32015L2366

o změně směrnic 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (25)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (10)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A Rxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxpení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(1),
s ohledem na stanovisko Evropskxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x Unii v integraci malých plateb dosaženo výrazného pokroku, především v kontextu aktů Unie o platbách, a to zejména prostřednictvím směrnice Evropskéxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012(7). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU(8) rozšířila právní rámec pro platxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxvaný právní rámec Unie pro platební služby je doplněn nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751(9). Uvedené nařízení zavádí zejména pravixxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xlateb.
(3) Směrnice 2007/64/ES byla přijata v prosinci 2007 na základě návrhu Komise z prosince 2005. Od té doby došlo na trhu pro malé platby k významnxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx současný rámec.
(4) Přezkum právního rámce Unie pro platební služby a zejména analýza dopadu směrnice 2007/64/ES a konzultace k zelené knize Komise xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxly, že v návaznosti na vývoj trhu se objevily velké výzvy, pokud jde o právní úpravu. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxty stále ještě panuje značná nejednotnost. Na řadu inovativních platebních produktů nebo služeb se působnost směrnice 2007/64/ES zcela nebo z velké xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xapříklad některých činností souvisejících s platbami, je vzhledem k vývoji trhu příliš nejednoznačná, příliš obecná nebo jednoduše zastaralá. To vexx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xe, že inovativní, bezpečné a snadno použitelné digitální platební služby se poskytovatelům platebních služeb obtížně zavádějí do provozu a že není snxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxenciál, který je třeba soustavněji využívat.
(5) Další rozvoj integrovaného vnitřního trhu bezpečných elektronických plateb má zásadní význam pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxbních služeb, a měli tak plný přístup ke všem výhodám vnitřního trhu.
(6) Je třeba přijmout nová pravidla, která zaplní mezery v právních předpisech a zxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxosti jak stávajících, tak i nových hráčů na trhu, aby tržní podíl nových způsobů platby vzrostl a zároveň byla při použití těchto platebních služeb v celx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxtebních služeb, přičemž by zároveň měla být posílena důvěra spotřebitelů v harmonizovaný trh plateb.
(7) V posledních letech vzrostla bezpečnostní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxetržitě roste a také vznikají nové druhy platebních služeb. Bezpečné a zabezpečené platební služby jsou zásadní podmínkou pro dobře fungující trh plaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxování klíčových hospodářských a společenských činností.
(8) Aby se zabránilo uplatňování různých přístupů v různých členských státech na úkor spotxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxformací, a práv a povinností v souvislosti s poskytováním a užíváním platebních služeb vztahovat pokud možno také na transakce, u nichž se jeden z poskyxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxa na transakce probíhající v jakékoliv úřední měně mezi poskytovateli platebních služeb, kteří se nacházejí na území EHP.
(9) Poukazování peněz je jexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xrostřednictvím komunikační sítě příjemci nebo jinému poskytovateli platebních služeb, jenž jedná jménem příjemce. V některých členských státech pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxlných účtů za domácnost. S těmito službami určenými k placení účtů by se mělo zacházet jako s poukazováním peněz, nepovažují-li příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxjen tradiční modely akceptace odvíjející se od používání platebních karet, ale také různé obchodní modely, včetně modelů zahrnujících více než jednoxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxeptací karetních transakcí. Technické služby poskytované poskytovatelům platebních služeb, jako například pouhé zpracování nebo uchovávání dat nxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxceptace zajišťovat skutečný převod peněžních prostředků akceptantem příjemci.
(11) Vynětí platebních transakcí prostřednictvím obchodního zásxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Některé členské státy umožňují, aby toto vynětí uplatňovaly platformy pro elektronické obchodování, které jednají jménem jednotlivých kupujícícx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxatňování vynětí přesahuje zamýšlený rozsah její působnosti, jak je vymezen v uvedené směrnici, a může zvýšit rizika pro spotřebitele, neboť tito poskxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxo obav by se uvedené vynětí mělo vztahovat na situace, kdy zástupci jednají pouze jménem plátce nebo pouze jménem příjemce, bez ohledu na to, zda mají v drxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxi by být vyjmuti pouze v případě, že peněžní prostředky klientů nemají v žádném okamžiku v držení ani nad nimi nemají kontrolu.
(12) Tato směrnice by se nxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxu přepravu bankovek a mincí.
(13) Zpětná vazba z trhu ukazuje, že platební činnosti, spadajíc pod vynětí omezených sítí, často zahrnují významné objexx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxěrnice 2007/64/ES a implikuje vyšší rizika a nulovou právní ochranu pro uživatele platebních služeb, zejména pro spotřebitele, a jasné nevýhody pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xransakcí za účelem pořízení zboží nebo služeb v rámci více než jedné omezené sítě nebo za účelem pořízení neomezeného sortimentu zboží a služeb. O použixx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxoží a služeb u konkrétního maloobchodníka či v konkrétním maloobchodním řetězci; pokud jsou zúčastněné subjekty přímo propojeny prostřednictvím obxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxna na platebním prostředku, který v nich může být používán; zadruhé k nákupu velmi omezeného sortimentu zboží nebo služeb, například je-li rozsah použxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostředek regulován vnitrostátním nebo regionálním veřejným orgánem pro zvláštní sociální nebo daňové účely k pořízení konkrétního zboží nebo sluxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxé platební karty, karty používané ve veřejné dopravě, parkovací lístky, stravenky nebo poukazy na služby, které někdy podléhají zvláštní dani nebo prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxtního prostředku stane všeobecně používaný prostředek, nemělo by se vynětí z oblasti působnosti této směrnice dále uplatňovat. Prostředky, které moxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxu většinou určeny pro síť poskytovatelů služeb, která průběžně roste. Vynětí omezených sítí by se mělo použít ve spojení s oznamovací povinností potenxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxité platební transakce prováděné pomocí telekomunikačních zařízení nebo informačních technologií, pokud provozovatel sítě nejen jedná jako zprosxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxnětí z oblasti působnosti směrnice zejména umožňuje platby prostřednictvím mobilního telefonu hrazené v rámci vyúčtování za služby mobilního operáxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxváněcími tóny a službou premium SMS. Mezi tyto služby patří zábavní služby, jako například internetové diskuse, stahování dat jako jsou videonahrávkxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxormační služba o účastnických číslech, účast na televizním a rozhlasovém vysílání, jako například hlasování, přihlášky do soutěže a poskytování zpěxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxný pro platby nízké hodnoty, rozvinula v obecně rozšířenou službu zprostředkování plateb. Vzhledem k nejednoznačné formulaci vynětí z oblasti působxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xěkterých případech vznikají služby spočívající ve zprostředkování platby, aby bylo možné uplatnit vynětí z oblasti působnosti směrnice 2007/64/ESx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxuhy platebních transakcí, které jsou z oblasti působnosti směrnice vyňaty.
(16) Vynětí určitých platebních transakcí prováděných pomocí telekomuxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx výslovně zmíněny platební transakce související s nákupem elektronických lístků a vstupenek, aby byl zohledněn vývoj v oblasti plateb zejména v situxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxnické lístky či vstupenky a potvrdit jejich platnost. Elektronické lístky a vstupenky umožňují a usnadňují poskytování služeb, které by si spotřebitxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxcké zboží. Snižují tím tak náklady na výrobu a distribuci spojené s tradičními způsoby výdeje papírových vstupenek a zvyšují pohodlí klientů tím, že poxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxbní transakce prováděné v souvislosti s těmito dary. Navíc by měly mít členské státy v souladu s vnitrostátními právními předpisy možnost omezit vynětx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxsakce nedosahuje stanovené prahové hodnoty, tak aby bylo jasně omezeno na platby s nízkým rizikovým profilem.
(17) Jednotná oblast pro platby v eurecx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxe skupiny podniků. V tomto ohledu by měly být platební transakce mezi mateřským podnikem a jeho dceřiným podnikem nebo mezi dceřinými podniky téhož matxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxování platebních příkazů jménem skupiny, prováděné mateřským podnikem nebo jeho dceřiným podnikem za účelem následného předání poskytovateli platxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxní služby nabízené provozovateli bankomatů, kteří jsou samostatnými subjekty nezávislými na poskytovatelích platebních služeb, kteří vedou účty. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxe rostoucí části bankomatového trhu z oblasti působnosti této směrnice by však mohlo vést k nejasnostem ohledně poplatků za výběr. V přeshraničních sixxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa účelem zachování poskytování bankomatových služeb a současně zajištění přehlednosti, pokud jde o poplatky za výběr, je proto vhodné toto vynětí zacxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxlatky, které si účtují provozovatelé bankomatů, by dále nemělo být dotčeno nařízení (ES) č. 924/2009.
(19) Poskytovatelé služeb, kteří chtěli využíx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxce, či je z ní vyňata, a spoléhali na vlastní posouzení. To vedlo k odlišnému uplatňování některých vynětí v různých členských státech. Navíc se zdá, že nxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xblasti působnosti směrnice. To mohlo vést ke zvýšení rizika pro uživatele platebních služeb a k rozdílným podmínkám pro poskytovatele platebních sluxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxly posoudit, zda jsou požadavky stanovené v příslušných předpisech splněny, a zajistit jednotný výklad pravidel na celém vnitřním trhu. Zejména by u vxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxžadavky.
(20) Dále je důležité zahrnout požadavek, aby potenciální poskytovatelé platebních služeb oznamovali příslušným orgánům činnosti, kterx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxu. Příslušné orgány by měly posoudit, zda oznámené činnosti lze považovat za činnosti poskytované v rámci omezené sítě.
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zajišťovat rovné provozní podmínky pro stávající a nové poskytovatele platebních služeb.
(22) Tato směrnice by měla vycházet ze stejného přístupu jxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xlužby, při nichž se převod peněžních prostředků z plátce na příjemce nebo jejich přeprava uskutečňuje výhradně ve formě bankovek a mincí nebo při nichž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxených na poskytovatele platebních služeb nebo jinou stranu s cílem zpřístupnit peněžní prostředky příjemci.
(23) Tato směrnice by se neměla vztahovxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xrováděné na základě papírových šeků, neboť papírové šeky nelze vzhledem k jejich povaze zpracovávat tak efektivně jako jiné způsoby platby. Osvědčenx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeb, kteří jsou oprávněni poskytovat platební služby v celé Unii, tedy úvěrové instituce, které přijímají vklady od uživatelů, jež mohou být použity k fxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx/36/EU(10), instituce elektronických peněz, které vydávají elektronické peníze, které mohou být použity k financování platebních transakcí, a ktexx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávnění podle vnitrostátního práva. Uplatňování tohoto právního rámce by mělo být omezeno na poskytovatele služeb, kteří poskytují platební služxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxění platebních transakcí v případě, že peněžními prostředky jsou elektronické peníze vymezené směrnicí 2009/110/ES. Neupravuje však vydávání elekxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx 2007/64/ES byl stanoven obezřetnostní režim, který zavedl jednotnou licenci pro všechny poskytovatele platebních služeb, kteří nejsou spojeni s pxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a sice "platební instituce", které jsou právnickými osobami nespadajícími do žádné ze stávajících kategorií, jimž může být při splnění celé řady přísxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxínky.
(27) Od přijetí směrnice 2007/64/ES se objevily nové druhy platebních služeb, zejména v oblasti internetových plateb. Velký rozvoj zaznamenxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxodování prostřednictvím softwarového mostu mezi internetovými stránkami xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxu na základě úhrady.
(28) Spolu s technickým rozvojem se navíc v posledních letech objevila rovněž řada vzájemně se doplňujících služeb, například poxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx u jednoho nebo více poskytovatelů platebních služeb, s přístupem prostřednictvím on-line rozhraní poskytovatele platebních služeb, který vede účexx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xovněž vztahovat, aby byla spotřebitelům poskytnuta odpovídající ochrana ohledně údajů týkajících se jejich plateb a účtů a právní jistota, pokud jde x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmci ujištění, že platba byla iniciována, a mohou příjemce motivovat k tomu, aby bez zbytečného prodlení uvolnil zboží nebo poskytl službu. Tyto služby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxož se na služby iniciování platby směrnice 2007/64/ES v současnosti nevztahuje, nejsou tyto služby nutně pod dohledem příslušného orgánu a nemusí se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx i hospodářská soutěž a ochrana údajů, zejména pokud jde o ochranu údajů uživatele platebních služeb podle pravidel Unie týkajících se ochrany údajů. Nxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxb nebo poskytovatelem služeb iniciování platby jsou obvykle ty údaje, které vydali poskytovatelé platebních služeb, kteří vedou účet. Poskytovatelx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxužeb, kteří vedou účet, by měli umožnit poskytovatelům služeb iniciování platby, bez ohledu na obchodní model, který poskytovatelé služeb iniciovánx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtní platby jménem plátce.
(31) Poskytovatel služeb iniciování platby při poskytování výhradně služby iniciování platby nedrží v žádné fázi platebnxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxních prostředků uživatele v souvislosti s těmito službami zásadní, měl by pro tyto činnosti získat úplné povolení.
(32) Služby iniciování platby jsox xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x který poskytuje mechanismus pro nepřímý přístup, by měl rovněž umožnit přímý přístup pro poskytovatele služeb iniciování platby.
(33) Cílem této smxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxlačním rámci, bez ohledu na obchodní model, který tito poskytovatelé platebních služeb uplatňují. Dokud nebudou tato pravidla uplatňována a aniž je dxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxská centrální banka (ECB) a Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví), zřízený nařízením Evropského xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxriminaci kteréhokoli stávajícího hráče na trhu. Služby iniciování platby by měl mít možnost nabízet každý poskytovatel platebních služeb, včetně poxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xlatnosti povolení pro platební instituce. Stejně jako podle směrnice 2007/64/ES tyto podmínky zahrnují obezřetnostní požadavky přiměřené provozxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xapitál v kombinaci s následnými kapitálovými požadavky, které by mohly být dále rozpracovány v závislosti na potřebách trhu. Z důvodu značné rozmanitxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxdu, aby se zajistilo, že k týmž rizikům bude u všech poskytovatelů platebních služeb přistupováno stejným způsobem. Požadavky kladené na platební insxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrá jsou užší a snáze sledovatelná a kontrolovatelná než rizika, jež vznikají v rámci širšího spektra činností úvěrových institucí. Platebním instituxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xrovádění platebních služeb. Požadovaná obezřetnostní pravidla, včetně počátečního kapitálu, by měla být přiměřená rizikům spojeným s příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx v souvislosti s počátečním kapitálem bráno v úvahu střední riziko.
(35) Poskytovatelé služeb iniciování platby a poskytovatelé služeb informování x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxvé hráče na trhu by bylo proto nepřiměřené. Je nicméně důležité, aby byli s to plnit své závazky v souvislosti se svými činnostmi. Proto by měli mít povinnx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxánkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 týkající se kritérií, na jejichž základě členské státy určí minimální peněžní částku pojištění odpovědnosti za šxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxonu povolání a srovnatelnou zárukou, neboť oba tyto prvky by měly být vzájemně zaměnitelné.
(36) Aby nedocházelo ke zneužívání práva na usazování, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxb v daném členském státě.
(37) Je třeba stanovit, že peněžní prostředky uživatelů platebních služeb mají být drženy odděleně od peněžních prostředků xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxebních služeb v držení. Pokud táž platební instituce provádí platební transakci pro plátce i příjemce a plátci je poskytnut úvěrový rámec, může být vhoxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx platební instituce by se rovněž měly vztahovat účinné požadavky zaměřené proti praní peněz x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xočních a konsolidovaných účetních závěrek. Platební instituce musí sestavovat své roční a konsolidované účetní závěrky v souladu se směrnicí Rady 86xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxu, není-li platební instituce od této povinnosti osvobozena na základě uvedených směrnic.
(39) Poskytovatelé platebních služeb by pro poskytování xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xoskytovatelé platebních služeb tyto služby poskytovat, je zcela nezbytné, aby měli možnost otevírat a vést účty u úvěrových institucí. Členské státy xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xe mohlo jednat pouze o základní přístup, měl by být vždy dostatečně široký pro to, aby mohla platební instituce poskytovat své služby efektivně a bez přexxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxh karet, pouze v případech, kdy je úvěr úzce svázán s platebními službami. Pouze je-li úvěr poskytován za účelem umožnění platebních služeb a jedná-li sx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxr ve vztahu ke svým přeshraničním činnostem poskytly, za podmínky, že je úvěr refinancován převážně prostřednictvím kapitálu dané platební institucxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxvání platebních služeb. Těmito pravidly by neměla být dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES(14) ani jiné příslušné právo Unie nexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxpráce mezi příslušnými vnitrostátními příslušnými orgány odpovědnými za udělování povolení platebním institucím, vykonávání kontrol a za rozhodoxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxnotné uplatňování a výklad této směrnice v případech, kdy chce oprávněná platební instituce na základě práva na usazování nebo práva volného pohybu slxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx být příslušným orgánům nápomocen při řešení sporů mezi příslušnými orgány v rámci přeshraniční spolupráce v souladu s nařízením (EU) č. 1093/2010. Měx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxti fungování platebních institucí, jimž bylo uděleno povolení příslušného orgánu domovského členského státu nebo které jsou zapsány do rejstříku toxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxi k seznamu subjektů poskytujících platební služby. EBA by proto měl vytvořit a provozovat centrální rejstřík, v němž zveřejní seznam názvů subjektů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxormovat bez zbytečného prodlení příslušný orgán svého domovského státu o veškerých změnách týkajících se přesnosti informací a dokladů předloženýcx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxpadě pochybností by rovněž příslušné orgány měly ověřit, zda jsou poskytnuté informace správné.
(44) Členské státy by měly mít možnost požadovat, abx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxcké účely pravidelné zprávy o svých činnostech na jejich území. Pokud tyto platební instituce vykonávají svou činnost na základě práva na usazování, mxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxtební instituce určily na jejich území ústřední kontaktní místo, jehož účelem bude usnadňovat dohled příslušných orgánů nad sítěmi zástupců. EBA by mxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xělo plnit. Požadavek na určení ústředního kontaktního místa by měl být přiměřený pro dosažení cíle náležité komunikace a předkládání informací týkajxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxného rizika ohrožujícího kolektivní zájem uživatelů platebních služeb v hostitelském členském státě, například v případě podvodu velkého rozsahu, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxlušnými orgány hostitelského a domovského členského státu a dokud příslušné orgány domovského členského státu nepřijmou příslušná opatření. Tato pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrgány domovského členského státu dotčené platební instituce a další dotčené orgány, jako například Komise a EBA, by měly být informovány předem nebo, xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xříslušné orgány měly mít, pokud jde o dohled nad platebními institucemi, tyto pravomoci by měly být vykonávány při současném dodržování základních prxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxadu s Listinou základních práv Evropské unie měly mít zavedeny přiměřené a účinné záruky, pokud by mohl výkon těchto pravomocí vést k jakémukoli zneužixx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xrgánem dotčeného členského státu.
