32015R0751

o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (12)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (2)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxx xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 114 odst. 1 této smlouvxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xentrální banky (1),
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),
v souladu s řádným legislativním postupem (3),
vzxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxgování vnitřního trhu je nezbytné odstranit přímé i nepřímé překážky, jež brání řádnému fungování a dotvoření integrovaného trhu elektronických plaxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxla směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES (4), neboť činnost poskytovatelů platebních služeb významně zjednodušila tím, že pro poskytovxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jež hradí uživatelé za přeshraniční platby v eurech, musí být stejné jako poplatky za odpovídající platby uvnitř členského státu, včetně karetních plxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxdí úhrady a inkasa v eurech na vnitřním trhu, avšak z oblasti své působnosti vyloučilo karetní platební transakce.
(5)
Cílem směrnice Evropského pxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxch za použití určitého způsobu platby, na jejichž základě jsou členské státy povinny obchodníkům zakázat, aby účtovali spotřebitelům v souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxceschopné a inovativní elektronické platby zásadní význam zejména vzhledem k rostoucímu významu elektronického obchodování ve světě.
(7)
Něktxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxě mezních hodnot mezibankovních poplatků na různých úrovních, transakční poplatky, povinnost přijímat všechny karty („Honour All Cards Rule“) a opaxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxsti mezibankovních poplatků se předpokládá, že budou na vnitrostátní úrovni zaváděna další regulační opatření, jež mají řešit výši či rozdílnost těcxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxcí a internetových a mobilních karetních plateb, a bránila by tedy volnému pohybu služeb.
(8)
Platební karty jsou při nákupech v maloobchodu nejčaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxních řešení nelze vyvíjet s dosahem za hranice členských států a novým celounijním aktérům je bráněno ve vstupu na trh. Je zapotřebí odstranit překážkyx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
V zájmu účinného fungování vnitřního trhu by mělo být ku prospěchu obchodníků a spotřebitelů podporováno a usnadněno používání elektronických platexx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtně možností platit on-line, s tím, že elektronické platby nabízejí obchodníkům též možnost potenciálně bezpečných plateb. Karetní platební transaxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxních karet stanoveny v ekonomicky efektivní výši, a současně by mohly napomáhat spravedlivé hospodářské soutěži, inovacím a vstupu nových hospodářsxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh služeb, kteří karty akceptují, a poskytovatelé platebních služeb, kteří karty vydávají. Mezibankovní poplatky tvoří hlavní součást poplatků, ktexx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxtami poté stejně jako všechny své ostatní náklady zahrnují do cen svého zboží a služeb. Hospodářská soutěž mezi schématy platebních karet, jejímž cílex xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xož je v rozporu s nastolováním cenové disciplíny, kterou se hospodářská soutěž v tržní ekonomice zpravidla projevuje. Spolu s jednotným uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxních nákladů pro spotřebitele.
(11)
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxelské modely by pracovaly s nižšími nebo nulovými mezibankovními poplatky, a to je ke škodě potenciálních úspor z rozsahu a sortimentu i ke škodě výsledxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxícím bankám přinejmenším nabízet mezibankovní poplatky v maximální výši uplatňované na trhu, na nějž by chtěli vstoupit, dochází též ke konzervaci stxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxtrostátní schémata mající mezibankovní poplatky nižší nebo nulové. Spotřebitelé a obchodníci tak mají omezený výběr, čelí vyšším cenám a nižší kvalixx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxklenout využitím služeb přijímání karet, jež nabízejí banky v jiných členských státech. Podle zvláštních pravidel, která na základě svých politik udxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxle „prodejního místa“ (země obchodníka). Tento požadavek brání akceptantům v tom, aby své služby úspěšně nabízeli na přeshraniční úrovni. Může rovněx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xrgány pro hospodářskou soutěž uplatňováním stávajících právních předpisů napravit.
(13)
K zamezení fragmentace vnitřního trhu a významného naxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxní Evropské unie přijmout opatření, jimiž bude tento problém v podobě vysokých a rozdílných mezibankovních poplatků napraven, umožnit poskytovatelxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxžeb.
(14)
Použitím tohoto nařízení by nemělo být dotčeno použití právních předpisů Unie a členských států v oblasti hospodářské soutěže. Členskýx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxch předpisů.
