32014R0241

doplňuje nařízení 575/2013/EU (kapitálové požadavky na instituce)

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (12)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx/2013, pokud jde o regulační technické normy pro kapitálové požadavky na instituce
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na Smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012(1), a zejména na čl. 26 odst. 4 třetí pododstavec, čl. 27 odst. 2 třetí pododsxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx 2 třetí pododstavec, čl. 52 odst. 2 třetí pododstavec, čl. 76 odst. 4 třetí pododstavec, čl. 78 odst. 5 třetí pododstavec, čl. 79 odst. 2 třetí pododstavexx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x x xxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xohoto nařízení spolu úzce souvisejí, jelikož se týkají složek požadavků na kapitál, které jsou uloženy institucím, a odpočtů takových složek od kapitxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x usnadnění komplexního pohledu a jednoduchého přístupu k nim osobám, na něž se tyto povinnosti vztahují, je vhodné zařadit všechny regulační technickx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx jakým mají být předvídatelné dividendy odečteny od mezitímního zisku nebo od zisku ke konci roku, je nezbytné zavést hierarchii způsobů ohodnocení odxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxosti.
(3) Kromě obecných požadavků na kapitál, které jsou připojeny ke zvláštním požadavkům na kapitál vztahujícím se na tyto typy institucí nebo ktexx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxitý typ podniku uznaného podle použitelného vnitrostátního práva považuje za vzájemnou instituci, družstvo, spořitelnu nebo podobnou instituci. Tx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xa niž se mohou vztahovat zvláštní kapitálové požadavky, v případě, že dotyčná instituce nevykazuje společné znaky institucí sektoru družstevního baxxxxxxxxxx x xxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxnou instituci je v některých případech vhodné rozlišovat mezi držiteli nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 instituce a členy takové inxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve prospěch zákazníků a členů instituce a jako služby pro veřejnost. Hlavním cílem není vytvářet a vyplácet finanční zisk externím poskytovatelům kapxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxtrojů vydávaných akciovými společnostmi, které v běžných situacích a v případě likvidace držitelům obvykle udělují přímý přístup k rezervám a ziskům x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxí kapitálových nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, které drží. To družstvu nebrání ve vydávání kvalifikovaných kapitálových nástroxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxku 29 nařízení (EU) č. 575/2013. Vydává-li instituce různé typy nástrojů podle článku 29 uvedeného nařízení, nemělo by dojít k tomu, že pouze některým txxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxturovány jako nadace, která nemá žádného vlastníka kapitálu, to znamená nikoho, kdo se podílí na kapitálu a může mít prospěch ze zisků instituce. Jedníx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxzdělení rezerv. To by těmto institucím nemělo bránit v tom, aby za účelem rozvoje své činnosti investorům nebo členům, kteří se mohou podílet na kapitálx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xxx xxxxxxy existující instituce, které jsou zřízeny a uznány za vzájemné instituce, družstva, spořitelny nebo podobné instituce podle použitelného vnitrostxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxí formu, nepřestávají-li splňovat kritéria, na jejichž základě byly uznány za jeden z těchto subjektů podle použitelného vnitrostátního práva.
(9) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xtanovením charakteristik opačného pojmu, tj. přímého financování.
(10) Za účelem uplatňování pravidel týkajících se kapitálu na vzájemné instituxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxistí, aby tyto instituce mohly případně omezit splacení svých kapitálových nástrojů. Je-li proto u těchto typů institucí podle použitelného vnitrosxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxení a omezit objem, který má být splacen. Vzhledem k významu možnosti omezit nebo odložit splacení by měly mít příslušné orgány pravomoc omezit splacenx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xouvisí s budoucím maržovým příjmem v rámci sekuritizace, sladit jej s mezinárodními postupy, jako jsou postupy stanovené Basilejským výborem pro banxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxulatorní arbitráži x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxčet určitých položek od kapitálu, jako jsou ztráty v běžném účetním roce, odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku a aktiva penzijního fonxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxé stanovit popis případů, kdy je vytvořeno očekávání, že nástroj bude pravděpodobně splacen. Je rovněž nutné navrhnout pravidla vedoucí k včasné aktixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxmi pro speciální účel poskytují z hlediska obezřetnosti menší jistotu než přímo vydané nástroje, musí být použití jednotek pro speciální účel v případx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxímým investicím do kapitálových nástrojů zahrnutých do indexů s potřebou zajistit, aby to pro instituce nepředstavovalo přílišnou zátěž.
(15) Je nexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxálových nástrojů by nemělo být držitelům oznámeno dříve, než instituce získala předchozí svolení příslušného orgánu. Instituce by měly poskytnout pxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxek kapitálu jsou stanoveny s cílem případně umožnit použití plánů finanční pomoci. Doba trvání těchto výjimek by proto neměla přesáhnout dobu trvání pxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxx xxxxxa jednotek pro speciální účel, která nejsou investována do kapitálových nástrojů vydaných institucemi, zanedbatelná a nevýznamná. K dosažení tohotx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxtanovení mají umožnit bezproblémový přechod na nový regulační rámec, proto je důležité, aby při uplatňování přechodných ustanovení týkajících se fixxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxchozímu stavu vytvořenému vnitrostátními předpisy k provedení předchozího regulačního režimu Unie, který představují směrnice Evropského parlamxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxané podle přechodných ustanovení nařízení (EU) č. 575/2013 mohou být na základě těchto ustanovení zahrnuty do limitů pro zachované nástroje u nižšícx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxch účinků u nižší třídy mělo být možné pouze tehdy, pokud v této nižší třídě existuje dostatečné rozpětí. Jelikož se jedná o přebytečné nástroje vyšší třxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxhnických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví.
(21) Evropský orgán pro bankovnictví uskutečnil otevřené veřejné konzultxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010(4).
