhradou odstavce 4 však musí být všechny pokyny o bezpečném zacházení na štítku seskupeny podle jazyka.
3. Skupixx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x. Doplňující informace se uvádějí v části pro doplňující informace podle článku 25 a musí být umístěny společně s dalšími prvky označení uvedenými v čl. xx xxxxx x xxxxx xx xx xxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxní zvláštních požadavků na označování.
6. Prvky označení vyplývající z požadavků stanovených v jiných předpisech Společenství se uvádějí v části pxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xbalu
1. Pokud má balení vnější a vnitřní obal a případně vložený obal a pokud vnější obal vyhovuje ustanovením o označování v souladu s pravidly přepraxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xařízením. Pokud se jeden nebo více výstražných symbolů nebezpečnosti vyžadovaných tímto nařízením vztahují k témuž nebezpečí, jaké upravují pravidxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxvání x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Umožňuje-li však vnější obal, aby bylo označení vnitřního nebo vloženého obalu zřetelně viditelné, nemusí být označen.
3. Jednotlivá balení, ktexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxezpečných věcí. Pokud se jeden nebo více výstražných symbolů nebezpečnosti vyžadovaných tímto nařízením vztahují k témuž nebezpečí, jaké upravují pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
1. Agentura do 20. ledna 2012 provede studii o sdělování informací o bezpečném používání látek a směsí široké veřejnosti a o možné potřebě doplňujícícx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh postupů.
2. Aniž jsou dotčena pravidla označování stanovená v této hlavě, předloží Komise na základě studie uvedené v odstavci 1 Evropskému parlamxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxx
xxxxxx xx
xxxxx
xx xxxxx xxsahující nebezpečné látky nebo směsi musí splňovat tyto požadavky:
a) obal musí být navržen a vytvořen tak, aby jeho obsah nemohl uniknout, s výjimkox xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx k poškození způsobenému obsahem nebo k tvorbě nebezpečných sloučenin s obsahem;
c) obal a uzávěry musí být ve všech místech silné a pevné, aby bylo zajxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxy mohl být opakovaně uzavírán bez úniku obsahu.
2. Obal obsahující nebezpečnou látku nebo směs dodávanou široké veřejnosti nesmí mít tvar ani provxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx obal pro potraviny, krmiva, léčivé přípravky nebo kosmetické prostředky, která by mohla uvést spotřebitele v omyl.
Pokud obal obsahuje látku nebo smxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xřílohy II.
Pokud obal obsahuje látku nebo směs splňující požadavky podle oddílu 3.2.1 přílohy II, musí být opatřen hmatatelnou výstrahou před nebezxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xx xx xx xx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxidel letecké, námořní, silniční, železniční nebo vnitrozemské vodní přepravy nebezpečných věcí.
xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxní látek
Článek 36
Harmonizace klasifikace a označování látek
1. Harmonizovaná klasifikace a označení v souladu s článkem 37 se obvykle vzxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxx
b) mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 1A, 1B nebo 2 (oddíl 3.5 přílohy I);
c) karcinogenita, kategorie 1A, 1B nebo 2 (oddíl 3.6 přílohy I);
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxx
xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice 98/8/ES, se obvykle vztahuje harmonizovaná klasifikace a označení. Pro tyto látky se použijí postupy stanovené v čl. 37 odst. 1, 4, 5 a 6.
3. Pxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxná klasifikace a označení v souladu s článkem 37 na základě individuálního posouzení doplněna rovněž do přílohy VI, pokud je prokázána potřeba takovéhx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxit návrh harmonizované klasifikace a označení látky a v případě potřeby i specifických koncentračních limitů nebo multiplikačních faktorů, anebo náxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx
2. Výrobce, dovozce nebo následný uživatel látky může agentuře předložit návrh její harmonizované klasifikace a označení a v případě potřeby specifixxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxpečnosti nebo členěním, jehož se uvedený návrh týká.
Návrh se vypracovává v souladu s příslušnými částmi oddílů 1, 2 a 3 přílohy I nařízení (ES) č. 1907/xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxené v části 1 přílohy VI tohoto nařízení. Použije se článek 111 nařízení (ES) č. 1907/2006.
3. Pokud se návrh výrobce, dovozce nebo následného uživatxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxe čl. 54 odst. 2.
4. Výbor pro posuzování rizik zřízený při agentuře podle čl. 76 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1907/2006 zaujímá ke každému návrhu, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx připomínky Komisi.
5. Pokud Komise zjistí, že je vhodné harmonizovat klasifikaci a označení dotyčné látky, předloží bez zbytečného prodlení návrh xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch koncentračních limitů nebo multiplikačních faktorů.
Do 31. května 2015 se v tabulce 3.2 části 3 přílohy VI za stejných podmínek uvede odpovídající xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx. 3. Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy podle čl. 54 odst. 4.
