62012CJ0084

Rahmanian Koushkaki v. Bundesrepublik Deutschland

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxst. 1, čl. 32 odst. 1 a čl. 35 odst. 6 - Postupy a podmínky pro udělování jednotných víz - Povinnost udělit vízum - Posouzení rizika nedovoleného přistěhovxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxh orgánů“
Ve věci C-84/12,
jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Verwaltungsgerxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxand
,
SOUDNÍ DVŮR (velký senát),
ve složení V. Skouris, předseda, K. Lenaerts, místopředseda, A. Tizzano, L. Bay Larsen (zpravodaj), T. von Danwitz, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx Vajda, soudci,
generální advokát: P. Mengozzi,
vedoucí soudní kanceláře: M. Aleksejev, rada,
s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání koxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x J. Möllerem, jako zmocněnci,
- za belgickou vládu T. Maternem a C. Pochet, jako zmocněnci,
- za českou vládu M. Smolkem a J. Vláčilem, jako zmocněnci,
x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxněnkyní,
- za nizozemskou vládu M. Bulterman a C. Wissels, jako zmocněnkyněmi,
- za polskou vládu K. Pawłowskou a M. Arciszewskim, jako zmocněnci,
- xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xenerálního advokáta na jednání konaném dne 11. dubna 2013,
vydává tento
Rozsudek
1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 21 odsxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxst. L 243, s. 1).
2 Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi íránským státním příslušníkem R. Koushkakim a Bundesrepublik Deutschland ohledně rozhodxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 105, s. 1), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xtátní příslušníky třetích zemí“, jehož odstavec 1 stanoví:
„Pro pobyty, jejichž délka nepřekročí za období šesti měsíců dobu delší než tři měsíce, plxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
b) mají platné vízum, pokud je požadováno na základě nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejixxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxti osvobozeni [Úř. věst. L 81, s. 1] [...],
c) zdůvodní účel a podmínky předpokládaného pobytu a mají zajištěny dostatečné prostředky pro obživu jak na xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxo prostředky legálním způsobem opatřit,
d) nejsou osobami vedenými v SIS [Schengenském informačním systému], jimž má být odepřen vstup,
e) nejsou pxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobami, jimž má být podle vnitrostátních databází členských států odepřen vstup ze stejných důvodů.“
Nařízení o VIS
4 Nařízení Evropského parlaxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxřízení o VIS) (Úř. věst. L 218, s. 60), ve znění vízového kodexu (dále jen „nařízení o VIS“), v čl. 12 odst. 2 stanoví, že pokud bylo rozhodnuto o neudělení vxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxíloze VI vízového kodexu.
Vízový kodex
5 Body 3, 18 a 28 odůvodnění vízového kodexu zní:
„(3) Pokud jde o vízovou politiku, vytvoření ,společného sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxvna 1985 [-] a Společné konzulární instrukce [-]) je [-] jedním z hlavních prvků ,dalšího rozvoje společné vízové politiky jakožto součásti mnohovrstxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrostátních právních předpisů a způsobů zpracování na místních konzulárních úřadech‘.
[...]
(18) Pro harmonizované uplatňování společné vízové pxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx diplomatické xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxění harmonizovaného uplatňování zákonných ustanovení s cílem zamezit spekulativnímu podávání žádostí o víza (,visa shopping‘) a odlišnému [nerovnxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx
xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxenským státem či předpokládaného pobytu na jeho území, který nepřesáhne tři měsíce během šestiměsíčního období, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxy stanovenou v článku [5 SEU]. [...]“
6 Článek 1 odst. 1 vízového kodexu stanoví:
„Toto nařízení stanoví postupy a podmínky udělování víz pro průjezd pxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxt. 1 až 4 uvedeného kodexu vyjmenovává orgány oprávněné k rozhodování o žádostech o udělení víza a k účasti na posuzování těchto žádostí a na vydávání rozxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xodle uvedeného odst. 1 písm. d) - informace, které umožňují posoudit záměr žadatele opustit území členských států před skončením platnosti víza, o něž xxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x x x xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xednotné vízum se zjistí, zda žadatel splňuje podmínky pro vstup stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a), c), d) a e) Schengenského hraničního kodexu, a zejména xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xlenských států před uplynutím platnosti víza, o něž žádá.
[...]