(22) Evropský orgán pro bankovnictví by měl provést přezkum uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxdaly vzájemné instituce, družstva, spořitelny nebo podobné instituce, a případně navrhnout změny.
(23) Evropský orgán pro bankovnictví konzultovxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxvnami ze třetích zemí a ohledně zacházení s kapitálovými nástroji vydanými podniky vyňatými z působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx
xxto nařízení stanoví pravidla týkající se:
a) významu slova "předvídatelný" při určování, zda byly od kapitálu odečteny předvídatelné výplaty nebo dixxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxlného vnitrostátního práva lze považovat za vzájemnou instituci, družstvo, spořitelnu nebo podobnou instituci, podle čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) č. xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxytných omezení splacení nástrojů, pokud použitelné vnitrostátní právo instituci zakazuje splacení kapitálových nástrojů odmítnout, podle čl. 29 oxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxložek kmenového kapitálu tier 1 a ostatních odpočtů od položek kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2 podle čl. 36 odst. x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podle čl. 41 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013;
h) formy a povahy možných pobídek ke splacení nástrojů, povahy zvýšení účetní hodnoty nástroje zahrnoxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, které by mohly bránit rekapitalizaci, a použití jednotek pro speciální účel, podle čl. 52 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013;
i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtých do indexů podle čl. 76 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013;
j) některých podrobných podmínek, které musí být splněny před udělením svolení příslušnxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxlu podle čl. 79 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013;
l) typů aktiv, která mohou souviset s provozem jednotky pro speciální účel, a pojmů "zanedbatelný" a "xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxřízení (EU) č. 575/2013;
m) podrobných podmínek pro úpravy kapitálu podle přechodných ustanovení v souladu s čl. 481 odst. 6 nařízení (EU) č. 575/2013x
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx složkách kapitálu podle čl. 487 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013.
KAPITOLA II
SLOŽKY KAPITÁLU
ODDÍL 1
Položky a nástroje zahrnované do kxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxidenda" pro účely čl. 26 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013
1. Hodnota předvídatelných dividend, kterou mají instituce odečíst od mezitímního xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oficiálně vydal nebo navrhl příslušnému subjektu instituce rozhodnutí týkající se výše dividend, které mají být vyplaceny, odečte se tato hodnota od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xýpočtu stanoveného v odstavci 2, která má být připočítána ke kmenovému kapitálu tier 1, se s přihlédnutím k pravidlům uvedeným v odstavcích 2 a 4 sníží o hxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxřský rok.
4. Předtím, než vedoucí orgán oficiálně vydá nebo navrhne příslušnému subjektu rozhodnutí týkající se výplaty dividend, se hodnota předvíxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xoku vynásobené poměrem vyplacených dividend.
5. Poměr vyplacených dividend se určí na základě dividendové politiky schválené pro příslušné období xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xorní mez tohoto rozpětí.
7. Pokud neexistuje schválená dividendová politika nebo pokud je podle názoru příslušného orgánu pravděpodobné, že instixxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnd založen na nejvyšší z těchto hodnot:
a) průměrný poměr vyplacených dividend za tři roky předcházející zvažovanému roku;
b) poměr vyplacených divixxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xdst. 7 písm. a) a b) k vyloučení mimořádných dividend vyplacených v daném období.
9. Hodnota předvídatelných dividend, která má být odečtena, se stanoxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxského parlamentu a Rady 2013/36/EU(6). Výše zisku po odpočtu předvídatelných výplat s výhradou těchto omezení může být zcela zahrnuta do kmenového kaxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdvídatelné dividendy, které mají být odečteny, z plánu zachování kapitálu schváleného příslušným orgánem podle článku 142 směrnice 2013/36/EU.
10x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxcí, tj. akcií vydaných z titulu dividend, se od mezitímního zisku nebo zisku ke konci roku, který má být zahrnut do kmenového kapitálu tier 1, neodečítá.
xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxx xx byly provedeny veškeré nezbytné odpočty od mezitímního zisku nebo zisku ke konci roku a všechny odpočty související s předvídatelnými dividendami, a xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxlata" pro účely čl. 26 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013
1. Hodnota předvídatelných výplat, která má být vzata v úvahu, zahrnuje:
a) výši daní;
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xa něž není příslušný orgán přesvědčen o tom, že byly provedeny všechny potřebné úpravy ocenění, jako jsou dodatečné úpravy ocenění podle článku 34 naříxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxbí, během něhož vznikly, takže každé mezitímní období nese přiměřenou výši těchto výplat. Podstatné nebo neopakující se události jsou zohledněny v plxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxího zisku nebo zisku ke konci roku a všechny odpočty související s předvídatelnými výplatami, a to buď na základě použitelného účetního rámce, nebo v ráxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxného vnitrostátního práva za družstvo pro účely čl. 27 odst. 1 písm. a) bodu ii) nařízení (EU) č. 575/2013
1. Příslušné orgány mohou určit, že určitý typ xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy podmínky uvedené v odstavcích 2, 3 a 4.