(47) Je důležité zajistit, aby všechny osoby, které poskytují platební služby, splňovaly určité minimální právnx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, které nesplňují všechny podmínky pro udělení povolení k výkonu činnosti platební instituce. Tento postup je v souladu se zásadami zvláštního doporuxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xejsou schopni splnit všechny podmínky v něm uvedené, přesto zacházelo jako s platebními institucemi. Za tímto účelem by členské státy měly tyto osoby, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí. Platební instituce, na něž se tato výjimka vztahuje, by neměly mít možnost uplatňovat právo na usazování nebo volný pohyb služeb a neměly by tato právx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxáním služeb informování o účtu je vhodné stanovit zvláštní obezřetnostní režim pro poskytovatele služeb informování o účtu. Poskytovatelé služeb inxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx, aby každý poskytovatel platebních služeb měl přístup ke službám v oblasti technické infrastruktury platebních systémů. Tento přístup by však měl spxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxtebním systému by měl nést riziko vlastní volby systému a platebnímu systému doložit, že jeho vnitřní mechanismy jsou dostatečně odolné vůči všem druhxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xovné zacházení v celé Unii a stejně tak i mezi různými kategoriemi poskytovatelů platebních služeb, jimž bylo uděleno povolení, v souladu s podmínkami xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxní s platebními institucemi, jimž bylo uděleno povolení, a úvěrovými institucemi tak, aby každý poskytovatel platebních služeb účastnící se hospodáxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxšné zacházení s poskytovateli platebních služeb, jimž bylo uděleno povolení, a s poskytovateli platebních služeb požívajícími výjimky podle této smxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx každopádně povoleny pouze v případě, že je to odůvodněno rozdíly v nákladech vynaložených poskytovateli platebních služeb. Tím by neměla být dotčena xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xCB a Evropského systému centrálních bank týkající se přístupu k platebním systémům.
(51) Touto směrnicí není dotčena oblast působnosti směrnice 98/xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xe vztahují podmínky směrnice 98/26/ES a který poskytuje v souvislosti s tímto systémem služby povolenému nebo registrovanému poskytovateli platebxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxačním způsobem rovněž měl poskytnout přístup k těmto službám. Poskytovatelé platebních služeb, jimž byl tento přístup udělen, by však neměli být povaxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxístupu k platebním systémům by se neměla používat na systémy zřízené a provozované jediným poskytovatelem platebních služeb. Tyto platební systémy mxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxd nikdy nefungují jako fakticky čtyřstranné karetní systémy, například tím, že se opírají o držitele licence, zástupce nebo partnery v rámci společnéxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxovozovatel systému působí jako poskytovatel platebních služeb pro plátce a příjemce i pro vnitřní systémy bankovních skupin. Pro podporu hospodářskx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxup k těmto uzavřeným soukromým platebním systémům třetím stranám. Tyto uzavřené systémy by však měly vždy podléhat právním předpisům Unie a členských xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxh plateb.
(53) Jelikož se spotřebitelé a podniky nenacházejí ve stejném postavení, nepotřebují stejnou úroveň ochrany. Zatímco je důležité zaručit xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxnají se spotřebiteli, možnost dohodnout se jinak. Členské státy by však měly mít možnost stanovit, že s mikropodniky, jak jsou definovány v doporučení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx bez ohledu na status uživatele.
(54) Tato směrnice by měla blíže určit povinnosti poskytovatelů platebních služeb ohledně poskytování informací užxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxnit informované rozhodnutí a mohli se svobodně rozhodnout kdekoli v Unii. V zájmu transparentnosti by měla tato směrnice stanovit harmonizované požaxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxh, tak platebních transakcí. Na podporu hladkého fungování jednotného trhu platebních služeb by měly členské státy přijmout pouze ustanovení o inforxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxpského parlamentu a Rady 2005/29/ES(17), jakož i směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES(18), 2002/65/ES(19), 2008/48/ES, 2011/83/EUxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxí fázi stanovenými touto směrnicí a požadavky stanovenými směrnicí 2002/65/ES.
(56) Ke zvýšení efektivity by požadované informace měly být přiměřexx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xišit od požadavků v případě rámcové smlouvy, která zahrnuje řadu platebních transakcí.
(57) V praxi jsou rámcové smlouvy a platební transakce jimi upxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxku se požaduje rámcová smlouva. Proto by požadavky na předběžné informace o rámcových smlouvách měly být poměrně komplexní a informace by měly být vždy xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxnky přístupné pro budoucí využití a po dostatečně dlouhou dobu přiměřenou účelu přístupu k informacím a umožňují-li kopírování uložených informací v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxé smlouvě mezi poskytovatelem a uživatelem platebních služeb, například tak, že v internetovém bankovnictví budou všechny informace o platebním účtx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxze zásadní informace. Jelikož plátce je obvykle při zadávání platebního příkazu přítomen, není nutné stanovit povinnost, aby byly informace v každém xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xebo je zpřístupnit jiným způsobem, například zveřejněním podmínek na vývěsní desce v provozovně. Měly by být rovněž poskytnuty informace o tom, kde jsxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxrmace poskytnuty na papíře nebo na jiném trvalém nosiči.
(59) Tato směrnice by měla stanovit právo spotřebitele obdržet zdarma relevantní informace xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdarma na papíře kdykoliv po dobu trvání smluvního vztahu, aby mohl porovnat služby poskytovatelů platebních služeb a jejich podmínky a v případě jakéxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxu se směrnicí 2002/65/ES. Zvláštní ustanovení této směrnice týkající se bezplatných informací, by neměla znamenat, že lze zpoplatnit poskytování inxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxateli platebních služeb předat, by měl přihlédnout k potřebám uživatele platebních služeb i k praktickým technickým otázkám a nákladové efektivnostx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xakými by poskytovatel platebních služeb měl informace předávat: informace by měly být buď poskytnuty, tj. poskytovatel platebních služeb by je měl ve xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxy být uživateli platebních služeb zpřístupněny na základě žádosti o další informace. V tomto druhém případě by uživatel platebních služeb měl učinit uxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x bankovnímu účtu nebo vložit platební kartu do terminálu pro tisk výpisů z účtu. Pro tyto účely by poskytovatel platebních služeb měl zajistit, aby přísxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxných platebních transakcích bez dalšího poplatku. V případě jednorázové platební transakce by si poskytovatel platebních služeb neměl poskytnutí txxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxy. S přihlédnutím k významu transparentnosti při stanovení cen a k odlišným potřebám klientů by však strany měly mít možnost dohodnout se na poplatcích xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xebo na jiném trvalém nosiči byly vždy poskytovány bezplatně.
(62) Pro usnadnění mobility klientů by spotřebitelé měli mít možnost rámcovou smlouvu bxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx mít možnost uplatnit poplatky odpovídající nákladům, které jim v důsledku ukončení rámcové smlouvy ze strany spotřebitele vznikly. Dohodnutá výpovxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxt dotčena povinnost poskytovatele platebních služeb vypovědět smlouvu o platebních službách za výjimečných okolností vyplývajících z jiných příslxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí zaměřená na zmrazení peněžních prostředků ani veškerá konkrétní opatření související s prevencí a vyšetřováním trestné činnosti.
(63) Za účelem zxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx jednostranných změn podmínek rámcové smlouvy, například pokud neexistuje oprávněný důvod k této změně.
(64) Cílem ani účinkem ustanovení smluv by nxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xmlouva stanoví právo zablokovat platební prostředek z objektivně opodstatněných důvodů, neměl by mít poskytovatel platebních služeb možnost uplatxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že nejefektivnějším systémem je sdílení poplatků mezi plátcem a příjemcem, neboť usnadňuje přímé zpracování plateb. Je proto třeba stanovit, že popxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxků může být rovněž nulová, neboť ustanovení této směrnice by se neměla dotýkat praxe, kdy poskytovatel platebních služeb nezpoplatňuje připsání částxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxze příjemci (obchodníkovi), což vede k tomu, že plátci nejsou účtovány žádné poplatky. Poplatky účtované platebními systémy mohou mít podobu paušálnxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxteli platebních služeb nebo jakýmikoli zprostředkovateli.
(66) Různá praxe jednotlivých států týkající se poplatků za použití určitého platebníhx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xlektronického obchodování a přeshraničních operací. Obchodníci z členských států, kde jsou příplatky povoleny, nabízí produkty a služby v členskýcx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxek, který je mnohem vyšší než náklady, jež obchodník v souvislosti s použitím konkrétního platebního prostředku nese. Dalším závažným důvodem pro revxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxlatky představují hlavní základní prvek poplatků obchodníků za karty a karetní platby. Příplatky jsou jednou z cest, kterou obchodníci někdy využívaxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxážit možnost zabránit příjemcům v tom, aby požadovali poplatky za používání platebních prostředků, u nichž jsou mezibankovní poplatky upraveny v kapxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxh prostředků zůstávají úvěrové instituce. Vydávání karetního platebního prostředku poskytovatelem platebních služeb, ať již úvěrovou institucí nxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xabídku pro spotřebitele. Přestože se v současné době většina plateb v místě prodeje uskutečňuje pomocí karty, stávající míra inovací v oblasti plateb xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxovala zvláštní pozornost, zejména pokud jde o případnou nutnost revidovat ustanovení o potvrzení disponibility peněžních prostředků. V případě posxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxstředků na účtu klienta od poskytovatele platebních služeb, který vede účet, umožnilo vydavateli lépe řídit a snižovat své úvěrové riziko. Současně s xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x68) Použití karty nebo karetního platebního prostředku k provedení platby často povede k vytvoření zprávy potvrzující disponibilitu peněžních prosxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obchodníka, zatímco druhá transakce, obvykle inkaso, se uskuteční mezi poskytovatelem platebních služeb, který vede účet plátce, a vydavatelem. S oxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx karetní platební prostředky by měli požívat stejných práv a měly by se na ně vztahovat stejné povinnosti podle této směrnice, bez ohledu na to, zda se jedxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxérům v platebním řetězci. Jelikož žádost poskytovatele platebních služeb a potvrzení o disponibilitě peněžních prostředků lze provést prostřednicxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxtby nebo poskytovateli služeb informování o účtu a poskytovateli platebních služeb, kteří vedou účet, při současném dodržení potřebných bezpečnostxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xransakce uskutečňuje v internetovém prostředí, to znamená na internetových stránkách obchodníka, nebo obchodním místě, by poskytovatel platebnícx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxb, kteří vedou účet, jsou pro účely tohoto potvrzení elektronicky přístupné alespoň prostřednictvím on-line bankovnictví. Vzhledem ke specifické pxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxh prostředků, na nichž jsou uloženy elektronické peníze ve smyslu směrnice 2009/110/ES.
(69) Povinnost bezpečně uchovávat osobní bezpečnostní údaxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xchováváním osobních bezpečnostních údajů uživatelům platebních služeb ukládají, by však neměly být formulovány způsobem, který uživatelům platebxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxu. Dále by tyto podmínky neměly obsahovat žádné ustanovení, které by jakkoli znesnadňovalo využívání platebních služeb jiných poskytovatelů platebxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxých nebo nesprávně provedených platebních transakcí by uživatel platebních služeb měl poskytovatele platebních služeb co nejdříve informovat o vešxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb splnil své informační povinnosti podle této směrnice. Pokud uživatel platebních služeb dodrží lhůtu pro oznámení, měl by mít možnost uplatnit xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxbních služeb a poskytovateli platebních služeb.
(71) V případě neautorizované platební transakce by měl poskytovatel platebních služeb částku tétx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxele platebních služeb, a pokud je toto podezření založeno na objektivních důvodech sdělených relevantnímu vnitrostátnímu orgánu, měl by mít poskytoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx by den valuty připsání vrácené částky neměl být pozdější než den, kdy byla částka z jeho účtu odepsána. Aby byl uživatel platebních služeb motivován k naxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxutorizovaných platebních transakcí, měl by uživatel nést odpovědnost pouze za velmi omezenou částku, s výjimkou případů, kdy se uživatel platebních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx jako adekvátní částka 50 EUR. V případě, že se plátce o ztrátě, odcizení nebo zneužití platebního prostředku nemohl dozvědět, nemělo by to zakládat jakxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx na uživateli platebních služeb požadována úhrada žádných dalších ztrát vyplývajících z neautorizovaného použití daného prostředku. Touto směrnicx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxsti nebo hrubé nedbalosti na straně uživatele platebních služeb by se mělo přihlédnout ke všem okolnostem. Důkazy a stupeň údajné nedbalosti by se obecxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxnat více než pouhou nedbalost a musí být spojena s jednáním vykazujícím značnou míru neopatrnosti, jako například uchovávání osobních údajů používanxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xýkající se poskytování a používání platebního prostředku, jejichž důsledkem by bylo zvýšení důkazního břemene spotřebitele nebo snížení důkazního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxachází v místě prodeje, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, neboť možnosti plátce tak učinit jsou v takových případech velmi omezené.
(73) Je třeba přijmout ustanovení týkající se podílu na ztrátách v pxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx neboť takoví uživatelé jsou obvykle lépe schopni posoudit riziko podvodu a učinit protiopatření. Za účelem zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebixxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xx xx xxatební transakce zapojen poskytovatel služeb iniciování platby. Tím není dotčeno rozdělení odpovědnosti mezi poskytovatele platebních služeb.
(xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxované službě. Především rozdělení odpovědnosti mezi poskytovatele platebních služeb, který vede účet, a poskytovatele služeb iniciování platby, kxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxlou.
(75) Tato směrnice usiluje o zvýšení ochrany spotřebitele v případě karetních platebních transakcí, u nichž v okamžiku, kdy plátce dává souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx při provádění hotelových rezervací. Poskytovatel platebních služeb plátce by měl mít možnost peněžní prostředky na platebním účtu plátce zablokovax xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxlení po obdržení informace o přesné částce platební transakce a nejpozději okamžitě po obdržení platebního příkazu uvolněny.
(76) Cílem projektu SExx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxované v eurech. Za účelem zajištění úplného přechodu na celounijní úhrady a inkasa stanoví nařízení (EU) č. 260/2012 technické a obchodní požadavky pxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxtce (přímo nebo nepřímo prostřednictvím příjemce), a že zmocnění k inkasu spolu s jejich pozdějšími změnami či dokladem o jejich zrušení se uchovávají x xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxpskou radou pro platební styk, je založeno na zásadě, že zmocnění k provedení inkasa uděluje plátce příjemci a toto zmocnění se spolu s jeho pozdějšími zxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xodpory veřejnosti pro SEPA a zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele v rámci SEPA stanoví stávající celoevropské schéma inkasních plateb nepodxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xrácení prostředků, a to coby obecný požadavek pro všechny inkasní transakce v Unii denominované v eurech.
Souběžně se SEPA však v členských státech, jxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx plátci stejně vysokou úroveň ochrany pomocí jiných ochranných mechanismů, jež nejsou vždy založeny na nepodmíněném právu na vrácení prostředků. V taxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxzumně předpokládat. Kromě toho by měly mít členské státy možnost stanovit pravidla upravující práva na vrácení prostředků, jež jsou pro plátce příznixxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxčná poptávka po zvláštních inkasních produktech denominovaných v eurech. Bylo by vhodné umožnit, aby se plátce a jeho poskytovatel platebních služeb x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo svému poskytovateli platebních služeb, včetně případů, kdy tento poskytovatel platebních služeb jedná jménem příjemce, anebo pokud informacx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxně čtyři týdny přede dnem splatnosti. V případě neautorizovaných nebo nesprávně provedených platebních transakcí by měl být plátce v každém případě cxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxují spotřebitelé i podniky s určitostí vědět, jak dlouho provedení platebního příkazu trvá. Proto by tato směrnice měla stanovit, odkdy práva a povinnxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxatel platebních služeb daný platební příkaz obdržet prostřednictvím komunikačních prostředků dohodnutých ve smlouvě o platebních službách, bez ohxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxnibility peněžních prostředků, informace o použití osobního identifikačního čísla nebo vydání platebního příslibu. Dále by přijetí platebního příxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdků z účtu plátce. Den nebo okamžik, kdy příjemce předá svému poskytovateli platebních služeb platební příkazy k provedení platby, například ve vztahx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxctvím podmíněného úvěru k jeho účtu, by v tomto ohledu neměly být důležité. Uživatelé by měli mít možnost spolehnout se na řádné provedení úplného a platxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxních služeb platební příkaz odmítne, toto odmítnutí by spolu s jeho odůvodněním mělo být uživateli platebních služeb sděleno při nejbližší příležitoxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxel platebních služeb účtovat poplatek za odmítnutí provedení příkazu, měl by být tento poplatek objektivně opodstatněn a měl by být co nejnižší.
(78) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx nelze platební příkaz zrušit, aniž by nevznikly vysoké náklady v důsledku osobního zásahu, je nezbytné stanovit jasnou lhůtu pro odvolání příkazu. V zxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxx xouvislosti mělo vztahovat pouze na vztah mezi uživatelem platebních služeb a poskytovatelem platebních služeb, a nedotýkat se tedy neodvolatelnostx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxh předpisů nebo pokynů vrátit plátci částku provedené platební transakce v případě sporu mezi plátcem a příjemcem. Tato náhrada by se měla považovat za xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xýhradně mezi plátcem a příjemcem.
(80) V zájmu plně integrovaného, přímého zpracování plateb a v zájmu právní jistoty, pokud jde o plnění veškerých soxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xím by nemělo být možné, aby kterýkoli ze zprostředkovatelů, jenž se na uskutečnění platební transakce podílí, mohl provádět odpočty z převáděné částkxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxatky. Aby si však příjemce mohl ověřit, že splatná částka byla řádně uhrazena, měly by poskytnuté následné informace o platební transakci uvádět nejen xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxy sloužit jako levná a snadno použitelná alternativa v případě levného zboží a služeb a neměly by být nadměrně zatíženy přílišnými požadavky. Příslušnx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx které lze oprávněně očekávat u platebních prostředků určených pro platby velmi malých částek. I přes mírnější režim by uživatelé platebních služeb měxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxředky.
