31999L0045

o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spolexxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),
(1) vzhledem k tomu, že směrnice Rady 88/379/EHS ze dne 7. června 1988 o sbližování právních a správních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxách by zmíněná směrnice měla být z důvodů jasnosti přepracována;
(2) vzhledem k tomu, že navzdory opatření Společenství vykazují pravidla používaná x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vytvářejí nerovné podmínky soutěže a přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu; že je proto nezbytné odstranit tuto překážku obchodu sblížením příslxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vytváření a fungování vnitřního trhu musí přijmout jako základ vysokou úroveň ochrany s ohledem na zdraví, bezpečnost a ochranu člověka a životního prxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxem práce nebo při zájmových činnostech, ochranu spotřebitelů a životního prostředí;
(4) vzhledem k tomu, že obaly obsahující některé kategorie nebexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxahami nebezpečí; že některé přípravky, které nepatří do těchto kategorií nebezpečnosti, mohou přesto, vzhledem ke svému složení, představovat pro dxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxvky prodávané v plynné formě stanovit koncentrační limity vyjádřené v objemových procentech;
(6) vzhledem k tomu, že tato směrnice obsahuje zvláštnx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxněž nezbytné zavést zvláštní ustanovení o označování některých přípravků, které mohou představovat pro uživatele nebezpečí, i když nejsou nebezpečxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxvání právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (5); že dne 27. dubna 1993 Komise přijala směrnixx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xlasifikaci a označování látek nebezpečných pro životní prostředí spolu s příslušnými symboly, označením nebezpečí, větami označujícími riziko a bexxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xterá budou brát v úvahu jejich vlivy na životní prostředí, a že je proto nutné zavést metodu posouzení nebezpečnosti daného přípravku pro životní prostxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xočet zvířat používaných pro pokusy by se měl snížit na minimum v souladu s ustanoveními směrnice Rady 86/609/EHS ze dne 24. listopadu 1986 o sbližování pxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vymezuje, že pokus se nesmí provádět, pokud je přijatelně a prakticky dostupná jiná vědecky uznávaná metoda získání hledaných výsledků, při které se nxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxedky již známé, a neukládá žádnou povinnost provádět další pokusy na zvířatech;
(9) vzhledem k tomu, že je nutné definovat, jaké lidské zkušenosti by sx xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxarací a pokyny OECD pro správnou klinickou praxi;
(10) vzhledem k tomu, že charakteristiky slitin jsou takové, že není možno přesně stanovit jejich vlxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxní chemické vlastnosti; že Komise v rámci konzultací s členskými státy přezkoumá tuto potřebu a předloží v případě potřeby návrh před datem pro provedexx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x6. června 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (pesticidů) (2x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxění přípravků na ochranu rostlin na trh (3);
(12) vzhledem k tomu, že směrnice 91/414/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění bioxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxací postup na základě dokumentace předložené žadatelem a posouzení provedeného příslušným orgánem každého členského státu; že tento schvalovací poxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxxo součást jasného a průhledného informačního procesu klasifikovat a označovat přípravky na ochranu rostlin podle ustanovení této směrnice a rovněž pxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu úroveň ochrany požadovanou jak touto směrnicí, tak směrnicí 91/414/EHS; že dále musí být pro přípravky na ochranu rostlin zavedeny bezpečnostní lisxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxjimkách nebo specifických ustanoveních tam, kde je možno prokázat, že celkový dopad přípravků daného typu na životní prostředí je menší než dopad odpoxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxých nebo pyrotechnických účinků představovat nebezpečí pro zdraví vzhledem k jejich chemickému složení; že je proto nutné tyto látky v rámci průhlednxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxními pravidly pro přepravu nebezpečného zboží;
(15) vzhledem k tomu, že je třeba vzít v úvahu, že pro některé přípravky, které mohou představovat nebexxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxé přípravky zahrnovala;