2. Aby byla instituce považována pro účely odstavce 1 za družstvo, musí její právní postavení spadat do jedné z xxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx "Gesetz über Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (GenG)";
b) v Belgii: instituce zaregistrované jako "société coopérative/ coöperatieve vxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxv a družstev;
c) na Kypru: instituce zaregistrované jako "??????????? ????????? ????µ? ? ???" zřízené podle zákona o družstvech z roku 1985;
d) v Českx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxnsku: instituce zaregistrované jako "andelskasser" nebo "sammenslutninger af andelskasser" podle dánského zákona o finančních podnicích;
f) ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxtoisista luottolaitoksista" nebo "lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform";
2) "muu osuuskuntamuotoinen luottolaitos" nexx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxker och andra kreditinstitut i andelslagsform";
3) "keskusyhteisö" nebo "centralinstitutet" podle "laki talletuspankkien yhteenliittymästä" nxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xu 10 septembre 1947 portant statut de la coopération" a schválené jako "banques mutualistes ou coopératives" podle "Code monétaire et financier, partxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (Genossenschaftsgesetz - GenG)";
i) v Řecku: instituce zaregistrované jako "?????????? ??xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxntézet" podle zákona CXII o úvěrových institucích a finančních podnicích z roku 1996;
k) v Itálii: instituce zaregistrované jako jeden z těchto typůx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xx xxxx xxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 385 ze dne 1. září 1993;
3) "Banche di garanzia collettiva dei fidi" uvedené v článku 13 legislativního nařízení č. 269 ze dne 30. září 2003 přeměněnéhx xx xxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxona ze dne 10. srpna 1915 o obchodních společnostech;
m) v Nizozemsku: instituce zaregistrované jako "coöperaties" nebo "onderlinge waarborgmaatsxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxłdzielczy" podle ustanovení "Prawo bankowe";
o) v Portugalsku: instituce zaregistrované jako "Caixa de Crédito Agrícola Mútuo" nebo jako "Caixa Cexxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxreto-Lei n. o 24/91, de 11 de Janeiro";
p) v Rumunsku: instituce zaregistrované jako "Organizatii cooperatiste de credit" podle ustanovení mimořádnxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xe Španělsku: instituce zaregistrované jako "Cooperativas de Crédito" podle "Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito";
r) ve Švédsku: ixxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx bank- och finansieringsrörelse";
s) ve Spojeném království: instituce zaregistrované jako "cooperative societies" podle "Industrial and Providxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xnstituce považována pro účely odstavce 1 za družstvo, může podle použitelného vnitrostátního práva nebo stanov společnosti na úrovni právního subjexxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx, mohou být držitelé (kterými mohou být členové nebo nečlenové instituce) nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 podle odstavce 3 v případxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxtelného vnitrostátního práva, stanov společnosti, nařízení (EU) č. 575/2013 a tohoto nařízení. To instituci nebrání v tom, aby v souladu s použitelnxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx 575/2013 a které neudělují právo na vrácení kapitálového nástroje instituci.
xxxxxx x
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx013
1. Příslušné orgány mohou určit, že určitý typ podniku uznaného podle použitelného vnitrostátního práva lze pro účely části druhé nařízení (EU) čx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x x xx
xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxvce 1 za spořitelnu, musí její právní postavení spadat do jedné z těchto kategorií:
a) v Rakousku: instituce zaregistrované jako "Sparkasse" podle § 1 oxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxdle dánského zákona o finančních podnicích;
c) ve Finsku: instituce zaregistrované jako "Säästöpankki" nebo "Sparbank" podle "Säästöpankkilaki" xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
2) "Gesetz über die öffentlichen Sparkassen (Sparkassengesetz - SpkG) in Bayern";
3) "Gesetz über die Berliner Sparkasse und die Umwandlung der Lanxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxG)";
5) "Sparkassengesetz für öffentlich-rechtliche Sparkassen im Lande Bremen (Bremisches Sparkassengesetz)";
6) "Hessisches Sparkassengesxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxz Nordrhein-Westfalen (Sparkassengesetz - SpkG)";
10) "Sparkassengesetz (SpkG) für Rheinland-Pfalz";
11) "Saarländisches Sparkassengesetz (xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxz des Landes Sachsen-Anhalt (SpkG-LSA)";
14) "Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein (Sparkassengesetz - SpkG)";
15) "Thüringer Sparxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxbre, sobre Régimen del Ahorro Popular";
f) ve Švédsku: instituce zaregistrované jako "Sparbank" podle "Sparbankslag (1987:619)".
3. Co se týká kxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx společnosti na úrovni právního subjektu vydávat pouze nástroje uvedené v článku 29 nařízení (EU) č. 575/2013.
4. Aby byla instituce považována pro účxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxstroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1, které držitelům v běžných situacích přiznávají právo na část zisků a rezerv, je-li to přípustné podle pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxstátní právo podle jiné úpravy. Instituce může vydávat nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1, které v případě platební neschopnosti nebo lxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxnovené v čl. 29 odst. 4 a 5 nařízení (EU) č. 575/2013.
Článek 6
Typ podniku uznaného podle použitelného vnitrostátního práva za vzájemnou institxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxo vnitrostátního práva lze pro účely části druhé nařízení (EU) č. 575/2013 považovat za vzájemnou instituci, jsou-li splněny všechny podmínky uvedexx x xxxxxxxxxx xx x x xx
xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxto kategorií:
a) v Dánsku: sdružení ("Foreninger") nebo fondy ("Fonde"), vzniklé přeměnou pojišťoven ("Forsikringsselskaber"), hypotečních úvěrxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxstevních spořitelen ("Sammenslutninger af andelskasser") na společnosti s ručením omezeným, jak jsou vymezeny podle dánského zákona o finančních pxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxce zaregistrované jako "building societies" podle "Building Societies Act 1986"; instituce zaregistrované jako "savings bank" podle "Savings Bank xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx použitelného vnitrostátního práva nebo stanov společnosti na úrovni právního subjektu vydávat pouze kapitálové nástroje uvedené v článku 29 nařízexx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xlastnit členové instituce, kteří za normální situace nemají prospěch z přímého rozdělení rezerv, zejména prostřednictvím výplaty dividend. Tyto poxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xe-li to přípustné podle použitelného vnitrostátního práva.
Článek 7
Typ podniku uznaného podle použitelného vnitrostátního práva za podobnxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxucím a spořitelnám, jsou-li splněny všechny podmínky uvedené v odstavcích 2, 3 a 4.
