31967L0548

o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (122)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (5)
... další položky
Články a jiné dokumenty (15)
... další položky
xxxxxxxx
xxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxek
(67/548/EHS)
RADA EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejméxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho a sociálního výboru [2],
vzhledem k tomu, že jakákoliv pravidla týkající se uvádění nebezpečných látek a přípravků na trh musí mít za cíl ochranu vexxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxátů o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků brání obchodu s těmito látkami a přípravky v rámci Společenství a tím přímo ovlivxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních předpisů o klasifikaci, balení a označování;
vzhledem k tomu, že s ohledem na přípravné práce, které ještě mají být provedeny, se sbližováxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxch látkách;
vzhledem k tomu, že by s ohledem na rozsah této oblasti a mnoho podrobných opatření, která budou zapotřebí pro sblížení všech předpisů o nexxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxdějších směrnicích řešit sbližování předpisů o použití těchto nebezpečných látek a přípravků, pokud se zjistí, že rozdíly mezi těmito předpisy přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxdotýká používání ustanovení článků 31 a 32 Smlouvy;
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
Článek 1
1. Účelem této směrnice je sblížení právních a správnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx
x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxátech Společenství.
2. Tato směrnice neovlivňuje ustanovení vztahující se na:
a) léčivé přípravky, omamné látky a radioaktivní látky;
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xměrnice se nevztahuje na nebezpečné látky vyvážené do třetích zemí.
4. Články 5 až 7 této směrnice se nevztahují na kontejnery pro plyny, které jsou stxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxčeniny v přirozeném stavu nebo průmyslově vyrobené;
b) "přípravky"
rozumějí směsi nebo roztoky tvořené dvěma nebo více látkami.
2. Ve smyxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxější na náraz nebo tření než dinitrobenzen;
b) oxidující:
látky a přípravky, které vedou při styku s jinými látkami, zejména hořlavými, ke vzniku vxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx bez použití energie, nebo
- pevné látky a přípravky, které se mohou snadno vznítit po krátkém styku se zdrojem vznícení a které pokračují v hoření nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx
x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx které jsou hořlavé ve vzduchu při běžném tlaku, nebo
- látky a přípravky, které při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx x xx xxx
xx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxeré když jsou vdechovány nebo požity nebo když proniknou pokožkou, mohou vyvolat vážná akutní nebo chronická zdravotní rizika, a dokonce smrt;
f) zxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;
g) žíravé:
látky a přípravky, které mohou při styku s živými tkáněmi tyto tkáně zničit,
h) dráždivé:
látky nebo přípravky, které nejsou žíravx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxek podle největší míry nebezpečnosti a specifické povahy rizik je založena na kategoriích stanovených v článku 2.
Článek 4
Příloha x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxzbytná opatření k tomu, aby zajistily, že nebezpečné látky nemohou být uvedeny na trh, pokud pevnost a nepropustnost jejich obalu nesplňuje následujíxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxiv ztrátě obsahu; tento požadavek se neuplatňuje tam, kde jsou předepsána zvláštní bezpečnostní zařízení;
2. Materiály tvořící obal a uzávěry nesmxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx se zajistilo, že se neuvolní a bezpečně odolají běžným tlakům a napětím při manipulaci.
Článek 6
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, axx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxt označeny:
- názvem látky,
- původem látky,
- symbolem nebezpečnosti a označením nebezpečnosti spojeným s použitím látky,
- odkazem na zvlášxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxhrnovat jméno a adresu výrobce, distributora nebo dovozce;
c) musí být použity tyto symboly a označení nebezpečnosti:
— výbušné:        vybuchující xxxxx xxx
x xxxxxxxxxx       xxxxxx xxx xxxxxx xxx
x xxxxx xxxxxxxx     xxxxxx xxx
x xxxxxxxx        xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx    xxxxxxxxxejský kříž (Xn)
— žíravé:        symbol ukazující škodlivé účinky kyseliny (C)
— dráždivé:       svatoondřejský kříž (Xi)
Symboly musí být v souladu se sxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx být popsána jednou nebo více standardními větami, které, v souladu s odkazy uvedenými v seznamu v příloze I, jsou uvedeny v příloze III této směrnice.
xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx v příloze I, převezme z přílohy IV této směrnice.
Článek 7
xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxzontálně přečíst, když je obal postaven běžným způsobem. Rozměry štítku nesmějí být menší, než je normalizovaný formát A8 (52 × 74 mm), není však povinnxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xovrch štítku musí být připevněn bezprostředně k obalu látky.
2. Štítek se nevyžaduje tam, kde jsou podrobnosti jasně vytištěny na běžném obalu, jak jx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxmboly a označení nebezpečnosti a odkazy na zvláštní rizika jsou dostatečně nápadné.
4. Členské státy mohou podmínit uvedení nebezpečných látek na txx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xudou považovány za splněné, pokud je obal přepravován se štítkem v souladu s přepravními pokyny a pokud tento štítek zobrazuje odpovídající symbol staxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxit, aby označení požadované v článku 6 bylo upevněno nějakým jiným vhodným způsobem na obalech příliš malých na to, aby umožnily označení v souladu s čl. x xxxxx x xxxx xx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxým jiným způsobem, pokud obsahují tak malá množství, že nehrozí nebezpečí pro pracovníky ani ostatní osoby.
Článek 9
Členské státy sdělí Koxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro dosažení souladu s touto směrnicí a budou je uplatňovat nejpozději od 1. ledna 1970.
Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Článek 11
Tato směxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Viz směrnice Komise 93/72/EHS, Úř. věst. L 258, 16.10.1993, s. 29.
PŘÍLOHA II
Symboly a označení nebezpečnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxxxx xx xxx
xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxh s nebezpečnými látkami a přípravky
Viz směrnice Komise 2001/59/ES, Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 81.
PŘÍLOHA IV
Standardní pokyny pro bezpečné zaxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.