31994L0080

stanovení pravidla pro výkon práva volit a být volen

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (13)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (4)
... další položky
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xnie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenstvíx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxspodářského a sociálního výboru [2],
s ohledem na stanovisko Výboru regionů [3],
vzhledem k tomu, že Smlouva o Evropské unii představuje novou etaxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxh států; že základní cíle Unie zahrnují posílení ochrany práv a zájmů státních příslušníků jejích členských států zavedením občanství Unie;
vzhledxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxor práv;
vzhledem k tomu, že právo občanů volit a právo být volen v obecních volbách v členském státě bydliště, stanovené v čl. 8b odst. 1 Smlouvy o založxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxi příslušníky jiného členského státu a důsledek práva volného pohybu a pobytu uvedeného v článku 8a Smlouvy;
vzhledem k tomu, že čl. 8b odst. 1 nepředpxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxrá je v současnosti ve většině členských států požadována pro výkon práva volit a být volen; že kromě toho v souladu se zásadou proporcionality uvedenou x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxouvy;
vzhledem k tomu, že účelem čl. 8b odst. 1 je zajistit, aby všichni občané Unie, ať jsou či nejsou státními příslušníky členského státu, v němž majx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxby a prokazování bydlení platné pro osoby, které nejsou státními příslušníky tohoto členského státu, byly totožné s podmínkami, které případně platí xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí podmínky, ledaže je zvláštní přístup výjimečně odůvodněn zvláštními okolnostmi týkajícími se občanů, kteří nejsou státními příslušníky tohoto stxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxm státě bydliště, aniž by jím bylo nahrazováno právo volit a být volen v členském státě, jehož je občan Unie státním příslušníkem; že musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxhli vyjádřit svou vůli vykonávat zde své právo volit; že v členských státech, kde není povinnost volit, může být povoleno, aby tito občané byli zapsáni dx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xozmanitostí struktur; že pojetí obecních voleb není ve všech členských státech stejné; že z tohoto důvodu je vhodné předmět této směrnice upřesnit vymxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxich složek; že se jedná o volby založené na všeobecném a přímém volebním právu jednak zastupitelských sborů, a jednak obecních výkonných orgánů;
vzhxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx že s ohledem na politický význam volené obecní funkce by členské státy měly mít možnost přijímat opatření nezbytná pro zajištění toho, aby osoba zbavenx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxdátů, kteří nejsou státními příslušníky daného členského státu, opravňuje členské státy, které to považují za nezbytné, aby pro zbavení práva být volxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxtačující, aby právo volit podléhalo pouze předpisům upravujícím nezpůsobilost vykonávat toto právo členského státu bydliště;
vzhledem k tomu, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxské státy měly mít možnost vyhradit tyto funkce svým státním příslušníkům; že členské státy by rovněž měly mít možnost přijmout za tímto účelem vhodná oxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxé;
vzhledem k tomu, že by účast zvolených obecních zastupitelů na volbě zákonodárných sborů měla být vyhrazena státním příslušníkům dané země;
vzxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxké státy měly mít možnost rozšířit působnost této neslučitelnosti i na obdobné funkce vykonávané v jiných členských státech;
vzhledem k tomu, že kažxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xýjimka musí být přezkoumána na základě její skutečné povahy;
vzhledem k tomu, že tyto zvláštní obtíže se mohou projevit zejména v členském státu, v něxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx že poměr 20 % těchto občanů ze všech voličů opravňuje k použití odchylných ustanovení, která berou v úvahu dobu, po kterou zde má občan bydliště;
vzhlexxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx zamezilo jakémukoli rozlišování mezi listinami kandidátů, kteří jsou státními příslušníky daného členského státu, a kandidátů, kteří nejsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxo státními příslušníky a kteří dosáhli věku pro právo volit, přesahuje 20 % všech občanů Unie, kteří dosáhli věku pro právo volit a kteří zde mají bydlištxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xzhledem k tomu, že je nutno vzít v úvahu, že v některých členských státech mají státní příslušníci ostatních členských států, kteří zde mají bydliště, pxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x Belgickém království se projevují zvláštní okolnosti a vyvážené vztahy vyplývající z toho, že jeho ústava (články 1 až 4) stanoví tři úřední jazyky a roxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxlení se od této směrnice, aby byly vzaty v úvahu výše uvedené okolnosti a vyvážené vztahy;
vzhledem k tomu, že Komise vyhodnotí právní a faktické uplatxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx,
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
KAPITOLA I
Obecná ustanovení
Článek 1
1. Tato směrnice stanoví pravidla, podle kterých občané Unie, kteří maxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx
xx xxxx xxěrnice se nedotýká předpisů jednotlivých členských států upravujících právo volit a být volen jeho státních příslušníků, kteří mají bydliště mimo úzxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx "základním územním samosprávným celkem" správní jednotky uvedené v příloze, které mají v souladu s právními předpisy každého členského státu orgány xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxí odpovědnost některé místní záležitosti;
b) "obecními volbami" volby, které se konají na základě přímého, všeobecného volebního práva a jsou v nicx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx územního samosprávného celku;
c) "členským státem bydliště" členský stát, v němž má občan Unie bydliště, ale není jeho státním příslušníkem;
d) "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xolit v určitém základním územním samosprávném celku nebo v jednom z jeho obvodů, sestavený a aktualizovaný příslušným orgánem podle volebních předpixx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxlnit podmínky pro výkon práva volit nebo být volen v tomto státě;
g) "čestným prohlášením" prohlášení dotyčné osoby, za jehož nesprávnost hrozí sankxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů nahrazen jiným celkem, který má pravomoci podle odst. 1 písm. a) tohoto článku, nebo je-li v souvislosti s touto změnou základní územxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xlenského státu, že práva vyplývající z této směrnice nebudou dotčena, upraví Komise přílohu odpovídajícími záměnami, vypuštěními a přidáními. Taktx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
xx xx xxxxxxx xxie ve smyslu čl. 8 odst. 1 druhého pododstavce Smlouvy a
b) není státním příslušníkem členského státu bydliště, ale splňuje podmínky, které členský sxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x souladu s touto směrnicí.
