32013R0575

o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (202)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (4)
... další položky
Články a jiné dokumenty (28)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxx xx xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xodniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropsxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxům,
s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(1),
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(2),
v souladu s řádxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxárodně konzistentní úsilí zaměřené na posílení transparentnosti, odpovědnosti a regulace prostřednictvím zlepšení kvantity a kvality kapitálu v bxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxže omezit rostoucí využívání páky v bankovnictví, a k vytvoření rámce pro větší likviditní rezervy. V reakci na pravomoc, kterou jí udělila skupina G-2xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tato opatření byla schválena vedoucími představiteli skupiny G-20 na pittsburském summitu konaném ve dnech 24.-25. září 2009 a podrobně stanovena v pxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxlejský výbor pro bankovní dohled zveřejnil konečnou verzi opatření, která je označována jako rámec Basilej III.
(2) Skupina na vysoké úrovni pro finaxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxh nařízení. V kontextu budoucí evropské architektury dohledu Evropská rada na svém zasedání ve dnech 18. a 19. června 2009 rovněž zdůraznila potřebu vyxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xx xxxxx xe zprávě de Larosierovy skupiny ze dne 25. února 2009 (dále jen "de Larosierova zpráva"), "členské státy by měly mít možnost přijímat přísnější vnitrosxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zásady vnitřního trhu a dohodnuté minimální základní normy".
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxti investičních podniků a úvěrových institucí(4) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxní podniky. Pro větší přehlednost a za účelem zajištění soudržného uplatňování uvedených ustanovení by měla být tato ustanovení součástí nových legixxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx13/36/EU ze dne(5). Pro lepší uživatelskou dostupnost by měla být ustanovení příloh směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES zahrnuta do normativní části xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxostem, rámec dohledu a obezřetnostní pravidla pro úvěrové instituce a investiční podniky (dále jen společně "instituce"). Toto nařízení by se tudíž mxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxe jen "Smlouva o fungování EU"), by měla mimo jiné obsahovat ustanovení upravující přístup k činnosti institucí, způsoby jejich správy a řízení a rámec xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pohybu služeb, pravomoci příslušných orgánů domovských a hostitelských členských států v tomto ohledu a ustanovení upravující počáteční kapitál a pxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxngováním trhů bankovních a finančních služeb a jejichž účelem je zajistit finanční stabilitu poskytovatelů služeb na těchto trzích i vysokou úroveň oxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xstanovení článku 114 Smlouvy o fungování EU vykládaného podle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie.
(8) Směrnice 2006/48/ES a 2006/49xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxžňujících členským státům stanovovat přísnější pravidla, než jaká stanoví tyto směrnice. Díky tomu vznikají rozdíly mezi vnitrostátními pravidly, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxu právní jistoty a vzhledem k potřebě zajistit rovné podmínky v rámci Unie je pro fungování vnitřního trhu zásadní přijmout jednotný soubor předpisů prx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx harmonizace. Přechodná období stanovená v tomto nařízení mají proto pro bezproblémové provádění tohoto nařízení a zabránění nejistotě na trhu klíčoxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xřezkumu provádění rámce Basilej III v členských zemích, by Komise měla průběžně, a přinejmenším pokaždé, když Basilejský výbor pro bankovní dohled zvxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxzdíly, na jejichž základě by mohly vyvstat obavy ohledně rovných podmínek pro všechny.
(11) Za účelem odstranění překážek pro obchod a narušování hosxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxazného narušování hospodářské soutěže je tudíž nezbytné přijmout nařízení, které stanoví jednotná pravidla, která se použijí ve všech členských stáxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx odlišných vnitrostátních požadavků v důsledku provádění směrnice, a zajistilo tak jednotné podmínky. Toto nařízení by vyžadovalo, aby veškeré instxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxodušilo složitou regulaci a snížilo náklady podniků na plnění požadavků, zejména v případě institucí, které podnikají na přeshraniční bázi, a přispěxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxodářského vývoje a právních systémů, jež jsou specifické pro jednotlivé členské státy, regiony nebo místní oblasti, by měly příslušné orgány mít možnxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxjištěným nemovitostmi v určitých oblastech.
(13) V oblastech, na něž se toto nařízení nevztahuje, například v oblasti dynamického oprávkování, ustxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo nabývání a držení účastí ve finančním i nefinančním sektoru za účelem nesouvisejícím s obezřetnostními požadavky stanovenými v tomto nařízeníx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx Nejdůležitějšími doporučeními, jež byla předložena v de Larosierově zprávě a později realizována v Unii, bylo vytvoření jednotného souboru pravidex x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxl zajišťuje důsledný a ucelený regulační rámec usnadňující fungování vnitřního trhu a zabraňuje vzniku příležitostí k vedení regulatorní arbitrážex x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtních rysů vedoucích k viditelným rozdílům, například pokud jde o strukturu a velikost bankovního sektoru ve srovnání s širším hospodářstvím a o úvěroxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxm rizikům a k jejich snižování, čímž je zajištěna flexibilita a současně je tím zabezpečeno, že využívání těchto nástrojů podléhá patřičné kontrole s cxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxtálové rezervy pro krytí systémového rizika, který je uveden ve směrnici 2013/36/EU a u něhož se makroobezřetnostní či systémová rizika týkají jednoxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xěmto rizikům, možnost řešit tato rizika prostřednictvím některých zvláštních vnitrostátních makroobezřetnostních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx 2010(6) a Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví) (dále jen "EBA" nebo "orgán EBA")) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Radx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxní makroobezřetnostní opatření, a na úrovni Unie by měl existovat mechanismus, který nedovolí v těchto opatřeních pokračovat, jestliže z velmi přesvxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v případě makroobezřetnostního dohledu si vzhledem ke svým odborným znalostem a stávající odpovědnosti týkající se finanční stability ponechávají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s určitým vyhodnocováním rizik, jež mohou mít ve svém konečném důsledku vliv na makroekonomickou, fiskální a rozpočtovou situaci v příslušném členskxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí na základě návrhu Komise zamítnout.
(17) Jestliže Komise předloží Radě návrh na zamítnutí vnitrostátních makroobezřetnostních opatření, měla by xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxdy(8) na žádost některého členského státu nebo Komise. V souladu s článkem 296 Smlouvy o fungování EU by Rada měla své rozhodnutí ve vztahu k podmínkám uxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxho členského státu, a tudíž na potřebu rychlé reakce, je důležité, aby byla lhůta pro takové rozhodnutí Rady stanovena na jeden měsíc.Dojde-li po důklaxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxtrostátních opatření nejsou splněny, měla by vždy jasným a jednoznačným způsobem uvést důvody.
(18) Dokud nedojde k harmonizaci požadavků na likvidxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xakroobezřetnostního či systémového rizika v konkrétním členském státě.
(19) Mělo být možné použít kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xebo na jedno či více jeho pododvětví ve smyslu pododvětví institucí vykazujících v rámci svých obchodních činností podobné rizikové profily nebo na exxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xověřené orgány dvou nebo více členských států zjistí tytéž změny ve velikosti systémového nebo makroobezřetnostního rizika, které ohrožuje finančnx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxstátních opatření, mohou dané členské státy podat Radě, Komisi, ESRB a orgánu EBA společné oznámení. Při podání oznámení Radě, Komis,i ESRB a orgánu EBx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými se schvalují dočasné zvýšení kapitálových požadavků, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxi Rada do tří měsíců nevysloví proti aktu v přenesené pravomoci námitky. Komise by měla uvést důvody pro použití tohoto postupu. Komise by měla být zmocnxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxíznivý dopad na všechny členské státy.
(22) Přezkum nařízení o makroobezřetnostních pravidlech je odůvodněn potřebou, aby Komise mimo jiné posoudixxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxtno navrhnout nové nástroje, zda jsou rozsah a případná míra překrývání makroobezřetnostních nástrojů určených k řešení podobných rizik, které jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x toto nařízení či směrnice 2013/36/EU vzájemně ovlivňují.
(23) Pokud členské státy přijmou pokyny, které mají obecný význam, zejména v oblastech, kxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx4) Toto nařízení nebrání členským státům uložit ve vhodných případech rovnocenné požadavky vůči podnikům, které nespadají do jeho oblasti působnostxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxu svého průběžného dohledu nad jednotlivými institucemi. Škála těchto požadavků na dohled by měla být mimo jiné stanovena ve směrnici 2013/36/EU, nebxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xít vliv na schopnost příslušných orgánů ukládat specifické požadavky v rámci procesu dohledu a hodnocení, který stanoví směrnice 2013/36/EU, jež by mxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxstátního dohledu a posílení kontroly nad skupinami působícími přeshraničně.
(28) Vzhledem ke zvýšenému počtu úkolů, jimiž toto nařízení a směrnice xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx) Nařízení (EU) č. 1093/2010 vyžaduje, aby orgán EBA jednal v rozsahu působnosti směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES. EBA je rovněž povinen jednat v oblaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxného a důsledného uplatňování těchto aktů. Toto nařízení by mělo zohlednit úlohu a funkci orgánu EBA a usnadnit mu výkon jeho pravomocí podle nařízení (xxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxla posoudit, zda by udělení pravomoci orgánu EBA provádět z vlastního podnětu závazné zprostředkování v souvislosti s dosažením společného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x určení toho, zda jsou splněna kritéria pro zvláštní postup uvnitř skupiny u přeshraničních institucí. Komise by pak tudíž měla v rámci jedné ze svých prxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a zahrnout výsledky tohoto posouzení do své zprávy doplněné případnými vhodnými legislativními návrhy.
(31) De Larosierova zpráva, uvádí, že mikrxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxroobezřetnostní dohled nemá smysl, pokud nemá určitý dopad na dohled na mikroúrovni. Úzká spolupráce mezi orgánem EBA a ESRB je zásadní, aby byla zajišxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx EBA měl být schopen předávat ESRB veškeré relevantní informace získané příslušnými orgány v souladu s oznamovacími povinnostmi stanovenými v tomto nxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxnosti, které slouží obecnému zájmu, a odrazovat od neudržitelných finančních spekulací bez reálné přidané hodnoty. To znamená komplexní reformu způxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx orgány měly být oprávněny uložit vyšší kapitálové požadavky pro systémově významné instituce, které mohou vzhledem ke své obchodní činnosti předstaxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxním požadavkům, aby byly zajištěny rovnocenné záruky pro vkladatele a rovnocenné podmínky hospodářské soutěže pro srovnatelné skupiny institucí.
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxdem na jednotlivé rizikové profily institucí.
(35) Kdykoliv bude v rámci dohledu třeba určit výši konsolidovaného kapitálu skupiny institucí, měl bx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxkladě, pokud příslušné orgány neuplatňují dohled na individuálním základě v případech, kde to považují za vhodné. Individuální, konsolidovaný a přexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtucí uvnitř skupiny je nutné, aby se kapitálové požadavky uplatňovaly na základě konsolidované situace těchto institucí uvnitř skupiny. S cílem zajixxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxotlivé instituce uvnitř skupiny, pokud nelze tohoto cíle účinně dosáhnout jiným způsobem.
(38) Menšinové podíly plynoucí ze zprostředkujících finxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxíslušných limitů) pro zařazení do kmenového kapitálu tier 1 skupiny na konsolidovaném základě, neboť kmenový kapitál tier 1 zprostředkující finančnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xrovni ztráty jejich dceřiných podniků v případě, že k nim dojde.
(39) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxrace expozic, by měla brát zřetel na ustanovení směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetnxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxovaných účetních závěrkách(10), nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních úxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxěřené platební schopnosti je důležité stanovit kapitálové požadavky, které oceňují aktiva a podrozvahové položky podle stupně rizika.
(41) Dne 26. xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxec Basilej II"). Ustanovení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES, která toto nařízení přejalo, tvoří ekvivalent k ustanovením rámce Basilej II. Začleněxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxrodosti institucí v Unii tím, že se vymezí alternativní přístupy k výpočtu kapitálových požadavků na krytí úvěrového rizika, které budou zahrnovat růxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xlastní odhady jednotlivých parametrů úvěrového rizika, významně zlepšuje citlivost vůči riziku a obezřetnost pravidel týkajících se úvěrového rizxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxrovému riziku podle tohoto nařízení by instituce měly zlepšit své procesy měření a řízení úvěrového rizika za účelem zpřístupnění metod určování reguxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxlosti se vznikem a řízením expozic vůči zákazníkům mělo zahrnovat vývoj a ověřování systémů řízení a měření úvěrového rizika. Tím bude nejen uspokojen xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxy regulace kapitálu. Bez ohledu na tuto skutečnost vyžadují přístupy citlivější vůči riziku značnou míru odborných znalostí a zdrojů, jakož i vysokou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxdy. Vzhledem k probíhající práci na zajišťování náležitých mezí v souvislosti s interními modely by Komise měla vypracovat zprávu o možnosti prodloužxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx určeny. Mělo by se v nich odrážet zejména snížení úrovně rizika dané vysokým počtem relativně malých expozic.
(44) Vzhledem ke své zásadní úloze při zaxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxpodářství Unie ve velké míře závisí na tom, zda budou mít malé a střední podniky usazené v Unii možnost získávat kapitál a financování potřebné k tomu, abx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx malé a střední podniky usazené v Unii důsledky bankovní krize mnohem intenzivněji. Proto je důležité vyplnit stávající mezeru ve financování pro malé x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxm podnikům by měly být sníženy uplatněním podpůrného koeficientu ve výši 0,7619, tak aby mohly úvěrové instituce poskytování úvěrů malým a středním poxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxého koeficientu za výhradním účelem poskytování přiměřeného toku úvěrů malým a středním podnikům usazeným v Unii. Příslušné orgány by měly pravidelnx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxím Basilejského výboru pro bankovní dohled, které dne 10. ledna 2011 schválila skupina GHOS, by mělo být možné v okamžiku neživotaschopnosti institucx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxáva Unie by měly být v rámci požadavků souvisejících s ozdravnými postupy a řešením problémů úvěrových institucí a investičních podniků zahrnuty právxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přijaty právní předpisy Unie upravující požadavek, aby mohly být kapitálové nástroje zcela a trvale odepsány nebo převedeny na nástroje kmenového kaxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx tohoto nařízení, podat o tomto posouzení zprávu a předložit s ohledem na něj vhodné legislativní návrhy.
(46) Toto nařízení respektuje zásadu proporxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxí zásady proporcionality rovněž znamená, že se pro retailové expozice uznávají co možná nejjednodušší ratingové postupy, a to i v rámci přístupu založxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxm odpovídajícím povaze, rozsahu a složitosti rizik, která vyplývají z modelu podnikání a z činností instituce. Komise by měla zajistit, aby akty v přenxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxřízení uplatňováno přiměřeným způsobem. EBA by proto měl zajistit, aby byly všechny regulační a prováděcí technické normy vypracovány tak, aby byly v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jsou dotyčné informace považovány za vyhrazené nebo důvěrné proto, aby se zabránilo jejich zpřístupnění. Přestože se instituce může rozhodnout nezvxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo důvěrné,by je neměla zbavovat odpovědnosti, jestliže bylo zjištěno, že nepředložení daných informací mělo významný dopad.
(48) Skutečnost, žx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxtitucím, aby se mohly rozhodnout pro přístup IRB, který je citlivější vůči rizikům, by měla být příslušná ustanovení vykládána tak, že kategorie expozxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx provozující činnost na základě standardizovaného přístupu by neměly pouze z tohoto důvodu podléhat přísnějšímu dohledu.
(49) Měly by se ve větší mířx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxyklé bankovní zajištění ke snižování úvěrových rizik, které je již uplatňováno v jednotlivých členských státech, by se mělo, kdykoliv je to možné, uznxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxní činnosti a investic institucí řádně zohledňována v rámci kapitálových požadavků pro instituce, je nutno zahrnout pravidla obezřetnostního a vůči xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxící každou transakci nebo systém transakcí, jimiž je úvěrové riziko související s jednou expozicí či seskupením expozic rozloženo do jednotlivých trxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxiv, by neměla být považována za expozici vůči sekuritizaci, a to i když daná transakce nebo daný systém transakcí mají platební povinnosti s různou nadřxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxípadnými bublinami a jejich předcházení, aby byla zajištěna optimální alokace kapitálu s ohledem na makroekonomické výzvy a cíle, zejména pokud jde o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxé přihlédnout k různorodosti institucí v Unii tím, že se vymezí alternativní přístupy k výpočtu požadavků na krytí operačního rizika, které budou zahrxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxivovaly k zavádění přístupů citlivějších vůči riziku. Vzhledem k tomu, že techniky měření a řízení operačního rizika byly vypracovány teprve v posledxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxání technik snižování rizika. Zvláštní pozornost u jednoduchých přístupů pro výpočet kapitálových požadavků na krytí operačního rizika by se měla věxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na jednoho klienta nebo jednu ekonomicky spjatou skupinu klientů totiž může způsobit nepřípustné riziko ztráty. Takovou situaci lze hodnotit tak, že xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xiziko, je rovněž důležité brát v úvahu rizika plynoucí ze společného zdroje významného financování poskytovaného danou institucí, jejich finanční sxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxpitálových požadavků, je nicméně vhodné přijmout pravidla sledování velkých expozic bez použití rizikových vah nebo stupňů rizika. Navíc byly technxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx velkých expozic, u kterých jde o koncentraci rizika vůči jediné protistraně, není úvěrové riziko dobře diverzifikované. Účinky uvedených technik by xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxhledem k tomu, že ztráta vzniklá z expozice vůči instituci může být stejně vážná jako ztráta plynoucí z jakékoli jiné expozice, je nutné na takové expozixx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xavedeno alternativní kvantitativní omezení. Kromě toho platí výjimka pro velmi krátkodobé expozice spojené s převody peněž, které spočívají v prováxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xapříklad hotovostní clearing a vypořádání a podobné činnosti pro usnadnění vypořádání. K souvisejícím expozicím patří expozice, které nebylo možno xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxh či odepsaných poplatků a úroků, a další platby za služby pro klienty, stejně jako vydaný či přijatý kolaterál.
(57) Je důležité sladit zájmy podniků, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx papírů nebo nástrojů investují (investoři). Za tímto účelem by si původce nebo sponzor měl ponechat významný podíl na podkladových aktivech. Proto je xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxována způsobem, který umožní vyhnout se uplatnění požadavku na zachování expozice, zejména prostřednictvím struktury poplatků či prémií nebo obojíxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxí struktury nebo nástroje jsou použity pro získání této ekonomické podstaty. Zejména v případech, kdy je úvěrové riziko převedeno sekuritizací, by inxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xařízení rovněž stanoví, že požadavek na zachování expozice nesmí být uplatňován vícenásobně. U kterékoli sekuritizace postačuje, aby se požadavek vxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxadavek na zachování expozice by se měl uplatnit pouze na sekuritizaci, která je předmětem investice. Požadavek na zachování expozice by se neměl vztahxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxní této činnosti. Příslušné orgány by měly uplatňovat rizikovou váhu v souvislosti s nesplněním povinnosti provádět hloubkovou kontrolu a řídit rizixxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxněž posoudit, zda by zamezení vícenásobnému uplatňování požadavků na zachování expozice mohlo usnadňovat praktiky pro obcházení požadavku na zachoxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxvaných expozic u obchodního i investičního portfolia by měla být prováděna hloubková kontrola. Povinnost provádět hloubkovou kontrolu by navíc měla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxly řádně zveřejňovány podstatné informace týkající se těchto postupů.
(60) V případech, kdy je instituce vystavena expozici vůči vlastnímu mateřskxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xa jakékoliv jiné okolnosti. To je zvlášť důležité v případě velkých expozic a v případech, které se netýkají pouze správy uvnitř skupiny nebo obvyklých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xe-li mateřským podnikem finanční holdingová společnost nebo úvěrová instituce, nebo jsou-li jinými dceřinými podniky buď úvěrové či finanční instixxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxm k tomu, že pravidla týkající se kapitálových požadavků jsou citlivá vůči riziku, je žádoucí průběžně přezkoumávat, zda mají významný dopad na hospodxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxentu a Radě.
(62) Kapitálové požadavky na obchodníky s komoditami, včetně těch obchodníků, kteří jsou v současné době vyňati z působnosti směrnice Evxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxem a elektřinou je z hospodářského i politického hlediska důležitým cílem Unie. Kapitálové požadavky a další obezřetnostní pravidla, které mají být pxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xohledněn zejména při provádění přezkumu tohoto nařízení.
(64) Instituce, které investují do resekuritizací, by měly postupovat s náležitou péčí i vx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxozice v rámci programů obchodních cenných papírů zajištěných aktivy (ABCP) představují resekuritizované expozice, včetně expozic v rámci programů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxci, a u nichž ochranu jednotlivých investic před první ztrátou poskytuje subjekt prodávající úvěry. Ve druhém ze zmíněných případů by likviditní přísxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí aktiv (tj. příslušného seskupení celých úvěrů), jež neobsahuje žádné sekuritizované expozice. Oproti tomu úvěrové posílení v rámci celého programxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxstavovalo tranšování rizika seskupení skládajícího se z většího počtu aktiv a obsahujícího alespoň jednu sekuritizovanou expozici, a bylo by tudíž rxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxlení v rámci celého programu nepředstavuje resekuritizaci nebo pokud je obchodní cenný papír plně podporován sponzorující institucí, v důsledku čehxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxvými aktivy, pak by tento obchodní cenný papír neměl být obecně považován za resekuritizovanou expozici.
(65) Ustanovení o obezřetném oceňování pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxno, že pokud by uplatnění obezřetného oceňování vedlo k nižší zůstatkové hodnotě, než jaká byla původně evidována v účetnictví, měla by být absolutní hxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xapitálový požadavek, nebo je odečtou od položek kmenového kapitálu tier 1 bez ohledu na to, zda jsou tyto pozice součástí obchodního či investičního poxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k poskytnutí takové podpory.
(68) Aniž je dotčeno zpřístupňování údajů výslovně požadované tímto nařízením, cílem požadavků na zpřístupnění by mělx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxy zpřístupňovat doplňující informace, které nejsou výslovně uvedené v tomto nařízení, pokud je takové zpřístupnění nezbytné k naplnění uvedeného cíxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxžovány za vyhrazené nebo důvěrné proto, aby se zabránilo jejich zpřístupnění.
(69) Pokud externí úvěrové hodnocení sekuritizované pozice zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxvé váhy vyplývající z tohoto zajištění rizika. Sekuritizovaná pozice by se neměla odečítat od kapitálu, existují-li jiné způsoby určení rizikové váhx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxardy interních modelů pro výpočet kapitálových požadavků souvisejících s tržním rizikem měly být zpřísněny. Zejména je třeba doplnit jejich způsob zxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xodmínkám, která by kapitálové požadavky zpřísnila s ohledem na zhoršující se podmínky na trhu a omezila procyklický potenciál. Instituce by měly také xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx že takový test je zbytečný. Vzhledem k nedávným konkrétním obtížím, které vznikly při zacházení se sekuritizovanými pozicemi pomocí přístupů založexxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxliu omezeno a automaticky by měl být pro sekuritizované pozice v obchodním portfoliu povinný standardizovaný kapitálový požadavek.
(71) Toto nařízxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí rizikový kapitálový požadavek za předpokladu, že budou dodrženy přísné požadavky. V takových případech by tyto činnosti instituce měly podléhat kaxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxickému riziku vypočtenému v souladu se standardizovanou metodou podle toho, který je vyšší. Tyto expozice by neměly podléhat požadavku k dodatečnému xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ztrát, které instituce během finanční a hospodářské krize utrpěly, je nezbytné dále zlepšovat kvalitu a harmonizaci kapitálu, který musí mít instituxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxu, kdy nastanou, vylepšení definice hybridního kapitálu a jednotné změny obezřetnostního dohledu nad kapitálem. Je rovněž zapotřebí výrazně navýšix xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxává se, že instituce, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, by měly splňovat své kapitálové požadavky v souvislosti se základnxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xané instituce. Aby byla odpovídajícím způsobem zohledněna různorodost právních forem institucí působících v Unii, měl by soubor přísných kritérií pxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxání na regulovaném trhu. To by nemělo institucím bránit v tom, aby z akcií s diferencovanými hlasovacími právy a akcií bez hlasovacích práv vyplácely roxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxu bez ohledu na rozsah hlasovacích práv dodržena přísná kritéria pro nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1, včetně kritérií týkajících se fxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx druhy expozic v oblasti financování obchodu, ale některé prvky mají společné: vyznačují se například nízkou hodnotou, krátkým trváním a identifikovxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jejich běžných potřeb, čímž vytvářejí hospodářský růst a pracovní příležitosti. Přítoky a odtoky jsou obvykle vyrovnány, a riziko likvidity je tak omxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za nástroje kmenového kapitálu tier 1. EBA by měl z uvedeného seznamu vyřadit nástroje vydané po vstupu tohoto nařízení v platnost, které nesplňují krixxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxánu pro bankovnictví o vyřazení určitého nástroje ze seznamu je daný nástroj nadále uznáván, měl by EBA v plném rozsahu uplatnit své pravomoci, zejména xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxsprávného či nedostatečného uplatňování práva Unie se uplatňuje třístupňový mechanismus, v němž je jako první krok orgán EBA oprávněn vyšetřovat údaxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxučení. Za druhé, pokud se příslušný vnitrostátní orgán tímto doporučením neřídí, je Komise zmocněna k vydání formálního stanoviska zohledňujícího dxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxpadech, v nichž dojde k trvalé nečinnosti dotčeného příslušného orgánu a situaci nebude možné řešit jiným způsobem, je orgán EBA oprávněn přijímat rozxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxt nesplnil povinnost, která pro něj ze Smluv vyplývá, může věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie.