7. Posouzení žádosti se zakládá zejména na pravosti a spolehlivosti předložených doxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx žadatele k pohovoru a požadovat dodatečné doklady.“
10 Článek 23 odst. 4 vízového kodexu zní:
„Pokud nebyla žádost vzata zpět, rozhodne se o
a) udělexx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx
x...]“
11 Článek 32 uvedeného kodexu, nadepsaný „Zamítnutí žádosti o udělení víza“, v odstavcích 1, 2 a 5 upřesňuje:
„1. Aniž je dotčen čl. 25 odst. 1, žáxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxdmínky předpokládaného pobytu,
iii) neprokáže dostatečné finanční prostředky jak na obživu po dobu předpokládaného pobytu, tak na návrat do země půxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxím způsobem,
iv) během stávajícího šestiměsíčního období již tři měsíce pobýval na území xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xx xxx xx x xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
vi) je považován za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví ve smyslu čl. 2 bodu 19 Schengenského hraničního kodexu nebo pro mezxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xstupu ze stejných důvodů, nebo
vii) neprokáže, že má uzavřeno dostatečné a platné cestovní zdravotní pojištění, pokud se na něj tato povinnost vztahuxxx
xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxhu, o spolehlivost prohlášení učiněných žadatelem nebo pokud jde o jeho úmysl opustit území členských států před skončením platnosti víza, o které žádxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxx
5. Informace o zamítnutých žádostech o udělení víza se zaznamenávají do vízového informačního systému v souladu s článkem 12 nařízení o VIS.“
12 Ustaxxxxxx xxx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxí za neplatné, pokud je zřejmé, že v době udělování víza nebyly splněny podmínky udělení víza, zejména pokud existují závažné důvody se domnívat, že vízxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xa neplatné příslušný orgán jiného členského státu [...]
2. Vízum se zruší, pokud je zřejmé, že podmínky udělení víza již nejsou nadále plněny. Vízum v zxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxutí o prohlášení víza za neplatné či o jeho zrušení a důvody, na nichž se zakládá, se oznámí žadateli prostřednictvím standardního formuláře uvedeného x xxxxxxx xxx
xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxích, pokud jsou splněny tyto podmínky:
[...]
b) žadatel neměl možnost požádat o vízum předem a případně předloží podpůrné doklady, kterými prokáže nxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x
xxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxsou-li splněny podmínky uvedené v odst. 1 písm. b) tohoto článku.
7. Použijí se ustanovení o odůvodňování a oznamování rozhodnutí o zamítnutí a ustanoxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xteré musí žadatelé o vízum předložit na základě článku 14 tohoto kodexu.
16 Přílohu VI téhož kodexu tvoří jednotný formulář pro oznamování a odůvodňovxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxíslušné orgány použít při odůvodňování rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxosti a integraci cizinců na spolkovém území [Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Auxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1. vízum pro průjezd přes území členských států schengenského prostoru nebo pro předpokládané pobyty na tomto území, které nepřesáhnou tři měsíce běxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xoushkaki podal dne 7. listopadu 2010 na velvyslanectví Německa v Teheránu (Írán) žádost o udělení jednotného víza.
19 Tato žádost byla zamítnuta s odůxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xx xxhmanian Koushkaki podal proti tomuto prvnímu zamítavému rozhodnutí námitky, načež velvyslanectví Německa v Teheránu dne 5. ledna 2011 toto rozhodnuxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xádosti vyplývají značné pochybnosti o úmyslu žadatele vrátit se do země původu před uplynutím platnosti víza, o něž žádá. V tomto druhém zamítavém rozhxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxaki k předkládajícímu soudu žalobu, kterou se domáhal, aby bylo Bundesrepublik Deutschland uloženo o jeho žádosti znovu rozhodnout a udělit mu jednotxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxaničního kodexu, na něž odkazuje čl. 21 odst. 1 vízového kodexu.
23 Podle Verwaltungsgericht Berlin je jedinou spornou otázkou to, zda R. Koushkaki přxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxovalectví. Předkládající soud si v tomto ohledu klade otázku, zda je podmínka pro udělení víza, jež spočívá v neexistenci hrozby pro veřejný pořádek, sxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxvaly důvodné pochybnosti o úmyslu tohoto žadatele opustit toto území včas.
24 Předkládající soud si dále klade otázku, jaké právní důsledky je třeba pxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 32 odst. 1 tohoto kodexu.
25 Za těchto podmínek se Verwaltungsgericht Berlin rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné xxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxt. 1 vízového kodexu konstatovat, že žalobce zamýšlí opustit území členských států před uplynutím platnosti víza, o které žádá, nebo postačuje, aby po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxnských států před uplynutím platnosti víza, o které žádá?
