32017R1939

provádí spolupráci ke zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (13)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (10)
... další položky
xxxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 86 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
po postxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxka, Finska, Francie, Řecka, Litvy, Lucemburska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Španělska, jímž tyto členské státy dne 3. dubna 2017 oxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xarlamentu(1),
v souladu se zvláštním legislativním postupem,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Unie si stanovila za cíl vytvořit prostor svobody, bexxxxxxxxx x xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxn "Smlouva o fungování EU") v hlavě týkající se prostoru svobody, bezpečnosti a práva.
(3) Unie i členské státy Evropské unie mají povinnost chránit fixxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxečně vyšetřovány a stíhány vnitrostátními orgány trestního soudnictví.
(4) Dne 17. července 2013 přijala Komise návrh nařízení Rady o zřízení Úřadux
xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 86 odst. 1 Smlouvy o fungování EU požádala dopisem ze dne 14. února 2017 skupina sedmnácti členských států o předložení návrhu nařízení Evropské radě.
xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxí EU panuje neshoda.
(8) Dne 3. dubna 2017 Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Litva, Lucemburskxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za účelem zřízení Úřadu. Proto se v souladu se třetím pododstavcem čl. 86 odst. 1 Smlouvy o fungování EU považuje povolení k zavedení posílené spoluprácx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxráci se použijí od 3. dubna 2017. Navíc Lotyšsko dopisem z 19. dubna 2017, Estonsko dopisem z 1. června 2017, Rakousko dopisem ze dne 9. června 2017 a Itálix xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxílená spolupráce při navázání otevřena všem členským státům Evropské unie. Je jim rovněž otevřena kdykoli, a to i v případě již probíhající posílené xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (dále jen "členské státy"), by měly zajistit, že budou podporovat účast co největšího počtu členských států Evropské unie. Toto nařízení je závazné v cxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxnutí přijatého v souladu s čl. 331 odst. 1 druhým nebo třetím pododstavcem Smlouvy o fungování EU.
(10) V souladu s článkem 86 Smlouvy o fungování EU by měx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxání EU stanoví, že věcná příslušnost Úřadu je omezena na trestné činy poškozující nebo ohrožující finanční zájmy Unie v souladu s tímto nařízením. Úkolx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxntu a Rady (EU) 2017/1371(2), jakož i trestných činů s nimi neoddělitelně spjatých, a jejich postavení před soud. Jakékoli rozšíření této příslušnostx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx proti trestným činům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie, lépe veden na úrovni Unie z důvodu jeho rozsahu a účinků. Současná situace, kdx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxož cílů tohoto nařízení, totiž posílení boje proti trestným činům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie zřízením Úřadu, nemůže být dosažxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxí úrovni, ale spíše jich z toho důvodu, že Úřad bude příslušný pro stíhání těchto trestných činů, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmoux xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů, a zajišťuje co nejmenší narušení právních řádů a institucionálních struktxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxcím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie, a to na základě evokačního práva Úřadu.
(14) S ohledem na zásadu loajální spolupráce by se Úřad a příslušné vnxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxením nejsou dotčeny vnitrostátní systémy členských států, pokud jde o způsob, jakým je organizováno vyšetřování trestné činnosti.
(16) Jelikož Úřax xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.
(17) Úřad by měl jednat v zájmu Unie jako celku a neměl by vyžadovat ani přijímat pokyny od žádné osoby, která není zaměstnancem Úřadu.
(18) Nezávisloxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx svých povinností vedoucího Úřadu a v této funkci má za svou všeobecnou činnost obecnou institucionální odpovědnost vůči Evropskému parlamentu, Radě x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxdní dvůr") návrh na jeho odvolání. Stejný postup xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xřinejmenším statistické údaje o práci Úřadu.
(20) Organizační struktura Úřadu by měla umožňovat rychlé a účinné rozhodování při vyšetřování a stíháxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxtoupeny všechny vnitrostátní právní systémy a tradice členských států a aby žalobci, kteří znají jednotlivé právní systémy, v zásadě vedli vyšetřováxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxtně. Centrální úroveň zahrnuje pozici evropského nejvyššího žalobce, jenž stojí v čele celého Úřadu i kolegia evropských žalobců, stálé komory a evroxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxa jednotnost činnosti Úřadu, a tedy rovnocenná ochrana finančních zájmů Unie, měla by jeho organizační struktura a vnitřní proces rozhodování umožňoxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx
xxxx x xxxxx xxxxxxní jsou pojmy "obecný dohled", "sledování a řízení" a "dohled" používány k popsání různých kontrolních činností Úřadu. "Obecný dohled" by měl být chápxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx a řízení" by mělo být chápáno jako odkaz na pravomoci sledovat a řídit jednotlivá vyšetřování a trestní stíhání. "Dohled" by měl být chápán jako bližší a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxí.
(24) Kolegium by mělo přijímat rozhodnutí o strategických otázkách, mimo jiné pokud jde o stanovení priorit Úřadu a jeho politiky v oblasti vyšetřoxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xrovádění politiky Úřadu v oblasti vyšetřování a trestního stíhání či principiálních otázek nebo otázek značného významu pro vypracování soudržné poxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxstní stíhání v souladu s tímto nařízením a vnitrostátním právem. Kolegium by mělo vyvíjet maximální úsilí k přijímání rozhodnutí na základě konsensu. xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxišťovat soudržnost činností Úřadu. Složení stálých komor by mělo být stanoveno v souladu s jednacím řádem Úřadu, který by měl mimo jiné umožnit, aby byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxzi jednotlivé evropské žalobce.
(26) Stálým komorám by měl předsedat evropský nejvyšší žalobce, jeden z náměstků evropského nejvyššího žalobce, nexx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxo na systému náhodného rozdělování, aby se v co největší míře zajistilo rovnoměrné rozložení pracovní zátěže. Na základě rozhodnutí evropského nejvyxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxen evropský žalobce z každého členského státu. Evropští xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxě jejich původu. Měli by zastávat úlohu prostředníků mezi ústředím a decentralizovanou úrovní v jejich členských státech, a usnadňovat tak fungování xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxrmovat stálou komoru, pokud tomu tak není.
(29) Z důvodu pracovní zátěže spojené s vysokým počtem vyšetřování a trestních stíhání v daném členském stáxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx svěřen jiným evropským žalobcům. Rozhodnutí by mělo být přijato evropským nejvyšším žalobcem se souhlasem evropského žalobce, který by dotčené přípxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxy převezme, bude mít dostatečné znalosti jazyka a právního systému dotčeného členského státu.
(30) Vyšetřování Úřadu by měli v zásadě provádět evropxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxuladu s vnitrostátním právem. Evropští pověření žalobci by měli plnit své úkoly pod dohledem dohlížejícího evropského žalobce a na základě řízení a poxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxstátní struktury státního zastupitelství, měl by přezkum takových rozhodnutí evropského pověřeného žalobce spadat do pravomocí dohlížejícího evrxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxny vnitrostátních soudů, aniž je dotčen článek 19 Smlouvy o EU a článek 47 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen "Listina").
(31) Úloha žalobxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xvedený trestný čin spáchala, včetně případného odsouzení a rozhodnutí o právních krocích nebo opravných prostředcích dostupných do doby, než uvedenx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxných činů spadajících do pravomoci Úřadu měli jednat na území svých členských států výlučně z pověření Úřadu a jeho jménem. To znamená, že podle tohoto nxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxedu na zvláštní postavení podle tohoto nařízení by evropští pověření žalobci během svého funkčního období měli být rovněž členy státního zastupitelsxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxstátním žalobcům.
(34) Evropští pověření žalobci by měli mít povinnost řídit se pokyny stálých komor a evropských žalobců. Jestliže se evropský pověxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxkého nejvyššího žalobce o přezkum daného pokynu.
(35) Evropský pověřený žalobce projednávající určitý případ by měl dohlížejícímu evropskému žaloxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xsob.
(36) Stálé komory by v zájmu zajištění jednotné politiky v oblasti vyšetřování a trestního stíhání měly v určitých xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm žalobcem, který případ projednává. Nicméně ve výjimečných případech by stálá komora měla mít možnost přijmout rozhodnutí bez návrhu rozhodnutí evrxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x37) Stálá komora by měla mít možnost delegovat svou rozhodovací pravomoc na dohlížejícího evropského žalobce v případech, kdy se nejedná o závažný trexxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxu Úřadu by měl být stanoven mechanismus zastupování evropských žalobců. Mechanismus zastupování by měl být použit v případech, kdy evropský žalobce nxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxěřených žalobců z jeho členského státu v případě, že evropský žalobce odstoupí, je propuštěn nebo z jakéhokoli jiného důvodu opustí svou pozici, napříxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xalobce nahrazen nebo se nevrátí, by měla být ponechána na uvážení kolegia, považuje-li to za nezbytné s ohledem na pracovní zátěž Úřadu a délku absence. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxrá vedl z funkce evropského pověřeného žalobce nebo jako vnitrostátní žalobce. Pokud jde o řízení Úřadu, která vedl evropský pověřený žalobce zastupuxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxh žalobců by měl zajistit jejich nezávislost. Jejich legitimita by se měla zakládat na orgánech Unie zapojených do postupu jmenování. Kolegium by mělo xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxici evropského nejvyššího žalobce. Pravomoc stanovit pravidla fungování této komise a jmenovat její členy by měla být svěřena Radě na návrh Komise. Taxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxává pevně začleněn do vnitrostátních právních struktur a zároveň je subjektem Unie. Úřad bude působit v řízeních, kde většina ostatních aktérů bude vnxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Svěření těchto pravomocí Radě rovněž řádně zohledňuje potenciální citlivou povahu jakýchkoli rozhodovacích pravomocí, které mají přímý dopad na vxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxm jednoho z kandidátů na užším seznamu.
(42) Každý členský stát by měl navrhnout tři kandidáty na pozici evropského žalobce, kterého poté vybere a jmenxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxt přechodná ustanovení pro jmenování evropských žalobců pro jejich první funkční období a v jeho průběhu by měla být svěřena Radě. Tato prováděcí pravoxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxobců, kteří mají vazbu na své příslušné členské státy a zároveň jsou členy kolegia, a na obecnější úrovni specifickou povahou Úřadu podle stejné logikyx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxlobců během jejich prvního funkčního období by Rada měla zohlednit zeměpisnou různorodost členských států.
(43) Postup jmenování evropských pověřxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxudních systémů a systémů stíhání trestných činů. Členské státy by měly navrhnout kandidáty na pozici evropských pověřených žalobců, které by mělo jmexxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxstilo řádné projednání případů, kterými se Úřad zabývá. Evropský nejvyšší žalobce by měl po konzultaci s jednotlivými členskými státy schvalovat počxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxdně zohledněna organizace vnitrostátních systémů stíhání trestných činů. Pojem funkčního rozdělení pravomocí mezi evropskými pověřenými žalobci xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšším žalobcem upraven, s výhradou mezí roční rozpočtové linie Úřadu.
(46) Kolegium by mělo být odpovědné za disciplinární řízení týkající se evxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtelství nebo soudních orgánů členských států a mohou rovněž vykonávat funkci vnitrostátních žalobců, mohou se na ně vztahovat vnitrostátní disciplixxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxm ochrany jeho integrity a nezávislosti měl v takových případech být informován o případném propuštění nebo jakémkoli disciplinárním opatření.
(47x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx správy případů by měly být obsaženy obdržené informace o potenciálních trestných činech, které spadají do pravomoci Úřadu, jakož i informace ze spisůx x xx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xvropskými pověřenými žalobci budou dostupné ústředí pro účely plnění jeho úkolů v oblasti rozhodování, sledování a řízení a dohledu.
(48) Vnitrostáxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx které nespadají do jeho oblasti působnosti, by Úřad měl informovat příslušné vnitrostátní orgány o jakýchkoli jemu známých skutečnostech, které by mxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xrgány by měly neprodleně poskytnout Úřadu veškeré informace týkající se trestných činů, u nichž by mohl vykonávat svou pravomoc. Úřad může rovněž přijxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxě obdržených informací posoudit, zda jsou splněny podmínky pro uplatnění věcné, místní či osobní příslušnosti Úřadu.
(50) Oznamovatelé mohou sděloxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxe a stavět je před soud. Oznamovatelé však mohou být odrazeni strachem z odplaty. S cílem usnadnit odhalování trestných činů, které spadají xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdné trestné činy spadající do působnosti Úřadu, a zajistit ochranu osob, které takové činy ohlásí, před odplatou, zejména před nepříznivým nebo diskrxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxdu podezření na trestný čin spadající pod jeho pravomoc by se měly vnitrostátní orgány členských států a orgány, instituce a jiné subjekty Unie řídit stxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxm mohou orgány, instituce a jiné subjekty Unie využívat Evropský úřad pro boj proti podvodům (dále jen "úřad OLAF").
(52) Orgány členských států by mělx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxaný systém.
(53) Dodržování této povinnosti podávat zprávy je klíčové pro dobré fungování Úřadu a tato zásada by měla být vykládána široce, aby se zajixxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xebo použitelná sankce). Úřad by rovněž měl mít možnost v jednotlivých případech požadovat od orgánů členských států informace o jiných trestných činexx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xd orgánů členských států ohledně méně závažných trestných činů.
(54) V zájmu účinného vyšetřování trestných činů poškozujících nebo ohrožujících fxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxtátních právních předpisů, pokud jsou s trestným činem poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie neoddělitelně spjaty. Pojem neoddělitelnx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxitérium totožnost skutkových okolností (nebo okolnosti, které jsou v podstatě stejné) chápanou jako existenci souboru konkrétních okolností, kterx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xoškozující nebo ohrožující finanční zájmy Unie převažuje, pokud jde o závažnost daného trestného činu, jak se promítá do maximálních sankcí, které by xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxjící nebo ohrožující finanční zájmy Unie nepřevažuje, pokud jde o úroveň sankcí, avšak kde jiný neoddělitelně spjatý trestný čin je považován za trestxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxý čin spáchán s hlavním účelem vytvořit podmínky pro spáchání trestného činu poškozujícího nebo ohrožujícího finanční zájmy Unie, jako například trexxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxy Unie, nebo k zajištění zisku nebo výnosu z takového trestného činu.
(57) Pojem trestných činů souvisejících s účastí na zločinném spolčení by měl být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxočinného spolčení nebo členství v něm.
(58) Pravomoc Úřadu týkající se trestných činů poškozujících xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vyšetřování a trestní stíhání na úrovni Unie. Ve vztahu k těmto trestným činům by se orgány členských států měly zdržet jakéhokoli jednání - s výjimkou nxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx jiné považován konkrétní případ, kdy trestný čin má nadnárodní povahu a rozsah, kdy je do tohoto trestného činu zapojeno zločinné spolčení nebo pokud bx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxliže Úřad nemůže vykonávat svou pravomoc v konkrétním případě, protože existuje důvod předpokládat, že škoda, která byla nebo by mohla být způsobena fxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxdmínky, že je ve výhodnějším postavení pro vyšetřování nebo trestní stíhání než orgány příslušného členského státu (příslušných členských států). Úxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxo nadnárodní povahy a rozsahu, je-li do tohoto trestného činu zapojeno zločinné spolčení nebo pokud by konkrétní druh trestného činu mohl představovax xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxomoc se souhlasem vydaným příslušnými vnitrostátními orgány členského státu (členských států), vznikla-li škoda takové další oběti (obětem).
(61x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxho žalobce nemohl vykonat svou pravomoc, měl by o tom Úřad uvědomit, aby ten mohl posoudit, zda by pravomoc měl vykonat.
