31993L0109

stanovení pravidla pro výkon práva volit a být volen

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxčanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evroxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x tomu, že Smlouva o Evropské unii představuje novou etapu při vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy; že jedním z jejích úkolů je vytvářet soudxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxích členských států zavedením občanství Unie;
vzhledem k tomu, že hlava II Smlouvy o Evropské unii pozměňující Smlouvu o založení Evropského hospodáxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxnává soubor práv;
vzhledem k tomu, že právo občanů volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu v členském státě, v němž mají bydliště, stanovexx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxského státu a státními příslušníky jiného členského státu a důsledek práva volného pohybu a pobytu uvedeného v článku 8a Smlouvy;
vzhledem k tomu, že čxx xx xxxxx x xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x ES, který předpokládá stanovení jednotného postupu pro tyto volby ve všech členských státech; že v podstatě usiluje o zrušení podmínky státní příslušxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xarmonizaci volebních systémů členských států; že kromě toho v souladu se zásadou proporcionality uvedenou v čl. 3b odst. 3 Smlouvy nesmějí právní předxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx odst. 2 Smlouvy o ES je zajistit, aby všichni občané Unie, ať jsou či nejsou státními příslušníky členského státu, v němž mají bydliště, mohli v tomto stáxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xrokazování bydlení platné pro osoby, které nejsou státními příslušníky tohoto členského státu, byly totožné s podmínkami, které případně platí pro sxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx parlamentu v členském státě, v němž má bydliště, aniž by jím bylo nahrazováno právo volit a být volen v členském státě, jehož je občan Unie státním přísluxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxných pravidel této směrnice musí být podle čl. 8b odst. 2 Smlouvy o ES odůvodněna zvláštními obtížemi některého členského státu; že každá výjimka musí bxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxů Unie, kteří zde mají bydliště, aniž by byli jeho státními příslušníky, a kteří dosáhli věku pro právo volit, významně přesahuje průměr; že poměr 20 % těxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxm k tomu, že cílem občanství Unie je snazší integrace občanů Unie v hostitelské zemi a že v této souvislosti je v souladu se záměry autorů Smlouvy, aby se zaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxtními příslušníky;
vzhledem k tomu, že nebezpečí rozlišování se týká zvláště členského státu, v němž poměr počtu občanů Unie, kteří nejsou jeho státnxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xx xe proto důležité, aby tento členský stát mohl v souladu s článkem 8b Smlouvy přijmout zvláštní předpisy o sestavování kandidátních listin;
vzhledem k xxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxt ve volbách do parlamentu členského státu, a že se tedy určitá ustanovení této směrnice v dotyčných státech nemohou uplatnit,
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jehož nejsou státními příslušníky, v něm mohou ve volbách do Evropského parlamentu vykonávat právo volit a být volen.
2. Tato směrnice se nedotýká přxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xlánek 2
Pro účely této směrnice se rozumí:
1) „volbami do Evropského parlamentu“ volby do Evropského parlamentu na základě přímého, všeobecného volxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx občany tohoto státu v souladu s výše uvedeným aktem a v souladu s volebním zákonem tohoto členského státu;
3) „členským státem bydliště“ členský stát, x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
5) „voličem Společenství“ každý občan Unie, který je oprávněn volit ve volbách do Evropského parlamentu v členském státě svého bydliště v souladu s txxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxdliště v souladu s touto směrnicí;
7) „seznamem voličů“ úřední rejstřík všech voličů oprávněných volit v daném volebním okrsku nebo správním obvodu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxilost osob volit;
8) „rozhodným dnem“ den nebo dny, k nimž občané Unie musí podle práva členského státu bydliště splnit podmínky pro výkon práva volit nxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpisů.
Článek 3
Každá osoba, která k rozhodnému dni
a) je občanem Unie ve smyslu čl. 8 odst. 1 druhého pododstavce Smlouvy a
a) není státním příslušnxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
má právo volit a být volena ve volbách do Evropského parlamentu v členském státě bydliště, pokud nebyla na základě článků 6 a 7 tohoto práva zbavena.
Musxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxnáno splnění této podmínky, jsou-li po tuto dobu státními příslušníky kteréhokoli členského státu.
Článek 4
1. Voliči Společenství vykonávají svx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxx nesmí být volen v týchž volbách ve více než jednom členském státě.
Článek 5
Pokud jsou státní příslušníci členského státu bydliště povinni pro výkon xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x občanů Společenství oprávněných kandidovat za splněnou, pokud měli po odpovídající dobu bydliště v jiných členských státech. Uplatněním tohoto ustxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx má bydliště v některém členském státě, jehož není státním příslušníkem, a který je individuálním rozhodnutím v trestním nebo občanském řízení zbaven xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxa v členském státě bydliště ve volbách do Evropského parlamentu.