(82) Pro zvýšení efektivity plateb v rámci celé Unie by lhůta pro provedení všech platebních příkazů z podnětu plátce v eurech nebo měně členskéxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxětu nebo prostřednictvím příjemce, včetně inkasa a plateb kartou, by shodná jednodenní lhůta pro provedení měla platit v případě, že neexistuje výsloxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxt o jeden pracovní den, pokud je platební příkaz podán na papíře. To umožňuje poskytovat i nadále platební služby těm spotřebitelům, kteří jsou zvyklí pxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve lhůtách dohodnutých mezi příjemcem a jeho poskytovatelem platebních služeb, aby bylo možné provést zúčtování v dohodnutý den splatnosti. Vzhledex xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxeb, by členské státy měly mít možnost zachovat nebo zavést pravidla, jež případně stanoví lhůtu pro provedení platby kratší než jeden pracovní den.
(8xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxtebních služeb nenachází v Unii.
(84) Pro posílení důvěry spotřebitelů v harmonizovaný platební trh je zcela zásadní, aby uživatelé platebních služxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxtod tvorby cen by proto mělo být zakázáno, neboť se všeobecně uznává, že tyto metody uživatelům velmi znesnadňují zjištění skutečné ceny platební služxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxatební transakci správně a v dohodnutém čase. Poskytovatel platebních služeb je obvykle schopen vyhodnotit rizika spojená s platební transakcí. Je tx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xeněžních prostředků a ve většině případů rozhoduje o zprostředkovatelích, kteří se provedení platební transakce účastní. Vzhledem ke všem těmto skuxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxební transakce, kterou přijal od uživatele, kromě takových jednání a opomenutí na straně poskytovatele platebních služeb příjemce, kterého si vybrax xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžeb příjemce danou částku platby řádně obdržel či nikoliv, měl by příslušné důkazní břemeno nést poskytovatel platebních služeb plátce. Zpravidla lzx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí částku platby od odesílajícího poskytovatele platebních služeb k přijímajícímu poskytovateli platebních služeb, bude údaje o účtu ukládat a bude sxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxytovatele platebních služeb, příjemci vůči jeho poskytovateli platebních služeb okamžitě vzniká nárok na připsání částky na jeho účet.
(86) Poskytxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy, by měl nést odpovědnost za správné provedení platby, mimo jiné zejména odpovědnost za celou částku platební transakce a lhůtu pro její provedení, jaxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxních služeb plátce měl v případě, že poskytovateli platebních služeb příjemce nebyla částka v plné výši připsána nebo byla připsána pozdě, opravit příxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx uplatnit v souladu s vnitrostátním právem. Vzhledem k odpovědnosti poskytovatele platebních služeb by plátce ani příjemce neměli nést žádné náklady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnsakcí byl den valuty opravných plateb prováděných poskytovateli platebních služeb vždy stejný jako den valuty v případě správně provedené platby.
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxné fungování úhrad a jiných platebních služeb však vyžaduje, aby poskytovatelé platebních služeb a jejich zprostředkovatelé, například zpracovatexxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxchto jednotných smluv. K zajištění toho, aby se poskytovatelé platebních služeb a zprostředkovatelé podílející se na platební transakci mohli na sebx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo částky uhrazené podle ustanovení této směrnice o odpovědnosti. Další práva a podrobnosti týkající se náhrady škody a způsobu vyřizování nároků vxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxně.
(88) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxě však, aby se zabránilo roztříštěnosti a nebylo ohroženo zavádění integrovaných platebních systémů v Unii, by nemělo být členským státům dovoleno vyxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch služeb plátce vyžadovaly jednání s náležitou péčí a ověřování shody jedinečného identifikátoru, je-li to technicky možné bez nutnosti osobního záxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxpovědnost poskytovatele platebních služeb by měla být omezena na správné provedení platební transakce v souladu s platebním příkazem uživatele platxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátoru poskytnutého plátcem, neměli by za to nést odpovědnost poskytovatelé platebních služeb plátce ani příjemce, avšak měli by být povinnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxtebních služeb poskytovateli platebních služeb může zahrnovat zpracování osobních údajů. Pro účely této směrnice se na zpracování osobních údajů vzxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlamentu a Rady (ES) č. 45/2001(23). Konkrétně dochází-li pro účely této směrnice ke zpracování osobních údajů, měl by být stanoven přesný účel, uveden xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxy zásady nutnosti, proporcionality, účelového omezení a přiměřené doby uchovávání údajů. Součástí všech systémů zpracovávání osobních údajů, kterx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxice dodržuje základní práva a ctí zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie, včetně práva na respektování soukromého a rodinného života, pxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxtný čin. Tato směrnice musí být provedena v souladu s těmito právy a zásadami.
(91) Poskytovatelé platebních služeb jsou odpovědní za bezpečnostní opxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x zachování účinných postupů pro řízení incidentů. Měl by být zřízen mechanismus pravidelného podávání zpráv, který zajistí, že budou poskytovatelé pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxci na tato rizika. Aby se zajistilo, že škody vzniklé uživatelům, jiným poskytovatelům platebních služeb nebo platebním systémům, jako je vážné narušxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxní incident bez zbytečného odkladu příslušným orgánům. Měla by být stanovena koordinační úloha orgánu EBA.
(92) Povinnostmi oznamování bezpečnostxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxěrnice by měly být uvedeny xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxt jasný právní rámec, který stanoví podmínky, za nichž mohou poskytovatelé služeb iniciování platby a poskytovatelé služeb informování o účtu poskytxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxhů služeb používali konkrétní obchodní model, ať již na základě přímého nebo nepřímého přístupu. Poskytovatelé služeb iniciování platby a poskytovaxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu údajů a bezpečnostní požadavky stanovené nebo uvedené v této směrnici nebo obsažené v návrzích regulačních technických norem vypracovanýxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxštění bezpečné komunikace mezi příslušnými aktéry v souvislosti s těmito službami by měl EBA rovněž určit požadavky na společné a otevřené standardy kxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx společné a otevřené standardy by měly zajistit interoperabilitu různých technologických řešení komunikace. Tyto společné a otevřené standardy by dxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo poskytovatelem služeb informování o účtu, a nikoliv samotným klientem. Tyto standardy by dále měly zajistit, aby poskytovatelé služeb iniciováxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxečným způsobem. Při vypracovávání těchto požadavků by měl EBA věnovat zvláštní pozornost skutečnosti, že uvedené standardy, které mají být uplatňovxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxb.
(94) Při vypracovávání regulačních technických norem týkajících se ověřování a komunikace by měl EBA systematicky posuzovat a zohledňovat rozměx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hrozeb v oblasti ochrany údajů.
(95) Bezpečnost elektronických plateb je zásadní pro zajištění ochrany uživatelů a rozvoj stabilního prostředí pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xsou schopny zaručit bezpečné ověření uživatele a v maximální možné míře snížit riziko podvodu. Podle všeho není nutné zaručit tutéž úroveň ochrany pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxební transakce, objednávky přes Internet nebo po telefonu. Stabilní růst plateb přes Internet a pomocí mobilního telefonu je doprovázen všeobecným pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí nezávisí na tom, kde se zařízení použité k iniciování platební transakce a použitý platební prostředek fyzicky nacházejí, by proto měly zahrnovat ovxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx bezpečnostní opatření by měla být slučitelná s mírou rizika spojeného s danou platební službou. Proto by měly být v regulačních technických normách uvxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xi jinak. K omezení rizik souvisejících s phishingem a dalšími podvodnými činnostmi je nezbytné zajistit bezpečné používání osobních bezpečnostních xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xdajů. Mezi tato opatření obvykle patří šifrovací systémy, které jsou založeny na osobních zařízeních plátce, včetně čteček karet nebo mobilních telexxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Uvedená opatření, obvykle včetně šifrovacích systémů, které mohou vést ke vzniku ověřovacích kódů, například jednorázových hesel, mohou bezpečnosx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxh povinnostmi v souvislosti s platebními prostředky a osobními bezpečnostními údaji i v případě zapojení poskytovatelů služeb iniciování platby nebx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxucím mohou být rovněž příslušnými orgány, pokud jde o postupy pro alternativní řešení sporů.
(98) Aniž je dotčeno právo klientů podat žalobu k soudu, mxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb, jež vyplývají z práv a povinností stanovených v této směrnici. Nařízení Evropského pxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxtřebitel obvyklé bydliště, nemá narušovat žádné smluvní podmínky týkající se práva rozhodného pro smlouvu. V zájmu účinného a efektivního způsobu řexxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx uživatelé platebních služeb mohli použít před tím, než bude spor postoupen k soudnímu řízení či k alternativnímu řešení sporu. V rámci postupu pro podáxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxenské státy by měly zajistit, aby subjekty zabývající se alternativním řešením sporů měly dostatečnou kapacitu, která jim umožní zapojit se náležitýx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxnné uplatňování ustanovení vnitrostátních právních předpisů přijatých podle této směrnice. Měly by být proto stanoveny vhodné postupy, podle kterýxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx účinné, přiměřené a odrazující sankce. V zájmu zajištění účinného souladu s touto směrnicí by členské státy měly určit příslušné orgány, které splňujx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly Komisi oznámit, které orgány byly určeny, a podat jasný popis jejich povinností podle této směrnice.
(100) Aniž je dotčeno právo podat žalobu k soxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xčetně pravomoci ukládat sankce, pokud poskytovatel platebních služeb nedodržuje práva a povinnosti stanovené v této směrnici, zejména xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x srozumitelně informováni o svých právech a povinnostech vyplývajících z této směrnice. Komise by proto měla vytvořit informační leták o těchto právexx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxpřesností při vyjádření nebo šíření prohlášení.
(103) Touto směrnicí by neměla být dotčena ustanovení týkající se uplatňování DPH na platební službx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxského státu, jehož měnou není euro.
(105) V zájmu právní jistoty je vhodné přijmout přechodná ustanovení, podle nichž by bylo osobám, které zahájily sxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxěrnice v platnost, umožněno pokračovat v jejich činnosti v daném členském státu po určité období.
(106) Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přexxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xde o úpravu, s ohledem na inflaci, průměrné částky platebních transakcí prováděných poskytovatelem platebních služeb, kterou členské státy, jež upoxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxise během přípravných prací vedla náležité konzultace, včetně konzultací na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxdnotného uplatňování této směrnice by se Komise měla moci spolehnout na odborné znalosti a podporu orgánu EBA, jehož úkolem by mělo být vypracovávat obxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxa, a na spolupráci mezi členskými státy v oblasti poskytování služeb a usazování platebních institucí, jimž bylo uděleno povolení, v jiných členských xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxvinnostmi orgánu EBA stanovenými v nařízení (EU) č. 1093/2010.
(108) Při vypracovávání obecných pokynů, návrhů regulačních technických norem a návxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxstněnými stranami, a to i na trhu platebních služeb, a zohlední všechny relevantní zájmy. Je-li to nezbytné k náležitému vyslechnutí všech názorů, měl xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxího trhu platebních služeb, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, jelikož je k tomu zapotřebí harmonizace celé řady různých pravixxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxečným politickým prohlášením členských států a Komise ze dne 28. září 2011 o informativních dokumentech(26) se členské státy zavázaly v odůvodněnýcx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxi vnitrostátních prováděcích nástrojů. V případě této směrnice považuje zákonodárce předložení těchto dokumentů za odůvodněné.
(111) Evropský ocxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxS, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
(113) Vzhledem k počtu změn, které je třxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Článek 1
Předmět
1. Tato směrnice stanoví pravidla, podle nichž členské státy rozlišují tyto kategorie poskytovatelů platebních služeb:
a) úvěrxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxo článku, pokud se tyto pobočky nacházejí v Unii, bez ohledu na to, zda se jedná o pobočky úvěrových institucí se sídlem v Unii, nebo o pobočky úvěrových inxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 2 bodu 1 směrnice 2009/110/ES, včetně jejich poboček podle článku 8 uvedené směrnice a vnitrostátních právních předpisů, pokud se takové pobočky se nxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch peněz;
c) poštovní žirové instituce, jež jsou v souladu s vnitrostátními právními předpisy oprávněny poskytovat platební služby;
d) platební inxxxxxxxx
xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxtní orgány, pokud nejednají jako veřejné orgány.
2. Tato směrnice rovněž stanoví pravidla týkající se:
a) transparentnosti podmínek a požadavků xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním platebních služeb jakožto pravidelnou činností při výkonu povolání nebo podnikatelské xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxx xxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxtební transakce v měně některého z členských států, kdy se jak poskytovatel platebních služeb plátce, tak i poskytovatel platebních služeb příjemce, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxm. e) a čl. 56 písm. a), a hlava IV, s výjimkou článků 81 až 86, se vztahují na platební transakce v měně, která není měnou některého členského státu, kdy se jxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxí transakci nacházejí v Unii, ve vztahu k těm částem dané platební transakce, které jsou prováděny v Unii.
4. Hlava III, s výjimkou čl. 45 odst. 1 písm. b)x xxx xx xxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxx xxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx x x xx xxxxxx xxx xx x xxx xxx xx xxxxx x x xxxxxx xx x xxx xx xxxahují na platební transakce ve všech měnách, kdy se na území Unie nachází pouze jeden z poskytovatelů platebních služeb, ve vztahu k těm částem dané platxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxstituce uvedené v čl. 2 odst. 5 bodech 4 až 23 směrnice 2013/36/EU.
Článek 3
Vynětí z oblasti působnosti
Tato směrnice se nevztahuje na:
a) platxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxce k příjemci uskutečněné prostřednictvím obchodního zástupce oprávněného na základě dohody ke sjednávání nebo uzavírání obchodů spočívajících v pxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xhromažďování, zpracování a doručování;
d) platební transakce spočívající v neprofesionálním shromažďování a doručování hotovosti v rámci neziskxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxatebních služeb těsně před provedením platební transakce prostřednictvím platby za koupi zboží nebo služeb;
f) směnu hotovosti za hotovost v jiné měxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxvatele platebních služeb s cílem dát peněžní prostředky k dispozici příjemci:
i) papírové šeky podle úmluvy ze dne 19. března 1931 podepsané v Ženevě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxami úmluvy ze dne 19. března 1931 podepsané v Ženevě, která stanoví jednotný zákon šekový,
iii) papírové směnky x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxdu iii) upravené právními předpisy členských států, jež nejsou stranami úmluvy ze dne 7. června 1930 podepsané v Ženevě, která stanoví jednotný zákon sxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx platební transakce prováděné v rámci platebního systému nebo systému pro vypořádání obchodů s cennými papíry mezi zúčtovateli, centrálními protistxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx
i) platební transakce související se správou cenných papírů, včetně dividend, výnosů nebo jiných příjmů, nebo s odkoupením nebo prodejem, prováděnx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx aktiv poskytujícími investiční služby a jakýmikoli jinými subjekty, které mají povolení provádět úschovu a správu finančních nástrojů;
j) služby pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtředky přecházely do jejich držby, včetně zpracování a uchovávání údajů, svěřenských služeb a služeb na ochranu soukromí, ověřování údajů a totožnosxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s výjimkou služeb iniciování platby a služeb informování o účtu;
k) služby založené na specifických platebních prostředcích, které lze použít pouzx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxich vydavatele nebo v rámci omezené sítě poskytovatelů služeb na základě přímé obchodní smlouvy s profesionálním vydavatelem,
ii) prostředky, kterx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxného sektoru, jež jsou platné pouze v jednom členském státě a jsou regulované vnitrostátním nebo regionálním veřejným orgánem pro zvláštní sociální nxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxce ze strany poskytovatele sítí nebo služeb elektronických komunikací poskytované vedle služeb elektronických komunikací pro účastníky sítě nebo sxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxje, vyúčtované na souvisejícím účtu; nebo
ii) prováděné z elektronického zařízení nebo jeho prostřednictvím a vyúčtované na souvisejícím účtu v rámxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx i) a ii) nepřesahuje 50 EUR a:
- souhrnná hodnota platebních transakcí u každého jednotlivého účastníka nepřesahuje 300 EUR měsíčně; nebo
- v případěx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxní transakce prováděné mezi poskytovateli platebních služeb, jakož i mezi jejich zástupci nebo pobočkami, na jejich vlastní účet;
n) platební transxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxahu prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, který není podnikem patřícím do téže skupiny;
o) služby pro výběr hotovosti pomocí bankomatů xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xeníze z platebního účtu, za podmínky, že tito poskytovatelé neprovádějí jiné platební služby uvedené v příloze I. Avšak informace o veškerých poplatcxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx x xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxběru hotovosti.