(62) V případě neshody ohledně oxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxmět jakékoli justiční orgány, které jsou příslušné rozhodnout o přidělení pravomoci v souladu s vnitrostátním právem.
(63) Jelikož by měl Úřad podávxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxní nebo opomenutí poškozující nebo ohrožující finanční zájmy Unie a stanoví uplatňované sankce provedením příslušných právních předpisů Unie, zejmxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxíhání mohlo postihovat i trestné činy spáchané mimo území členských států.
(65) Vyšetřování a trestní stíhání vedená Úřadem by se měla řídit zásadami xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxdčující i ospravedlňující, buď z vlastního podnětu, nebo na žádost obhajoby.
(66) Pro zajištění právní jistoty a s cílem účinně bojovat proti trestnýx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxy, přičemž Úřad by měl přísně uplatňovat pravidla stanovená v tomto nařízení, zejména pokud jde o pravomoc a její výkon, zahájení vyšetřování, zastavexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxoby, mělo by se na ni v zásadě vztahovat pouze jedno vyšetřování nebo trestní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xodezřelým či obviněným osobám společně.
(68) V případě, že několik evropských pověřených žalobců zahájilo vyšetřování pro stejný trestný čin, měla xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxě rozdělí, pokud je to v zájmu účinnosti vyšetřování, například pokud řízení proti jedné podezřelé nebo obviněné osobě by mohlo být ukončeno v dřívější xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xyšetřovací vazbě jednoho z podezřelých. Pokud případy, jež mají být sloučeny, projednávají různé stálé komory, měl by jednací řád Úřadu stanovit přísxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx Úřad by se měl opírat o vnitrostátní orgány, včetně policejních orgánů, zejména při výkonu donucovacích opatření. Podle zásady loajální spolupráce bx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxání vedená Úřadem a spolupracovat s ním od okamžiku, kdy je Úřadu podezření na trestný čin oznámeno, až do okamžiku rozhodnutí o zahájení trestního stíhxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xe zásadní, aby Úřad mohl shromažďovat důkazy prostřednictvím alespoň minimálního souboru vyšetřovacích úkonů, a to při dodržení zásady proporcionaxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxto trestné činy stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby ve výši nejméně čtyř let, avšak mohou podléhat omezením podle vnitrostátníhx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxřizovat jakékoli úkony, jež jsou v podobných vnitrostátních případech dostupná pro vnitrostátní žalobce. Dostupnost by měla být zajištěna ve všech pxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxad projednává, by měl mít v přeshraničních případech možnost spolehnout se na pomocné evropské pověřené žalobce, je-li zapotřebí učinit opatření v jixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxšak v každém případě by se mělo jednat pouze o jedno povolení. Pokud justiční orgány nakonec vyšetřovací úkon odmítnou povolit, tj. po vyčerpání všech oxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxů o vzájemném uznávání nebo přeshraniční spolupráci, jež toto nařízení předpokládá, nemá nahradit konkrétní pravidla týkající se přeshraničního vyxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxření, které není k dispozici ve vnitrostátních právních předpisech pro čistě vnitrostátní situace, mohlo takové opatření být v průběhu vyšetřování nxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxní týkajícími se přeshraniční spolupráce by neměly být dotčeny stávající právní nástroje, které usnadňují přeshraniční spolupráci mezi jinými vnitxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx správního práva.
(75) Ustanoveními tohoto nařízení, která se týkají zatčení v průběhu přípravného řízení a přeshraničního předávání, by neměly být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxský pověřený žalobce, který případ projednává, by měl mít pravomoc vydávat nebo požadovat evropské zatýkací rozkazy v oblasti působnosti Úřadu.
(77x xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě takového postoupení případu by si vnitrostátní orgány měly zachovat výhradní právo podle vnitrostátních právních předpisů rozhodnout o tomx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zahrnuje rozhodování o obžalování podezřelé či obviněné osoby a o volbě členského státu, jehož soudy budou příslušné k projednání obžaloby. Rozhodnuxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxmora na základě návrhu rozhodnutí evropského pověřeného žalobce. Stálá komora by měla být oprávněna přijmout jakékoli rozhodnutí do 21 dnů od obdrženx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxpský pověřený žalobce navrhl podat v tomto případě obžalobu.
(79) Členský stát, jehož soudy budou příslušné k projednání obžaloby, by měl být určen přxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxhu rozhodnutí vypracovaných evropským pověřeným žalobcem, který případ projednává. Dohlížející evropský žalobce by měl tyto dokumenty, případně i xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxěřenému žalobci podle tohoto nařízení.
(80) Důkazy předložené Úřadem u soudu by neměly být zamítnuty pouze s tím odůvodněním, že byly shromážděny v jixxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xespektuje spravedlivost procesu a práva na obhajobu podezřelé či obviněné osoby v souladu s Listinou. Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásaxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxu Unie nebo všechny členské státy smluvní stranou, včetně Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i ústavy členských států. x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxmto nařízení vykládat tak, že zakazuje soudům uplatňovat základní zásady vnitrostátního práva týkající se spravedlivého procesu, jak jsou uplatňovxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxy existují dostatečné důkazy a trestnímu stíhání nebrání žádné právní důvody nebo kdy nebyl uplatněn zvláštní způsob řízení, mělo vyšetřování Úřadu zxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xnitrostátní právní řády stanoví různé druhy zvláštních způsobů řízení, na nichž se může, ale nemusí podílet soud, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxít za podmínek stanovených ve vnitrostátních právních předpisech a v situacích uvedených v tomto nařízení. Tyto situace by měly zahrnovat případy, v nxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxé a účinné politice trestního stíhání ze strany Úřadu by měla být příslušná stálá komora pokaždé vyzvána k vyjádření souhlasu s použitím těchto způsobů xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aby Úřad respektoval právo na spravedlivý proces, právo na obhajobu a presumpci neviny podle článků 47 a 48 Listiny. Článek 50 Listiny, který chrání práxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k porušení zákazu dvojího postihu. Činnost Úřadu by tak měla být vykonávána v plném souladu s těmito právy a nařízení by mělo být uplatňováno a vykládáno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxení, aby se zajistilo dodržování práva na obhajobu a spravedlivý proces. Normotvůrce Unie tato minimální pravidla postupně stanovil v rámci směrnic txxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU(4), 2012/13/EU(5), 2013/48/EU(6), (EU) 2016/343(7) a (EU) 2016/1919(8), jak byly provedeny ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxch svědků nebo poskytnutí důkazů ze strany Úřadu ve prospěch obhajoby, by měla být k dispozici každé podezřelé či obviněné osobě, kterou začne Úřad vyšexxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxonů učiněných Úřadem při výkonu jeho funkcí. Tato působnost udělená normotvůrci Unie odráží specifickou povahu úkolů a struktury Úřadu, která se liší xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxkonává Úřad úlohu veřejného žalobce před příslušnými soudy členských států. Úkony provedené Úřadem v průběhu vyšetřování úzce souvisejí s trestním sxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxovacími orgány jednajícími podle pokynů Úřadu, v některých případech po získání povolení vnitrostátního soudu.
Proto je vhodné mít za to, že procesní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxky a postupy stanovenými vnitrostátními právními předpisy. Tím by mělo být zajištěno, že procesní úkony Úřadu, jež jsou přijaty před podáním obžaloby x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nepříznivě ovlivněna), podléhají soudnímu přezkumu ze strany vnitrostátních soudů. Procesní úkony týkající se volby členského státu, jehož soudy bxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xěly by proto podléhat soudnímu přezkumu ze strany vnitrostátních xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxích úkonů, k jejichž přijetí je Úřad právně zavázán a které mají mít právní účinky vůči třetím osobám. Pokud vnitrostátní právní předpisy stanoví soudnx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxízení být vykládáno tak, že má na takové právní předpisy dopad. Po členských státech by nemělo být vyžadováno ani stanovení soudního přezkumu příslušnxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxmto nařízením konečně nejsou dotčeny ani pravomoci vnitrostátních soudů, u nichž řízení probíhá.
(88) Zákonnost procesních úkonů Úřadu, které majx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xpravné prostředky v souladu s čl. 19 odst. 1 druhým pododstavcem Smlouvy o EU. Dále, jak zdůrazňuje judikatura Soudního dvora, vnitrostátní procesní pxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxtrostátní žaloby (zásada rovnocennosti), a nesmí prakticky znemožňovat či nadměrně ztěžovat výkon práv svěřených právem Unie (zásada účelnosti).
Pxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se použijí v rozsahu, v němž se na danou věc nevztahuje toto nařízení. Jak zdůrazňuje judikatura Soudního dvora, vnitrostátní soudy by měly vždy předloxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxí Soudnímu dvoru předkládat předběžné otázky týkající se platnosti procesních úkonů Úřadu s ohledem na vnitrostátní procesní právo nebo vnitrostátnx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxud jde o výklad jakéhokoli ustanovení primárního práva, včetně Smluv a Listiny, nebo o výklad a platnost jakéhokoli ustanovení sekundárního práva Unixx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xkonů Úřadu, které mají mít právní účinky vůči třetím osobám, s ohledem na zásadu proporcionality zakotvenou ve vnitrostátních právních předpisech.
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxky vůči třetím osobám, tj. rozhodnutí, která nejsou přijímána při výkonu jeho funkcí vyšetřovat, stíhat či žalovat. Tímto nařízením není dotčena ani mxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxx xrvním pododstavcem Smlouvy o fungování EU, jakož i řízení o nesplnění povinnosti podle článků 258 a 259 Smlouvy o fungování EU.
(90) Na zpracování admixxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxé a stejnorodé uplatňování pravidel ochrany základních práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
(92) Prohlášení č. xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx stanoví, že zvláštní pravidla pro ochranu osobních údajů a volný pohyb těchto údajů v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxé povaze těchto oblastí ukázat jako nezbytná.
(93) Pravidla tohoto nařízení o ochraně osobních údajů by měla být vykládána a uplatňována v souladu s výxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxnských států Evropské unie za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů.
(94) Zásada ochrany údajů týkaxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o ochraně lidských práv a základních svobod.
(95) Ustanoveními o ochraně údajů podle tohoto nařízení nejsou dotčena použitelná pravidla týkající se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xriminální policie (Interpol). Aby Interpol mohl plnit své poslání, přijímá, ukládá a šíří osobní údaje s cílem napomáhat příslušným orgánům při prevexxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx současného zajištění respektování základních práv a svobod, pokud jde o automatizované zpracování osobních údajů. Při předávání operativních osobxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů. Tímto nařízením by neměla být dotčena zvláštní pravidla stanovená společným postojem Rady 2005/69/SVV(11) a rozhodnutím Rady 2007/533/SVVxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxřené podle článku 218 Smlouvy o fungování EU, měly by přiměřené záruky na ochranu soukromí a základních práv a svobod jednotlivců zajistit splnění ustaxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxto nařízení, pokud jde o operativní osobní údaje, jak požaduje článek 8 Listiny, měly by se v tomto nařízení stanovit úkoly a účinné pravomoci evropskéhx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xlnění uvedených úkolů. Pravomoci evropského inspektora ochrany údajů by však neměly nepřiměřeně zasahovat do zvláštních pravidel trestního řízeníx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxormačních technologií a s ohledem na pokrok v informační společnosti, měla by být pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU pxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xxxxalizaci. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti prováděla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby byly tyto konzxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxéna pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by měly obdržet Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odboxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxé pravomoci.
(100) xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxadě potřeby stanovit formální ujednání týkající se prováděcích pravidel pro výměnu informací a spolupráci. Mimořádnou důležitost by měla mít spolupxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxrétních vyšetřováních využívat jejich analytické zdroje.
(101) Úřad by měl mít možnost získat veškeré relevantní informace, které spadají do jeho pxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxacovat v operativních záležitostech v souladu se svými příslušnými mandáty. Tato spolupráce může zahrnovat jakékoli vyšetřování prováděné Úřadem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxdnou. Pokud Úřad požádá Eurojust o tuto spolupráci, měl by spolupracovat s národním členem Eurojustu členského státu, jehož evropský pověřený žalobcx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxést a udržovat úzkou spolupráci s cílem zajistit vzájemné doplňování svých příslušných mandátů a zabránit zdvojování činností. V této souvislosti by xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxčena pravomoc úřadu OLAF zahájit správní vyšetřování z vlastního podnětu v úzké konzultaci s Úřadem.
(104) Při všech činnostech na podporu Úřadu jednx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxšetřování, by měl mít možnost poskytnout příslušné informace úřadu OLAF, aby mu umožnil zvážit vhodná opatření v souladu se svým mandátem. Úřad by zejmxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxcí do jeho pravomoci, kdy však může být vhodné správní vyšetřování úřadem OLAF, nebo pokud Úřad věc odloží a postoupení úřadu OLAF je žádoucí pro účely náxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxávní vyšetřování nebo provede jiné následné správní nebo monitorovací kroky, zejména pro účely preventivních, vymáhacích nebo disciplinárních opaxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxšetřováním či trestním stíháním podle tohoto nařízení, neměla by ohledně členských států existovat domněnka, že se dopustily pochybení nebo nedbaloxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxtitucím nebo jiným subjektům Unie a dalším obětem umožnit, aby přijaly vhodná opatření. To může zahrnovat přijímání předběžných opatření, zejména prx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanskoprávního řízení v souladu s vnitrostátním právem. Výměna informací by měla být prováděna způsobem, jenž plně respektuje nezávislost Úřadu, x xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxahy na bázi spolupráce s orgány třetích zemí a mezinárodními xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxe a jim podřízené subjekty podléhající mezinárodnímu právu veřejnému nebo jiné subjekty zřízené dohodou mezi dvěma nebo více zeměmi nebo na jejím záklxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxost navrhnout, aby Rada upozornila Komisi na nutnost přijetí rozhodnutí o odpovídající ochraně nebo doporučení ohledně zahájení jednání o mezinárodxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxkými státy přistoupí, měly by členské státy usnadnit Úřadu výkon jeho funkcí, a to v souladu se zásadou loajální spolupráce zakotvenou v čl. 4 odst. 3 Smlxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xříslušný pro účely provádění těchto mnohostranných dohod. To může v určitých případech zahrnovat změnu těchto dohod, avšak opětovné sjednání takovýxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxdění jiných mezinárodních dohod o právní pomoci v trestních věcech jimi uzavřených, a to i změnou těchto dohod.
Pokud oznámení Úřadu jako orgánu příslxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxistoupení Unie k takovým mezinárodním dohodám, mohou evropští pověření žalobci využít vůči těmto třetím zemím svého postavení vnitrostátních žalobxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxh mezinárodních dohod budou použity při vyšetřováních a trestních stíháních prováděných Úřadem.
Úřad by měl mít rovněž možnost spoléhat na vzájemnoxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxti Úřadu a s výhradou případných podmínek stanovených orgány třetích zemí.
(110) Členské státy Evropské unie, které se neúčastní posílené spolupráxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxáci v trestních věcech mezi Úřadem a členskými státy Evropské unie, které se neúčastní posílené spolupráce za účelem zřízení Úřadu. To by se mělo zejménx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxální spolupráce podle čl. 4 odst. 3 Smlouvy o EU.
(111) Úřad by měl v zájmu úplné samostatnosti a nezávislosti disponovat samostatným rozpočtem, jehož xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(16), avšak s přihlédnutím k tomu, že pravomoc Úřadu vyšexxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxny, které je provádějí. Mimořádně vysoké náklady na vyšetřovací úkony, jako například složité znalecké posudky, rozsáhlé policejní operace nebo slexxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxných rozpočtových položek Úřadu nebo změnou rozpočtu v souladu s tímto nařízením a příslušnými finančními pravidly.
Při xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxích úkonů přijatých stálou komorou ze strany Úřadu.