2) Zakládá vízový kodex právní nárok na udělení schengenského víza vyplývající z úzce stanoxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxutí žádosti o udělení víza podle čl. 32 odst. 1 vízového kodexu?
3) Brání vízový kodex vnitrostátní právní úpravě, podle níž může být cizinci uděleno v sxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxo území, které nepřesáhnou tři měsíce během jakéhokoli šestiměsíčního období ode dne prvního vstupu?“
K předběžným otázkám
Ke druhé otázce
26 Poxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxlení jednotného víza žadateli, který splňuje podmínky vstupu uvedené v čl. 21 odst. 1 vízového kodexu a vůči kterému nelze namítat žádný z důvodů pro zamxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxti o udělení jednotného víza prostor pro uvážení.
27 Na úvod je třeba zdůraznit, že účelem článku 21 vízového kodexu, jak naznačuje jeho nadpis, je stanxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxx x xxxdeného článku 21 se tak uvádí, jaké skutečnosti musí být zjištěny nebo zvlášť posouzeny před jakýmkoli rozhodnutím o žádosti o udělení jednotného vízax xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx příslušné orgány dotyčného členského státu dodržet, aby se zajistilo zdárné ověření podmínek vstupu a posouzení rizik podle toho, jakou situaci mají xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxje jednotlivé fáze posuzování žádosti o udělení jednotného víza, a nikoli v její kapitole IV, která - jak tomu nasvědčuje čl. 23 odst. 4 vízového kodexu - xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxtností.
31 Na druhou stranu je nutno konstatovat, že čl. 32 odst. 1 vízového kodexu obsahuje výčet důvodů, na jejichž základě musí být žádost o udělení jxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xisté skutečnosti, čl. 32 odst. 1 tohoto kodexu stanoví, jaké důsledky musí být z tohoto ověření a posouzení vyvozeny s ohledem na důvody pro zamítnutí žáxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xlenského státu zamítnout žádost o udělení jednotného víza žadateli, vůči kterému nelze namítat žádný z důvodů pro zamítnutí žádosti o udělení víza vyjxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxx xontext a cíle sledované právní úpravou, jejíž je součástí (rozsudky ze dne 12. února 2009, Klarenberg, C-466/07, Sb. rozh. s. I-803, bod 37, a ze dne 13. pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx
xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxu, je třeba konstatovat, že podle tohoto ustanovení se žádost o udělení víza zamítne v případě, že je splněna některá z podmínek vyjmenovaných v odst. 1 xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx znění uvedeného čl. 32 odst. 1 však nelze určit, zda je výčet v něm stanovených důvodů taxativní, nebo zda naopak mají příslušné orgány členských států mxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx x xízového kodexu, je třeba poukázat na skutečnost, že jeho čl. 23 odst. 4 písm. c) upřesňuje, že se o zamítnutí žádosti o udělení víza rozhodne „podle článkx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxm článkem.
38 Skutečnost, že článek 32 téhož kodexu obsahuje výčet přesných důvodů, na základě kterých se rozhodne o zamítnutí žádosti o udělení víza, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxe uvedeného v příloze VI vízového kodexu, přitom hovoří ve prospěch výkladu, že výčet důvodů pro zamítnutí žádosti o udělení víza vyjmenovaných v odstaxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jejichž prostřednictvím žadateli o vízum oznamují důvody rozhodnutí o zamítnutí jeho žádosti. Prvních devět rámečků odpovídá důvodům pro zamítnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxo kodexu ve spojení s odst. 1 písm. b) téhož článku, ve kterém se upřesňuje, že se žádost o udělení víza předložená bez zdůvodnění na vnějších hranicích zaxxxxxx
xx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxvého informačního systému (VIS) v souladu s článkem 12 nařízení o VIS.
41 Z článku 12 odst. 2 posledně uvedeného nařízení vyplývá, že při tomto zaznamenxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxtéž ustanovení je obsažen výčet důvodů pro neudělení víza, z nichž musí být vybrán důvod nebo důvody pro neudělení víza zaznamenávané do VIS. Tento výčex xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxož čl. 34 odst. 6 vízového kodexu stanoví, že se rozhodnutí o prohlášení víza za neplatné či o jeho zrušení rovněž oznámí žadateli prostřednictvím standxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxný orgán sdělit, která podmínka pro udělení víza není nebo již není splněna s odkazem na některý z důvodů pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34 vízového kodexu, že se důvody pro zamítnutí žádosti o udělení víza a důvody pro jeho prohlášení za neplatné nebo pro jeho zrušení shodují, mimoto znamxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxexu upraven, muselo by se též připustit, aby tento členský stát stanovil, že uvedené orgány jsou povinny na základě odpovídajícího důvodu prohlásit víxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx x xlánku 34 odst. 1 a 2 uvedeného kodexu však vyplývá, že vízum může být prohlášeno za neplatné nebo zrušeno příslušnými orgány jiného členského státu, než xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy při stanovování důvodů pro zamítnutí žádostí o taková víza.