(16) vzhledem k tomu, že označení je pro uživatele nebezpečného přípravku základním nástrojem pro poskytnutí počáteční zákxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxný profesionálním uživatelům, jak je stanoveno ve směrnici Komise 91/155/EHS ze dne 5. března 1991, kterou se k provedení článku 10 směrnice 88/379/EHx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxré jsou odpovědné za poskytování informací pouze pro lékařské účely jak preventivní, tak léčebné;
(17) vzhledem k tomu, že na základě informací, kterx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx zprávu o zkušenostech se současným celkovým přístupem k označování nebezpečných přípravků a zejména o jeho chápání a používání uživateli, o zkušenosxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx) vzhledem k tomu, že je nutné požadovat bezpečnostní listy, které poskytují odpovídající informace o nebezpečích pro člověka a životní prostředí vyvxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxbo mají stanoven expoziční limit Společenství; že Komise na základě informací poskytnutých členskými státy posoudí směrnici 91/155/EHS a předloží v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xodle této směrnice je vhodné dovolit členským státům umožňovat určité odchylky v označování tam, kde je obal příliš malý nebo jinak nevhodný pro označoxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxípadech by se mělo rovněž uvažovat o sbližování příslušných předpisů na úrovni Společenství; že Komise bude zjišťovat potřebu harmonizace a v případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxtém, který umožní osobě odpovědné za uvedení přípravku na trh požadovat utajení takových látek;
(21) vzhledem k tomu, že ustanovení této směrnice se bxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xouladu s cíli trvale udržitelného rozvoje stanoveného v kapitole 19 programu 21 konference UNCED konané v červnu 1992 v Rio de Janeiru;
(22) vzhledem k xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xesmí ovlivnit povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v příloze VIII do vnitrostátních právních předpisů a pro jexxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro zrušení směrnic uvedených v příloze VIII pro Rakousko, Finsko a Švédsko tak, aby se vzala v úvahu současná úroveň jejich právních předpisů, zvláště xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xrávních a správních předpisů členských států týkajících se:
— klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků a
— sbližování specifickýcx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxkud jsou takové přípravky uváděny na trh členských států.
2. Tato směrnice se vztahuje na přípravky, které:
— obsahují alespoň jednu látku nebezpečnxx xx xxxxxx xxxxxx x
x
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx,
— v článku 10 a definovaná v příloze V a
— v článku 14
se vztahují rovněž na přípravky, které se nepovažují za nebezpečné ve smyslu článků 5, 6 nebo 7, ale xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxnačování a bezpečnostních listech na přípravky na ochranu rostlin.
5. Tato směrnice se nevztahuje na následující přípravky v konečném stavu, které jxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxtředky definované směrnicí 76/768/EHS (2);
c) směsi látek, které jsou ve formě odpadu zahrnuty ve směrnicích 75/442/EHS (3) a 78/319/EHS (4);
d) poxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx invazní nebo se používají v přímém fyzickém styku s lidským tělem, pokud opatření Společenství zavede ustanovení o klasifikaci a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx
x přepravu nebezpečných přípravků po železnici, silnici, vnitrozemských vodních cestách, po moři nebo letecky,
— přípravky v tranzitu, které jsou pox xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxí chemické prvky nebo jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním procesem včetně všech přídatných látek nutných k uchování stability vxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxbo změny jejího složení;
b) „přípravky“ rozumějí směsi nebo roztoky složené ze dvou nebo více látek;
c) „polymerem“ rozumí látka, která se skládá z moxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tři monomerní jednotky, které jsou kovalentně vázány alespoň k jedné jiné monomerní jednotce nebo jinému reaktantu, a obsahuje méně než prostou hmotnxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxekulární hmotnosti jsou primárně způsobeny rozdíly v počtu monomerních jednotek. V souvislosti s touto definicí se „monomerní jednotkou“ rozumí reaxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxly této směrnice považuje za uvádění na trh;
f) „vědeckým výzkumem a vývojem“ rozumí vědecké experimenty, analýzy nebo chemický výzkum prováděný za kxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxcí se vývoje výrobku;
g) „aplikovaným výzkumem a vývojem“ rozumí další vývoj látky, v jehož průběhu se používají poloprovozní a výrobní zkoušky k ověřxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxe všechny chemické látky, o kterých se usuzuje, že byly na trhu Společenství dne 18. září 1981.