(113) Provozní výdaje Úřadu by měly být hrazeny z jeho rozpočtu. Ty by měly zahrnovat náklady na prxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxklady na překlady nezbytné pro vnitřní fungování Úřadu a další náklady, které dříve nevznikly členským státům během vyšetřování a které jsou způsobenx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxch pověřených žalobců by měly hradit členské státy.
V souladu s článkem 332 Smlouvy o fungování EU hradí výdaje vyplývající z provádění posílené spolupxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxx
xx14) Pravomoci k uzavírání pracovních smluv, které jsou služebním řádem úředníků a pracovním řádem ostatních zaměstnanců(17) (dále jen "služební řáxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxolnosti, aby tyto pravomoci vykonávalo samo.
(115) Správní ředitel jako schvalující osoba odpovídá za plnění rozpočtu Úřadu. Při konzultacích se stxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxných finančních prostředků a v souladu s kritérii stanovenými v jednacím řádu Úřadu.
(116) Odměna pro evropské pověřené žalobce jako zvláštní poradcxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxtit, že evropští pověření žalobci budou ve zvláštních případech, kdy vykonávají rovněž funkce vnitrostátních žalobců podle čl. 13 odst. 3, v zásadě i nxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xménem Úřadu ve funkci evropského pověřeného žalobce. Každý členský stát si ponechává pravomoc, aby při dodržení unijního práva určil ve svých právnícx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxe potřebovat zaměstnance, kteří nabyli zkušeností v rámci orgánů, institucí nebo agentur Unie. Pro splnění tohoto požadavku by měl být usnadněn nábor xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxnanců v případě, že budou přijati Úřadem v průběhu jeho zahajovací fáze do jednoho roku po zahájení provozu Úřadu v souladu s rozhodnutím uvedeným v čl. 1xx xxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí ustanovení o tom, jak bude zajištěno právo přístupu veřejnosti k dokumentům. Nic v tomto nařízení není zamýšleno tak, aby omezilo právo veřejnosti na xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx Na Úřad by se měla vztahovat i obecná pravidla o transparentnosti platná pro agentury Unie, ale pouze s ohledem na jiné dokumenty než spisy, včetně jejicx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx by měla respektovat požadavek na zachování důvěrnosti Úřadu i správní šetření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxativních činností neměly podléhat pravidlům transparentnosti.
(120) Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován a dne 10. března 2014 vydal sxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxi sídlo Úřadu v souladu s rozhodnutím ze dne 8. dubna 1965(18),
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
KAPITOLA I
PŘEDMĚT A DEFINICE
Článek 1
Předmět
Tímxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xxx xxxxx xohoto nařízení se rozumí:
1) "členským státem", není-li uvedeno jinak, zejména v kapitole VIII, členský stát, který se účastní posílené spolupráce za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx přijatého v souladu s čl. 331 odst. 1 druhým či třetím pododstavcem Smlouvy o fungování EU;
2) "osobou" jakákoli fyzická nebo právnická osoba;
3) "finxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Smluv a rozpočtů, které jsou jimi spravovány a kontrolovány, které z těchto rozpočtů pocházejí nebo které do nich mají být odvedeny;
4) "zaměstnanci Úxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm pověřeným žalobcům a správnímu řediteli v rámci každodenní činnosti při provádění úkolů Úřadu podle tohoto nařízení;
5) "evropským pověřeným žaloxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xterá převzal při uplatnění svého evokačního práva podle článku 27;
6) "pomocným evropským pověřeným žalobcem" evropský pověřený žalobce nacházejíxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxský pověřený žalobce, který případ projednává;
7) "osobními údaji" veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxentifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologicxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenáxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxičení;
9) "omezením zpracování" označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu;
10) "profilováním" jakákoli foxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a orgaxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xdajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu Evropské unie, může toto právo určit dotyčného správce nebo sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zpracovává osobní údaje pro správce;
15) "příjemcem" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osoxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxné v čl. 3 bodě 7 písm. a) směrnice (EU) 2016/680, které získají osobní údaje v rámci zvláštního šetření Úřadu, se za příjemce nepovažují; zpracování těcxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xabezpečení osobních údajů" porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xpracovávané Úřadem kromě operativních osobních údajů;
18) "operativními osobními údaji" veškeré osobní údaje zpracovávané Úřadem pro účely stanoxxxx x xxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxčné informace o její fyziologii či zdravotním stavu a které vyplývají zejména z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby;
20) "biometrickýxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxoby, které umožňuje nebo potvrzuje její jedinečnou identifikaci, například zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje;
21) "údaji o zdravotníx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxím zdravotním stavu;
22) "dozorovým úřadem" nezávislý orgán veřejné moci zřízený členským státem Evropské unie podle článku 51 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxhodou mezi dvěma nebo více zeměmi nebo na jejím základě.
KAPITOLA II
ZŘÍZENÍ, ÚKOLY A ZÁKLADNÍ ZÁSADY ÚŘADU
Článek 3
Zřízení
1. Zřizuje xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxk 4
Úkoly
Úřad odpovídá za vyšetřování a trestní stíhání pachatelů a spolupachatelů trestných činů poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxšetřování a trestního stíhání a vykonává před příslušnými soudy členských států úlohu žalobce, dokud není v daném případě vydáno pravomocné rozhodnuxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxnosti vázán zásadami právního státu a proporcionality.
3. Vyšetřování a trestní stíhání vedená jménem Úřadu se řídí tímto nařízením. Vnitrostátní pxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxem právo toho členského státu, jehož evropský pověřený žalobce daný případ v souladu s čl. 13 odst. 1 projednává. Pokud se případ řídí vnitrostátním práxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxčujících nebo ospravedlňujících.
5. Úřad zahájí a provádí vyšetřování bez zbytečného odkladu.
6. Příslušné vnitrostátní orgány aktivně napomáhaxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxráce.
Článek 6
Nezávislost a odpovědnost
1. Úřad je nezávislý. Evropský nejvyšší žalobce, náměstci evropského nejvyššího žalobce, evropštx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxinností podle tohoto nařízení nevyhledávají ani nepřijímají pokyny od žádné osoby mimo Úřad, od žádného členského státu Evropské unie ani od žádného oxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxží se jej ve výkonu jeho úkolů ovlivňovat.
2. Úřad odpovídá za svou obecnou činnost Evropskému parlamentu, Radě a Komisi a vydává výroční xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xazycích orgánů Unie. Tuto zprávu předloží Evropskému parlamentu a vnitrostátním parlamentům, jakož i Radě a Komisi.
2. Evropský nejvyšší žalobce přxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxu o obecné činnosti Úřadu, aniž je dotčena povinnost Úřadu týkající se mlčenlivosti a důvěrnosti ohledně konkrétních případů a osobních údajů. Při slyxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
KAPITOLA III
POSTAVENÍ, STRUKTURA A ORGANIZACE ÚŘADU
ODDÍL 1
Postavení a struktura úřadu
Článek 8
Struktura Úřadu
1. Úřad je nedělitelnox xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxí úroveň představuje ústředí v místě sídla Úřadu. Ústředí sestává z kolegia, stálých komor, evropského nejvyššího žalobce, náměstků evropského nejvxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x jednotlivých členských státech.
5. Ústředí a evropským pověřeným žalobcům napomáhají při plnění jejich povinností podle tohoto nařízení zaměstnaxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xejvyšší žalobce předsedá zasedáním kolegia a odpovídá za jejich přípravu.
2. Kolegium zasedá pravidelně a odpovídá za obecný dohled nad činnostmi Úřxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxost a soudržnost politiky Úřadu v oblasti trestního stíhání ve všech členských státech, jakož i o jiných otázkách, jak jsou uvedeny v tomto nařízení. Koxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxvá obecné činnosti dohledu, a upraví přijímání rozhodnutí o strategických otázkách a obecných otázkách v souladu s tímto článkem.
3. Na návrh evropskxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx stanoví odpovědnost za výkon funkcí členů kolegia a zaměstnanců Úřadu.
5. Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, přijímá kolegium rozhodnutí proxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxé komory
1. Stálé komoře předsedá evropský nejvyšší žalobce, jeden z náměstků evropského nejvyššího žalobce nebo evropský žalobce jmenovaný do funxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pravomocí mezi komorami se stanoví v souladu s jednacím řádem Úřadu při náležitém zohlednění funkčních potřeb Úřadu.
Jednací řád Úřadu zajistí rovnomxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxu nejvyššímu žalobci rozhodnout o odchylce od zásady náhodného přidělování, je-li to nezbytné pro řádné fungování Úřadu.
2. Stálé komory sledují a xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxřování a trestních stíhání v přeshraničních případech a zajišťují provádění rozhodnutí kolegia v souladu s čl. 9 odst. 2.
3. V souladu s podmínkami a pxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xozhodují stálé komory o těchto otázkách:
a) podat obžalobu v souladu s čl. 36 odst. 1, 3 a 4;
b) odložit případ v souladu s čl. 39 odst. 1 písm. a) až g);
c) upxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xlánkem 40;
d) postoupit případ vnitrostátním orgánům v souladu s čl. 34 odst. 1, 2, 3 nebo 6;
e) znovu zahájit vyšetřování v souladu s čl. 39 odst. 2.
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xalobci pokyn k zahájení vyšetřování v souladu s pravidly stanovenými v čl. 26 odst. 1 až 4, pokud nebylo žádné vyšetřování zahájeno;
b) dát evropskému pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx strategické otázky nebo obecné otázky vyplývající z jednotlivých případů kolegiu v souladu s čl. 9 odst. 2;
d) přidělit případ v souladu s čl. 26 odst. 3x
xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xx odst. 4.
5. Prostřednictvím evropského žalobce, který na určité vyšetřování nebo trestní stíhání dohlíží, může příslušná stálá komora v souladu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx vedení vyšetřování či trestního stíhání, v zájmu spravedlnosti nebo k zajištění soudržného fungování Úřadu.
6. Stálá komora přijímá rozhodnutí prxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxného evropským pověřeným žalobcem, který případ projednává.
Veškerý materiál k případu se na žádost zpřístupní příslušné stálé komoře za účelem přípxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxh případů pouze ohledně pravidel obsažených v čl. 39 odst. 1 písm. a) až f) evropskému žalobci, který na případ dohlíží v souladu s čl. 12 odst. 1, pokud můžx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxstný čin, který způsobil nebo mohl způsobit poškození finančních zájmů Unie v hodnotě nižší než 100 000 EUR. Jednací řád Úřadu stanoví pokyny s cílem zajxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxmoci. Evropský nejvyšší žalobce může po obdržení této informace do tří dnů požádat stálou komoru o přezkum jejího rozhodnutí, pokud se domnívá, že je to xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxkoná právo podat žádost o uvedený přezkum některý z náměstků evropského nejvyššího žalobce. Dohlížející evropský žalobce podá stálé komoře zprávu o kxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxěření pravomoci, zejména za okolností uvedených v čl. 36 odst. 3.
Rozhodnutí svěřit rozhodovací pravomoc může být kdykoliv zrušeno na žádost jednoho x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxého žalobce v souladu s čl. 16 odst. 7.
S cílem zajistit soudržné uplatňování zásady svěření pravomoci podá každá stálá komora každoročně zprávu kolegxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxanoven v tomto jednacím řádu.
Veškerá rozhodnutí přijatá a pokyny vydané v souladu s odstavci 3, 4, 5 a 7 se zaznamenávají písemně a stávají se součástí spxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx 1. Evropský žalobce má hlasovací právo, s výjimkou rozhodnutí stálé komory o svěření nebo odvolání svěření podle odstavce 7 tohoto článku, o přidělení x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx x x x x xxx xx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx, jakož i v situacích popsaných v čl. 31 odst. 8.
Stálá komora rovněž může na žádost evropského žalobce, evropského pověřeného žalobce nebo z vlastního pxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxáva.
10. Předsedové stálých komor v souladu s jednacím řádem Úřadu průběžně informují kolegium o rozhodnutích přijatých podle tohoto článku, aby kxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxm řádem Úřadu.
2. Jsou jmenováni dva náměstci evropského nejvyššího žalobce, kteří jsou evropskému nejvyššímu žalobci nápomocni při výkonu jeho povxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve vztahu k orgánům Unie, členským státům Evropské unie a třetím stranám. Evropský nejvyšší žalobce může svými úkoly souvisejícími se zastupováním poxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxi pokyny, které vydala podle čl. 10 odst. 3, 4 a 5, dohlížejí evropští žalobci na vyšetřování a trestní stíhání, za něž odpovídají evropští pověření žaloxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnutí, jež mají být přijata uvedenou komorou, na základě návrhů rozhodnutí vypracovaných evropskými pověřenými žalobci.
Aniž je dotčen čl. 16 odst. 7, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xebo není z jiných důvodů schopen vykonávat funkci evropského žalobce. Zastupující evropský žalobce může plnit všechny funkce evropského žalobce, s vxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x trestních stíhání v členském státě svého původu nebo osobního střetu zájmů výjimečně požádat, aby dohled nad vyšetřováním a trestním stíháním jednotxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xvropský nejvyšší žalobce rozhodne o podané žádosti podle pracovní zátěže daného evropského žalobce. V případě střetu zájmů týkajících se evropského xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xřidělení dotčených případů. Ustanovení čl. 28 odst. 4 se nepoužije na vyšetřování a trestní stíhání, která podléhají dohledu podle tohoto odstavce.
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxu vydat pokyny evropskému pověřenému žalobci, který případ projednává, kdykoli je to nezbytné pro účinné vedení vyšetřování nebo trestního stíhání, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xěkterých úkonů v rámci vnitrostátní struktury státního zastupitelství, spadá přezkum takových aktů evropského pověřeného žalobce do pravomocí dohxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
5. Evropští žalobci fungují jako styčné subjekty a informační kanály mezi stálými komorami a evropskými pověřenými žalobci v členských státech svéhx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxdu s tímto nařízením a s jednacím řádem Úřadu zajišťují, aby byly veškeré relevantní informace z ústředí poskytovány evropským pověřeným xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xtejné pravomoci jako vnitrostátní žalobci, pokud jde o vyšetřování, trestní stíhání a podání obžaloby, navíc k jim svěřeným zvláštním pravomocem a poxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxestní stíhání, která sami zahájili, která jim byla přidělena nebo která převzali za použití svého evokačního práva. Evropští pověření žalobci se řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xodání obžaloby; zejména mají pravomoc předkládat odůvodnění obžaloby, podílet se na dokazování a uplatňovat dostupné opravné prostředky v souladu s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xosažení dohody s příslušnými orgány členských států schvaluje počet evropských pověřených žalobců a rozdělení věcné a místní příslušnosti mezi evroxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxm to nebrání v plnění jejich povinností podle tohoto nařízení. O výkonu těchto funkcí uvědomí dohlížejícího evropského žalobce. Není-li evropský povxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informuje dohlížejícího evropského žalobce, který konzultuje příslušné vnitrostátní orgány pověřené trestním stíháním s cílem určit, zda by měly xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxmu žalobci v tomtéž členském státě nebo že povede vyšetřování osobně v souladu s čl. 28 odst. 3 a 4.
ODDÍL 2
Jmenování a odvolávání členů úřadu
Čxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbce na funkční období sedmi let, které nelze obnovit. Rada rozhoduje prostou většinou.
2. Evropský nejvyšší žalobce je vybrán z kandidátů, kteří:
a) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxškeré záruky nezávislosti;
c) mají kvalifikaci nezbytnou ve svém členském státě ke jmenování do nejvyšších funkcí v rámci státního zastupitelství nxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xěcech nebo pracovali jako evropští žalobci a
d) mají dostatečné zkušenosti v oblasti řízení a dostatečnou kvalifikaci pro tuto funkci.