2. Aby byla instituce považována pro účely odstavce 1 za instituci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxelle der österreichischen Landes- Hypothekenbanken" podle "Bundesgesetz über die Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbankxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx hypoteekkiyhdistyksistä" nebo "Lag om hypoteksföreningar".
3. Co se týká kmenového kapitálu tier 1, aby byla instituce považována pro účely odstxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xa úrovni právního subjektu vydávat pouze kapitálové nástroje uvedené v článku 29 nařízení (EU) č. 575/2013.
4. Aby byla instituce považována pro účexx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx držitelé (kteří mohou být členy nebo nečleny instituce) nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 podle odstavce 3 mohou podle použitelného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxlném vnitrostátním právu, stanovách společnosti a nařízení (EU) č. 575/2013 a tomto nařízení. To instituci nebrání v tom, aby podle použitelného vnixxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx013 a které neudělují právo na vrácení kapitálového nástroje instituci;
b) celková výše kapitálu, rezerv a mezitímního zisku nebo zisku na konci rokx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxá za splněnou i v případě, že instituce vydává nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1, které v běžných situacích udělují držitelům právo na čáxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxpadě, je-li to přípustné podle použitelného vnitrostátního práva podle jiné úpravy. Instituce může vydávat nástroje zahrnované do kmenového kapitáxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxervám, jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 29 odst. 4 a 5 nařízení (EU) č. 575/2013;
c) celkový nebo částečný objem kapitálu a rezerv vlastní členoxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
Nepřímé financování
Článek 8
Nepřímé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxcování kapitálových nástrojů podle čl. 28 odst. 1 písm. b), čl. 52 odst. 1 písm. c) a čl. 63 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013 se považuje financování, ktxxx xxxx xxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx formě, které jsou použity k nákupu jejích kapitálových nástrojů.
3. Přímé financování zahrnuje rovněž financování pro jiné účely než nákup kapitálxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx x xxxx xx xxxízení (EU) č. 575/2013, nebo která se považuje za spřízněnou stranu ve smyslu definic uvedených v odstavci 9 mezinárodního účetního standardu 24 o zveřxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xtanoveným příslušným orgánem, není-li instituce schopna prokázat všechny tyto skutečnosti:
a) transakce se uskuteční za podobných podmínek jako jixx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxní výnosů nebo na prodeji držených kapitálových nástrojů.
Článek 9
Použitelné formy a povaha nepřímého financování kapitálových nástrojů xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkupu kapitálových nástrojů instituce zahrnují:
a) financování nákupu kapitálových nástrojů instituce investorem (při vydání nebo posléze) ze strxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxstituce;
2) konsolidované rozvahy nebo rozšířeného souhrnného výpočtu, je-li rovnocenný konsolidované účetní závěrce, jak je uvedeno v čl. 49 odstx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xteré nejsou organizovány jako skupina, do níž instituce náleží;
3) oblasti působnosti doplňkového dozoru nad institucí v souladu se směrnicí Evropsxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxu;
b) financování nákupu kapitálových nástrojů instituce investorem (při vydání nebo posléze) ze strany externích subjektů, které jsou chráněxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxy, nad nimiž instituce vykonává přímou nebo nepřímou kontrolu, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je-li rovnocenný konsolidované účetní závěrce, jak je uvedeno v čl. 49 odst. 3 písm. a) bodu iv) nařízení (EU) č. 575/2013, jež sestavuje institucionálxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxi působnosti doplňkového dozoru nad institucí v souladu se směrnicí 2002/87/ES;
c) financování poskytnuté dlužníkovi, který financování předá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx odstavce 1 za nepřímé financování, musí být případně splněny rovněž tyto podmínky:
a) investor není zahrnut do:
1) účetní nebo obezřetnostní konsolxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xx. 49 odst. 3 písm. a) bodu iv) nařízení (EU) č. 575/2013, jež sestavuje institucionální systém ochrany nebo síť institucí přidružených k ústřednímu subxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxpočtu, je-li příslušný kapitálový nástroj předmětem konsolidace nebo rozšířeného souhrnného výpočtu v souladu s čl. 49 odst. 3 písm. a) bodem iv) naříxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxu ochrany. Jestliže příslušné orgány neudělily povolení podle čl. 49 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, považuje se tato podmínka za splněnou, pokud suxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nákup kapitálových nástrojů instituce podle čl. 36 odst. 1 písm. f) až i), čl. 56 písm. a) až d) případně čl. 66 písm. a) až d) nařízení (EU) č. 575/2013;
3) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxetnostní konsolidace instituce;
2) konsolidované rozvahy nebo rozšířeného souhrnného výpočtu, je-li rovnocenný konsolidované účetní závěrce, jxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k ústřednímu subjektu, které nejsou organizovány jako skupina, do níž instituce náleží;
3) oblasti působnosti doplňkového dozoru nad institucí v soxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xterá byla použita.
4. Aby se zamezilo kvalifikaci jako přímého nebo nepřímého financování podle článku 8 v případě, jsou-li půjčka nebo jiná forma finxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxranu, jak je uvedeno v odstavci 3, instituce trvale zajišťuje, aby neposkytla půjčku nebo jinou formu financování či záruky za účelem přímého či nepřímxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxto kontrolu na základě nejlepšího úsilí.
5. Co se týká vzájemných institucí, družstev a podobných institucí, má-li zákazník podle vnitrostátního pxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxou-li splněny všechny tyto podmínky:
a) příslušný orgán považuje výši úpisu za nepodstatnou;
b) účelem půjčky není nákup kapitálových nástrojů instxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxituce, družstva nebo podobné instituce.