(15)
V zájmu usnadnění hladkého fungování vnitřního trhu karetních platebních transakcí a internetových a mobilních karetních plaxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxovaných platebními kartami. Mají-li obchodníci možnost zvolit akceptanta mimo svůj členský stát („přeshraniční akceptace“), což bude díky stanovexx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxvá území jednodušší, mělo by být možné zajistit potřebnou právní srozumitelnost a zamezit narušení hospodářské soutěže mezi schématy platebních karxxx
xxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí v Unii již nyní prováděna xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xe měla ustanovení týkající se přeshraničních a vnitrostátních transakcí začít uplatňovat současně a v přiměřené časové lhůtě po vstupu tohoto nařízexx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xx xxxx xxxx x xxxxxxici dva hlavní typy kreditních karet. V případě debetních karet s odloženou splatností je celková částka transakcí odepsána z účtu držitele karty k určxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxho nástroje a uhradit část splatné částky spolu s úroky nebo jinými náklady k pozdějšímu datu, než jaké bylo stanoveno.
(18)
Na veškeré platební traxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že zákaz mezibankovních poplatků v případě transakcí uskutečňovaných debetní kartou by byl přínosný pro přijímání karet a jejich používání, pro rozxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxx zamezilo tomu, aby vnitrostátní schémata s velmi nízkými či nulovými mezibankovními poplatky za transakce uskutečňované debetní kartou byla nepřízxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xubjektů na trh. Zákaz mezibankovních poplatků v případě transakcí uskutečňovaných debetní kartou rovněž omezuje riziko pronikání modelu využívajíxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
(20)
Mezní hodnoty v tomto nařízení by se měly zakládat na takzvaném testu neutrality obchodníka, s nímž pracuje ekonomická literatura a jenž určuje vxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxtby bez použití karty (s přihlédnutím k servisnímu poplatku hrazenému akceptujícím bankám, to jest k transakčnímu poplatku účtovanému obchodníkům, x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxními výhodami a současně jsou eliminovány nepřiměřené transakční poplatky, které by i na ostatní spotřebitele přenášely skryté náklady. V opačném přxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxkladné platební prostředky z obavy, aby nepřišli o podnikatelskou příležitost. Ze zkušeností vyplývá, že jsou tyto mezní hodnoty přiměřené, neboť nexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdníkům a spotřebitelům rovněž právní jistotu.
(21)
Jak však vyplývá z posouzení dopadů, v některých členských státech jsou mezibankovní poplatkx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx vztahují mezibankovní poplatky, které jsou xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxo vnitrostátní transakce uskutečňované debetní kartou.
(22)
Kromě toho by s ohledem na strukturu vnitrostátních trhů debetních karet a v zájmu zaxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xezibankovních poplatků jako paušální sazbu. Paušální sazba může rovněž podpořit využívání karetních plateb k úhradě malých částek (mikroplateb). Mxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxhne určité procento celkové roční hodnoty transakce na vnitrostátní úrovni v rámci každého schématu platebních karet. Dále by mělo být možné definovax xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxí mezní hodnotu výše poplatku, která vyplývá z příslušné procentní sazby za transakci.
(23)
Vzhledem k tomu, že toto nařízení poprvé zavádí harmonxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xlexibilitu pro vnitrostátní trhy platebních karet. V průběhu přiměřeně dlouhého přechodného období by členské státy měly mít možnost uplatňovat ve vxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xoplatek do výše 0,2 % roční průměrné hodnoty transakce. Ve vztahu k mezní hodnotě mezibankovních poplatků vypočítané na základě průměrné roční hodnotx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxbo nějakého jiného typu dohod mezi poskytovateli platebních služeb), v němž je na veškeré vnitrostátní transakce uskutečňované debetními kartami upxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx x x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxnit paušální poplatek nebo procentní poplatek nebo spojení obou.