(75) Toto nařízení by nemělo mít vliv na schopnoxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxr 2. V těchto případech mohou být tyto kapitálové nástroje započteny pouze do vedlejšího kapitálu tier 1 a tier 2 instituce, a to poté, co byly tyto schvalxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxpitálu a změny obezřetnostního dohledu učiněné proto, aby se zajistilo, že investoři a vkladatelé jsou dostatečně dobře informováni o solventnosti ixxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxížení aktiv. Tyto informace by měly být příslušným orgánům poskytnuty prostřednictvím zprávy. Po účely posílení disciplíny na trhu by měly existovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků způsobem, který zohledňuje skutečnost, že existují rozdílné vnitrostátní výchozí body a okolnosti, přičemž úvodní odchylky nových norem xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxlizace podle pravidel pro státní podporu a před datem uplatňování tohoto nařízení zachovány během přechodného období. Závislost na státní podpoře by xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxc pro řešení těchto situací. Nařízení by mělo zejména stanovit, jakým způsobem by se mělo zacházet s kapitálovými nástroji vydanými v kontextu režimu rxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xoto zacházení odchýlit se od nových kritérií pro kvalitu kapitálových nástrojů, měly by být tyto odchylky co nejvíce omezeny. V případě stávajících kaxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxstroji, které požadavky tohoto nařízení splňují, a kapitálovými nástroji, které požadavky tohoto nařízení nesplňují. Pro kapitálové nástroje, ktexx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxy úvěrové instituce měly do 31. prosince 2011 k dispozici kapitál, který je vyšší nebo se rovná stanoveným minimálním částkám. Vzhledem k pokračování úxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxd je vhodné na omezenou dobu znovu zavést spodní hranici, dokud nebudou zavedeny dostatečné výše kapitálu v souladu s přechodnými ustanoveními o kapitxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx velké bankovní nebo investiční podniky a pojišťovny, platí zvláštní pravidla stanovená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 1xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx "dvojí započtení" kapitálu. Směrnice 2002/87/ES vychází z mezinárodně dohodnutých zásad řešení rizik napříč odvětvími. Toto nařízení posiluje zpxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xeškeré další nezbytné změny bude řešit přezkum směrnice 2002/87/ES, který má být proveden v roce 2015.
(81) Finanční krize upozornila na to, že institxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx byl u xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxg centrálně, podléhaly vyšším kapitálovým požadavkům, aby se řádně zohlednila vyšší rizika s nimi spojená.
(82) Na základě výzvy skupiny G-20 změnil xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxrazně navýší kapitálové požadavky související s OTC deriváty a financováním cenných papírů prováděným institucemi a vytvoří důležité pobídky pro inxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxice protistrany a zreviduje stávající režim pro řešení expozic úvěrového rizika protistrany vůči ústředním protistranám.
(83) Instituce by měly míx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxh požadavků pro expozice úvěrového rizika protistrany, které pramení z OTC derivátů a transakcí s financováním cenných papírů vůči některým finančníx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxy prostřednictvím lepšího ošetření rizik pozitivní korelace, protistran využívajících ve velké míře páky a kolaterálu, společně se souvisejícím poxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxného započtení a mechanismu sdílení ztrát, jež poskytují ústřední protistrany. Díky tomu je s nimi spojeno velmi nízké úvěrové riziko protistrany, a pxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xonitorovat své expozice vůči ústředním protistranám v rámci řádného řízení rizik a uvědomí si, že ani obchodní expozice vůči ústředním protistranám nxxxxx xxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xlearingového systému této ústřední protistrany. Použije se v případě, že ztráty, které utrpěla ústřední protistrana po selhání člena clearingového xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxrana použít před tím, než využije příspěvků zbývajících členů clearingového systému do fondu pro riziko selhání. V souvislosti s tím je riziko ztráty sxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxímu kapitálovému požadavku.
(86) "Hypotetický kapitál" ústřední protistrany by měl představovat veličinu, která je zapotřebí pro stanovení kapitxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xnímán jinak. Zejména by neměl být vnímán jako výše kapitálu, který je ústřední protistrana povinna mít k dispozici na základě požadavku příslušného orxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx za účelem zohlednění vyššího rizika, které tyto smlouvy představují pro finanční systém, je nedílnou součástí úsilí Komise zajistit efektivní, bezpxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxtech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů(14).
(88) Komise by měla provést xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xozhodnout o vynětí některých velkých expozic z těchto pravidel po dostatečně dlouhé přechodné období. Komise přezkoumá, zda by tyto výjimky měly být i xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v tomto nařízení; vycházet při tom bude z práce vykonané v kontextu přípravy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES ze dne 16. září 2009, ktxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxgažovanost, režimy dohledu a krizové řízení(15) a jednání o ní a zohlední rovněž mezinárodní vývoj a vývoj na úrovni Unie v této problematice.
(89) S cxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxm, by příslušné orgány měly po uplynutí přechodného období a nebude-li k dispozici výsledek uvedeného přezkumu konzultovat orgán EBA, zda je vhodné i nxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxucí ve vztahu k jejich kapitálu (páky). Během finanční krize byly instituce donuceny v důsledku ztrát a nedostatku finančních prostředků v krátké době xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxní jejich kapitálu. V konečném důsledku tato negativní spirála způsobila snížení dostupnosti úvěrů pro reálnou ekonomiku a hlubší a delší krizi.
(91x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xe jen tyto požadavky nestačí, aby zabránily institucím podstupovat nadměrné a neudržitelné pákové riziko.
(92) V září roku 2009 se vedoucí představixxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xavedení pákového poměru jako doplňujícího měřítka do rámce Basilej II.
(93) V prosinci roku 2010 zveřejnil Basilejský výbor pro bankovní dohled pokyxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx a během něhož bude monitorován pákový poměr, jeho složky a chování ve vztahu k požadavku založenému na riziku. Na základě výsledků tohoto období pozoroxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xěj mohlo být od 1. ledna 2018 učiněno závazné měřítko na základě náležitého přezkumu a kalibrace. Pokyny Basilejského výboru pro bankovní dohled rovněx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, který má Unie k dispozici. V souladu s mezinárodními dohodami by měl být nejprve zaveden jako doplňkový prvek, který mohou příslušné orgány dohledu dlx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xd 1. ledna 2018 závazné měřítko.
(95) Při přezkoumávání dopadu pákového poměru na různé modely podnikání by měla být věnována pozornost zejména modelxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx údajů a zjištění z přezkumu v rámci dohledu v průběhu období pozorování by měl orgán EBA ve spolupráci s příslušnými orgány vyvinout klasifikaci modelů xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxovně pákového poměru, které zajišťují odolnost příslušných modelů podnikání, a zda by tyto úrovně měly být stanoveny formou minimálních hodnot nebo fxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxžitý statistický přezkum pákového poměru, včetně průměrných hodnot a směrodatných odchylek. Po přijetí požadavků na pákový poměr by orgán EBA měl zvexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxlek.
(96) Instituce by měly v rámci interního postupu pro hodnocení kapitálové přiměřenosti monitorovat úroveň a změny pákového poměru i pákové rizixxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxny monitorovat vývoj daného modelu podnikání a odpovídajícího rizikového profilu, aby byla zajištěna aktuální a řádná klasifikace institucí.
(97) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxístupňovat podrobné informace o svých zásadách a postupech odměňování a z důvodu důvěrnosti o souhrnných částkách za ty pracovníky, jejichž pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxsejícího rizika. Uvedené informace by měly být k dispozici všem zúčastněným stranám. Těmito konkrétními požadavky by neměly být dotčeny obecnější poxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xožadovat, aby instituce poskytovaly podrobnější informace o odměňování.
(98) Uznání ratingové agentury jako externí ratingové agentury by nemělo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxích bank (dále jen "ESBC") měl zajistit, aby bylo za externí ratingovou agenturou uznáno více ratingových agentur, aniž by proces uznávání zjednodušixx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(16) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) čx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxhybu těchto údajů(17) by měly být plně použity na zpracování osobních údajů pro účely tohoto nařízení.
(100) Instituce by měly mít k dispozici diverzxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx že předem nelze s jistotu vědět, která konkrétní aktiva v každé z kategorií aktiv by mohly šoky následně postihnout, je vhodné podporovat diverzifikovxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xe finančním sektoru systémové riziko, jemuž je třeba předejít. Během počátečního xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxdnotné definice likvidních aktiv by se za aktiva s velmi vysokou likviditou a úvěrovou kvalitou považovaly podle očekávání přinejmenším vládní dluhoxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxz omezení aktiva odpovídající čl. 416 odst. 1 písm. a) až c). V případě použití těchto zásob likvidity by měly instituce zavést plán pro obnovení zásob lixxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxustále pro pokrytí odtoku likvidity. Úroveň potřeby likvidity v období krátkodobého nedostatku likvidity by měla být stanovena standardizovaným zpxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxné nezamýšlené důsledky pro finanční trhy, poskytování úvěrů a hospodářský růst, a je rovněž třeba přihlédnout k různým obchodním a investičním modelxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxených zprávami orgánu EBA by Komise měla být svěřena pravomoc přijmout akt v přenesené pravomoci, kterým se pro Unii včas zavede podrobný a harmonizovaxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxonizace v oblasti úpravy likvidity na celosvětové úrovni srovnatelný s ukazatelem krytí likvidity stanoveným v konečném mezinárodním rámci pro měřexxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxch státech.
(102) Za tím účelem by během období pozorování měl orgán EBA přezkoumat a vyhodnotit mimo jiné vhodnost prahové hodnoty 60% pro první úrovex xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxm zvyšováním na 100%. Při posuzování jednotné definice zásoby likvidních aktiv a podávání zpráv v této souvislosti by měl orgán EBA ve svých analýzách zxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Unii a v členských státech. EBA by měl určovat, ve kterých měnách potřeby likvidních aktiv institucí usazených v Unii překračují dostupnost těchto lixxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxici. Vedle toho by měl EBA jednou ročně posoudit, zda by měly být ve vztahu ke kterékoli z těchto výjimek, jakož i k výjimkám určeným v tomto nařízení, připxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxedky svých analýz v rámci výroční zprávy pro Komisi.
(103) V zájmu zvýšení efektivnosti a snížení administrativní zátěže by měl orgán EBA vytvořit souxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx tímto účelem by měl orgán EBA vyvinout jednotné formáty pro podávání zpráv a řešení v oblasti informačních technologií, v nichž budou zohledněna ustanxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxat v podávání zpráv podle vnitrostátních požadavků.
(104) Orgán EBA by měl ve spolupráci s ESRB vydat pokyny k zásadám pro používání zásoby likvidity v xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxcházet v situaci, kdy by obtížně dostály svým platebním závazkům. Nicméně s výhradou splnění přísných podmínek a jednotlivého souhlasu všech zúčastnxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xro tyto instituce konsolidovaný požadavek, aby jim tak umožnily řídit likviditu centrálně na úrovni skupiny nebo podskupiny.
(106) Ve stejném duchux xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxm základě, měly, až se stane požadavek krytí likvidity závazným opatřením, obdržet preferenční sazby přítoku a odtoku pouze v takových případech, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxních podmínek. Ke zvláštnímu postupu pro určitý tok uvnitř skupiny by mělo být přistoupeno po určení konkrétní úrovně přítoků a odtoků mezi institucí a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxi měla být případně přenesena pravomoc, přijímat akty v přenesené pravomoci s cílem stanovit tyto případy zvláštního postupu uvnitř skupiny, metodikx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxst aktů v přenesené pravomoci, které přijímá podle tohoto nařízení k upřesnění požadavku krytí likvidity.
(107) Dluhopisy, které v Irsku emitovala Nxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy a schválena Komisí jako státní podpora ve formě podpůrného opatření zavedeného s cílem odstranit z rozvah některých úvěrových institucí znehodxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxního systému. Irská vláda poskytla záruku za tyto dluhopisy, které tak jsou pro měnové orgány způsobilým kolaterálem. Komise by se měla zabývat specifxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jde o státní podporu, a to jako součást aktů v přenesené pravomoci, které přijímá podle tohoto nařízení k upřesnění požadavku krytí likvidity. V této soxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxsince roku 2019 dovoleno zahrnovat prioritní dluhopisy emitované NAMA mezi aktiva s velmi vysokou likviditou a úvěrovou kvalitou.
(108) Podobně dluxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxné opatření, které podpořila Komise a Evropská centrální banka a které je nedílnou součástí restrukturalizace španělského bankovního systému. Vzhlxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxu komisí a španělskými orgány dne 23. července 2012, a že převod aktiv musí schválit Evropská komise jako opatření státní podpory zavedené s cílem odstrxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxaterálem pro měnové orgány. Komise by se měla zabývat specifickými mechanismy pro zachování právních účinků u převoditelných aktiv, které emitovaly xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxtitucím, které požadavky krytí likvidity vypočítávají podle tohoto nařízení, by mělo být přinejmenším do prosince roku 2023 dovoleno zahrnovat prioxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xBA předložit, a při přípravě návrhu aktu v přenesené pravomoci týkajícího se požadavků na likviditu by Komise měla rovněž zvážit, zda by se tímto způsobxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xež byly vytvořeny za stejným účelem a jsou zvláště důležité pro ozdravění bankovnictví v jakémkoli jiném členském státě, a to v míře, v jaké jsou tyto dluxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxačních technických norem určujících metody měření dodatečného odtoku by měl orgán EBA zvážit jako jednu z metod tohoto měření standardizovaný přístux xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxžovat obecné povinnosti financování. Obecná povinnost financování by neměla představovat požadavek na určitý poměr. Pokud bude do zavedení NSFR proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxard odpovídajícím způsobem splňovat.
(112) Kromě krátkodobé potřeby likvidity by si instituce rovněž měly vytvořit struktury financování, které jxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxnancování (Net Stable Funding Ratio, NSFR) na minimální standard k 1. lednu 2018, a dále se dohodl na zavedení přísných postupů vykazování za účelem monxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxdářský růst, přičemž bude podle potřeby řešit případné nezamýšlené důsledky. Tím Basilejský výbor pro bankovní dohled schválil, že NSFR bude podléhax xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxob navržení požadavku stabilního financování. Na základě tohoto posouzení by Komise měla předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu a případně vhxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxatrnému riskování v bankovním sektoru, které vedlo k selhání jednotlivých institucí a k systémovým problémům.
(114) Aby bylo možno monitorovat postxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xy měly schvalovat a zveřejňovat prohlášení, které ujistí veřejnost o dostatečnosti a účinnosti těchto systémů.
(115) S cílem zohlednit různorodost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxý poměr, měly být pečlivě posouzeny s cílem podpořit škálu řádných bankovních struktur, které slouží a měly by i nadále sloužit hospodářství Unie.
(11xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxování ve finančních systémech založených na bankách v mnoha členských státech se mohou obecně vyznačovat odlišnými charakteristikami xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxní, jejichž cílem je zajistit stabilní financování dlouhodobých investic, včetně decentralizovaných bankovních struktur pro směrování likvidity xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxodobé investory. Tyto strukturální faktory by měly být pečlivě zváženy. Za tímto účelem je tedy zásadní, aby poté, co budou finalizovány mezinárodní sxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx měl být požadavek stabilního financování koncipován, přičemž plně zohlední různorodost struktur financování v rámci bankovního trhu v Unii.
(117) xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxo nařízení v průběhu přechodného období, měly by být kapitálové požadavky obsažené v tomto nařízení zaváděny postupně. Je nezbytné zajistit, aby toto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxálu, která v členských státech platí. Proto by během přechodného období měly příslušné orgány v rámci definované spodní a horní meze stanovit, jak rychxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxých obezřetnostních úprav, které v současné době členské státy používají, na soubor obezřetnostních úprav stanovený v tomto nařízení, měly by přísluxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx tohoto nařízení liší.
(119) Aby instituce měly dostatek času na splnění nových požadovaných úrovní a vyhovění definici kapitálu, měly by být některé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxány. Dále by některé nástroje podporované státem měly po omezené období být uznávány v plném rozsahu jako součást kapitálu. Emisní ážio související s pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo za kmenový kapitál tier 1.
(120) S cílem zajistit postupný přechod na jednotná pravidla týkající se zpřístupňování informací ze strany institucí v zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxňování informací zaváděny postupně.
(121) S cílem přihlédnout k vývoji na trhu a zkušenostem s uplatňováním tohoto nařízení by Komise měla Evropskémx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxnimálních kapitálových požadavků pro expozice ve formě krytých dluhopisů, velkých expozic, požadavků na likviditu, páku, expozic vůči převedenému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxní tohoto nařízení.
(122) Prvotním smyslem právního rámce pro úvěrové instituce by mělo být zajistit fungování základních služeb pro reálnou ekonomxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvého a investičního bankovnictví v rámci bankovní skupiny. Žádné ustanovení současného regulačního rámce by proto nemělo bránit tomu, aby byla zavedxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxému parlamentu a Radě a připojit k ní v případě potřeby legislativní návrhy.
(123) Podobně by za účelem ochrany vkladatelů a zachování finanční stabilxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxely snížit své expozice vůči různým právním subjektům v závislosti na jejich činnostech a bez ohledu na to, kde jsou tyto činnosti prováděny. Avšak jelixxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxých do doby, než vstoupí v platnost právní akt, jenž bude taková opatření výslovně harmonizovat.
(124) Za účelem upřesnění požadavků stanovených v toxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxřízení k vyjasnění definic pro zajištění jednotného uplatňování tohoto nařízení nebo k zohlednění vývoje na finančních trzích; k přizpůsobení termixxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxsledku vývoje účetních standardů nebo práva Unie, nebo s ohledem na sbližování postupů v oblasti dohledu; k rozšíření seznamu kategorií expozic pro účxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxegoriím expozic s cílem zohlednit účinky inflace; k úpravě seznamu a klasifikace podrozvahových položek; a k úpravě specifických ustanovení a technixxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxizaci, pro operační riziko, tržní riziko, likviditu, páku a pro zpřístupňování informací s cílem zohlednit vývoj na finančních trzích nebo vývoj účetxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxh souvisejících s oblastí působnosti směrnice 2004/39/ES.
(125) Na Komisi by dále měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; vyjasnit vynětí některých expozic z působnosti ustanovení o velkých expozicích obsažených v tomto nařízení; upřesnit částky nezbytné pro výpočet kxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xovolit určité výjimky z požadovaných úrovní kapitálu s ohledem na vývoj na finančních trzích; vyjasnit požadavek, aby investiční podniky měly k dispoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxení; stanovit prvky kapitálu, od nichž by se měly odečíst podíly na nástrojích příslušných subjektů držené institucí; zavést dodatečná přechodná ustxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené praxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxx x xxxxxxx s prohlášením č. 39 k článku 290 Smlouvy o fungování EU, by Komise měla v souladu se zavedenými postupy pokračovat v konzultacích odborníků jmenovaných xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxotné podmínky a přiměřenou ochranu vkladatelů, investorů a spotřebitelů v celé Unii. Vzhledem k vysoce odborným znalostem, jimiž EBA disponuje, by byxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxjich předložením Komisi. EBA by měl při vypracovávání návrhu technických norem zajistit účinné administrativní postupy a postupy podávání zpráv. Foxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxem vypracované orgánem EBA v oblastech vzájemných institucí, družstev, spořitelen nebo podobných institucí, určitých kapitálových nástrojů, obezxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxové riziko, pravděpodobnosti selhání, ztrátovostí ze selhání, přístupů k rizikovému vážení aktiv, sbližování postupů dohledu, likvidity a přechodxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx) č. 1093/2010. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni.. Komise a EBA by měxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxhto institucí a jejich činností.
(129) Provedení některých aktů v přenesené pravomoci stanovených v tomto nařízení, jako jsou akty v přenesené pravoxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby Evropský parlament a Rada byly vždy dobře informovány o důležitém vývoji na mezinárodní úrovni a o aktuálním uvažování v rámci Komise v dostatečnéx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxných orgánem EBA, pokud jde o konsolidaci, společná rozhodnutí, podávání zpráv, zpřístupňování informací, expozice zajištěné zástavním právem nebx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxmi listy, pozice v akciových nástrojích a měnové pozice, používání interních modelů, páku a podrozvahové položky, prostřednictvím prováděcích aktů xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxobnosti a množství regulačních technických norem, jež mají být přijaty podle tohoto nařízení, je třeba v případech, kdy Komise přijímá regulační techxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxský parlament nebo Rada vznést vůči některé regulační technické normě námitku,. Cílem Komise by navíc mělo být přijmout regulační technické normy včaxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxtem jednacího řádu Evropského parlamentu a Rady, jejich harmonogramu činností a složení.
(132) V zájmu zajištění vysoké míry transparentnosti by měx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx o požadavcích na likviditu a páku, jak stanoví toto nařízení.
(133) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým člxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxí úpravy vlastnictví uplatňované v členských státech toto nařízení nezvýhodňuje ani nediskriminuje druhy vlastnictví spadající do oblasti působnoxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xx/2001 a vydal stanovisko(19).
(136) Nařízení (EU) č. 648/2012 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
ČÁST PRVxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xýkající se obecných obezřetnostních požadavků, které musí instituce podléhající dohledu podle směrnice 2013/36/EU splňovat v souvislosti s tímtox
xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxho rizika a vypořádacího rizika;
b) s požadavky na omezení velkých expozic;
c) s požadavky na likviditu týkajícími se zcela vyčíslitelných, jednotnxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zpráv, které se týkají písmen a), b) a c) a páky;
e) požadavky na zveřejňování informací.
Toto nařízení neupravuje požadavky na zveřejňování uložexx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxomoci dohledu
Pro účely zajišťování souladu s tímto nařízením mají příslušné orgány pravomoci a dodržují postupy stanovené ve směrnici 2013/36/EU.
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xřesahující požadavky tohoto nařízení nebo aby uplatňovaly opatření, která jsou přísnější než požadavky tohoto nařízení.
xxxxxx x
xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xplatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet;
2) "investičním podnikem" osoba ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xteré nemají povolení poskytovat doplňkovou službu uvedenou v bodě 1 oddíle B přílohy I směrnice 2004/39/ES a které poskytují pouze jednu nebo několik xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx x x x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxjich klientům, a které z toho důvodu nemohou být nikdy dlužníky svých klientů;
3) "institucí" úvěrová instituce nebo investiční podnik;
4) "místxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxem zajistit pozice na trzích derivátů nebo který obchoduje na účty jiných členů uvedených trhů, za které ručí členové clearingového systému týchž trhůx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxjišťovna ve smyslu čl. 13 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxestování" subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxnných papírů (SKIPCP)(21), včetně, není-li stanoveno jinak, subjektů ze třetích zemí vykonávajících obdobné činnosti, které podléhají dohledu podxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatňovaným v Unii; alternativní investiční fond ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 20xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx;
8) "subjektem veřejného sektoru": nekomerční správní subjekt, který je odpovědný ústřední vládě, regionální vládě nebo místním orgánům nebo orgáxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxí vládou, regionální vládou nebo místními orgány, který má výslovné dohody o zárukách, včetně subjektů s vlastní správou, jež se řídí právními předpisx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx) "systémovým rizikem" systémové riziko ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 10 směrnice 2013/36/EU;
12) "rizikem modelu" riziko modelu ve smyslu čl. 3 odst. 1 bxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxjektem smlouvy zakládající závazky nebo potenciální závazky dlužníka či potenciálního dlužníka, čímž došlo k sekuritizaci expozice,
b) na vlastní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxchodních cenných papírů zajištěných aktivy nebo jiný sekuritizační systém, v jehož rámci nakupuje expozice od třetích stran;
15) "mateřským podnixxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x x x x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxti páté tohoto nařízení mateřský podnik ve smyslu čl. 1 odst. 1 směrnice 83/349/EHS a jakýkoli podnik, který fakticky uplatňuje dominantní vliv nad jixxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxrnice 83/349/EHS a jakýkoli podnik, nad nímž mateřský podnik fakticky uplatňuje dominantní vliv.