2. Ve smyslu této směrnice se rozumějí „nebezpečnými“ tyxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxupu vzdušného kyslíku, přičemž rychle uvolňují plyny, a které za definovaných zkušebních podmínek detonují, rychle deflagrují nebo po zahřátí vybucxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxyku s jinými látkami, zejména hořlavými;
c) extrémně hořlavé látky a přípravky: kapalné látky a přípravky, které mají extrémně nízký bod vzplanutí a nxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
x xátky a přípravky, které se mohou zahřívat a nakonec se vznítí xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxku se zdrojem zapálení a které pokračují v hoření nebo shoří po jeho odstranění, nebo
— kapalné látky a přípravky, které mají velmi nízký bod vzplanutí, xxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxípravky: kapalné látky a přípravky, které mají nízký bod vzplanutí;
f) vysoce toxické látky a přípravky: látky a přípravky, které při vdechnutí, požixx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při absorpci kůží v malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví;
h) zdrxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxškození zdraví;
i) žíravé látky a přípravky: látky a přípravky, které mohou zničit živé tkáně při styku s nimi;
j) dráždivé látky a přípravky: látky a pxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xátky a přípravky: látky a přípravky, které jsou schopné při vdechování nebo při průniku kůží vyvolat hypersenzibilizující reakci, takže při další expxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou vyvolat rakovinu nebo zvýšit její rozsah;
m) mutagenní látky a přípravky: látky a přípravky, které při vdechnxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxodukci: látky a přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou vyvolat nebo zvýšit rozsah nedědičných nepříznivých účinků na potoxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxdí: látky a přípravky, které při vstupu do životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo pozdější nebezpečí pro jednu nebo víxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxvení:
— fyzikálně-chemických vlastností,
— vlastností ovlivňujících zdraví,
— vlastností ovlivňujících životní prostředí.
Tyto rozdílné vlaxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxny na trh.
2. Jestliže se provádí stanovení nebezpečných vlastností v souladu s články 5, 6 a 7, musí se brát v úvahu, v souladu s ustanoveními uvedenými v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxeny prozatímně osobou odpovědnou za uvedení na trh v souladu s článkem 6 směrnice 67/548/EHS,
— jsou klasifikovány a označeny v souladu s článkem 7 směrxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 13 směrnice 67/548/EHS.
3. Pro přípravky, na které se vztahuje tato směrnice, je třeba brát v úvahu nebezpečné látky uvedené v odstavci 2, kterx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxtky, pokud jejich koncentrace je rovna koncentraci definované v následující tabulce nebo je vyšší, pokud nejsou uvedeny nižší hodnoty v příloze I směrxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxěrnice.
|--------------------+--------------------+--------------------+
|   Kategorie   | Koncentrace, která se bere v úvahu pro |
|  nebezpečnoxxx  x                     x
x    xxxxx    x                     x
x          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x          x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx x  x
x          x xxxxxx       x xxxxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------+--------------------+
| Vysoce toxické   | >= 0,02      | >= 0,1       |
|--------------------+--------------------+---------xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx      x xxxxx xxxx      x xxxxx xxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx    x xxxxx xxxx      x >= 0,1       |
| Kategorie 1 nebo 2 |          |          |
|--------------------+--------------------+--------------------+
| Mutagenní     | >= 0,02      | >= 0,1       |
| Kategxxxx x xxxx x x          x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx    x xxxxx xxxx      x xxxxx xxx       x
x xxxxxxxxxx     x          x          x
x xxxxxorie 1 nebo 2 |          |          |
|--------------------+--------------------+--------------------+
| Zdraví škodlivé  | >= 0,2       | >=1        |
|------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx       x xxxxx xxxx      x xxxxxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----+
| Dráždivé      | >= 0,2       | >=1        |
|--------------------+--------------------+--------------------+
| Senzibilizující  | >= 0,2       | >=1        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx    x xxxxx xxx       x xxxxxx        x
x xxxxxxxxx x    x          x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx--+--------------------+--------------------+
| Mutagenní     | >= 0,2       | >=1        |
| Kategorie 3    |          |          |
|--------------------+--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx    x xxxxx xxx       x xxxxxx        x
x xxxxxxxxxx     x          x          x
x xxxxxxxxx x    x          x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------+
| Nebezpečné pro   |          | >= xxx       x
x xxxxxxx xxxxxxxxx x          x          x
x x         x          x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx   x xxxxx xxx       x xxxxx xxx       x
x xzon v životním  |          |          |
| prostředí     |          |          |
|--------------------+--------------------+--------------------+
| Nebezpečné pro   |          | >=1        |
| životní prostxxxx x          x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxe nebezpečných přípravků podle stupně a specifické povahy nebezpečnosti je založena na kategoriích nebezpečnosti uvedených v článku 2.