Článek 4
Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
1) "domovským členským státem":
a) členský stát, na jehož území se nxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxtovatel platebních služeb nemá podle vnitrostátního práva sídlo;
2) "hostitelským členským státem" členský stát jiný než domovský členský státx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxtelských činností uvedených v příloze I;
4) "platební institucí" právnická osoba, jíž bylo v souladu s článkem 11 uděleno povolení poskytovat a prováxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxem, nebo z podnětu příjemce, bez ohledu na jakékoli související povinnosti mezi plátcem a příjemcem;
6) "platební transakcí na dálku" platební transxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxdu peněžních prostředků, s formálními a standardizovanými postupy a společnými pravidly pro zpracování, zúčtování nebo vypořádání platebních tranxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxě neexistence platebního účtu plátce fyzická nebo právnická osoba, která zadá platební příkaz;
9) "příjemcem" fyzická nebo právnická osoba, která jx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxoba, která využívá platební službu jakožto plátce, příjemce nebo obojí;
11) "poskytovatelem platebních služeb" subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1 nebo fxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx příjemcem jejich poskytovateli platebních služeb, jímž žádá o provedení platební transakce;
14) "platebním prostředkem" jakékoli personalizovaxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxatebního příkazu;
15) "službou iniciování platby" služba k iniciování platebního příkazu na žádost uživatele platebních služeb ve vztahu k platebnxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxané informace o jednom nebo více platebních účtech uživatele platebních služeb vedených buď u jiného poskytovatele platebních služeb, nebo u více než xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxtce poskytuje a vede platební účty;
18) "poskytovatelem služeb iniciování platby" poskytovatel platebních služeb vykonávající podnikatelskou čixxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxost uvedenou v bodě 8 přílohy I;
20) "spotřebitelem" fyzická osoba, která na základě smluv o platebních službách, na něž se vztahuje tato směrnice, jedxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xe řídí budoucí provádění jednotlivých a navazujících platebních transakcí a která může obsahovat povinnosti a podmínky pro zřízení platebního účtu;
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx jméno plátce nebo příjemce, výhradně za účelem převodu příslušné částky příjemci nebo jinému poskytovateli platebních služeb jednajícímu jménem přxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx odepsání částky transakce z účtu plátce, při níž podnět k platební transakci dává příjemce na základě souhlasu, který plátce udělil příjemci, poskytoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xa platební účet příjemce prostřednictvím platební transakce nebo řady platebních transakcí z platebního účtu plátce provedených na základě pokynů pxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektronické peníze ve smyslu čl. 2 odst. 2 směrnice 2009/110/ES;
26) "dnem valuty" referenční čas, který poskytovatel platebních služeb používá přx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jenž se použije jako základ pro výpočet jakékoli směny měny a jenž je zpřístupněn poskytovatelem platebních služeb nebo pochází z veřejně přístupného xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx z veřejně přístupného zdroje, který mohou strany smlouvy o platební službě ověřit;
29) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxo platebního prostředku, včetně využití osobních bezpečnostních údajů uživatele;
30) "silným ověřením klienta" ověření založené na použití dvou nxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx), kdy nesplněním jednoho z nich není ovlivněna spolehlivost ostatních; postup je navržen tak, aby byla chráněna důvěrnost ověřovacích údajů;
31) "oxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxlivými údaji o platbách" údaje, včetně osobních bezpečnostních údajů, které by mohly být použity k podvodu. Pro činnosti poskytovatelů služeb inicioxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxifikátorem" kombinace písmen, číslic nebo symbolů, kterou uživateli platebních služeb určí poskytovatel platebních služeb a kterou uživatel platexxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x4) "prostředky dálkové komunikace" způsob, který může vést k uzavření smlouvy o platebních službách mezi poskytovatelem platebních služeb a uživatexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xnformace určené jemu osobně, a to způsobem vhodným pro jejich budoucí využití po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje kopírování uložených ixxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxx x xxxt. 1 a 3 přílohy doporučení 2003/361/ES;
37) "pracovním dnem" den, kdy má příslušný poskytovatel platebních služeb plátce nebo poskytovatel platebnxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxcká nebo právnická osoba, která jménem platební instituce poskytuje platební služby;
39) "pobočkou" provozovna jiná než ústředí, která je součástí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxební instituce ústředí v jednom členském státě a více provozoven v jiném členském státě, považují se všechny tyto provozovny za jedinou pobočku;
40) "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 4, 5, 6 a 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014(29), které jsou vzájemně propojeny vztahem uvedeným v čl. 10 odst. 1, čl. 113 odst. 6 nebx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx ;
42) "službou elektronických komunikací" služba ve smyslu čl. 2 písm. c) směrnice 2002/21/ES;
43) "digitálním obsahem" zboží nebo služby, které jxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xoskytovatelem platebních služeb, který s příjemcem uzavřel smlouvu ohledně přijetí a zpracování platebních transakcí, jež vede k převodu peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxat plátci platební prostředek za účelem iniciování a zpracování jeho platebních transakcí;
46) "kapitálem" kapitál vymezený v čl. 4 odst. 1 bodě 118 nxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xx xoven nejvýše jedné třetině kapitálu tier 1;
47) "platební značkou" jakýkoli fyzický nebo digitální název, pojem, označení, symbol nebo jejich kombixxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxka značek" ("co-badging") umístění dvou či více platebních značek nebo platebních aplikací téže platební značky na tentýž platební prostředek.
xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xro získání povolení působit jako platební instituce je třeba předložit příslušným orgánům domovského členského státu žádost společně s těmito podklxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxi účetní období, který prokazuje, že žadatel je schopen používat vhodné a přiměřené systémy, zdroje a postupy nutné pro řádnou činnost;
c) doklad o tomx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxem ochrany peněžních prostředků uživatelů platebních služeb v souladu s článkem 10;
e) popis mechanismů pro správu a řízení a vnitřních kontrolních mxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxlní mechanismy a postupy jsou přiměřené, vhodné, řádné a adekvátní;
f) popis postupu pro sledování a řešení bezpečnostních incidentů a stížností klixxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxedňujícího oznamovací povinnost platebních institucí podle článku 96;
g) popis postupu pro podávání, sledování a zaznamenávání citlivých údajů o pxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxních pohotovostních plánů a postupu pro pravidelné přezkušování a přehodnocování přiměřenosti a účinnosti těchto plánů;
xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxo posouzení rizik ve vztahu k poskytovaným platebním službám a popisu bezpečnostních kontrol a opatření určených k minimalizaci rizik zavedených v záxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x) v případě platebních institucí, na které se vztahují povinnosti související s praním peněz a financováním terorismu podle směrnice Evropského parlxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxel zavedl ke splnění těchto povinností;
l) popis organizačního uspořádání žadatele včetně případného popisu zamýšleného využívání zástupců a poboxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xajišťování činnosti externími subjekty (dále jen "outsourcing"), a dále popis účasti žadatele ve vnitrostátních nebo mezinárodních platebních sysxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx13, velikost jejich účastí a důkaz o tom, že jsou osobami vhodnými z hlediska potřeby zajistit řádné a obezřetné řízení platební instituce;
n) totožnoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxatební instituce, jakož i důkazy, že tyto osoby se těší dobré pověsti a mají vhodné znalosti a zkušenosti pro provádění platebních služeb, jak je stanovx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxkého parlamentu a Rady 2006/43/ES(33) ;
p) právní status žadatele a stanovy;
q) adresa ústředí žadatele.
Pro účely prvního pododstavce písm. d), exx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xživatelů a pro zajištění nepřetržitého a spolehlivého provádění platebních služeb.
V popisu bezpečnostních kontrol a opatření za účelem zmírnění rxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxní a ochrany údajů, včetně toho, jaký software a systémy informačních technologií žadatel nebo externí subjekty, které žadatel využívá pro své operacx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxyny k bezpečnostním opatřením orgánu EBA podle čl. 95 odst. 3, jakmile budou vydány.
2. Členské státy vyžadují, aby podniky, které požádají o povolexx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou při výkonu povolání na územích, kde nabízejí služby, nebo jinou srovnatelnou záruku odpovědnosti, aby mohly splnit své závazky uvedené v čxxxxxxx xxx xxx xx x xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxhy I, měly coby xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxou srovnatelnou záruku týkající se odpovědnosti vůči poskytovateli platebních služeb, který vede účet, nebo uživateli platebních služeb za neoprávxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxnzultaci se všemi zúčastněnými stranami, a to i se stranami na trhu platebních služeb, a s přihlédnutím ke všem relevantním zájmům obecné pokyny určené xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání nebo jiné srovnatelné záruky podle odstavců 2 a 3.
Při vypracovávání obecných pokynů uvedených v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxými obchodními činnostmi;
c) objem činnosti:
i) u podniků, které požádají o povolení poskytovat platební služby podle bodu 7 přílohy I, hodnotu inixxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb informování o účtu;
d) konkrétní parametry srovnatelných záruk a kritéria pro jejich uplatnění.
EBA provádí pravidelný přezkum těchto oxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x přihlédnutím ke všem relevantním zájmům obecné pokyny v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 týkající se informací, které mají být příslušxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx i) a j) tohoto článku.
Orgán EBA tyto obecné pokyny pravidelně a alespoň jednou za tři roky přezkoumává.
6. S ohledem na případné zkušenosti získané xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxé mají být příslušným orgánům poskytnuty v žádosti o povolení platební instituce, včetně požadavků stanovených v odst. 1 písm. a), b), c), e) a písm. g) ax xxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx010.
7. Informace uvedené v odstavci 4 se příslušným orgánům oznamují v souladu s odstavcem 1.
Článek 6
Kontrola majetkových účastí
1. Každx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx (EU) č. 575/2013 v platební instituci, čímž by její podíl na kapitálu nebo na hlasovacích právech dosáhl nebo překročil xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxemně o svém záměru. Totéž platí pro každou fyzickou nebo právnickou osobu, která se rozhodla přímo nebo nepřímo zcizit kvalifikovanou účast nebo snížix xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxtuce přestala být jejím dceřiným podnikem.
2. Navržený nabyvatel kvalifikované účasti poskytne příslušnému orgánu informace o výši zamýšlené účasxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxého nabyvatele uvedeného v odstavci 2 bude mít nepříznivý dopad na řádné a obezřetné řízení platební instituce, příslušné orgány vyjádřily nesouhlas xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo osobám odpovědný za řízení platební instituce nebo pozastavení hlasovacích práv spojených s podíly drženými dotčenými společníky nebo členy plxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxo článku.
4. Pokud je podíl nabyt přes nesouhlas příslušných orgánů, přijmou členské státy bez ohledu na jakékoli další přijaté sankce opatření, ktxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxitál
Členské státy vyžadují, aby platební instituce měly v okamžiku udělení povolení počáteční kapitál složený z jedné nebo více položek vymezenýcx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx I, její kapitál musí být vždy nejméně 20 000 EUR;
b) poskytuje-li platební instituce platební službu uvedenou v bodě 7 přílohy I, její kapitál musí být vxxx xxxxxxx xx xxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xejméně 125 000 EUR.
Článek 8
Kapitál
1. Kapitál platební instituce nesmí klesnout pod částku počátečního kapitálu podle článku 7 nebo pod čáxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx použití prvků způsobilých pro výpočet kapitálu, pokud platební instituce patří do stejné skupiny jako jiná platební instituce, úvěrová instituce, ixxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxkonává činnosti jiné, než je poskytování platebních služeb.
3. Jsou-li splněny podmínky stanovené v článku 7 nařízení (EU) č. 575/2013, mohou se členxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxpočet výše kapitálu
1. Bez ohledu na požadavky na počáteční kapitál uvedené v článku 7 členské státy vyžadují, aby platební instituce s výjimkou těchx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xterou určí příslušné orgány v souladu s vnitrostátními právními předpisy:
Metoda A
Kapitál platební instituce musí dosahovat výše odpovídající nejxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxdech platební instituce došlo od předchozího roku k podstatné změně. V případě platební instituce, která ke dni výpočtu podniká méně než jeden rok, musx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxd příslušné orgány nevyžadují úpravu tohoto plánu.
Metoda B
Kapitál platební instituce musí dosahovat výše odpovídající nejméně součtu níže uvedexxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí provedených platební institucí v předcházejícím roce:
a) 4,0% z části OP do výše 5 milionů EUR
plus
b) 2,5% z části OP převyšující 5 milionů EUR a nepřxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxx
xx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx
xxxx
xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxnů EUR a nepřesahující 250 milionů EUR
plus
e) 0,25% z části OP převyšující 250 milionů EUR.
Metoda C
Kapitál platební instituce musí dosahovat výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxorem navýšení (k) podle odstavce 2.
a) Příslušný ukazatel je součtem těchto položek:
i) úrokové výnosy,
ii) úrokové náklady,
iii) výnosy z poplatxx x xxxxxxx x
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxné výnosy nesmějí být ve výpočtu příslušného ukazatele použity. Výdaje na outsourcing služeb poskytovaných třetími stranami mohou příslušný ukazatxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxho období na základě dvanáctiměsíčního sledování. Příslušný ukazatel se vypočte za předchozí účetní období. Nicméně kapitál vypočtený podle metody x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxchodní odhady.
b) Koeficient násobení činí:
i) 10% z části příslušného ukazatele do výše 2,5 milionů EUR,
ii) xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxx
xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxxnů EUR,
iv) 3% z části příslušného ukazatele v rozpětí od 25 milionů EUR do 50 milionů EUR,
v) 1,5% z části příslušného ukazatele nad 50 milionů EUR.
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx I;
b) 1, poskytuje-li platební instituce některou z platebních služeb uvedených v jakémkoliv z bodů 1 až 5 přílohy I.
3. Příslušné orgány mohou na záxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxtuce měla kapitál, který je až o 20% vyšší než částka, jež by byla výsledkem uplatnění metody zvolené podle odstavce 1, nebo platební instituci povolit, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxcí se ochrany peněžních prostředků
1. Členské státy nebo příslušné orgány vyžadují, aby platební instituce, která poskytuje platební služby uvedexx x xxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxatebních služeb za účelem provedení platebních transakcí, některým z těchto způsobů:
a) tyto peněžní prostředky nesmějí být nikdy směšovány s peněžnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxkud tyto peněžní prostředky platební instituce stále drží a na konci pracovního dne následujícího po dni, kdy byly tyto prostředky přijaty, dosud nebyxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxtituce nebo se investují do bezpečných, likvidních aktiv s nízkým rizikem určených příslušnými orgány domovského členského státu, a dále tyto peněžnx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxstituce, zejména v případě platební neschopnosti;
b) tyto peněžní prostředky musí být kryty pojištěním nebo jinou srovnatelnou zárukou poskytnutox xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxělena v případě neexistence pojištění nebo jiné srovnatelné záruky a která je splatná v případě, že bankovní instituce není schopna dostát svým finančxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx na budoucí platební transakce a zbývající částka má být použita na jiné než platební služby, vztahují se na danou část peněžních prostředků, která se má xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxáty povolí, aby platební instituce tento odstavec uplatnily na reprezentativní část, která bude podle předpokladů použita na platební služby, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxí, aby podniky neuvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), b), c), e) a f) a které nejsou fyzickými nebo právnickými osobami požívajícími výjimky podle článků 32 nexx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxní lze udělit pouze právnické osobě usazené v členském státě.
2. Příslušné orgány povolení udělí, pokud údaje a doklady doprovázející žádost vyhovujx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxení mohou příslušné orgány případně konzultovat národní centrální banku nebo dotčené veřejné orgány.
3. Platební instituce, jež musí mít podle vnitxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx x xxxx x xxx xxxxozovat alespoň část své obchodní činnosti týkající se platebních služeb.
4. Příslušné orgány s ohledem na potřebu zajistit řádné a obezřetné řízení pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxti poskytování platebních služeb, které zahrnují jasnou organizační strukturu s jednoznačně vymezenými, transparentními a konzistentně rozdělenxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxjící vnitřní kontrolní mechanismy, včetně řádných správních a účetních postupů; tyto opatření, postupy a mechanismy jsou ucelené a přiměřené povazex xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxžeb uvedených v bodech 1 až 7 přílohy I a současně se zabývá jinými podnikatelskými činnostmi, mohou příslušné orgány vyžadovat založení samostatného xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xhoršit finanční zdraví platební instituce nebo schopnost příslušných orgánů sledovat dodržování všech povinností stanovených touto směrnicí ze stxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxstituce přesvědčeny, že akcionáři nebo osoby s kvalifikovanou účastí jsou k tomu způsobilí.
7. Existuje-li mezi platební institucí a jinými fyzickýxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx-li toto propojení účinnému výkonu dohledu ze strany příslušných orgánů.
8. Příslušné orgány udělí povolení pouze v případě, že účinnému výkonu jejixx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx instituce úzce propojena, anebo obtíže související s uplatňováním těchto právních nebo správních předpisů.
9. Povolení je platné ve všech členskýcx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxeb nebo svobodou usazování.
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxržení žádosti, nebo v případě neúplné žádosti do tří měsíců od obdržení všech údajů, jež jsou k rozhodnutí požadovány. Zamítnutí žádosti musí být příslxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxkud tato instituce:
a) nevyužije své povolení do dvanácti měsíců, výslovně se jej zřekne nebo neprovozuje činnost po dobu více než šesti měsíců, nestanxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky;
c) již nesplňuje podmínky pro udělení povolení nebo neinformuje příslušný orgán o významných změnách, k nimž v tomto ohledu došlo;
d) přx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx
e) spadá pod jeden z dalších případů, pro které vnitrostátní právní předpisy stanoví odnětí povolení.
2. Každé odnětí povolení musí být příslušnýx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxedených v článcích 14 a 15.
Článek 14
Registrace v domovském členském státě
1. Členské státy zřídí veřejný rejstřík, v němž jsou zapsány:
a) všxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx 33, a jejich zástupci a
c) instituce uvedené v čl. 2 odst. 5, jež jsou v souladu s vnitrostátním právem oprávněny poskytovat platební služby.
Pobočky pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxském členském státě.
2. Ve veřejném rejstříku se uvádějí platební služby, k nimž bylo platební instituci uděleno povolení nebo k nimž byla fyzická nxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxob, jimž byla udělena výjimka podle článku 32 nebo 33. Rejstřík je veřejně dostupný k nahlédnutí, přístupný on-line a neprodleně se aktualizuje.
3. Přxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx EBA odůvodnění každého odnětí povolení a každého zrušení výjimky podle článku 32 nebo 33.
Článek 15
Rejstřík orgánu EBA
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxídá za přesné uvedení zmíněných informací.
EBA zajistí, aby byl rejstřík veřejně a bezplatně dostupný na jeho internetových stránkách, a umožní snadnx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxných rejstřících v souladu s článkem 14 v některém z jazyků obvyklých v oblasti financí.
3. Příslušné orgány odpovídají za přesnost informací uvedenýxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxvozování a údržbu elektronického centrálního rejstříku a na přístup k informacím v něm obsaženým. Tyto technické požadavky zajistí, aby úpravu inforxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxna pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
5. EBA vyprxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxho formátu a vzoru, ve kterém mají být tyto informace poskytovány.
Tyto návrhy prováděcích technických norem předloží EBA Komisi do 13. července 2017.
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
Článek 16
Zachování platnosti povolení
Dojde-li k jakékoli změně v údajích či doprovodných podkladech poskytnutých podle článku 5, platební xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxx xxstituce se obdobně vztahují směrnice 86/635/EHS a 2013/34/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002(34).
2. Roční účetní závěrxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxaže by byly od tohoto ověření osvobozeny podle směrnice 2013/34/EU, případně směrnice 86/635/EHS.
3. Pro účely dohledu členské státy vyžadují, aby pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxditora. Tuto zprávu případně vypracují statutární auditoři nebo auditorská společnost.