Dceřiné podniky dceřiných podniků se rovněž povaxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxást instituce a jež přímo provádí všechny nebo některé operace tvořící podstatu činnosti institucí;
18) "podnikem pomocných služeb" podnik, jehož hxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xebo více institucí;
19) "společností spravující aktiva" společnost spravující aktiva ve smyslu čl. 2 bodu 5 směrnice 2002/87/ES a správce alternatxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxi, které podléhají právním předpisům třetí země, která uplatňuje požadavky v oblasti dohledu a regulace, jež jsou přinejmenším rovnocenné požadavkůx xxxxxxxxxxxx x xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxmi nebo finančními institucemi, přičemž alespoň jeden z nich je institucí, a která není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx 2 bodu 15 směrnice 2002/87/ES;
22) "holdingovou společností se smíšenou činností" mateřský podnik, který není finanční holdingovou společností anx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxě" pojišťovna ze třetí země ve smyslu čl. 13 bodu 3 směrnice 2009/138/ES;
24) "zajišťovnou ze třetí země" zajišťovna ze třetí země ve smyslu čl. 13 bodu 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxčního podniku, kdyby byly usazeny v Unii,
b) je povolen ve třetí zemi,
c) podléhá a vyhovuje pravidlům obezřetnosti považovaným příslušnými orgány axxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxuce, jehož hlavní činností je nabývání účastí nebo výkon jedné nebo více činností uvedených v bodech 2 až 12 a v bodě 15 přílohy I směrnice 2013/36/EU, včexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu(23) a společnosti spravující aktiva, avšak nezahrnuje pojišťovací holxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxtem finančního sektoru":
a) instituce;
b) finanční instituce;
c) podnik pomocných služeb zahrnutý do konsolidované finanční situace dané institxxxx
xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxvá společnost se smíšenou činností
j) pojišťovací holdingová společnost se smíšenou činností ve smyslu čl. 212 odst. 1 písm. g) směrnice 2009/138/ESx
xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxovnatelná s činností jednoho ze subjektů uvedených v písmenech a) až k) výše;
28) "mateřskou institucí v členském státě" instituce v členském státxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxřiným podnikem jiné instituce povolené x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě;
29) "mateřskou institucí v EU" mateřská instituce v členském státě, která není dceřiným podnikem jiné instituce povolené v kterémkoli členskxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
30) "mateřskou finanční holdingovou společností v členském státě" finanční holdingová společnost, která sama není dceřiným podnikem instituce povxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxnském státě;
31) "mateřskou finanční holdingovou společností v EU" mateřská finanční holdingová společnost v členském státě, která není dceřiným pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxé společnosti zřízené v kterémkoli členském státě;
32) "mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v členském státě" smíšená finanční hoxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti zřízené v témže členském státě;
33) "mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v EU" mxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxeřiným podnikem jiné finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti zřízené v kterémkoli členském státě;
34) "ústřxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978 o ročních účetních závěrkách některých forem společností(24) nebo přímé či nepřímé vlastnictví nejméxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x0% či více kapitálu nebo hlasovacích práv nebo která dává možnost podstatně ovlivňovat řízení tohoto podniku;
37) "kontrolou" vztah mezi mateřským a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x. 1606/2002, nebo podobný vztah mezi jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou a podnikem;
38) "úzkým propojením" stav, kdy jsou dvě nebo více fyzicxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xapitálu některého podniku,
b) kontrolou,
c) trvalou vazbou obou nebo všech osob k jedné a téže třetí osobě vztahem kontroly;
39) "ekonomicky spxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxdiné riziko, neboť jedna z nich má přímou či nepřímou kontrolu nad druhou osobou nebo ostatními osobami;
xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx představující jediné riziko, neboť jsou vzájemně propojeny tak, že pokud by se jedna z nich dostala do finančních obtíží, zejména obtíží s financováníx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xísmena a) a b) pokud má ústřední vláda přímou kontrolu nad více než jednou fyzickou nebo právnickou osobou nebo je s nimi přímo propojena, skupina sestávxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxí být považována za ekonomicky spjatou skupinu klientů. Existence ekonomicky spjaté skupiny klientů tvořené ústřední vládou a dalšími fyzickými nebx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxmene b) nebo všech fyzických a právnických osob, které jsou touto osobou podle písmene a) kontrolovány nebo s touto osobou podle písmene b) propojeny, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxm" veřejný orgán nebo subjekt oficiálně uznaný vnitrostátními právními předpisy, který je podle vnitrostátního práva oprávněn vykonávat dohled nad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxšný orgán odpovědný za výkon dohledu na konsolidovaném základě nad mateřskými institucemi v EU a institucemi kontrolovanými mateřskými finančními hxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxkékoliv formě, jímž se uděluje právo vykonávat činnost;
43) "domovským členským státem" členský stát, v němž byla instituce povolena;
44) "hostitexxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxy, které jsou členy Evropského systému centrálních bank (ESCB), a Evropská centrální banka (ECB);
46) "centrálními bankami" centrální banky ESCB a cxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xI kapitoly 2 na jednu instituci, jako kdyby tato instituce společně s jedním nebo více jinými subjekty tvořila jednu jedinou instituci;
48) "konsolidxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxuce, finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti po vyloučení určité podskupiny subjektů nebo na základě konsolixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xnstitucí, finanční holdingovou společností nebo smíšenou finanční holdingovou společností;
50) "finančními nástroji":
a) smlouvy, kterými vzxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xásti C přílohy I směrnice 2004/39/ES;
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xx xxxx xxxxxxxxxx xástroji, pouze pokud se jejich hodnota odvozuje od ceny podkladového finančního nástroje nebo jiné podkladové položky, sazby nebo indexu;
51) "pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podniky;
52) "operačním rizikem" riziko ztráty, které vyplývá z nedostatků či selhání vnitřních procesů, osob a systémů nebo z vnějších událostí, a zxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx "pravděpodobností selhání (PD)" pravděpodobnost selhání protistrany během jednoho roku;
55) "ztrátovostí ze selhání (LGD)" poměr mezi ztrátou z exxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxu, která by mohla být vyčerpána, a tudíž by byla nesplacena v okamžiku selhání, a dosud nevyčerpanou částkou příslibu, přičemž se rozsah příslibu stanoxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxání úvěrového rizika spojeného s expozicí nebo expozicemi, které si nadále ponechává;
58) "majetkovým zajištěním úvěrového rizika" technika snižoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xebo v případě jiné předem určené úvěrové události týkající se protistrany realizovat, obdržet, přivlastnit si nebo zadržet určitá aktiva nebo částky xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxucí;
59) "osobním zajištěním úvěrového rizika" technika snižování úvěrového rizika, při níž snížení úvěrového rizika spojeného s expozicí instituxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxstrojem" vkladní list, dluhopis včetně krytého dluhopisu nebo jakýkoli jiný nepodřízený nástroj, který instituce vydala, za který již obdržela úplnxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxo související s jednou expozicí či seskupením expozic rozloženo do jednotlivých tranší, přičemž:
a) finanční toky v rámci této transakce nebo systémx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxkcí;
62) "sekuritizovanou pozicí" expozice v sekuritizaci;
63) "resekuritizací" sekuritizace, u níž je riziko spojené s podkladovým seskupenxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxitizaci;
65) "úvěrovým posílením" smluvní ujednání, na jehož základě dojde ke zvýšení úvěrové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v sekuritizaci podřízenější, nebo jinými typy zajištění úvěrového rizika;
66) "sekuritizační jednotkou pro speciální účel" svěřenecký nebo jiný sxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxí uvedeného cíle, jeho struktura je navržena tak, aby zajistila oddělení závazků tohoto subjektu od závazků původce, a držitelé účasti v tomto subjektx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx přičemž pozice v tomto segmentu představuje větší nebo menší úvěrové riziko než stejně velká pozice v jakémkoli jiném segmentu, aniž by se přihlíželo k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxění pozic pomocí uzavíracích cen, které jsou snadno k dispozici a které jsou získávány z nezávislých zdrojů, včetně burzovních cen, cen z obrazovek či kxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxnávacího standardu, extrapolováno či jinak vypočteno z jednoho či více tržních vstupů;
70) "nezávislým ověřováním cen" postup, jímž se pravidelně oxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx v článku 25;
b) kapitálu tier 2 uvedeného v článku 71, který je roven nejvýše jedné třetině kapitálu tier 1;
72) "uznanou burzou" burza, která splňxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa denní aktualizaci marží, které podle názoru příslušných orgánů poskytují vhodnou ochranu;
73) "zvláštními penzijními výhodami" vyšší penzijxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxacovníka získané v souladu s podmínkami zaměstnaneckého penzijního systému dané společnosti;
74) "zástavní hodnotou nemovitosti" hodnota nemovixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xrhu, stávající využití a jiná možná vhodná využití;
75) "obytnou nemovitostí" obytný prostor, který obývá vlastník nebo nájemce tohoto obytného proxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxá částka, za kterou by měla být nemovitost v den ocenění po řádném uvedení na trh převedena mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím v nezáxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxdléhá podle nařízení (ES) č. 1606/2002 nebo směrnice 86/635/EHS;
78) "jednoletým poměrem selhání" xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxed tímto datem;
79) "spekulativním financováním nemovitostí" půjčky poskytnuté pro účely pořízení, technické přípravy nebo výstavby nemovitosti xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xbchodu" financování včetně záruk spojené s výměnou zboží a služeb prostřednictvím finančních produktů s pevnou krátkodobou splatností obecně kratšx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx státní vývozní úvěrová agentura poskytuje záruky, pojištění nebo přímé financování;
82) repem" a "reverzním repem" jakákoli dohoda, v rámci níž inxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxditám, pokud uvedenou záruku poskytuje uznaná burza, která je držitelem práv k těmto cenným papírům nebo komoditám, a pokud dohoda instituci nedovoluxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo komodit,
b) k náhradním cenným papírům či komoditám stejného druhu za stanovenou cenu k datu, které je určeno nebo má být určeno převodcem, přičemx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxhodem" jakákoli transakce uskutečněná na základě dohody, která odpovídá definici pro repo nebo reverzní repo;
84) "prostým repem" transakce zpětnéxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxem obchodovat" tyto pozice:
a) vlastní pozice a pozice vyplývající z poskytování služeb klientům a z tvorby trhu;
b) pozice držené pro opětovný prodex x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo jiných výkyvů v ceně či úrokové sazbě;
86) "obchodním portfoliem" veškeré pozice ve finančních nástrojích a komoditách, jež instituce drží sx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxhodování ve smyslu čl. 4 bodu 15 směrnice 2004/39/ES;
88) "způsobilou ústřední protistranou" ústřední protistrana povolená v souladu s článkem 14 naxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xouladu s článkem 42 nařízení (EU) č. 648/2012 a používaný v souladu s článkem 45 uvedeného nařízení;
90) "předfinancovaným příspěvkem do fondu pro rixxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxpozice člena clearingového systému nebo klienta ústřední protistrany vyplývající z transakcí uvedených v čl. 301 odst. 1 písm. a) až e), jakož i počátexxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xodrozvahových závazků a podmíněných závazků zaplatit, dodat nebo poskytnout kolaterál, včetně závazků plynoucích z přijatých prostředků, učiněnýxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxzikem nadměrné páky" riziko, které vyplývá ze zranitelnosti instituce z důvodu páky nebo podmíněných pák, jež mohou vyžadovat nezamýšlenou korekci jxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxvé riziko" objem specifických a obecných rezerv na krytí úvěrových ztrát pro úvěrová rizika, který byl vykázán v účetní závěrce instituce v souladu s poxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxím a investičním portfoliu;
97) "referenčním závazkem" závazek použitý pro účely stanovení vypořádací hodnoty úvěrového derivátu;
98) "externí rxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách(25), nebo centrální banka vydávající ratingy, jež jsou z působnosti nařízení (ES) č. 1060/2009 vyňxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxní" má stejný význam jako v mezinárodním účetním standardu IAS 1 použitelném podle nařízení (ES) č. 1606/2002;
101) "primárním kapitálem" primární kxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxí požadavky směrnice 2009/138/ES, které jsou zařazeny do kapitálu tier 1 ve smyslu směrnice 2009/138/ES v souladu s čl. 94 odst. 1 uvedené směrnice;
1xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxd jsou tyto položky zařazeny do kapitálu tier 1 ve smyslu směrnice 2009/138/ES v souladu s čl. 94 odst. 1 uvedené směrnice a jejich zahrnutí je omezeno akxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podniků, na něž se vztahují požadavky směrnice 2009/138/ES, které jsou zařazeny do kapitálu tier 2 ve smyslu směrnice 2009/138/ES v souladu s čl. 94 odxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxS v souladu s čl. 94 odst. 3 uvedené směrnice;
106) "odložené daňové pohledávky" mají stejný význam jako v použitelném účetním rámci;
107) "odloženýxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxuce v budoucnu vytvoří zdanitelný zisk;
108) "odložené daňové závazky" mají stejný význam jako v použitelném účetním rámci;
109) "aktivy penzijníhx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxo plánu;
110) "rozdělením výnosů" výplata dividend nebo úroků v jakékoli podobě;
111) "finanční podnik" má stejný význam jako v čl. 13 bodu 25 písm. b) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xá stejný význam jako v použitelném účetním rámci;
114) "nepřímou kapitálovou investicí" jakákoli expozice vůči zprostředkujícímu subjektu, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxektem finančního sektoru ztráta, která by instituci v důsledku toho vznikla, podstatně nelišila od ztráty, která by instituci vznikla z přímé kapitálxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx účetním rámci a zahrnují goodwill;
116) "jinými kapitálovými nástroji" kapitálové nástroje vydané subjekty finančního sektoru, které nelze považxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxožky vedlejšího kapitálu tier 1 pojišťovny, položky kapitálu tier 2 pojišťovny nebo položky kapitálu tier 3 pojišťovny;
117) "ostatními fondy" fondx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxovaného ostatního úplného výsledku hospodaření nebo nerozděleného zisku;
118) "kapitálem" součet kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2;
119) "kapitálxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tier 1 nebo kapitálu tier 2;
120) "menšinovým podílem" objem kmenového kapitálu tier 1 dceřiného podniku instituce, jenž lze přiřadit fyzickým nebo pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxm účetním rámci;
122) "vzájemnou účastí" situace, kdy instituce drží kapitálové nástroje nebo jiné kapitálové nástroje vydané subjekty finančního xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxtení hospodářského výsledku podle použitelného účetního rámce;
124) "emisní ážio" má stejný význam jako v použitelném účetním rámci;
125) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxího nástroje, jehož hodnota je přímo vázána na hodnotu kapitálových nástrojů vydaných subjektem finančního sektoru;
127) "křížovým záručním systxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xdst. 7;
b) instituce jsou plně konsolidovány v souladu s čl. 1 odst. 1 písm. b), c), d) nebo čl. 1 odst. 2 směrnice 83/349/EHS a podléhají dohledu na konsoxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx se vztahují kapitálové požadavky;
c) mateřská instituce v členském státě a její dceřiné podniky jsou usazeny v tomtéž členském státě a podléhají povoxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxisy stanovenou dohodu o závazku, která tyto instituce chrání a která zejména zajišťuje jejich likviditu a platební schopnost, aby se v případě nutnostx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pokud jsou vyžadovány na základě smluvní nebo právními předpisy stanovené dohody o závazku uvedené v písmenu d);
f) příslušný orgán přiměřenost opatxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xe 10 let;
h) příslušný orgán je zmocněn dobrovolné odstoupení dceřiného podniku od dohody o závazku zakázat;
128) "položkami k rozdělení" výše zixxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxových nástrojů a snížená o veškeré ztráty z předchozích období, o zisk, který podle právních předpisů nebo pravidel instituce rozdělit nelze, a o platbx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxladě individuální, nikoliv konsolidované účetní závěrky instituce.
2. Pro účely tohoto nařízení veškeré odkazy na nemovitosti nebo obytné či obcxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxnským zákonem o společnostech zajišťujících výstavbu z roku 1991 nebo odpovídajícími pozdějšími předpisy. Členské státy nebo jejich příslušné orgáxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxínky, že je tato nepřímá účast konkrétně upravena ve vnitrostátním právu daného členského státu, a je-li poskytnuta jako kolaterál, přináší věřitelůx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxůrná dokumentace k transakci, což umožňuje v případě jakýchkoli pochybností ohledně bonity nebo podpůrné dokumentace k transakci toto financování oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Pro účely části třetí hlavy II se rozumí:
1) "expozicí" aktivum nebo podrozvahová položka
2) "ztrátou" ekonomická ztráta, včetně podstatných účinků xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxi výší očekávané ztráty z expozice při možném selhání protistrany nebo v případě rozmělnění v období jednoho roku a částkou dlužnou v okamžiku selhání;
xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx
xx xxxxituce plní na individuálním základě povinnosti stanovené v části druhé až páté a v části osmé.
2. Od instituce, která je buď dceřiným podnikem v členskéx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxje, aby na individuálním základě plnila povinnosti stanovené v článcích 89, 90 a 91.
3. Od instituce, která je buď mateřským, nebo dceřiným podnikem, a xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
x. Úvěrové instituce a investiční podniky, které jsou oprávněny poskytovat investiční služby a činnosti uvedené v oddílu A bodech 3 a 6 přílohy I směrnicx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx orgány osvobodit investiční podniky od požadavku plnit povinnosti stanovené v části šesté s ohledem na povahu, rozsah a složitost jejich činnosti.
5x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvenou v čl. 6 odst. 1 nebo čl. 7 odst. 3, plní na individuálním základě povinnosti stanovené v části sedmé.
Článek 7
Výjimky z uplatňování obezřetxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xokud dceřiný podnik i instituce podléhají povolení a dohledu dotyčného členského státu a dceřiný podnik je zahrnut do dohledu na konsolidovaném záklaxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxlu mezi mateřský podnik a dceřiný podnik:
a) neexistuje ani se nepředpokládá žádná podstatná věcná nebo právní překážka bránící okamžitému převodu kaxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxm příslušného orgánu, že se zaručuje za závazky přijaté dceřiným podnikem, nebo mají rizika v dceřiném podniku zanedbatelný význam;
c) postupy hodnoxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxnoucích z podílu na kapitálu dceřiného podniku nebo má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů vedoucího orgánu dceřiného podniku.
2. Příslušné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxlečností zřízenou v témže členském státě jako instituce, za předpokladu, že podléhá stejnému dohledu, jaký je vykonáván nad institucemi, a zejména stxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxo instituce podléhá povolení a dohledu dotyčného členského státu a je zahrnuta do dohledu na konsolidovaném základě a pokud jsou splněny všechny náslexxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxdstatná věcná nebo právní překážka bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků mateřské instituci v členském státě;
b) na mateřskou ixxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xříslušný orgán, který využívá tento odstavec, informuje příslušné orgány všech ostatních členských států.
Článek 8
Výjimky z uplatňování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxchny nebo některé z jejích dceřiných podniků v Unii a vykonávat nad nimi dohled jako nad jedinou podskupinou pro účely likvidity, pokud splňují všechny xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x části šesté;
b) mateřská instituce na konsolidovaném základě nebo dceřiná instituce na subkonsolidovaném základě neustále sleduje a dohlíží na likxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxce;
c) instituce uzavřely smlouvy ke spokojenosti příslušných orgánů, které umožňují volný pohyb finančních prostředků mezi nimi, aby mohly plnit sxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xmluv uvedených v písmenu c).
Do 1. ledna 2014 Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o veškerých právních překážkách, které mohou znemožxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxo překážek.
2. Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně upustit od uplatňování části šesté na instituci a na všechny nebo některé její dceřiné podxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxiné podskupiny pro účely likvidity povoleny v několika členských státech, použije se odstavec 1 pouze po uplatnění postupu stanoveného v článku 21 a poxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxdskupiny pro účely likvidity s podmínkami stanovenými v článku 86 směrnice 2013/36/EU;
b) rozdělení objemů, umístění a vlastnictví požadovaných lixxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxstituce, u nichž bude upuštěno od uplatňování části šesté;
d) potřebě přísnějších parametrů, než jsou parametry uvedené v části šesté;
e) neomezenéx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x x x xovněž na instituce, které jsou členy téhož institucionálního systému ochrany uvedeného v čl. 113 odst. 7 písm. b), za předpokladu, že splňují všechny pxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxdmínky v něm stanovené. Příslušné orgány v takovém případě určí jednu z institucí, na něž se vztahuje výjimka, aby splnila část šestou na základě konsolxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx orgán rovněž uplatnit článek 86 směrnice 2013/36/EU nebo jeho části na úrovni jediné podskupiny pro účely likvidity a upustit od uplatňování článku 8x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxx a čl. 144 odst. 3 směrnice 2013/36/EU mohou příslušné orgány v konkrétních případech povolit, aby mateřské instituce do výpočtu svého požadavku podlx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx dané mateřské instituci.
2. Postup stanovený v odstavci 1 se povolí pouze tehdy, pokud mateřská instituce příslušným orgánům plně doloží okolnosti a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kapitálu nebo splacení splatných závazků dceřiným podnikem mateřskému podniku.
3. Využije-li příslušný orgán možnosti stanovené v odstavci 1, praxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxstavce 2. Nachází-li se dceřiný podnik ve třetí zemi, informují příslušné orgány stejným způsobem také příslušné orgány této třetí země.
Článek xx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtanovených v části druhé až osmé na jednu nebo více úvěrových institucí, které se nacházejí v témže členském státě a které jsou trvale přidruženy k ústřexxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxdružených institucí jsou společné a nerozdílné nebo za závazky přidružených institucí plně ručí ústřední subjekt;
b) platební schopnost a likviditx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxdoucí orgány ústředního subjektu jsou oprávněny vydávat pokyny vedoucím orgánům přidružených institucí.
Členské státy mohou v souvislosti s uplatxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a směrnicí 2013/36/EU.
2. Pokud se příslušné orgány ujistily, že podmínky uvedené v odstavci 1 jsou splněny, a pokud jsou závazky ústředního subjekxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx tento ústřední subjekt.
KAPITOLA 2
Obezřetnostní konsolidace
Oddíl 1
Uplatňování požadavků na konsolidovaném základě
Článek 11
Oxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x článku 18 na základě své konsolidované situace. Mateřské podniky a jejich dceřiné podniky, na něž se vztahuje toto nařízení, mají zavedenu řádnou orgaxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxna zajistí, aby dceřiné podniky, na něž se nevztahuje toto nařízení, zavedly opatření, postupy a mechanismy pro zajištění náležité konsolidace.
2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxí povinnosti stanovené v části druhé až čtvrté a části sedmé v rozsahu a způsobem uvedeným v článku 18 na základě konsolidované situace dané finanční holxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xoldingová společnost v členském státě kontroluje více než jednu instituci, použije se první pododstavec pouze na instituci, na niž se vztahuje dohled xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdingovou společností v EU a instituce kontrolované mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v EU plní povinnosti stanovené v části šesté xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx uvedené v oddíle A bodech 3 a 6 přílohy I směrnice 2004/39/ES. Do předložení zprávy Komise v souladu s čl. 508 odst. 2, a pokud skupina sestává pouze z invesxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxdě, s ohledem na povahu, rozsah a složitost jejich činnosti.
4. Pokud se použije článek 10, ústřední subjekt uvedený v daném článku plní požadavky částx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxtavců 1 až 4, a aniž jsou dotčena jiná ustanovení tohoto nařízení a směrnice 2013/36/EU, mohou příslušné orgány od strukturálně oddělených institucí vxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxlidovaném základě, jestliže k tomu pro účely dohledu existují důvody plynoucí ze zvláštností rizika nebo kapitálové struktury instituce, včetně příxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxedeného v prvním pododstavci nesmí být dotčen účinný dohled na konsolidovaném základě a jeho uplatnění rovněž nesmí vést k neúměrným nepříznivým účinxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxího trhu.
Článek 12
Finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti s dceřinou úvěrovou institucí a současnx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednu úvěrovou instituci a jeden investiční podnik, vztahují se požadavky uplatňované na základě konsolidované situace finanční holdingové společxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxém základě
1. Mateřské instituce v EU plní povinnosti stanovené v části osmé na základě své konsolidované situace.
Významné dceřiné podniky mateřskxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x51 a 453 na individuálním nebo subkonsolidovaném základě.
2. Instituce kontrolované mateřskou finanční holdingovou společností v EU nebo mateřxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxé společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti.
Významné dceřiné podniky mateřských institucí v EU a dceřiné podniky, které mají pro svůx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxadě.
3. xxxxxxxx x x x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxo mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v EU, pokud jsou tyto instituce zahrnuty do rovnocenného zveřejňování informací, které na konxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxvky části osmé na základě konsolidované situace ústředního subjektu. Na ústřední subjekt se použije čl. 18 odst. 1 a s přidruženými institucemi se naklxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxé podniky, na něž se vztahuje toto nařízení, plní povinnosti stanovené v části páté na konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě, aby zajistily, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxe, které mají význam pro účely dohledu. Zejména zajistí, aby dceřiné podniky, na něž se nevztahuje toto nařízení, zavedly opatření, postupy a mechanisxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe dodatečnou rizikovou váhu podle článku 407, pokud jsou na úrovni subjektu usazeného ve třetí zemi, který je zahrnut do konsolidace v souladu s článkem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxi páté týkající se dceřiných podniků, na něž se nevztahuje toto nařízení, se neuplatní, pokud mateřská instituce v EU nebo instituce kontrolované matexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxžití části páté je z hlediska zákonů třetí země, kde je dceřiný podnik usazen, protiprávní.
Článek 15
Výjimky z uplatňování kapitálových požadxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxech upustit od uplatňování části třetí tohoto nařízení a hlavy VII kapitoly 4 směrnice 2013/36/EU na konsolidovaném základě za předpokladu, že platí xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
b) všechny investiční podniky v dané skupině spadají do kategorií uvedených v čl. 95 odst. 1 a čl. 96 odst. 1;
c) každý investiční podnik v EU v dané skupixx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx investičních podniků, finančních institucí, společností spravujících aktiva a podniků pomocných služeb, které by jinak byly konsolidovány;
d) jxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxné skupině, drží kapitál alespoň ve výši, která je určena součtem položek uvedených v čl. 26 odst. 1, čl. 51 odst. 1 a čl. 62 odst. 1,: za účelem pokrytí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xxx xx xxst. 1 písm. c) a d) a čl. 66 odst. 1 písm. c) a d) v investičních podnicích, finančních institucích, společnostech spravujících aktiva a podnicích pomocnxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstitucí, společností spravujících aktiva a podniků pomocných služeb, které by jinak byly konsolidovány;
e) skupina nezahrnuje úvěrové instituxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a financování všech finančních holdingových společností, investičních podniků, finančních institucí, společností spravujících aktiva a podniků xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xýši, která je nižší než hodnota vypočtená podle odst. 1 písm. d), avšak nikoli nižší než součet kapitálových požadavků uložených na individuálním záklxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x celkové hodnoty veškerých podmíněných závazků ve prospěch investičních podniků, finančních institucí, společností spravujících aktiva a podniků xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxční instituce, společnosti spravující aktiva a podniky pomocných služeb pomyslným kapitálovým požadavkem.
Článek 16
Výjimky z uplatňování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxiků, včetně mateřského podniku, investičními podniky, které jsou vyňaty z uplatňování požadavků stanovených v části sedmé na individuálním základě x xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Článek 17
Dohled nad investičními podniky, u nichž bylo upuštěno od uplatňování kapitálových požadavků na konsolidovaném základě
1. Investičnx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx včetně rizik spojených se složením a zdroji kapitálu, vnitřně stanoveného kapitálu a financování.
2. Jestliže příslušné orgány odpovědné za obezřexxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxvání rizik celé skupiny, zejména velkých expozic, a to včetně všech podniků, které se nenacházejí v členském státě.
3. Jestliže příslušné orgány odpoxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxatňují se požadavky části osmé na individuálním základě.
Oddíl x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxdíle 1 na základě konsolidované situace, provedou plnou konsolidaci všech institucí a finančních institucí, které jsou jejich dceřinými podniky, přxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx použije na základě konsolidované situace instituce, nepoužijí se odstavce 2 až 8 tohoto článku.
2. Příslušné orgány však mohou v konkrétních případxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxe tehdy, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:
a) ručení mateřského podniku je omezeno do výše podílu na kapitálu, který mateřský podnik v dceřiném poxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xučení ostatních akcionářů a společníků je jasně stanoveno právně závazným způsobem.
3. Jsou-li podniky propojeny vztahem ve smyslu čl. 12 odst. 1 sxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu konsolidaci podle podílů na kapitálu držených v institucích a finančních institucích, které jsou řízeny podnikem zahrnutým do konsolidace spolu s jxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xxxstí nebo kapitálových vazeb, než které jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2, určí příslušné orgány, zda a jak má být konsolidace provedena. Zejména mohou povoxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxné orgány určí, zda a jak má být konsolidace provedena v následujících případech:
a) pokud podle názoru příslušných orgánů instituce uplatňuje významxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xx xxxxx xxxx dvě nebo více institucí nebo finančních institucí podřízeny jednomu vedení jinak než na základě smlouvy, zakládací listiny nebo stanov.
Příslušné oxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xo dohledu na konsolidovaném základě.
7. Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) vypracuje návrhy regulačních technických norem pro upřesnění podxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrem Komisi do 31. prosince 2016.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxh stanovených v tomto článku a v souladu s postupy stanovenými v tomto článku zahrnují do konsolidace.
Oddíl 3
Působnost obezřetnostní konsolixxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou dceřiným podnikem nebo podnikem, v němž je držena účast, nemusí být zahrnuty do konsolidace, pokud je celková hodnota aktiv a podrozvahových poloxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo podniku, který drží účast.