Pododdíl 4
Omezení splacení kapitálových nástrojů
Článek 10
Omezení splacení kapitálových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx a čl. 78 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013
1. Instituce může vydávat nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 s možností splacení pouze tehdy, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe, jak je uvedeno v čl. 29 odst. 2 písm. b) a čl. 78 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, zahrnuje jak právo odložit splacení, tak právo omezit objem, který má bxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxajících se splacení, která jsou obsažena v ustanoveních, kterými se nástroje řídí, stanoví instituce kdykoli na základě obezřetnostního stavu instixxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxlu tier 1, kapitálu tier 1 a celkového kapitálu v porovnání s celkovým objemem rizikové expozice vypočteným podle požadavků stanovených v čl. 92 odst. 1 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxných kapitálových rezerv vymezeného v čl. 128 bodě 6 uvedené směrnice.
Článek xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 a čl. 78 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013
1. Omezení splacení zahrnutá do smluvních nebo právních ustanovení, ktxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxení (EU) č. 575/2013.
2. Příslušné orgány posoudí základ pro omezení splacení zahrnutý ve smluvních a právních ustanoveních, kterými se nástroj řídíx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxhledem k neexistenci smluvních ustanovení nástroje řídí pouze vnitrostátním právem, umožňují právní předpisy instituci omezit splacení, jak je uvexxxx x xxx xx xxxxx x xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xnstituce je písemně oznámí příslušnému orgánu, včetně důvodů pro odmítnutí splacení částečně nebo v plném rozsahu či jeho odložení, a to na základě krixxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v jednom souboru dokumentů.
ODDÍL 2
Obezřetnostní filtry
Článek 12
Pojem "zisk z prodeje" pro účely čl. 32 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) čx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrý je zaznamenán jako zvýšení jakékoli složky kapitálu a který souvisí s budoucím maržovým příjmem vyplývajícím z prodeje sekuritizovaných aktiv, jsxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxré jsou stanoveny podle příslušného účetního rámce:
a) čistá hodnota přijatých aktiv včetně případných nových získaných aktiv minus jiná postoupená xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxucím maržovým příjmem, v tomto kontextu odkazuje na očekávané budoucí "nadměrné rozpětí", jak je definováno v článku 242 nařízení (EU) č. 575/2013.
xxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xEU) č. 575/2013
1. Za účelem výpočtu kmenového xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxvku a odečte případné výsledné ztráty od položek kmenového kapitálu tier 1.
2. Pro účely sestavení výsledovky instituce podle odstavce 1 se příjmy a výxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a jsou přiřazeny mezitímnímu období, v němž vznikly, takže každé mezitímní období nese přiměřenou výši očekávaných ročních příjmů a výdajů. Podstatnx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xiž odečteny od položek kmenového kapitálu tier 1 v důsledku mezitímní účetní závěrky nebo účetní závěrky na konci roku, není odpočet zapotřebí. Pro účexx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx na instituci vztahuje podle nařízení (ES) č. 1606/2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů a směrnice Rady 86/635/EHS(9) o ročních účexxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxrnuté do kumulovaného ostatního úplného výsledku hospodaření.
Článek 14
Odpočty odložených daňových pohledávek závislých na budoucím ziskx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xísm. c) nařízení (EU) č. 575/2013 se provádějí podle odstavců 2 a 3.
2. Vyrovnání mezi odloženými daňovými pohledávkami a odloženými daňovými závazkx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxisů téže jurisdikce jako odložené daňové pohledávky. Při výpočtu odložených daňových pohledávek a závazků na konsolidované úrovni zahrnuje subjekt xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxové jednotky nebo konsolidovaného daňového přiznání.
3. Výše souvisejících odložených daňových závazků, které jsou způsobilé pro započtení oproxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx závazků uznaných podle použitelného účetního rámce;
b) hodnota souvisejících odložených daňových závazků z nehmotných aktiv a z aktiv penzijního fxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x75/2013 a čl. 41odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013
1. Příslušný orgán udělí předchozí svolení uvedené v čl. 41 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 5xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxm, není-li například použití aktiv nijak omezeno a s ohledem na tato aktiva neexistují žádné pohledávky třetích stran.
2. Neomezený přístup k aktivům xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxhlas od správce penzijních fondů nebo příjemců penzijních dávek.
Článek 16
Odpočty předvídatelných daňových plateb pro účely čl. 36 odst. 1 píxxx xx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxných a odložených daňových závazků souvisejících s transakcemi a jinými událostmi vykázanými v rozvaze nebo výsledovce, může instituce mít za to, že pxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxh účetních standardů, nebo v rámci jiných úprav.
2. Pokud instituce vypočítává svůj kmenový kapitál tier 1 na základě finančních výkazů sestavených pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxtavci 1 splněna, sníží instituce položky kmenového kapitálu tier 1 o odhadovanou výši splatných a odložených daňových plateb, které nebyly dosud vykáxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxených daňových plateb se stanoví pomocí přístupu, který je rovnocenný přístupu podle nařízení (ES) č. 1606/2002. Odhadovanou výši odložených daňovýxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2
Článek 17
Ostatní odpočty u kapitálových nástrojů finančních institucí prx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx č. 575/2013 se odečítají podle těchto výpočtů:
a) všechny nástroje považované za kapitál podle práva obchodních společností použitelného na finančxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxuty do regulatorního kapitálu nejvyšší kvality bez jakýchkoli omezení, se odečítají od kmenového kapitálu tier 1;
b) všechny nástroje, které se povaxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xe platební schopnosti, nástroje, které jsou věčné, absorbují první a proporcionálně největší podíl vzniklých ztrát, v případě platební neschopnostx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxstroje absorbující ztráty v běžných situacích, včetně rozhodnutí o zrušení výplaty kuponů, se odečítají od vedlejšího kapitálu tier 1. Pokud objem těxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxízené nástroje se odečítají od kapitálu tier 2. Pokud objem těchto podřízených nástrojů překročí výši kapitálu tier 2, odečte se převyšující částka od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xx xxxxxxxx xiné nástroje zahrnované do kapitálu finanční instituce podle příslušného použitelného obezřetnostního rámce nebo jakékoli jiné nástroje, u nichž ixxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxch v odstavci 3 použijí instituce odpočty stanovené v nařízení (EU) č. 575/2013 na investice do kapitálových nástrojů podle přístupu uplatnění odpovxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxku kapitálu, za kterou by se kapitál považoval v případě, že by jej vydala samotná instituce.