2. Obecné záxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xlternativní kritéria uvedená v článcích 5, 6, 7 nebo 10 a příslušných přílohách této směrnice.
Článek 5
Hodnocení nebezpečnosti vyplývající z fyzixxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxlněchemických vlastností přípravku nezbytných pro příslušnou klasifikaci a označení v souladu s kritérii uvedenými v příloze VI směrnice 67/548/EHx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxě hořlavých, vysoce hořlavých nebo hořlavých vlastností v případě, že:
— žádná ze složek nemá takové vlastnosti a na základě informací dostupných výrxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx že nové hodnocení jeho nebezpečnosti nepovede ke změně klasifikace,
— přípravky uvedené na trh ve formě aerosolů splňují ustanovení článku 9a směrnixx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxpočetní metody v části B přílohy I této směrnice.
4. Některé výjimky z použití metod uvedených v části A přílohy V směrnice 67/548/EHS jsou uvedeny v čásxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xodnotí pomocí stanovení fyzikálně-chemických vlastností přípravků nezbytných pro příslušnou klasifikaci v souladu s kritérii uvedenými v příloze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxárodně uznané metody v souladu s přílohami II a III směrnice 91/414/EHS.
Článek 6
Hodnocení nebezpečnosti pro zdraví
1. Nebezpečnost přípravku prx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xritérii uvedenými v příloze VI směrnice 67/548/EHS. Tyto vlastnosti se určí pomocí metod uvedených v části B přílohy V směrnice 67/548/EHS, pokud nejsxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxou dotčeny požadavky směrnice 91/414/EHS, pouze v případě, že osoba odpovědná za uvedení přípravku na trh může vědecky prokázat, že toxikologické vlaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxt metody uvedené v odst. 1 písm. b) za předpokladu, že jsou zdůvodněny nebo výslovně povoleny podle článku 12 směrnice 86/609/EHS.
Pokud se toxikologixxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxaxe uvedenými ve směrnici Rady 87/18/EHS ze dne 18. prosince 1986 o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se používání zásad správné laxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx xxxrnice.
Při dodržení ustanovení odstavce 3, jestliže byla toxikologická vlastnost stanovena na základě obou metod uvedených v odst. 1 písm. a) a b), poxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxckých pro reprodukci, pro něž se použije pouze metoda uvedená v odst. 1 písm. a).
