32008L0114

o určování a označování evropských kritických infrastruktur

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxich ochranu
(Text s významem pro EHP)
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxhledem k těmto důvodům:
(1) Evropská rada na zasedání v červnu roku 2004 požádala o přípravu souhrnné strategie pro posílení ochrany kritických infrxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxvrhy, jak by se v Evropě měla zlepšit prevence, připravenost a schopnost reakce na teroristické útoky zasahující kritickou infrastrukturu.
(2) Dne xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxnovila politické možnosti pro vytvoření tohoto programu a Výstražné informační sítě kritické infrastruktury. Odpovědi obdržené k zelené knize zdůrxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xnfrastruktury v Evropě a pomoci snížit zranitelnost kritických infrastruktur. Byla zdůrazněna důležitost klíčových zásad subsidiarity, proporcixxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx5 Komisi, aby vypracovala návrh Evropského programu OKI, a rozhodla, že by měl být založen na řešení všech rizik, přičemž boj proti hrozbě terorismu je pxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a přírodní katastrofy, přednostně však hrozba terorismu.
(4) Rada v dubnu roku 2007 přijala závěry o Evropském programu OKI, v nichž zopakovala, že kxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xomise vytvořit evropský postup pro určování a označování evropské kritické infrastruktury (dále jen "EKI") a posouzení potřeby zvýšit její ochranu.
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxice se proto soustředí na odvětví energetiky a dopravy a měla by být přezkoumána s ohledem na posouzení jejího dopadu a nutnost zahrnout do její oblasti pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxnské státy a vlastníci/provozovatelé těchto infrastruktur.
(7) Ve Společenství existuje určitý počet kritických infrastruktur, jejichž narušexx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx infrastruktur by mělo proběhnout v rámci společného minimálního přístupu. Dvoustranné systémy spolupráce mezi členskými státy v oblasti ochrany krxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxl být založen na takové spolupráci. Informace týkající se označení určité infrastruktury za EKI by měly podléhat odpovídajícímu stupni utajení podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxecifické zkušenosti, odborné znalosti a požadavky, měl by být vyvinut a zaveden přístup Společenství k ochraně kritické infrastruktury, který by zohxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a případně stávajících dohod o vzájemné přeshraniční pomoci mezi vlastníky/provozovateli kritických infrastruktur. Vzhledem k velmi významnému zxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxečenství podporoval plné zapojení soukromého sektoru.
(9) Pokud jde o odvětví energetiky, a zejména způsoby výroby a přenosu elektřiny (ve vztahu k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xyloučením specificky jaderných prvků, na něž se vztahují příslušné právní předpisy v oblasti jaderné energie, včetně mezinárodních smluv a práva Spoxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtví by měly být nadále využívány a budou přispívat k celkovému provádění této směrnice. Mělo by se zabránit duplicitě různých předpisů či ustanovení nexx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx důležitých prostředků, posouzení rizik a určení, výběr a stanovení priorit protiopatření a postupů. S cílem zabránit zbytečné práci a duplicitě by měx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxnocennými opatřeními. Pokud tyto plány neexistují, měl by každý členský stát učinit nezbytné kroky a zajistit zavedení vhodných opatření. Záleží na kxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pokyny, včetně opatření Společenství, a systémy dvoustranné či vícestranné spolupráce, jež zajišťují plán podobný nebo rovnocenný plánu bezpečnosxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxrnice vztahující se na plán bezpečnosti provozovatele nebo styčného bezpečnostního úředníka.
(13) Pro každou označenou EKI by měl být jmenován styxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx zabránit zbytečné práci a duplicitě by měl každý členský stát nejprve stanovit, zda vlastníci/provozovatelé označených EKI již mají styčného bezpečxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zavedení vhodných opatření. Záleží na každém členském státu, aby rozhodl o nejvhodnější podobě kroků týkajících se jmenování styčných bezpečnostníxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxisí. Každý členský stát by měl shromažďovat informace o EKI nacházejících se na jeho území. Komise by měla od členských států obdržet všeobecné informaxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xKI a závislostech mezi odvětvími mohly být pro Komisi základem pro vytvoření konkrétních návrhů na zlepšení ochrany EKI tam, kde je to nutné.
