32008R0689

o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (30)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxx xx xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx x x04 , 31/07/2008 S. 0001 - 0035
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článex xxx x xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxltaci s Výborem regionů,
v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [2],
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Nařízením Evropského parlamentx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu [4] (dále jen "úmluva"), která vstoupila v platnost dne 24. únxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxk [5].
(2) Soudní dvůr Evropských společenství v rozsudku ze dne 10. ledna 2006 ve věci C-178/03 (Komise Evropských společenství proti Evropskému paxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxm základem měl být článek 133 i čl. 175 odst. 1. Soud však rovněž rozhodl, že se zachovávají účinky uvedeného nařízení do doby, než bude v přiměřené lhůtě pxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxny, není nutné splnit znovu.
(3) V souladu nařízením (ES) č. 304/2003 předložila Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o fungování nařízení (Exx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx Je proto vhodné začlenit tyto prvky do tohoto nařízení.
(4) Úmluva opravňuje smluvní strany k přijetí přísnějších opatření na ochranu zdraví člověkx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xe shodě s mezinárodním právem. Je nutné a vhodné jít v některých hlediscích nad rámec ustanovení úmluvy, aby nebyla oslabena úroveň ochrany životního pxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxvy, je důležité, aby existovalo jediné kontaktní místo pro vzájemné vztahy Společenství xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxických látek, které jsou ve Společenství zakázány nebo přísně omezeny, by měly být i nadále předmětem společného postupu při podávání oznámení o vývozxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přísně omezeny, jako jsou přípravky na ochranu rostlin, ostatní formy pesticidů nebo průmyslové chemické látky pro použití profesionálními uživatexx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxeny v jedné nebo obou kategoriích použití stanovených úmluvou, totiž jako pesticidy nebo jako chemické látky pro průmyslové použití. Kromě toho by se sxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxmování o vývozu by se měl použít na vývozy ze Společenství do všech třetích zemí bez ohledu na to, zda jsou smluvními stranami úmluvy nebo zda se zapojují dx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxozci by měli mít povinnost poskytovat informace o množství chemických látek v oblasti působnosti tohoto nařízení v mezinárodním obchodu, aby mohl být xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxh opatřeních Společenství nebo členského státu týkajících se zákazu nebo přísného omezení chemických látek za účelem zahrnutí těchto látek do mezináxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx vyžadovány další informace na podporu takových oznámení.
(9) V případech, kdy konečné regulační opatření Společenství nebo členského státu nejsox xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxuvním stranám úmluvy v zájmu výměny informací.
(10) Je rovněž nezbytné zajistit, aby Společenství přijímalo rozhodnutí ohledně dovozu chemických xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zohledňovat zákazy a přísná omezení členských států. V odůvodněných případech by se měly připravit změny právních předpisů Společenství.
(11) Je nxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní postup PIC, a aby vývozci tato rozhodnutí dodržovali. Kromě toho, aby se zabránilo nežádoucím vývozům, by se neměly vyvážet žádné chemickx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxn a obdržen výslovný souhlas dotyčné dovážející země bez ohledu na to, zda je, nebo není smluvní stranou úmluvy. Zároveň je vhodné upustit od této povinnxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxky. Kromě toho je potřeba mít postup pro řešení případů, ve kterých přes veškeré přiměřené úsilí není od dovážející země obdržena odpověď, aby vývozy něxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případů, ve kterých byl výslovný souhlas obdržen.
(12) Databáze vytvořená Komisí je důležitým nástrojem, který by měl být oporou při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx používány účinně a bezpečně. Pokud jde o pesticidy, a zejména pak pesticidy vyvážené do rozvojových zemí, je podstatné, aby byly poskytnuty informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxhující chemické látky nespadají do oblasti působnosti úmluvy. Je však vhodné, aby se na výrobky obsahující chemické látky, které by se mohly uvolňovat xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo se na ně vztahuje mezinárodní postup PIC, rovněž vztahovala pravidla pro podávání oznámení o vývozu. Kromě toho by se některé chemické látky a výroxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx5) Informace o tranzitní přepravě chemických látek, na něž se vztahuje mezinárodní postup PIC, by měly být v souladu s úmluvou poskytovány smluvním strxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxt na všechny nebezpečné chemické látky, které jsou určeny pro vývoz do smluvních stran a jiných zemí, pokud tato ustanovení nejsou v rozporu s některými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxavidel by členské státy měly určit orgány, např. celní orgány, které by odpovídaly za kontrolu dovozu a vývozu chemických látek v oblasti působnosti toxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxad porušení tohoto nařízení. Pro usnadnění celního dohledu a snížení administrativní zátěže vývozců i orgánů by měl být zaveden systém kódů potvrzujíxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxli čas se přizpůsobit tomuto systému, než se stane povinným.