3. Výběr je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxných mezi bývalými členy Soudního dvora a Účetního dvora, bývalými národními členy Eurojustu, členy nejvyšších vnitrostátních soudů, státními zástxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xýběrové komise a přijímá rozhodnutí o jmenování jejích členů na návrh Komise.
4. Je-li evropský žalobce jmenován evropským nejvyšším žalobcem, obsaxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xx
xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxopského parlamentu, Rady nebo Komise odvolat, pokud shledá, že již není schopen vykonávat své povinnosti nebo že své povinnosti závažným způsobem porxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxoveným v odstavcích 1, 2 a 3.
Článek 15
Jmenování a odvolávání náměstků evropského nejvyššího žalobce
1. Kolegium jmenuje dva evropské žalobcx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxh žalobců. Výběrové řízení se řídí jednacím řádem Úřadu. Náměstci evropského nejvyššího žalobce si zachovají své postavení evropských žalobců.
2. Pxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx vykonávat své povinnosti jako náměstek evropského nejvyššího žalobce, může kolegium v souladu s jednacím řádem Úřadu rozhodnout o jeho odvolání z tétx xxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jakéhokoli důvodu, jeho místo se neprodleně obsadí v souladu s postupem uvedeným v odstavci 1 tohoto článku. S výhradou pravidel uvedených v článku 16 zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tři kandidáty z řad kandidátů, kteří:
a) jsou aktivními členy státních zastupitelství nebo jiných justičních orgánů v příslušném členském státě;
b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxitelství nebo soudů a relevantní praktické zkušenosti s vnitrostátními právními systémy, finančním šetřením a s mezinárodní justiční spoluprací v txxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx evropského žalobce daného členského státu. Pokud výběrová komise dojde k závěru, že některý kandidát nesplňuje podmínky požadované k výkonu povinnoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxdobí šesti let, které nelze obnovit. Na konci tohoto šestiletého období může Rada rozhodnout o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx
xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxšinou, přijme přechodná ustanovení pro jmenování evropských žalobců na jejich první funkční období a v jeho průběhu.
5. Soudní dvůr může na žádost Evrxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxbem porušil.
6. Pokud evropský žalobce odstoupí, je odvolán nebo odejde z funkce z jakéhokoli jiného důvodu, jeho místo se neprodleně obsadí postupem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Kolegium při jmenování každého evropského žalobce určí jednoho z evropských pověřených žalobců stejného členského státu, aby nahradil evropsxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxná určená osoba jako prozatímní evropský žalobce až do nahrazení nebo návratu evropského žalobce, a to po dobu nepřesahující tři měsíce. Kolegium může xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
Článek 17
Jmenování a odvolávání evropských pověřených žalobců
1. Na návrh evropského nejvyššího žalobce jmenuje kolegium evropské pověřené žalxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxou jmenováni na obnovitelné funkční období pěti let.
2. Evropští pověření žalobci musí být od okamžiku jmenování do funkce evropských pověřených žalxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxvat veškeré záruky nezávislosti a mít potřebnou kvalifikaci a relevantní praktické zkušenosti s vnitrostátním právním systémem.
3. Kolegium odvolx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xávažným způsobem porušil.
4. Pokud členský stát rozhodne, že vnitrostátního žalobce, který byl jmenován do funkce evropského pověřeného žalobce, oxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbce před tím, než daný krok učiní. Členský stát nesmí evropského pověřeného žalobce odvolat ani mu uložit disciplinární opatření z důvodů souvisejícíxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxenský stát požádat kolegium o přezkum této záležitosti.
5. Pokud evropský pověřený žalobce odstoupí, pokud jeho služeb již není k plnění úkolů Úřadu zxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxe a v případě potřeby navrhne jiného žalobce, který bude jmenován novým evropským pověřeným žalobcem v souladu s odstavcem 1.
Článek 18
Postavexx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxzečů navržených evropským nejvyšším žalobcem na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení v souladu s jednacím řádem Úřadu. Pro účel uzxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx tohoto období provede kolegium posouzení, které zohlední hodnocení výsledků správního ředitele.
4. Kolegium může na návrh evropského nejvyššího žxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxhož funkční období bylo prodlouženo, se nemůže zúčastnit dalšího výběrového řízení na tutéž funkci na konci celkového období.
6. Správní ředitel se zxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxu hlasů jeho členů, aniž jsou dotčena příslušná pravidla týkající se ukončení smlouvy stanovená ve služebním řádu a pracovním řádu.
Článek 19
Pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxo evropského nejvyššího žalobce, je správní ředitel nezávislý ve výkonu svých povinností a nesmí vyžadovat ani přijímat pokyny žádné vlády ani jiného xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxl odpovídá za plnění administrativních úkolů svěřených Úřadu tímto nařízením, zejména za:
a) každodenní správu Úřadu a řízení zaměstnanců;
b) prováxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxožení evropskému nejvyššímu žalobci;
d) provádění ročních a víceletých pracovních programových dokumentů a předkládání zpráv kolegiu o jejich proxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xávěrů interních či externích zpráv o auditu, hodnocení a vyšetřování, včetně těch, které vyhotoví evropský inspektor ochrany údajů a úřad OLAF, a za přxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxgiu ke schválení;
h) přípravu návrhu finančních pravidel Úřadu a jeho předložení evropskému nejvyššímu žalobci;
i) přípravu návrhu odhadu příjmů a xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu;
k) poskytování podpory evropskému nejvyššímu žalobci a náměstkům evropského nejvyššího žalobce při plnění jejich povinností.
Článxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxčtových prostředků vyčleněných z vlastního rozpočtu Komise až do doby, než bude mít Úřad kapacitu k plnění vlastního rozpočtu. Za tímto účelem Komise mxxxx
xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocí svěřených služebním řádem a pracovním řádem orgánu oprávněnému ke jmenování, pokud jde o administrativní zaměstnance Úřadu ve vztahu k praxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxného počtu úředníků Komise potřebného k výkonu administrativních činností Úřadu pod vedením prozatímního správního ředitele.
2. Prozatímní sprxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxníky.
3. Jakmile se kolegium ujme svých funkcí v souladu s čl. 9 odst. 1, plní prozatímní správní ředitel své povinnosti v souladu s článkem 18. Prozatímxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxem.
4. Než se kolegium ujme svých funkcí v souladu s čl. 9 odst. 1, plní jeho úkoly stanovené v tomto článku Komise v konzultaci se skupinou odborníků složxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxdem.
2. Jakmile bude Úřad zřízen, vypracuje evropský nejvyšší žalobce neprodleně návrh jednacího řádu Úřadu, který přijímá kolegium dvoutřetinovox xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtinovou většinou hlasů.
KAPITOLA IV
PRAVOMOC A VÝKON PRAVOMOCI ÚŘADU
ODDÍL 1
Pravomoc úřadu
Článek 22
Věcná příslušnost Úřadu
1. Úxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxla provedena ve vnitrostátním právu, bez ohledu na to, zda by stejné trestné jednání mohlo být podle vnitrostátního práva klasifikováno jako jiný druh xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxlušný pouze tehdy, pokud jsou úmyslné činy nebo opomenutí vymezené v uvedeném ustanovení spojeny s územím dvou nebo více členských států a zahrnují celxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxového zločinného spolčení zaměřuje na páchání jakýchkoli trestných činů uvedených v odstavci 1.
3. Úřad je rovněž příslušný pro jakýkoli jiný trestnx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxonávat pouze v souladu s čl. 25 odst. 3.
4. V každém případě platí, že Úřad není příslušný pro trestné činy týkající se vnitrostátních přímých daní včetnx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxnek 23
Místní a osobní příslušnost Úřadu
Úřad je příslušný pro trestné činy uvedené v článku 22, pokud tyto činy:
a) byly zcela nebo z části spáchány nx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxo trestným činům, pokud byly spáchány mimo jeho území, nebo
c) byly spáchány mimo území uvedená v písmenu a) osobou, na niž se v době spáchání trestného čxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xeho území.
ODDÍL 2
Výkon pravomoci úřadu
Článek 24
Ohlašování, zaznamenávání a ověřování informací
1. Orgány, instituce a jiné subjexxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xěhož by mohl vykonat svou pravomoc v souladu s článkem 22 a čl. 25 odst. 2 a 3.
2. Pokud justiční nebo donucovací orgán členského státu zahájí vyšetřování x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xx xxxxx x x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxvání příslušný justiční nebo donucovací orgán členského státu shledá, že se vyšetřování týká takového trestného činu, uvědomí o tom bez zbytečného odxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxšetřování v souvislosti s trestným činem, jak je vymezen v článku 22, a shledá, že by Úřad mohl v souladu s čl. 25 odst. 3 nevykonat svou pravomoc, Úřad o tom xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxkace, jakož i veškeré dostupné informace o potenciálních obětech, podezřelých a dalších dotčených osobách.
5. Úřad je v souladu s odstavci 1 a 2 tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxenávají a ověřují v souladu s jeho jednacím řádem. Ověření posoudí, zda na základě informací poskytnutých v souladu s odstavci 1 a 2 existují důvody pro zxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxadu s článkem 27, odůvodnění se zaznamená v systému správy případů.
Úřad o tom informuje orgán, který podal zprávu o trestném jednání v souladu s odstavcxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxx xxxxí, že mohl být spáchán trestný čin mimo rozsah pravomoci Úřadu, uvědomí o tom bez zbytečného odkladu příslušné vnitrostátní orgány a předá jim veškeré sxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxekty Unie a orgány členských států. Požadované informace se mohou týkat jiných porušení předpisů, která způsobila škodu finančním zájmům Unie, než jsxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxx x odst. 2 vydalo obecné pokyny k výkladu povinnosti informovat Úřad o případech spadajících do působnosti čl. 25 odst. 2.
Článek 25
Výkon pravomoxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xe Úřad rozhodne vykonat svou pravomoc, nesmějí příslušné vnitrostátní orgány vykonávat vlastní pravomoc ve vztahu ke stejnému trestnému jednání.
xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xykonat svou pravomoc, pouze pokud:
a) má případ dopad na úrovni Unie, což vyžaduje, aby vyšetřování vedl Úřad, nebo
b) ze spáchání tohoto trestného činx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xubjekty Unie, aby bylo možné stanovit, zda jsou splněna kritéria vymezená v prvním pododstavci písm. a) a b).
3. Úřad se zdrží výkonu své pravomoci v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxčného odkladu příslušným orgánům v souladu s článkem 34, pokud:
a) nejvyšší sankce stanovená ve vnitrostátním právu za trestný čin spadající do působnxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxestný čin nástrojem ke spáchání trestného činu spadajícího do působnosti čl. 22 odst. 1, nebo
b) existuje důvod předpokládat, že škoda, která byla nebx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
První pododstavec písm. b) tohoto odstavce se nepoužije na trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a), b) a d) směrnice (EU) 2017/1371, jak byla provexxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxným v článku 22 v případech, které by jinak byly vyloučeny na základě použití odst. 3 písm. b) tohoto xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxz zbytečného odkladu o každém rozhodnutí o výkonu nebo zdržení se výkonu svých pravomocí.
6. Nedojde-li mezi Úřadem a vnitrostátními orgány pověřenýxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx x xxxx xxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xyšetřování daného případu vnitrostátní orgány příslušné k určení příslušnosti v případech trestního stíhání na vnitrostátní úrovni. Členské státy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxÍ STÍHÁNÍ A ALTERNATIVNÍ OPATŘENÍ K TRESTNÍMU STÍHÁNÍ
ODDÍL 1
Pravidla pro vyšetřování
Článek 26
Zahájení vyšetřování a rozdělení pravomocx x xxxxx xxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxho činu, který spadá do pravomoci Úřadu, zahájí vyšetřování evropský pověřený žalobce v členském státě, který je podle svého vnitrostátního práva příxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xřad po ověření v souladu s čl. 24 odst. 6 rozhodne zahájit vyšetřování, bez zbytečného odkladu o tom informuje orgán, který trestné jednání ohlásil v souxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxvených v odstavci 1 evropskému pověřenému žalobci pokyn k zahájení vyšetřování.
4. Případ zpravidla zahajuje a projednává evropský pověřený žalobxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxadu - z členského státu, v němž byla spáchána většina trestných činů. Evropský pověřený žalobce z jiného členského státu, který je pro daný případ příslxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxdchozí větě řádně odůvodněna, se zohledněním těchto kritérií v následujícím pořadí:
a) místo obvyklého bydliště podezřelé nebo obviněné osoby;
b) sxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxání v souladu s článkem 36 se může příslušná stálá komora v případě, pro nějž je příslušný více než jeden členský stát, a po konzultaci s evropskými žalobcx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxit nebo rozdělit a u každého případu vybrat evropského pověřeného žalobce, který jej projedná,
pokud jsou taková rozhodnutí v obecném zájmu spravedlxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyšetřování.
7. Úřad uvědomí příslušné vnitrostátní orgány bez zbytečného odkladu o každém rozhodnutí o zahájení vyšetřování.
Článek 27
Evxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx uplatní své evokační právo, a o svém rozhodnutí uvědomí vnitrostátní orgány. Evropský nejvyšší žalobce může v konkrétním případě přijmout odůvodněnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxsmějí vnitrostátní orgány přijmout žádné rozhodnutí podle vnitrostátního práva, které může mít za následek, že by Úřad nemohl uplatnit své evokační pxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxestní stíhání.
3. Pokud se Úřad jinými prostředky, než jsou informace uvedené v čl. 24 odst. 2, dozví o tom, že vyšetřování v souvislosti s trestným čixxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x souladu s čl. 24 odst. 2, rozhodne Úřad o tom, zda uplatní své evokační právo. Toto rozhodnutí přijme ve lhůtách stanovených v odstavci 1 tohoto článku.
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxatní své evokační právo, předají příslušné orgány členských států spis Úřadu a zdrží se provádění dalších vyšetřovacích úkonů týkajících se téhož trexxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxány zahájily vyšetřování v souvislosti s trestným činem, který spadá do působnosti článků 22 a 23.
Pokud evropský pověřený žalobce, který obdržel infoxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxého členského státu s cílem umožnit stálé komoře rozhodnout v souladu s čl. 10 odst. 4.
7. Pokud se Úřad zdržel výkonu své pravomoci, uvědomí o tom bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxčnostech, které by mohly Úřadu poskytnout důvody, aby přehodnotil své předchozí rozhodnutí nevykonat svou pravomoc.
Úřad může uplatnit své evokační xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxnutí přijme ve lhůtě stanovené v odstavci 1.
8. Pokud se v souvislosti s trestnými činy, které způsobily nebo by mohly způsobit škodu finančním zájmxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xení třeba, aby byl daný případ vyšetřován nebo trestně stíhán na úrovni Unie, vydá v souladu s čl. 9 odst. 2 obecné pokyny umožňující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xasných kritérií dostatečně podrobně vymezí okolnosti, na které se vztahují, se zvláštním ohledem na povahu trestného činu, naléhavost situace a závaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx x xxxxm zajistit soudržné uplatňování pokynů informuje evropský pověřený žalobce příslušnou stálou komoru o každém rozhodnutí přijatém v souladu s odstavxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxerý případ projednává, může v souladu s tímto nařízením a s vnitrostátním právem buď provádět vyšetřovací úkony a jiná opatření sám, nebo vydat pokyny pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kterými byly pověřeny. Evropský pověřený žalobce, který případ projednává, předá prostřednictvím systému správy případů zprávu příslušnému evropxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx vyšetřování vedeného Úřadem přijmou příslušné vnitrostátní orgány v souladu s vnitrostátním právem naléhavá opatření nezbytná k zajištění účinnéhx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx bez zbytečného odkladu uvědomí evropského pověřeného žalobce, který případ projednává.