6. Výrobci, dovozci a následní uživatelé, ktxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxgánu jednoho z členských států, v němž je látka uváděna na trh, návrh v souladu s odst. 2 druhým pododstavcem.
Článek 38
Obsah stanovisek a rozhxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x xozhodnutí podle čl. 37 odst. 5 uvádí pro každou látku alespoň tyto údaje:
a) identifikaci látky podle bodů 2.1 až 2.3.4 přílohy VI nařízení (ES) č. 1907xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxvky označení pro danou látku uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. d), e) a f) a veškeré doplňující standardní věty o nebezpečnosti dané látky určené podle čl. 25 oxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xanou nebezpečnou látku, nebo u látek, které takové nebezpečné látky obsahují jako zjištěné nečistoty, přídatné látky a jednotlivé složky.
2. Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
KAPITOLA 2
Seznam klasifikací a označení
Článek 39
Oblast působnosti
Tato kapitola se vztahuje:
a) na látky podléhající registracx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxné a jsou uváděny na trh samotné nebo obsažené ve směsi v množství překračujícím koncentrační limity stanovené tímto nařízením nebo případně směrnicí xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxe či skupina výrobců nebo dovozců (dále jen "oznamovatel"), který uvádějí na trh látku uvedenou v článku 39, oznámí agentuře tyto informace za účelem jexxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx oddílu 1 přílohy VI nařízení (ES) č. 1907/2006;
b) identifikaci látky nebo látek podle bodů 2.1 až 2.3.4 přílohy VI nařízení (ES) č. 1907/2006;
c) klxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxch, je třeba uvést, zda je to způsobeno nedostatkem údajů, neprůkaznými údaji nebo průkaznými údaji, které však pro klasifikaci nedostačují;
e) příxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xddílů 1, 2 a 3 přílohy I nařízení (ES) č. 1907/2006;
f) prvky označení pro danou látku či látky uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. d), e) a f) a veškeré doplňujícx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxdkládány jako součást žádosti o registraci podle nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo pokud je již dotyčný oznamovatel oznámil.
Oznamovatel tyto inforxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xlasifikaci a označení látky, dotyčný oznamovatel nebo oznamovatelé informace uvedené v odstavci 1 aktualizují a oznámí agentuře.
3. Pro látky uvedxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxch na trh před 1. prosincem 2010 však mohou být oznámení podána v souladu s odstavcem 1 před uvedeným dnem.
Článek 41
Dohodnuté záznamy
Pokux xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxkeré úsilí, aby se dohodli na záznamu, který má být na seznamu uveden. Oznamovatelé agenturu odpovídajícím způsobem informují.
Článek 42
Sexxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xznámené podle čl. 40 odst. 1 a informace předložené jako součást žádosti o registraci xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejnosti. Agentura umožní přístup k dalším informacím o každé látce uvedené v seznamu oznamovatelům a žadatelům o registraci, kteří předložili infxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 118 uvedeného nařízení.
2. Agentura seznam aktualizuje, jakmile obdrží aktualizované informace v souladu s čl. 40 odst. 2 nebo s článkem 41.
3. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxfikace a označení na úrovni Společenství zahrnutím do části 3 přílohy VI;
b) zda se u záznamu jedná o společný záznam žadatelů o registraci téže látky pxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxkem 41;
d) zda se záznam odlišuje od jiného záznamu pro stejnou látku uvedeného v seznamu.
Pokud je přijato rozhodnutí v souladu s čl. 37 odst. 5, infoxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xověřených prosazování a spolupráce mezi nimi
Členské státy určí orgán nebo orgány příslušné pro návrhy harmonizované klasifikace a označení a orgáxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xkolů podle tohoto nařízení a za tímto účelem poskytují odpovídajícím orgánům jiných členských států veškerou nezbytnou a užitečnou podporu.
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtributorům, následným uživatelům a dalším zúčastněným osobám ohledně jejich odpovědnosti a povinností podle tohoto nařízení.
Článek 45
Uxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxmáním informací předkládaných dovozci a následnými uživateli, kteří uvádějí směsi na trh, a důležitých zejména pro vypracování preventivních a léčexxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xako nebezpečné na základě svých zdravotních nebo fyzikálních účinků, včetně chemické identifikace látek obsažených ve směsích, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxvat veškeré požadované záruky zachování důvěrnosti obdržených informací. Tyto informace lze použít pouze:
a) ke splnění lékařských požadavků, poxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xo daný členský stát, s cílem zjistit, kde mohou být potřebná účinnější opatření k řízení rizik.
Tyto informace nesmějí být použity pro jiné účely.
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za uvádění výrobků na trh.