3. Odpočty uvedené v odstavci 1 se nepoužijí v těchto přípxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxavkům uplatňovaným na instituce podle nařízení (EU) č. 575/2013. Tento přístup se použije na finanční instituce ze třetích zemí pouze v případě, bylo-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xežim dotyčné třetí země je přinejmenším rovnocenný režimu uplatňovanému v Unii;
b) je-li finanční instituce institucí elektronických peněz ve smysxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxanční instituce platební institucí ve smyslu článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES(11) a nevyužívá-li výjimku podle článku 26 uxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x011/61/EU(12) nebo správcovskou společností ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES(13).
Článek 1x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxojů pojišťoven a zajišťoven ze třetích zemí, které podléhají režimu platební schopnosti, jenž byl ohodnocen jako režim, který není rovnocenný režimu xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xástroje, které se považují za kapitál podle práva obchodních společností použitelného na pojišťovny a zajišťovny ze třetích zemí, které je vydaly, a kxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxtálu tier 1;
b) veškeré podřízené nástroje absorbující ztráty v běžných situacích, včetně rozhodnutí o zrušení výplaty kuponů, se odečítají od vedlexxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxpitálu tier 1;
c) jakékoli jiné podřízené nástroje se odečítají od kapitálu tier 2. Pokud objem těchto podřízených nástrojů překročí výši kapitálu tixx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxvající částka od kmenového kapitálu tier 1;
d) v případě pojišťoven a zajišťoven ze třetích zemí, které podléhají obezřetnostním požadavkům týkajícxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xežimu platební schopnosti nebo jakékoli jiné nástroje, u nichž instituce nemůže prokázat, že platí podmínky stanovené v písmenech a), b) nebo c), odečxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxo režim, který je rovnocenný režimu stanovenému v hlavě I kapitole VI směrnice 2009/138/ES, podle postupu stanoveného v článku 227 uvedené směrnice, zxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xebo zajišťoven povolených podle článku 14 směrnice 2009/138/ES.
3. V případech stanovených v odstavci 2 tohoto článku použijí instituce odpočty podxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxek 19
Kapitálové nástroje podniků vyňatých z působnosti směrnice 2009/138/ES pro účely čl. 36 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013
Investice do kapixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx, které se považují za kapitál podle práva obchodních společností použitelného na podnik, který je vydal, a které jsou zahrnuty do regulatorního kapitxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xituacích, včetně rozhodnutí o zrušení výplaty kuponů se odečítají od vedlejšího kapitálu tier 1. Pokud objem těchto podřízených nástrojů překročí výxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxu tier 2. Pokud objem těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxka výši vedlejšího kapitálu tier 1, odečte se zbývající částka od kmenového kapitálu tier 1;
d) jakékoli jiné nástroje zahrnované do kapitálu podniku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxené v písmenech a), b) nebo c), se odečítají od kmenového kapitálu tier 1.
KAPITOLA III
VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1
ODDÍL 1
Forma a povaha možnxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxx xx xxxxzení (EU) č. 575/2013
1. Pobídkami ke splacení nástrojů se rozumí veškeré vlastnosti, které ke dni vydání vedou k očekávání, že kapitálový nástroj budx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opce uplatněna;
b) kupní opce spojená s požadavkem na konverzi nástroje nebo možností investora konvertovat nástroj na nástroj zahrnovaný do kmenovxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyšší než první platba po odečtení swapové sazby;
d) kupní opce spojená se zvýšením hodnoty při splacení v budoucnu;
e) možnost opětovného uvedení na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xo odečtení swapové sazby, pokud není nástroj opětovně uveden na trh;
f) uvedení nástroje na trh způsobem, který investorům naznačuje, že nástroj bude xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxnoty pro účely čl. 52 odst. 1 písm. n) a odst. 2 písm. c) bodu ii) nařízení (EU) č. 575/2013
1. Snížení účetní hodnoty jistiny se použije poměrně na všechny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxň.
2. Aby se snížení účetní hodnoty pokládalo za dočasné, musí být splněny všechny tyto podmínky:
a) případné rozdělení výnosů splatné po snížení účexxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxící konečný zisk;
c) případné zvýšení účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x písmen d) až f) a instituce nemá povinnost provést nebo urychlit účetní zvýšení hodnoty za určitých okolností;
d) zvýšení účetní hodnoty se provádí poxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxe přiřazena součtu zvýšené účetní hodnoty nástroje společně s výplatou kuponů ze snížené hodnoty jistiny, se rovná zisku instituce vynásobenému hodnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kapitálu tier 1 instituce před snížením účetní hodnoty, na něž se vztahovalo snížení hodnoty;
2) celkový kapitál tier 1 instituce;
f) se součtem zxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxučet podléhá společně s jiným rozdělením výnosů z nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 omezením týkajícím se nejvyšší rozdělitelné čásxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxt provádí k okamžiku zvýšení účetní hodnoty.
Článek 22
Postupy a načasování, pokud jde o určení, že došlo k rozhodné události, pro účely čl. 52 odxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xnížení hodnoty nástroje na úrovni uplatňování požadavků stanovených v části první hlavě II nařízení (EU) č. 575/2013, vedoucí orgán nebo jiný příslušxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xebo jeho konverze.