(15) S cíxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxky infrastruktury.
(16) Vlastníkům/provozovatelům EKI by měl být zejména prostřednictvím příslušných orgánů členských států umožněn přístup k oxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxci na vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenství. Toho lze nejlépe dosáhnout stanovením kontaktních míst pro záležitosti ochrany EKI v každém člensxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx
(18) Aby bylo možné vyvíjet činnost v oblastech ochrany EKI, které vyžadují určitý stupeň utajení, je vhodné v rámci této směrnice zajistit soudržnou a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise [3], pokud jde o koxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kritické infrastruktury nepřijatelné následky. Utajované informace by měly být chráněny v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství a dxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxací týkajících se EKI by se mělo odehrávat v ovzduší důvěry a bezpečnosti. Ke sdílení informací je zapotřebí takového vztahu založeného na důvěře, aby sxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxupu pro určování a označování EKI a společného přístupu k posouzení potřeby zvýšit ochranu těchto infrastruktur, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxadu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxh práv Evropské unie,
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
Článek 1
Předmět
Touto směrnicí se zavádí postup pro určování a označování evropských krixxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxtel.
xxxxxx x
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xlenském státě, které jsou zásadní pro zachování nejdůležitějších společenských funkcí, zdraví, bezpečnosti, zabezpečení nebo dobrých hospodářskxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxpskou kritickou infrastrukturou" nebo "EKI" kritická infrastruktura nacházející se v členských státech, jejíž narušení nebo zničení by mělo závažnx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xávislostmi na jiných typech infrastruktury;
c) "analýzou rizik" zvážení relevantních scénářů hrozeb s cílem posoudit zranitelnost a možný dopad nxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o kritické infrastruktuře, které by po zveřejnění mohly být zneužity k plánování a provádění činnosti s cílem narušit nebo zničit zařízení kritické inxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxbránit hrozbě, riziku nebo zranitelnosti, zmírnit je a neutralizovat;
f) "vlastníky/provozovateli EKI" subjekty odpovídající za investice do koxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
Určení EKI
1. Postupem podle přílohy III určí každý členský stát potenciální EKI, které splňují průřezová a odvětvová kritéria a zároveň odpovídají xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx x xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxt upozornit na existenci potenciální kritické infrastruktury, o které lze usoudit, že splňuje požadavky pro označení za EKI.
Všechny členské státy x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxo podle možného počtu mrtvých či zraněných);
b) kritérium ekonomického dopadu (posuzováno podle závažnosti hospodářské ztráty nebo zhoršení kvalxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxsti, fyzické strádání a narušení každodenního života, včetně ztráty nezbytných služeb).
Prahové hodnoty průřezových kritérií se vymezí na základx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v každém jednotlivém případě členské státy, jichž se konkrétní kritická infrastruktura týká. Každý členský stát každoročně informuje Komisi o počtu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtnosti jednotlivých xxxxxxx x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxoty pro účely určování EKI. Kritéria podléhají utajení. Použití těchto pokynů není pro členské státy povinné.
3. Provádění této směrnice se vztahxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxe článku 11 určit další odvětví pro účely provádění této směrnice. Prioritou bude odvětví informačních a komunikačních technologií.
Článek 4
xxxxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxo její označení za potenciální EKI.
2. Každý členský stát, na jehož území se potenciální EKI nachází, se zapojí do dvoustranných nebo vícestranných jxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxobným informacím, které by umožnily jednoznačné určení konkrétní infrastruktury.
Pokud má některý členský stát důvod se domnívat, že pro něj může míx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxní zapojit se do dvoustranných nebo vícestranných jednání o této otázce. Komise bezodkladně sdělí toto přání členskému státu, na jehož území se potencxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx po dohodě s členskými státy, pro něž může mít tato infrastruktura závažný dopad.
Vyžaduje se souhlas členského státu, na jehož území se infrastrukturxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxdle odvětví a o počtu členských států, které jsou závislé na jednotlivých označených EKI. Konkrétní určení EKI budou znát pouze členské státy, pro něž mxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx. Informace týkající se označení infrastruktury za EKI podléhají odpovídajícímu stupni utajení.