3. Příslušná stálá komora může na návrh dohlížejícího evrxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xřípad projednává:
a) nemůže provádět vyšetřování nebo trestní stíhání nebo
b) nedodržuje pokyny příslušné stálé komory nebo příslušného evropskéhx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdnutí vést vyšetřování osobně, buď tím, že provede vyšetřovací úkony a jiná opatření osobně, nebo že vydá pokyn příslušným orgánům svého členského stáxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xrestného činu, zejména s ohledem na jeho možný dopad na úrovni Unie;
b) skutečnost, že se vyšetřování týká úředníků nebo ostatních zaměstnanců Evropsxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xyl evropský žalobce oprávněn nařizovat nebo požadovat vyšetřovací úkony a jiná opatření a aby měl veškeré pravomoci, odpovědnosti a povinnosti, jako xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxého odkladu informováni příslušné vnitrostátní orgány a evropští pověření žalobci, kteří se daným případem zabývají.
Článek xx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxbo imunity představují pro dané vyšetřování překážku, podá evropský nejvyšší žalobce odůvodněnou písemnou žádost o jejich zrušení v souladu s postupx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxe Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie, a tyto výsady nebo imunity představují pro konkrétní vyšetřování překážku, podá evropský nejvyšší žxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx opatření
Článek 30
Vyšetřovací úkony a jiná opatření
1. Členské státy zajistí, aby alespoň v případech, kdy je pro trestný čin, který je předmětxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo vyžádat si následující vyšetřovací úkony:
a) vykonat prohlídku všech prostor, pozemků, dopravních prostředků, soukromého obydlí, oděvů a jakéxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx, aby se předešlo ztrátě nebo znehodnocení důkazů;
b) zajistit předložení veškerých souvisejících předmětů či dokumentů v původní nebo jiné stanovexx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxnkovních účtech a provozních údajů, s výjimkou údajů konkrétně zadržených v souladu s vnitrostátními právními předpisy podle čl. 15 odst. 1 druhé věty xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxe předmětem propadnutí na základě rozhodnutí soudu, u něhož probíhá soudní řízení, pokud existuje důvod se domnívat, že majitel či držitel nástrojů trxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx komunikaci podezřelé nebo obviněné osoby, která probíhá prostřednictvím libovolných prostředků používaných touto osobou pro elektronickou komunxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xyšetřovací úkony uvedené v odstavci 1 tohoto článku podléhat podmínkám podle příslušného vnitrostátního práva, pokud toto právo výslovně stanoví zvxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxy uvedené v odst. 1 písm. c), e) a f) tohoto článku mohou podléhat dalším podmínkám, včetně omezení, stanoveným v příslušném vnitrostátním právu. Člensxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxní uplatnit, oznámí Úřadu příslušný seznam určitých závažných trestných činů v souladu s článkem 117.
4. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, která jsou podle vnitrostátního práva v podobných případech státním zástupcům dostupná.
5. Evropští pověření žalobci mohou úkony a opatření uvedexx x xxxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxce nebo důkazy přínosné pro vyšetřování, a pokud není dostupné opatření, které by představovalo menší zásah a zároveň by umožnilo dosáhnout stejného cxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xověření žalobci jednají v úzké spolupráci a v přeshraničních případech si vzájemně pomáhají a pravidelně je spolu konzultují. Má-li být opatření přijxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxijetí nezbytného opatření a přidělí je evropskému pověřenému žalobci nacházejícímu se v členském státě, kde má být toto opatření provedeno.
2. Evropxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xpatření se řídí právem členského státu evropského pověřeného žalobce, který případ projednává. Pokud evropský pověřený žalobce, který případ projexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx svého dohlížejícího evropského žalobce.
3. Pokud se podle práva členského státu pomocného evropského pověřeného žalobce požaduje pro daný úkon soxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro přidělený úkon zamítnuto, vezme evropský pověřený žalobce, který případ projednává, přidělení zpět.
Pokud však právo členského státu pomocnéhx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxad projednává, získá soudní povolení tento evropský pověřený žalobce a předloží je spolu s přidělením.
4. Pomocný evropský pověřený žalobce přiděxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx přidělení je neúplné nebo obsahuje zjevnou chybu;
b) opatření nelze provést ve lhůtě stanovené v přidělení z opodstatněných a objektivních důvodů;
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo by nebylo podle práva jeho členského státu k dispozici v obdobném vnitrostátním případě,
informuje o tom svého dohlížejícího evropského žalobcx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxtrostátní situaci neexistuje, ale bylo by k dispozici v situaci přeshraniční, kterou upravují právní nástroje o vzájemném uznávání nebo přeshraničnx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xe věc příslušné stálé komoře. Totéž platí, i pokud přidělené opatření nebylo provedeno ve lhůtě stanovené v přidělení nebo v přiměřené lhůtě.
8. Příslxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxávem i tímto nařízením bez zbytečného odkladu rozhodne, zda a v jaké lhůtě provede pomocný evropský pověřený žalobce potřebné přidělené opatření nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
Výkon přidělených opatření
Přidělená opatření se provádějí v souladu s tímto nařízením a právem členského státu pomocného evropského pověřeného žxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xe základními právními zásadami členského státu pomocného evropského pověřeného žalobce.
Článek 33
Zatčení v průběhu přípravného řízení a přxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxby v souladu s vnitrostátním právem použitelným v obdobných vnitrostátních případech, nebo může o toto zatčení či vzetí do vazby požádat.
2. Pokud je nxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxobce evropský zatýkací rozkaz v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 2002/584/SVV(21) nebo požádá příslušný orgán dotyčného členského státu, aby taxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxání vedeného Úřadem vyplyne, že skutečnosti, které byly předmětem vyšetřování, nenaplňují skutkovou podstatu trestného činu, pro který je příslušnx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxtřování vedeného Úřadem vyplyne, že již nejsou plněny zvláštní podmínky pro výkon jeho pravomoci uvedené v čl. 25 odst. 2 a 3, rozhodne příslušná stálá kxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x. Pokud se kolegium s ohledem na trestné činy, které způsobily nebo by mohly způsobit škodu finančním zájmům Unie v hodnotě nižší než 100 000 EUR, domníváx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xtíhán na úrovni Unie, a že by to bylo v zájmu účinnosti vyšetřování nebo trestního stíhání, vydá v souladu s čl. 9 odst. 2 obecné pokyny umožňující stálé koxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xrestnými činy uvedenými v čl. 3 odst. 2 písm. a) a b) směrnice (EU) 2017/1371 a pokud škoda, která byla nebo by mohla být způsobena finančním zájmům Unie, nxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zprávu kolegiu o jejich uplatňování.
Taková postoupení zahrnují rovněž neoddělitelně spjaté trestné činy v pravomoci Úřadu uvedené v čl. 22 odst. 3.
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xejvyšší žalobce může do tří dnů po obdržení této informace požádat stálou komoru o přezkum jejího rozhodnutí, pokud se evropský nejvyšší žalobce domníxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxory, vykoná právo na podání žádosti o uvedený přezkum některý z náměstků evropského nejvyššího žalobce.
5. Pokud příslušné vnitrostátní orgány nevyxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxnými v tomto nařízení i nadále příslušný Úřad.
6. Má-li Úřad v úmyslu případ odložit v souladu s čl. 39 odst. 3, postoupí jej stálá komora neprodleně vnitxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xl. 25 odst. 3 rozhodne zahájit vyšetřování, předá mu Úřad spis, upustí od přijímání dalších opatření v oblasti vyšetřování nebo trestního stíhání a příxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx instituce a jiné subjekty Unie a ve vhodných případech v souladu s vnitrostátním právem i podezřelé nebo obviněné osoby a oběti trestného činu.
Člxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxícímu evropskému žalobci zprávu obsahující stručné vylíčení případu a návrh rozhodnutí o tom, zda vést trestní stíhání u vnitrostátního soudu, nebo zxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxá příslušné stálé komoře, a pokud to považuje za nezbytné, připojí vlastní posouzení. Pokud stálá komora přijme podle čl. 10 odst. 3 rozhodnutí navrženx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxěru, že rozhodnutí navržené evropským pověřeným žalobcem nepřijme, provede v případě potřeby před přijetím konečného rozhodnutí nebo před udělením xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xoudu členského státu, ve kterém se nachází, nebo v souladu s čl. 26 odst. 4 u soudu jiného členského státu, který je pro daný případ příslušný, uvede pro to xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxra postupy stanovenými v článku 35 do 21 dnů. Pokud návrh rozhodnutí navrhuje podat obžalobu, nemůže stálá komora rozhodnout o odložení případu.
2. Poxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxslušných více členských států, stálá komora zpravidla rozhodne předložit případ k trestnímu stíhání v členském státě evropského pověřeného žalobcex xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxnout, že případ předloží k trestnímu stíhání v jiném členském státě, přičemž zohlední kritéria uvedená v čl. 26 odst. 4 a 5, a dá evropskému pověřenému žaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xříve, než rozhodne o podání obžaloby, spojit několik případů, v nichž bylo vyšetřování vedeno různými evropskými pověřenými žalobci proti téže osobě xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
5. Po přijetí rozhodnutí o členském státě, v němž má být případ předložen k trestnímu stíhání, se na základě vnitrostátního práva určí příslušný vnitroxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxování, vyrozumí ústředí příslušné vnitrostátní orgány, zúčastněné osoby a příslušné orgány, instituce a jiné subjekty Unie o rozhodnutí zahájení trxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xpolu s návrhem rozhodnutí příslušné stálé komoře a vyčká jejích pokynů. Jestliže mu lhůta stanovená vnitrostátním právem vyčkání těchto pokynů neumoxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxému pověřenému žalobci pokyn k zachování nebo zpětvzetí opravného prostředku. Stejný postup se uplatní i tehdy, pokud má evropský pověřený žalobce, kxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Článek 37
Důkazy
1. Důkazy, které žalobci Úřadu nebo žalovaný předloží soudu, nelze odmítnout pouze z důvodu, že byly shromážděny v jiném členskéx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxení důkazů předložených žalovaným nebo žalobci Úřadu.
Článek 38
Nakládání s propadlým majetkem
Pokud v souladu s požadavky a postupy podle vnxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxušný vnitrostátní soud s konečnou platností o propadnutí majetku souvisejícího s trestným činem v působnosti Úřadu nebo výnosů z něj, naloží se s takovxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxvidla pro alternativní opatření k trestnímu stíhání
Článek 39
Odložení případu
1. Pokud je trestní stíhání podle práva členského státu, v němž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xvropským pověřeným žalobcem, který případ projednává, o odložení případu proti určité osobě z jednoho z následujících důvodů:
a) úmrtí podezřelé nebx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxřelé nebo obviněné osobě;
d) imunita udělená podezřelé nebo obviněné osobě, pokud nebyla zrušena;
e) uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí dobyx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
2. Rozhodnutí podle odstavce 1 nebrání dalšímu vyšetřování na základě nových skutečností, o nichž Úřad v době rozhodnutí nevěděl a s nimiž byl obeznxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxmoc podle čl. 22 odst. 3, odloží případ pouze po konzultaci s příslušnými vnitrostátními orgány členského státu uvedenými v čl. 25 odst. 6. V relevantníxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x x xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxuvislosti s trestnými činy uvedenými v čl. 3 odst. 2 písm. a) a b) směrnice (EU) 2017/1371 a pokud škoda, která byla nebo by mohla být způsobena finančním zxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům a uvědomí o něm příslušné orgány, instituce a jiné subjekty Unie a ve vhodných případech podle vnitrostátního práva i podezřelé nebo obviněné oxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xro účely zpětného získání finančních prostředků nebo jiných následných správních opatření.
ODDÍL 5
Pravidla pro zvláštní způsoby řízení
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxci na základě podmínek dohodnutých s podezřelou osobou, může evropský pověřený žalobce, který případ projednává, v souladu s čl. 10 odst. 3 a čl. 35 odstx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xravomoc v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm zájmům Unie, nepřesahuje škodu, která byla nebo by mohla být způsobena jiné oběti, konzultuje evropský pověřený žalobce, který případ projednává, vxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxvěřeného žalobce, který případ projednává, přičemž zohlední tyto důvody:
a) závažnost trestného činu zejména na základě způsobené škody;
b) ochotu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxladními zásadami Úřadu, jak jsou stanoveny v tomto nařízení.
Kolegium přijme v souladu s čl. 9 odst. 2 pokyny k uplatňování těchto důvodů.
3. Pokud sxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxmi vnitrostátním právem a zaznamená tuto skutečnost v systému správy případů. Po dokončení zvláštního způsobu řízení po splnění podmínek dohodnutýcx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
KAPITOLA VI
PROCESNÍ ZÁRUKY
Článek 41
Rozsah práv podezřelých a obviněných osob
1. Činnosti Úřadu jsou prováděny při plném dodržování xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xsoba má v trestním řízení prováděném Úřadem alespoň následující procesní práva stanovená právem Unie, včetně směrnic týkajících se práv podezřelých x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx informace a přístup k materiálům o případu podle směrnice 2012/13/EU;
c) právo na přístup k obhájci a právo na komunikaci se třetími osobami a jejich inxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxávní pomoc podle směrnice (EU) 2016/1919.
3. Aniž jsou dotčena práva uvedená v této kapitole, mají podezřelé a obviněné osoby a ostatní osoby, kterýxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyžadovat jmenování znalců nebo posouzení znalcem a výslech svědků a požadovat, aby Úřad získal tato opatření v zájmu obhajoby.
Článek 42
Soudxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x požadavky a postupy stanovenými vnitrostátním právem. Totéž platí pro případy, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx má v souladu s článkem 267 Smlouvy o fungování EU pravomoc rozhodovat o předběžných otázkách týkajících se:
a) platnosti procesních úkonů Úřadu, pokud xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx tohoto nařízení;
c) výkladu článků 22 a 25 tohoto nařízení ve vztahu k jakémukoli sporu o příslušnost mezi Úřadem a příslušnými vnitrostátními orgányx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx dvůr v souladu s čl. 263 čtvrtým pododstavcem Smlouvy o fungování EU.
4. Soudní dvůr má v souladu s článkem 268 Smlouvy o fungování EU pravomoc rozhodovax x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxru o rozhodčích doložkách obsažených ve smlouvách uzavřených Úřadem.
6. Soudní dvůr má v souladu s článkem 270 Smlouvy o fungování EU pravomoc rozhodoxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx 5 nebo evropských žalobců podle čl. 16 odst. 5.
8. Tímto článkem není dotčen soudní přezkum Soudním dvorem v souladu s čl. 263 čtvrtým pododstavcem Smloxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkony, jako jsou rozhodnutí Úřadu týkající se práva veřejnosti na přístup k dokumentům, rozhodnutí o odvolání evropských pověřených žalobců přijatá xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx x xnformacím
1. Evropští pověření žalobci musí mít možnost získat veškeré relevantní informace uložené ve vnitrostátních databázích pro vyšetřování xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxdobných případech uplatňují podle vnitrostátního práva.
2. Úřad musí mít rovněž možnost získat veškeré relevantní informace, které spadají do jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxém správy případů, který je udržován a spravován v souladu s pravidly stanovenými v tomto nařízení a v jednacím řádu Úřadu.
2. Účelem systému správy přxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxraničních případech;
b) zajištění zabezpečeného přístupu k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxní údajů pro operativní analýzy a statistické účely;
d) usnadnění dohledu s cílem zajistit, aby zpracování operativních osobních údajů bylo zákonné x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxdenému v článku 9 rozhodnutí Rady 2008/976/SVV(23).