2. Objem nástrojů, které mají být odepsány nebo konvertovány, se určí co nejdříve, nejdéle však do jednoho měsíce od okamžiku, kdy jx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 2 v případech, kdy usuzuje, že existuje dostatečná jistota, pokud jde o objem nástrojů, které mají být konvertovány nebo odepsány, nebo v příxxxxxxx xxx xx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kapitálu tier 1, zapotřebí nezávislý přezkum objemu nástrojů, které mají být odepsány nebo konvertovány, nebo pokud příslušný orgán požaduje nezávixxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby byl tento přezkum proveden neprodleně. Takový nezávislý přezkum je dokončen co nejdříve a nesmí instituci bránit v tom, aby provedla snížení hodnxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x2 odst. 1 písm. o) nařízení (EU) č. 575/2013
K vlastnostem, které by mohly bránit rekapitalizaci instituce, patří ustanovení, která vyžadují, aby se ixxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxlní účel k nepřímé emisi kapitálových nástrojů
Článek 24
Použití jednotek pro speciální účel k nepřímé emisi kapitálových nástrojů pro účely čl. xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxy 2 nařízení (EU) č. 575/2013 vydává kapitálový nástroj, který je upsán jednotkou pro speciální účel, nesmí být tento kapitálový nástroj na úrovni insxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxu vydaného třetím stranám jednotkou pro speciální účel. Takový požadavek se vztahuje na konsolidovanou, subkonsolidovanou a individuální úroveň upxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxroj vydala přímo instituce nebo subjekt zahrnutý do konsolidace podle části první hlavy II kapitoly 2 nařízení (EU) č. 575/2013.
KAPITOLA IV
Oxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxnosti odhadů použitých jako alternativa při výpočtu podkladové expozice pro účely čl. 76 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013
1. Odhad je dostatečně konxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxru, který je součástí indexu, nemůže překročit maximální procentní podíl indexu, použije instituce tento procentní podíl jako odhad hodnoty kapitálxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx x xxx xx xxxx. 2 nebo od kmenového kapitálu tier 1 v případech, kdy instituce nemůže určit přesnou povahu kapitálové investice;
b) pokud není instituce schopna staxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xprávnění nebo jiné příslušné informace), odečte instituce xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xřípadně kapitálu tier 2 v souladu s čl. 17 odst. 2 nebo od kmenového kapitálu tier 1 v případech, kdy instituce nemůže určit přesnou povahu kapitálové invxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxexu investovaná do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru obsažxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xapitálový nástroj vydaný subjektem finančního sektoru.
Článek 26
Význam spojení "provozně nepřiměřeně náročné" v čl. 76 odst. 3 nařízení (xxx xx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx usoudí, že přístupy se zohledněním uplatňované průběžně na kapitálové investice do subjektů finančního sektoru nejsou opodstatněné. Při posuzovánx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxba držení vyžaduje doložení silné likvidity indexu ze strany instituce.
2. Pro účely odstavce 1 se má za to, že pozice má nízkou míru významnosti, jsouxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxípadným uplatněním přístupu se zohledněním nepřesahuje 2% položek kmenového kapitálu tier 1, jak je vypočteno v čl. 46 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se zohledněním nepřesahuje 5% položek kmenového kapitálu tier 1, jak je vypočteno v čl. 46 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013;
c) součet celkové xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxhkoli jiných kapitálových investic, které mají být odečteny podle čl. 36 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) č. 575/2013, nepřesahuje 10% položek kmenového xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
Článek 27
Význam spojení "udržitelné z hlediska ekonomických možností instituce" pro účely čl. 78 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013
Spojexxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxce podle hodnocení příslušného orgánu i nadále přiměřená nebo k tomuto datu ani v dohledné budoucnosti nedojde k žádným negativním změnám ziskovosti. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xnstituce o svolení k provedení splacení, snížení nebo zpětného odkoupení nástrojů pro účely článku 77 nařízení (EU) č. 575/2013
1. Splacení, snížení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnu.
2. Pokud se předpokládá, že ke splacení, snížení nebo zpětnému odkoupení nástrojů dojde s dostatečnou jistotou, a jakmile bylo získáno předchozí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxh položek kapitálu před uskutečněním tohoto splacení, snížení nebo zpětného odkoupení. Má se za to, že dostatečná jistota existuje zejména tehdy, pokxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x x x xx xxxxxxx xx konsolidované, subkonsolidované případně individuální úrovni uplatňování obezřetnostních požadavků.
Článek 29
Podání žádosti institucx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxení splacení pro účely čl. 78 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013
1. Instituce podá příslušnému orgánu žádost před snížením nebo zpětným odkoupením nástxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxlu tier 1 nebo kapitálu tier 2.
2. Žádost může zahrnovat plán na provedení kroků uvedených v článku 77 nařízení (EU) č. 575/2013 u několika kapitálovýcx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxných do vedlejšího kapitálu tier 1 nebo nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 pro účely tvorby trhu mohou příslušné orgány předem udělit svolení v soxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxm stanovený objem.
a) V případě nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 tento objem nepřesáhne nižší z těchto hodnot:
1) 3% hodnoty přísluxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx13, zvláštních kapitálových požadavků uvedených v čl. 104 odst. 1 písm. a) směrnice 2013/36/EU x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxpitálu tier 1 nebo nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 tento předem stanovený objem nepřesáhne nižší z těchto hodnot:
1) 10% hodnoty příslušné emxxxx
xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxer 2.
4. Příslušné orgány mohou předem udělit svolení k provedení kroků uvedených v článku 77 nařízení (EU) č. 575/2013 rovněž v případě, jsou-lx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xapitálových nástrojů za tímto účelem a odečtou tyto nástroje od kapitálu podle přístupu uplatnění odpovídajících odpočtů za období, kdy jsou v držení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxu v důsledku mezitímní účetní závěrky nebo účetní závěrky na konci roku.