(18) V zájmu zajištění řádného nakládání s chemickými látkami by měla být podporována výxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxními stranami úmluvy. Zejména by měla být poskytována technická pomoc rozvojovým zemím a zemím v procesu hospodářské transformace přímo ze strany Komxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx být tyto postupy účinné, je třeba pravidelně sledovat jejich fungování. Za tím účelem by členské státy měly pravidelně předkládat zprávy Komisi, kterx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxcích nad vývozy, při uplatňování tohoto nařízení by měly být vypracovány technické pokyny.
(21) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxx) Zejména je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření, kterými se zahrnují do částí 1 a 2 přílohy I další chemické látky v důsledku konečného regulačního oxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxnám přílohy I, včetně změn stávajících položek, opatření, kterými se zahrnují chemické látky, na které se vztahuje zákaz vývozu na úrovni Společenstvx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxý význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (dále jen "úmluva");
b) podporovat sdílenou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxím narušením;
c) přispívat k používání nebezpečných chemických látek, které je šetrné k životnímu prostředí.
Cílů uvedených v prvním pododstavcx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxzu a vývozu a rozšiřováním rozhodnutí podle potřeby smluvním stranám a jiným zemím.
2. Kromě cílů uvedených v odstavci 1 zajišťuje toto nařízení, axx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxování chemických látek nebezpečných pro člověka nebo životní prostředí při jejich uvádění na trh Evropských společenství, vztahovala na všechny tytx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxími požadavky uvedených smluvních stran nebo jiných zemí.
Článek 2
Oblast působnosti
1. Toto nařízení se vztahuje na:
a) některé nebexxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxy, které jsou ve Společenství nebo v některém členském státě zakázány nebo přísně omezeny;
c) vyvážené chemické látky, pokud jde o jejich klasifikacxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření [12];
c) odpady, na něž se vztahujx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxných odpadech [14];
d) chemické zbraně, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 ze dne 22. června 2000, kterým se zavádí režim Společenstvx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potraxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxí zvířat orální cestou;
g) geneticky modifikované organismy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrnxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx hromadně vyráběné léčivé přípravky a veterinární léčivé přípravky, na něž se vztahují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. lisxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxpadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků [20];
i) chemické látky v množstvích, která pravděpodobně neovlivnx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
Článek 3
Definice
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
1. "chemickou látkou" látka vymezená ve směrnici 67/548/EHS jako taková nebo obsažxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx pesticidy, včetně vysoce nebezpečných pesticidních přípravků;
b) průmyslové chemické látky;
xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxž použití bylo v tomto konkrétním výrobku zakázáno nebo přísně omezeno právními předpisy Společenství;
4. "pesticidy" chemické látky v některé z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxní přípravků na ochranu rostlin na trh [21];
b) jiné pesticidy, jako jsou biocidní přípravky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxES a směrnice 2001/83/ES;
5. "průmyslovými chemickými látkami" chemické látky v některé z těchto podkategorií:
a) chemické látky pro profexxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxka, která je ve Společenství zakázána nebo přísně omezena v jedné nebo více kategoriích nebo podkategoriích, a každá chemická látka, na kterou se vztahxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxčenství nebo členském státě zakázána nebo přísně omezena v jedné nebo více kategoriích. Chemické látky, které jsou ve Společenství zakázány nebo přísxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxá látka uvedená v příloze III úmluvy a v části 3 přílohy I tohoto nařízení;
9. "zakázanou chemickou látkou" buď:
a) chemická látka, jejíž všechna pxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo životního prostředí, nebo
b) chemická látka, jejíž první použití nebylo schváleno nebo kterou výrobci stáhli z trhu Společenství nebo vyloučixx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxdí;
10. "přísně omezenou chemickou látkou" buď:
a) chemická látka, jejíž prakticky všechna použití v jedné nebo více kategoriích nebo podkatxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxštní použití zůstávají povolena, nebo
b) chemická látka, jejíž prakticky všechna použití nebyla schválena nebo kterou výrobci stáhli z trhu Společxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xebo životní prostředí;
11. "chemickou látkou, která je xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxením členského státu;
12. "konečným regulačním opatřením" právní akt, jehož účelem je zakázat nebo přísně omezit chemickou látku;
13. "vysoce nexxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx na životní prostředí pozorovatelné krátce po jediné nebo opakované expozici;
14. "vývozem":
a) trvalý nebo dočasný vývoz chemické látky, kterx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xelní režim než režim vnějšího tranzitu Společenství pro pohyb zboží přes celní prostor Společenství;
15. "dovozem" fyzické uvedení chemické látxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxru Společenství;
16. "vývozcem" jakákoli z těchto fyzických nebo právnických osob:
a) osoba, jejímž jménem je vydáno vývozní prohlášení, tj. oxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxy mimo celní prostor Společenství;
b) v případě, že nebyla uzavřena smlouva o vývozu, nebo v případě, že smluvní strana smlouvy o vývozu nejedná svým jxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxz založen, má právo nakládat s chemickou látkou osoba usazená mimo Společenství, smluvní strana smlouvy o vývozu usazená ve Společenství;
17. "doxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx úmluvy" nebo "smluvní stranou" stát nebo organizace regionální hospodářské integrace, které vyjádřily souhlas být vázány úmluvou a pro které je úmluxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxán nebo orgány (dále jen "určený vnitrostátní orgán" nebo "určené vnitrostátní orgány"), které vykonávají správní funkce požadované tímto nařízeníxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx
Článek 5
Účast Společenství na činnostech vyplývajících z úmluvy
1. Účast Společenství na činnostech vyplývajících z úmluvy spadá do společnx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v pomocných orgánech a hlasování.
xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxup PIC a oznamování vývozu jako společný určený orgán jménem všech určených vnitrostátních orgánů v úzké spolupráci a za konzultací s určenými vnitrosxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxánku 7;
b) předkládání oznámení o příslušných konečných regulačních opatřeních týkající se chemických látek, které jsou podle článku 10 způsobilé xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xe chemických látek, které nejsou způsobilé pro oznámení v rámci PIC, v souladu s článkem 11;
d) příjem informací od sekretariátu obecně.
Komise rovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxdinuje příspěvky Společenství ke všem technickým záležitostem souvisejícím s:
a) úmluvou;
b) přípravou konference smluvních stran zřízenou člxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx se vytvoří síť zpravodajů členských států, která se zabývá přípravou technických dokumentů, jako jsou pokyny pro rozhodování podle čl. 7 odst. 3 úmluvxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xmluvu.
Článek 6
Chemické látky, na které se vztahuje oznámení o vývozu, chemické látky, které jsou způsobilé pro oznámení v rámci PIC, a chemixxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxC a o postupu PIC, jsou uvedeny v příloze I.
2. Chemické látky v příloze I je možné zařadit do jedné nebo do několika ze tří skupin chemických látek, které xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx x x x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxny podrobné informace o identitě látky, o kategorii nebo podkategorii použití, na které se vztahuje omezení, o druhu omezení a v případě potřeby doplňuxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxnámení o vývozu podle článku 7, způsobilé pro oznámení v rámci PIC podle článku 10; v dané části jsou uvedeny podrobné informace o identitě látky a o kategxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxjící informace, zejména o požadavcích na oznámení o vývozu.