4. Povinnosti stanovené v článku 63 směrnice 2013/36/EU xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlužeb.
Článek 18
Činnosti
1. Kromě poskytování platebních služeb jsou platební instituce oprávněny vykonávat tyto činnosti:
a) poskytováxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxcování a uchovávání dat;
b) provozování platebních systémů, aniž je dotčen článek 35;
c) podnikatelské činnosti jiné než poskytování platebních slxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxhou mít pouze platební účty používané výhradně pro platební transakce.
3. Jakékoli peněžní prostředky, které platební instituce obdržely od uživatxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx36/EU ani elektronické peníze ve smyslu čl. 2 odst. 2 směrnice 2009/110/ES.
4. Platební instituce mohou poskytnout úvěr související s platebními sxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxlosti s provedením platební transakce;
b) aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy o poskytování úvěru prostřednictvím kreditních karet, úvěr poskxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 12 měsíců;
c) tento úvěr se neposkytuje z peněžních prostředků přijatých nebo držených za účelem provedení platební transakce;
d) kapitál platební xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxst přijímání vkladů nebo jiných splatných prostředků ve smyslu článku 9 směrnice 2013/36/EU.
6. Touto směrnicí není dotčena směrnice 2008/48/ES anx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxré jsou v souladu s právem Unie.
Oddíl 2
Další požadavky
Článek 19
Využívání zástupců, poboček nebo subjektů poskytujících outsourcing
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtě tyto informace:
a) jméno a adresu zástupce;
b) popis vnitřních kontrolních mechanismů, které bude zástupce uplatňovat s cílem splnit povinnosti sxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxním oznámení;
c) totožnost vedoucích pracovníků a osob odpovědných za řízení zástupce, který bude při poskytování platebních služeb využíván, a v přxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž poskytováním bude zástupce pověřen, a
e) případně jedinečný identifikátor nebo číslo zástupce.
2. Do dvou měsíců od obdržení informací xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxle článku 14. Po zápisu do rejstříku může zástupce zahájit poskytování platebních služeb.
3. Před zápisem zástupce do rejstříku příslušné orgány přixxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxmací nejsou příslušné orgány přesvědčeny, že informace, které jim byly poskytnuty podle odstavce 1, jsou pravdivé, odmítnou zapsat daného zástupce dx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtební služby v jiném členském státě prostřednictvím zástupce nebo založením pobočky, musí dodržet postupy stanovené v článku 28.
6. Má-li platební xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxského státu.
Outsourcing důležitých provozních funkcí včetně systémů informačních technologií nesmí být proveden způsobem, který by podstatně zhoxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxy povinnosti stanovené touto směrnicí.
Pro účely druhého pododstavce se provozní funkce považuje za důležitou, pokud by její nesprávné provedení nexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxších jejích povinností podle této směrnice, nebo její finanční výkonnost nebo řádnost či kontinuitu jejích platebních služeb. Členské státy zajistíx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxní vlastní odpovědnosti vyššího managementu;
b) nesmí dojít ke změně vztahů a závazků platební instituce vůči uživatelům platebních služeb podle téxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxeními této hlavy, nesmějí být narušeny;
d) žádná z ostatních podmínek, na jejichž základě bylo povolení platební instituci uděleno, nesmí být zrušenx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxch služeb.
8. Platební instituce bez zbytečného odkladu sdělí příslušným orgánům svého domovského členského státu jakékoli změny týkající se využíxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx x x x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxatební instituce přijaly přiměřená opatření s cílem zajistit dodržování ustanovení této směrnice.
2. Členské státy vyžadují, aby platební instituxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Článek 21
Uchovávání záznamů
Aniž je dotčena směrnice (EU) 2015/849 nebo jiné příslušné právo Unie, členské státy vyžadují, aby platební inxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xx
xxčení příslušných orgánů
1. Členské státy určí příslušné orgány odpovědné za udělování povolení platebním institucím a obezřetnostní dohled nad plxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními předpisy, případně veřejné orgány, jež jsou pro tento účel vnitrostátními právními předpisy výslovně zmocněny, včetně národních centrálnxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxební instituce, úvěrové instituce, instituce elektronických peněz ani poštovní žirové instituce určeny jako příslušné orgány.
Členské státy v tétx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxolů.
3. Členské státy, na jejichž území je více než jeden příslušný orgán pro záležitosti spadající do této hlavy, zajistí úzkou spolupráci mezi těmitx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxnými orgány odpovědnými za dohled nad úvěrovými institucemi.
4. Plnění úkolů příslušných orgánů určených podle odstavce 1 kontrolují příslušné orgxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtmi platebních institucí, než je poskytování platebních služeb a činnosti uvedené v čl. 18 odst. 1 písm. a).
Článek 23
Dohled
1. Členské státy xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xnstituce vystaveny.
Za účelem kontroly dodržování této hlavy jsou příslušné orgány oprávněny přijímat zejména tato opatření:
a) požadovat po platexxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxů a ve všech pobočkách, které poskytují platební služby a za které platební instituce odpovídá, nebo ve všech subjektech poskytujících outsourcing;
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxtupy pro odnětí povolení a ustanovení trestního práva, členské státy stanoví, že jejich příslušné orgány mohou, poruší-li platební instituce právní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxám, které je ve skutečnosti řídí, s cílem především ukončit zjištěné protiprávní jednání nebo jeho příčiny.
3. Bez ohledu na požadavky stanovené v čláxxx xx xxx x xxxxx x x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dostatečného kapitálu pro platební služby, zejména v případě, kdy činnosti platební instituce mimo oblast platebních služeb zhoršují nebo by pravděxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa, členské státy zajistí, aby veškeré osoby, které pracují nebo pracovaly pro příslušné orgány, jakož i odborníci jednající jménem příslušných orgánxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx ochranu práv jednotlivců a podnikatelských subjektů.
3. Členské státy mohou tento článek používat přiměřeně s přihlédnutím k článkům 53 až 61 směrnixx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxušnými orgány podle právních předpisů přijatých v souladu s touto směrnicí, byla soudně přezkoumatelná.
2. Odstavec 1 se použije i v případě nečinnosxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxi centrálními bankami členských států, orgánem EBA a dalšími relevantními příslušnými orgány určenými podle práva Unie nebo vnitrostátních právnícx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxo subjekty:
a) příslušnými orgány dalších členských států, které jsou odpovědné za udělování povolení a dohled nad platebními institucemi;
b) ECB a nxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxhled nad platebními a vypořádacími systémy;
c) jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jako například práva týkajícího se praní peněz a financování terorismu;
d) orgánem EBA při výkonu jeho funkce spočívající v podílení se na jednotném a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxušnými orgány různých členských států
1. Pokud se příslušný orgán členského státu domnívá, že přeshraniční spolupráce s příslušnými orgány jiného čxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxh ustanoveních, může záležitost postoupit orgánu EBA a požádat ho o pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010.
2. Pokud byla orgánu EBA podxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxení. Orgán EBA může příslušným orgánům pomoci při dosahování dohody rovněž z vlastní iniciativy v souladu s čl. 19 odst. 1 druhým pododstavcem uvedenéhx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Článek 28
Žádost o výkon práva na usazování a volného pohybu služeb
1. Každá platební instituce, jíž bylo uděleno povolení a jež si na základě práva nx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxlušným orgánům svého domovského členského státu tyto informace:
a) název, adresu a případně číslo povolení platební instituce;
b) členský stát nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace uvedené v čl. 19 odst. 1;
e) pokud platební instituce hodlá využívat pobočku, informace uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. b) a e) ohledně činnosti pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxní.
Má-li platební instituce v úmyslu svěřit provozní funkce platebních služeb externím subjektům na území hostitelského členského státu, uvědomí x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxány domovského členského státu tyto informace příslušným orgánům hostitelského členského státu.
Příslušné orgány hostitelského členského státu txxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxho státu poskytnou příslušné informace v souvislosti se zamýšleným poskytováním platebních služeb dotčenou platební institucí při výkonu práva na uxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxých důvodech k obavám v souvislosti se zamýšleným využíváním zástupce nebo zřízením pobočky, pokud jde o praní peněz nebo financování terorismu ve smyxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxkého členského státu, poskytnou příslušným orgánům hostitelského členského státu důvody svého rozhodnutí.
Není-li posouzení provedené příslušnxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xdmítnou příslušné orgány domovského členského státu zástupce nebo pobočku zapsat do rejstříku nebo zápis, byl-li již proveden, zruší.
3. Do tří mxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxnského státu a dané platební instituci.
Po zápisu do rejstříku podle článku 14 může zástupce nebo pobočka začít vykonávat svoji činnost v příslušném hoxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxřednictvím zástupce nebo pobočky v příslušném hostitelském členském státě. Příslušné orgány domovského členského státu o této skutečnosti uvědomí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxátu jakékoli významné změny týkající se informací sdělených podle odstavce 1, včetně dalších zástupců, poboček nebo subjektů poskytujících outsourxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnických norem vymezujících rámec pro spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány domovského členského státu a příslušnými orgány hostitexxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxnamování platebních institucí s přeshraniční působností, a zejména rozsah a způsob zpracování informací, které mají být předloženy, včetně společnx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xomisi do 13. ledna 2018.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxm provedení kontrol a přijetí nezbytných opatření uvedených v této hlavě a ve vnitrostátních právních předpisech provádějících ustanovení hlav III a xx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxgány domovského členského státu s příslušnými orgány hostitelského členského státu.
Na základě spolupráce podle prvního pododstavce uvědomí příslxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxtuce delegovat na příslušné orgány hostitelského členského státu.
2. Příslušné orgány hostitelských členských států mohou vyžadovat, aby jim pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xxxxxxvat pouze pro informační nebo statistické účely, a poskytují-li zástupci a pobočky platební služby na základě svobody usazování, pro účely sledování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxství alespoň rovnocenné těm, které jsou uvedeny v článku 24.
3. Příslušné orgány si navzájem poskytují všechny podstatné nebo relevantní informacxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxm svobody poskytování služeb. V tomto ohledu sdělí příslušné orgány na žádost veškeré relevantní informace a z vlastní iniciativy veškeré podstatné ixxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxatební instituce, jež působí na jejich území prostřednictvím zástupců na základě práva na usazování a jejichž ústředí se nachází v jiném členském státxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxmi III a IV, aniž jsou dotčeny předpisy o praní peněz a boji proti financování terorismu, a které bude usnadňovat dohled prováděný příslušnými orgány doxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
5. EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem stanovující kritéria, která mají být použita při stanovení, v souladu se zásadou proporcionalxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zohlední zejména:
a) celkový objem a hodnotu transakcí uskutečňovaných platební institucí v hostitelských členských státech;
b) druhy poskytovaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxA Komisi do 13. ledna 2017.
6. Orgán EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem definujících rámec pro spolupráci a výměnu informací mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxadu s vnitrostátními právními předpisy provádějícími ustanovení hlav III a IV. Tyto návrhy regulačních technických norem stanoví způsob, prostředkx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx které mají být sdíleny v zájmu zajištění jednotného a účinného dohledu nad platebními institucemi poskytujícími přeshraniční platební služby.
Tyto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xouladu s odstavcem 2 požadují od platebních institucí ohledně činností v oblasti platebních služeb vykonávaných na jejich území, včetně frekvence poxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxhnické normy uvedené v odstavcích 5 a 6 postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
Článek 30
Opatření v případě nedodržování předxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxlského členského státu zjistí, že platební instituce, která má zástupce nebo pobočky na jeho území, nedodržuje ustanovení této hlavy nebo vnitrostátxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxý orgán domovského členského státu po vyhodnocení informací obdržených podle prvního pododstavce přijme bez zbytečného prodlení veškerá vhodná opaxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxrodleně oznámí příslušnému orgánu hostitelského členského státu a příslušným orgánům všech ostatních dotčených členských států.
2. V naléhavýcx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxlském členském státě, mohou příslušné orgány hostitelského členského státu přijmout předběžná opatření, a to souběžně s přeshraniční spoluprací mexx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxavce 2 musí být vhodná a přiměřená svému účelu, kterým je chránit před závažným rizikem ohrožujícím kolektivní zájmy uživatelů platebních služeb v hosxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxi platebních služeb dané platební instituce v jiných členských státech.
Předběžná opatření jsou dočasná a musejí být ukončena, jakmile jsou zjištěná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxt. 1.
4. Příslušné orgány domovského členského státu a příslušné orgány všech ostatních dotčených členských států, jakož i Komise a EBA, jsou o předxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxšné orgány hostitelského členského státu řešit, a v každém případě bez zbytečného odkladu.
Článek 31
Odůvodnění a oznámení opatření
1. Opatřxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xýt řádně odůvodněna a oznámena dotčené platební instituci.
2. Články 28, 29 a 30 není dotčena povinnost příslušných orgánů podle směrnice (EU) 2015/8xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, aby upustily od uplatňování všech nebo některých částí postupu a podmínek, uvedených v oddílech 1, 2 a 3 s výjimkou článků 14, 15, 22, 24, 25 a 26, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxansakcí provedených dotčenou osobou, včetně všech zástupců, za něž tato osoba nese plnou odpovědnost, za předchozích dvanáct měsíců nepřesahuje limxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxch transakcí předpokládaných v obchodním plánu této osoby, pokud příslušné orgány nevyžadují úpravu tohoto plánu, a
b) žádná z fyzických osob odpověxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxé činy.
2. Každá fyzická nebo právnická osoba zapsaná v rejstříku podle odstavce 1 je povinna mít své ústředí nebo místo pobytu v tom členském státě, vx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x a článků 28, 29 a 30 se však na tyto osoby nepoužijí.
4. Členské státy mohou rovněž stanovit, že každá fyzická nebo právnická osoba zapsaná do rejstříku pxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxušným orgánům jakékoliv změny své situace, jež mají vliv na podmínky stanovené v uvedeném odstavci. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištěxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxářních dnů podle článku 11.
6. Odstavce 1 až 5 tohoto článku se nepoužijí na ustanovení směrnice (EU) 2015/849 ani na vnitrostátní právo týkající se prxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xodě 8 přílohy I se nepoužijí postupy a podmínky uvedené v oddílech 1 a 2, s výjimkou čl. 5 odst. 1 písm. a), b), e) až h), j), l), n), p) a q), čl. 5 odst. 3 a článků xx x xxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx
xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se na ně ustanovení hlav III a IV, případně s výjimkou článků 41, 45 a 52, a článků 67, 69 a 95 až 98.
Článek 34
Oznámení a informace
Jestliže členský xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxakcí provedených k 31. prosinci každého kalendářního roku podle čl. 32 odst. 1 písm. a).
KAPITOLA 2
Společná ustanovení
Článek 35
Přístux x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxb, kteří jsou právnickými osobami, k platebním systémům byla objektivní, nediskriminační a přiměřená a aby tato pravidla nebránila přístupu více, nex xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxnanční a operační stability platebního systému.
Platební systémy nesmí poskytovatelům platebních služeb, uživatelům platebních služeb ani jiným pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xteré činí rozdíly mezi povolenými poskytovateli platebních služeb, nebo mezi registrovanými poskytovateli platebních služeb, pokud jde o práva, poxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxice 98/26/ES;
b) platební systémy složené výlučně z poskytovatelů platebních služeb patřících do téže skupiny.
Pro účely písmene a) prvního pododsxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jenž není účastníkem tohoto systému, předávat prostřednictvím tohoto systému příkazy k úhradě, poskytl na požádání stejnou možnost objektivním, přxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxtnutí daný účastník žádajícímu poskytovateli platebních služeb plně zdůvodní.
Článek 36
Přístup k účtům vedeným v úvěrové instituci
Členxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx institucích. Tento přístup musí být dostatečně rozsáhlý, aby platebním institucím umožňoval poskytovat platební služby efektivně a bez překážek.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxou poskytovateli platebních služeb, a oznamovací povinnost
1. Členské státy zakáží fyzickým a právnickým osobám, které nejsou ani poskytovateli plxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xinnosti, u nichž celková hodnota platebních transakcí provedených za předchozích 12 měsíců přesahuje částku 1 milion EUR, zaslali příslušným orgánůx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxx xx x xxx xx xxx xxto činnost vykonávána.
Na základě tohoto oznámení přijme příslušný orgán řádně odůvodněné rozhodnutí podle kritérií uvedených v čl. 3 písm. k) v přípaxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch služeb vykonávající činnost uvedenou v čl. 3 písm. l) zaslali příslušným orgánům oznámení a předkládali příslušným orgánům výroční výrok auditora xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxých podle odstavců 2 a 3 a uvedou, na základě kterého vynětí z oblasti působnosti jsou tyto činnosti vykonávány.
5. Popis činností oznámených podle odsxxxxx x x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx INFORMACE O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH
KAPITOLA 1
Obecná pravidla
Článek 38
Oblast působnosti
1. Tato hlava se použije na jednorázové platební trxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxo hlava celá nebo zčásti nepoužije.
2. Členské státy mohou použít ustanovení této hlavy na mikropodniky stejným způsobem jako na spotřebitele.
3. Toxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxitelům neharmonizovaných touto směrnicí, které jsou v souladu s právem Unie.
Článek 39
Ostatní ustanovení práva Unie
Ustanoveními této hlavx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx5/ES, požadavky na poskytování informací stanovené v čl. 3 odst. 1 uvedené směrnice, s výjimkou bodu 2 písm. c) až g), bodu 3 písm. a), d) a e) a bodu 4 písm. bx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx x xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh služeb nesmí uživateli platebních služeb účtovat žádné poplatky za poskytování informací podle této hlavy.
2. Poskytovatel platebních služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeb nebo za předávání informací na žádost uživatele platebních služeb jinými komunikačními prostředky, než jsou prostředky uvedené v rámcové smlouvěx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a odpovídat skutečným nákladům poskytovatele platebních služeb.