(24)
Za účelem stanovení příslušných mezních hodnot mezibankovních poplatků zx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxuladu s tímto nařízením, aby shromažďovaly údaje o objemu a referenční hodnotě veškerých transakcí uskutečňovaných debetními kartami v rámci určitéxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Schémata platebních karet a poskytovatelé platebních služeb by proto měli mít povinnost poskytnout vnitrostátním příslušným orgánům potřebné údajx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxvatele platebních služeb, jako jsou vydavatelé a akceptanti, aby se zajistilo, že jakékoli potřebné údaje budou mít k dispozici příslušné orgány, ktexx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxé, aby členské státy zajistily přiměřenou možnost zveřejnění příslušných údajů o použitelných mezních hodnotách mezibankovních poplatků. Vzhledex x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxgány požadovat, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxciovat karetní platební transakce, u nichž schéma platebních karet nedokáže rozlišit, zda se jedná o transakce uskutečněné debetní nebo kreditní karxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxné uplatnit rozdílné mezní hodnoty, které toto nařízení stanoví pro transakce uskutečněné debetní a kreditní kartou, jež lze rozlišit na základě načaxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xabránit vzniku neodůvodněných nebo nadměrných nákladů na dosažení souladu s právními předpisy, a rovněž vzhledem k významu zajištění odpovídajícícx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxmi“ stejná pravidla, jaká toto nařízení stanoví pro transakce uskutečňované debetními kartami. Těmto platebním prostředkům by však měla být poskytnxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxnost stanovit maximální podíl vnitrostátních platebních transakcí uskutečňovaných univerzálními kartami, které jsou považovány za rovnocenné trxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xplatňována mezní hodnota poplatků za transakce uskutečňované kreditními kartami. Matematický výsledek uvedených ustanovení by pak byl rovnocenný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxxx nařízení by se mělo vztahovat na všechny transakce, u nichž se poskytovatel platebních služeb plátce i poskytovatel platebních služeb příjemce platbx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx by se mělo toto nařízení použít na karetní platební transakce bez ohledu na prostředí, v němž tyto transakce probíhají, včetně transakcí uskutečňovanxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxí platební transakce zpravidla probíhají na bázi dvou hlavních obchodních modelů, takzvaných třístranných schémat platebních karet (držitel karty x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxdník). Řada čtyřstranných schémat platebních karet používá explicitní mezibankovní poplatek, který je většinou mnohostranný. V zájmu zohlednění exxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxskytovatelů platebních služeb jakožto vydavatelů či akceptantů, pokládána za schémata čtyřstranná a měla by podléhat týmž pravidlům a současně by se xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xvláštnosti těchto třístranných schémat je vhodné, aby členské státy měly po přechodné období možnost rozhodnout se neuplatnit pravidla pro maximálnx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxatebního prostředku a plátcem, bez ohledu na to, zda vydavatel drží peněžní prostředky jménem plátce. Vydavatel zpřístupňuje platební karty plátci, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx příslušného schématu. Samotná distribuce platebních karet nebo technických služeb, jako je pouhé zpracování a uchovávání údajů, tedy není považováxx xx xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxatební účet příjemce. V různých členských státech a v závislosti na uplatňovaném obchodním modelu je služba akceptace organizována různě. Poskytovaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxst služeb akceptace, ale nemají přímý smluvní vztah s příjemci, by se nicméně měla vztahovat definice akceptanta podle tohoto nařízení. Služba akceptxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxajů nebo provoz terminálů, nejsou považovány za akceptaci.
(31)
Je důležité zajistit, aby ustanovení o mezibankovních poplatcích, jež mají hradxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxnilo, mělo by být čisté saldo poplatků, jež vydavatel uhradí do nebo obdrží od určitého schématu platebních karet, akceptanta nebo jakéhokoli jiného pxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxcházena, by měla být při výpočtu mezibankovního poplatku zohledněna celková výše plateb či pobídek, jež vydavatel obdrží od určitého schématu platebxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zohledňované platby, pobídky a poplatky mohou být přímé (to jest odvozené od objemu či specifické pro určité transakce), nebo nepřímé (například markxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx by měl být zohledněn zejména zisk vydavatelů plynoucí ze zvláštních programů prováděných společně vydavateli a schématy platebních karet a příjmy ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xařízení, může být případně zohledněna rovněž možnost vydávání platebních karet ve třetích zemích, je-li to potvrzeno dalšími objektivními prvky.
xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxé praktiky, které používají vydavatelé (např. cestovní poukazy, bonusy, rabaty, právo požadovat vrácení peněžních prostředků, pojištění zdarma a jxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx opatření k omezení mezibankovních poplatků použít pouze na takové platební karty, z nichž se stal masově rozšířený produkt a jež obchodníci zpravidla xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxaných částech odvětví a za účelem omezení převodů podnikatelské činnosti z regulovaných částí odvětví do částí neregulovaných je nutno přijmout někoxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxedků ze strany příjemce platby.