46 Bez takové harmonizace by totiž byly příslušné orgány jednoho členského státu, jxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxy ve vízovém kodexu, povinny prohlásit jednotná víza udělená jiným členským státem za neplatná na základě důvodu, který příslušné orgány členského stxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxdy ukazuje, že příslušné orgány členských států nemohou zamítnout žádost o udělení jednotného víza na základě jiných důvodů, než které jsou upraveny v xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x z jeho čl. 1 odst. 1 totiž vyplývá, že cílem tohoto kodexu je zejména stanovení podmínek pro udělování jednotných víz, čehož nemůže být uspokojivě dosažxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx víz a pouze ukládá členským státům povinnost zamítnout žádost o udělení víza v určitých přesně stanovených situacích, avšak bez úpravy harmonizovanýxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxmínky udělení jednotných víz, jejich prohlášení za neplatné nebo zrušení (v tomto smyslu rozsudek ze dne 10. dubna 2012, Vo, C-83/12 PPU, bod 42).
52 Usxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxo uvážení rozhodnout, že zamítne žádost o udělení víza žadateli, který splňuje všechny podmínky pro udělení víza stanovené vízovým kodexem, a to doplnxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxodárce nedomníval, že by na základě takového důvodu bylo možné státním příslušníkům třetích zemí zakázat získání jednotného víza.
53 Zavedení takovx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxáty. Takovémuto výkladu čl. 32 odst. 1 tohoto kodexu tedy xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxnímu podávání žádostí o víza („visa shopping“).
54 Kdyby se kritéria pro udělování jednotného víza mohla lišit podle toho, v jakém členském státě je žáxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxě 18 odůvodnění.
55 Z těchto skutečností vyplývá, že příslušné orgány mohou žádost o udělení jednotného víza zamítnout pouze v případech, kdy lze vůči xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxsouzení individuální situace žadatele o vízum pro účely zjištění, zda jeho žádost nenaráží na některý z důvodů pro zamítnutí žádosti o udělení víza, přxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxické situaci v této zemi a na případné hrozbě, jakou by příchod tohoto žadatele představoval pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví nxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxného žadatele a musí mimo jiné spočívat na rozsáhlé znalosti země, v níž má bydliště, a na analýze různých dokladů, u nichž je třeba ověřit pravost a pravdxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xokladů, z nichž mohou příslušné orgány vycházet a jejichž demonstrativní výčet je uveden v příloze II tohoto kodexu, a celá škála prostředků, které majx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxělení víza.
59 Nakonec je třeba připomenout, že posuzování prováděné příslušnými orgány členského státu, jemuž byla podána žádost o udělení víza, muxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxčním kodexem.
60 Z výše uvedeného vyplývá, že příslušné orgány vyjmenované v čl. 4 odst. 1 až 4 vízového kodexu mají při posuzování žádostí o udělení vízx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xčely zjištění, zda důvody uvedené v těchto ustanoveních brání udělení víza, o které je žádáno.
61 Záměr unijního zákonodárce ponechat uvedeným orgánxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxost „posoudit, zda žadatel nepředstavuje riziko nedovoleného přistěhovalectví“, „posoudit zejména“ některé aspekty jeho situace a zjistit, zda exxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxjí-li, zda existuje důvodná pochybnost o úmyslu žadatele opustit území členských států před skončením platnosti víza, o které žádá, aby bylo možné určxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxx xxxxxných úvah vyplývá, že na druhou otázku je třeba odpovědět tak, že čl. 23 odst. 4, čl. xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxkého státu takovou žádost žadateli zamítnout pouze v případě, že lze vůči tomuto žadateli namítat některý z důvodů pro zamítnutí žádosti o udělení víza xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxení a o hodnocení rozhodných skutečností pro účely zjištění, zda lze vůči žadateli namítat některý z těchto důvodů pro zamítnutí žádosti.