Článek 41
Důkazní břemeno týkající se požadavků na informace
Členské státx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
Článek 42
Výjimka z požadavků na informace v případě platebních prostředků pro platby malých částek a elektronických peněz
1. V případě platebníxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx, nebo uchovávají peněžní prostředky, které nikdy nepřekračují částku 150 EUR:
a) odchylně od článků 51, 52 a 56 poskytovatel platebních služeb poskytxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, účtovaných poplatků a jiných faktických informací nutných pro informované rozhodování, jakož i údaje o tom, kde jsou snadno přístupné jakékoli jiné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxy podmínek rámcové smlouvy způsobem stanoveným v čl. 51 odst. 1;
c) může být dohodnuto, že odchylně od článků 57 a 58 po provedení platební transakce:
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxansakci, její částku, jakékoli poplatky za ni nebo, v případě několika platebních transakcí téhož druhu provedených ve prospěch téhož příjemce, pouzx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xnformace uvedené v bodu i), pokud je platební prostředek použit anonymně nebo pokud poskytovatel platebních služeb takové informace nemůže z technicxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxitrostátních platebních transakcí mohou členské státy nebo jejich příslušné orgány snížit nebo zdvojnásobit částky uvedené v odstavci 1. U předplacxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx působnosti
1. Tato kapitola xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xředán platebním prostředkem upraveným rámcovou smlouvou, není poskytovatel platebních služeb povinen poskytnout ani zpřístupnit informace, kterx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xvedené rámcové smlouvy.
Článek 44
Předem poskytované všeobecné informace
1. Členské státy vyžadují, aby před tím, než je uživatel platebnícx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxb snadný přístup k informacím a podmínkám uvedeným v článku 45 ohledně svých vlastních služeb. Na žádost uživatele platebních služeb poskytne poskytoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx pomocí snadno pochopitelných slov v úředním jazyce členského státu, ve kterém je platební služba nabízena, nebo v jiném jazyce, na němž se strany dohodxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xoskytovateli platebních služeb neumožňuje dodržet ustanovení odstavce 1, splní poskytovatel platebních služeb své povinnosti podle uvedeného odsxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xlatební službě nebo návrhu platebního příkazu obsahujícího informace a podmínky uvedené v článku 45.
Článek 45
Informace a podmínky
1. Členxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxformací nebo jedinečného identifikátoru, které musí uživatel platebních služeb poskytnout, aby mohl náležitě iniciovat nebo provést platební příkxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxému poskytovateli platebních služeb a tam, kde to připadá v úvahu, rozpis těchto poplatků;
d) tam, kde to připadá v úvahu, skutečný nebo referenční směxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxstupnili plátci před iniciováním tyto jasné a úplné informace:
a) název poskytovatele služeb iniciování platby usazeného v členském státě, ve kterém xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx elektronické pošty, které jsou důležité pro komunikaci s poskytovatelem služby iniciování platby, a
b) kontaktní údaje příslušného orgánu.
3. Txxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxatele služeb iniciování platby, poskytne nebo zpřístupní tento poskytovatel služeb iniciování platby okamžitě po iniciování plátci, a v příslušnýcx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxskytovatele platebních služeb, který vede účet plátce;
b) referenční údaje umožňující plátci a příjemci identifikovat platební transakci a případxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xástku veškerých poplatků, které mají být za transakci zaplaceny poskytovateli služeb iniciování platby, případně včetně rozpisu těchto poplatků.
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx iniciován prostřednictvím poskytovatele služeb iniciování platby, zpřístupní poskytovateli platebních služeb, který vede účet plátce, referenčxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxl platebních služeb plátce způsobem stanoveným v čl. 44 odst. 1 poskytne nebo zpřístupní plátci ve vztahu ke svým službám všechny tyto údaje:
a) referenxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxatebním příkazu;
c) částku veškerých poplatků za platební transakci, které má plátce zaplatit, případně rozpis těchto poplatků;
d) případný směnnx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx odst. 1 písm. d), a částku platební transakce po této konverzi měny;
e) datum přijetí platebního příkazu.
Článek 49
Informace pro příjemce px xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx nebo zpřístupní příjemci ve vztahu ke svým službám všechny tyto údaje:
a) referenční údaje umožňující příjemci identifikovat platební transakci a přxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxemci;
c) částku veškerých poplatků za platební transakci, které má příjemce zaplatit, a případně rozpis těchto poplatků;
d) připadá-li to v úvahu, sxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxné na účet.
KAPITOLA 3
Rámcové smlouvy
Článek 50
Oblast působnosti
Tato kapitola se použije na platební transakce upravené rámcovou sxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxkoukoli rámcovou smlouvou nebo nabídkou, poskytl poskytovatel platebních služeb uživateli platebních služeb na papíře nebo jiném trvalém nosiči inxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxm jazyce členského státu, ve kterém je platební služba nabízena, nebo v jiném jazyce, na němž se strany dohodnou.
2. Jestliže byla rámcová smlouva uzavxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvení odstavce 1, splní poskytovatel platebních služeb své povinnosti podle uvedeného odstavce neprodleně po uzavření rámcové smlouvy.
3. Povinnosxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxormace a podmínky
Členské státy zajistí, aby uživateli platebních služeb byly poskytnuty tyto informace a podmínky:
1) týkající se poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a případně adresa jeho zástupce nebo pobočky a jakákoli jiná adresa, včetně adresy elektronické pošty, která je důležitá pro komunikaci s poskytovatexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxícím povolení udělená poskytovateli platebních služeb a registrační číslo, nebo rovnocenný prostředek identifikace v daném rejstříku;
2) týkxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxntifikátoru, které musí uživatel platebních služeb poskytnout, aby mohl náležitě iniciovat nebo provést platební příkaz;
c) forma a postup udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx x xkamžiku přijetí platebního příkazu v souladu s článkem 78, a případná uzávěrka stanovená poskytovatelem platebních služeb;
xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxního prostředku podle čl. 68 odst. 1;
g) v případě karetních platebních prostředků, na nichž je umístěno několik značek, práva uživatele platebních sxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xlatebních služeb zaplatit poskytovateli platebních služeb, včetně poplatků spojených se způsobem a frekvencí poskytování nebo zpřístupňování infxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxity, nebo v případě použití referenční úrokové sazby a referenčního směnného kurzu způsob výpočtu skutečného úroku a příslušný den a index nebo základ xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxzby nebo směnného kurzu a požadavky na informace související se změnami podle čl. 54 odst. 2;
4) týkající se komunikace:
a) připadá-li to v úvahu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxvání informací nebo oznámení podle této směrnice;
b) způsob a četnost poskytování nebo zpřístupňování informací podle této směrnice;
c) jazyk nebo xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx smluvní podmínky rámcové smlouvy a informace a podmínky podle článku 53;
5) týkající se ochranných a nápravných opatření:
a) připadá-li to v úvaxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xoskytovatele platebních služeb pro účely čl. 69 odst. 1 písm. b);
b) popis zabezpečeného postupu uvědomování uživatele platebních služeb poskytovaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx tak dohodnuto, podmínky, za nichž si poskytovatel platebních služeb vyhrazuje právo zablokovat platební prostředek v souladu s článkem 68;
d) odpovxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeb oznámit jakoukoli neautorizovanou nebo nesprávně iniciovanou či provedenou platební transakci podle článku 71, a lhůta, v jaké tak musí učinit, jaxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb za iniciování nebo provedení platebních transakcí podle článku 89;
g) podmínky pro vrácení peněžních prostředků podle článků 76 a 77;
xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xlatebních služeb za přijaté, pokud uživatel platebních služeb poskytovateli platebních služeb před navrhovaným dnem jejich účinnosti neoznámí, že xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vypovězení podle čl. 54 odst. 1 a článku 55;
7) týkající se opravných prostředků:
a) jakákoli smluvní doložka o rozhodném právu, kterým se rámcovx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xž 102.
Článek 53
Dostupnost informací a podmínek rámcové smlouvy
Kdykoliv v průběhu smluvního vztahu má uživatel platebních služeb práxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Článek 54
Změny podmínek rámcové smlouvy
1. Veškeré změny rámcové smlouvy, jakož i informací a podmínek uvedených v článku 52 navrhne poskyxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xlatebních služeb může tyto změny rámcové smlouvy před navrhovaným dnem jejich vstupu v platnost přijmout, nebo odmítnout.
Připadá-li to v úvahu podle xxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxch služeb za přijaté, pokud uživatel platebních služeb poskytovateli platebních služeb před navrhovaným dnem jejich vstupu v platnost neoznámí, že txxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxny odmítne, má právo kdykoli do dne uplatnění změn rámcovou smlouvu bezplatně ukončit.
2. Změny úrokových sazeb nebo směnných kurzů mohou být uplatxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxženy na referenčních úrokových sazbách nebo směnných kurzech dohodnutých podle čl. 52 bodu 3 písm. b) a c). Uživatel platebních služeb musí být o jakékoxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx způsobu poskytování nebo zpřístupňování informací. Změny úrokových sazeb nebo směnných kurzů, které jsou pro uživatele platebních služeb příznivěxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxtají neutrálním způsobem, který nediskriminuje uživatele platebních služeb.
Článek xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx doba nesmí překročit jeden měsíc.
2. Vypovězení rámcové smlouvy nepodléhá na straně uživatele platebních služeb žádným poplatkům, s výjimkou přípaxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxm.
3. Je-li tak dohodnuto v rámcové smlouvě, poskytovatel platebních služeb může rámcovou smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou vypovědět s nejméně dvxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxbních služeb pouze jejich poměrnou část za dobu do okamžiku vypovězení smlouvy. Pokud se poplatky platí předem, jejich poměrná část se vrátí.
5. Ustanxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxčátku neplatnou.
6. Členské státy mohou přijmout ustanovení, která jsou pro uživatele platebních služeb příznivější.
Článek 56
Informace pxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxl platebních služeb u této konkrétní platební transakce na žádost plátce poskytne jasné informace o všech těchto skutečnostech:
a) maximální lhůtě prx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxvých platebních transakcích
1. Po odepsání částky jednotlivé platební transakce z účtu plátce nebo v případě, že plátce platební účet nevyužívá, po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxci všechny tyto informace:
a) referenční údaje umožňující plátci identifikovat každou platební transakci, a je-li to vhodné, údaje týkající se příjexxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xoplatků za platební transakci a případně rozpis těchto poplatků nebo úrok, který má plátce zaplatit;
d) připadá-li to v úvahu, směnný kurz použitý při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xebo datum přijetí platebního příkazu.
2. Rámcová smlouva musí obsahovat podmínku, že plátce může vyžadovat, aby byly informace uvedené v odstavci x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxádat a kopírovat v nezměněném stavu.
3. Členské státy však mohou vyžadovat, aby poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxx xxíjemce o jednotlivých platebních transakcích
1. Po provedení jednotlivé platební transakce poskytne poskytovatel platebních služeb příjemce zpxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxvat platební transakci a plátce a veškeré údaje předané spolu s platební transakcí;
b) částku platební transakce v měně, v níž je částka připsána na plaxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx připadá-li to v úvahu, směnný kurz použitý při platební transakci poskytovatelem platebních služeb příjemce a částku platební transakce před touto kxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxo zpřístupňují pravidelně nejméně jednou měsíčně a dohodnutým způsobem, který příjemci umožňuje dané informace ukládat a kopírovat v nezměněném staxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xebo na jiném trvalém nosiči.
KAPITOLA 4
Společná ustanovení
Článek 59
Měna transakce a konverze měny
1. Platby se uskutečňují v měně, na kxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xankomatu, místě prodeje nebo příjemcem, strana, jež plátci službu konverze měny nabízí, sdělí plátci veškeré poplatky, jakož i směnný kurz, který budx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxplatcích nebo slevách
1. Pokud příjemce za použití určitého platebního prostředku požaduje poplatek nebo nabízí slevu, příjemce o tom informuje pláxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxitého platebního prostředku poplatek, informuje o tom uživatele platebních služeb před iniciováním platební transakce.
3. Povinnost uhradit poplxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxÁVA A POVINNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM A UŽÍVÁNÍM PLATEBNÍCH SLUŽEB
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxbních služeb a poskytovatel platebních služeb dohodnout, že se zcela nebo zčásti nepoužijí ustanovení čl. 62 odst. 1, čl. 64 odst. 3 a článků 72, 74, 76, 7xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx.
2. Členské státy mohou stanovit, že se článek 102 nepoužije, pokud uživatel platebních služeb není spotřebitelem.
3. Členské státy mohou stanovitx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxé příslušné právo Unie nebo vnitrostátní opatření týkající se podmínek poskytování úvěru spotřebitelům neharmonizovaných touto směrnicí, které jsxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxtky za plnění svých informačních povinností ani za nápravná a preventivní opatření podle této hlavy, není-li v čl. 79 odst. 1, čl. 80 odst. 5 a čl. 88 odst. x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxřené a odpovídat skutečným nákladům poskytovatele platebních služeb.
2. Členské státy vyžadují, aby za platební transakce poskytované v Unii, u nicxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xransakci nacházejí v Unii, příjemce platil poplatky účtované jeho poskytovatelem platebních služeb a plátce platil poplatky účtované jeho poskytovxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx způsobem motivoval k tomu, aby daný platební prostředek použil. Účtované poplatky nepřekročí přímé náklady příjemce na používání konkrétního platexxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxibankovní poplatky upraveny v kapitole II nařízení (EU) 2015/751, a za platební služby, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 260/2012.
5. Členské stáxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnných platebních prostředků.
Článek 63
Výjimka pro platební prostředky pro platby malých částek a elektronické peníze
1. V případě platebnxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxý limit 150 EUR, nebo uchovávají peněžní prostředky, jež nikdy nepřekročí částku 150 EUR, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx c) a d), jakož i čl. 74 odst. 3 se nepoužijí, pokud platební prostředek nemůže být zablokován nebo nelze zabránit jeho dalšímu použití;
b) ustanovení člxxxx xx x xx x xxx xx xxxxx x x x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxů, které jsou dány povahou platebního prostředku, schopen prokázat, zda platební transakce byla autorizována;
c) odchylně od čl. 79 odst. 1 není od poxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxmé ze souvislostí;
d) odchylně od článku 80 nemůže plátce odvolat platební příkaz poté, co platební příkaz předá nebo dá svůj souhlas s provedením platxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx státy nebo jejich příslušné orgány snížit nebo zdvojnásobit částky uvedené v odstavci 1. U předplacených platebních prostředků je mohou zvýšit až na 5xx xxxx
xx xxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxytovatel platebních služeb plátce není schopen zmrazit platební účet, na němž jsou elektronické peníze uloženy, nebo zablokovat platební prostředexx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
KAPITOLA 2
Autorizace platebních transakcí
Článek 64
Souhlas a odvolání souhlasu
1. Členské státy zajistí, aby se platební transakce považxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xím, než je provedena, nebo až poté, co je provedena, pokud se tak plátce a poskytovatel platebních služeb dohodnou.
2. Souhlas s provedením platební txxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxí transakce může být rovněž udělen prostřednictvím příjemce nebo poskytovatele služeb iniciování platby.
Pokud souhlas schází, platební transakce xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xrovedením řady platebních transakcí může být rovněž odvolán s tím, že každá budoucí platební transakce bude považována za neautorizovanou.
4. Na posxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlužeb.
Článek 65
Potvrzení disponibility peněžních prostředků
1. Členské státy zajistí, aby poskytovatel platebních xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxím účtu plátce k dispozici částka potřebná k provedení karetní platební transakce, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:
a) platební účet plátce je v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, aby odpovídal na žádosti konkrétního poskytovatele platebních služeb o potvrzení toho, že na platebním účtu plátce je k dispozici částka odpovídajíxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb může o potvrzení podle odstavce 1 požádat, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:
a) plátce mu udělil výslovný souhlas k tomu, aby žádal o potvrzxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx daný poskytovatel platebních služeb vydal;
c) poskytovatel platebních služeb prokáže před každou žádostí o potvrzení poskytovateli platebních slxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx
xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxčívá potvrzení uvedené v odstavci 1 pouze v odpovědi "ano" či "ne", nikoliv ve výpisu s informacemi o zůstatku na účtu. Odpověď nesmí být uchovávána nebo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vede účet, umožnit zablokovat peněžní prostředky na platebním účtu plátce.
5. Plátce může poskytovatele platebních služeb, který vede účet, požádaxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxostřednictvím karetních platebních prostředků, na nichž jsou uloženy elektronické peníze vymezené v čl. 2 odst. 2 směrnice 2009/110/ES.
Článex xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xlužeb iniciování platby k získání platebních služeb uvedených v bodě 7 přílohy I. Právo využívat poskytovatele služeb iniciování platby se nevztahujx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxatel platebních služeb, který vede účet, kroky uvedené v odstavci 4 tohoto článku, aby zajistil právo plátce využívat služby iniciování platby.
3. Pxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxostředky plátce;
b) zajistí, aby osobní bezpečnostní údaje uživatele platebních služeb nebyly přístupné jiným stranám než tomuto uživateli a vydavxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxoli xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx souhlasem uživatele platebních služeb;
d) při každém iniciování platby prokáže svoji totožnost poskytovateli platebních služeb, který vede účet pxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx
xx neuchovává citlivé údaje o platbách uživatele platebních služeb;
f) nepožaduje od uživatele platebních služeb žádné jiné údaje než ty, které jsou nexxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xniciování platby podle výslovné žádosti plátce;
h) nemění částku, příjemce ani jiné prvky transakce.
4. Poskytovatel platebních služeb, který xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxazu od poskytovatele služeb iniciování platby poskytne nebo zpřístupní poskytovateli služeb iniciování platby veškeré informace o iniciování platxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxím služeb poskytovatele služeb iniciování platby zachází bez jakéhokoli rozdílu, nejsou-li k tomu objektivní důvody, zejména z hlediska doby provedxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxi smluvního vztahu za tímto účelem mezi poskytovateli služeb iniciování platby a poskytovateli platebních služeb, kteří vedou účet.
Článek 67
xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxebních služeb měl právo využít služeb umožňujících přístup k informacím o účtu podle bodu 8 přílohy I. Toto právo se nevztahuje na případy, kdy platební xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxních služeb;
b) zajistí, aby osobní bezpečnostní údaje uživatele platebních služeb nebyly přístupné jiným stranám než tomuto uživateli a vydavatelx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xaždé komunikaci prokáže svoji totožnost poskytovateli či poskytovatelům platebních služeb, kteří vedou účet uživatele platebních služeb, a komunixxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx
xx xxužívá přístupu pouze k informacím z určených platebních účtů a souvisejícím platebním transakcím;
e) nepožaduje citlivé údaje o platbách souvisejíxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxslovné žádosti uživatele platebních služeb v souladu s xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xnformování o účtu v souladu s čl. 98 odst. 1 písm. d) a
b) zachází s žádostmi o údaje předanými prostřednictvím služeb poskytovatele služeb informování x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxho vztahu za tímto účelem mezi poskytovateli služeb informování o účtu a poskytovateli platebních služeb, kteří vedou účet.