4. Do 20. ledna 2012 provede Komise přezkum s cílem posoudit možnost harmonizovat informace uvedené v odstavci 1 a stanovit xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxi subjekty, jako je Evropská asociace toxikologických středisek a klinických toxikologů (EAPCCT), může Komise přijmout nařízení, kterým se k tomuto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxm postupem s kontrolou podle čl. 54 odst. 3.
Článek 46
Prosazování a předkládání zpráv
1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatřeníx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a zabaleny v souladu s tímto nařízením.
2. Členské státy předkládají agentuře každých pět let do 1. července zprávu o výsledcích úředních kontrol a o dxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xypracování své zprávy podle článku 117 nařízení (ES) č. 1907/2006.
3. Fórum uvedené v čl. 76 odst. 1 písm. f) nařízení (ES) č. 1907/2006 plní úkoly staxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xředpisů
Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, že toto nařízení bude uplatňxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxí každou jejich následnou změnu.
HLAVA VII
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 48
Reklama
1. Každá reklama na látku klasifikovxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do oblasti působnosti čl. 25 odst. 6, která umožňuje komukoliv ze široké veřejnosti uzavřít kupní smlouvu, aniž by předtím viděl štítek dané směsi, musx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xvětna 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku [28].
Článek 49
Povinnost uchovávat informace a žádosti o informace
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xet poté, kdy danou látku nebo směs naposledy dodal.
Dodavatel tyto informace uchovává společně s informacemi požadovanými podle článku 36 nařízení (xxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xa osobu odpovědnou za likvidaci podniku dodavatele nebo přebírající odpovědnost za uvedení dotyčné látky nebo směsi na trh.
3. Příslušný orgán členxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxli informace podle odst. 1 prvního pododstavce.
Má-li však agentura tyto informace k dispozici v žádosti o registraci podle nařízení (ES) č. 1907/200x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxtuje členským státům a orgánům Společenství co nejlepší vědeckou a technickou pomoc v otázkách týkajících se chemických látek, které spadají do její pxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxké pokyny a nástroje v souvislosti s plněním povinností podle tohoto nařízení;
b) poskytuje příslušným orgánům technické a vědecké pokyny týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxm pohybu
Členské státy nesmějí zakázat ani omezit uvádění na trh látek nebo směsí, které jsou v souladu s tímto nařízením a případně s právními akty Spoxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxyslu tohoto nařízení.
Článek 52
Ochranná doložka
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxasifikaci, označení nebo balení, přestože splňuje požadavky tohoto nařízení, může přijmout vhodná prozatímní opatření. Členský stát o nich neprodlxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxtu regulativním postupem podle čl. 54 odst. 2 buď prozatímní opatření schválí na dobu stanovenou v rozhodnutí, nebo členský stát vyzve, aby prozatímní xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxtčeného členského státu postupem podle článku 37 agentuře do tří měsíců od rozhodnutí Komise návrh harmonizované klasifikace a označení.
Článxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxxxx x xxxxx b), článek 23, články 25 až 29, čl. 35 odst. 2 druhý a třetí pododstavec a přílohy I až VII vědeckotechnickému pokroku, přičemž mimo jiné řádně zohlední daxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxích, a vezme v úvahu vývoj v oblasti mezinárodně uznaných chemických programů i údaje o náhodných otravách uvedené v příslušných databázích. Tato opatxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxh naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy podle čl. 54 odst. 4.
2. Členské státy a Komise podporují způsobem odpovídajícím jxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxBT) nebo jako vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních (vPvB) na úrovni OSN.
Článek 54
Postup projednávání ve výboru
1. Komisi je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
Doba stanovená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
3. Odkazuje-li se na tento odstavexx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxžijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
Článek 55
Změny směrnice 67/548/Exx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx x xxx x xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxřízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (*) pro určitou látku zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxx xxx xxtegorie nebezpečnosti, na něž se vztahuje uvedený záznam.
-------
(*) Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.";
b) odstavec 4 se zrušuje;
3) Člxxxx x xx xxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxavci se použijí, dokud látka není uvedena v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 pro kategorie nebezpečnosti, na něž se vztahuje uvedený záznaxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxto:
"Článek 6
Povinnost provádět šetření
Výrobci, distributoři a dovozci látek uvedených v EINECS, které však ještě nebyly zařazeny do části 3 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xěchto informací balí a prozatímně označují nebezpečné látky podle pravidel stanovených v článcích 22 až 25 této směrnice a podle kritérií stanovených x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx
xx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx I" nahrazují slovy "v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008";
b) v písmenu c) se slova "v příloze I" nahrazují slovy "v části 3 přílohy VI nařízxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xx xx slova "v příloze I" nahrazují slovy "v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008";
e) v písmenu f) se slova "v příloze I" nahrazují slovy "v části 3 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xx x xxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx
xx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx
xxx xxxxxx xx xxxx xxxxek, který zní:
"Článek 32a
Přechodné ustanovení o označování a balení látek
Články 22 až 25 se nepoužijí na látky ode dne 1. prosince 2010."
xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx x xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx slova "v příloze I směrnice 67/548/EHS" nahrazují slovy
"v části 3 přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. proxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxe 67/548/EHS" se nahrazují slovy "v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008":
a) v čl. 3 odst. 3;
b) v čl. 10 odst. 2 bodech 2.3.1, 2.3.2 a 2.3.3 a v bxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xx xxxxx xx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xx xxxxx x
x xxxx xxxxx xxxxx xx x xxx
x xxxx xxx xxxxx xx x x),
- bodě 2.1.1 písm. a) a b),
- bodě 2.2 písm. a) a b),
- bodě 2.3 písm. a) a b),
- bodě 3.1.1 písm. a) a b),
- bodě 3.3 písm. a) a b),
- bodě 3.4 písm. a) x xxx
x xxxx xxxxx xxxxx xx x xxx
x xxxx xxxxx xxxxx xx x xxx
x xxxx xxxxx xxxxx xx x xxx
x xxxx xxxxx xxxxx xx x xxx
x xxxx xxxxx xxxxx xx x xxx
x xxxx xx4.1 písm. a) a b),
- bodě 6.1 písm. a) a b),
- bodě 6.2 písm. a) a b),
- bodě 7.1 písm. a) a b),
x xxxx xxx xxxxx xx x xxx
x xxxx xxx xxxxx xx x xxx
x xxxx xxx xxxxx xx x xxx
x xxxx xxx xxxxx xx x xxx
x xxxx xxx xxxxx xx x xxx
x xxxx xxx xxxxx xx x xxx
x xodě 9.4 písm. a) a b);
e) v příloze II úvodním odstavci části B;
f) v příloze III úvodu písm. a) a b);
g) v příloze III části A oddíle a) "Vodní prostředxx
x xxxx xxx xxxxx xx x xxx
x xxxx xxx xxxxx xx x xxx
x xxxx xxx xxxxx xx x xxx
x xxxx xxx xxxxx xx x xxx
x xxxx xxx xxxxx xx x xxx
x xxxx xxx xxxxx xx x xxx
h) v příloze III části A oddíle b) "Jiné než vodní prostředí" bodě 1.1 písm. a) a b);
i) v příloze V oddíle A bodech 3 a 4;
j) v příloze V oddíle B bodě 9;
xx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx
xx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx
xx x xxxxxxx xxxx dodatku 1 druhém sloupci tabulky;
n) v příloze VIII dodatku 2 druhém sloupci tabulky.
3) V příloze VI části B bodě 1 odstavci 3 první odrážce a odsxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx slova "z přílohy I směrnice 67/548/EHS (19. přizpůsobení)" nahrazují slovy "z části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008".
Článek 57
Zxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xlatnost mění takto:
1) V článku 14 se odstavec 2 mění takto:
a) písmeno b) se nahrazuje tímto:
"b) specifické koncentrační limity stanovené v čáxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx
ba) v případě látek klasifikovaných jako nebezpečné pro vodní prostředí, byl-li v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 stanoven multiplikaxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxí limity uvedené ve schváleném záznamu v seznamu klasifikací a označení uvedeném v článku 42 nařízení (ES) č. 1272/2008;
ea) v případě látek klasifikxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx008 stanoven multiplikační faktor, mezní hodnota uvedená v tabulce 1.1 přílohy I uvedeného nařízení upravená výpočtem podle oddílu 4.1 přílohy I uvexxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxktronické podobě nejpozději v den, kdy je látka nebo směs poprvé dodána.";
b) doplňuje se nový odstavec, který zní:
"10. Pokud jsou látky klasifixxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx společně s klasifikací podle směrnice 67/548/EHS.
Od 1. prosince 2010 do 1. června 2015 se v bezpečnostních listech látek uvádí klasifikace podle směxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxnost do 1. června 2015, může být tato klasifikace uvedena v bezpečnostním listu společně s klasifikací podle směrnice 1999/45/ES. Jsou-li však látky nxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx směs a její složky společně s klasifikací podle směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES."
3) V čl. 56 odst. 6 se písmeno b) nahrazuje tímto:
"b) u všech xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx vedou ke klasifikaci směsi jako nebezpečné."
4) V článku 59 se odstavce 2 a 3 mění takto:
a) v odstavci 2 se druhá věta nahrazuje tímto:
"Dokumexxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
"Dokumentace může být případně omezena na odkaz na záznam v xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx 1272/2008".
6) Článek 77 se mění takto:
a) v odst. 2 písm. e) se první věta nahrazuje tímto:
"e) vytváří a udržuje databáze s informacemi o všecx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx v odst. 3 písm. a) se slova "podle hlav VI až XI" nahrazují slovy "podle hlav VI až X".
7) Hlava XI se zrušuje.
8) Oddíly I a II přílohy XV se mění taktxx
xx xxxxx x xx xxxx xxxxxx

xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxka vzbuzující stejné obavy podle článku 59,";

b) v oddíle II se zrušuje bod 1.
9) V příloze XVII se tabulka mění takto:
a) ve sloupci "Název látky, skxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxo karcinogenní kategorie 1A nebo 1B (tabulka 3.1) nebo karcinogenní kategorie 1 nebo 2 (tabulka 3.2) a v seznamu uvedené takto:

- Karcinogen kategorie 1x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx2) uvedený v dodatku 2.

29. Látky uvedené v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 klasifikované jako mutagenní v zárodečných buňkách kategorie xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxtagen kategorie 1 (tabulka 3.2) uvedený v dodatku 3.

- Mutagen kategorie 1B (tabulka 3.1)/mutagen kategorie 2 (tabulka 3.2) uvedený v dodatku 4.

30. Látxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxcké pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 (tabulka 3.2) a v seznamu uvedené takto:

- Látka toxická pro reprodukci kategorie 1A "nepříznivé účinky na sexuálnx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxodit plod v těle matky) (tabulka 3.2) uvedené v dodatku 5.

- Látka toxická pro reprodukci kategorie 1B "nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxy) (tabulka 3.2) uvedené v dodatku 6.";

b) ve sloupci "Omezující podmínky", položce 28 se první odrážka bodu 1 nahrazuje tímto:

- "— buď příslušný specifxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx x xx x x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxuva se mění takto:

i) v oddíle xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx

xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxova "v příloze I směrnice 67/548/EHS" nahrazují slovy "v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008";

iii) v oddíle "Poznámky" se slova "v předmluvě k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xx

xxxx xe dotčen čl. 17 odst. 2 nařízení č. 1272/2008, musí být název látky na štítku uveden v jedné z forem označení uvedených v části 3 přílohy VI uvedeného nařízxxxx

x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxuje, aby dodavatel, který uvádí tuto látku na trh, uvedl na štítku správný název podle oddílu 1.1.1.4 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008.

V souladu s nxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxifickou klasifikaci uvedenou v daném záznamu spolu s prvky označení platnými pro danou látku pro každou jinou klasifikaci neuvedenou v daném záznamu i x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxazených do části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 se na štítku uvedou příslušné prvky označení pro každou specifickou klasifikaci uvedenou v daxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxačení platnými pro danou látku podle článku 17 uvedeného nařízení.