Článek 4
1. Pokud jsou státní příslušníci členského státu bydliště povinni pro výkon práva volit nebo být volen míx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx, pokud měli po odpovídající dobu bydliště v jiných členských státech.
2. Pokud státní příslušníci členského státu bydliště mohou být podle jeho práxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx podmínka i na voliče a osoby, které mohou být zvoleny, podle článku 3.
3. Odstavcem 1 nejsou dotčeny předpisy jednotlivých členských států, které výkxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxě na území tohoto celku.
Odstavcem 1 rovněž nejsou dotčeny vnitrostátní předpisy platné ke dni přijetí této směrnice, jež podmiňují výkon práva volit x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xoučástí.
Článek 5
1. Členské státy bydliště mohou stanovit, že každý občan Unie, který byl individuálním rozhodnutím v občanskoprávní věci xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxích volbách.
2. Kandidatura kteréhokoli občana Unie v obecních volbách v členském státě jeho bydliště může být prohlášena za nepřípustnou, nemůže-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxmosprávného celku mohu být zvoleni pouze jejich státní příslušníci, pokud jsou tyto osoby voleny pro výkon těchto funkcí na dobu trvání svého mandátu.
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu základního územního samosprávného celku může být vyhrazen jeho státním příslušníkům.
Předpisy, které mohou členské státy přijmout k zajišxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxuladu se Smlouvou a obecnými zásadami práva a musí být pro uvedené cíle přiměřená, nezbytná a úměrná.
4. Členské státy mohou rovněž stanovit, že se obxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxnů tohoto sboru.
Článek 6
1. Na osoby, které mohou být zvoleny podle článku 3, se vztahují stejné podmínky o neslučitelnosti funkcí, které se poxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxího zastupitele v členském státě bydliště je dále neslučitelný s výkonem funkcí v jiném členském státě rovnocenných těm, na něž se vztahuje neslučitelxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx
xxxxxx x
xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx v členském státu bydliště, pokud k tomu vyjádří svou vůli.
2. Pokud je v členském státě bydliště účast ve volbách povinná, vztahuje se tato povinnost rxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx voličů podle článku 3 do zmíněného seznamu z moci úřední.
Článek 8
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby byl voliči podle článku 3 umoxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxné doklady jako volič, který je státním příslušníkem daného členského státu.
Členský stát bydliště může rovněž vyžadovat, aby volič podle článku 3 přxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxánku 3 zapsaný do seznamu voličů zde zůstane zapsán za stejných podmínek jako volič, který je státním příslušníkem daného členského státu, až do úředníxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxstní žádost rovněž vymazáni.
V případě přemístění bydliště do jiného základního územního samosprávného celku ve stejném členském státě je volič zaxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxerý je státním příslušníkem daného členského státu. Členský stát bydliště může požadovat, aby učinila čestné prohlášení o své státní příslušnosti a sxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x
xx xxxxxa v čestném prohlášení podle odstavce 1 při podávání své žádosti o kandidaturu, že ve svém členském státě původu nebyla zbavena práva být volena;
b) přxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxleb potvrzení příslušných správních orgánů členského státu původu dokládající, že v uvedeném státě nebyla zbavena práva být volena nebo že žádná takoxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxá žádnou z funkcí neslučitelných podle čl. 6 odst. 2;
e) případně uvedla svou poslední adresu v členském státě původu.
Článek 10
1. Členský xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxpustnosti její kandidatury.
2. V případě nezapsání do seznamu voličů, zamítnutí žádosti o zápis nebo zamítnutí kandidatury může dotyčná osoba využxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxt zvoleny, kteří jsou jeho státními příslušníky.
Článek 11
Členský stát bydliště včas a vhodným způsobem uvědomí voliče a osoby, které mohu býx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxní
Článek 12
1. Jestliže v některém členském státě ke dni 1. ledna 1996 přesahuje poměr občanů Unie, kteří zde mají bydliště, aniž by byli jeho stxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxiště, může tento členský stát odchylně od této směrnice
a) vyhradit právo volit voličům podle článku 3, kteří mají bydliště v tomto členském státě po uxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxobám, které mohou být zvoleny, podle článku 3, které mají bydliště v tomto členském státě po určitou minimální dobu, která nesmí být delší než doba, kterx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxlušníky jiného členského státu.
2. Belgické království může odchylně od této směrnice uplatňovat odst. 1 písm. a) pro omezený počet obcí, jejichž xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxi 1. ledna 1996 stanoví, že státní příslušníci jednoho členského státu, kteří mají bydliště v jiném členském státě, zde mají právo volit do parlamentu txxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxtu, může první členský stát odchylně od této směrnice upustit od použití článků 6 až 11 na tyto státní příslušníky.
4. Ke dni 31. prosince a poté každých xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxátům podle čl. 8b odst. 1 Smlouvy, a případně navrhne vhodné úpravy. Členské státy, které využijí výjimky podle odstavců 1 a 2, poskytnou Komisi potřebnx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení ve všech členských státech předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice s přihlédnutím k vývoji voličsxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxrávní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1996. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Tato opatření přijatá člxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxáty.
Článek 15
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
Článek 16
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xext dokumentu včetně příloh naleznete ve formátu pdf na webové adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:20:01:31994Lxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.