Článek 68
Limity pxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxcifický platební prostředek, plátce a poskytovatel platebních služeb plátce se mohou u platebních transakcí provedených tímto platebním prostředkxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxtební prostředek z objektivně opodstatněných důvodů souvisejících s bezpečností platebního prostředku, podezřením na neautorizované nebo podvodxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx splnit svůj platební závazek.
3. Poskytovatel platebních služeb v těchto případech plátce dohodnutým způsobem informuje o zablokování platebního xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xdy by poskytnutí těchto informací ohrozilo objektivně opodstatněné bezpečnostní důvody nebo kdy je zakázáno jinými příslušnými unijními nebo vnitrxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxek odblokuje nebo ho vymění za nový platební prostředek.
5. Poskytovatel platebních služeb, který vede účet, může poskytovateli služeb informovánx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxsející s neoprávněným nebo podvodným přístupem k platebnímu účtu ze strany poskytovatele služeb informování o účtu nebo poskytovatele služeb inicioxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxech plátce dohodnutým způsobem informuje o odepření přístupu k platebnímu účtu a jeho důvodech. Tuto informaci poskytne plátci pokud možno před odepřxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtatněné bezpečnostní důvody nebo kdy je zakázáno jinými příslušnými unijními nebo vnitrostátními právními předpisy.
Poskytovatel platebních služxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxskytovatel platebních služeb, který vede účet, incident týkající se poskytovatele služeb informování o účtu nebo poskytovatele služeb iniciování pxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředky a osobními bezpečnostními údaji
1. Uživatel platebních služeb, který je oprávněn používat platební prostředek:
a) používá platební prxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xřiměřené;
b) oznámí poskytovateli platebních služeb nebo subjektu jím určenému ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití platebníhx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředek, zejména veškerá přiměřená opatření na ochranu osobních bezpečnostních údajů.
Článek 70
Povinnosti poskytovatele platebních sxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxní údaje nebyly přístupné nikomu jinému než uživateli platebních služeb, který je oprávněn daný platební prostředek používat, aniž jsou tím dotčeny pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxba vyměnit platební prostředek, který byl uživateli platebních služeb poskytnut již dříve;
c) zajistí dostupnost vhodných prostředků umožňujícícx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx 4; na žádost poskytne poskytovatel platebních služeb uživateli platebních služeb prostředky, kterými může uživatel platebních služeb po dobu 18 měsxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xísm. b) a případně účtuje pouze náklady přímo související s výměnou platebního prostředku;
e) zabrání veškerému použití platebního prostředku, jakxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxbo se zasláním jakýchkoli osobních bezpečnostních údajů týkajících se tohoto prostředku uživateli platebních služeb.
Článek 71
Oznámení a nxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce pouze v případě, že uživatel platebních služeb poskytovateli platebních služeb neprodlexx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 89.
Lhůta pro oznámení stanovená v prvním pododstavci se nepoužije v případě, kdy poskytovatel platebních služeb neposkytl xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xíská uživatel platebních služeb nápravu od poskytovatele platebních služeb, který vede účet, podle odstavce 1 tohoto článku, aniž jsou dotčena ustanxxxxx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxivatel platebních služeb popírá, že provedenou platební transakci autorizoval, nebo tvrdí, že platební transakce nebyla provedena správně, musel pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxlivněna technickým selháním nebo jiným nedostatkem služby poskytnuté poskytovatelem platebních služeb.
Pokud je platební transakce iniciována prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxh jeho působnosti ověřena, přesně zaznamenána a nebyla ovlivněna technickým selháním ani jinými nedostatky spojenými s platební službou, za niž odpoxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxelem platebních služeb, včetně případně poskytovatele služeb iniciování platby, nemusí být samo o sobě postačující pro prokázání, zda daná platební xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxností podle článku 69. Poskytovatel platebních služeb nebo případně poskytovatel služeb iniciování platby předloží podpůrné doklady k prokázání poxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxé platební transakce
1. Aniž je dotčen článek 71, členské státy zajistí, aby v případě neautorizované platební transakce poskytovatel platebních slxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxního dne poté, co transakci zjistil nebo mu byla oznámena, s výjimkou případů, kdy má důvodné podezření, že došlo k podvodu, a tyto důvody písemně sdělí pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zpět do stavu, v jakém by byl, kdyby k neautorizované platební transakci nedošlo. Tím se rovněž zajistí, aby dnem valuty částky připsané na platební účex xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxciování platby, poskytovatel platebních služeb, který vede účet, částku neautorizované platební transakce okamžitě a v každém případě nejpozději dx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxvané platební transakci nedošlo.
Pokud poskytovatel služeb iniciování platby nese odpovědnost za neautorizovanou platební transakci, okamžitě poxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxiování platby důkazní břemeno k prokázání toho, že platební transakce byla v mezích jeho působnosti ověřena, přesně zaznamenána a nebyla ovlivněna texxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxvními předpisy, které se vztahují na smlouvu uzavřenou mezi plátcem a poskytovatelem platebních služeb nebo případně na smlouvu uzavřenou mezi plátcxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xůže mít plátce povinnost nést ztrátu do výše 50 EUR plynoucí z veškerých neautorizovaných platebních transakcí, která vyplývá z použití ztraceného nexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxití platebního prostředku plátce nemohl zjistit před provedením platby, a to s výjimkou případů, kdy podvodně jednal on sám; nebo
b) ztráta byla způsoxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx nese všechny ztráty plynoucí z neautorizovaných platebních transakcí, pokud mu vznikly v důsledku toho, že jednal podvodně nebo nesplnil úmyslně či z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xdstavce nepoužije.
Pokud plátce nejednal podvodně nebo s úmyslem nesplnit své povinnosti podle článku 69, mohou členské státy snížit odpovědnost poxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxeužití došlo.
2. Pokud poskytovatel platebních služeb plátce nepožaduje silné ověření klienta, nese plátce finanční následky pouze v případě svéxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxši způsobené finanční škody poskytovateli platebních služeb plátce.
3. Plátce nenese žádné finanční následky vyplývající z použití ztraceného, oxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xoskytovatel platebních služeb neposkytne vhodné prostředky, aby bylo možno ztrátu, odcizení nebo zneužití platebního prostředku kdykoli oznámit, xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxípadů, kdy jednal podvodně.
Článek 75
Platební transakce, jejichž výše není předem známa
1. Je-li platební transakce iniciována příjemcex xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxatební transakce, známa, může poskytovatel platebních služeb plátce peněžní prostředky na jeho platebním účtu zablokovat xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxmací o přesné částce platební transakce a nejpozději okamžitě po obdržení platebního příkazu poskytovatel platebních služeb plátce peněžní prostřexxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmcem nebo jeho prostřednictvím
1. Členské státy zajistí, aby plátce měl u poskytovatele platebních služeb nárok na vrácení peněžních prostředků z axxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xx x xxamžiku autorizace nebyla stanovena přesná částka platební transakce;
b) částka platební transakce převyšuje částku, kterou by plátce mohl rozumně xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nese důkazní břemeno k prokázání toho, že tyto podmínky byly splněny, plátce.
Vrácené peněžní prostředky odpovídají částce provedené platební tranxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x, členské státy zajistí, aby kromě práva uvedeného v odstavci 1 měl plátce v případě inkasa podle článku 1 nařízení (EU) č. 260/2012 bezpodmínečné právx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxůže spoléhat na důvody, jež souvisejí se směnou měny, pokud byl použit referenční směnný kurz dohodnutý s jeho poskytovatelem platebních služeb v soulxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx právo na vrácení peněžních prostředků, pokud:
a) plátce dal souhlas s provedením platební transakce přímo poskytovateli platebních služeb; a
b) příxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxtnosti poskytovatelem platebních služeb nebo příjemcem.
4. Pro inkasa v jiných měnách než euru mohou členské státy poskytovatelům platebních sluxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx výhodnější.
Článek 77
Žádosti o vrácení peněžních prostředků z platební transakce iniciované příjemcem nebo jeho prostřednictvím
1. Člensxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxctvím podle článku 76, a to ve lhůtě osmi týdnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky odepsány z účtu.
2. Do deseti pracovních dnů od obdržení žádosti o vrxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxce může v dané záležitosti obrátit v souladu s články 99 až 102, pokud s uvedenými důvody nesouhlasí.
Právo poskytovatele platebních služeb odmítnout vxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
KAPITOLA 3
Provádění platebních transakcí
Oddíl 1
Platební příkazy a převáděné částky
Článek 78
Přijetí platebního příkazu
1. Členské sxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x účtu plátce odepsány dříve, než je platební příkaz přijat. Připadne-li okamžik přijetí na den, který není pro poskytovatele platebních služeb plátce xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxacovního dne, po jejímž uplynutí se všechny přijaté platební příkazy považují za platební příkazy přijaté následující pracovní den.
2. Pokud se užxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxčitý den nebo na konci určitého období nebo v den, kdy dá plátce poskytovateli platebních služeb k dispozici peněžní prostředky, považuje se takto dohoxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxební příkaz byl přijat následující pracovní den.
Článek 79
Odmítnutí platebního příkazu
1. Pokud poskytovatel platebních služeb odmítne pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxckých chyb, které k tomuto odmítnutí vedly, se oznamují uživateli platebních služeb, nezakazují-li to jiné příslušné unijní nebo vnitrostátní právnx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxadě ve lhůtách podle článku 83.
Rámcová smlouva může obsahovat podmínku, že poskytovatel platebních služeb si za toto odmítnutí může účtovat přiměřexx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxovatel platebních služeb, který vede účet plátce, odmítnout provedení autorizovaného platebního příkazu bez ohledu na to, zda byl tento platební příxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxjí-li to jiné příslušné unijní nebo vnitrostátní právní předpisy.
3. Pro účely článků 83 a 89 se platební příkaz, jehož provedení bylo odmítnuto, nepoxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxe tento příkaz přijal poskytovatel platebních služeb plátce, není-li v tomto článku stanoveno jinak.
2. Pokud je platební transakce iniciována poskxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxciování platby udělil k iniciování platební transakce souhlas, nebo poté, co souhlas s provedením platební transakce udělil příjemci.
3. V případě ixxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxzejícího dni dohodnutému pro odepsání peněžních prostředků z účtu.
4. V případě uvedeném v čl. 78 odst. 2 může uživatel platebních služeb odvolat platxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxx xxx xxxxxxxx příkaz odvolán, pouze pokud se tak uživatel platebních služeb a příslušní poskytovatelé platebních služeb dohodnou. V případě uvedeném v odstavcích x x x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtek.
Článek 81
Převáděné a obdržené částky
1. Členské státy požadují, aby poskytovatel či poskytovatelé platebních služeb plátce, poskytovxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v plné výši a nestrhávali z převáděné částky žádné poplatky.
2. Příjemce a poskytovatel platebních služeb se však mohou dohodnout, že příslušný poskyxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxých příjemci oddělí částka platební transakce v plné výši od poplatků.
3. Pokud se z převáděné částky strhávají jakékoli jiné poplatky, než jaké jsou uxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xokud je platební transakce iniciována příjemcem nebo jeho prostřednictvím, poskytovatel platebních služeb příjemce zajistí, aby příjemce obdržel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxx x
xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx:
a) platební transakce v eurech;
b) vnitrostátní platební transakce v měně členského státu, který není členem eurozóny;
c) platební transakce zahrxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxtě, a v případě přeshraničních platebních transakcí, uskutečňuje-li se přeshraniční převod v eurech.
xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxodou jinak, s výjimkou článku 87, který není dispozitivní povahy. Pokud se však uživatel platebních služeb a poskytovatel platebních služeb dohodnou xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xlánku 78.
Článek 83
Platební transakce na platební účet
1. Členské státy po poskytovateli platebních služeb plátce požadují, aby zajistil, žx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxedujícího pracovního dne. U platebních transakcí iniciovaných na papíře může být tato lhůta prodloužena o další pracovní den.
2. Členské státy požadxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx peněžní prostředky obdržel podle článku 87.
3. Členské státy po poskytovateli platebních služeb příjemce požadují, aby předal platební příkaz inicxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxích služeb tak, aby bylo možno zúčtovat inkaso v dohodnutý den splatnosti.
Článek 84
Neexistence platebního účtu příjemce u poskytovatele plaxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxněžní prostředky, tyto peněžní prostředky k dispozici příjemci ve lhůtě stanovené v článku 83.
Článek 85
Hotovost vložená na platební účet
Vlxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb zajistí, aby částka byla dána k dispozici a její den valuty nastal neprodleně po přijetí peněžních prostředků. Není-li uživatel platebních sluxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Článek 86
Vnitrostátní platební transakce
V případě vnitrostátních platebních transakcí mohou členské státy stanovit kratší maximální lhůtx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxem valuty částky připsané na platební účet příjemce byl nejpozději pracovní den, kdy je částka platební transakce připsána na účet poskytovatele platxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxbních služeb příjemce, jestliže na straně poskytovatele platebních služeb příjemce:
a) nedochází ke konverzi měny; nebo
b) dochází ke konverzi měny xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxho poskytovatele platebních služeb.
3. Členské státy zajistí, aby dnem valuty částky odepsané z platebního účtu plátce byl nejdříve okamžik, kdy jx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxkud je platební příkaz proveden v souladu s jedinečným identifikátorem, považuje se tento příkaz za správně provedený, pokud jde o příjemce uvedeného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxních služeb odpovědnost podle článku 89 za neprovedení nebo nesprávné provedení platební transakce.
3. Poskytovatel platebních služeb plátce všax xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxmto úsilí spolupracuje, mimo jiné tím, že poskytovateli platebních služeb plátce sdělí veškeré příslušné informace pro řádné vrácení peněžních prosxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xlátce veškeré informace, které má poskytovatel platebních služeb plátce k dispozici a které jsou pro plátce relevantní, aby mohl uplatnit právní nárox xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxostředků účtovat poplatek.
5. Poskytne-li uživatel platebních služeb vedle informací uvedených v čl. 45 odst. 1 písm. a) nebo čl. 52 bodu 2 písm. b) infxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxrý uživatel platebních služeb uvedl.
Článek 89
Odpovědnost poskytovatelů platebních služeb za neprovedení nebo nesprávné či pozdní provedexx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x x x x xxxxxx xxx xxxx poskytovatel platebních služeb vůči tomuto plátci odpovědnost za správné provedení platební transakce, ledaže může plátci a případně poskytovatelx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x xxxxo případě nese odpovědnost vůči příjemci za správné provedení platební transakce poskytovatel platebních služeb příjemce.
Pokud nese odpovědnost pxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xdyby k nesprávně provedené platební transakci nedošlo.
Dnem valuty částky připsané na platební účet plátce je nejpozději den, kdy byla tato částka odxxxxxx x xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xispozici příjemci a případně připíše příslušnou částku ve prospěch platebního účtu příjemce.
Den valuty částky připsané na platební účet příjemce nxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxkce provedena pozdě, zajistí poskytovatel platebních služeb příjemce na žádost poskytovatele platebních služeb plátce jednajícího jménem plátce, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xprávně.
Pokud byl platební příkaz iniciován plátcem, vynaloží poskytovatel platebních služeb plátce v případě neprovedené nebo nesprávně provedexx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxuje plátce o výsledku. Tato služba je plátci poskytnuta zdarma.
2. Je-li platební příkaz iniciován příjemcem nebo jeho prostřednictvím, pak aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x x x x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxvné předání platebního příkazu poskytovateli platebních služeb plátce v souladu s čl. 83 odst. 3. Pokud odpovědnost podle tohoto pododstavce nese posxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxo předání platebního příkazu nastává den valuty příslušné částky připsané na platební účet příjemce nejpozději dnem, kdy měl den valuty této částky naxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x x x x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxužeb příjemce navíc vůči tomuto příjemci odpovědnost za zpracování platební transakce v souladu se svými povinnostmi podle článku 87. Pokud poskytovxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxleně poté, co byla připsána na účet poskytovatele platebních služeb příjemce. Den valuty částky připsané na platební účet příjemce nastává nejpozdějx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnsakce, za niž poskytovatel platebních služeb příjemce nenese odpovědnost podle prvního a druhého pododstavce, nese odpovědnost vůči plátci poskytxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xástku neprovedené nebo nesprávně provedené platební transakce příjemci a platební účet, z nějž byla tato částka odepsána, uvede zpět do stavu, v jakém xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxstka odepsána z účtu.
Poskytovatel platebních služeb plátce povinnost uvedenou ve čtvrtém pododstavci nemá, pokud může prokázat, že poskytovatel pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxatel platebních služeb příjemce zajistí, aby dnem valuty částky připsané na platební účet příjemce xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxtřednictvím, vynaloží poskytovatel platebních služeb příjemce v případě neprovedené nebo nesprávně provedené platební transakce bez ohledu na odpxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx příjemci poskytnuta zdarma.
3. Poskytovatelé platebních služeb navíc nesou vůči svým příslušným uživatelům platebních služeb odpovědnost za vexxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jakož i opožděného provedení platební transakce.
Článek 90
Odpovědnost za neprovedení nebo nesprávné či pozdní provedení platební transakcx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvatel platebních služeb, který vede účet, částku neprovedené nebo nesprávně provedené platební transakce vrátí plátci, aniž jsou dotčena ustanovenx xxxxxx xx x xxx xx xxxxx x x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxbní transakci nedošlo.
Důkazní břemeno k prokázání toho, že poskytovatel platebních služeb, který vede účet plátce, obdržel platební příkaz v souladx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx technickým selháním ani jinými nedostatky spojenými s neprovedením transakce nebo s chybným či pozdním provedením transakce, nese poskytovatel sluxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xrovedení platební transakce, okamžitě poskytne poskytovateli platebních služeb, který vede účet, na jeho žádost náhradu za vzniklou ztrátu nebo za čxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxvřená mezi uživatelem platebních služeb a poskytovatelem platebních služeb, lze k finanční náhradě stanovené v tomto oddílu určit jakoukoli finančnx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxkytovateli platebních služeb nebo zprostředkovateli, odškodní tento poskytovatel platebních služeb nebo zprostředkovatel prvně jmenovaného posxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxovatelů platebních služeb nepoužije silné ověření klienta.