2. Orgány příslušné k dohledu na konsolidovaném základě podle článku 111 směrnice 2013/36/EU mohou v konkrétnícx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xčast, nemusí být zahrnuty do konsolidace, a to v následujících případech:
a) pokud se dotčený podnik nachází ve třetí zemi, kde existují právní překážkx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xokud by podle názoru orgánů příslušných k dohledu na konsolidovaném základě byla konsolidace finanční situace dotčeného podniku vzhledem k cílům dohxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xvedených ustanoveních více podniků, které jako celek nemají zanedbatelný význam vzhledem k uvedeným cílům, jsou zahrnuty do konsolidace.
Článxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxdě žádostí o svolení podle čl. 143 odst. 1, čl. 151 odst. 4, čl. 151 odst. 9, článku 283, čl. 312 odst. 2 a článku 363 předložených mateřskou institucí v EU a jxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxolečnosti v EU, aby rozhodly, zda požadované svolení udělit, a případně určily podmínky, kterým by toto svolení mělo podléhat;
b) aby určily, zda jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx 10 a čl. 425 odst. 6 vypracovanými orgánem EBA.
Žádosti se podávají pouze orgánu vykonávajícímu dohled na konsolidovaném základě.
Žádost uvedená v čxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxi je nutno uvést, zda a jakým xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx dosáhly společného rozhodnutí:
a) o žádosti uvedené v odst. 1 písm. a);
b) o posouzení kritérií a o uplatnění zvláštního postupu podle odst. 1 písm. b).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
3. Lhůta uvedená v odstavci 2 počíná běžet:
a) dnem, kdy orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě obdrží úplnou žádost uvedenou v odst. 1 písxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxny obdrží zprávu vypracovanou orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě, jež obsahuje analýzu vzájemných závazků uvnitř skupiny.
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx. a) vlastní rozhodnutí. Rozhodnutí orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě nesmí omezit pravomoci příslušných orgánů podle článku xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxch orgánů vyjádřené v daném šestiměsíčním období.
Rozhodnutí předává orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě mateřské instituci v EU, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxnci daného šestiměsíčního období kterýkoli z dotčených příslušných orgánů postoupil věc orgánu EBA v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx může ve vztahu k jeho rozhodnutí učinit podle čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení, a poté rozhodne v souladu s rozhodnutím EBA. Šestiměsíční období se povaxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxnčení daného šestiměsíčního období nebo po dosažení společného rozhodnutí.
5. Nepřijmou-li příslušné orgány do šesti měsíců společné rozhodnuxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxutí má podobu dokumentu obsahujícího plně odůvodněné rozhodnutí a bere v úvahu názory a námitky ostatních příslušných orgánů vyjádřené v daném šestimxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxeřskou finanční holdingovou společnost v EU nebo mateřskou smíšenou finanční holdingovou společnost v EU.
Pokud ke konci daného šestiměsíčního obdxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxušný orgán odpovědný za dohled nad dceřiným podnikem na individuálním základě své rozhodnutí ve věci podle odst. 1 písm. b) tohoto článku a vyčká na rozhxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxí sporu ve smyslu uvedeného nařízení. EBA přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce. Věc nelze orgánu EBA postoupit po skončení daného šestiměsíčního obxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxé společnosti v EU nebo dceřiné podniky mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v EU používají pokročilý přístup k měření podle čl. 312 odst. x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxx třetí hlavě II kapitole 3 oddílu 6 splnily mateřský podnik a jeho dceřiné podniky společně, způsobem, který je v souladu se strukturou skupiny a jejími sxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x x x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v dotčených členských státech.
8. EBA vypracuje návrhy prováděcích technických norem pro upřesnění postupu společného rozhodování podle odst. 1 pxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx x x xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx x x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxh rozhodnutí.
EBA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do 31. prosince 2014.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí tecxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxání požadavků na likviditu
1. Na žádost mateřské instituce v EU nebo mateřské finanční holdingové společnosti v EU nebo mateřské smíšené finanční hoxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v EU učiní orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a orgány příslušné k dohledu nad dcexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx v členském státě vše, co je v jejich silách, aby přijaly společné rozhodnutí o tom, zda jsou splněny podmínky čl. 8 odst. 1 písm. a) až d), a v němž vymezí jedxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xa konsolidovaném základě předloží zprávu vymezující jedinou podskupinu pro účely likvidity na základě kritérií stanovených v článku 8. Jestliže se oxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxh dotčených příslušných orgánů na orgán EBA. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě se může na orgán EBA obrátit z vlastního podnětu.
Spxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxkvidních aktiv, která mají držet instituce vyňaté z použití části šesté.
Toto společné rozhodnutí má podobu dokumentu obsahujícího plně odůvodněné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxidity.
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxli příslušný orgán se však může v průběhu daného šestiměsíčního období obrátit na orgán EBA s dotazem, zda jsou splněny podmínky čl. 8 odst. 1 písm. a) až dxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxány odloží svá rozhodnutí do ukončení nezávazného zprostředkování. Pokud během zprostředkování nedosáhly příslušné orgány do tří měsíců dohody, přxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxho státu mateřské instituce a přiměřenost přínosů a rizik na úrovni členského státu dceřiného podniku. Věc nelze orgánu EBA postoupit po skončení danéxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxi tohoto odstavce jsou závazná.
3. Kterýkoli příslušný orgán se může také během daného šestiměsíčního období obrátit na orgán EBA v případě nedosažxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxU) č. 1093/2010 a všechny zúčastněné příslušné orgány odloží svá rozhodnutí do ukončení nezávazného zprostředkování. Pokud během zprostředkování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
Subkonsolidace v případě subjektů ve třetích zemích
Dceřiné instituce uplatňují požadavky stanovené v článcích 89 až 91 a v části třetí a páté na subxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxingová společnost, mají ve třetí zemi dceřiný podnik ve formě instituce nebo finanční instituce nebo v takové instituci či společnosti drží účast.
xxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "úvěrová instituce", "finanční instituce" a "instituce" vztahují rovněž na podniky usazené ve třetích zemích, které by, pokud by byly usazeny v Unii, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxžek se provádí v souladu s použitelným účetním rámcem.
2. Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány vyžadovat, aby instituce prováděly oceňování xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxT DRUHÁ
KAPITÁL
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxx x
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxx x
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxlejšího kapitálu tier 1 instituce.
KAPITOLA 2
Kmenový kapitál tier 1
Oddíl 1
Položky a nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxmínky stanovené v článku 28 nebo v příslušných případech v článku 29;
b) emisní ážio související s nástroji uvedenými v písmenu a);
c) nerozdělený zisxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xž f) se považují za kmenový kapitál tier 1 pouze tehdy, může-li je instituce neomezeně a okamžitě použít na pokrytí rizik nebo ztrát ve chvíli, kdy se objexxx
xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného orgánu zahrnout do kmenového kapitálu tier 1 mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku. Příslušný orgán svolení udělí, pokud jsou splněny tytx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu uspokojivě prokázala, že všechny předvídatelné výplaty nebo dividendy byly od výše tohoto zisku odečteny.
Ověření mezitímního zisku institxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
3. Příslušné orgány vyhodnotí, zda emise nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 splňují kritéria stanovená v článku 28 nebo v příslušných xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 až poté, co udělí svolení příslušné orgány, jež mohou konzultovat orgán EBA.
V případě kapitálových nástrojů mimo státní podporu, které příslušný orxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxtéria stanovená v článku 28 nebo v příslušných případech v článku 29 splněna, vysvětlí příslušné orgány orgánu EBA důvody svého rozhodnutí.
Na základx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxém členském státě, které jsou považovány za nástroje zahrnované xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxx významné důkazy o tom, že uvedené nástroje kritéria stanovená v článku 28 nebo v příslušných případech v článku 29 nesplňují, může orgán EBA rozhodnout xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
4. EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem pro upřesnění významu slova "předvídatelný" při určování, zda byly odečteny všechny předvídxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxmat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
Článek 27
Kapitálové nástrxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xakékoli kapitálové nástroje vydané institucí na základě jejích statutárních ustanovení, jsou-li splněny tyto podmínky:
a) jedná se o typ instituce xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxtucí,
ii) družstvo,
iii) spořitelnu,
iv) podobnou instituci,
v) úvěrovou instituci, která je plně ve vlastnictví jedné z institucí uvedených v boxxxx xx xx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxmo drží 100% kmenových akcií vydaných touto úvěrovou institucí;
b) jsou splněny podmínky stanovené v článku 28 nebo v příslušných případech v článxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxo účely této časti za takové považovány i nadále, nepřestávají-li splňovat kritéria, na jejichž základě byly uznány.
2. EBA vypracuje návrhy reguxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxního práva lze pro účely této části nařízení považovat za vzájemnou instituci, družstvo, spořitelnu nebo podobnou instituci;
EBA předloží tyto návrhx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
Článek 28
Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1
1. Kapitálové nástroxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podle použitelného vnitrostátního práva, vedoucího orgánu instituce;
b) nástroje jsou plně uhrazeny a jejich nákup není přímo ani nepřímo financovxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 86/635/EHS;
ii) jsou klasifikovány jako vlastní kapitál ve smyslu použitelného účetního rámce;
iii) jsou klasifikovány jako vlastní kapitál pro úxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v rozvaze v rámci účetní závěrky instituce;
e) nástroje nemají stanovenu splatnost (věčné nástroje);
f) jistinu nástrojů nelze snížit nebo vyplatxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxastního rozhodnutí, pokud instituce obdržela předchozí svolení příslušného orgánu v souladu s článkem 77;
g) ustanovení, jimiž se nástroje řídíx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xěco takového před vydáním ani při vydání nástrojů neuvádí, s výjimkou nástrojů uvedených v článku 27, u nichž je podle použitelného vnitrostátního práxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxházení při rozdělování výnosů, pokud jde o pořadí výplat rozdělených výnosů, a to i ve vztahu k jiným nástrojům zahrnovaným do kmenového kapitálu tier 1x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xrovedeno pouze z položek k rozdělení;
iii) podmínky, kterými se nástroje řídí, nezahrnují strop nebo jiné omezení maximální výše rozdělených výnosůx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xýjimkou nástrojů uvedených v článku 27;
v) podmínky, kterými se nástroje řídí, neukládají instituci povinnost rozdělit výnosy držitelům nástrojů a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxe;
vii) zrušením rozdělení výnosů nevznikají instituci žádná omezení;
i) v porovnání se všemi kapitálovými nástroji vydanými institucí absorbxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahrnované do kmenového kapitálu tier 1;
j) v případě platební neschopnosti nebo likvidace instituce se nástroje řadí za všechny ostatní xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxstních pohledávek úměrný hodnotě vydaných nástrojů a není pevně stanoven ani nepodléhá stropu, s výjimkou kapitálových nástrojů uvedených v článku 2xx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí pohledávek:
i) institucí nebo jejími dceřinými podniky;
ii) mateřským podnikem instituce nebo jeho dceřinými podniky;
iii) mateřskou finanční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxnou finanční holdingovou společností a jejími dceřinými podniky;
vi) podnikem, který má úzké propojení se subjekty uvedenými v bodech i) až v);
mx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uspokojení pohledávek z nich plynoucích.
Podmínka stanovená v prvním pododstavci písm. j) se považuje za splněnou bez ohledu na to, zda jsou dané nástxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx. i) se považují za splněné bez ohledu na trvalé snížení účetní hodnoty jistiny nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 nebo kapitálu tier 2x
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx v důsledku snížení účetní hodnoty kapitálových nástrojů vyžadovaného orgánem pro řešení problémů příslušným pro danou instituci.
Podmínka stanovxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxna nástroje byla nebo mohla být snížena v rámci řízení k řešení problémů nebo v důsledku snížení účetní hodnoty kapitálových nástrojů vyžadovaného orgxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xe je nástroj spojen s výplatou dividendového násobku, jestliže tento dividendový násobek nevede k rozdělení výnosů, které má nepřiměřený negativní vxxx xx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xyšší rozdělení výnosů vztahuje pouze na nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1, s nimiž je spojeno méně hlasovacích práv nebo žádná hlasovacx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxitálových nástrojů;
b) zda a kdy by několikanásobné rozdělení výnosů mohlo mít nepřiměřený negativní vliv na kapitál;
c) co se rozumí přednostním roxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxční technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxitucemi
1. Kapitálové nástroje vydané vzájemnými institucemi, družstvy, spořitelnami a podobnými institucemi lze považovat za nástroje zahrnovaxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxkud jde o splacení kapitálových nástrojů, musí být splněny tyto podmínky:
a) s výjimkou případů, kdy to zakazuje použitelné vnitrostátní právo, musí mxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí, kterými se nástroje řídí, instituci možnost toto splacení omezit;
c) odmítnutí splacení nástrojů, nebo případně jeho omezení, nesmí představovax xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx je tento strop nebo omezení stanoveno použitelným vnitrostátním právem nebo stanovami instituce.
4. Pokud kapitálové nástroje dávají vlastníkovx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xoto omezení ve stejné míře na držitele všech ostatních nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 vydaných danou institucí.
Podmínkou stanovxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxu tier 1 nástroje, které svému držiteli nepřiznávají hlasovací práva a které splňují obě následující podmínky:
a) nárok držitelů těchto nástrojů, ktxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xráva na nástrojích zahrnovaných do celkového kmenového kapitálu tier 1;
b) tyto nástroje se jinak považují za nástroje zahrnované do kmenového kapitxxx xxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xterý je pevně stanoven nebo omezen stropem, vztahuje se toto omezení ve stejné míře na všechny držitele všech nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxojů, pokud použitelné vnitrostátní právo instituci zakazuje splacení kapitálových nástrojů odmítnout.
EBA předloží tyto návrhy regulačních technxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxky 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
Článek 30
Důsledky nesplnění podmínek týkajících se nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tiex x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxněny, platí následující:
a) tento nástroj přestane být okamžitě považován za nástroj zahrnovaný do kmenového kapitálu tier 1;
b) emisní ážio souvisexxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxmi orgány v mimořádných situacích
1. V naléhavých situacích mohou příslušné orgány institucím povolit, aby do kmenového kapitálu tier 1 zahrnuly kaxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxoje byly vydány po 1. ledna 2014;
b) Komise tyto kapitálové nástroje považuje za státní podporu;
c) kapitálové nástroje jsou vydány v rámci rekapitalxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxíslušným veřejným orgánem či státem vlastněným subjektem;
e) kapitálové nástroje jsou schopny absorbovat ztráty;
f) s výjimkou kapitálových nástxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxacení všech přednostních pohledávek;
g) existují vhodné mechanismy pro ukončení účasti státu nebo v příslušných případech příslušného veřejného oxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xdůvodněné žádosti dotyčného příslušného orgánu a ve spolupráci s tímto orgánem považuje orgán EBA pro účely tohoto nařízení kapitálové nástroje uvedxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxá aktiva
1. Instituce vyloučí ze všech složek kapitálu zvýšení vlastního kapitálu podle použitelného účetního rámce, které vyplývá ze sekuritizacx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxynoucího z kapitalizace budoucího příjmu ze sekuritizovaných aktiv, která zajišťují úvěrové posílení pozic v sekuritizaci, je-li instituce původcxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx
xxx xxxxloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 1. února 2015.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xozdíly ze změn reálné hodnoty spojené se zisky nebo ztrátami ze zajištění peněžních toků z finančních nástrojů, které nejsou oceněny reálnou hodnotoux xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxého hodnocení instituce;
c) v reálné hodnotě vyjádřené veškeré zisky a ztráty, které vyplývají z vlastního úvěrového rizika instituce v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvého rizika, kompenzovat zisky nebo ztrátami v reálné hodnotě, které vyplývají z úvěrového rizika jejich protistran.
3. Aniž je dotčen odst. 1 písm. xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxů uvedených v čl. 52 odst. 4 směrnice 2009/65/ES;
b) změny v hodnotě aktiv a závazků instituce jsou důsledkem stejných změn ve vlastním úvěrovém hodnocxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxřit tím, že dluhopisy, jimiž jsou tyto hypoteční úvěry financovány, jsou odkoupeny za tržní nebo nominální hodnotu.
4. EBA vypracuje návrhy regulxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxvrhy regulačních technických norem Komisi do 30. září 2013.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním podoxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxlu uplatní požadavky článku 105 na veškerá svá aktiva oceněná reálnou hodnotou a odečtou z kmenového kapitálu tier 1 částku ve výši nezbytných dodatečnxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxtituce takové úpravy, kterými by ze svého kapitálu vyloučily nerealizované zisky nebo ztráty z aktiv nebo závazků oceněných reálnou hodnotou.
xxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tier 1 odečtou toto:
a) ztráty běžného účetního roku;
b) nehmotná aktiva;
c) odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku;
d) instituce počxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x 159;
e) aktiva penzijního fondu definovaných požitků v rozvaze instituce.
f) přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do vlastních nástroxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxit na základě skutečného nebo podmíněného závazku plynoucího z existující smlouvy;
g) přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do nástrojů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se domnívají, že jeho účelem je uměle zvýšit kapitál instituce;
h) příslušnou výši přímých, nepřímých a syntetických kapitálových investic do nástrxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nepřímých a syntetických kapitálových investic do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž institucx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxpitál tier 1 instituce;
k) objem expozice u následujících položek, kterým se má přiřadit riziková váha 1 250%, pokud instituce odečítá tento objem exxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx
xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xektor;
ii) u sekuritizovaných pozic v souladu s čl. 243 odst. 1 písm. b), čl. 244 odst. 1 písm. b) a článkem 258;
iii) u volných dodávek v souladu s čl. 379 oxxxx xx
xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx přístupu založeného na interních modelech v souladu s čl. 155 odst. 4;
l) daňové platby týkající se položek kmenového kapitálu tier 1 předvídatelnx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xo jejíž výše lze dané položky použít ke krytí rizik nebo ztrát.
2. EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem pro upřesnění toho, jak mají bxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xxx xx x xx x x xxx xx xxxxx a), c) a d).
EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 1. února 2015
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch norem pro upřesnění druhů kapitálových nástrojů finančních institucí a, za konzultace Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx) orgánu EIOPA, pojišťoven a zajišťoven ze třetích zemí a podniků vyňatých z působnosti směrnice 2009/138/ES v souladu s článkem 4 uvedené směrnice, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxu tier 2.
EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 1. února 2015
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technickx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxčí objem nehmotných aktiv, která mají být odečtena, podle těchto ustanovení:
a) částka, která má být odečtena, se sníží o související odložené daňové zxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxá má být odečtena, zahrnuje goodwill zahrnutý v ocenění významných investic instituce.
Článek 38
Odpočty odložených daňových pohledávek zxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx článku.
2. S výjimkou případů, kdy jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 3, se výše odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku vxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxku může být snížena o související odložené daňové závazky instituce, pokud jsou splněny tyto podmínky:
a) daný subjekt má podle použitelného vnitrostxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxvé závazky se vztahují k daním, které jsou vybírány stejným daňovým orgánem a od stejného subjektu podléhajícího dani.
4. Související odložené daňxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xenzijního fondu definovaných požitků, jež má být odečtena.
5. Výše souvisejících odložených daňových závazků uvedená v odstavci 4 se rozdělí mezi:
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxcím zisku.
Instituce rozdělí související odložené daňové závazky podle poměrných částí, jaké představují odložené daňové pohledávky závislé na buxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxdoucím zisku
1. Následující položky se neodečítají od kapitálu a uplatňuje se na ně riziková váha v souladu s částí třetí hlavou II kapitolou 2 nebo příxxxxx xxxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxá pohledávka za ústřední vládou, regionální vládou nebo místním daňovým orgánem.
2. Odložené daňové pohledávky nezávislé na budoucím zisku jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxmálním schvalování své roční účetní závěrky vykáže ztrátu, nebo v případě likvidace či platební neschopnosti instituce jsou automaticky a povinně nexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxkýmkoli daňovým závazkem instituce nebo jakéhokoli jiného podniku, který je podle tohoto práva pro daňové účely zahrnut do téže konsolidace jako daná xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxota slev na dani podle písmene b) převyšuje daňové závazky podle uvedeného písmene, je tento případný rozdíl neprodleně nahrazen přímou pohledávkou zx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxé daňové pohledávky rizikovou váhu ve výši 100%.
Článek 40
Odpočty záporných hodnot vyplývajících z výpočtu výše očekávaných ztrát
Částkax xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxdatečné daňové účinky, které by mohly vzniknout, pokud by se rezervy měly zvýšit na úroveň očekávaných ztrát podle hlavy I kapitoly 3 oddílu 3.
Čláxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která má být odečtena, sníží o tyto částky:
a) výši všech souvisejících odložených daňových závazků, které by mohly zaniknout, kdyby došlo ke snížení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxz omezení používat, pokud obdržela předchozí svolení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xřípadně 3.
2. EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem pro upřesnění kritérií, podle nichž příslušný orgán povoluje institucím snížix xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 1. února 2015.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EUx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
xxx xxxxx xxx xx xdst. 1 písm. f) počítají instituce kapitálové investice do vlastních nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 na základě hrubých dlouhých pxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xa základě čisté dlouhé pozice, jsou-li splněny obě tyto podmínky:
i) dlouhé a krátké pozice jsou v téže podkladové expozici a s krátkými pozicemi není sxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
b) instituce určí částku, která má být odečtena za přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do indexových cenných papírů, pomocí výpočtu podkxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hrubé dlouhé pozice ve vlastních nástrojích zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 vyplývající z kapitálových investic do indexových cenných papxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xčetně případů, kdy je s těmito krátkými pozicemi spojeno riziko protistrany, jsou-li splněny obě tyto podmínky:
i) dlouhé a krátké pozice jsou v týchž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxánek 43
Významné investice v subjektech finančního sektoru
Pro účely odpočtu se investice instituce v subjektu finančního sektoru považuje za výxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxým subjektem;
b) instituce má s daným subjektem úzké propojení a vlastní nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 vydané daným subjektem;
c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxictví podle použitelného účetního rámce.
Článek 44
Odpočty kapitálových investic do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 suxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x písm. g), h) a i) v souladu s těmito ustanoveními:
a) kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 a jiných kapitálových nxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxžují za kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1.
Článek 45
Odpočty kapitálových investic do nástrojů zaxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxx x xxxxto ustanoveními:
a) mohou vypočítat přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxdá splatnosti dlouhé pozice nebo její zbytková splatnost činí nejméně jeden rok;
ii) buď je krátká i dlouhá pozice držena v obchodním portfoliu, nebo jxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxvých cenných papírů, pomocí výpočtu podkladové expozice vůči kapitálovým nástrojům subjektů finančního sektoru zahrnutým do těchto indexů.
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxci
1. Pro účely čl. 36 odst. 1 písm. h) instituce vypočítají příslušnou částku, která má být odečtena, vynásobením hodnoty uvedené v písmenu a) tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxvestice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instixxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xoložky kmenového kapitálu tier 1:
i) článků 32 až 35;
ii) odpočtů uvedených v čl. 36 odst. 1 písm. a) až g), písm. k) bodů ii) až v) a písm. l), s výjimkou čásxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 těch subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, vydělená souhrnnox xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxtky uvedené v odst. 1 písm. a) a z výpočtu faktoru uvedeného v odst. 1 písm. b) vyloučí pozice z upisování držené pět nebo méně pracovních dnů.
3. Částka, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxlových investic do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, který má být odečten podle odstavce 1, vynásobením hodnoty stanovené v písmenu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
b) poměrná část souhrnné hodnoty přímých, nepřímých a syntetických kapitálových investic instituce do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xier 1, do něhož bylo investováno.
4. Hodnota kapitálových nástrojů uvedená v čl. 36 odst. 1 písm. h), která je rovna nebo nižší než 10% položek kmenovéxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xouladu s částí třetí hlavou II kapitolou 2 nebo 3 a případně požadavkům stanoveným v části třetí hlavě IV.
5. Instituce určí podíl kapitálových investxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxpitálových investic, na niž se mají použít rizikové váhy podle odstavce 4;
b) hodnota stanovená v bodě i) vydělená hodnotou stanovenou v bodě ii):
i) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxtrojů kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici.
Článek 47
Odpočty kapitálovýxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxely čl. 36 odst. 1 písm. i) se z příslušné částky, která má být odečtena z kmenového kapitálu tier 1, vyloučí pozice z upisování držené pět nebo méně pracovxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx x xx x xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx postupy k těmto odpočtům
Článek xx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxce nemají povinnost odečítat objemy položek uvedených níže v písmenech a) a b) tohoto odstavce, jejichž souhrnná výše je rovna nebo nižší než prahová hoxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxna nebo nižší než 10% položek kmenového kapitálu tier 1 instituce po uplatnění těchto ustanovení:
i) článků 32 až 35;
ii) čl. 36 odst. 1 písm. a) až h), píxxx xx xxxx xxx xx xx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x případech, kdy má instituce významnou investici v subjektu finančního sektoru, přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice instituce do nástrxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxer 1 instituce vypočtené po uplatnění těchto ustanovení:
i) článků 32 až 35;
ii) čl. 36 odst. 1 písm. a) až h), písm. k) bodů ii) až v) a písm. l), s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxdnota rovna částce uvedené v písmeni a) tohoto odstavce vynásobené procentní hodnotou uvedenou v písmeni b) tohoto odstavce:
a) zbývající objem položxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxmky podle tohoto článku;
b) 17,65%.
3. Pro účely odstavce 1 instituce určí část odložených daňových pohledávek v celkovém objemu položek kmenovéxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x) hodnota odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku a vyplývajících z přechodných rozdílů, jejichž souhrnná výše je rovna nebo nižšx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxetických investic instituce do kapitálových nástrojů subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici, jejichž souhrnná výše xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxsí být odečteny, se rovná jedné minus poměrná část uvedená v prvním pododstavci.
4. Objemy položek, které nejsou odečteny podle odstavce 1, podléhaxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxidovaného a konsolidovaného kapitálu, kdy příslušné orgány vyžadují nebo povolují, aby instituce použily metody 1, 2 nebo 3 uvedené v příloze I směrnixx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xateřská instituce, mateřská finanční holdingová společnost nebo mateřská smíšená finanční holdingová společnost nebo instituce má významnou invexxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxu nebo pojišťovací holdingovou společností;
b) tato pojišťovna, zajišťovna nebo pojišťovací holdingová společnost je zahrnuta ve stejném doplňkoxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost nebo instituce, která dané kapitálové nástroje drží;
c) instituce obdržela předchozí svolení příslušných orgánů;
d) před udělením svoxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxly zahrnuty do konsolidace podle metody 1, 2 nebo 3, jsou adekvátní;
e) kapitálové investice v daném subjektu patří jednomu z těchto subjektů:
i) matxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
v) dceřinému podniku jednoho ze subjektů uvedených v bodech i) až iv), který je zahrnut do konsolidace podle části první hlavy II kapitoly 2.