(33)
Oddělení schémat od infrastruktury by mělo všem zpracovatelům umožnit soutěžit o zákazníky schémat. Jelikox xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hospodářské soutěži. Na základě oddělení schémat od infrastruktury by měli být zpracovatelé a karetní schémata vzájemně nezávislí z hlediska účetnixxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xyhrazené informace, jež nejsou k dispozici jejich konkurentům v daném segmentu trhu, že by na své konkurenty v daném segmentu trhu kladli neúměrné infoxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxy způsobují fragmentaci trhu, ztěžují novým aktérům vstup na trh a brání výkonu činnosti v celounijním měřítku, a ke škodě obchodníků, společností a spxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxa uplatňovaná v rámci schémat platebních karet a postupy používané poskytovateli platebních služeb zpravidla udržují obchodníky a spotřebitele v nexxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxchodníkům zakazují zvolit cenově výhodnější značku karty v případě karet, na nichž je umístěno několik značek, či motivovat spotřebitele k používání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxali kroky ke snížení poplatků.
(35)
Platební prostředky jsou pro příjemce spojeny s různými náklady, a některé prostředky jsou tedy dražší než jinxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxdek nelze odmítnout z důvodu jeho postavení zákonného platidla, by příjemce platby měl mít možnost motivovat plátce k používání určitého platebního pxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxní, k nimž patří například omezená možnost, aby příjemce odmítal určité platební prostředky k úhradě nízkých částek, aby byly plátci sdělovány údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxní prostředky. Tato omezení by měla být zrušena.
(36)
Pokud příjemce motivuje plátce k používání určitého platebního prostředku, za použití platxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxových situacích jsou výhody příplatků omezené a situaci na trhu znepřehledňují.
xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxjímat všechny karty téže značky bez ohledu na rozdílné náklady spojené s těmito kartami (prvek „přijímání karet všech typů“) a přijímat karty bez ohledx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxie karet diskriminovat určité vydavatele či držitele karet a aby mu schémata platebních karet a poskytovatelé platebních služeb mohli takový závazek xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxstatněným pravidlem, neboť předchází tomu, aby příjemci diskriminovali určité banky, jež vydaly určitou kartu. Prvek „přijímání karet všech typů“ pxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxpuštění prvku „přijímání karet všech typů“ z povinnosti přijímat všechny karty by obchodníkům umožnilo, aby výběr platebních karet, jež přijímají, oxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxebitelům. Obchodníci, kteří by přijímali debetní karty, by poté nebyli nuceni přijímat též karty kreditní, zatímco obchodníci přijímající kreditní xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxastěji by měli být obchodníci povinni přijímat karty, které jsou zpoplatněny týmž regulovaným mezibankovním poplatkem pouze tehdy, pokud byly vydánx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxna i v prostředí karet, jejichž mezibankovní poplatky regulaci podle tohoto nařízení nepodléhají, neboť obchodníci by se dostali do silnější vyjednáxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxhrany spotřebitelů tím, že jim poskytnou přiměřenou míru jistoty, že jejich platební karty budou přijaty obchodníky.
(38)
Poskytovatelé platebxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxité definovat karty pro komerční klientelu jako platební prostředek využívaný pouze pro účely služebních výdajů hrazených přímo či nepřímo z účtu dotxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxdky k identifikaci jednotlivých kategorií karet. Jednotlivé značky a kategorie by tedy měly být identifikovatelné elektronicky a v případě nově vydaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxstředek či prostředky plátce. Je nezbytné, aby případná omezení v používání určité značky oznamovali příjemci plátcům současně a za stejných podmínexx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxkace prováděli uživatelé, nikoli aby byla stanovena subjekty na předcházejícím trhu, jako jsou schémata platebních karet, poskytovatelé platebnícx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xe tuto volbu lze u jednotlivých transakcí změnit.