2. V souladu s dohodami mezi poskytovateli platebních služeb nebo zprostředkovateli a s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezávislých na vůli strany, jež se těchto okolností dovolává, tj. okolností, jejichž následkům by nebylo možné přes veškeré úsilí zabránit, nebo v příxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxPITOLA 4
Ochrana údajů
Článek 94
Ochrana údajů
1. Členské státy umožní zpracování osobních údajů platebními systémy a poskytovateli platebníxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxcovávání osobních údajů a zpracování těchto osobních údajů a veškeré jiné zpracování osobních údajů pro účely této směrnice se provádí v souladu se směxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxelé platebních služeb mají přístup, k osobním údajům nezbytným k poskytování platebních služeb a tyto údaje zpracovávají a uchovávají pouze s výslovnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxních rizik
1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb měli zaveden rámec s příslušnými opatřeními určenými ke zmírnění rizik a koxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxkytovatelé platebních služeb stanoví a zachovávají účinné postupy řízení incidentů, a to i pro odhalování a klasifikaci závažných operačních a bezpexxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxervalech stanovených tímto příslušným orgánem aktualizované a komplexní posouzení operačních a bezpečnostních rizik spojených s platebními službxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxce 2017 vypracuje EBA v úzké spolupráci s ECB a po konzultaci se všemi zúčastněnými stranami, a to i na trhu platebních služeb a s přihlédnutím ke všem relexxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxadě potřeby včetně procesů osvědčování.
EBA v úzké spolupráci s ECB tyto obecné pokyny uvedené v prvním pododstavci pravidelně, nejméně však jednou za xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxvování a sledování bezpečnostních opatření.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem poxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxojených s platebními službami mezi příslušnými orgány navzájem a mezi příslušnými orgány a ECB a případně Agenturou Evropské unie pro bezpečnost sítí x xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh služeb bez zbytečného odkladu oznámí příslušnému orgánu v domovském členském státě poskytovatele platebních služeb.
Pokud má nebo může mít incidenx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxo odkladu informovat o daném incidentu a o veškerých dostupných opatřeních, která mohou ke zmírnění nepříznivých účinků incidentu na své straně přijmxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxné informace o incidentu orgánu EBA a ECB. Po posouzení závažnosti incidentu pro relevantní orgány daného členského státu příslušný orgán je oznámí i txxxx xxxxxxxx
xxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxí úrovni a vnitrostátní úrovni a oznámí je těmto orgánům. ECB oznámí členům Evropského systému centrálních bank veškeré otázky, které jsou významné prx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo systému.
3. Do 13. ledna 2018 vydá EBA v úzké spolupráci s ECB v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 a po konzultaci se všemi zúčastněnýmx xxxxxxxxx x xx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxud jde o klasifikaci významných incidentů podle odstavce 1 a obsah, formát, včetně standardních vzorů oznámení, a postupy pro oznamování těchto incidxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxré budou sdíleny s ostatními vnitrostátními orgány.
4. EBA v úzké spolupráci s ECB přezkoumává obecné pokyny uvedené v odstavci 3 pravidelně, alespxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxající jiné činnosti než poskytování platebních služeb vypracovala a zveřejnila Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací.
6. Členské sxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch s různými způsoby platby. Tyto příslušné orgány tyto údaje poskytnou v souhrnné podobě xxxxxx xxx x xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxátce:
a) využívá on-line přístupu ke svému platebnímu účtu;
b) iniciuje elektronickou platební transakci;
c) prostřednictvím prostředků komunikxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxní transakce uvedenou v odst. 1 písm. b) členské státy zajistí, aby u elektronických platebních transakcí na dálku poskytovatelé platebních služeb upxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxavec 1, členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb měli zavedena přiměřená bezpečnostní opatření za účelem ochrany důvěrnosti a intxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x x x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxnictvím poskytovatele služeb iniciování platby. Odstavce 1 a 3 se použijí rovněž v případě, kdy jsou informace vyžádány prostřednictvím poskytovatexx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxování platby a poskytovateli služeb informování o účtu spoléhat se na postupy ověření, které poskytovatel platebních služeb, který vede účet, poskytx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x x x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx x x xx
Článek 98
Regulační technické normy týkající se ověřování a komunikace
1. V souladu s článkem 10 nařízení (EU) č. 1093/2010 vypracuje EBA v úzkx xxxxxxxxxx x xxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxgulačních technických norem pro poskytovatele platebních služeb uvedené v čl. 1 odst. 1 této směrnice, které stanoví:
a) požadavky na silné ověření klxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x xx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx x x x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxré musejí v souladu s čl. 97 odst. 3 splňovat bezpečnostní opatření za účelem ochrany důvěrnosti a integrity osobních bezpečnostních údajů uživatelů pxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací, jakož i provádění bezpečnostních opatření mezi poskytovateli platebních služeb, kteří vedou účet, poskytovateli služeb iniciování plaxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xorem uvedené v odstavci 1 vypracuje EBA v souladu s těmito cíli:
a) zajistit přijetím účinných požadavků založených na posuzování rizik vhodnou úroveň xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxních služeb;
c) zabezpečit a udržet spravedlivou hospodářskou soutěž všech poskytovatelů platebních služeb;
d) zajistit neutralitu obchodních mxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx jsou založeny na těchto kritériích:
a) míra rizika spojeného s poskytovanou službou;
b) částka nebo opakování transakce;
c) způsob platby použitý k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxoc přijímat tyto regulační technické normy postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
5. EBA v souladu s článkem 10 nařízení (EU) č. 10xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
KAPITOLA 6
Postupy pro alternativní řešení sporů za účelem urovnání sporů
Oddíl 1
Postupy pro vyřizování stížností
Článek 99
Stížnosti
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, umožní podávat příslušným orgánům stížnosti na údajné porušení této směrnice ze strany poskytovatelů platebních služeb.
2. Je-li to vhodné a aniž jx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxci postupů pro alternativní řešení sporů zavedených podle článku 102.
Článek 100
Příslušné orgány
1. Členské státy určí příslušné orgány pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxá se buď o:
a) příslušné orgány ve smyslu čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1093/2010, nebo o
b) subjekty uznané vnitrostátním právem nebo veřejné orgány, ktxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
2. Orgány uvedené v odstavci 1 musí mít veškeré pravomoci a být vybaveny přiměřenými zdroji nezbytnými pro plnění svých povinností. Pokud je zajištěxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxy.
3. Svou pravomoc příslušné orgány vykonávají v souladu s vnitrostátním právem buď
a) přímo v rámci vlastní pravomoci nebo pod soudním dohledem, nexx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxbytného rozhodnutí vyhověno.
4. V případě porušení nebo podezření na porušení ustanovení vnitrostátních právních předpisů provádějících ustanxxxxx xxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeb, s výjimkou zástupců činných a poboček provozovaných podle práva na usazování, u nichž těmito příslušnými orgány jsou příslušné orgány hostitelskxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx 2018. Komisi informují i o jakémkoli rozdělení povinností těchto orgánů. Neprodleně Komisi uvědomí o každé následné změně týkající se určení těchto oxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxým orgánům o postupech podávání stížností, které je třeba zohlednit za účelem zajištění souladu s odstavcem 1 tohoto článku. Tyto obecné pokyny musí býx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxení sporů
1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb zavedli a uplatňovali přiměřené a účinné postupy pro řešení stížností za účxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxich fungování v tomto směru.
Tyto postupy se uplatňují v každém členském státě, kde poskytovatel platebních služeb platební služby nabízí, a jsou k disxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xohodli.
2. Členské státy požadují, aby poskytovatelé platebních služeb vynaložili veškeré možné úsilí k tomu, aby v tištěné podobě nebo, pokud se xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxužeb. Tato odpověď musí obsahovat vyjádření ke všem vzneseným bodům a musí být poskytnuta v přiměřené lhůtě, nejpozději však do patnácti pracovních dnx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxvatele platebních služeb, je poskytovatel platebních služeb povinen zaslat předběžnou odpověď, v níž podá jasné důvody prodlení s odpovědí na stížnoxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xní.
Členské státy mohou zavést nebo zachovat pravidla pro řešení sporů, která jsou pro uživatele platebních xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informuje uživatele platebních služeb o alespoň jednom subjektu alternativního řešení sporů příslušném k řešení sporů, které se týkají práv a povinnxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxnkách poskytovatele platebních služeb, pokud tyto stránky existují, na pobočce a ve všeobecných obchodních podmínkách smlouvy mezi poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxtivního řešení sporů a o podmínkách jeho využití.
Článek 102
Postupy pro alternativní řešení sporů
1. Členské státy zajistí, aby v souladu s přxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xříslušných orgánů byly zavedeny přiměřené, nezávislé, nestranné, transparentní a účinné postupy pro alternativní řešení sporů za účelem mimosoudnxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx x xx této směrnice. Členské státy zajistí, aby tyto postupy pro alternativní řešení sporů byly použitelné na poskytovatele platebních služeb a aby se rovnxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xešení přeshraničních sporů, které se týkají práv a povinností vyplývajících z hlav III a IV.
Článek 103
Sankce
1. Členské státy stanoví sankce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
2. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán mohl zveřejnit jakoukoli správní sankci, která bude uloženx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xotčeným osobám.
HLAVA V
AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI A REGULAČNÍ TECHNICKÉ NORMY
Článek 104
Akty v přenesené pravomoci
Komisi je svěřexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x bodu 36 této směrnice, dojde-li ke změně tohoto doporučení;
b) aktualizaci částek uvedených v čl. 32 odst. 1 a čl. 74 odst. 1 za účelem zohlednění inflacxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xřijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 104 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od 12. ledna 2016.
3. Evropský parlament nebo Rada mohou přexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xčinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xx xxx x xxxxxxxxx xxavomoci přijatý podle článku 104 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxopského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.
Článek 106
Povinnost informovat spotřebitele o jejich právech
1. Do 13. ledxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxto směrnice a souvisejícího práva Unie.
2. O zveřejnění informačního letáku podle odstavce 1 informuje Komise členské státy, evropská sdružení posxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxřístupnit na svých internetových stránkách.
3. Poskytovatelé platebních služeb zajistí, aby byl informační leták snadno přístupný na jejich intxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxytovatelé platebních služeb neúčtují svým klientům za zpřístupňování informací podle tohoto článku žádné poplatky.
5. Ve vztahu k osobám se zdravotxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx formátu.
HLAVA VI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 107
Úplná harmonizace
1. Pokud tato směrnice obsahuje harmonizovaná ustanovení, nesmí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxk 32, čl. 38 odst. 2, čl. 42 odst. 2, čl. 55 odst. 6, čl. 57 odst. 3, čl. 58 odst. 3, čl. 61 odst. 2 a 3, čl. 62 odst. 5, čl. 63 odst. 2 a 3, čl. 74 odst. 1 druhý pododstaxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xomisi. Komise zveřejní informace prostřednictvím internetových stránek nebo jiným snadno dostupným způsobem.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxáva, kterými se provádějí ustanovení této směrnice, není-li to v nich výslovně uvedeno.
Poskytovatelé platebních služeb se však mohou rozhodnout posxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxrlamentu, Radě, ECB a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování a dopadech této směrnice, a zejména o:
a) vhodnosti a dopadu prxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x x xx
xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xroveditelné, být v plném rozsahu uplatňovány na platební transakce uvedené ve zmíněných odstavcích;
c) přístupu k platebním systémům, zejména s ohlxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxch hodnot pro výjimku podle čl. 32 odst. 1 písm. a);
f) zda by s ohledem na vývoj bylo žádoucí jako doplněk k ustanovení článku 75 v souvislosti s platebnímx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xěchto případech na platebním účtu plátce blokovat.
Spolu se zprávou může Komise předložit příslušný legislativní návrh.
Článek 109
Přechxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxvu provedena směrnice 2007/64/ES, zahájily činnost do 13. ledna 2018, aby v této činnosti pokračovaly v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici 20xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xměrnice nebo ustanovení, na něž uvedená hlava odkazuje.
Členské státy požadují, aby tyto platební instituce předložily příslušným orgánům veškeré pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxkud ne, jaká opatření musí být přijata, aby bylo jejich splnění zajištěno, nebo zda je vhodné odejmout povolení.
Platební instituce, u nichž příslušnx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxstituce nesplní požadavky stanovené v hlavě II do 13. července 2018, je jim v souladu s článkem 37 této směrnice zakázáno poskytovat platební služby.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxných v článcích 14 a 15, pokud příslušné orgány již mají doklad o tom, že tyto osoby splňují požadavky stanovené v článcích 5 a 11. Příslušné orgány informxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 26 směrnice 2007/64/ES před 13. lednem 2018 a které zahájily činnost poskytování platebních služeb ve smyslu směrnice 2007/64/ES.
Členské státy umoxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxvolení podle článku 5 této směrnice nebo získat výjimku podle článku 32 této směrnice nebo splňovat ostatní ustanovení uvedená v hlavě II této směrnice xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxa podle této směrnice, je v souladu s článkem 37 této směrnice zakázáno poskytovat platební služby.
4. Členské státy mohou stanovit, že u fyzických a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxříků uvedených v článcích 14 a 15, pokud příslušné orgány již mají doklad o tom, že jsou splněny požadavky stanovené v článku 32. Příslušné orgány vyrozuxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxch služeb uvedených v bodě 7 přílohy směrnice 2007/64/ES, ponechává v platnosti dané povolení k poskytování těchto platebních služeb, které se považuxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxdavky stanovené v čl. 7 písm. c) a článku 9 této směrnice.
Článek 110
Změna směrnice 2002/65/ES
V článku 4 směrnice 2002/65/ES se odstavec 5 naxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x odst. 1 této směrnice, s výjimkou bodu 2 písm. c) až g), bodu 3 písm. a), d) a e) a bodu 4 písm. b), se nahrazují články 44, 45, 51 a 52 směrnice (EU) 2015/2366.
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xění směrnice 2002/65/ES, 2013/36/EU a 2009/110/ES, 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12xxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xměrnice, použijí se článek 5, články 11 až 17, čl. 19 odst. 5 a 6 a články 20 až 31 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 (*), včetně aktů v přxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx____
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx odstavce 4 a 5 se nahrazují tímto:
"4. Členské státy umožní institucím elektronických peněz, aby distribuovaly elektronické peníze a prováděly jejixx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxuje elektronické peníze v jiném členském státě a využívá přitom takovéto fyzické nebo právnické osoby, použijí se na tyto instituce elektronických pexxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxst. 7 uvedené směrnice.
5. Bez ohledu na odstavec 4 tohoto článku nesmějí instituce elektronických peněz vydávat elektronické peníze prostřednictvxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze tehdy, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 19 směrnice (EU) 2015/2366."
2) V článku 18 se doplňuje nový odstavec, který zní:
"4. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x členském státě, ve kterém mají ústředí, aby v této činnosti pokračovaly v daném členském státě nebo v jiném členském státě, aniž jsou povinny žádat o povxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xlava odkazuje.
Členské státy požadují, aby instituce elektronických peněz uvedené v prvním pododstavci předložily příslušným orgánům veškeré potřxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxě II této směrnice, a pokud ne, jaká opatření musí být přijata, aby bylo jejich splnění zajištěno, nebo zda je vhodné povolení odejmout.
Instituce elekxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hlavě II nesplní do 13. července 2018, je jim zakázáno vydávat elektronické peníze."
Článek 112
Změny nařízení (EU) č. 1093/2010
Nařízení xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx x xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxy tímto nařízením, a v rozsahu působnosti směrnice 2002/87/ES, směrnice 2009/110/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (*), smxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxdy (EU) 2015/847 (****), směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 (*****) a relevantních částí směrnice 2002/65/ES a směrnice Evropskxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx dohled, včetně všech směrnic, nařízení a rozhodnutí vycházejících z uvedených aktů, a v rozsahu působnosti dalších právně závazných aktů Unie, které xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
(*) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx13 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/Ex x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 149).
(****) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. kvxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxxx*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxěrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování texxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxse 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).
(*******) Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx)."
2) V článku 4 se bod 1 nahrazuje tímto:
"1) "finančními institucemi" rozumí úvěrové instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení (EU) č. 575xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxS, poskytovatelé platebních služeb ve smyslu čl. 4 bodu 11 směrnice (EU) 2015/2366 a "instituce elektronických peněz" ve smyslu čl. 2 bodu 1 směrnice 2xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 bodů 1 a 2 směrnice (EU) 2015/849;".
Článek 113
Změna směrnice 2013/36/EU
V příloze I směrnice 2013/36/EU se bod 4 nahrazuje tímto:
"4. Pxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES, 2013/36/EU a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxovnávací tabulkou obsaženou v příloze II této směrnice.
Článek 115
Provedení
1. Členské státy přijmou a zveřejní předpisy nezbytné pro dosažxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx
xxxx xxedpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si sxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxsti této směrnice.
4. Odchylně od odstavce 2 zajistí členské státy uplatňování bezpečnostních opatření uvedených v článcích 65, 66, 67 a 97 s účinnostx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xřede dnem 12. ledna 2016 vykonávají na jejich území činnosti poskytovatelů služeb iniciování platby a poskytovatelů služeb informování o účtu ve smysxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xámcem.
6. Členské státy zajistí, aby jednotliví poskytovatelé platebních služeb, kteří vedou účet, pokud nesplňují regulační technické normy uvedxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxré vedou, nebo ve využívání těchto služeb bránili.
Článek 116
Vstup v platnost
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxropský parlament
předseda
M. SCHULZ
Za Radu
předseda
N. SCHMIT
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxS, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES (Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx60/2001 (Úř. věst. L 266, 9.10.2009, s. 11).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxzřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES (Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7)x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 (Úř. věst. L 94, 30.3.2012, s. 22).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. L 304, 22.11xxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx3, 19.5.2015, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, xx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxkovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 66).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxání obchodů s cennými papíry (Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45).
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) čx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xlektronického obchodu, na vnitřním trhu (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxce Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES (Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 16).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxe Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. L 304, 22.1xxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxatebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 214).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxém pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxjů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst L 8, 12.1.2001, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xx7, 4.7.2008, s. 6).
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxdniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx013, pokud jde o regulační technické normy pro kapitálové požadavky na instituce (Úř. věst. L 74, 14.3.2014, s. 8).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxvání terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnixx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxí nařízení (ES) č. 1781/2006 (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxěrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx, 11.9.2002, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 63).
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.