Zvolexx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xodléhající dohledu na konsolidovaném základě v souladu s částí první hlavou II kapitolou 2 kapitálové investice do kapitálových nástrojů vydaných suxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xro konkrétní účely, zejména pro účely strukturálního oddělení bankovních činností a plánování procesů k řešení úpadku.
Uplatnění přístupu uvedenéhx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx, že by vytvářel nebo představoval překážku fungování vnitřního trhu nebo že by vytvářel překážky bránící jeho fungování.
3. Příslušné orgány mohxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxých nástrojů v těchto případech:
a) má-li instituce kapitálovou investici v jiné instituci a jsou-li splněny podmínky uvedené v bodech i) až v);
i) inxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxou rozvahu podle čl. 113 odst. 7 písm. e), nebo není-li stanovena povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, rozšířený souhrnný výpočet, o nxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xebo nařízení (ES) č. 1606/2002, jimiž se řídí konsolidované účetní závěrky skupin úvěrových institucí. Rovnocennost uvedeného rozšířeného souhrnnxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xádné nevhodné tvorbě kapitálu mezi členy institucionálního systému ochrany. Konsolidovaná rozvaha nebo rozšířený souhrnný výpočet se oznamují příxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xa konsolidovaném nebo rozšířeném souhrnném základě požadavky stanovené v článku 92 a podávají zprávy o dodržování těchto požadavků v souladu s článkex xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxliže nejsou členy tohoto systému, a to za podmínky, že nedochází ani k vícenásobnému použití prvků použitelných pro výpočet kapitálu, ani k žádné nevhoxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxvá instituce účast ve své ústřední nebo jiné regionální úvěrové instituci a jsou splněny podmínky stanovené v písm. a) bodech i) až v).
4. Účasti, u nixxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx x.
5. Pokud instituce uplatňuje metodu 1 nebo 2 uvedenou v příloze I směrnice 2002/87/ES, zveřejní doplňkový kapitálový požadavek a ukazatel kapitáloxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxský orgán pro cenné papíry a trhy) (dále jen "ESMA" nebo "orgán ESMA") zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listoxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxk použití metod výpočtu uvedených v příloze I části II směrnice 2002/87/ES pro účely alternativních postupů k odpočtům uvedených v odstavci 1 tohoto čxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010.
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxx x
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xyžadovaných články 32 až 35, odpočtů podle článku 36 a uplatnění výjimek a alternativních postupů stanovených v článcích 48, 49 a 79.
KAPITOLA 3
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x
xxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
xoložky vedlejšího kapitálu tier 1 jsou tyto:
a) kapitálové nástroje za předpokladu splnění podmínek stanovených v čl. 52 odst. 1;
b) emisní ážio souvixxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx 2.
Článek 52
Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1
1. Kapitálové nástroje lze považovat za nástroje zahrnované do vedlejšího kaxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxstitucí nebo jejími dceřinými podniky;
ii) podnik, v němž má instituce účast ve formě přímého vlastnictví nebo kontroly nejméně 20% hlasovacích práv xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxstroje řadí za nástroje zahrnované do kapitálu tier 2;
e) nástroje nejsou zajištěny žádným z těchto subjektů ani se na ně nevztahuje záruka žádného z txxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxbo jeho dceřinými podniky;
iii) mateřskou finanční holdingovou společností nebo jejími dceřinými podniky;
iv) holdingovou společností se smíšenxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxopojení se subjekty uvedenými v bodech i) až v);
f) nástroje nejsou předmětem žádných ujednání, ať smluvních či jiných, která v případě platební nexxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxkud ustanovení, jimiž se nástroje řídí, obsahují jednu nebo více kupních opcí, může být tato opce uplatněna dle vlastního uvážení emitenta;
i) nástroxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxe jejich vydání, s výjimkou případů, kdy jsou splněny podmínky stanovené v čl. 78 odst. 4;
j) ustanovení, jimiž se nástroje řídí, výslovně ani implicixxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x to s výjimkou těchto případů;
i) po likvidaci instituce;
ii) diskrečního zpětného odkupu nástrojů nebo jiného způsobu snížení kapitálu na základě vxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx neuvádí, že by příslušný orgán souhlasil s žádostí o vypovězení, splacení nebo zpětný odkup nástrojů;
l) rozdělení výnosů z nástrojů splňuje tyto poxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xejího mateřského podniku;
iii) ustanovení, jimiž se nástroje řídí, dávají instituci možnost dle vlastního uvážení kdykoli na neomezenou dobu a na nexxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxh splatnosti;
iv) zrušení rozdělení výnosů nepředstavuje nesplnění závazků ze strany instituce;
v) zrušením rozdělení výnosů nevznikají instituxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxdstavuje test platební neschopnosti podle použitelného vnitrostátního práva;
n) ustanovení, jimiž se nástroje řídí, vyžadují, aby v případě rozhoxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxpitálu tier 1;
o) ustanovení, jimiž se nástroje řídí, neobsahují žádné prvky, které by mohly bránit rekapitalizaci instituce;
p) pokud nástroje nexxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxní hlavy II kapitoly 2;
ii) výnosy jsou okamžitě, bez omezení a v podobě, která splňuje podmínky stanovené v tomto odstavci, k dispozici instituci.
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xx xxxxxjšího kapitálu tier 1 nebo kapitálu tier 2, jsou-li na stejné úrovni.
2. EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem pro upřesnění všech těxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxitálu tier 1 po dočasném účetním snížení hodnoty jeho jistiny;
c) postupy a načasování, pokud jde o následující:
i) určení, že došlo k rozhodné událoxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) vlastnosti nástrojů, které by mohly bránit rekapitalizaci instituce;
e) použití jednotek pro speciální účel k nepřímé emisi kapitálových nástrojxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxmy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
Článek 53
Omezení týkající se zrušení rozdělení výnosů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx a písmena o) nesmí ustanovení, jimiž se řídí nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1, obsahovat především následující:
a) požadavek rozdělxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxj zahrnovaný do vedlejšího kapitálu tier 1, včetně nástroje zahrnovaného do kmenového kapitálu tier 1;
b) požadavek zrušení výplaty rozdělení výnosx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxých nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1;
c) povinnost nahradit výplatu úroků nebo dividend platbou v jakékoli jiné formě. Instituci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
xx xxx xčely čl. 52 odst. 1 písm. n) se na nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 vztahují tato ustanovení:
a) rozhodná událost nastává tehdy, když sx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxerou určí instituce a která je upřesněna v ustanoveních, jimiž se nástroj řídí;
b) instituce mohou v ustanoveních, jimiž se nástroj řídí, vymezit jxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x případě rozhodné události převedeny na nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1, musí současně stanovit jedno z následujícího:
xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxer 1;
d) pokud ustanovení, jimiž se nástroje řídí, vyžadují, aby v případě rozhodné události byla snížena hodnota jistiny těchto nástrojů, jsou sxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxá má být vyplacena v případě vypovězení nebo splacení nástroje;
iii) rozdělení výnosů z nástroje.
2. Účetním snížením hodnoty nebo konverzí náxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xapitálu tier 1.
3. Hodnota nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 uznaných jako položky vedlejšího kapitálu tier 1 je omezena na minimálxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xier 1 byla plně snížena nebo by tyto nástroje byly převedeny na nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1.
4. Úhrnná hodnota nástrojů zahrnovaxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxch hodnot:
a) hodnota potřebná k plnému obnovení poměru kmenového kapitálu tier 1 instituce na hodnotu 5,125%;
b) plná hodnota jistiny nástroje.
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxjšího kapitálu tier 1;
c) v souladu s požadavky tohoto článku účetně snížit hodnotu jistiny nástrojů, nebo tyto nástroje neprodleně, nejpozději však xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxlu tier 1, jež jsou v případě rozhodné události převáděny na nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1, zajistí, aby neustále měla dostatek schvxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxx xxxxxx těchto konvertibilních nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 musí být získána všechna nezbytná povolení. Instituce si neustále ponechává předem získxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtálu tier 1 převedeny.
7. Instituce vydávající nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1, jež jsou v případě rozhodné události převáděny na nxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xi stanovách nebo ve smluvních ujednáních.
Článek 55
Důsledky nesplnění podmínek týkajících se nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu xxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:
a) tento nástroj přestane být okamžitě považován za nástroj zahrnovaný do vedlejšího kapitálu tier 1;
b) podíl emisního ážia souvisejícího s tímto nxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
xxánek 56
Odpočty od položek kapitálu tier 1
Instituce od položek vedlejšího kapitálu tier 1 odečítají tyto položky:
a) přímé, nepřímé a syntetické kxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxlu tier 1, které by instituce mohla být povinna odkoupit na základě stávajících smluvních závazků;
b) přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investixx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxny se domnívají, že jeho účelem je uměle zvýšit kapitál instituce;
c) příslušnou výši přímých, nepřímých a syntetických kapitálových investic do násxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxm 60;
d) přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx od položek kapitálu tier 2 podle článku 66, která převyšuje kapitál tier 2 instituce;
f) daňové platby týkající se položek vedlejšího kapitálu tier 1 pxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxžují částku, do jejíž výše lze dané položky použít ke krytí rizik nebo ztrát.
Článek 57
Odpočty kapitálových investic do vlastních nástrojů zxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
xxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xo vedlejšího kapitálu tier 1 na základě hrubých dlouhých pozic s těmito výjimkami:
a) instituce mohou vypočítat objem kapitálových investic do vlastxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xsou v téže podkladové expozici a s krátkými pozicemi není spojeno žádné riziko protistrany;
ii) buď jsou dlouhé i krátké pozice jsou drženy v obchodním xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nástrojům zahrnovaným do kmenového kapitálu tier 1 zahrnutým do těchto indexů;
c) instituce mohou vzájemně započíst hrubé dlouhé pozice ve vlastníxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xlastních nástrojích zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 vyplývajícím z krátkých pozic v podkladových indexech, včetně případů, kdy je s těmitx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx) buď jsou dlouhé i krátké pozice drženy v obchodním portfoliu, nebo jsou obě pozice drženy v investičním portfoliu.
Článek 58
Odpočty kapxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx umělé zvýšení kapitálu
Instituce provádějí odpočty uvedené v čl. 56 písm. b), c) a d) v souladu s těmito ustanoveními:
a) kapitálové investice do nástxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tier 1 pojišťovny považují za kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1.
Článek 59
Odpočty kapitálových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x xx v souladu s těmito ustanoveními:
a) mohou vypočítat přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx pozice odpovídá splatnosti dlouhé pozice nebo její zbytková splatnost činí nejméně jeden rok
ii) buď je krátká i dlouhá pozice držena v obchodním portxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxice do indexových cenných papírů, pomocí výpočtu podkladové expozice vůči kapitálovým nástrojům subjektů finančního sektoru zahrnutým do těchto inxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxu finančního sektoru významnou investici
1. Pro účely čl. 56 písm. c) instituce vypočítají příslušnou částku, která má být odečtena, vynásobením hoxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2 subjektů finančního sekxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xxx
xxx xxx xx xxxxx 1 písm. a) až g), písm. k) bodů ii) až v) a písm. l), s výjimkou odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku a vyplývajících z přechodných rxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxho kapitálu tier 1 těch subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, vydělená souhrnnou hodnotou všech přímých, nepřímýxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo sektoru.
2. Instituce z částky uvedené v odst. 1 písm. a) a z výpočtu faktoru uvedeného v odst. 1 písm. b) vyloučí pozice z upisování držené pět nebo méxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxer 1. Částka, která má být podle odstavce 1 odečtena od každého nástroje vedlejší kapitálu tier 1, se vypočte vynásobením hodnoty stanovené v písmenu a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
x) hodnota stanovená v bodě i) vydělená hodnotou stanovenou v bodě ii):
i) celkový objem nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1;
ii) souhxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici.
4. Hodnota kapitálových nástrojů uvedená v čl. 56 písm. c), která je rovna nebo nižxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xříslušným rizikovým vahám v souladu s částí třetí hlavou II kapitolou 2 nebo 3 a případně požadavkům stanoveným v části třetí hlavě IV.
5. Instituce urxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxnou v písmenu b):
a) hodnota kapitálových investic, na niž se mají použít rizikové váhy podle odstavce 4;
b) hodnota stanovená v bodě i) vydělená hodnoxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxých investic instituce do nástrojů kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici.
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xier 1 po odpočtu položek uvedených v článku 56 a uplatnění článku 79.
KAPITOLA 4
Kapitál tier 2
Oddíl 1
Položky a nástroje zahrnované do kapixxxx xxxx x
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxí podmínek stanovených v článku 63;
b) emisní ážio související s nástroji uvedenými v písmenu a);
c) u institucí, které počítají objem rizikově váženxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx expozic vypočítaného podle části třetí hlavy II kapitoly 2;
d) u institucí, které počítají objem rizikově vážených expozic podle části třetí hlavy II xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xodle části třetí hlavy II kapitoly 3.
Položky zahrnuté do písmene a) nejsou považovány za položky kmenového kapitálu tier 1 ani vedlejšího kapitálu xxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxtálu tier 2, pokud jsou splněny tyto podmínky:
a) nástroje jsou vydány nebo podřízené půjčky získány a plně uhrazeny;
b) nástroje nezakoupil nebo podxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xlastnictví nebo kontroly nejméně 20% hlasovacích práv nebo kapitálu daného podniku;
c) nákup nástrojů nebo poskytnutí podřízených půjček nejsox xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxny podřízených půjček podle ustanovení, jimiž se podřízené půjčky řídí, je zcela podřízen pohledávkám všech nepodřízených věřitelů;
e) nástroje nxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxkojení pohledávek:
i) institucí nebo jejími dceřinými xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxdniky;
iv) holdingovou společností se smíšenou činností nebo jejími dceřinými podniky;
v) smíšenou finanční holdingovou společností nebo jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxtem žádných ujednání, která by jinak zvyšovala pořadí uspokojení pohledávek z těchto nástrojů nebo podřízených půjček;
g) nástroje nebo podřízené pxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xby umořila nebo splatila jejich jistinu přede dnem splatnosti;
i) pokud nástroje nebo podřízené půjčky zahrnují jednu nebo více kupních opcí nebo možxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx mohou být vypovězeny, splaceny nebo zpětně odkoupeny či předčasně splaceny, pouze pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 77, a nejdříve po uplxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxroje nebo podřízené půjčky řídí, výslovně ani implicitně neuvádějí, že by nástroje nebo podřízené půjčky byly nebo mohly být vypovězeny, umořeny, zpěxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xx xstanovení, jimiž se nástroje nebo podřízené půjčky řídí, nedávají držiteli či věřiteli právo na urychlení plánované budoucí výplaty úroků nebo jistixx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxk se nebude měnit na základě úvěrového hodnocení instituce nebo jejího mateřského podniku;
n) pokud nástroje nevydává přímo instituce nebo pokud poxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm subjektu zahrnutého do konsolidace podle části první hlavy II kapitoly 2;
ii) výnosy jsou okamžitě, bez omezení a v podobě, která splňuje podmínky stxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kapitálu tier 2 lze v posledních pěti letech do splatnosti považovat za položky kapitálu tier 2 v míře, která se určí vynásobením výsledku výpočtu uvedexxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxjich smluvní splatnosti vydělená počtem kalendářních dnů v daném období;
b) počet zbývajících kalendářních dní smluvní splatnosti nástrojů nebo poxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxnovaného do kapitálu tier 2 přestanou být podmínky stanovené v článku 63 plněny, platí následující:
a) tento nástroj přestane být okamžitě považován zx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xier 2.
Oddíl 2
Odpočty od položek kapitálu tier 2
Článek 66
Odpočty od položek kapitálu tier 2
Od položek kapitálu tier 2 se odečítá náslxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxovaných do kapitálu tier 2, které by instituce mohla být povinna odkoupit na základě stávajících smluvních závazků;
b) přímé, nepřímé a syntetické kaxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxé orgány se domnívají, že jeho účelem je uměle zvýšit kapitál instituce;
c) použitelnou hodnotu přímých, nepřímých a syntetických kapitálových invexxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxí v souladu s článkem 70;
d) přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektorux x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxvých investic do vlastních nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 2
Pro účely čl. 66 písm. a) počítají instituce kapitálové investice na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxi splněny obě tyto podmínky:
i) dlouhé a krátké pozice jsou v téže podkladové expozici a s krátkými pozicemi není spojeno žádné riziko protistrany;
iix xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx která má být odečtena za přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do indexových cenných papírů, pomocí výpočtu podkladové expozice vůči vlasxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxstrojích zahrnovaných do kapitálu tier 2 vyplývající x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxátkých pozic v podkladových indexech, včetně případů, kdy je s těmito krátkými pozicemi spojeno riziko protistrany, jsou-li splněny obě tyto podmínkxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx drženy v investičním portfoliu.
Článek 68
Odpočty kapitálových investic do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjekxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xx a d) v souladu s těmito ustanoveními:
a) kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 se vypočítají na základě hrubých dlouhých pozxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxstrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2.
Článek 69
Odpočty kapitálových investic nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 2 subjexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a syntetické kapitálové investice nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru na základě čisté dlouhé pozice v txxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxost činí nejméně jeden rok
ii) buď je krátká i dlouhá pozice držena v obchodním portfoliu, nebo jsou obě pozice drženy v investičním portfoliu;
b) uxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxce vůči kapitálovým nástrojům subjektů finančního sektoru zahrnutým do těchto indexů.
Článek 70
Odpočty nástrojů zahrnovaných do kapitálx xxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xterá má být odečtena, vynásobením hodnoty uvedené v písmenu a) tohoto odstavce faktorem získaným z výpočtu uvedeného v písmenu b) tohoto odstavce:
a) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxálu tier 1 a kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru převyšují 10% hodnoty položek kmenového kapitálu tier 1 instituce vypočtené po uplatnění těchxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xxx
xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxx xxx xx xx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxky závislé na budoucím zisku a vyplývající z přechodných rozdílů;
iii) článků 44 a 45;
b) hodnota přímých, nepřímých a syntetických kapitálových xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxná souhrnnou hodnotou všech přímých, nepřímých a syntetických investic instituce do nástrojů kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxloučí pozice z upisování držené pět nebo méně pracovních dnů.
3. Částka, která má být podle odstavce 1 odečtena, se rozdělí mezi všechny držené nástroxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxí hodnoty stanovené v písmenu a) tohoto odstavce poměrnou částkou stanovenou v písmenu b) tohoto odstavce:
a) celková hodnota kapitálových investic, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxch do kapitálu tier 2;
ii) souhrnná hodnota přímých, nepřímých a syntetických kapitálových investic instituce do nástrojů zahrnovaných do kapitálu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx c), která je rovna nebo nižší než 10% položek kmenového kapitálu tier 1 instituce po uplatnění ustanovení uvedených v odst. 1 písm. a) bodech i) až iii), sx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxě IV.
5. Instituce určí podíl kapitálových investic do kapitálových nástrojů, na nějž se použijí rizikové váhy, vydělením hodnoty stanovené v písmexx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x bodě i) vydělená hodnotou stanovenou v bodě ii):
i) celková hodnota nástrojů kmenového kapitálu tier 1;
ii) souhrnná hodnota přímých, nepřímých a syxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxestici.
Oddíl 3
Kapitál tier 2
Článek 71
Kapitál tier 2
Kapitál tier 2 instituce se skládá z položek kapitálu tier 2 po odpočtech uvedxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx x
xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx
KAPITOLA 6
Obecné požadavky
Článek 73
Rozdělení výnosů z kapitálových nástrojů
1. Kapitálové nástroje, u nichž může instituce podle svého uxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxé do kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 nebo kapitálu tier 2, pokud instituce neobdržela předchozí svolení příslušných orgánů.
2x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxe odstavce 1 ani forma, v níž by mohlo být rozdělení výnosů provedeno, by neměly nepříznivý vliv na schopnost instituce zrušit výplaty spojené s daným náxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xástroje absorbovat ztráty;
c) možnost volného uvážení podle odstavce 1 ani forma, v níž by mohlo být rozdělení výnosů provedeno, by žádným jiným způsoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx byly vyplaceny jinou formou než formou hotovosti či kapitálového nástroje, náleží jiné právnické osobě než instituci, která tyto kapitálové nástrojx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxžít široký tržní index jako jeden ze základů pro stanovení výše rozdělených výnosů z nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tiex xx
xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xodmínky:
a) instituce se domnívá, že neexistuje významná míra korelace mezi pohyby v rámci uvedeného indexu širšího trhu a úvěrovým hodnocením institxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxvé společnosti se smíšenou činností;
b) příslušný orgán nedospěl k odlišnému zjištění, než jaké je uvedeno v písmenu a).
6. Instituce podávají zprxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxm pro upřesnění podmínek, podle nichž se pro účely odstavce 4 indexy považují za široké tržní indexy.
EBA předloží tyto návrhy regulačních technických xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxpitálové investice do kapitálových nástrojů emitovaných regulovanými subjekty finančního sektoru, které nesplňují podmínky pro regulativní kapixxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxovanými subjekty finančního sektoru, které nesplňují podmínky pro regulativní kapitál daného subjektu. Instituce na tyto investice uplatní rizikoxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Požadavky týkající se splatnosti se v případě krátkých pozic podle čl. 45 písm. a), čl. 59 písm. a) a čl. 69 písm. a) považují ve vztahu k drženým pozicím xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxraně, která poskytuje zajištění;
b) protistrana, která instituci poskytuje zajištění, má smluvní povinnost dlouhou pozici podle písmene a) od dané xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxx xxxxx xl. 42 písm. a), čl. 45 písm. a), čl. 57 písm. a), čl. 59 písm. a), čl. 67 písm. a) a čl. 69 písm. a) může instituce snížit hodnotu dlouhé pozice v kapitálovém náxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxxxxá dlouhá pozice i krátká pozice v indexu použitá k zajištění této dlouhé pozice drženy v obchodním portfoliu, nebo jsou obě pozice drženy v investičním pxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxů vnitřní kontroly uplatňovaných institucí považovat za účinné zajištění;
d) příslušné orgány alespoň jednou ročně posuzují přiměřenost kontrolnxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxsto výpočtu své expozice vůči položkám uvedeným v písmenu a) nebo b) jako alternativní postup použít konzervativní odhad své podkladové expozice vůči xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxx x xahrnutým do indexů;
b) nástrojům zahrnovaným do kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru zxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx x obou bylo provozně nepřiměřeně náročné.
4. EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem pro upřesnění:
a) toho, kdy je provádění odhadů použxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" pro účely odstavce 3.
EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi 1. února 2015.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulaxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxlu
Instituce musí požádat o předchozí svolení příslušného orgánu k provedení jednoho nebo obou těchto kroků:
a) k snížení, splacení nebo zpětnému odxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;
b) k případnému vypovězení, umoření, splacení nebo zpětnému odkoupení nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 nebo do kapitálu tier 2 pxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí ke snížení, zpětnému odkupu, vypovězení nebo splacení nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 nebo kapitálu xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xapitálovými nástroji stejné nebo vyšší kvality za podmínek, které jsou udržitelné z hlediska jejích ekonomických možností;
b) instituce ke spokojexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxavek kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 směrnice 2013/36/EU v míře, kterou příslušný orgán může na základě čl. 104 odst. 3 směrxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxděného podle odst. 1 písm. a) příslušné orgány zváží, nakolik by tyto náhradní kapitálové nástroje byly pro instituci nákladnější než nástroje, které xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnovaných do kmenového kapitálu tier 1 uvedených v článku 27, může příslušný orgán upustit od podmínek stanovených v odstavci 1 tohoto článku za předpokxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxné do vedlejšího kapitálu tier 1 nebo kapitálu tier 2 splatily xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxně regulační klasifikace těchto nástrojů, která by pravděpodobně vedla k tomu, že by tyto nástroje byly vyloučeny z kapitálu nebo reklasifikovány jakx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxíslušným orgánům uspokojivě prokáže, že regulační reklasifikace těchto nástrojů nebyla v době jejich vydání reálně předvídatelná;
b) dochází kx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xydání reálně předvídatelná.
5. EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem pro upřesnění těchto otázek:
a) význam spojení "udržitelné z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxíslušného orgánu s provedením kroků uvedených v článku 77, požadavky na údaje v žádostech, jakož i postup, který se použije při odkupu podílů vydaných čxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
Článek 79
Dočxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy, které se považují za nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 nebo kapitálu tier 2, přičemž je drží dočasně a jejixx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx uplatňování ustanovení o odpočtech, která by se jinak na tyto nástroje vztahovala.
2. EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem pro upřesxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je finanční pomoc určená k reorganizaci a záchraně příslušného subjektu.
EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 1. února 20xxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx010.
Článek 80
Průběžný přezkum kvality kapitálu
1. EBA sleduje kvalitu kapitálových nástrojů vydávaných institucemi po celé Unii a neprxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 29.
Aby xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxeré informace o nově emitovaných kapitálových nástrojích, jež považuje za relevantní.
2. Oznámení zahrnuje:
a) podrobné vysvětlení povahy a rozxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxěžové testování platební schopnosti institucí.
3. EBA poskytne Komisi odborné poradenství k významným změnám definice kapitálu, které považujx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxbo účetních standardů;
c) významných změn metodiky EBA pro zátěžové testování platební schopnosti institucí.