Všechny toxikologické vlastnosti přípravku, které nebyly hodnoceny xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xx xx xxxikologické účinky na člověka, zjištěné na základě epidemiologických studií, vědecky ověřených případových studií specifikovaných v příloze VI smxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, liší od účinků získaných použitím metod uvedených v odstavci 1, potom se přípravek klasifikuje podle jeho účinků na člověka,
— že by konvenční hodnocxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xx xonvenční hodnocení přecenilo toxikologickou nebezpečnost vzhledem k účinkům, např. antagonismu, musí se tyto účinky brát v úvahu při klasifikaci přxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx, se provádí nové hodnocení nebezpečnosti pro zdraví metodami uvedenými v odst. 1 písm. a) nebo odst. 1 písm. b), pokud
— výrobce provede změny ve složenx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxto tabulkou:
|------------------------------------+---------------------------------+
| Výchozí rozmezí koncentrace složky | Přípustná zmxxx xx xxxxxxx   x
x                  x xxxxxxxxxxx xxxxxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxx x              x x x xx x            x
xxxxxx-------------------------------+---------------------------------+
x xxxx xxx xxxxx xx x           x x x xx x            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxx xx x            x x x xx x            x
xxxxxxxxxxx--------------------------+---------------------------------+
| > 25 <= 100 %           | + - 5 %             |
|------------------------------------+-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxslu definic uvedených v článku 2.
Toto nové hodnocení se použije, pokud nelze věrohodně vědecky zdůvodnit, že nové hodnocení nebezpečnosti nezpůsobx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xebo několika z těchto postupů:
a) konvenční metodou popsanou v příloze III této směrnice;
b) stanovením nebezpečných vlastností přípravku pro živoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xetod uvedených v části C přílohy V směrnice 67/548/EHS, pokud nejsou přijatelné v případě přípravků na ochranu rostlin jiné mezinárodně uznávané metoxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxí zkušebních metod popsány v části C přílohy III této směrnice.
2. Pokud se ekotoxikologická vlastnost stanovuje pro získání údajů jednou z metod uvedxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxími směrnice 86/609/EHS.
Tam, kde byla nebezpečnost pro životní prostředí hodnocena v souladu s oběma zmíněnými postupy, použijí se pro klasifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, klasifikované v souladu s metodou uvedenou v odst. 1 písm. b), se provádí nové hodnocení nebezpečnosti pro životní prostředí buď metodou uvedenou v odxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxčných složek, vyjádřené v hmotnostních nebo objemových procentech, které jsou v souladu s touto tabulkou:
|-----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx   x
x                  x xxxxxxxxxxx xxxxxx       x
xxxxxxxxxxxxxxx----------------------+---------------------------------+
| <= 2,5 %              | + - 30 %            |
|------------------------------------+----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxxxx xx x           x x x xx x            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxx xx x            | + - 10 %            |
|------------------------------------+---------------------------------+
| > 25 <= 100 %           | + - 5 %             |
|--------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxt, že nové hodnocení nebezpečnosti nezpůsobí změnu klasifikace.
Článek 8
Závazky a povinnosti členských států
1. Členské státy přijmou veškerá nxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x. Pro zajištění souladu s touto směrnicí mohou příslušné orgány členských států požadovat informace o složení přípravku a všechny ostatní souvisejícx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxni za uvedení přípravku na trh, uchovávají pro potřebu příslušných orgánů členských států:
— údaje použité pro klasifikaci a označování přípravku,
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx A přílohy IX směrnice 67/548/EHS,
— údaje použité pro vypracování bezpečnostního listu podle článku 14.
4. Členské státy a Komise si vymění informacx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxice.
Článek 9
Balení
1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že:
1.1 přípravky ve smyslu čl. 1 odst. 2 a přípravky, na něx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxván tak, aby jeho obsah nemohl uniknout; tento požadavek neplatí tam, kde jsou předepsány speciální bezpečnostní prostředky,
— materiály, které tvoxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxx x xxxxxxx xxxx xxt všude silné a pevné, aby bylo zajištěno, že se neuvolní a bezpečně odolají napětím a deformacím při zacházení,
— obaly vybavené vyměnitelnými uzávěrx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx na něž se vztahuje příloha IV podle čl. 1 odst. 3, nabízené nebo prodávané široké veřejnosti nesmějí mít:
— tvar ani grafickou úpravu, které pravděpodoxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxo lékařské nebo kosmetické přípravky;
1.3 obaly, které obsahují některé přípravky nabízené nebo prodávané široké veřejnosti, na něž se vztahuje příxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
2. Balení přípravků se považuje za vyhovující požadavkům první, druhé a třetí odrážky odstavce 1.1, jestliže je v souladu s požadavky na přepravu zbožx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní, aby zajistily, že:
a) přípravky ve smyslu čl. 1 odst. 2 nemohou být uvedeny na trh, pokud označení na jejich obalu nesplňuje požadavky tohoto článku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxení na jejich obalu nesplňuje požadavky odstavců 2.1 a 2.2 a specifická ustanovení části B a C přílohy V.