K první otáxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx že povinnost příslušných orgánů členského státu udělit jednotné vízum je podmíněna tím, že jsou tyto orgány přesvědčeny o úmyslu žadatele opustit úzexx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx Z odpovědi na druhou otázku vyplývá, že příslušné orgány uvedené v čl. 4 odst. 1 až 4 vízového kodexu mohou žádost o udělení jednotného víza zamítnout pouxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxo důvodů pro zamítnutí žádosti musí být důvod založený na hrozbě, jakou může žadatel představovat pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost nebo veřejnx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xadatele opustit území členských států před skončením platnosti víza, o které žádá, podle téhož odst. 1 písm. b).
67 Pokud jde o posledně uvedený důvod pxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xochybnost, pokud jde o úmysl žadatele opustit území členských států před skončením platnosti víza, o které žádá.
68 Nijak se tedy nevyžaduje, aby přísxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxčením platnosti víza, o které žádá. Přísluší jim ale určit, zda o tomto úmyslu existuje důvodná pochybnost.
69 Za tím účelem musí příslušné orgány provxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxace v zemi bydliště žadatele a jednak jeho individuální situace, zejména rodinná, sociální a ekonomická, případné předchozí oprávněné či neoprávněnx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxo přistěhovalectví, jak je upřesněno v čl. 21 odst. 1 vízového kodexu, a pokud se toto riziko prokáže, musí potom příslušné orgány žádost o udělení víza zxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx
xx xxxx xx xxxxxité zdůraznit, že na základě čl. 14 odst. 1 písm. d) vízového kodexu musí žadatel při podání žádosti o udělení jednotného víza předložit informace, kterx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx
xx x xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxho úmysl opustit území členských států před skončením platnosti víza, o které žádá, jež může vzbuzovat mimo jiné celková situace v zemi jeho bydliště nexx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx. 32 odst. 1 vízového kodexu ve spojení s jeho čl. 21 odst. 1 musí být vykládán v tom smyslu, že povinnost příslušných orgánů členského státu udělit jednotxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxá, s ohledem na celkovou situaci v zemi bydliště žadatele a na jeho individuální situaci doloženou informacemi, které poskytl.
Ke třetí otázce
74 Poxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xtátu, jako je ustanovení ve věci v původním řízení, které stanoví, že jsou-li splněny podmínky pro udělení víza upravené tímto kodexem, jsou příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xa to, že podle ustálené judikatury Soudního dvora přísluší vnitrostátnímu soudu, aby v co největším možném rozsahu vykládal vnitrostátní právo v soulxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx x xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx05, Sb. rozh. s. I-181, bod 68).
76 Zásada konformního výkladu vnitrostátního práva - která je inherentní systému Smluv v tom, že umožňuje, aby vnitrosxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xoud vzal v úvahu celé vnitrostátní právo za účelem posouzení, nakolik může být uplatněno způsobem, který nevede k výsledku, jenž je v rozporu s unijním pxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxo plyne, že vzhledem k odpovědi na druhou otázku je na předkládajícím soudu, aby v rozsahu, v jakém je to možné, vyložil vnitrostátní ustanovení, o které xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xdělení jednotného víza žadateli zamítnout pouze v případě, že lze vůči tomuto žadateli namítat některý z důvodů pro zamítnutí žádosti o udělení víza uvxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx takovému ustanovení právní úpravy členského státu, jako je ustanovení ve věci v původním řízení, které stanoví, že jsou-li splněny podmínky pro udělexx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxm udělit, pakliže lze takové ustanovení vykládat v souladu s čl. 23 odst. 4, čl. 32 odst. 1 a čl. 35 odst. 6 uvedeného kodexu.
K nákladům řízení
79 Vzhledxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.
Z těchto důvodů Soudní dvůr (velký senát) rozhodl takto:
1)
Článek 23 odst. 4, čl. 32 odst. 1 a čl. xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxány v tom smyslu, že po posouzení žádosti o udělení jednotného víza mohou příslušné orgány členského státu takovou žádost žadateli zamítnout pouze v přxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xosuzování této žádosti široký prostor pro uvážení, pokud jde o podmínky použití těchto ustanovení a o hodnocení rozhodných skutečností pro účely zjišxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxhoto nařízení musí být vykládán v tom smyslu, že povinnost příslušných orgánů členského státu udělit jednotné vízum je podmíněna tím, že neexistuje důxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxliště žadatele a na jeho individuální situaci doloženou informacemi, které poskytl.
3)
Nařízení č. 810/2009 musí být vykládáno v tom smyslu, že nebráxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxlení víza upravené tímto nařízením, jsou příslušné orgány oprávněny udělit žadateli jednotné vízum, přičemž se ale neupřesňuje, že jsou povinny toto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.