(41)
K tomu, aby v případě nesprávného používání tohoto nařízení nebo v případě sporů mezi uživatxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zjednávání nápravy nebo přijmout rovnocenná opatření. Členské státy by měly stanovit pravidla o sankcích, jež se uplatní v případě porušení tohoto naxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxrávu, v níž budou analyzovány různé dopady tohoto nařízení na fungování trhu. Je nezbytné, aby Komise měla možnost shromáždit informace potřebné k vypxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxotných požadavků na karetní platební transakce a na internetové a mobilní transakce na základě těchto plateb kartou, nemůže být uspokojivě dosaženo čxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxty stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec txxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxch práv Evropské unie, především právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, svobodu podnikání a ochranu spotřebitele, a je nutno jej v soulaxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxzení stanoví jednotné technické a obchodní požadavky na karetní platební transakce v rámci Unie, v jejichž případě se poskytovatel platebních služeb xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxích prostředcích, které lze použít pouze omezeným způsobem a splňují jednu z těchto podmínek:
a)
prostředky, jež umožňují držiteli pořizovat zboxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vydavatelem;
b)
prostředky, jež lze používat pouze k pořízení určitého velmi omezeného sortimentu zboží a služeb;
c)
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtním nebo regionálním veřejným orgánem pro zvláštní sociální nebo daňové účely za účelem pořízení konkrétního zboží nebo služeb od dodavatelů, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
b)
výběry hotovosti z bankomatů nebo u přepážky poskytovatele platebních služeb; a
c)
transakce uskutečňované platebními kartami, jež vydala xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxch karet uděluje jiným poskytovatelům platebních služeb licence na vydávání nebo akceptaci karetních platebních prostředků, či obojího, nebo vydávx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxné schéma platebních karet. Takové třístranné schéma platebních karet však ve vztahu k vnitrostátním platebním transakcím může být do 9. prosince 201x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxmatu platebních karet nepřesahují na ročním základě 3 % hodnoty veškerých karetních platebních transakcí, které byly v tomto členském státě uskutečnxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxrá smlouvu o přijímání a zpracování karetních platebních transakcí, které vedou k převodu peněžních prostředků příjemci;
2)
„vydavatelem“ poskxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxbních transakcí;
3)
„spotřebitelem“ fyzická osoba, která v rámci smluv o platebních službách, na něž se vztahuje toto nařízení, jedná za účelem, kxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xčetně transakce uskutečněné předplacenou kartou, která není transakcí uskutečněnou kreditní kartou;
5)
„transakcí uskutečněnou kreditní karxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xalendářním měsíci, v souladu s předem stanoveným úvěrovým příslibem, a to s úrokem nebo bez něj;
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxostatně výdělečně činným, jehož použití je omezeno na úhradu služebních výdajů, přičemž platby uskutečněné takovou kartou jsou přímo odepsány z účtu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxstruktuře a obchodních pravidlech schématu platebních karet a používaná k provedení platební transakce pomocí karty nebo telekomunikačního, digitxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxi platebními transakcemi nejsou transakce založené na jiných druzích platebních služeb;
8)
„přeshraniční platební transakcí“ karetní platebnx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxelem, který se nachází v jiném členském státě, než v jakém se nachází prodejní místo;
9)
„vnitrostátní platební transakcí“ jakákoli karetní platexxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (to jest prostřednictvím třetí osoby) transakci mezi vydavatelem a akceptantem. Čistá náhrada nebo jiné sjednané protiplnění je považována za součáxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxbních karet, akceptanta nebo jakéhokoli jiného prostředníka v souvislosti s karetními platebními transakcemi nebo souvisejícími činnostmi;
12)
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
13)
„příjemcem“ fyzická nebo právnická osoba, která je zamýšleným příjemcem peněžních prostředků, jež jsou předmětem platební transakce;
14)
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxtence platebního účtu plátce fyzická nebo právnická osoba, která zadá platební příkaz;
15)
„platební kartou“ kategorie platebního prostředku, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxel, postupů a norem nebo prováděcích pokynů pro provádění karetních platebních transakcí, který je oddělený od jakékoliv infrastruktury nebo platebxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v němž jsou za účasti tohoto schématu, vydavatele (na straně plátce) a akceptanta (na straně příjemce) prováděny karetní platební transakce z platebxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxje služby akceptace a vydávání, přičemž karetní platební transakce jsou prováděny z platebního účtu plátce na platební účet příjemce v rámci daného scxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtředků nebo akceptaci karetních platebních transakcí, nebo obojí, nebo vydává karetní platební prostředky s partnerem v rámci společného označovánx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx personalizované zařízení nebo soubor postupů sjednaný mezi uživatelem platebních služeb a poskytovatelem platebních služeb, které jsou používány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxého technického zařízení, které je vybaveno náležitou platební aplikací, jež plátci umožňuje iniciovat karetní platební transakci, která není úhraxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxí, které umožňují iniciovat karetní platební transakce a které plátci umožňují zadávat platební příkazy;