3. Seznamy uvedené v odstavci 2 jsou veřejnosti zpřístupněny elektronickými prostředxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx důsledku by mohly být uplatněny povinnosti označování podle směrnice 1999/45/ES bez ohledu na přítomnost jakýchkoli jiných látek, se použijí odstaxxx x xx xx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xx xxto látku začalo vztahovat toto nařízení, oznámí to určenému vnitrostátnímu orgánu členského státu, v němž je usazen, a to nejpozději třicet dní před očxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxzději patnáct dní před datem vývozu. Oznámení musí být v souladu s požadavky stanovenými v příloze II.
Určený vnitrostátní orgán ověří soulad informaxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxžející smluvní strany nebo příslušné orgány jiné dovážející země obdrží oznámení nejpozději patnáct dní před prvním zamýšleným vývozem chemické látxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxcí smluvní straně nebo jiné zemi.
Každé oznámení o vývozu se zaregistruje v databázi Komise a přidělí se mu vývozní referenční identifikační číslo a axxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxzešle určeným vnitrostátním orgánům členských států.
3. Jestliže Komise neobdrží od dovážející smluvní strany nebo jiné země potvrzení o přijetí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxe přiměřené úsilí, aby zajistila, že určený vnitrostátní orgán dovážející smluvní strany nebo příslušný orgán jiné dovážející země obdrží druhé oznáxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek nebo kdykoli se složení příslušného přípravku změní tak, že se v důsledku toho změní označení takového přípravku, se vydá nové oznámení o vývozu pxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xx x xxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxtliže se vývoz látky uskutečňuje v souvislosti s mimořádnou situací v dovážející smluvní straně nebo jiné zemi, kdy každé zdržení může ohrozit veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxadavků odstavců 2, 3 a 4.
6. Povinnosti stanovené v odstavcích 2, 3 a 4 zanikají, pokud jsou splněny tyto podmínky:
a) na chemickou látku se začal vzxxxxxxx xxxxxx xxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo nesouhlasí s dovozem dané chemické látky, a
c) sekretariát Komisi o odpovědi uvědomil a Komise ji předala členským státům.
První pododstavec xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxjící smluvní strany i nadále poskytovaly oznámení o vývozu.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxy nebo příslušný orgán jiné dovážející země upustil od požadavku oznamování vývozu chemické látky a
b) Komise tuto informaci obdržela od sekretariáxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxístupnila ji na internetu.
7. Komise, příslušné určené vnitrostátní orgány členských států a vývozci poskytnou na požádání dovážejícím smluvníx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxe platit správní poplatek za každé oznámení o vývozu a za každou podanou žádost o výslovný souhlas ve výši odpovídající jejich nákladům spojeným s prováxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x x x xxxxxx xxxxxx x x xxx xx xxxxx xx x x xx
xxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxých zemí
1. Oznámení o vývozu, které Komise obdrží od určeného vnitrostátního orgánu smluvní strany nebo příslušného orgánu jiné země o vývozu chemixxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy uvedené smluvní strany nebo jiné země, jsou zpřístupněna elektronickými prostředky prostřednictvím databáze spravované Komisí.
Komise potvrdí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxo státu, do kterého směřuje uvedený dovoz, obdrží kopii každého došlého oznámení spolu se všemi dostupnými informacemi. Ostatní členské státy mohou nx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxuvních stran nebo příslušných orgánů jiných zemí jakákoli oznámení o vývozu, neprodleně tato oznámení předají Komisi spolu se všemi dostupnými inforxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxích takové látky v koncentraci, v jejímž důsledku by mohly být uplatněny povinnosti označování podle směrnice 1999/45/ES bez ohledu na přítomnost jaxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xátky v koncentraci, v jejímž důsledku by mohly být uplatněny povinnosti označování podle směrnice 1999/45/ES bez ohledu na přítomnost jakýchkoli jixxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo obsažené v přípravcích nebo ve výrobcích), kterou dodal do jakékoli smluvní strany nebo jiné země během předcházejícího roku. Spolu s těmito infoxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xxxxx xovozce ve Společenství poskytne tytéž informace o množstvích dovezených do Společenství.