4. Systém správy případů obsahuje:
a) rejstřík informací získaných Úřadem v souladu s článkem 2xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v elektronické podobě v souladu s čl. 45 odst. 3.
Seznam nesmí obsahovat žádné operativní osobní údaje kromě údajů nezbytných k identifikaci případů nxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxry údajů než spisy pouze v souladu s tímto nařízením a s jednacím řádem Úřadu. Podrobnosti týkající se těchto jiných automatizovaných souborů údajů se oxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxí právo podle tohoto nařízení, evropský pověřený žalobce, který případ projednává, vytvoří spis.
Spis musí obsahovat všechny informace a důkazy, ktexx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxace uvedené v rejstříku podle čl. 44 odst. 4 písm. a) stávají součástí spisu.
2. Spis bude spravovat evropský pověřený žalobce, který případ projedxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k zajištění toho, aby Úřad fungoval jednotně. Evropský pověřený žalobce, který případ projednává, umožní podezřelým a obviněným osobám i dalším osobxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxje veškeré informace a důkazy obsažené ve spisu, které mohou být uloženy elektronicky, s cílem umožnit ústředí, aby mohlo vykonávat své funkce v souladx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx spisu, zejména aby byly operativní osobní údaje obsažené v systému správy případů vymazány nebo opraveny pokaždé, když jsou tyto údaje vymazány nebo oxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxce, další evropští žalobci a evropští pověření žalobci mají přímý přístup k rejstříku a k seznamu.
Dohlížející evropský žalobce a příslušná xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxžející evropský žalobce má i přímý přístup ke spisu. Příslušná stálá komora má přístup ke spisu na svou žádost.
O přístup k informacím uloženým elektroxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxným žalobcům rozhoduje evropský pověřený žalobce, který případ projednává, v souladu s příslušným vnitrostátním právem. Není-li přístup udělen, můxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx v souladu s příslušným vnitrostátním právem a tímto nařízením.
Jednací řád Úřadu stanoví další pravidla týkající se práva na přístup a postup pro stanxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobců a zaměstnanců Úřadu k systému správy případů v rozsahu nezbytném k výkonu jejich povinností.
KAPITOLA VIII
OCHRANA ÚDAJŮ
Článek 47
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxžďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; další zpracoxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxodními účely za předpokladu, že Úřad poskytne vhodné záruky práv a svobod subjektů údajů ("účelové omezení");
c) přiměřené, relevantní a omezené na nxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xeškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo oprxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxny; osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxhnických a organizačních opatření požadovaných tímto nařízením ("omezení uložení");
f) zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečexx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xřed náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením ("integrita a důvěrnost").
2. Úřad při zcela nebo částečně automatizovaném zpracování osobních úxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxe 1 a musí být schopen toto dodržení souladu doložit ("odpovědnost").
3. Zpracování prováděné Úřadem pro kterýkoli účel uvedený v článku 49 jiný než txxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xímto nařízením a
b) je zpracování pro tento jiný účel nezbytné a přiměřené v souladu s právem Unie a
c) případné použití těchto operativních osobních úxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxtním procesním právem je právo členského státu, ve kterém byly údaje získány.
Článek 48
Administrativní osobní údaje
1. Na všechny adminisxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxjů v ustanoveních o ochraně údajů ve svém jednacím řádu.
Článek 49
Zpracování operativních osobních údajů
1. Úřad zpracovává operativní osoxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xyšetřování a stíhání trestných činů vedená v souladu s tímto nařízením, nebo
b) výměna informací s příslušnými orgány členských států Evropské unie a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v souladu s tímto nařízením.
2. Kategorie operativních osobních údajů a kategorie subjektů údajů, jejichž operativní osobní údaje může Úřad pro kaxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxku.
3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 115, jimiž sestaví seznam kategorií operativních osobních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xokrok v oblasti informační společnosti.
Ve zvláště závažných naléhavých případech se na akty v přenesené pravomoci podle tohoto odstavce použije posxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxo účely uvedené v odstavci 1. Kolegium na návrh evropského nejvyššího žalobce a po konzultaci evropského inspektora ochrany údajů stanoví podmínky prx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxní údajů.
5. Úřad zpracovává operativní osobní údaje tak, aby bylo možné stanovit, který orgán je poskytl nebo odkud byly získány.
6. Při uplatňování xxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxace a s ohledem na možnost od poskytnutí těchto informací upustit, omezit je či je odložit. Evropský pověřený žalobce, který případ projednává, před přxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxacovávaných operativních osobních údajů. Tento přezkum provádí nejpozději tři roky po prvním zpracování daných osobních údajů a poté každé tři roky. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxaje zpracovávané Úřadem nesmějí být uloženy po dobu delší než pět let ode dne, kdy rozhodnutí o zproštění viny týkající se daného případu nabylo právní mxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxu, ve kterém bylo rozhodnutí vydáno, již nelze vykonat.
3. Než uplyne některá ze lhůt uvedených v odstavci 2, přezkoumá Úřad potřebu dalšího uložení opxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxo žádné rozhodnutí o dalším uložení operativních osobních údajů, jsou tyto údaje automaticky vymazány.
Článek 51
Rozlišování mezi různými kaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxjektů údajů, například:
a) osob, u nichž existují závažné důvody se domnívat, že spáchaly trestný čin nebo se jej chystají spáchat;
b) osob odsouzenýcx xx xxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx a
d) třetích stran v souvislosti s trestným činem, například osob, které by mohly být předvolány jako svědci při vyšetřování trestného činu nebo při náxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxenech a) a b).
Článek 52
Rozlišování mezi operativními osobními údaji a ověřování jejich kvality
1. Úřad pokud možno rozlišuje mezi operatixxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx opatření s cílem zajistit, aby nebyly předávány ani zpřístupňovány operativní osobní údaje, které jsou nepřesné, neúplné nebo již nejsou aktuální. Zx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx operativních osobních údajů k nim Úřad pokud možno doplní nezbytné informace, jež umožní příjemci zhodnotit míru jejich přesnosti, úplnosti, spolehxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxiprávně, musí o tom být příjemce neprodleně vyrozuměn. V takovém případě musí být operativní osobní údaje opraveny nebo vymazány nebo být omezeno zpraxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních údajů a uvědomí příjemce takových údajů o těchto podmínkách a o nutnosti je dodržovat.
2. Úřad dodržuje zvláštní podmínky zpracování údajů sxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xnstitucím a jiným subjektům Unie
1. S výhradou případných dalších omezení podle tohoto nařízení, zejména článku 53, předá Úřad operativní osobní údaxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxo orgánu, instituce či subjektu Unie.
2. Pokud se operativní osobní údaje předávají na žádost jiného orgánu, instituce či subjektu Unie, odpovídají xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxudit nezbytnost předání operativních osobních údajů. Vzniknou-li pochybnosti, zda je předání nezbytné, požádá Úřad příjemce o doplňující informacxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxý orgán, instituce či subjekt Unie zpracuje operativní osobní údaje výlučně pro účely, pro které byly předány.
Článek 55
Zpracování zvláštnícx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xrientaci fyzické osoby je povoleno pouze tehdy, pokud je pro vyšetřovaní vedené Úřadem zcela nezbytné, s výhradou náležitých záruk zajišťujících práxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí být neprodleně informován pověřenec pro ochranu osobních údajů.
Článek 56
Automatické individuální rozhodování, včetně profilování
xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxo něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
Článek 57
Sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů
1. Úřad přijme vhodxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xa použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků. Informace jsou poskytovány jakýmikoli vhodnými, tedy i elektronickými prostředky. Obecně xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx
xx xxxx xxxxxxxxe subjekt údajů písemně bez zbytečného odkladu, a v každém případě do tří měsíců od obdržení jeho žádosti, o tom, jaké kroky se v návaznosti na jeho žádost xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xx x xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Úřad buď:
a) uložit přiměřený poplatek zohxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxt žádosti vyhovět.
Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá Úřad.
5. Pokud má Úřad důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osobyx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Článek 58
Informace poskytované subjektu údajů
1. Úřad poskytne subjektu údajů alespoň tyto informace:
a) totožnost a kontaktní údaje Úřadu;
bx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxace o právu podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů a jeho kontaktní údaje;
e) informace o existenci práva požadovat od Úřadu přístup k opxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xdstavci 1 poskytne Úřad subjektu údajů ve zvláštních případech tyto další informace s cílem umožnit výkon jeho práv:
a) právní základ zpracování;
b) dxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxjemců daných operativních osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
d) v případě potřeby doplňující infxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxvce 2 odložit, omezit či od něho upustit v takovém rozsahu a na takovou dobu, jak je to v demokratické společnosti s náležitým přihlédnutím k základním prxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxů;
b) zabránit nepříznivému ovlivňování prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů;
c) chránit veřejnou bezpxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo získat od Úřadu potvrzení, zda operativní osobní údaje, které se ho týkají, jxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xáklad zpracování;
b) kategorie dotčených operativních osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly operativní osobní údaje zxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xsobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
e) existence práva požadovat od Úřadu opravu nebo výmaz opexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxů a jeho kontaktní údaje;
g) sdělení operativních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, a veškerých dostupných informací o jejich původux
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxou dobu, jak je to v demokratické společnosti s náležitým přihlédnutím k základním právům a oprávněným zájmům dotčené fyzické osoby nutné a přiměřené, x xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetřování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů;
c) chránit veřejnou bezpečnost členských států Evropské unie;
d) chránit národní bezpečxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxormuje Úřad dotčený subjekt údajů pouze o tom, že provedl kontroly, přičemž neuvede žádné informace, z nichž by daný subjekt údajů mohl zjistit, zda Úřax xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxů nebo podat proti rozhodnutí Úřadu žalobu u Soudního dvora.
3. Úřad zdokumentuje věcné či právní důvody, na nichž se rozhodnutí zakládá. Na požádánx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxí zpracování
1. Subjekt údajů má právo na to, aby Úřad bez zbytečného odkladu opravil nepřesné operativní osobní údaje, které xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxého prohlášení.
2. Úřad vymaže operativní osobní údaje bez zbytečného odkladu a subjekt údajů má právo na to, aby Úřad bez zbytečného odkladu vymazal oxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxy ke splnění právní povinnosti Úřadu.
3. Namísto výmazu osobních údajů Úřad omezí zpracování:
a) zpochybňuje-li subjekt údajů přesnost daných operxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxezeno ve smyslu prvního pododstavce písm. a), informuje Úřad subjekt údajů před zrušením omezení zpracování.
4. Pokud bylo zpracování omezeno podxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo právnické osoby, která je účastníkem řízení u Úřadu, nebo pro účely stanovené v odst. 3 písm. b).
5. Úřad informuje subjekt údajů písemně o jakémkxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo informace úplně nebo částečně omezit v takovém rozsahu, jak je to v demokratické společnosti s náležitým přihlédnutím k základním právům a oprávněnýx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xepříznivému ovlivňování prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů;
c) chránit veřejnou bezpečnost členskýcx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxajů o možnosti podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů nebo podat proti rozhodnutí Úřadu žalobu u Soudního dvora.
6. Úřad uvědomí o oprxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxtivní osobní údaje opraveny nebo vymazány nebo zpracování bylo omezeno podle odstavců 1, 2 a 3, vyrozumí Úřad příjemce a informuje je, že tyto operativnx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxx xxxxxxxxm údajů a ověřování prováděná evropským inspektorem ochrany údajů
1. V případech uvedených v čl. 58 odst. 3, čl. 60 odst. 2 a čl. 61 odst. 5 je možné práva sxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxa prostřednictvím evropského inspektora ochrany údajů podle odstavce 1.
3. V případě výkonu práva podle odstavce 1 informuje evropský inspektor ochxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx informuje o jeho právu podat proti rozhodnutí Úřadu žalobu u Soudního xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxavděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob zavede Úřad vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xx x xxledem na činnosti zpracování přiměřené, zahrnují opatření uvedená v odstavci 1 uplatňování vhodných koncepcí v oblasti ochrany údajů Úřadem.
Čxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx sebou transparentním ujednáním vymezí své podíly na odpovědnosti za dodržování svých povinností týkajících se ochrany údajů, zejména pokud jde o výkxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxké unie, jemuž správci podléhají. V ujednání může být určeno kontaktní místo pro subjekty údajů.
2. Ujednání uvedené v odstavci 1 náležitě zohlední úlxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxnky ujednání uvedeného v odstavci 1 může subjekt údajů vykonávat svá práva podle tohoto nařízení u každého ze správců i vůči každému z nich.
Článek xx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky tohoto nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxpadě obecného písemného povolení zpracovatel Úřad informuje o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejicx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xktem podle práva Unie nebo práva členského státu Evropské unie zavazujícími zpracovatele vůči Úřadu, v nichž je stanoven předmět a doba trvání zpracovxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx zejména stanoví, že zpracovatel:
a) jedná pouze podle pokynů správce;
b) zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat operativní osobní údaje zavázaxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí předpisů o právech subjektu údajů;
d) v souladu s rozhodnutím Úřadu všechny operativní osobní údaje po ukončení poskytování služeb spojených se zprxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k prokázání toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku;
f) dodržuje podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v odstavcích 2 x xx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxzení tím, že určí účely a prostředky zpracování, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
Článek 66
Zpracování z pověření správcx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxaje zpracovat pouze podle pokynů Úřadu, ledaže mu jejich zpracování ukládá právo Unie nebo právo členského státu Evropské unie.
Článek 67
Záměxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, jež s sebou zpracování nese, zavede Úřad jak v době určení prostředků xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xchrany údajů, jako je minimalizace údajů, účinným způsobem a začlenit do zpracování nezbytné záruky tak, aby splnil požadavky tohoto nařízení a ochráxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xsobní údaje, jež jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Tato povinnost se týká množstvx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xby operativní osobní údaje nebyly standardně bez zásahu člověka zpřístupněny neomezenému počtu fyzických osob.
Článek 68
Záznamy týkající sx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xnformace:
a) kontaktní údaje Úřadu a jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů;
b) účely zpracování;
c) popis kategorií subjektů xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxů ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;
e) případně informace o předávání operativních osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní oxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxů;
g) je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření uvedených v čl. xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxrany údajů.
Článek 69
Vedení logů ve vztahu k automatizovanému zpracování
1. Úřad vede v automatizovaných systémech zpracování logy o všech txxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xperativní účely. Logy o nahlédnutí a sdělení musí umožňovat zjištění důvodů těchto operací, datum a čas, kdy byly učiněny, a totožnosti osoby, která do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xx xoužívají pouze pro ověření zákonnosti zpracování, vlastní kontrolu, pro zajištění neporušenosti a zabezpečení operativních osobních údajů a pro trxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx inspektorovi ochrany údajů.
Článek 70
Spolupráce s evropským inspektorem ochrany údajů
Úřad při plnění svých úkolů na požádání spolupracujx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxména při využití nových technologií, bude s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování mít za následek vysoké riziko pro práva a svobxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxzení uvedené v odstavci 1 obsahuje alespoň obecný popis zamýšlených operací zpracování, posouzení rizik z hlediska práv a svobod subjektů údajů, plánxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxu s tímto nařízením, s přihlédnutím k právům a oprávněným zájmům subjektů údajů a dalších dotčených osob.
Článek 72
Předchozí konzultace evropxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx evidence, jež má být vytvořena, pokud:
a) z posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle článku 71 vyplývá, že by dané zpracování mělo za následek vysxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxismů nebo postupů, s sebou nese vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů.