22)
„platebním účtem“ účet vedený jménxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xvláštního účtu pro elektronické peníze ve smyslu čl. 2 bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES (8);
23)
„platebním příkazem“ poxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx či právnická osoba, jež získala povolení poskytovat platební služby uvedené v příloze směrnice 2007/64/ES nebo je uznána za vydavatele elektronickxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx platebních služeb“ fyzická nebo právnická osoba, která využívá platební službu jakožto plátce, příjemce nebo obojí;
26)
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxcí povinnosti mezi plátcem a příjemcem;
27)
„zpracováním“ provádění služeb zpracování platebních transakcí z hlediska úkonů, jež jsou nutné k vyxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxtebních transakcí;
29)
„prodejním místem“ adresa, na níž se nacházejí prostory obchodníka a kde byla daná platební transakce iniciována. Avšak
xx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxodník vykonává svou činnost, bez ohledu na umístění internetových stránek nebo serveru, a jejímž prostřednictvím je platební transakce iniciována;
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxdnictvím je platební transakce iniciována;
c)
nemá-li obchodník trvalé místo podnikání ani platnou licenci k podnikání, považuje se za prodejní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxansakce iniciována;
30)
„platební značkou“ jakýkoli fyzický nebo digitální název, pojem, označení, symbol nebo jejich kombinace, jejichž pomoxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx-badging“) umístění dvou či více značek platebních schémat nebo platebních aplikací téže značky na tentýž karetní platební prostředek;
32)
„spoxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxbního schématu, na tentýž karetní platební prostředek;
33)
„debetní kartou“ kategorie platebního prostředku, která plátci umožňuje iniciovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrostředku, která plátci umožňuje iniciovat transakci uskutečněnou kreditní kartou;
35)
„předplacenou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xI
MEZIBANKOVNÍ POPLATKY
Článek 3
Mezibankovní poplatky za transakce uskutečňované spotřebitelskými debetními kartami
1. Za transakce uxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxsakci vyšší než 0,2 % hodnoty transakce.
2. Členské státy mohou ve vztahu k vnitrostátním transakcím uskutečňovaným debetními kartami buď:
a)
dxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, a stanovit pevnou maximální výši poplatku jako horní mezní hodnotu pro poplatek, jehož výše vyplývá z použitelné procentní sazby, nebo
b)
umožnxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxech, jejichž měnou není euro, odpovídající hodnoty v národní měně ke dni 8. června 2015, přičemž tato hodnota je přezkoumávána každých pět let, nebo kdyxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xrocentní sazbou do výše 0,2 %, vždy za podmínky, že součet mezibankovních poplatků v rámci daného schématu platebních karet nepřesáhne 0,2 % celkové roxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxhou členské státy povolit, aby poskytovatelé platebních služeb u vnitrostátních transakcí uskutečňovaných debetními kartami uplatňovali mezibanxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxami v rámci jednotlivých schémat platebních karet. Členské státy mohou stanovit nižší mezní hodnotu pro vážený průměrný mezibankovní poplatek, kterx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxladě za období počínající dnem 1. ledna a končící dnem 31. prosince a uplatní se ke dni 1. dubna roku následujícího. Referenční období pro první výpočet txxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxé v článku 13 požadují od schémat platebních karet a poskytovatelů platebních služeb, aby na jejich písemnou žádost poskytly veškeré informace potřebxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxho po referenčním období uvedeném v první větě odstavce 4. Jakékoli další informace, které umožní příslušným orgánům ověřit splnění ustanovení této kxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxm auditorem.
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxami nesmějí poskytovatelé platebních služeb nabízet ani požadovat mezibankovní poplatky účtované za jednotlivou transakci vyšší než 0,3 % hodnoty txxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxlivou transakci stanovit nižší mezní hodnotu.
Článek 5
Zákaz obcházení mezních hodnot
Pro účely uplatňování mezních hodnot podle článků 3 x x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxovnímu poplatku a které vydavatel obdrží od schématu platebních karet, akceptanta nebo jiného zprostředkovatele za platební transakce či souvisejíxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxvnocenným účinkem obsažená v licenčních smlouvách nebo v pravidlech uplatňovaných v rámci schématu platebních karet, která se týkají vydávání platexxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxtou zemi nebo získat povolení k výkonu činnosti v jiných členských státech a ustanovení s rovnocenným účinkem obsažené v licenčních smlouvách nebo v prxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou zakázány.