2. Na žádost Komise nebo určeného vnitrostátního orgánx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx stát poskytne Komisi každoročně souhrnné informace v souladu s přílohou III. Komise tyto informace shrne na úrovni Společenství a informace, které nexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxemických látek v rámci úmluvy
1. Komise písemně oznámí sekretariátu chemické látky, které jsou způsobilé pro oznámení v rámci PIC.
2. Pokud se dalšx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxříve po přijetí příslušného konečného regulačního opatření Společenství, kterým se chemická látka zakazuje nebo přísně omezuje, nejpozději 90 dní oxx xxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxx xxxxxání priorit pro oznamování Komise zohlední, zda je chemická látka již uvedena v části 3 přílohy I, dále rozsah, ve kterém je možno splnit požadavky na infxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xznámení v rámci PIC, ale informace nesplňují požadavky uvedené v příloze IV, zjištění vývozci nebo dovozci poskytnou Komisi na požádání a do 60 dní všecxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxmických látek.
5. Pokud se konečné regulační opatření oznámené podle odstavce 1 nebo 2 změní, Komise to co nejdříve po přijetí nového konečného reguxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxhny příslušné informace, které nebyly k dispozici v době, kdy bylo podáno původní oznámení podle odstavce 1 nebo 2.
6. Na žádost kterékoli smluvní stxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xa požádání poskytují Komisi nezbytnou pomoc při shromažďování údajů.
7. Komise neprodleně předá členským státům informace, které obdrží od sekrexxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxi státy zhodnotí potřebu navrhnout na úrovni Společenství opatření k zabránění veškerých nepřijatelných rizik pro zdraví člověka a životní prostředx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kterým se zakazují nebo přísně omezují chemické látky, poskytne Komisi příslušné informace. Komise zpřístupní tyto informace členským státům. Členxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx včetně zejména příslušných informací o svém vnitrostátním postoji k regulaci uvedené chemické látky. Předkládající členský stát po zvážení připomíxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
Článek 11
Informace poskytované sekretariátu o zakázaných nebo přísně omezených chemických látkách, které nejsou způsobilé pro oznámexx x xxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxt. 8 druhé odrážky, poskytne Komise sekretariátu informace o příslušných konečných regulačních opatřeních, aby mohly být tyto informace podle potřexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxenským státům veškeré pokyny pro rozhodování, které obdrží od sekretariátu.
V souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 24 odst. 2 přijme Komise rozhxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxmí co nejdříve toto rozhodnutí sekretariátu, nejpozději však devět měsíců ode dne, kdy byly sekretariátem rozeslány pokyny pro rozhodování.
Pokud xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x čl. 24 odst. 2 přezkoumá své rozhodnutí o dovozu a oznámí upravené rozhodnutí o dovozu sekretariátu.
2. V případě, že je chemická látka zakázána nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxhodnutí o dovozu.
3. Rozhodnutí o dovozu podle odstavce 1 se vztahuje na kategorii nebo kategorie uvedené pro tuto chemickou látku v pokynech pro rozhxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxoženo.
5. Každý určený vnitrostátní orgán ve Společenství zpřístupní rozhodnutí o dovozu podle odstavce 1 dotčeným osobám, na které se vztahuje jehx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zhodnotí potřebu navrhnout na úrovni Společenství opatření k zabránění jakýchkoli nepřijatelných rizik pro zdraví člověka a životní prostředí ve Spxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než jsou požadavky na oznámení o vývozu
1. Komise neprodleně předá členským státům a evropským průmyslovým svazům informace o chemických látkách, nx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxátům rovněž informace o každém případu neposkytnutí odpovědi podle čl. 10 odst. 2 úmluvy. Komise uchová všechny informace o rozhodnutích o dovozu, jimx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxo informace.
2. Komise přiřadí každé chemické látce uvedené v příloze I klasifikační kód podle kombinované nomenklatury Evropského společenství. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x kombinované nomenklatuře Evropského společenství týkajících se příslušných chemických látek.
3. Každý členský stát oznámí odpovědi předané Komxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxjpozději šest měsíců ode dne, kdy sekretariát poprvé informoval Komisi o takové odpovědi podle odstavce 1.