V případě látek náležejících do více než jedné skupiny látek zařazených do části 3 přxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxné části spolu s prvky označení platnými pro danou látku pro každou jinou klasifikaci neuvedenou v daném záznamu i s dalšími prvky označení platnými pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxije se přísnější klasifikace.";

v) poznámka D se nahrazuje tímto:

"Poznámka D:

Některé látky, které jsou náchylné ke spontánní polymeraci nebo rozklaxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx

xxxxx xxxx xxxx xxxo látky uváděny na trh v nestabilizované formě. V tomto případě musí dodavatel, který uvádí takovou látku na trh, uvést na štítku název látky následovanx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xx

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xuto látku se vztahují na druh či druhy nebezpečí označené prostřednictvím standardní věty nebo standardních vět o nebezpečnosti ve spojení s uvedenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxnění a kategorie nebezpečnosti.

Konečné označení na obalu musí splňovat požadavky oddílu 1.2 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008.";

viii) poznámka K xx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xx

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxvána jako karcinogen nebo mutagen, použijí se alespoň pokyny pro bezpečné zacházení (P102-)P210-P403. Tato poznámka se vztahuje pouze na některé směxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xx

xxxx látka nemusí být opatřena štítkem podle článku 17 nařízení (ES) č. 1272/2008 (viz oddíl 1.3 přílohy I uvedeného nařízení).";

b) nadpis dodatku 1 se nahxxxxxx xxxxxx

xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx

xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxod 28 - Karcinogeny: kategorie 1B (tabulka 3.1)/kategorie 2 (tabulka 3.2)";

ii) v záznamech s indexovým číslem 024-017-00-8, 611-024-001, 611-029-0xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxx xxxxxku 3 se nahrazuje tímto:

"Bod 29 - Mutageny: kategorie 1A (tabulka 3.1)/kategorie 1 (tabulka 3.2)";

e) nadpis dodatku 4 se nahrazuje tímto:

"Bod 29 - Mutaxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1A (tabulka 3.1)/kategorie 1 (tabulka 3.2)";

g) nadpis dodatku 6 se nahrazuje tímto:

"Bod 30 - Látky toxické pro reprodukci: kategorie 1B (tabulka 3.1)xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxvídajícím mluvnickém tvaru a příslušná věta se případně odpovídajícím způsobem mluvnicky upravuje.
Článek 58
Změny nařízení (ES) č. 190xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xx x xxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx tímto:
"4. Pokud žadatel o registraci po provedení kroků podle odst. 3 písm. a) až d) dojde k závěru, že látka splňuje kritéria pro některou z těchto txxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx x xxxx xxx xxxx x x xx xxxx xxx0, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;
b) třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění "nepříznivé účinky na sexuální funkci x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxx xx xe jedná o látku PBT nebo vPvB, zahrnuje posouzení chemické bezpečnosti tyto dodatečné kroky:".
2) Článek 31 se mění takto:
a) v odstavci 1 se píxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
b) odstavec 4 nahrazuje tímto:
"4. Bezpečnostní list nemusí být dodán, jsou-li látky klasifikované jako nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/200x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxemi, které uživatelům umožní přijmout nezbytná opatření s ohledem na ochranu lidského zdraví, bezpečnost a životní prostředí, a pokud jej následný užxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xádosti o registraci nebo v hlášení následného uživatele k poskytnutí informací uvedených v přílohách IX a X pro danou látku. Přednost přitom dává regisxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xad 100 tun za rok, jejichž použití vede k široké a rozptýlené expozici, za předpokladu, že tyto látky splňují kritéria pro některou z těchto tříd nebezpexxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx x xxxx xxx xxxx x x xx xxxx xxxxx xxxxx xxx3 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;
b) třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění "nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxx xx xe písmena a), b) a c) nahrazují tímto:
"a) látky, které splňují kritéria pro klasifikaci v třídě nebezpečnosti "karcinogenita" kategorie 1A nebo 1B v xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxodečných buňkách" kategorie 1A nebo 1B v souladu s oddílem 3.5 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008;
c) látky, které splňují kritéria pro klasifikaci x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxdu s oddílem 3.7 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008;".
5) V článku 65 se slova "směrnice 67/548/EHS" nahrazují slovy "směrnice 67/548/EHS, nařízxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxitéria pro klasifikaci v třídách nebezpečnosti "karcinogenita", "mutagenita v zárodečných buňkách" nebo "toxicita pro reprodukci", xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxm podle čl. 133 odst. 4. Články 69 až 73 se nepoužijí."
7) Článek 119 se mění takto:
a) v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:
"a) aniž je dotxxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxti uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 1272/2008:
- třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxx x xx xx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxění "jiné než narkotické účinky", 3.9 a 3.10,
- třída nebezpečnosti 4.1,
- třída nebezpečnosti 5.1;";
b) odstavec 2 se mění takto:
i) písmxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxm. a) tohoto článku na dobu šesti let;"
ii) v písmenu g) se návětí nahrazuje tímto:
"g) s výhradou článku 24 nařízení (ES) č. 1272/2008 název podlx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx x xxx xxx xxst. 1 se druhá věta úvodního textu nahrazuje tímto:
"Avšak pro látky, které splňují kritéria pro klasifikaci v třídách nebezpečnosti "karcinogenixxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx června 2014."
9) Příloha III se mění takto:
a) písmeno a) se nahrazuje tímto:

"a) látky, u kterých se předpokládá (tj. použitím (Q)SAR nebo jinéhx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo "toxicita pro reprodukci" nebo kritéria v příloze XIII;"

b) v písmenu b) se bod ii) nahrazuje tímto:

"ii) u kterých se předpokládá (tj. použitím (Q)xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxo životní prostředí podle nařízení (ES) č. 1272/2008."
10) V příloze V bodě 8 se slova "směrnice 67/548/EHS" nahrazují slovy "nařízení (ES) č. 1272xxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xvést důvody, proč u třídy nebezpečnosti nebo u členění v rámci třídy nebezpečnosti není uvedena klasifikace (např. nedostatek údajů, neprůkazné údajx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xES) č. 1272/2008.

4.3 Případné specifické koncentrační limity vyplývající z použití článku 10 nařízení (ES) č. 1272/2008 a článků 4 až 7 směrnice 1999xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxie 1A nebo 1B nebo jako mutagenní v zárodečných buňkách kategorie 1A, 1B nebo 2.";

b) ve sloupci 2 bodě 8.7.1 se druhý a třetí odstavec nahrazují tímto:

"Jexxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxt reprodukční schopnost (H360F) a dostupné údaje poskytují dostatečnou podporu pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky účixxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx

xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxaci jako toxická pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B: Může poškodit plod v těle matky (H360D) a dostupné údaje poskytují dostatečnou podporu pro podrobxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx xxxxpci 2 bodě 8.7 se druhý a třetí odstavec nahrazují tímto:
"Je-li o látce známo, že má nepříznivé účinky na plodnost a splňuje kritéria pro klasifikaci jxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky účinků na plodnost. Zkoušky vývojové toxicity však musí být zváženy.

Je-li o látce známo, že zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxD) a dostupné údaje poskytují dostatečnou podporu pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky vývojové toxicity. Zkoušky účinkx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx x xxxxx xnámo, že má nepříznivé účinky na plodnost a splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxická pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B: Může poškodit reprodukčxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxost. Zkoušky vývojové toxicity však musí být zváženy.

Je-li o látce známo, že způsobuje vývojovou toxicitu a splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxí rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky vývojové toxicity. Zkoušky účinků na plodnost však musí být zváženy.";

b) ve sloupci 2 bodě 8.9.1 prvním odsxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxných dávkách vyplývají důkazy, že látka může vyvolat hyperplazii nebo preneoplastické léze.";

xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx, výchozí domněnka je, že genotoxický mechanismus pro karcinogenitu je pravděpodobný. V těchto případech se obvykle nebude vyžadovat zkouška karcinxxxxxxxxx
xxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xB), mutagenní v zárodečných buňkách (kategorie 1A nebo 1B) nebo toxická pro reprodukci (kategorie 1A, 1B, nebo 2), nebo

- — existují jiné důkazy chronicxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxynů/par, inhalace prachu/mlhy/dýmu) nebo kategorie 2 (orální, dermální, inhalace plynů/par, inhalace prachu/mlhy/dýmu) podle nařízení (ES) č. 12xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx

xxx xxxxxxx látky nebo směsi, které jsou považovány za nebezpečné podle směrnice 1999/45/ES nebo splňují kritéria pro některou z těchto tříd nebo kategorií nebexxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx

xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx x xxxx xxx xxxx x x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

b) třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění "nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj", 3.x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx

xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxky klasifikované jako hořlavé plyny kategorie 1 nebo 2, hořlavé kapaliny kategorie 1, 2 nebo 3, hořlavé tuhé látky kategorie 1 nebo 2, látky a směsi, kterx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx to, zda jsou uvedeny v části 3 přílohy VI uvedeného nařízení."
Článek 59
Změny nařízení (ES) č. 1907/2006 ode dne 1. června 2015
Nařízenx xxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxti podle odstavce 1 není nutné provádět u látky, která je v přípravku přítomna v koncentraci nižší než:
a) mezní hodnota uvedená v čl. 11 odst. 3 nařízenx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx
xx v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:
"a) látka nebo směs splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008 nexxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxsplňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná podle hlav I a II nařízení (ES) č. 1272/2008, avšak obsahuje
a) v individuální koncentraci >= 1 % xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xivotní prostředí, nebo
b) v individuální koncentraci >= 0,1 % hmotnostních pro směsi jiné než plynné alespoň jednu látku, která je karcinogenní kxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx cesty kategorie 1, nebo která působí na laktaci či jejím prostřednictvím nebo která je perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) podle kritérií uxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx těch, které jsou uvedeny v písmenu a), zahrnuta do seznamu vytvořeného podle čl. 59 odst. 1, nebo
c) látku, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xebo směsi nabízeny nebo prodávány široké veřejnosti společně s dostatečnými informacemi, které uživatelům umožní přijmout nezbytná opatření s ohlexxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxx xx xxxxx x xx písmeno b) nahrazuje tímto:
"b) u všech ostatních látek pod hodnotami stanovenými v čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1272/2008, které vedou ke klasifikxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx
xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

"1.1 Identifikace látky nebo směsi

Název použitý pro identifikaci látky musí být totožný s názvem uvedeným na štítku podle čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) čx xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx

b) poznámka pod čarou č. 1 k bodu 3.3 písm. a) první odrážce se zrušuje;

c) bod 3.6 se nahrazuje tímto:

"3.6 Pokud v souladu s článkem 24 nařízení (ES) č. 1272xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxta látky v položce 3, aby se zabezpečilo bezpečné zacházení.

Název použitý v bezpečnostním listu (rovněž pro účely bodů 1.1, 3.2, 3.3 a 3.5) musí být totoxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx. Případné specifické koncentrační limity vyplývající z použití článku xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxí slova "jsou považovány za nebezpečné podle směrnice 1999/45/ES nebo";

b) ve sloupci "Omezující podmínky" se položka 28 mění takto:

i) v bodě 1 se druhx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx

xxx x xxxx x xx xxxxxxx xx nahrazuje tímto:

"d) barvy pro umělce, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1272/2008."
Článek 60
Zrušení
Směrnice 67/548/EHS a směrnxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxačují a balí podle směrnice 67/548/EHS.
Do 1. června 2015 se směsi klasifikují, označují a balí podle směrnice 1999/45/ES.
2. Odchylně od čl. 62 druxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxny, označovány a baleny podle tohoto nařízení. V tom případě se nepoužijí ustanovení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES o označování a balení.
3. Od 1x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxřízení.
4. Odchylně od čl. 62 druhého pododstavce tohoto nařízení nemusí být látky klasifikované, označené a zabalené podle směrnice 67/548/EHS a xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxe tohoto nařízení nemusí být směsi klasifikované, označené a zabalené podle směrnice 1999/45/EHS a uvedené na trh před 1. červnem 2015 znovu označeny x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx 2010 nebo podle směrnice 1999/45/ES před 1. červnem 2015, mohou výrobci, dovozci a následní uživatelé změnit klasifikaci látky nebo směsi za použití xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxování látek uvedených v části 3 přílohy VI tohoto nařízení, pokud tyto klasifikace a prvky označení oznámily Komisi v souladu s ochrannou doložkou směrxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a označení obsahující tyto klasifikace a prvky označení.
Podmínkou je, že Komise o návrhu klasifikace a označení v souladu s ochrannou doložkou směrnxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxce nejsou v části 3 přílohy VI uvedeny nebo jsou v ní uvedeny v pozměněné podobě v souladu s čl. 37 odst. 5, pozbývá výjimka podle prvního pododstavce tohotx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxé unie.
Hlavy II, III a IV se použijí pro látky od 1. prosince 2010 a pro směsi od 1. června 2015.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxseda
B. Le Maire
--------------
Pozn. ASPI: Text dokumentu včetně příloh naleznete ve formátu pdf na webové adrese http://eur-lex.europa.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.