Článek 7
Oddělení schémat platebních karet od zpracovatelů
1. Schémata platebních karet a zpracovatelé:
a)
musí být vxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xaret a ceny za zpracovatelské činnosti a nesmějí uplatňovat vzájemné financování těchto činností;
c)
nesmějí činit žádné rozdíly mezi svými dceřxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xoskytování žádné služby, kterou nabízejí, podmiňovat tím, aby se jejich smluvní partner zavázal k čerpání některé další jimi nabízené služby.
2. Přxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxování jednotlivých karetních platebních transakcí vzájemně oddělena a aby je zpracovávali odlišní zpracovatelé.
4. Jakákoli územní diskriminacx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xormalizační orgány, jsou zpracovatelé v Unii povinni zajistit technickou interoperabilitu svých systémů s jinými systémy zpracovatelů v Unii. Schéxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx xxxopský orgán pro bankovnictví (EBA) může po konzultaci poradní odborné skupiny uvedené v článku 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxu zajištění uplatnění odst. 1 písm. a) tohoto článku.
EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 9. prosince 2015.
Na Komisi xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx 1093/2010.
Článek 8
Umisťování několika značek a výběr platební značky nebo platební aplikace
1. Jakákoli pravidla uplatňovaná v rámci scxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxx xx karetní platební prostředek umístil dvě či více různých platebních značek nebo platebních aplikací, jsou zakázána.
2. Při uzavírání smlouvy s poskxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxch značek, pokud poskytovatel platebních služeb takovou službu nabízí. S dostatečným časovým předstihem před podepsáním smlouvy dodá poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xčetně jejich rozsahu funkcí, nákladů a zabezpečení.
3. Rozdíly v zacházení s vydavateli či akceptanty uplatňované v rámci schématu či stanovené v lixxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xdůvodněny a nesmějí mít diskriminační povahu.
4. Schémata platebních karet nesmějí poskytovatelům platebních služeb, kteří karty vydávají, ani pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxna jejich platební značka, avšak nikoliv prostřednictvím jejich schématu, podávali zprávy či za ně hradili poplatky, ani jim nesmějí ukládat žádné poxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxupu, či jakákoli rovnocenná opatření a další technické a bezpečnostní standardy a požadavky, které se týkají umístění dvou či více různých platebních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zařízení používané v prodejním místě umisťovat automatické mechanismy, software nebo zařízení, které by plátce a příjemce při užívání platebního prxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxst instalovat v zařízení používaném v prodejním místě automatické mechanismy, které prioritně zvolí konkrétní platební značku nebo platební aplikaxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxvou automatickou prioritní volbu učiněnou příjemcem v jeho zařízení.
Článek 9
Zákaz používání jednotných poplatků
1. Pokud příjemce písexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxivě specifikované pro jednotlivé kategorie a různé značky platebních karet s různou výší mezibankovních poplatků.
2. Akceptanti jsou povinni zahrxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxků schémat, které se použijí na jednotlivé kategorie a značky platebních karet, pokud příjemce následně nepodá písemně odlišný požadavek.
Článxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxovat pravidla, jež příjemce, kteří přijímají karetní platební prostředek vydaný jedním vydavatelem, zavazují k tomu, aby přijímali rovněž další karxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stejné značky a kategorie předplacené karty, debetní karty nebo kreditní karty, na něž se vztahuje mezibankovní poplatek podle kapitoly II tohoto nařxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě totožnosti vydavatele či držitele karty.
4. Příjemci, kteří se rozhodnou nepřijímat všechny karty či jiné platební prostředky určitého scxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xnformují o tom, že přijímají jiné karty a platební prostředky daného schématu platebních karet. Tyto informace musí být uvedeny na viditelném místě u vxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxonickém či mobilním nosiči dat. Tyto informace musí být plátci poskytnuty s dostatečným předstihem před tím, než s příjemcem uzavře kupní smlouvu.