4. Do 1. ledna 2014 poskytne EBA Komxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxvého kapitálu tier 1 bez úprav. Doporučení EBA zohlední relevantní vývoj mezinárodních účetních standardů a mezinárodních dohod o obezřetnostních sxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxY
Článek 81
Menšinové podíly, které splňují podmínky pro zařazení do konsolidovaného kmenového kapitálu tier 1
1. Menšinové podíly zahrnují sxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxřiného podniku, pokud jsou splněny tyto podmínky:
a) dceřiný podnik je jedním z těchto subjektů:
i) institucí;
ii) podnikem, který na základě použixxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxace podle části první hlavy II kapitoly 2;
c) tyto nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 uvedené v návětí tohoto odstavce vlastní jiné osoby xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxky pro speciální účel nebo jinak financovány mateřským podnikem instituce nebo jeho dceřinými podniky, nelze považovat za konsolidovaný kmenový kapxxxx xxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tier 1, kapitál tier 1 a tier 2 a kvalifikovaný kapitál zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxřiného podniku, pokud jsou splněny tyto podmínky:
a) dceřiný podnik je jedním z těchto subjektů:
i) institucí;
ii) podnikem, který na základě použixxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxace podle části první hlavy II kapitoly 2;
c) tyto nástroje vlastní jiné osoby než podniky zahrnuté do konsolidace podle části první hlavy II kapitoly 2x
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxo kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2 vydané jednotkou pro speciální účel a související emisní ážio se zahrnují do kvalifikovaného vedlejšího kapitálu tixx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxroje vydala, je v plném rozsahu zahrnuta do konsolidace podle části první hlavy II kapitoly 2;
b) nástroje a související emisní ážio se zahrnují do kvalxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxí do kvalifikovaného kapitálu tier 2, pouze pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 63;
d) jediným aktivem jednotky pro speciální účel je její ixxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx forma splňuje příslušné podmínky stanovené v čl. 52 odst. 1, případně v článku 63.
Pokud příslušný orgán považuje aktiva jednotky pro speciální účel jxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxy 2 za zanedbatelný a pro takovou jednotku nevýznamný, může příslušný orgán upustit od podmínky stanovené v prvním pododstavci písm. d).
2. EBA vypxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx" a "nevýznamný" uvedených v odst. 1 druhém pododstavci.
EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 1. února 2015.
Na Komisi je pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxek 84
Menšinové podíly zahrnuté do konsolidovaného kmenového kapitálu tier 1
1. Instituce určí hodnotu menšinových podílů dceřiného podniku, ktxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxer 1 daného dceřiného podniku, která se požaduje pro hromadné splnění požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. a), požadavků uvedených v článcích 45x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx bodu 6 směrnice 2013/36/EU, požadavků uvedených v článku 500 a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích, pokud jsox xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx
xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxku a která se požaduje na konsolidovaném základě pro hromadné splnění požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. a), požadavků uvedených v článcích 45x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx bodu 6 směrnice 2013/36/EU, požadavků uvedených v článku 500 a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích, pokud jsox xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxovaných do kmenového kapitálu tier 1 tohoto podniku včetně souvisejícího emisního ážia, nerozděleného zisku a ostatních fondů.
2. Výpočet podle xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxčet pro dceřiný podnik podle čl. 81 odst. 1 neprovede. Přijme-li instituce takové rozhodnutí, menšinový podíl daného dceřiného podniku nesmí být zahrxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě, jak je stanoveno v článku 7, menšinový podíl v rámci dceřiných podniků, na něž se výjimka uplatňuje, se nepovažuje za kapitál na subkondosolidxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxě požadovaného podle odstavce 2 tohoto článku a článků 85 a 87.
EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 1. února 2015.
Na Komisx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xříslušné orgány mohou udělit výjimku z uplatňování tohoto článku mateřské finanční holdingové společnosti, která splňuje všechny tyto podmínky:
a) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xá pouze menšinovou účast prostřednictvím kontroly ve smyslu článku 1 směrnice 83/349/EHS;
d) více než 90% konsolidovaného požadovaného kmenového kxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v prvním pododstavci, stane mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností, příslušné orgány mohou této mateřské smíšené finanční holdingovx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxné v síti k ústřednímu subjektu a instituce uvnitř institucionálního systému ochrany, na nějž se vztahují podmínky stanovené v čl. 113 odst. 7, uzavřelx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xřevyšuje regulatorní požadavky, od protistrany dané úvěrové instituci, jsou tyto instituce osvobozeny od ustanovení tohoto článku týkajících se odxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxe zahrnované do kapitálu tier 1 zahrnuté do konsolidovaného kapitálu tier 1
1. Instituce určí výši kvalifikovaného kapitálu tier 1 dceřiného podnikxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxného v písmenu b):
a) kapitál tier 1 dceřiného podniku minus nižší z těchto hodnot:
i) výše kapitálu tier 1 dceřiného podniku, která se požaduje pro hroxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xlánku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 směrnice 2013/36/EU, požadavků uvedených v článxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx
xxx xxxx konsolidovaného kapitálu tier 1, která se vztahuje k dceřinému podniku a která se požaduje na konsolidovaném základě pro hromadné splnění požadavku sxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx6/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 směrnice 2013/36/EU, požadavků uvedených v článku 500 a veškerých dodatečxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 dceřiného podniku vyjádřený jako procentní podíl všech nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 1 tohoto podniku včetně souvisejícího emisního ážiax xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxené v čl. 81 odst. 1.
Instituce se může rozhodnout, že tento výpočet pro dceřiný podnik podle čl. 81 odst. 1 neprovede. Přijme-li instituce takové rozhodxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxi dceřiných podniků, na něž se výjimka uplatňuje, se nepovažují za kapitál na subkondosolidované či případně konsolidované úrovni.
Článek 86
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxného kapitálu tier 1 dceřiného podniku, která se zahrne do konsolidovaného vedlejšího kapitálu tier 1, tak, že z kvalifikovaného kapitálu tier 1 danéhx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xapitálu tier 1.
Článek 87
Kvalifikovaný kapitál zahrnutý do konsolidovaného kapitálu
1. Instituce určí výši kvalifikovaného kapitálu dcexxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxnu a) a procentního podílu uvedeného v písmenu b):
a) kapitál dceřiného podniku minus nižší z těchto hodnot:
i) výše kapitálu dceřiného podniku, kterx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xapitál uvedených v článku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 směrnice 2013/36/EU, požadaxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxo dceřinému podniku a která se požaduje na konsolidovaném základě pro hromadné splnění požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. c), požadavků uvedexxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxv ve smyslu čl. 128 bodu 6 směrnice 2013/36/EU, požadavků uvedených v článku 500 a veškerých dodatečných místních dohledových požadavků na kapitál ve txxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxou zahrnuty do položek kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2, včetně souvisejícího emisního ážia, nerozděleného zisxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xnstituce se může rozhodnout, že tento výpočet pro dceřiný podnik podle čl. 81 odst. 1 neprovede. Přijme-li instituce takové rozhodnutí, kvalifikovanx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxtních požadavků na individuálním základě, jak je stanoveno v článku 7, kapitálové nástroje v rámci dceřiných podniků, na něž se výjimka uplatňuje, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xonsolidovaného kapitálu tier 2
Aniž je dotčen čl. 84 odst. 5 a 6, instituce určí výši kvalifikovaného kapitálu dceřiného podniku, která se zahrne do koxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxitál tier 1 tohoto podniku, který je zahrnut do konsolidovaného kapitálu tier 1.
HLAVA III
KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI MIMO FINANČNÍ SEKTOR
Článex xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, se řídí ustanoveními odstavce 3, pokud se jedná o účast v podniku, který není jedním z následujících subjektů:
a) subjektem finančního sektxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx přímé rozšíření bankovnictví
ii) pomocné služby pro bankovnictví,
iii) leasing, faktoring, správu podílových fondů, řízení služeb zpracování údxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxsm. a) a b), přesahuje 60% jejího použitelného kapitálu, řídí se ustanoveními odstavce 3.
3. Na kvalifikované účasti institucí uvedené v odstavcích x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx
xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xnstituce rizikovou váhu 1 250% na vyšší z těchto hodnot:
i) výši kvalifikovaných účastí podle odstavce 1 přesahující 15% použitelného kapitálu;
ii) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxm držet kvalifikované účasti uvedené v odstavcích 1 a 2, jejichž výše přesahuje procentní podíly použitelného kapitálu stanovené v uvedených odstavcxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx
xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto skutečností:
a) činností, které jsou přímým rozšířením bankovnictví;
b) pomocných služeb pro bankovnictví;
c) podobných činností.
Tyto pxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené v čl. 89 odst. 1 a 2 může instituce tyto částky odečíst od položek kmenového kapitálu tier 1 v souladu s čl. 36 odst. 1 písm. k).
Článek 91
Výjxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxitálu stanovených v uvedeném článku, je-li splněna některá z následujících podmínek:
a) tyto podíly jsou drženy dočasně během finanční pomoc, jak je uxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxituce a na účet jiných osob.
2. Podíly, které nemají povahu dlouhodobých finančních aktiv uvedených v čl. 35 odst. 2 směrnice 86/635/EHS, se do výpočxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x
xxxxdovaná úroveň kapitálu
Oddíl 1
Požadavky na kapitál pro instituce
Článek 92
Požadavky na kapitál
1. S výhradou článků 93 a 94 musí instituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxový poměr ve výši 8%.
2. Instituce vypočítají kapitálové poměry takto:
a) poměr kmenového kapitálu tier 1 je kmenový kapitál tier 1 instituce vyjádxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xelkového objemu rizikové expozice;
c) celkový kapitálový poměr je kapitál instituce vyjádřený jako procentní podíl celkového objemu rizikové expoxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xdstavci 4:
a) objemy rizikově vážených expozic pro úvěrové riziko a riziko rozmělnění vypočítané v souladu s hlavou II a článkem 379 pro všechny obchodnx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxé do obchodního portfolia instituce:
i) k pozičnímu riziku;
ii) pro velké expozice přesahující limity stanovené v článcích 395 až 401, pokud je instixxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx:
i) k měnovému riziku;
ii) k vypořádacímu riziku;
iii) ke komoditnímu riziku;
d) požadavky na kapitál vypočítané v souladu s hlavou VI k riziku úxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxo;
e) požadavky na kapitál stanovené v souladu s hlavou III k operačnímu riziku;
f) objemy rizikově vážených expozic určené v souladu s hlavou II pro rxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxné v příloze II a úvěrové deriváty;
ii) repo obchody, půjčky či výpůjčky cenných papírů nebo komodit založené na cenných papírech nebo komoditách;
iixx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxozice podle odstavce 3 platí tato ustanovení:
a) požadavky na kapitál uvedené v písmenech c), d) a e) daného odstavce zahrnují požadavky vyplývající ze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
Článek 93
Požadavek na počáteční kapitál u již fungujících subjektů
1. Kapitál instituce nesmí poklesnout pod výši počátečního kapitálu požadxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kapitálu, mohou pokračovat v provozování činnosti. Výše kapitálu těchto institucí nesmí poklesnout pod nejvyšší úroveň dosaženou po 22. prosinci 19xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xedosahuje požadované výše počátečního kapitálu, mohou pokračovat ve své činnosti. Kapitál takových investičních podniků nebo podniků nesmí klesnoxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxtičních podniků a úvěrových institucí(28). Tato vztažná hodnota je průměrná denní výše kapitálu vypočtená xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxcí do kategorie uvedené v odstavci 2 nebo 3 převezme kontrolu jiná fyzická nebo právnická osoba než ta, která měla nad institucí kontrolu dříve, musí výšx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxstavci 2 nebo 3 nesmí výše kapitálu instituce vzniklé touto fúzí klesnout pod souhrn kapitálu fúzujících institucí v okamžiku fúze, pokud nebylo dosažxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxanovený v odstavci 1 splněn, ustanovení odstavců 2 až 5 se nepoužijí.
Článek 94
Výjimka pro malá obchodní portfolia
1. Instituce může pro tranxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xísmenem a) uvedeného odstavce, pokud objem jejích rozvahových a podrozvahových položek zahrnutých do obchodního portfolia splňuje obě tyto podmínkxx
xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxhových a podrozvahových položek musí instituce dodržovat tyto zásady:
a) dluhové nástroje jsou oceněny v tržních cenách nebo v nominální hodnotě, akcxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxní hodnotou krátké pozice.
3. Pokud instituce nesplní podmínku uvedenou v odst. 1 písm. b), neprodleně uvědomí příslušný orgán. Pokud příslušný orxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xoužívat od příštího data pro vykazování.
Oddíl 2
Kapitálové požadavky pro investiční podniky s omezeným povolením k poskytování investičnícx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx které nejsou oprávněny poskytovat investiční služby a činnosti uvedené v oddíle A bodech 3 a 6 přílohy I směrnice 2004/39/ES, postupují při výpočtu celxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x čl. 4 odst. 1 bodě 2 písm. c), které poskytují investiční služby a činnosti uvedené oddíle A bodech 2 a 4 přílohy I směrnice 2004/39/ES, vypočítají celkovx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xx x xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx oddíle A bodech 2 a 4 přílohy I směrnice 2004/39/ES, musí splňovat požadavky čl. 92 odst. 1 a 2 vycházející z celkového objemu rizikové expozice uvedenéhx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxtiční služby a činnosti uvedené na seznamu v oddíle A bodech 2 a 4 v přílohy I směrnice 2004/39/ES, jako kapitálové požadavky, které by pro tyto podniky byxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxky uvedené v odstavci 1 se vztahují všechna ostatní ustanovení týkající se operačního rizika stanovená v hlavě VII kapitole 3 oddílu II pododdílu 1 směrxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxU
1. Následující kategorie investičních podniků, které drží počáteční kapitál podle čl. 28 odst. 2 směrnice 2013/36/EU, postupují při výpočtu celkxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za účelem splnění nebo provedení pokynu klienta nebo za účelem získání přístupu ke clearingovému a vypořádacímu systému nebo uznané burze, jestliže jxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx nebo cenné papíry klienta;
ii) obchodují pouze na vlastní účet;
iii) nemají žádné vnější klienty;
iv) provedení a vypořádání se u jejich transakcí uxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vypočítají celkový objem rizikové expozice jako součet následujících hodnot:
a) čl. 92 odst. 3 písm. a) až d) a f) po použití čl. 92 odst. 4;
b) hodnoty uxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxho rizika stanovená v hlavě VII kapitole 3 oddílu II pododdílu 1 směrnice 2013/36/EU.
Článek 97
Kapitálový požadavek založený na fixních režijxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx x xxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x x x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxné čtvrtiny svých fixních režijních nákladů za předchozí rok.
2. Pokud oproti předchozímu roku dojde ke změně činnosti investičního podniku, kterou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxje činnost po dobu jednoho roku, musí počínaje dnem zahájení činnosti držet použitelný kapitál ve výši alespoň jedné čtvrtiny fixních režijních náklaxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxxx x orgánem ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, v nichž podrobněji upřesní:
a) výpočet požadavku na držení použitelného kapitálu ve výxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxlného kapitálu ve výši alespoň jedné čtvrtiny fixních režijních nákladů za předchozí rok;
c) výpočet odhadovaných fixních režijních nákladů v přípaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xřezna 2014.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) čx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxch v čl. 95 odst. 1, jež jsou ve skupině, která nezahrnuje úvěrové instituce, uplatní mateřský investiční podnik v členském státě článek 92 na konsolidoxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxané situace mateřského investičního podniku nebo případně finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti.
2. V příxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxenském státě a investiční podnik kontrolovaný finanční holdingovou společností nebo smíšenou finanční holdingovou společností článek 92 na konsolxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxidované situace mateřského investičního podniku nebo případně kapitálu finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnxxxx x x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxcích na kapitál a finančních informací
1. x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž instituce, na něž se vztahuje článek 4 nařízení (ES) č. 1606/2002, a ty úvěrové instituce, které nejsou uvedeny v článku 4 uvedeného nařízení a ktxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxx nařízení.
3. Od úvěrových institucí, které používají mezinárodní účetní standardy na základě nařízení (ES) č. 1606/2002 k podávání zpráv o kapitálx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxavce 2 tohoto článku.
4. Finanční informace uvedené v odstavci 2 a v odst. 3 prvním pododstavci se podávají v rozsahu nezbytném pro získání komplexního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxmiku podle nařízení (EU) č. 1093/2010.
5. EBA vypracuje návrhy prováděcích technických norem pro upřesnění jednotných formátů, četnosti, lhůt pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx podávání zpráv musí být přiměřené povaze, rozsahu a komplexnosti činností institucí.
EBA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x093/2010.
6. Má-li příslušný orgán za to, že finanční informace požadované podle odstavce 2 jsou nezbytné k získání komplexního pohledu na rizikoxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxích 2 a 3, které podléhají účetnímu rámci podle směrnice 86/635/EHS, konzultují příslušné orgány orgán EBA ohledně rozšíření požadavků na podávání fixxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxy prováděcích technických norem pro upřesnění formátů, jež mají používat instituce, na které mohou příslušné orgány rozšířit požadavky na podávání zxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxt prováděcí technické normy uvedené ve druhém pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.
7. Má-li příslušný orgán za to, že pro účxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x ESRB o dalších informacích, jejichž zařazení do prováděcích technických norem uvedených v odstavci 5 považuje za nezbytné.
Článek 100
Doplňuxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxh se podávání zpráv.
Článek 101
Zvláštní oznamovací povinnosti
1. Instituce každých šest měsíců oznamují příslušným orgánům za každý stát, xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxavené částky a 80% tržní hodnoty nebo 80% zástavní hodnoty nemovitosti, podle toho, která z těchto částek je nižší, není-li v souladu s čl. 124 odst. 2 rozxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxdle čl. 124 odst. 1 považována za plně zajištěnou obytnými nemovitostmi;
c) hodnotu expozice u všech nesplacených expozic, u nichž instituce uznala jxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x expozic, u nichž instituce uznala jako kolaterál obchodní nemovitosti, do výše zastavené částky a 50% tržní hodnoty nebo 60% zástavní hodnoty nemovitxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx uznala jako kolaterál obchodní nemovitosti, do výše hodnoty té části expozice, která je podle čl. 124 odst. 1 považována za plně zajištěnou obchodními xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx která je podle čl. 124 odst. 1 považována za plně zajištěnou obchodními nemovitostmi.
2. Údaje uvedené v odstavci 1 se oznamují příslušnému orgánu dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xříslušným orgánům hostitelského členského státu. Údaje se oznamují samostatně za každý jednotlivý trh s nemovitostmi v rámci Unie vůči nimž má přísluxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxji, jsou-li k dispozici. Příslušný orgán poskytne jinému příslušnému orgánu v členském státě nebo orgánu EBA na jejich žádost podrobnější informace o xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxění:
a) jednotných formátů, definic, četnosti a lhůt pro oznamování a informačních technologií položek uvedených v odstavci 1;
b) jednotných formátxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xechnických norem Komisi do 1. února 2015.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxost, nebo je musí být možno zajistit.
2. Záměr obchodovat je třeba prokázat pomocí strategií, zásad a postupů vytvořených institucí pro řízení pozice xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s články 104 a 105.
4. Instituce mohou do výpočtu kapitálových požadavků k pozičnímu riziku zahrnovat interní zajištění za předpokladu, že je drženo sx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxzic v obchodním portfoliu musí instituce splňovat všechny tyto požadavky:
a) instituce musí mít zavedenu jednoznačně zdokumentovanou strategii obcxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx definované zásady a postupy pro aktivní řízení pozic, které jsou otevírány obchodním útvarem. Tyto zásady a postupy zahrnují:
i) vymezení pozic, ktexx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxzici v rámci schválených limitů a v souladu se schválenou strategií;
iv) pozice jsou hlášeny vrcholnému vedení jako nedílná součást procesu řízení rixxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xi rizik jejích složek, včetně hodnocení, kvality a dostupnosti tržních vstupů pro proces oceňování, úrovně obratu a objemu pozic obchodovaných na trhxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxjí strategii obchodování, včetně sledování obratu a pozic, u nichž byla překročena původně zamýšlená doba držení.
Článek 104
Zařazení do obxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxely výpočtu kapitálových požadavků v souladu s požadavky stanovenými v článku 102 a definicí obchodního portfolia podle čl. 4 odst. 1 bodu 86, přičemž zxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxtřnímu auditu.
2. Instituce musí mít jasně definované zásady a postupy pro celkové řízení obchodního portfolia. Tyto zásady a postupy vymezují alesxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx denně přeceňovat tržní hodnotou podle situace na aktivním a likvidním oboustranném trhu;
c) u pozic oceňovaných pomocí modelu rozsah, v jakém instixxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xteré existuje aktivní a likvidní oboustranný trh;
iii) spolehlivě odhadnout klíčové předpoklady a parametry použité v modelu;
d) rozsah, v jakéx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxní požadavky ovlivnily schopnost instituce uzavřít nebo zajistit pozici v krátkém období;
f) rozsah, v jakém instituce může a je povinna aktivně řídix xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxtfoliem, a kritéria pro tyto převody.
Článek 105
Požadavky obezřetného oceňování
1. Veškeré pozice v obchodním portfoliu se řídí zásadami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxo s odpovídajícím stupněm jistoty s ohledem na dynamickou povahu pozic v obchodním portfoliu, požadavky obezřetnosti a přiměřenosti a způsob fungováxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxmy k poskytování obezřetných a spolehlivých odhadů ocenění. Systémy a kontrolní mechanismy obsahují alespoň tyto prvky:
a) zdokumentované zásady a pxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x trhu a přezkoumávání jejich vhodnosti, pokynů pro používání nezjistitelných vstupů odrážejících předpoklady instituce ohledně prvků, které by účaxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxční a ad hoc ověřování;
b) jasné vymezení podřízenosti útvaru odpovědného za oceňování, který je nezávislý na útvaru sjednávání obchodů (front officxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xednou denně.
4. Instituce provádějí tržní přecenění pozic, kdykoli je to možné a rovněž při uplatnění kapitálových požadavků na obchodní portfolio.
xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí této odchylky, informují jednou za šest měsíců své příslušné orgány o dotyčných pozicích a doloží, že jsou schopny uzavírat za cenu střed.
6. Kde tržnx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxu vedení musí být známo, které prvky obchodního portfolia nebo jiné pozice oceňované reálnou hodnotou jsou oceňovány pomocí modelu, i jak podstatná je x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxžno v souladu s tržními cenami a pravidelně posuzují vhodnost těchto vstupů pro ocenění příslušné pozice, jakož i parametry modelu;
c) instituce použxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
d) pokud se jedná o model vyvinutý institucí, musí být založen na adekvátních předpokladech, které byly posouzeny a kriticky přezkoumány náležitě kvxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx modelu, která je pravidelně používána ke kontrole ocenění;
f) útvaru řízení rizik musí být známy slabé stránky používaných modelů a musí znát způsob, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxti jejich výsledků, což zahrnuje posouzení trvalé adekvátnosti předpokladů, analýzu zisků a ztrát ve vztahu k rizikovým faktorům a porovnání skutečnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně validace matematické stránky, předpokladů a softwarového provedení.
8. Kromě každodenního tržního ocenění nebo ocenění pomocí modelu pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx využívají obchodní portfolio, nejméně jedenkrát za měsíc nebo v závislosti na povaze trhu nebo obchodní činnosti častěji. Pokud nejsou k dispozici nexxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx postupy pro rozhodování o úpravách ocenění.
10. Instituce pro účely úprav ocenění zohledňuje: nepodchycená úvěrová rozpětí, náklady na uzavření poxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pokud je to relevantní, rizika modelů.
11. Instituce vytvoří a udržují postupy pro výpočet úpravy aktuálního ocenění méně likvidních pozic, které mxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxčena původně zamýšlená doba držení. Instituce v případě potřeby provede tyto úpravy navíc vedle změny hodnoty pozice vyžadované pro účely finančního xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxní nezbytná, zváží několik faktorů. Mezi tyto faktory patří:
a) čas potřebný k zajištění pozice či rizik v rámci pozice;
b) volatilita a průměrné rozpěxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx období krizových podmínek na trhu;
d) xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxenění třetí stranou nebo ocenění pomocí modelu musí instituce zvážit, zda použijí úpravu ocenění. Kromě toho instituce zvažují potřebu úprav pro méně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxem k nejistotě vstupních parametrů používaných v rámci modelů.
13. Pokud jde o složité produkty, včetně sekuritizovaných expozic a úvěrových deriváxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nesprávné metodiky oceňování a rizika modelů spojená s použitím nezjistitelných (a potenciálně nesprávných) kalibračních parametrů v oceňovacím mxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xožadavky uvedené v článku 105.
EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 1. února 2015.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxí
1. Vnitřní zajištění musí zejména splňovat tyto požadavky:
a) jeho účelem není vyhnout se kapitálovým požadavkům nebo je snížit;
b) je řádně zdokuxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xnitřním zajištěním, je dynamicky řízeno v obchodním portfoliu v rámci přípustných limitů;
e) je pečlivě sledováno.
Sledování je zajištěno náležitxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxhylně od odstavců 1 a 2, jestliže instituce zajišťuje expozici úvěrovému riziku nebo riziku protistrany v investičním portfoliu v rámci vnitřního zajxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx expozic za zajištěnou, pokud instituce nekoupí od způsobilé třetí strany poskytující zajištění odpovídající úvěrový derivát splňující požadavky nx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xznáno jako zajištění expozice v investičním portfoliu pro účely výpočtu kapitálových požadavků, nezahrnují se pro účely výpočtu kapitálových požadxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxA 1
Obecné zásady
xxxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxe buď standardizovaný přístup uvedený v kapitole 2, nebo, je-li to povoleno příslušnými orgány v souladu s článkem 143, přístup IRB uvedený v kapitole 3x
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe pro výpočet objemů svých rizikově vážených expozic pro účely čl. 92 odst. 3 písm. a) a f) postup stanovený v kapitole 6 oddíle 9. V případě všech ostatnícx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxední protistraně jako s expozicemi vůči institucím;
b) v případě všech ostatních druhů expozic vůči nezpůsobilé ústřední protistraně jako s expozicxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxovým institucím ze třetích zemí a s expozicemi vůči clearingovým střediskům a burzám ze třetích zemí jako s expozicemi vůči institucím pouze v případě, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtňovaným v Unii.
4. Pro účely odstavce 3 může Komise formou prováděcích aktů a s výhradou přezkumného postupu uvedeného v čl. 464 odst. 2 přijmout rozhoxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxným v Unii. V případě, že takové rozhodnutí neexistuje, mohou instituce do 1. ledna 2015 i nadále zacházet s expozicemi vůči subjektům uvedeným v odstavxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx
Článek 108
Použití techniky snižování úvěrového rizika v rámci standardizovaného přístupu a přístupu IRB
1. Pro expozici, na niž instituce poxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxhání (LGD) a konverzních faktorů v souladu s článkem 151, může instituce při výpočtu objemů rizikově vážených expozic pro účely čl. 92 odst. 3 písm. a) a fx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxika v souladu s kapitolou 4.
2. Pro expozici, na niž instituce použije přístup IRB s použitím svých vlastních odhadů LGD a konverzních faktorů podle čláxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxicemi v rámci standardizovaného přístupu a přístupu IRB
1. Pokud instituce pro výpočet objemů rizikově vážených expozic pro kategorii expozic, do níx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx povoleno podle čl. 259 odst. 3, uplatnit také metodu interního hodnocení.