6. Postup určování a označování EKI podle článku 3 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxpu vypracování plánu bezpečnosti provozovatele se určí prostředky kritické infrastruktury dané EKI a bezpečnostní řešení, která existují či jsou zaxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xosoudí, zda je pro každou označenou EKI nacházející se na jeho území vypracován plán bezpečnosti provozovatele nebo zda jsou zavedena rovnocenná opatxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxlizovány, nejsou zapotřebí žádná další prováděcí opatření.
3. Zjistí-li členský stát, že nebyl xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx takový plán nebo rovnocenná opatření týkající se záležitostí uvedených v příloze II.
Každý členský stát zajistí, aby byly vypracovány plány bezpečnxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx přezkum. Toto období může být za výjimečných okolností prodlouženo po dohodě s příslušným orgánem členského státu a po oznámení Komisi.
4. Existujxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxá dozor v rámci stávajících ujednání.
5. Soulad s opatřeními, včetně opatření Společenství, podle nichž je v daném odvětví vyžadován plán obdobný nexx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxní, se považuje za splnění všech příslušných požadavků členských států uvedených v tomto článku nebo podle tohoto článku přijatých. Pokyny pro používxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxník je kontaktním místem pro záležitosti související s bezpečností mezi vlastníky/provozovateli EKI a příslušným orgánem členského státu.
2. Kažxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxský stát, že styčný bezpečnostní úředník nebo rovnocenná osoba existuje, nejsou zapotřebí žádná další prováděcí opatření.
3. Zjistí-li členský stxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx aby tento styčný bezpečnostní úředník nebo rovnocenná osoba byli jmenováni.
4. Všechny členské státy zavedou vhodné komunikační mechanismy mezi pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xizik a hrozeb zjištěných v souvislosti s určitou EKI. Tímto komunikačním mechanismem nejsou dotčeny požadavky jednotlivých členských států týkajícx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxčný bezpečnostní úředník nebo rovnocenná osoba nebo která odkazují na potřebu jmenování styčného bezpečnostního úředníka či rovnocenné osoby, se poxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxt. 2 obsahují orientační seznam těchto opatření.
Článek 7
Předkládání zpráv
1. Každý členský stát provede posouzení hrozeb v souvislosti x xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxdloží Komisi jednou za dva roky souhrnnou zprávu se všeobecnými údaji o typech zranitelnosti, hrozeb a rizik zjištěných v jednotlivých odvětvích s EKIx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xezbytnou členským státem, v němž byla vypracována.
3. Na základě zpráv uvedených v odstavci 2 posoudí Komise a členské státy podle jednotlivých odvxxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xlánku 11.
4. Komise může ve spolupráci s členskými státy vypracovat společné metodické pokyny pro provádění analýz rizik týkající se EKI. Použití těxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxkého státu podporuje vlastníky/provozovatele označených EKI tím, že jim poskytuje přístup k dostupným osvědčeným postupům a metodikám, a tím, že podxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxk 9
Citlivé informace týkající se ochrany evropské kritické infrastruktury
1. Každá osoba, která přijde do styku s utajovanými informacemi podlx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx orgány dozoru zajistí, aby citlivé informace týkající se ochrany EKI předložené členským státům nebo Komisi nebyly využity k jiným účelům než k ochranx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxtlivé otázky.
Článek 10
Kontaktní místa ochrany EKI
1. Každý členský stát stanoví kontaktní místo pro záležitosti ochrany EKI (dále jen "kxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xtanovení kontaktního místa OEKI nevylučuje účast jiných orgánů v členském státě na záležitostech ochrany EKI.
Článek 11
Přezkum
Přezkum xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxicí do 12. ledna 2011. Neprodleně o nich uvědomí Komisi a sdělí jí jejich znění a jejich srovnání s touto směrnicí.
Tato opatření přijatá členskými státx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Článek 13
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxo směrnice je určena členským státům.
V Bruselu dne 8. prosince 2008.
Za Radu
předseda
B. Kouchner
--------------
Pozn. ASPI: Texx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5:0082:CS:PDF
xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.