5x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxů rovněž viditelně identifikovatelné, aby příjemcům a plátcům umožňovaly jednoznačně identifikovat, které značky a kategorie předplacených, debexxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pravidla v licenčních smlouvách, pravidlech uplatňovaných v rámci schémat platebních karet a ve smlouvách mezi akceptanty a příjemci, která brání přxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xravidla, která příjemcům brání v tom, aby s karetním platebním prostředkem určitého schématu zacházeli více nebo méně příznivě, než se zařízením schéxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxi akceptanty a příjemci, která brání příjemcům v tom, aby informovali plátce o mezibankovních poplatcích a transakčních poplatcích účtovaných obchoxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdle směrnice 2007/64/ES a směrnice 2011/83/EU.
Článek 12
Informace poskytované příjemci o jednotlivých karetních platebních transakcícx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx jež příjemci umožní karetní platební transakci identifikovat;
b)
výši platební transakce uvedenou v měně, ve které je částka na platební účet příxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxhodníkovi a výše mezibankovního poplatku.
S předchozím výslovným souhlasem příjemce lze informace podle prvního pododstavce uvádět souhrnně za jxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxptanty a příjemci mohou obsahovat ustanovení, podle nějž je informace uvedené v odst. 1 prvním pododstavci nutno poskytovat či zpřístupňovat pravidexxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 13
Příslušné orgány
1. Členské státy určí příslušné orgány, jež jsou oprávněny zajistit dodržování tohoto naříxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxrvna 2016. Případné následné změny týkající se těchto orgánů jsou povinny Komisi oznámit neprodleně.
5. Příslušné orgány určené podle odstavce 1 muxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto nařízení, mimo jiné za účelem zabránění pokusům poskytovatelů platebních služeb o obcházení tohoto nařízení, a aby přijímaly veškerá opatřenxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x případě porušení tohoto nařízení, a přijmou veškerá opatření, jež jsou k uplatňování těchto sankcí nezbytná.
2. Členské státy oznámí takto stanovexx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxního vyřizování stížností a zjednávání nápravy
1. Pro účely řešení sporů plynoucích z uplatňování tohoto nařízení, jež vyvstanou mezi příjemci a jexxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xápravy nebo přijmou rovnocenná opatření. Pro tyto účely členské státy určí stávající subjekty, bude-li to vhodné, nebo zřídí subjekty nové. Tyto subjxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxí se těchto subjektů oznámí Komisi neprodleně.
Článek 16
Univerzální karty
1. Pro účely tohoto nařízení se na vnitrostátní platební transaxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xýkající se debetních karet nebo transakcí uskutečňovaných debetními kartami.
2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy do 9. prosince 2016 stanxxxx xx xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xskutečňovaným kreditními kartami, na něž se vztahuje mezní hodnota mezibankovních poplatků podle článku 4.
Článek 17
Ustanovení o přezkumu
xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxe mezibankovních poplatků a na motivační mechanismy, například poplatky, přičemž přihlédne k používání a nákladům jednotlivých způsobů plateb a k míxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
úrovní hospodářské soutěže mezi poskytovateli platebních karet a schématy platebních karet;
c)
účinky na náklady plátce a příjemce;
d)
míxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xšechny zúčastněné strany;
f)
účinky umisťování několika značek na snadnost používání prostředků, zejména pro starší osoby a další zranitelné užxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xsou příplatky zakázány, s těmi, v nichž jsou povoleny;
h)
účinky, které mají na trh zvláštní ustanovení o mezibankovních poplatcích za vnitrostátxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxe týkající se karet, na něž jsou uplatňovány mezní hodnoty poplatků, a těch, na něž tyto mezní hodnoty uplatňovány nejsou, za účelem zvážení možnosti obxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx od zpracování v praxi a otázkou, zda je nutné přehodnotit právní oddělení;
k)
otázkou, zda je s ohledem na účinek čl. 3 odst. 1 na skutečnou výši mezibxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx že mezní hodnota by měla být omezena na 0,07 EUR nebo 0,2 % hodnoty transakce, podle toho, která z těchto částek je nižší.
Ke zprávě Komise je v případě poxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxtnost
1. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v
Úředním věstníku Evropské unie
.
2. Použije se ode dne 8. června 2015 s výjimkxx xxxxxx xx xx x x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx x x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxt
předseda
M. SCHULZ
Za Radu
předsedkyně
Z. KALNINA-LUKAŠEVICA
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES (Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx0/2001 (Úř. věst. L 266, 9.10.2009, s. 11).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 (Úř. věst. L 94, 30.3.2012, s. 22).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xvropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. L 304, 22.11.20xxx xx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES (Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxvnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.