2. Evropský inspektor ochrany údajů může sestavit seznam operací zxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xež evropskému inspektorovi ochrany údajů umožní posoudit soulad zpracování s tímto nařízením, a zejména posoudit rizika z hlediska ochrany operativxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xdstavci 1 tohoto článku porušilo toto nařízení, zejména pokud Úřad nedostatečně určil či zmírnil riziko, upozorní na to Úřad písemně do šesti týdnů od oxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxodloužena o jeden měsíc. Evropský inspektor ochrany údajů informuje Úřad o každém takovém prodloužení a o jeho důvodech do jednoho měsíce od obdržení žxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxní, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob provede Úřad vhoxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxrií operativních osobních údajů uvedených v článku 55.
2. Pokud jde o automatizované zpracování, provede Úřad po zhodnocení rizik opatření s cílem:
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxní, kopírování, pozměňování nebo odstraňování nosičů údajů ("kontrola nosičů údajů");
c) zabránit neoprávněnému vkládání údajů a neoprávněnému pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxtizovaných systémů pro zpracování pomocí zařízení pro přenos údajů ("kontrola uživatelů");
e) zajistit, aby osoby oprávněné k využívání určitého axxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xřístupu k údajům");
f) zajistit, aby bylo možné ověřit a zjistit, kterým subjektům byly nebo mohou být operativní osobní údaje předány nebo zpřístupnxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxy vloženy do automatizovaných systémů pro zpracování a kdo a kdy je vložil ("kontrola vkládání");
h) zabránit neoprávněnému čtení, kopírování, pozmxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) zajistit, aby instalované systémy mohly být v případě výpadku obnoveny ("obnova");
j) zajistit, aby systém fungoval, aby byl hlášen výskyt chyb ve fxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx 74
Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů evropskému inspektorovi ochrany údajů
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob. Pokud není ohxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe 1 musí přinejmenším obsahovat:
a) popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližnéhx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxnu osobních údajů;
c) popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů;
d) popis opatření, která Úřad přijal nebo navrhl k přijexx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxé poskytnout informace uvedené v odstavci 2 současně, mohou být poskytnuty postupně bez dalšího zbytečného odkladu.
4. Úřad dokumentuje veškeré příxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxavná opatření. Tato dokumentace musí evropskému inspektorovi ochrany údajů umožnit ověření souladu s tímto článkem.
5. Jestliže se porušení zabezpxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxytečného odkladu takovému správci.
Článek 75
Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů
1. Pokud je pravděpodoxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.
2. V oznámení určeném subjektu údajů podle odstavce 1 tohoto článku se za použití jasných a jednoduchých jaxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxsm. b), c) a d).
3. Oznámení subjektu údajů uvedené v odstavci 1 se nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:
a) Úřad zavedl náležitá techxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim přistupovat, jako je například šifrování;
b) Úřad přijal následná opatřxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxné úsilí. V takovém případě musí být subjekty údajů informovány stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření.
4. Jesxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxpodobnosti toho, že dané porušení bude mít za následek vysoké riziko, požadovat, aby tak učinil, nebo může rozhodnout, že je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xa podmínek uvedených v čl. 60 odst. 3 a z důvodů v něm stanovených.
Článek 76
Oprávněný přístup k operativním osobním údajům v rámci Úřadu
Přístux x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxávnění zaměstnanci, již jsou jim nápomocni, a to za účelem plnění svých úkolů a v mezích stanovených tímto nařízením.
Článek 77
Jmenování pověřxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxranu osobních údajů je zaměstnanec jmenovaný zvlášť pro tento účel. Při výkonu svých povinností jedná pověřenec pro ochranu osobních údajů nezávisle x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly stanovené v tomto nařízení, zejména úkoly uvedené v článku 79.
3. Výxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které vyplývají z uplatňování tohoto nařízení.
4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je jmenován na dobu čtyř let a může být jmenován opakovaně, jexx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxpského inspektora ochrany údajů, přestane-li pověřenec splňovat podmínky požadované pro výkon této funkce.
5. Úřad zveřejní kontaktní údaje pověřxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x. Úřad zajistí, aby byl pověřenec pro ochranu osobních údajů náležitě a včas zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajůx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxlů, přístup k osobním údajům a operacím zpracování a k udržování jeho odborných znalostí.
3. Úřad zajistí, aby pověřenec pro ochranu osobních údajů nexxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xověřenec pro ochranu osobních údajů je přímo podřízen evropskému nejvyššímu žalobci.
4. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osoxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxS) č. 45/2001.
5. Kolegium přijme prováděcí pravidla pro činnost pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména výbxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxo ochranu osobních údajů pracovníky a zdroje nezbytné pro výkon jeho úkolů.
7. Pověřenec pro ochranu osobních údajů a jeho pracovníci jsou vázáni povixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx má zejména tyto úkoly týkající se zpracovávání osobních údajů:
a) nezávisle zajišťovat, aby Úřad dodržoval ustanovení o ochraně údajů obsažená v tomtx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxh států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi Úřadu v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné příxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxějí zpracování, o jejich povinnostech podle tohoto nařízení a dalších předpisů Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů;
c) poskytovat poraxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxhovány záznamy o předávání nebo získávání osobních údajů v souladu s jednacím řádem Úřadu;
e) spolupracovat s pracovníky Úřadu odpovědnými za postupxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xyly informovány o svých právech vyplývajících z tohoto nařízení;
h) působit jako kontaktní místo pro evropského inspektora ochrany údajů; v záležitxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxní zprávu a předložit tuto zprávu evropskému nejvyššímu žalobci a evropskému inspektorovi ochrany údajů.
2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Úřadu, kteří mu jsou nápomocni při výkonu jeho povinností, mají přístup k osobním údajům zpracovávaným Úřadem a do jeho prostor v rozsahu, který je potřxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxstrativních osobních údajů nebo ustanovení tohoto nařízení o zpracování operativních osobních údajů nebyla dodržena, informuje o tom evropského nexxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, postoupí pověřenec pro ochranu osobních údajů záležitost evropskému inspektorovi ochrany údajů.
Článek 80
Obecné zásady pro předávání opexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxovené v článcích 80 až 83, totiž:
a) dané předání je nutné pro výkon úkolů Úřadu;
b) operativní osobní údaje jsou předány správci ve třetí zemi nebo v mezixxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxuladu s tímto článkem, byly Úřadu předány nebo zpřístupněny členským státem Evropské unie, Úřad získal předchozí povolení k předání od příslušného orxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxdání obecnou formou nebo s výhradou zvláštních podmínek;
d) Komise podle článku 81 rozhodla, že daná třetí země nebo mezinárodní organizace zajišťujx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxbo v případě, že neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně ani vhodné záruky, uplatní se výjimka pro specifické situace podle článku 83, a
e) v přípxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxdní organizace požádala o předchozí povolení takového dalšího předání, jež může Úřad poskytnout teprve po zohlednění všech relevantních faktorů, včxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxnárodní organizaci, kterým jsou operativní osobní údaje dále předávány.
2. Úřad může operativní osobní údaje předat bez předchozího povolení člexxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxečnosti v určitém členském státě Evropské unie nebo třetí zemi nebo podstatných zájmů členského státu Evropské unie, a předchozí povolení nelze získax xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxm třetí zemi nebo mezinárodní organizace členským státem Evropské unie anebo orgánem, institucí či jiným subjektem Unie je zakázáno. To neplatí v přípxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxtivní osobní údaje původně předány, a úrovně ochrany osobních údajů ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, kterým jsou operativní osobní údaje přxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xlánku 34.
4. Články 80 až 83 se použijí s cílem zajistit, aby úroveň ochrany fyzických osob zaručená tímto nařízením a právem Unie nebyla znehodnocena.
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxzaci, pokud Komise rozhodla v souladu s článkem 36 směrnice (EU) 2016/680 o tom, že tato třetí země, území či jedno nebo více konkrétních odvětví v dané třxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xezinárodní organizaci, pokud:
a) byly právně závazným nástrojem poskytnuty vhodné záruky ve vztahu k ochraně operativních osobních údajů nebo
b) Úřxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxjí vhodné záruky.
2. Úřad informuje evropského inspektora ochrany údajů o kategoriích předání podle odst. 1 písm. b).
3. Je-li předání operativníxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxrany údajů, přičemž musí obsahovat mimo jiné den a čas předání a informace o přijímajícím příslušném orgánu, o důvodech předání a o předaných operativnxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx článku 82, může Úřad předat operativní osobní údaje třetí zemi nebo mezinárodní organizaci pouze za podmínky, že předání je nezbytné:
a) k ochraně živoxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxažnému ohrožení veřejné bezpečnosti v určitém členském státě Evropské unie nebo třetí zemi, nebo
d) v individuálních případech k výkonu úkolů Úřadu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxno na odstavci 1, musí být zdokumentováno a příslušná dokumentace na požádání zpřístupněna evropskému inspektorovi ochrany údajů, přičemž musí obsaxxxxx xxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xlánek 84
Předání operativních osobních údajů příjemcům usazeným ve třetích zemích
1. Odchylně od čl. 80 odst. 1 písm. b) a aniž jsou dotčeny jakékolxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxemcům usazeným ve třetích zemích pouze tehdy, pokud je to v souladu s ostatními ustanoveními této kapitoly a jsou splněny všechny tyto podmínky:
a) předxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxcím předání v daném případě nepřevažují žádná základní práva a svobody dotčeného subjektu údajů;
c) Úřad se domnívá, že předání orgánu příslušnému prx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x čl. 49 odst. 1 ve třetí zemi je bez zbytečného odkladu informován, ledaže to je neefektivní nebo nevhodné;
e) Úřad informuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxdami uvedenými v odstavci 1 se rozumějí jakékoliv platné dvoustranné nebo mnohostranné mezinárodní dohody mezi Unií a třetími zeměmi v oblasti justičxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokumentace na požádání zpřístupněna evropskému inspektorovi ochrany údajů, přičemž musí obsahovat mimo jiné den a čas předání a informace o přijímaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xchrany údajů
1. Evropský inspektor ochrany údajů je pověřen sledováním a zajišťováním toho, aby byla uplatňována ustanovení tohoto nařízení týkajíxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxo Úřad a subjekty údajů ke všem otázkám, které se týkají zpracování operativních osobních údajů. Za tímto účelem plní evropský inspektor ochrany údajů xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdy v souladu s článkem 87.
2. Evropský inspektor ochrany údajů má podle tohoto nařízení následující úkoly:
a) vyslechnout a posoudit stížnosti a v přixxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxektu údajů výsledky;
c) kontrolovat a zajišťovat uplatňování ustanovení tohoto nařízení týkajících se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpraxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxré se týkají zpracování operativních osobních údajů, zejména před vypracováním vnitřních pravidel týkajících se ochrany základních práv a svobod v sxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtví subjektům údajů při výkonu jejich práv;
b) předložit věc Úřadu v případě údajného porušení ustanovení upravujících zpracování operativních osoxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx o výkon určitých práv týkajících se operativních osobních údajů zamítnuty v rozporu s články 56 až 62;
d) předložit věc Úřadu;
e) nařídit Úřadu, aby opxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x oznamování těchto kroků třetím osobám, jimž byly tyto údaje sděleny, pokud to nenarušuje vyšetřování a trestní stíhání vedená Úřadem;
f) předložit vxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů má přístup k operativním osobním údajům zpracovávaným xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxedu nad Úřadem.
Článek 86
Služební tajemství evropského inspektora ochrany údajů
Evropský inspektor ochrany údajů a jeho pracovníci jsou běxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx úředních povinností.
Článek 87
Spolupráce mezi evropským inspektorem ochrany údajů a vnitrostátními dozorovými úřady
1. Evropský inspektxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxa pokud evropský inspektor ochrany údajů nebo vnitrostátní dozorový úřad zjistí velké nesrovnalosti mezi postupy členských států Evropské unie nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nařízení nastolenými jedním nebo více vnitrostátními dozorovými úřady.
2. V případech uvedených v odstavci 1 si mohou evropský inspektor ochrany údxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxní informace, pomáhat si při výkonu auditů a kontrol, šetřit problémy související s výkladem či uplatňováním tohoto nařízení, studovat problémy vztaxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxdporovat informovanost o právech na ochranu údajů.
3. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, zřízený nařízením (EU) 2016/679, plní rovněž úkoly sxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxích 1 a 2 tohoto článku.
Článek 88
Právo podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů
1. Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u evxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x. Evropský inspektor ochrany údajů informuje subjekt údajů o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti využít soudní ochranu podlx xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů lze podat žalobu k Soudnímu dvoru.
KAPITOLA IX
FINANČNÍ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ O PRACOVNÍCÍCH
ODDÍL 1
Finanční ustanovení
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxlegiu k přijetí.
2. Správní ředitel jako schvalující osoba odpovídá za plnění rozpočtu Úřadu.
Článek 91
Rozpočet
1. Evropský nejvyšší žalobxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxku. Tyto odhady jsou uvedeny v rozpočtu Úřadu.
2. Pokud jde o příjmy a výdaje, je rozpočet Úřadu vyvážený.
3. Aniž jsou dotčeny jiné zdroje, tvoří příjxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
4. Výdaje Úřadu zahrnují odměny evropského nejvyššího žalobce, evropských žalobců, evropských pověřených žalobců, správního ředitele a pracovníxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí se příslušné výdaje jimi vynaložené v průběhu těchto činností za provozní výdaje Úřadu.
Provozní výdaje Úřadu v zásadě nezahrnují náklady spojené s vxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxeré náklady spojené s vyšetřováním a trestním stíháním podle odstavce 6.
Provozní výdaje rovněž zahrnují vytvoření systému správy případů, odbornox xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xákladný vyšetřovací úkon, mohou evropští pověření žalobci z vlastního podnětu nebo na základě odůvodněné žádosti příslušných vnitrostátních orgánx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxálá komora pak může, po konzultaci se správním ředitelem a na základě přiměřenosti provedení dané úkonu za konkrétních okolností a na základě mimořádnx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v jednacím řádu Úřadu. Správní ředitel pak na základě dostupných finančních zdrojů rozhodne o výši příspěvku, který má být poskytnut. Správní ředitel x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxvání EU nesou výdaje Úřadu uvedené v odstavcích 4 a 5 tohoto článku členské státy. Členské státy Evropské unie, které se neúčastní posílené spolupráce zx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxní náklady orgánů Unie vyplývající z provádění posílené spolupráce na zřízení Úřadu.
Článek 92
Sestavování xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx Úřadu pro následující rozpočtový rok. Evropský nejvyšší žalobce předkládá předběžný návrh odhadů k přijetí kolegiu.
2. Předběžný návrh odhadů příjxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx 31. března každého roku.
3. Komise předá výkaz odhadů Evropskému parlamentu a Radě (společně dále jen "rozpočtový orgán") spolu s návrhem souhrnného xxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxst, a výši příspěvku ze souhrnného rozpočtu, které předloží rozpočtovému orgánu v souladu s články 313 a 314 Smlouvy o fungování EU.
5. Rozpočtový orgáx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxzpočet Úřadu na návrh evropského nejvyššího žalobce. Stává se konečným po konečném přijetí souhrnného rozpočtu Unie. V případě potřeby se upraví stejxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxzpočet Úřadu, se použije článek 88 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013(25).
Článek 93
Plnění rozpočtu
1. Správní ředitel xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčtovému orgánu všechny důležité informace o výsledcích veškerých hodnotících postupů.
Článek 94
Předkládání účetních závěrek a absolutorixx
xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku (rok N + 1).
2. Do 31. března následujícího rozpočtového roku předá Úřad Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru zprávu o rozpočtovém a finanxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxího rozpočtového roku.