1.2 Pokud se týká přípravků na ochranu rostlin, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxní, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.“
Toto označení se použije, aniž jsou dotčeny informace požadované v souladu s článkem xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxpravku;
2.2 jméno, úplná adresa a telefonní číslo osoby usazené ve Společenství, která je odpovědná za uvedení přípravku na trh, bez ohledu na to, zda jx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx přípravky klasifikované T+, T, X
n
v souladu s článkem 6 se musí brát v úvahu pouze látky T+, T, X
n
přítomné v koncentracích, které se rovnají nejnižšímu xxxxxx xxxxxx x
x
x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedeny, použijí se limity uvedené v části B přílohy II této směrnice;
2.3.2 pro přípravky klasifikované C v souladu s článkem 6 se musí brát v úvahu pouzx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x
x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xyšší než tento limit nebo, v případě, že nejsou takové limity uvedeny, použijí se limity uvedené v části B přílohy II této směrnice;
2.3.3 na štítku musí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxorie 1, 2 nebo 3,
— mutagenní, kategorie 1, 2 nebo 3,
— toxický pro reprodukci, kategorie 1, 2 nebo 3,
— vysoce toxický, toxický nebo zdraví škodlivý vzhxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxnzibilizující.
Název xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx žádný odpovídající název není v této příloze uveden.
2.3.4 V důsledku výše uvedených ustanovení se na štítku nemusí uvádět název jakékoliv látky, ktexx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxo 2.3.3:
— výbušný,
— oxidující,
— extrémně hořlavý,
— vysoce hořlavý,
— hořlavý,
— dráždivý,
— nebezpečný pro životní prostředí.
2.3.5 Pro idexxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxí zpravidla názvy maximálně čtyř chemických látek. V některých případech může být zapotřebí uvést více než čtyři názvy chemických látek.
2.4 Symbol (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxku musí být v souladu se zněním uvedeným v přílohách II a VI směrnice 67/548/EHS a použijí se v souladu s hodnocením nebezpečnosti provedeným v souladu s pxxxxxxxx xx xx x xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxx xx xxxxxly C a X jsou nepovinné, pokud není uvedeno jinak v příloze I směrnice 67/548/EHS,
— C znamená, že symbol X je nepovinný,
— E znamená, že symboly F a O jsou nxxxxxxxxx
x x
x
xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxcí riziko (R věty)
Označení týkající se zvláštních rizik (R věty) musí být v souladu se zněním uvedeným v přílohách III a VI směrnice 67/548/EHS a přiřadx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxě šest R vět; pro tento účel se považují kombinované věty uvedené v příloze III směrnice 67/548/EHS za jednu větu. Avšak v případě, že je přípravek zařazex xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxadech může být zapotřebí více než šest R vět.
Standardní věty „extrémně hořlavý“ nebo „vysoce hořlavý“ se nemusí použít tam, kde popisují označení nebxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxím uvedeným v příloze IV a s přílohou VI směrnice 67/548/EHS a přiřadí se v souladu s výsledky hodnocení nebezpečnosti provedeného v souladu s přílohami xx xx x xxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxované věty uvedené v příloze IV směrnice 67/548/EHS za jednu větu. V některých případech může být zapotřebí více než šest S vět.
Tam, kde je fyzicky nemoxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxé přípravky klasifikované jako nebezpečné ve smyslu článku 7 se mohou stanovit, odchylně od odstavců 2.4, 2.5 a 2.6 tohoto článku, výjimky z některých uxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xouladu s postupem uvedeným v článku 20 tam, kde je možno prokázat menší dopad na životní prostředí. Tyto výjimky nebo specifická ustanovení jsou definoxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxavé, oxidující, dráždivé, s výjimkou přípravků s přiřazenou větou R41, nebo nebezpečné pro životní prostředí s přiřazeným symbolem N, není nutné uvádxx x xxxx xxxx x xxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx musí uvádět R věty, ale není nutné uvádět S věty.