5. Komise a členské státy podle potřeby a nx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedené chemické látky.
6. Látky uvedené v části 2 nebo 3 přílohy I nebo přípravky obsahující tyto látky v koncentraci, v jejímž důsledku by mohly býx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxěna jedna z těchto podmínek:
a) vývozce si vyžádal a obdržel výslovný souhlas s dovozem prostřednictvím svého určeného vnitrostátního orgánu a po koxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
b) v případě chemických látek uvedených v části 3 přílohy I, uvede poslední oběžník vydaný sekretariátem podle odstavce 1, že dovážející smluvní strxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxn vývozce po konzultaci s Komisí a případ od případu rozhodnout, že se výslovný souhlas nepožaduje, pokud byla v době dovozu do dotyčné země OECD na chemixxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxe nebo určený vnitrostátní orgán vývozce neobdržely odpověď na svou žádost do 30 dní, zašle Komise upomínku. Pokud během dalších 30 dní stále není odpovxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vývozce po konzultaci s Komisí a případ od případu rozhodnout, že se vývoz může uskutečnit, pokud po vynaložení veškerého přiměřeného úsilí nebyla obdxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dovážející země o tom, že na chemickou látku byla vydána licence, je registrována nebo povolena.
Při rozhodování o vývozu chemických látek uvedených x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo jiné zemi na zdraví člověka a životní prostředí.
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po konzultaci s dotyčnými členskými státy takto:
a) v případě každého výslovného souhlasu obdrženého podle odst. 6 písm. a) se nový výslovný souhlas xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxdržena odpověď na žádost, platí výjimka podle odstavce 7 maximálně po dobu dvanácti měsíců a po jejím uplynutí se požaduje výslovný souhlas.
V případxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxovný souhlas po dobu dodatečných dvanácti měsíců.
Veškeré nové žádosti se podávají prostřednictvím Komise.
9. Komise registruje ve své databáxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxrenční identifikační číslo výslovného souhlasu, každý souhlas a výjimka se zapíší na seznam se všemi příslušnými informacemi o jakýchkoli dodatečnýxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx později než šest měsíců před datem ukončení své použitelnosti, jestliže takové datum existuje nebo může být odvozeno z data výroby, pokud tomu nebrání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xnížit riziko vytváření zastaralých zásob.
11. Při vývozu pesticidů vývozci zajistí, aby označení obsahovalo zvláštní informace o podmínkách sklaxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxy v souladu s normami čistoty stanovenými v právních předpisech Společenství.
Článek 14
Vývoz některých chemických látek a výrobků obsahujxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxncentraci, v jejímž důsledku by mohly být uplatněny povinnosti označování podle směrnice 1999/45/ES bez ohledu na přítomnost jakýchkoli jiných látxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxo z důvodů ochrany zdraví člověka a životního prostředí, se nesmějí vyvážet.
Článek 15
Informace o tranzitní přepravě
1. Smluvní strany úmxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xmluvní stranou prostřednictvím sekretariátu uvedeny v příloze VI.
2. Jestliže je chemická látka uvedená v části 3 přílohy I přepravována přes území xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxormace požadované dotyčnou smluvní stranou úmluvy v souladu s přílohou VI nejpozději 30 dní před tím, než se uskuteční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxmisi informace získané od vývozce podle odstavce 2, včetně všech dostupných doplňujících informací.
4. Komise předá informace obdržené podle odstxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xejpozději patnáct dní před první tranzitní přepravou a před každou následující tranzitní přepravou.
Článek 16
Informace, které musí být přxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxné ve směrnici 67/548/EHS, směrnici 1999/45/ES, směrnici 91/414/EHS a směrnici 98/8/ES nebo v jakémkoli jiném zvláštním právním předpisu Společexxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxodních norem.
2. V případě potřeby se na štítku uvede datum ukončení použitelnosti a datum výroby chemických látek uvedených v odstavci 1 nebo v přílxxx x x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxdy (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a o zřízení Evropské agentury pxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxce na štítku a v bezpečnostním listu se uvádějí, pokud je to možné, v úředních jazycích nebo v jednom či více hlavních jazycích země určení nebo oblasti přxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxny, např. celní orgány odpovědné za kontrolu dovozu a vývozu chemických látek uvedených v příloze I, pokud tak již neučinil před vstupem tohoto nařízenx x xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx zahrne do svých pravidelných zpráv o fungování postupů podle čl. 21 odst. 1 podrobnosti o činnostech těchto svých orgánů v tomto ohledu.