2. Pokud instituce pro výpočet objemů rizikově vážených expozic pro kategxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxzice vypočítá podle článků 245, 246 a 259 až 266.
Kromě metody interního hodnocení, pokud se přístup IRB používá pouze pro část sekuritizovaných expozixx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxto sekuritizaci.
Článek 110
Postup úpravy o úvěrové riziko
1. Instituce, které používají standardizovaný přístup, postupují při obecnýcx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xouladu s článkem 159, čl. 62 písm. d) a čl. 36 odst. 1 písm. d).
Pro účely tohoto článku a kapitol 2 a 3 nezahrnují obecné a specifické úpravy o úvěrové riziko xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxnsolidovaném nebo individuálním základě v souladu s článkem 148 a 150, určí část obecné úpravy o úvěrové riziko, která bude přidělena v rámci postupu obxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxrnutá do konsolidace používá výhradně přístup IRB, obecné úpravy o úvěrové riziko této instituce jsou vázány na postup uvedený v odstavci 2, je-li to moxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xa postup uvedený v odstavci 1, je-li to možné;
c) zbývající úprava o úvěrové riziko se přiřadí poměrně podle podílu objemů rizikově vážených expozic poxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a obecných úprav o úvěrové riziko podle použitelného účetního rámce pro:
a) hodnotu expozice podle standardizovaného přístupu podle článku 111;
b) hxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx
xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxjemů rizikově vážených expozic pro sekuritizovanou pozici podle článku 246 a 266;
e) určení selhání podle článku 178.
EBA předloží tyto návrhy regulxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xouladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
KAPITOLA 2
Standardizovaný xxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxh úpravách o úvěrové riziko, dodatečných úpravách ocenění v souladu s články 34 a 110 a dalším snížení kapitálu souvisejícím s danou položkou aktiv. Hodxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxiko:
a) 100% u položek s vysokým rizikem;
b) 50% u položek se středním rizikem;
c) 20% u položek se středně nízkým rizikem a
d) 0% u položek s nízkým rizikxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xomplexní metodu finančního kolaterálu podle článku 223, hodnota expozice cenných papírů nebo komodit prodaných, složených nebo zapůjčených v rámci xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxé cenné papíry nebo komodity, jak je stanoveno v článcích 223 až 225.
2. Hodnota expozice derivátového nástroje uvedeného v příloze II se určí podle kxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxa expozice repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit, transakcí s delší dobou vypořádání a maržových obchodů se může určit buď v soulxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx
xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxěněna v souladu s kapitolou 4.
Článek 112
Kategorie expozic
Každá expozice se zařadí do jedné z těchto kategorií expozic:
a) expozice vůči ústxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám;
e) expozice vůči mezinárodním organizacím;
f) expozice vůči institucím;
g) expozice vůči podnikůxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxce v krytých dluhopisech;
m) položky představující sekuritizované pozice;
n) expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocenxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxny z kapitálu, použijí rizikové váhy v souladu s ustanoveními oddílu 2. Použití rizikových vah vychází z kategorie expozice, do níž je expozice zařazenxx x x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxngovými agenturami nebo úvěrová hodnocení vypracovaná exportními úvěrovými agenturami podle oddílu 3.
2. Pro účely použití rizikové váhy podle odsxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxého rizika, může být riziková váha použitelná na tuto položku pozměněna podle kapitoly 4.
4. Objemy rizikově vážených expozic pro sekuritizované expxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé vedou ke vzniku položek kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 nebo kapitálu tier 2, se může instituce s předchozím souhlasem příslušnxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xejím dceřiným podnikem, dceřiným podnikem jejího mateřského podniku nebo podnikem ve vzájemném vztahu podle čl. 12 odst. 1 směrnice 83/349/EHS. Přísxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo smíšená finanční holdingová společnost, finanční instituce, společnost spravující aktiva nebo podnik pomocných služeb, na něž se vztahují odpxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxému hodnocení rizik, měření rizik a stejným kontrolním postupům jako instituce;
d) protistrana je usazena ve stejném členském státě jako instituce;
xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxazků protistrany instituci.
Pokud je instituci v souladu s tímto odstavcem povoleno nepoužít požadavky odstavce 1, může přidělit rizikovou váhu 0%.
xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxchozím svolením příslušných orgánů nepoužít požadavky odstavce 1 tohoto článku na expozice vůči protistranám, se kterými instituce uzavřela institxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxkviditu a platební schopnost k odvrácení úpadku, je-li to nezbytné. Příslušné orgány jsou oprávněny udělit svolení, pokud jsou splněny následující pxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xx x xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nutnou podporu v rámci svého závazku z finančních prostředků, které má okamžitě k dispozici;
c) institucionální systém ochrany má k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxitucionálním systému ochrany jako celku, včetně odpovídajících možností, jak je ovlivnit; tyto systémy vhodně sledují expozice, u nichž došlo k selhxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) za institucionální systém ochrany se každoročně sestavuje a zveřejňuje konsolidovaná zpráva obsahující rozvahu, výsledovku, situační zprávu a hoxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxcení rizik za institucionální systém ochrany jako celek;
f) účastníci institucionálního systému ochrany jsou povinni oznámit nejméně 24 měsíců přexxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) a jakoukoli nevhodnou tvorbu kapitálu mezi členy institucionálního systému ochrany;
h) institucionální systém ochrany je založen na široké účastx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxých odstupech sledována příslušnými pověřenými orgány.
Pokud se instituce v souladu s tímto odstavcem rozhodne nepoužít požadavky odstavce 1, může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx ústředním vládám a centrálním bankám se přiděluje riziková váha 100%, pokud se na ně nevztahují postupy uvedené v odstavcích 2 až 7.
2. Expozicím vůči úxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxvá váha podle tabulky č. 1, jež odpovídá úvěrovému hodnocení externí ratingové agentury v souladu s článkem 136.
                 Tabulka č. 1 
----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx    x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I-------I-------I-------I--------
Riziková váha        I 0%  I 20%  I 50%  I 100% I 100% I 150%  
-----------------------------I-------I-------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xtátů, pokud jsou denominovány a financovány v národní měně dané ústřední vlády a centrální banky, se přidělí riziková váha 0%.
5. Do 31. prosince 2017 sx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxo státu, přidělí riziková váha, která by se uplatnila v případě, že by tyto expozice byly denominovány a financovány v jejich národní měně.
6. Pro expoxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx
xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx4 odst. 2;
c) v roce 2020 a v následujících letech činí vypočtené objemy rizikově vážených expozic 100% rizikové váhy přidělené těmto expozicím v soulaxx x xxx xxx xxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxm v Unii, přidělí expozicím vůči vlastní ústřední vládě a centrální bance, jež jsou denominovány a financovány v národní měně, rizikovou váhu nižší, nex xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xomise formou prováděcích aktů a s výhradou přezkumného postupu uvedeného v čl. 464 odst. 2 přijmout rozhodnutí o tom, zda třetí země uplatňuje režimy doxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xadále uplatňovat na expozice vůči ústřední vládě nebo centrální bance třetí země postup stanovený v tomto odstavci, pokud dotyčné příslušné orgány scxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
1. Expozicím vůči regionálním vládám nebo místním orgánům se přidělí stejná riziková váha jako expozicím vůči institucím, pokud nejsou posuzovány jxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xl. 119 odst. 2 a čl. 120 odst. 2 se nepoužije preferenční zacházení.
2. S expozicemi vůči regionálním vládám nebo místním orgánům se zachází jako s expoxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xzhledem ke specifickým možnostem získávání příjmů na straně regionálních vlád nebo místních orgánů a vzhledem k existenci zvláštního institucionálxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, s nimiž příslušné orgány zacházejí jako s expozicemi vůči jejich ústředním vládám.
3. S expozicemi vůči církvím nebo náboženským společnostem zřxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxě jako s expozicemi vůči regionálním vládám nebo místním orgánům. V tomto případě se odstavec 2 nepoužije a pro účely čl. 150 odst. 1 písm. a) se nevylučujx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxnné režimům uplatňovaným v Unii, zacházejí s expozicemi vůči regionálním vládám nebo místním orgánům jako s expozicemi vůči své ústřední vládě a neexixxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxhledem k existenci zvláštního institucionálního uspořádání, které snižuje jejich riziko selhání, mohou instituce expozicím vůči regionálním vládxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxnším rovnocenné režimům uplatňovaným v Unii. V případě, že takové rozhodnutí neexistuje, mohou instituce do 1. ledna 2015 i nadále uplatňovat vůči danx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x014.
5. Expozicím vůči regionálním vládám nebo místním orgánům členských států, které nejsou uvedeny v odstavcích 2 až 4 a jsou denominovány a finanxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xektoru
1. Expozicím vůči subjektům veřejného sektoru, pro které není k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agentuxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxktoru spadají, v souladu s touto tabulkou č. 2:
                 Tabulka č. 2 
-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I--------
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx   x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx  x    x    x    x    x    x    
xxxxx            x    x    x    x    x    x    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I-------I--------
Riziková váha        I 20%  I 50%  I 100% I 100% I 100% I 150%  
-----------------------------I-------I-------I-------I-------I---xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxá váha 100%.
2. S expozicemi vůči subjektům veřejného sektoru, pro které je k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou axxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x x xxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxcím vůči subjektům veřejného sektoru s původní splatností tři měsíce nebo kratší se přidělí riziková váha 20%.
4. Ve výjimečných případech lze expozixx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí, pokud podle příslušných orgánů této jurisdikce neexistuje mezi takovými expozicemi rozdíl v riziku z důvodu existence vhodné záruky ústřední vládxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimům uplatňovaným v Unii, zacházejí s expozicemi vůči subjektům veřejného sektoru podle odstavce 1 nebo 2, mohou instituce expozicím vůči takovým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxtavce může Komise formou prováděcích aktů a s výhradou přezkumného postupu uvedeného v čl. 464 odst. 2 přijmout rozhodnutí o tom, zda třetí země uplatňuxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xedna 2015 i nadále uplatňovat vůči dané třetí zemi postup stanovený v tomto odstavci, pokud dotyčné příslušné orgány schválily třetí zemi jako způsobixxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxy v odstavci 2, se zachází stejným způsobem jako s expozicemi vůči institucím. Pro krátkodobé expozice popsané v čl. 119 odst. 2, čl. 120 odst. 2 a čl. 121 oxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xbchod a rozvoj (Black Sea Trade and Development Bank), Středoamerická banka pro ekonomickou integraci (Central American Bank for Economic Integratixxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxmto mezinárodním rozvojovým bankám se přiděluje riziková váha 0%:
a) Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction anx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxopment Bank);
d) Asijská rozvojová banka (Asian Development Bank);
e) Africká rozvojová banka (African Development Bank);
f) Rozvojová banka Radx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxlopment Bank);
i) Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development);
j) Evropská investiční banka (European Inxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxent Guarantee Agency);
m) Mezinárodní finanční nástroj na imunizaci (International Finance Facility for Immunisation);
n) Islámská rozvojová baxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxx x18
Expozice vůči mezinárodním organizacím
Expozicím vůči těmto mezinárodním organizacím se přidělí riziková váha 0%:
a) Unie;
b) Mezinárodní mxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxí instituce založená dvěma nebo více členskými státy, jejímž úkolem je získávat finanční prostředky a poskytovat finanční pomoc ve prospěch svých člexxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v souladu s článkem 120. Expozicím vůči institucím, pro které není k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, sx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxny a financovány v národní měně dlužníka, se přidělí riziková váha o jednu kategorii horší, než je preferenční riziková váha uvedená v čl. 114 odst. 4 až 7x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xratší denominované a financované v národní měně dlužníka nelze přidělit rizikovou váhu nižší než 20%.
4. Expozici vůči instituci ve formě minimálníxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxi centrální bance daného členského státu, pokud:
a) jsou rezervy udržovány v souladu s nařízením Evropské centrální banky (ES) č. 1745/2003 ze dne 12. zxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxech rovnocenné;
b) v případě úpadku nebo platební neschopnosti instituce, u které jsou rezervy udržovány, jsou tyto rezervy včas v plném rozsahu vrácxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxgány, podléhají jejich dohledu a řídí se obezřetnostními požadavky, které jsou co do důslednosti srovnatelné s požadavky uplatňovanými vůči instituxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zbytkovou splatností delší než tři měsíce, pro které je k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, se přidělí rxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
                 xxxxxxx xx x 
xxxxxxxxxxxxxxx--------------I-------I-------I-------I-------I-------I--------
Stupeň úvěrové kvality    I  1  I  2  I  3  I  4  I  5  I  6  
-----------------------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx        x xxx x xxx x xxx x xxxx x xxxx x xxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I-------I-------I-------I--------
2. Expozicím vůči institucím se zbytkovou splatností maximálně tři měsíce, pro které je k dispozici úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí ratingové agentury v souladu s článkem 136.
                 Tabulka č. 4 
-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I--------
Sxxxxx xxxxxxx xxxxxxx    x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx        x xxx x xx% I 20% I 50% I 50% I 150%  
-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I--------
3. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxm v odstavci 2 jsou tyto:
a) pokud není krátkodobé úvěrové hodnocení expozice k dispozici, na všechny expozice vůči institucím se zbytkovou splatností xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxení k dispozici a v souladu s ním by se měla použít příznivější nebo stejná riziková váha jako v případě všeobecného preferenčního zacházení pro krátkodxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxbých expozic se použije všeobecné preferenční zacházení pro krátkodobé expozice popsané v odstavci 2;
c) pokud je krátkodobé úvěrové hodnocení k disxxxxxx x x xxxxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxého v odstavci 2, potom se všeobecné preferenční zacházení pro krátkodobé expozice nepoužije a všem krátkodobým pohledávkám bez úvěrového hodnocení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
Expozice vůči institucím bez úvěrového hodnocení
1. Expozicím vůči institucím, pro které není k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou exxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xá instituce sídlo, v souladu s tabulkou č. 5.
                 Tabulka č. 5 
-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I--------
Stxxxx xxxxxxx xxxxxxxx   x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx  x    x    x    x    x    x    
xxxxx            x    x    x    x    x    x    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I-------I--------
Riziková váha expozice    I 20%  I 50%  I 100% I 100% I 100% I 150%  
-----------------------------I-------I-------I-------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxní, se přidělí riziková váha 100%.
3. Expozicím vůči institucím bez úvěrového hodnocení s původní efektivní splatností 3 měsíce nebo kratší se přidělx xxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx čl. 162 odst. 3 druhý pododstavec písm. b), přiděluje riziková váha 50%, a pokud je zbytková splatnost těchto expozic vůči institucím bez úvěrového hodxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx, pro které je k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, se přidělí riziková váha podle tabulky č. 6, která odpoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
                xxxxxxx xx x 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I-------I-------I--------
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx    x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx        x xxx x x0% I 100% I 100% I 150% I 150%  
-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I--------
2. Expozicím, pro které není taxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, podle toho, která z nich je vyšší.
Článek 123
Retailové expozice
Expozicím, které splňují tato kritéria, se přidělí riziková váha 75%:
a) jexxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxmi vlastnostmi, že se podstatně sníží rizika spojená s takovým půjčováním;
c) celková částka, kterou dlužící klient nebo ekonomicky spjatá skupina kxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxěných obytnými nemovitostmi, které byly zařazeny do kategorie expozic stanovené v čl. 112 písm. i), nepřekročí, podle informací, které má instituce k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxtailových expozic.
Expozice, které nesplňují kritéria uvedená v písmenech a) až c) prvního pododstavce nejsou způsobilé k zařazení do kategorie retxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxe zajištěné nemovitostmi
1. Pokud nejsou splněny podmínky podle článků 125 a 126, expozici nebo jakékoli její části plně zajištěné nemovitostmi se pxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvního práva nemovitosti se přidělí riziková váha použitelná pro nezajištěné expozice zapojené protistrany.
Část expozice, která je považována za plxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxvení zástavní hodnoty nemovitosti v zákonných nebo regulačních ustanoveních, zástavní hodnota daných nemovitostí.
2. Na základě údajů shromážxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xro expozice zajištěné obytnými nemovitostmi uvedená v článku 125 a riziková váha 50% pro expozice zajištěné obchodními nemovitostmi uvedená v článku xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxěných nemovitostmi;
b) budoucím vývoji trhů s nemovitostmi.
Příslušné orgány mohou stanovit vyšší rizikovou váhu nebo přísnější kritéria než ta, kxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x x x xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxcentním rozpětí od 35% do 150%.
V případě expozic zajištěných obchodními nemovitostmi stanoví příslušný orgán rizikovou váhu v procentním rozpětí ox xxx xx xxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxx stabilitě. Pokud se na základě posouzení prokáže, že rizikové váhy stanovené v čl. 125 odst. 2 a čl. 126 odst. 2 neodrážejí skutečná rizika spojená s jednxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xacházejí na jedné nebo více částech jejich území, příslušné orgány stanoví pro tyto segmenty nemovitostí tvořící součást expozic vyšší rizikovou váhx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxí v souladu s kritérii stanovenými v tomto odstavci, jež jsou upřesněna v regulačních technických normách uvedených v odstavci 4 tohoto článku. EBA zvexxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxví vyšší rizikovou váhu nebo přísnější kritéria, instituce mají před uplatněním této nové rizikové váhy k dispozici šestiměsíční přechodné období.
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxce 1;
b) podmínek uvedených v odstavci 2, které musí vzít příslušné orgány v úvahu při stanovování vyšších rizikových vah, zejména pokud jde o pojem "fixxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxgulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
5. Instituce jednoho členského státu poxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxmi, které se nacházejí v daném jiném členském státě.
Článek 125
Expozice plně a zcela zajištěné obytnými nemovitostmi
1. Pokud příslušné orgxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxkoli jejím částem plně a zcela zajištěným obytnými nemovitostmi, které obývá nebo bude obývat nebo pronajímá nebo bude pronajímat majitel nebo uživatxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxy je instituce pronajímatel a nájemce má předkupní právo, se přidělí riziková váha 35% za předpokladu, že expozice instituce je plně a zcela zajištěna jxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxpadě, že jsou splněny tyto podmínky:
a) hodnota nemovitostí nezávisí významně xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxrany dlužníka ovlivňují čistě makroekonomické faktory;
b) riziko dlužníka nezávisí významně na výnosech z daných nemovitostí či projektu, ale na scxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxtmi, které slouží jako kolaterál. Pokud jde o jiné zdroje, instituce musí v rámci své úvěrové politiky určit maximální poměry úvěru k příjmu a při poskytxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxx. 1;
d) není-li podle čl. 124 odst. 2 stanoveno jinak, části úvěru, kterým je přidělena riziková váha 35%, nepřesahují 80% tržní hodnoty daných nemovitxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxosti v zákonných nebo regulačních ustanoveních, není-li podle čl. 124 odst. 2 stanoveno jinak.
3. Instituce se mohou odchýlit od odst. 2 písm. b) v pxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxho státu zveřejnil důkazy o tom, že na daném území existuje rozvinutý a zavedený trh s obytnými nemovitostmi se ztrátovostí, která nepřekračuje tyto lixxxxx
xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxt. 2 stanoveno jinak, nepřekračují 0,3% nesplacených úvěrů zajištěných obytnými nemovitostmi v každém daném roce;
b) celkové ztráty z úvěrů zajištěxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxených v odstavci 3 v daném roce překročen, nelze již odstavec 3 použít; až do doby, kdy budou splněny podmínky odstavce 3 v následujícím roce, se použije pxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxu v souladu s čl. 124 odst. 2 jinak, zachází se s expozicemi plně a zcela zajištěnými obchodními nemovitostmi takto:
a) expozicím nebo jakýmkoli jejím čáxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kanceláří nebo jiných obchodních prostor, kde je instituce pronajímatelem a nájemce má předkupní právo, může být přidělena riziková váha 50% za předpxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx pro účely odstavce 1 za plně a zcela zajištěnou pouze v případě, že jsou splněny tyto podmínky:
a) hodnota nemovitostí nezávisí významně na úvěrové kvalxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xvlivňují čistě makroekonomické faktory;
b) riziko dlužníka nezávisí významně na výnosech z daných nemovitostí či projektu, ale na schopnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxé slouží jako kolaterál.
c) jsou splněny požadavky stanovené v článku 208 a pravidla oceňování stanovená v čl. 229 odst. 1;
d) riziková váha ve výši 50%x xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxných nemovitostí, není-li podle čl. 124 odst. 2 stanoveno jinak, v těch členských státech, které stanovily přísná kritéria pro stanovení zástavní hodxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxištěných obchodními nemovitostmi, které se nacházejí na území členského státu, pokud příslušný orgán dotyčného členského státu zveřejnil důkazy o txxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxx xxxxštěných obchodními nemovitostmi až do výše 50% tržní hodnoty nebo 60% zástavní hodnoty nemovitosti, není-li podle čl. 124 odst. 2 stanoveno jinak, nepxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxjí 0,5% nesplacených úvěrů zajištěných obchodními nemovitostmi.
4. Pokud je některý z limitů uvedených v odstavci 3 v daném roce překročen, nelze jxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx x27
Expozice v selhání
1. Nezajištěné části jakékoli položky, u níž je dlužník v selhání podle článku 178, nebo - v případě retailových expozic - nezaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úpravy o úvěrové riziko nižší než 20% nezajištěné části hodnoty expozice bez těchto úprav;
b) 100%, pokud specifické úpravy o úvěrové riziko nejsou nixxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxterálem a zárukami rozumí kolaterál a záruky způsobilé pro účely snižování úvěrového rizika podle kapitoly 4.
3. U expozic plně a zcela zajištěných obxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxo k selhání podle článku 178.
4. U expozic plně a zcela zajištěných obytnými nemovitostmi v souladu s článkem 126 se přidělí riziková váha 100% hodnotě exxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx rizikem
1. V příslušných případech instituce přidělí rizikovou váhu 150% expozicím, včetně expozic ve formě akcií nebo podílových jednotek v subjekxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxvestičních fondů ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU, kromě případů, kdy mandát fondu neumožňuje využít páky, která by převyšovala pákx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxování, zda expozice jiná než expozice uvedené v odstavci 2 je spojena s obzvláště vysokým rizikem, vezme instituce v úvahu tyto charakteristiky rizikax
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxé upřesní, jaké druhy expozic jsou spojeny s obzvláště vysokým rizikem a za jakých okolností.
Tyto pokyny se přijímají v souladu s článkem 16 nařízení (xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxňují kryté dluhopisy uvedené v čl. 52 odst. 4 směrnice 2009/65/ES požadavky stanovené v odstavci 7 a jsou zajištěné některými z těchto způsobilých aktxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxmi zaručenými;
b) expozicemi vůči ústředním vládám třetích zemí, centrálním bankám třetích zemí, multilaterálním rozvojovým bankám, mezinárodníx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxktoru třetích zemí, regionálním vládám nebo místním orgánům třetích zemí nebo jimi zaručenými expozicemi, jimž je přidělena stejná riziková váha jakx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxx xx x xxxx x x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxrové kvality 1, jak je stanoveno v této kapitole, a expozicemi ve smyslu tohoto odstavce, které splňují minimálně stupeň úvěrové kvality 2, jak je stanoxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxči institucím, které patří do stupně úvěrové kvality 1, jak je stanoveno v této kapitole. Celková expozice tohoto druhu nepřesahuje 15% nominální hodnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxadavku stupně 1, ale tyto instituce musí splňovat minimálně podmínky stupně úvěrové kvality 2, jak je stanoveno v této kapitole;
d) úvěry zajištěnýmxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jistotou nebo do výše 80% hodnoty zastavených nemovitostí, podle toho, která z částek je nižší; nebo
ii) úvěry zajištěnými podíly s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxními předpisy členského státu, které sekuritizují expozice zajištěné obytnými nemovitostmi. V případě, že jsou tyto podíly s přednostním vypořádánxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xajišťující tyto dluhopisy jsou tvořena kdykoli během jejich začlenění do krycího portfolia nejméně z 90% zástavním právem na obchodní nemovitosti nexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxadě uvedených podílů, jistiny kryté zástavním právem nebo obdobnou jistotou nebo 80% hodnoty zastavených nemovitostí, - že uvedené podíly patří do stxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxmovitosti plně zajištěnými způsobilým poskytovatelem zajištění uvedeným v článku 201, který je klasifikován ve stupni úvěrové kvality 2 nebo výše, jxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xohoto odstavce, nepředstavuje více než 80% hodnoty příslušné obytné nemovitosti nacházející se ve Francii a jestliže poměr úvěru k příjmu je v době posxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxžník musí smluvně zavázat, že bez souhlasu úvěrové instituce, která poskytla daný úvěr, žádné takové právo nezřídí. Poměr úvěru k příjmu představuje čxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi orgány a jež podléhá jejich dohledu a na kterou se vztahují obezřetnostní požadavky srovnatelné z hlediska robustnosti s požadavky uplatňovanými na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxřebat ztráty z úvěrového rizika, jejichž nastavení příslušné orgány pravidelně přezkoumávají. Úvěrová instituce i poskytovatel zajištění provedox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jistotou spojenými s předchozími zástavním právem nebo obdobnou jistotou nebo do výše 60% hodnoty zastavených nemovitostí, podle toho, která z částex xx xxxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xekuritizačními společnostmi řídícími se právními předpisy členského státu, které sekuritizují expozice zajištěné obchodními nemovitostmi. V příxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx odst. 4 směrnice 2009/65/ES zajistí, že aktiva zajišťující tyto dluhopisy jsou tvořena kdykoli během jejich začlenění do krycího portfolia nejméně x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxše nejnižší z těchto částek - částky dlužné na základě uvedených podílů, jistiny kryté zástavním právem nebo obdobnou jistotou nebo 60% hodnoty zastavxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxdnoty nesplacené emise.
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx%, přesahuje-li hodnota celkových aktiv, která jsou zastavena jako kolaterál pro kryté dluhopisy, nesplacenou nominální hodnotu krytého dluhopisu x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxd všemi ostatními pohledávkami týkajícími se daného kolaterálu;
g) úvěry zajištěnými námořním zástavním právem na lodě do výše rozdílu mezi 60% hxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxx. f) bodu ii) se expozice vyplývající z převodu a správy plateb dlužníků majících úvěry zajištěné nemovitostmi držitelů krytých dluhopisů nebo expozixx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxstečně upustit od uplatňování prvního pododstavce písm. c) a povolit stupeň úvěrové kvality 2 až do výše 10% celkové expozice nominální hodnoty nesplaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxh zdokumentovány v důsledku uplatnění požadavku stupně úvěrové kvality 1 uvedeného v uvedeném písmenu.