5. Aniž je dotčen čl. 16 odst. 4 směrnice 91/414/EHS, nesmí se na obalu nebo označení jakéhokoliv přípraxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxení uvádějící, že přípravek není nebezpečný, nebo které může pravděpodobně vést k podcenění nebezpečí vyvolaného daným přípravkem.
Článek 11
Proxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xtranám obalu tak, aby bylo možno údaje číst ve vodorovné poloze, když je obal uložen běžným způsobem. Rozměry štítku jsou uvedeny v příloze VI směrnice 6xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxních informací.
2. Štítek se nepožaduje, pokud jsou údaje zřetelně uvedeny na samotném obalu tak, jak je uvedeno v odstavci 1.
3. Barva a provedení štíxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xlánku 10 musí zřetelně vystupovat z jeho pozadí a musí mít takovou velikost a uspořádání, aby byly snadno čitelné.
Specifická ustanovení týkající se pxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxuje tato směrnice, na trh použitím úředního jazyka nebo jazyků při jejich označování.
6. Pro účely této směrnice se považují požadavky na označování zx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxy pro přepravu nebezpečného zboží a vnitřní obal nebo obaly jsou označeny v souladu s touto směrnicí;
b) v případě jednoho obalu:
— pokud je takový obal xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xlánku 7 se navíc použije ustanovení čl. 10 odst. 2.4 s ohledem na danou vlastnost, pokud tak nebyla identifikována xx xxxxxxx xxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xříloze VI směrnice 67/548/EHS.
Pokud nebezpečné přípravky neopouštějí území členského státu, je možno povolit označování, které je v souladu s vnitxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxky 9, 10 a 11 se nepoužijí na výbušniny uváděné na trh pro získání výbušného nebo pyrotechnického účinku.
2. Na některé nebezpečné přípravky ve smyslu čxxxxx xx x x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxo riziko pro životní prostředí, se články 9, 10 a 11 nevztahují.
3. Členské státy rovněž mohou:
a) povolit, aby se označování požadované podle článku 1x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx článků 10 a 11, aby obaly nebezpečných přípravků, které jsou klasifikovány jako zdraví škodlivé, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, dráždivx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xro osoby, které s takovými přípravky zacházejí, nebo pro jiné osoby;
c) povolit odchylně od článků 10 a 11 pro přípravky klasifikované podle článku 7, axx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxliv nebezpečí pro životní prostředí;
d) povolit odchylně od článků 10 a 11, aby obaly nebezpečných přípravků, které nejsou zmíněny v písm. b) a c) výše, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxezpečí pro osoby, které s takovými přípravky zacházejí, nebo pro jiné osoby.
V případě, že se použije tento odstavec, není povoleno použití jiných symxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxký stát využije možnosti uvedené v odstavci 3, musí o tom neprodleně uvědomit Komisi a členské státy. V případě potřeby bude rozhodnuto o opatřeních v ráxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxkoliv ze široké veřejnosti uzavřít kupní smlouvu, aniž by měl před tím možnost vidět štítek přípravku, musí uvádět typ nebo typy nebezpečí označené na šxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxených na dálku (1).
Článek 14
Bezpečnostní list
1. Informace bezpečnostního listu jsou v zásadě určeny profesionálním uživatelům a musí jim umožňxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxtily, že:
a) osoba odpovědná za uvedení přípravku ve smyslu čl. 1 odst. 2 na trh poskytne bezpečnostní list;
b) osoba odpovědná za uvedení přípravku na xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxčné ve smyslu článků 5, 6 a 7, ale obsahujících v individuální koncentraci >= 1 % hmot. pro přípravky jiné než plynné a >= 0,2 % objem. pro plynné přípxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí limity Společenství pro pracovní prostředí.