2. Vývozci vx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xdst. 5 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [24], uvedou příslušná referenční identifikačnx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx x xxx xx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto ustanovení. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Pokud tak již neučinily před vstupem tohoto nařízení v platnost, oznámí členské stxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx všechny informace o sankcích.
Článek 19
Výměna informací
1. Komise a členské státy podle potřeby usnadní poskytování vědeckých, techxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxologických a bezpečnostních.
Komise s podporou členských států, pokud to je nezbytné, zajistí podle potřeby:
a) poskytování veřejně dostupných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxnictvím sekretariátu, o takových opatřeních, které podstatně omezují jeden nebo více způsobů používání chemické látky.
2. Komise a členské státx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení, nepovažují se za důvěrné, aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k infoxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxch podle čl. 16 odst. 3;
c) datum ukončení použitelnosti chemické látky;
d) datum výroby chemické látky;
e) informace o preventivních opatřenícxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxch zkoušek;
g) informace o nakládání s obaly po odstranění chemických látek.
Komise na základě příspěvků členských států pravidelně připravuje sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxřeb rozvojových zemí a zemí v procesu hospodářské transformace, spolupracují na podpoře technické pomoci, včetně odborné přípravy, pro rozvoj infraxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xe zaměří, s cílem umožnit těmto zemím provádět úmluvu, zejména na poskytování technických informací o chemických látkách, na podporu výměny odborníkxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxezpečných pesticidních xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxé Mezivládním forem pro chemickou bezpečnost tím, že budou poskytovat informace o projektech, které podporují nebo financují, za účelem zlepšení nakxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxory nevládním organizacím.
Článek 21
Sledování a podávání zpráv
1. Členské státy pravidelně předkládají Komisi informace o fungování pxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu o provádění činností uvedených v tomto nařízení, za něž je odpovědná, a zahrne ji do souhrnné zprávy, která shrne informace poskytnuté členskýmx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxnuté podle odstavců 1 a 2, dodrží členské státy a Komise příslušné povinnosti týkající se ochrany důvěrnosti údajů a vlastnických práv k nim.
Čláxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek v příloze I.
2. Při určování toho, zda konečné regulační opatření na úrovni Společenství znamená zákaz nebo přísné omezení, se účinek opatření xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxuje chemickou látku ve kterékoli z těchto podkategorií, zahrne se do části 1 přílohy I.
Při určování toho, zda konečné regulační opatření na úrovni Spoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxje na úrovni kategorií "pesticidy" a "průmyslové chemické látky". Jestliže regulační opatření zakazuje nebo přísně omezuje použití chemické látky v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx záznamů bude přijato bez zbytečného odkladu.
4. Následující opatření, jež mají za účel změnu jiných než podstatných prvků tohoto nařízení, se přixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxce 2 po přijetí konečného regulačního opatření na úrovni Společenství;
b) opatření, kterými se zahrnují chemické látky, na které se vztahuje nařízexx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxy, jež na úrovni Společenství již podléhají zákazu vývozu, do části 2 přílohy V;
e) změny příloh II, III, IV a VI;
f) změny stávajících záznamů v příloxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxdodenního používání tohoto nařízení.
Technické pokyny budou zveřejněny v řadě "C" Úředního věstníku Evropské unie.
Článek 24
Výbor
1. xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxx/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 zmíněného rozhodnutí.
3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxS) č. 304/2003 se považují za odkazy na toto nařízení.
Článek 26
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášenx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Ve Štrasburku dne 17. června 2008.
Za Evropský parlament
předseda
H.-G. Pöttering
Za Rxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:204:0001:0035:CS:PDF
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxečných látek (Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES (Úř. věst. L 396, 30.1xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xe klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1.) Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1907/20xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx6, s. 1).
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx).
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx.11.2007, s. 1).
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.