4. V souladu s čl. 148 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 předloží Účetní dvůr své připomínky k předběžným účetním závěrxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxratom) č. 966/2012 vypracuje účetní Úřadu na vlastní odpovědnost jeho konečnou účetní závěrku a předá ji kolegiu k vyjádření stanoviska.
6. Do 1. červxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxanoviskem kolegia uvedeným v odstavci 5.
7. Konečná účetní závěrka Úřadu se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie do 15. listopadu roku následujíxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xomisi.
9. Správní ředitel poskytne Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro řádný průběh udělení absolutoria za daný rozxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxinou udělí Evropský parlament do 15. května roku N + 2 správnímu řediteli absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok N.
Článek 95
Finančnx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx Tato pravidla přijme kolegium po konzultaci s Komisí. Finanční pravidla se mohou odchýlit od pravidel uvedených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxících
Článek 96
Obecná ustanovení
1. Nestanoví-li toto nařízení jinak, vztahují se na evropského nejvyššího žalobce, evropské žalobce, evroxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxebního řádu a pracovního řádu.
Evropský nejvyšší žalobce a evropští žalobci jsou zaměstnáni jako dočasní zaměstnanci Úřadu podle čl. 2 písm. a) pracovxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xteré služební řád a pracovní řád k uzavírání pracovních smluv svěřují orgánu oprávněnému ke jmenování, vykonává kolegium. Kolegium může tyto pravomoxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xalobce, evropských žalobců, evropských pověřených žalobců ani správního ředitele.
4. Kolegium přijímá v souladu s článkem 110 služebního řádu vhodxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xokumentu.
5. Na Úřad a jeho zaměstnance se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie.
6. Evropští pověření žalobci jsou přijímáni jako zxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxle tohoto nařízení a zdrží se jakéhokoli jednání nebo postupů, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich kariéru nebo postavení ve vnitrostátním systxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xunkce podle tohoto nařízení a zajistí jejich plnou integraci do vnitrostátních útvarů pověřených trestním stíháním. Zajistí se zavedení vhodných opxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxního systému. Rovněž se zajistí, aby celková xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxvní podmínky a pracovní prostředí evropských pověřených žalobců nesou příslušné vnitrostátní justiční orgány.
7. Evropský žalobce a evropští pověxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xež ty, které jsou výslovně stanoveny v článku 6.
Článek 97
Dočasní zaměstnanci a smluvní zaměstnanci
1. Dočasným zaměstnancům zaměstnaným poxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxji jeden rok po zahájení provozu Úřadu v souladu s rozhodnutím uvedeným v čl. 120 odst. 2, musí být nabídnuta pracovní smlouva podle čl. 2 písm. f) pracovnxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxo dočasných zaměstnanců se má za to, že byli po celou dobu trvání svého pracovního poměru zařazeni v Úřadu.
2. Smluvním zaměstnancům zaměstnaným podle xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v souladu s rozhodnutím uvedeným v čl. 120 odst. 2, musí být nabídnuta pracovní smlouva podle článku 3a pracovního řádu, přičemž veškeré další smluvní pxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxným zaměstnancům zaměstnaným podle čl. 2 písm. f) pracovního řádu a smluvním zaměstnancům zaměstnaným podle článku 3a pracovního řádu v orgánech, insxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím uvedeným v čl. 120 odst. 2, musí být nabídnuta pracovní smlouva za stejných podmínek. U těchto zaměstnanců se má za to, že byli po celou dobu txxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxěstnanců využívat služeb vyslaných národních odborníků a dalších osob, které má k dispozici, avšak které nezaměstnává. Vyslaní národní odborníci poxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxavidla pro vysílání národních odborníků nebo jiných osob, které má Úřad k dispozici, avšak které nezaměstnává, do Úřadu.
KAPITOLA X
USTANOVExx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxvní vztahy s orgány, institucemi nebo jinými subjekty Unie v souladu s jejich cíli, s orgány členských států Evropské unie, které se neúčastní posílené xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxmi v odstavci 1 tohoto článku, nestanoví-li toto nařízení jinak.
3. Pro účely stanovené v odstavcích 1 a 2 může Úřad uzavírat pracovní ujednání se subjexxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxrmací mezi jejich stranami. Pracovní ujednání nesmějí tvořit základ umožňující výměnu osobních údajů ani nesmějí mít právně závazné účinky pro Unii axx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxci jejich pravomocí a na rozvoji provozních, správních a řídicích vazeb mezi nimi, jak je uvedeno v tomto článku. Za tímto účelem se evropský nejvyšší žaxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxkající se přeshraničních případů Eurojust zapojit mimo jiné těmito způsoby:
a) sdílením informací o svém vyšetřování, včetně osobních údajů, v soulaxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxučování jeho rozhodnutí či žádostí o vzájemnou právní pomoc a jejich výkonu v členských státech Evropské unie, které jsou členy Eurojustu, avšak nepodxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxrojustu. Kdykoliv je nalezena shoda mezi údaji zadanými do systému správy případů Úřadem a údaji v držení Eurojustu, je tato skutečnost sdělena jak Eurxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxhledávání shody umožnil přístup k informacím.
4. Úřad se může spoléhat na administrativní podporu a zdroje Eurojustu. Za tímto účelem může Eurojust pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx x xxxxxx xxxx
xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xřadem OLAF založený na vzájemné spolupráci v rámci jejich pravomocí a na výměně informací. Vztah se zaměří zejména na zajištění toho, aby se na ochranu fxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxiž jsou dotčena opatření stanovená v odstavci 3, vede-li Úřad trestní vyšetřování v souladu s tímto nařízením, nezahájí úřad OLAF žádné souběžné správxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doplnil jeho činnosti zejména tím, že:
a) poskytne informace, analýzy (včetně forenzních analýz), odborné znalosti a provozní podporu;
b) usnadní kxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxdu OLAF, aby zvážil vhodná správní opatření v souladu se svým mandátem.
5. Úřad má nepřímý přístup k informacím v systému správy případů úřadu OLAF na záxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxt sdělena jak úřadu OLAF, tak Úřadu. Úřad přijme vhodná opatření, aby úřad OLAF na základě vyhledávání shody umožnil přístup k informacím.
Článek xxx
xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxich spolupráce.
2. Pokud je to pro účely jeho vyšetřování nezbytné, má Úřad na základě vlastní žádosti možnost získat veškeré související informace v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxním vyšetřováním, které Úřad vede.
Článek 103
Vztahy s ostatními orgány, institucemi a jinými subjekty Unie
1. Úřad naváže a udržuje vztah spoxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxž je dotčen řádný průběh a důvěrnost jeho vyšetřování, poskytne Úřad neprodleně dotčenému orgánu, instituci nebo jinému subjektu Unie a jiným dotčenýx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxhraně finančních zájmů Unie. Úřad může orgánu, instituci nebo jinému subjektu Unie doporučit konkrétní opatření;
b) vystupovat jako účastník občanxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxnek 104
Vztahy se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi
1. Pracovní ujednání uvedená v čl. 99 odst. 3 s orgány třetích zemí a mezinárodními orgxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxými orgány určit kontaktní místa ve třetích zemích s cílem usnadnit vzájemnou spolupráci v souladu s provozními potřebami Úřadu.
3. Mezinárodní dohoxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxstí spadajících do působnosti Úřadu, jako jsou mezinárodní dohody o spolupráci v trestních věcech mezi Úřadem a těmito třetími zeměmi, jsou pro Úřad záxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx xxxě souhlasí, uznají a případně oznámí Úřad jako orgán příslušný xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxytné a možné.
Členské státy mohou rovněž oznámit, že Úřad je orgánem příslušným pro účely provádění jiných mezinárodních dohod o právní pomoci v trestnxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx článku, může evropský pověřený žalobce, který případ projednává, využít v souladu s čl. 13 odst. 1 pravomoci vnitrostátního žalobce svého členského sxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxíslušného vnitrostátního práva a tam, kde je to vhodné, i prostřednictvím příslušných vnitrostátních orgánů. V takovém případě evropský pověřený žaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxní jejich souhlasu s tímto použitím. V každém případě musí být třetí země řádně informována, že konečným příjemcem odpovědi na žádost je Úřad.
Pokud Úřax xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxích své věcné příslušnosti požádat o právní pomoc v trestních věcech orgány třetích zemí. Úřad dodrží podmínky, které mohou tyto orgány stanovit ohledxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxlušným orgánům třetích zemí nebo mezinárodním organizacím pro účely vyšetřování nebo pro použití jako důkaz ve vyšetřování trestných činů informace xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xředání informací nebo důkazů v souladu s vnitrostátním právem svého členského státu a s tímto nařízením.
7. Pokud je nezbytné požádat o vydání osoby, mxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxými smlouvami nebo vnitrostátním právem.
Článek 105
Vztahy se členskými státy Evropské unie, které se neúčastní posílené spolupráce za účelex xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xčelem zřízení Úřadu, se mohou týkat především výměny strategických informací a vysílání styčných úředníků do Úřadu.
2. Úřad může po dohodě s příslušnxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx usnadnit spolupráci v souladu s potřebami Úřadu.
3. Pokud neexistuje právní nástroj upravující spolupráci v trestních věcech a předávání mezi Úřadex x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxby orgán příslušný pro účely provádění příslušných aktů Unie o justiční spolupráci v trestních věcech v případech spadajících do působnosti Úřadu, o sxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxou jeho vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám.
2. Nezbytná ujednání týkající se prostor poskytnutých Úřadu a zařízení zpřístupněných Lucexxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnoví dohoda o sídle, již Úřad uzavře s Lucemburskem do dne, kdy Úřad začne plnit své úkoly v rámci vyšetřování a trestního stíhání, určeného podle čl. 120 xxxxx xx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxhodne dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů o vnitřním jazykovém režimu Úřadu.
3. Překladatelské služby potřebné pro administrativní fungováxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxu překládání pro účely vyšetřování rozhodnou v souladu s příslušným vnitrostátním právem evropští pověření žalobci.
Článek 108
Důvěrnost a pxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx které nezaměstnává, a evropští pověření žalobci jsou povinni zachovávat v souladu s právem Unie důvěrnost všech informací v držení Úřadu.
2. Jakákolx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxací podle příslušného vnitrostátního práva.
3. Povinnost zachovávat důvěrnost informací pro osoby uvedené v odstavcích 1 a 2 platí i po skončení jejixx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxm se vztahuje na všechny informace, které Úřad získá a které dosud nebyly zákonně zveřejněny.
5. Vyšetřování prováděná v rámci pravomoci Úřadu jsou chxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxpomáhá, je povinen zachovávat profesní tajemství podle příslušného vnitrostátního práva.
Článek 109
Transparentnost
1. Nařízení Evropskxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xchovávány v souladu s článkem 45 tohoto nařízení.
2. Do šesti měsíců od svého jmenování vypracuje evropský nejvyšší žalobce návrh podrobných pravidex xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxh v článku 228 Smlouvy o fungování EU nebo žalobu k Soudnímu dvoru za podmínek stanovených v článku 263 Smlouvy o fungování EU.
Článek 110
Úřad OLAx x xxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xo šesti měsíců ode dne stanoveného Komisí pode čl. 120 odst. 2 k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 o vnitřním vyšetřování prováděném Evxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvního ředitele a zaměstnance Úřadu, vyslané národní odborníky a další osoby, které má Úřad k dispozici, avšak které nezaměstnává, a evropské pověřené xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxt u všech dodavatelů a subdodavatelů, kteří od Úřadu obdrželi finanční prostředky Unie.
3. Úřad OLAF může provádět vyšetřování, včetně kontrol a inspxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx zjistit, zda došlo k nesrovnalostem poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie v souvislosti s výdaji financovanými Úřadem.
4. Aniž jsou dotxxxx xxxxxxxx xx x x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí, která výslovně zmocňují Účetní dvůr a úřad OLAF k provádění takových auditů a vyšetřování podle jejich působnosti.
Článek 111
Předpisy týkaxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně vytváření a zpracovávání takových informací Úřadem.
2. Úřad vypracuje vnitřní pravidla na ochranu utajovaných informací EU, která budou v soxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxí činnosti Úřadu podléhají šetření evropského veřejného ochránce práv v souladu s článkem 228 Smlouvy o fungování EU.
Článek 113
Obecný režim oxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxožky obsažené ve smlouvě uzavřené Úřadem náleží Soudnímu dvoru.
3. V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí Úřad v souladu s obecnými zásadami spoxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx lze xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxdní dvůr má pravomoc rozhodovat spory o náhradu újmy podle odstavce 3.
6. Vnitrostátní soudy členských států Evropské unie příslušné k projednávání sxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxobní odpovědnost zaměstnanců Úřadu se řídí příslušnými ustanoveními služebního řádu a pracovního řádu.
Článek 114
Prováděcí pravidla a progxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx programování Úřadu;
b) strategii boje proti podvodům, která je úměrná rizikům podvodu vzhledem k poměru nákladů a přínosů prováděných opatření;
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pravidel pro předcházení střetům zájmů a jejich řešení;
d) podrobná pravidla týkající se uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001 při činnosti Úřadu;
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxsené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 49 odst. 3 je svěxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxšit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropsxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxé pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxmu parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 49 odst. 3 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Článek 116
Postup pro nalxxxxx xxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.
2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupex xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xámitek.
Článek 117
Oznámení
Každý členský stát určí orgány příslušné pro účely provádění tohoto nařízení. Informace o určených orgánech a o jxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxm vnitrostátních ustanovení trestního práva hmotného, která se vztahují na trestné činy definované ve směrnici (EU) 2017/1371, a jiného příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx 30 odst. 3 v úmyslu omezit uplatňování čl. 30 odst. 1 písm. e) a f) na určité závažné trestné činy, oznámí seznam těchto trestných činů Úřadu.
Článek xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxení (ES) č. 45/2001 v souladu s čl. 2 odst. 3 a článkem 98 nařízení (EU) 2016/679 přezkoumá Komise ustanovení týkající se ochrany fyzických osob v souvislxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxovení.
Článek 119
Ustanovení o přezkumu
1. Do pěti let ode dne stanoveného Komisí podle čl. 120 odst. 2 a poté každých pět let zadá Komise hodnocexx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxrávu společně se svými závěry Evropskému parlamentu, Radě a vnitrostátním parlamentům. Zjištění vyplývající z hodnocení zveřejní.
2. Komise předlxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xunkce či postup vztahující se na jeho činnost, včetně jeho přeshraničních vyšetřování.
Článek 120
Vstup v platnost
1. Toto nařízení vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxí do jeho působnosti a jsou spáchány po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.
Úřad začne plnit své úkoly v rámci vyšetřování a trestního stíhání, které mx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxněno v Úředním věstníku Evropské unie.
Den určený Komisí nesmí nastat dříve xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxladu s čl. 331 odst. 1 druhým nebo třetím pododstavcem Smlouvy o fungování EU, se toto nařízení použije ode dne uvedeného v daném rozhodnutí.
Toto xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxa
U. REINSALU
xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx s. 1).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxo zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx při trestním řízení před soudem (Úř. věst. L 65, 11.3.2016, s. 1).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xsoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu (Úř. věst. L 297, 4.11.2016, s. 1).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx úřady a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xI) (Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 63).
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxích předpisů (Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxdům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných uxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xnie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxenství a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. 45, 14.6.1962, s. 1385/62).
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxenství (Úř. věst. EHS 152, 13.7.1967, s. 18).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xolném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh telekomunikací (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x 190, 18.7.2002, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxii (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 39).
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 39).
xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxní Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42).
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxmise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15).
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxh zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxch a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1).
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.