5. Příslušný orgán může předem udělit svolení v souladu s kritérii stanovenýmx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxnota kapitálových nástrojů, které mají být vypovězeny, splaceny nebo zpětně odkoupeny, nepodstatná ve vztahu k nesplacenému objemu odpovídající emxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxlní úrovni uplatňování obezřetnostních požadavků.
Článek 30
Obsah žádosti, kterou má instituce podat pro účely článku 77 nařízení (EU) č. 575xxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxst. 1;
b) informace o kapitálových požadavcích a kapitálových rezervách pro nejméně tříleté období, včetně výše a složení kapitálu před provedením dxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx) č. 575/2013 na ziskovost instituce;
d) hodnocení rizik, kterým instituce je nebo může být vystavena, a toho, zda výše kapitálu zajišťuje náležité pxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx jiné informace, které příslušný orgán považuje za nezbytné pro posouzení toho, zda je vhodné udělit svolení podle článku 78 nařízení (EU) č. 575/2013.
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx
3. Odstavce 1 a 2 se použijí na konsolidované, subkonsolidované případně individuální úrovni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 77 nařízení (EU) č. 575/2013
1. Instituce předá úplnou žádost a informace uvedené v článcích 29 a 30 příslušnému orgánu nejméně tři měsíce přede dnem, k xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxí v každém jednotlivém případě a ve výjimečných případech povolit, aby žádost uvedenou v odstavci 1 předložily v kratší než tříměsíční lhůtě.
3. Příslxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xěhem tohoto období, pokud jsou tyto informace k dispozici a pokud je pokládají za podstatné. Příslušné orgány přikročí k vyřizování žádosti až poté, co xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxného odkoupení podané vzájemnými institucemi, družstvy, spořitelnami nebo podobnými institucemi pro účely článku 77 nařízení (EU) č. 575/2013
1. Cx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xvedená v čl. 29 odst. 1, 2 a 6 a informace uvedené v čl. 30 odst. 1 musí být příslušnému orgánu předloženy ve stejné lhůtě, jako je lhůta, kterou příslušný orxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxní (EU) č. 575/2013 s ohledem na určitý předem stanovený objem nástrojů, které mají být splaceny, snížený o hodnotu úpisu nových nástrojů zahrnovanýcx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx přesvědčí o tom, že tento krok neohrozí stávající ani budoucí platební schopnost instituce.
ODDÍL 3
Dočasná výjimka z odpočtů od kapitálu
Čxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxý rámec stanovený v plánu finanční pomoci. Taková výjimka nesmí být udělena na dobu delší než pět let.
2. Výjimka se použije pouze ve vztahu k novým kapitxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxu může příslušný orgán pokládat dočasné kapitálové investice podle čl. 79 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 za finanční pomoc určenou k reorganizaci a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xx x xxx xxxesněn vzájemný vztah mezi dočasnými kapitálovými investicemi a finanční pomocí.
KAPITOLA V
MENŠINOVÉ PODÍLY A NÁSTROJE ZAHRNOVANÉ DO VEDLExxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a význam pojmů "zanedbatelný" a "nevýznamný" s ohledem na kvalifikovaný vedlejší kapitál tier 1 a kapitál tier 2 vydaný jednotkami pro speciální účel pxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xyto podmínky:
a) aktiva jednotky pro speciální účel, která netvoří investice do kapitálu dceřiného podniku, jsou omezena na peněžní aktiva určená na vxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v písmenu a), není vyšší než 0,5% průměrných celkových aktiv jednotky pro speciální účel v posledních třech letech.
2. Pro účely odst. 1 písm. b) můžx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xokrytí výhradně provozních nákladů jednotky pro speciální účel;
b) odpovídající nominální hodnota nepřekročí 500 000 EUR.
KAPITOLA VI
UPxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxízení (EU) č. 575/2013
1. Úpravy položek kmenového kapitálu tier 1, položek vedlejšího kapitálu tier 1 a položek kapitálu tier 2 podle článku 481 nařízxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxty a filtry vyplývají z položek kapitálu podle čl. 57 písm. a), b) a c) směrnice 2006/48/ES, provede se úprava položek kmenového kapitálu tier 1.
3. V ostxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxry použity na celkový objem položek uvedených v čl. 57 písm. a) až ca) směrnice 2006/48/ES s přihlédnutím k článku 154 uvedené směrnice, se provede úpraxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xx x xxípadech, na něž se nevztahuje odstavec 1 a 2 a kdy byly podle opatření k provedení směrnice 2006/48/ES a směrnice 2006/49/ES tyto odpočty a filtry použxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kapitálu tier 2.
6. Je-li hodnota položek kapitálu tier 2 nižší než související úprava, provede se zbytková úprava u položek vedlejšího kapitálu tier xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xapitálu tier 1.
Článek 36
Položky vyloučené ze zachování právních účinků kapitálových nástrojů, které nepředstavují státní podporu, v rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
x. Je-li v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2021 kapitálovým nástrojům přiznáno zacházení uvedené v čl. 487 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 575/2013, lze x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxU) č. 575/2013.
2. S kapitálovými nástroji uvedenými v odstavci 1 lze opět zacházet jako s položkami uvedenými v čl. 484 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/201xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxné v čl. 486 odst. 2 uvedeného nařízení.
3. S kapitálovými nástroji uvedenými v odstavci 1 lze opět zacházet jako s položkami uvedenými v čl. 484 odst. 4, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí podíly stanovené v čl. 486 odst. 3 zmíněného nařízení.
Článek 37
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníkx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx
předseda
José Manuel BARROSO
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx 30.6.2006, s. 1).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 201).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxntnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, sx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx 11.9.2002, s. 1).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxčními podniky ve finančním konglomerátu (Úř. věst. L 35, 11.2.2003, s. 1).
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xnstitucí (Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx a o obezřetnostním dohledu nad touto činností (Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.