2. Kandidatura kteréhokoli občana Unie ve volbách do Evropského parlamentu v členskxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxtě může ověřovat, zda občané Unie, kteří projevili vůli vykonávat zde své právo volit, nejsou v členském státě původu tohoto práva zbaveni individuálnxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxlem poskytne členský stát původu v přiměřené lhůtě a vhodným způsobem užitečné běžně dostupné informace; tyto informace smějí obsahovat pouze údaje nxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxnský stát bydliště vhodná opatření, aby zabránil dotyčné osobě hlasovat.
3. Členský stát původu může poskytnout členskému státu bydliště v přiměřenx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxm státě bydliště, pokud k tomu vyjádří svou vůli.
2. Pokud je v členském státě bydliště účast ve volbách povinná, vztahuje se tato povinnost na voliče Spxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aby byl voliči Společenství, který projevil vůli v něm volit, umožněn zápis do seznamu voličů s dostatečným předstihem přede dnem konání voleb.
2. Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxinit čestné prohlášení obsahující
a) jeho státní příslušnost a adresu ve volebním obvodu členského státu bydliště,
b) v případě potřeby volební okrxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xouze v členském státě bydliště.
3. Členský stát bydliště může dále požadovat od voliče Společenství, aby
a) uvedl ve svém čestném prohlášení, že není xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xlenském státě.
4. Voliči Společenství zapsaní do seznamu voličů zde zůstanou zapsáni za týchž podmínek jako voliči, kteří jsou státními příslušníkyx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx xxx xxxxxx žádosti o kandidaturu se musí každý občan Společenství uplatňující své právo být zvolen prokázat stejnými doklady jako kandidát, který je státním příxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxátu bydliště,
b) prohlášení, že nekandiduje ve volbách do Evropského parlamentu v jiném členském státě, a
c) v případě potřeby volební okrsek nebo spxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, musí předložit písemné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxová nezpůsobilost není těmto orgánům známa.
3. Členský stát bydliště může od občana Společenství oprávněného kandidovat požadovat také předložení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx Členský stát bydliště informuje dotyčnou osobu o tom, jak byla vyřízena její žádost o zápis do seznamu voličů, nebo o rozhodnutí ve věci přípustnosti jexx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jaké stanoví právní předpisy členského státu bydliště pro obdobné případy týkající se voličů a kandidátů, kteří jsou jeho státními příslušníky.
Čxxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxlech pro výkon práva volit a být volen v tomto státě.
Článek 13
Členské státy si navzájem vyměňují informace požadované pro provedení článku 4. Člensxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxed dnem konání voleb informace o státních příslušnících členského státu původu, kteří jsou zapsáni do seznamů voličů nebo podali kandidaturu. Členskx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxkandidovali ve více než jednom členském státě.
KAPITOLA III
ODCHYLNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Článek 14
1. Jestliže v některém členském státě ke dnx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx x xxlkového počtu všech občanů Unie, kteří dosáhli věku pro právo volit a kteří zde mají bydliště, může tento členský stát odchylně od článků 3, 9 a 10
a) vyhrxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxxxt právo být volen občanům Společenství oprávněným kandidovat, kteří mají bydliště v tomto členském státě po určitou minimální dobu, jež nesmí přesáhnxxx xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxrá mají zejména usnadnit zapojení občanů Unie, kteří nejsou jeho státními příslušníky.
Voliči a občané Společenství oprávnění kandidovat, kteří z dxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxkám délky pobytu stanoveným v prvním pododstavci.
2. Pokud právní předpisy členského státu ke dni 1. února 1993 stanoví, že státní příslušníci jednohx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xrvní členský stát odchylně od této směrnice upustit od použití článků 6 a 13 na tyto státní příslušníky.
3. Ke dni 31. prosince 1997 a poté 18 měsíců před kxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxk udělených dotyčným členským státům podle čl. 8b odst. 2 Smlouvy o ES, a případně navrhne vhodné úpravy.
Členské státy, které využijí výjimky podle odxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxení:
a) občané Unie, kteří ke dni 15. února 1994 již mají právo volit do Evropského parlamentu v členském státě bydliště a kteří jsou zapsáni v seznamu voxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxa 1994, provedou opatření nezbytná k tomu, aby bylo voličům ve Společenství, kteří projeví vůli vykonat zde své právo volit, umožněno zapsat se do volebxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxlit v evidenci obyvatelstva, a členské státy, v nichž není účast ve volbách povinná, mohou použít tento systém pro voliče Společenství, kteří jsou ve zmxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxu. Tyto členské státy předají orgánům členského státu původu doklad o tom, že tito voliči projevili vůli volit v členském státě bydliště;
d) členské stxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxjené v souladu s tímto zákonem před dnem 1. února 1994 a rozhodnutí přijatá v této souvislosti zůstávají v platnosti.
KAPITOLA IV
ZÁVĚREČNÁ USTANOVExx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxntu konaných v červnu 1994. Na základě této zprávy může Rada jednající jednomyslně, na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem přijmout přxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxpozději do 1. února 1994. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být txxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
Článek 19
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.