2.2 Bezpečnostní list a jeho poskytování musí být v souladu s ustanoveními směrnice 91/155/EHS.
2.3 Nxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
Přede dnem uvedeným v čl. 22 odst. 1 se přijmou zejména změny nezbytné pro zohlednění ustanovení uvedených v odst. 2.1 písm. b).
2.4 Bezpečnostní lisx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx názvů
V případě, že osoba odpovědná za uvedení přípravku na trh může prokázat, že uvedení chemické identifikace látky, která je výlučně klasifikovanx xxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x0, nebo
— zdraví škodlivá nebo zdraví škodlivá v kombinaci s jednou nebo několika jinými vlastnostmi uvedenými v bodu 2.3.4 článku 10 představujícími xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx x ustanoveními přílohy VI povoleno uvádět tuto látku buď pomocí názvu, který identifikuje nejdůležitější funkční chemické skupiny, nebo pomocí alterxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxá za uvedení přípravku na trh přeje využít ustanovení o utajení, může o to požádat příslušný orgán členského státu, v kterém má být přípravek poprvé uvedxx xx xxxx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxslušný orgán může požadovat od osoby odpovědné za uvedení přípravku na trh další informace, jestliže se takové informace ukazují jako nezbytné pro posxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxvku na trh poskytne kopie tohoto rozhodnutí všem členským státům, ve kterých má v úmyslu uvést přípravek na trh.
S utajovanými informacemi poskytnutýxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xovažují za nezbytné pro zajištění ochrany pracovníků při používání příslušných nebezpečných přípravků za předpokladu, že to neznamená úpravu klasixxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkajících se zdraví
Členské státy určí orgán nebo orgány odpovědné za přijímání informací, včetně chemického složení, které se týkají přípravků uvádxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxou nezbytná opatření, aby zajistily, že určené orgány poskytnou všechny požadované záruky pro zachování utajení obdržených informací. Takové inforxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxenské státy zajistí, aby informace nebyly použity pro jiné účely.
Členské státy zajistí, aby určené orgány měly k dispozici všechny informace požadoxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
Aniž jsou dotčena ustanovení uvedená v jiných právních předpisech Společenství, nesmějí členské státy zakázat, omezit nebo bránit uvádění přípravkx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxce.
Článek 19
Ochranná doložka
1. Pokud má členský stát podrobné důkazy o tom, že přípravek, přestože vyhovuje ustanovením této směrnice, předstaxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxí na trh nebo jej podrobit zvláštním podmínkám. Členský stát o této skutečnosti neprodleně uvědomí Komisi a ostatní členské státy a uvede důvody pro své xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx uvedeným v článku 20.
Článek 20
Přizpůsobení technickému pokroku
Změny požadované pro přizpůsobení příloh této směrnice technickému pokroku se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxdsedá zástupce Komise.
Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou můžx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx odst. 2 Smlouvy. Hlasům zástupců členských států je přidělena váha podle uvedeného článku. Předseda nehlasuje.
Komise přijme zamýšlená opatření, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnáší kvalifikovanou většinou.
Pokud se Rada neusnese do tří měsícx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxí, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se konečných termínů pro provedení ve vnitrostátních právních předpisech a pro použití směrxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x uvedené přílohy a v souladu se Smlouvou.
3. Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou x xxxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx. července 2002. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
2. Členské státy použijí právní a správní předpisy uvedené v odstavci 1:
a) na přípravky, na něž se nxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x
xx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxe 98/8/ES, ode dne 30. července 2004.
3. Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn pxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Úředním věstníku Evropských společenství.
Článek 21 odst. 2 se použije ode dne 1. ledna 1999.
Článek 24
Určení
Tato směrnice je určena členským stxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxPI: Text dokumentu včetně příloh naleznete ve formátu pdf na webové adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:24:31xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx, 23.11.1998, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. února 1999 (Úř. věst. C 150, 28. 5. 1999), rozhodnutí Rady ze dne 11. května 1999.
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.