2. Situace uvedené v odst. 1 písm. a) až f) zaxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxštěných nemovitostmi musí instituce splnit požadavky stanovené v článku 208 a pravidla ocenění stanovená v čl. 229 odst. 1.
4. Krytým dluhopisům, pro xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxá úvěrovému hodnocení externí ratingové agentury v souladu s článkem 136.
                Tabulka č. 6a 
-----------------------------I-------I-------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx    x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------
Riziková váha        I 10% I 20% I 20% I 50% I 50% I 100%  
-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I--------
5. Kxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxě rizikové váhy přidělené přednostním nezajištěným expozicím vůči instituci, která je vydává. Pro rizikové váhy se použijí tyto vztahy:
a) pokud je exxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxidělena riziková váha 50%, krytému dluhopisu se přidělí riziková váha 20%;
c) pokud je expozicím vůči dané instituci přidělena riziková váha 100%, krxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxziková váha 100%.
6. Kryté dluhopisy vydané před 31. prosincem 2007 nepodléhají požadavkům odstavců 1 a 3. Jsou způsobilé pro preferenční zacházenx xxxxx xxxxxxxx x x x xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxspoň:
i) hodnoty krycího portfolia a nesplacených krytých dluhopisů,
ii) zeměpisného rozdělení a druhu krytých aktiv, velikostí úvěrů, úrokové saxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx
b) emitent zpřístupňuje instituci informace uvedené v písmeni a) alespoň jednou za půl roku.
Článek 130
Položky představující sekuritizovxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xnstitucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením
Expozicím vůči institucím a expozicím vůči podnikům, pro které je k dispozici krátkodobé úvěxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxrní ratingové agentury v souladu s článkem 136.
                Tabulka č. 7 
-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx    x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx        x xxx x 50% I 100% I 150% I 150% I 150%  
-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I--------
Článek 132
Expozice ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxtivního investování se přidělí riziková váha 100%, pokud instituce nepoužije metodu posuzování úvěrového rizika podle odstavce 2 nebo přístup uvedexx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxdnotek nebo akcií v subjektech kolektivního investování, pro které je k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
                xxxxxxx xx x 
xxxx-------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I--------
Stupeň úvěrové kvality    I  1  I  2  I  3  I  4  I  5  I  6  
----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx        x xxx x xxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I-------I-------I-------I-------I--------
3. Instituce mohou rizikovou váhu pro subjekt kolektivního investování stanovit podle odstxxxx x x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxní ze třetí země, pokud jsou splněny tyto podmínky:
i) subjekt kolektivního investování je řízen společností, která podléhá dohledu považovanému za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxstování nebo jiný rovnocenný dokument zahrnuje:
i) kategorie aktiv, do kterých smí subjekt kolektivního investování investovat;
ii) pokud pro jehx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ročně zprávu o své obchodní činnosti, aby mohly být posouzeny jeho aktiva a pasiva, hospodářský výsledek a činnost za dané období.
Pro účely písmene a) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxximy dohledu a regulace přinejmenším rovnocenné režimům uplatňovaným v Unii. V případě, že takové rozhodnutí neexistuje, mohou instituce do 1. ledna 2xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxto odstavci, pokud dotyčné příslušné orgány schválily danou třetí zemi jako způsobilou pro uvedený postup před 1. lednem 2014.
4. Pokud je institucx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvou váhu pro své expozice ve formě podílových jednotek nebo akcií v subjektech kolektivního investování v souladu s metodami stanovenými v této kapitoxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxe kritéria odstavce 3, může instituce přihlédnout k podkladovým expozicím tohoto jiného subjektu kolektivního investování.
5. Pokud není instituxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxek nebo akcií v daném subjektu kolektivního investování vypočítat v souladu s metodami stanovenými v této kapitole, za předpokladu, že daný subjekt koxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxvyšší kapitálové požadavky, a poté dále investuje v sestupném pořadí, dokud nedosáhne maximálního limitu pro celkové investice.
Instituce mohou při xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx strany:
a) depozitář nebo finanční instituce ve funkci depozitáře subjektu kolektivního investování za předpokladu, že subjekt kolektivního invexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxivního investování, na které se nevztahuje písmeno a), společnost, která subjekt kolektivního investování spravuje, za předpokladu, že tato společxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxízený podíl na zbývajících aktivech nebo na příjmech emitenta;
b) dluhové expozice a jiné cenné papíry, podíly společníků, deriváty nebo jiné nástroxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxžaduje, aby byly odečteny v souladu s druhou částí, v souladu s čl. 48 odst. 4 se jim přidělí riziková váha 250%, v souladu s čl. 89 odst. 3 se jim přidělí rizixxxx xxxx x xxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxo kapitálu emitovaných institucemi se klasifikují jako akciové pohledávky, pokud nejsou odečteny z kapitálu, nebo se jim přidělí riziková váha 250% pxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxům ve smyslu čl. 4 bodu 10 směrnice 86/635/EHS se přidělí riziková váha 100%.
2. Nákladům a příjmům příštích období v souladu se směrnicí 86/635/EHS, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxkladní hotovosti a obdobným hotovostním položkám se přidělí riziková váha 0%.
4. Zlatým rezervám drženým ve vlastních trezorech nebo ve společné sprxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxpi se přidělí riziková váha náležející daným aktivům, a nikoliv riziková váha protistran těchto operací.
6. V případě, že instituce poskytne koši expxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xispozici úvěrové hodnocení vypracované externí ratingovou agenturou, přidělí se rizikové váhy předepsané v kapitole 5. Pokud produkt nebyl ohodnocxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xodnotou zajištění poskytnutého úvěrovým derivátem, čímž se získá hodnota rizikově váženého aktiva. Expozice n-1, které mají být z agregace vyloučenxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx expozice u pronájmů odpovídá diskontovaným minimálním platbám pronájmu. Minimální platby pronájmu jsou platby v době pronájmu, k nimž nájemce je nebx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxbu v souvislosti se zbytkovou hodnotou pronajaté nemovitosti a tato platební povinnost splňuje soubor podmínek stanovených v článku 201 týkajících sx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxice se zařadí do příslušné kategorie expozic v souladu s článkem 112. Je-li expozice zbytkovou hodnotou pronajatých aktiv, objemy rizikově vážených exxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxájmu.
Oddíl 3
Uznávání a přiřazování hodnocení úvěrového rizika
Poddíl 1
Uznávání externích ratingových agentur
Článek 135
Využitx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxdle této kapitoly pouze tehdy, pokud bylo vydáno externí ratingovou agenturou nebo bylo schváleno externí ratingovou agenturou v souladu s nařízením xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxení (ES) č. 1060/2009.
Pododdíl 2
Přiřazování úvěrových hodnocení poskytnutých externími ratingovými agenturami
Článek 136
Přiřazovxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xrováděcích technických norem, kterými pro všechny externí ratingové agentury upřesní, jaké stupně úvěrové kvality stanovené v oddílu 2 odpovídají pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxvrhy prováděcích technických norem předloží Komisi do 1. července 2014 a v případě potřeby předloží revidované návrhy prováděcích technických noremx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxení (EU) č. 1094/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010.
2. Při určení přiřazování úvěrových hodnocení splní EBA, EIOPA a ESMA tyto požadavky:
a) aby byxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxí faktory, jako například dlouhodobý poměr selhání spojený se všemi položkami, jimž bylo přiděleno stejné úvěrové hodnocení. V případě ratingových axxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xdělila, jaký je podle ní dlouhodobý poměr selhání spojený se všemi položkami, jimž bylo přiděleno stejné úvěrové hodnocení;
b) aby bylo možné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jako například skupinu emitentů, které daná externí ratingová agentura hodnotí, rozsah úvěrových hodnocení, jež externí ratingová agentura přiděxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xaždého úvěrového hodnocení určité externí ratingové agentury a srovnají je s referenční hodnotou vytvořenou na základě poměrů selhání zjištěných osxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxnocení určité externí ratingové agentury systematicky podstatně vyšší než referenční hodnota, přidělí EBA, EIOPA a ESMA úvěrovému hodnocení externx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxvisející rizikovou váhu pro konkrétní úvěrové hodnocení určité externí ratingové agentury a poměry selhání v případě úvěrových hodnocení určité ratxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxnici úvěrového hodnocení pro úvěrové hodnocení externí ratingové agentury.
3. EBA, EIOPA a ESMA vypracují návrh prováděcích technických norem pxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xdst. 2 písm. c).
EBA, EIOPA a ESMA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do 1. července 2014.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx 1095/2010.
Pododdíl 3
Použití úvěrových hodnocení vypracovaných exportními úvěrovými agenturami
Článek 137
Použití úvěrových hodxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxěrovou agenturou, kterou instituce určila, pokud je splněna jedna z těchto podmínek:
a) jde o vyhodnocení rizika, na kterém se shodly exportní úvěrové xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxá hodnocení a dodržuje dohodnutou metodiku OECD a úvěrové hodnocení je vázáno na jednu z osmi minimálních exportních pojišťovacích prémií (MEPP), ktexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxistují konkrétní náznaky, že záměrem pro uvedené zrušení je snížení požadavků na kapitálovou přiměřenost.
2. Expozicím, pro něž je pro účely váženx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx
                 xxxxxxx xx x 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx       x x  x x  x x  x x  x  x  x  x  x  x  x  x  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I------I------I------I-------I-------I-------I--------
Riziková váha  I 0%  I 0%  I 20% I 50% I 100% I 100% I 100% I 150%  
-----------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx agenturami pro stanovení rizikových vah
Článek 138
Obecné požadavky
Instituce si může určit jednu nebo několik externích ratingových agentuxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xoto zrušení určení musí instituce doložit, pokud existují konkrétní náznaky, že záměrem pro uvedené zrušení je snížení požadavků na kapitálovou přimxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxocení v případě, že EBA potvrdil, že kvalita nevyžádaných úvěrových hodnocení externí ratingové agentury se neliší od vyžádaných úvěrových hodnocenx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxěrová hodnocení k vyvinutí tlaku na hodnocený subjekt k tomu, aby si objednal úvěrové hodnocení nebo jiné služby. Při využívání úvěrových hodnocení spxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxovou agenturou, použije tato úvěrová hodnocení soustavně pro všechny expozice patřící do dané kategorie;
b) instituce, která se rozhodne používat úxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxnocení externích ratingových agentur, které berou v úvahu všechny dlužné částky, tj. jistinu i úroky;
d) pokud je pro hodnocenou položku k dispozici pxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx jsou k dispozici dvě úvěrová hodnocení od určených externích ratingových agentur a každé z nich odpovídá v případě hodnocené položky jiné rizikové vázxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xgentur, vychází se ze dvou úvěrových hodnocení s nejnižšími rizikovými váhami. Pokud se tyto dvě nejnižší rizikové váhy liší, přidělí se vyšší z nich. Pxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxx xx x xispozici úvěrové hodnocení konkrétního emisního programu nebo facility, k nimž položka představující expozici patří, použije se toto úvěrové hodnoxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxěrové hodnocení emitenta, potom se toto úvěrové hodnocení použije v jednom z těchto případů:
a) v případě, že znamená vyšší rizikovou váhu, než by tomu bxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxpozicím daného emitenta;
b) v případě, že znamená nižší rizikovou váhu a daná expozice je ve všech ohledech rovnocenná nebo nadřazená zvláštnímu emixxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxozicí bez ratingu.
3. Odstavce 1 a 2 nevylučují použití článku 129.
4. Úvěrová hodnocení emitentů v rámci skupiny společností nelze použít jako úvěxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxová hodnocení lze použít pouze pro krátkodobá aktiva a podrozvahové položky představující expozice vůči institucím a podnikům.
2. Jakékoli krátkoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxdnou jinou položku, s výjimkou těchto případů:
a) pokud se krátkodobé facilitě s ratingem přidělí riziková váha 150%, pak se všem nezajištěným expozicxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxgem přidělí riziková váha 50%, pak se žádné krátkodobé expozici bez ratingu nepřidělí riziková váha nižší než 100%.
Článek 141
Položky v nároxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxjnému dlužníkovi v zahraniční měně.
Pokud expozice vznikne prostřednictvím účasti instituce na úvěru od mezinárodní rozvojové banky, jejíž statut xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
Přístup založený na interním ratingu (IRB)
Oddíl 1
Svolení příslušných orgánů k použití přístupu IRB
Článek 142
Definice
1. Pro účely této xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxho rizika, zařazování expozic do ratingových stupňů nebo seskupení a kvantifikaci odhadů ohledně selhání a ztráty, které xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x které mohou být omezeny na jediný subjekt nebo jedinou podskupinu subjektů v rámci skupiny za předpokladu, že stejný druh expozic je v jiných subjektecx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxlkým subjektem finančního sektoru" jakýkoli subjekt finančního sektoru jiný než subjekty uvedené v čl. 4 odst. 1 bodu 27 písm. j), který splňuje tyto poxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxení výše aktiv použije nejnovější auditovaná účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka; a
b) subjekt samotný nebo alespoň jeden z jeho dceřinxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxenším rovnocenné požadavkům na dohled a regulaci uplatňovanými v Unii;
5) "neregulovaným finančním subjektem" jakýkoli jiný subjekt, který nenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxnice 2013/36/EU nebo uvedených v příloze I směrnice 2004/39/ES;
6) "stupněm dlužníka" kategorie rizika na ratingové stupnici dlužníků v rámci ratixxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxi selhání (PD);
7) "stupněm transakce" kategorie rizika na ratingové stupnici transakcí v rámci ratingového systému, do níž jsou expozice zařazovánx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxavuje seskupení pohledávek nabytých za úplatu nebo podkladových úvěrových expozic.
2. Pro účely odst. 1 bodu 4 písm. b) tohoto článku může Komise foxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xegulace přinejmenším rovnocenné režimům uplatňovaným v Unii. V případě, že takové rozhodnutí neexistuje, mohou instituce do 1. ledna 2015 i nadále upxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx před 1. lednem 2014.
Článek 143
Svolení používat přístup IRB
1. V případě, že jsou splněny podmínky stanovené v této kapitole, svolí příslušný xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxastních odhadů LGD a konverzních faktorů se požaduje pro každou kategorii expozic a pro každý ratingový systém a všechny přístupy k akciovým expozicím xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxušných orgánů v těchto případech:
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxržela svolení k použití;
b) podstatné změny ratingového systému nebo přístupu k akciovým expozicím založeného na interních modelech, ke kterým instxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xypracován.
4. Instituce uvědomí příslušné orgány o všech změnách ratingových systémů a přístupů k akciovým expozicím založených na interních modxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému pro jiné dodatečné expozice, na něž se daný ratingový systém dosud nevztahuje, a změn ratingových systémů nebo přístupů k akciovým expozicím zxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xe přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
Člxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxtí přístupu IRB, včetně použití vlastních odhadů LGD a konverzních faktorů, pouze tehdy, pokud se příslušný orgán přesvědčí, že požadavky uvedené v téxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xsou spolehlivé a jsou uplatňovány jednotně, a zejména že instituce příslušnému orgánu uspokojivě prokázala, že jsou splněny tyto standardy:
a) ratinxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxantitativní odhady rizika;
b) interní ratingy a odhady ztráty a selhání použité při výpočtu kapitálových požadavků a přidružené systémy a postupy hrxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxtituce;
c) instituce má útvar řízení úvěrového rizika a který je odpovědný za její ratingové systémy, přičemž je přiměřeně nezávislý a nepodléhá nepaxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xnstituce uchovává doklady o svých ratingových systémech a o důvodech, které ji vedly k výběru dané podoby systému, a provádí ověřování svých ratingovýxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxvém období, které předcházelo svolení používat daný ratingový systém nebo přístup k akciovým expozicím založený na interních modelech, posoudila běxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx systému nebo přístupu k akciovým expozicím založeného na interních modelech, a učinila nezbytné změny těchto ratingových systémů nebo přístupů k akcxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xřístupu IRB a je schopna předkládat zprávy, jak vyžaduje článek 99.
h) instituce zařadila a nadále zařazuje každou expozici, která spadá do rozsahu poxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxozici, která spadá do rozsahu použití přístupu k akciovým expozicím, do tohoto přístupu založeného na interních modelech.
Požadavky na použití přísxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxtingového systému, který zakoupila od třetí strany.
2. EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem pro upřesnění metodiky posuzování, pxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrem Komisi do 31. prosince 2014.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xoužívá pro dotčené kategorie expozic, na něž se vztahuje přístup IRB, ratingové systémy, které jsou obecně v souladu s požadavky pro účely měření a řízexx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx vlastních odhadů LGD a konverzních faktorů, příslušným orgánům uspokojivě prokáže, že odhaduje a využívá vlastní odhady LGD a konverzních faktorů zpxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxůsobilá používat vlastní odhady LGD a konverzních faktorů.
3. Pokud instituce rozšiřuje použití přístupu IRB poté, co již získala počáteční svoleníx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxgových systémů rozšiřuje na expozice, které se výrazně liší od rozsahu stávajícího pokrytí a to tak, že stávající zkušenosti nelze vzhledem k dodatečnxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxmostatně.
Článek 146
Opatření, která mají být přijata v případě nesplnění požadavků této kapitoly
Pokud instituce přestane plnit požadavkx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xlnění těchto požadavků a tento plán uskuteční ve lhůtě dohodnuté s příslušným orgánem;
b) příslušným orgánům uspokojivě prokáže, že dopad neplnění jx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxá a používá se soustavně.
2. Každá expozice se zařadí do jedné z těchto kategorií expozic:
a) expozice vůči ústředním vládám a centrálním bankám;
b) exxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxe;
g) jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku.
3. Tyto expozice se zařadí do kategorie uvedené v odst. 2 písm. a):
a) expozice vůči regionálnxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxpozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám uvedeným v čl. 117 odst. 2;
c) expozice vůči mezinárodním organizacím, kterým se v souladu s článkem 118 pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxnům, s nimiž se podle čl. 115 odst. 2 a 4 nezachází jako s expozicemi vůči ústředním vládám;
b) expozice vůči subjektům veřejného sektoru, s nimiž se podlx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxdělena riziková váha 0%; a
d) expozice vůči finančním institucím, s nimiž se podle čl. 119 odst. 5 zachází jako s expozicemi vůči institucím.
5. Expxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxo případů:
i) expozice vůči jedné či více fyzickým osobám;
ii) expozice vůči malému nebo střednímu podniku, pokud v tomto případě celková částka, ktexxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po splatnosti, ale s výjimkou expozic zajištěných obytnými nemovitostmi, nepřevýší, podle vědomí instituce, která musí učinit přiměřené kroky s cílxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxobem;
c) nejsou řízeny individuálně do té míry jako expozice v kategorii expozic vůči podnikům;
d) každá představuje jednu z velkého počtu podobně říxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splátek pronájmu.
6. Tyto expozice se zařadí do kategorie uvedené v odst. 2 písm. e):
a) expozice, které nemají povahu dluhu a které vyjadřují podříxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxstata je podobná jako u expozic uvedených v písmenu a).
7. Jakýkoli úvěrový závazek, který není zařazen do kategorií expozic uvedených v odst. 2 písmx xxx xxx xxx xx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxené v odst. 2 písm. c) instituce odděleně rozlišují jako specializované úvěrové expozice takové expozice, které mají tyto vlastnosti:
a) jedná se o expxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxnou expozici;
b) smluvní ujednání poskytují věřiteli značný stupeň kontroly nad aktivy a příjmy, která tato aktiva vytvářejí;
c) primárním zdrojem xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xronajatých nemovitostí se zařadí do kategorie expozic uvedené v odst. 2 písm. g), kromě části zbytkové hodnoty, která je již zahrnuta v expozici z pronáxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxegorie podle odstavce 2, do které by byly zařazeny expozice obsažené v koši; pokud by jednotlivé expozice obsažené v koši byly zařazeny do různých kategxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxB v různých kategoriích expozic a obchodních jednotkách
1. Instituce a jakýkoli mateřský podnik a jeho dceřiné podniky zavedou přístup IRB pro všechxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxslušných orgánů může zavádění probíhat postupně napříč různými kategoriemi expozic uvedenými v článku 147 uvnitř téže obchodní jednotky, napříč růzxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xůči podnikům, institucím, ústředním vládám a centrálním bankám.
V případě kategorie retailových expozic uvedené v čl. 147 odst. 5 může zavádění probxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxitucích a jakémkoli mateřském podniku a jeho dceřiných podnicích vyžaduje, aby zavedly přístup IRB pro všechny expozice. Stanovenou lhůtu musí příslxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxtu a povaze ratingových systémů, které mají být zavedeny.
3. Instituce zavedou přístup IRB v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými orgány. Přxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxh požadavků u těch kategorií expozic nebo obchodních jednotek, které teprve mají být zahrnuty do přístupu IRB nebo do použití vlastních odhadů LGD nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxých požadavků byly schopny používat standardizovaný přístup, zůstává během lhůty pro zavedení možnost vypočítat kapitálové požadavky pro všechny sxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xximěřenou jistotou.
5. Instituce, která má povoleno používat přístup IRB pro jakoukoli kategorii expozic, používá přístup IRB pro kategorii akciovýxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxciové expozice a pro kategorii expozic ostatních aktiv nemajících povahu úvěrového závazku stanovenou v čl. 147 odst. 2 písm. g).
6. EBA vypracuje náxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxho zavádění přístupu IRB na kategorie expozic uvedené v odstavci 3.
EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 31. prosince 2014x
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx0.
Článek 149
Podmínky opětovného použití méně propracovaných přístupů
1. Instituce, která používá přístup IRB pro konkrétní kategorii xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxvaný přístup, pokud nejsou splněny tyto podmínky:
a) instituce příslušnému orgánu uspokojivě prokázala, že použití standardizovaného přístupu se nxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxhu a nebude mít podstatný nepříznivý dopad na solventnost instituce nebo její schopnost účinně řídit riziko;
b) instituce již obdržela předchozí svoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxpoužijí hodnoty LGD a konverzních faktorů uvedené v čl. 151 odst. 8, pokud nejsou splněny tyto podmínky:
a) instituce příslušnému orgánu uspokojivě prxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxy se snížily kapitálové požadavky instituce, ale že je nezbytné na základě povahy a složitosti jejích celkových expozic tohoto druhu a nebude mít podstxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxgánu.
3. Na použití odstavců 1 a 2 se vztahují podmínky pro zavedení přístupu IRB stanovené příslušnými orgány v souladu s článkem 148 a svolení pro trxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výše očekávaných ztrát pro jednu nebo více kategorií expozic, použít standardizovaný přístup pro tyto expozice:
a) kategorii expozic uvedenou v čl. 1xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xatěžující;
b) kategorii expozic uvedenou v čl. 147 odst. 2 písm. b), kde je počet podstatných protistran omezen a pro instituci by uplatnění ratingovéxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxc, které jsou nepodstatné z hlediska velikosti a předpokládaného rizikového profilu;
d) expozice vůči ústředním vládám a centrálním bankám členskxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxl v riziku expozic vůči této ústřední vládě a centrální bance a ostatních obdobných expozic v důsledku zvláštních veřejnoprávních ustanovení a
ii) exxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx která je jejím mateřským podnikem, jejím dceřiným podnikem nebo dceřiným podnikem jejího mateřského podniku, za předpokladu, že tato protistrana je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo podnikem pomocných služeb, na něž se vztahují odpovídající obezřetnostní požadavky, nebo podnikem propojeným vztahem ve smyslu čl. 12 odst. 1 smxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrovým závazkům je přidělena riziková váha 0% podle kapitoly 2, včetně těch subjektů veřejného sektoru, u kterých může být použita riziková váha 0%;
h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxtace na tuto investici a zahrnují určitou formu státního dohledu a omezení kapitálových investic, přičemž tyto expozice mohou být v souhrnu vyloučeny x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxky uvedené v čl. 215 odst. 2.
Příslušné orgány povolí použití standardizovaného přístupu pro akciové expozice uvedené v prvním pododstavci písm. g) a xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx seznam expozic stanovených v uvedených ustanoveních, pro které se má použít standardizovaný přístup.
2. Pro účely odstavce 1 se kategorie akciovýxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx uvedeno v odst. 1 písm. g), převýší v průměru za předchozí rok 10% kapitálu instituce. Je-li počet těchto akciových expozic nižší než 10 jednotlivých účxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx x xxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxmisi do 31. prosince 2014.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo rizikově vážených aktiv, pro jejichž výpočet má být použit standardizovaný přístup.
Tyto pokyny se přijímají v souladu s článkem 16 nařízení (EU) xx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx podle kategorie expozice
1. Objemy rizikově vážených expozic pro úvěrové riziko u expozic, které náleží do jedné z kategorií expozic uvedených v čl. 1xx xxxxx x xxxxx xx xx xx x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxenového kapitálu tier 1, položek vedlejšího kapitálu tier 1 nebo položek kapitálu tier 2.
2. Objemy rizikově vážených expozic u pohledávek nabytých zx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xa riziko selhání nebo za riziko rozmělnění, ustanovení tohoto článku, článku 152 a čl. 158 odst. 1 až 4 se ve vztahu k pohledávkám nabytým za úplatu nepoužxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na relevantních parametrech, které se vztahují k dané expozici. Tyto parametry zahrnují PD, LGD, splatnost (dále jen "M") a hodnotu expozice. PD a LGD mxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxch expozic, které náleží do kategorie akciových expozic uvedené v čl. 147 odst. 2 písm. e) v souladu s článkem 155. Instituce mohou využít přístupy podle xxx xxx xxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxdelech podle čl. 155 odst. 4 za předpokladu, že instituce splňuje požadavky stanovené v oddílu 6 pododdílu 4.
5. Objemy rizikově vážených expozic pro úxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxých v čl. 147 odst. 2 písm. a) až d), stanoví instituce své vlastní odhady PD v souladu s článkem 143 a oddílem 6.
7. Pro expozice, které náleží do kategorie xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx
xx xxx xxxxzice, které náleží do kategorií expozic uvedených v čl. 147 odst. 2 písm. a) až c), použije instituce hodnoty LGD stanovené v čl. 161 odst. 1 a hodnoty konvxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xouladu s odstavcem 9.
9. Pro všechny expozice, které náleží do kategorií expozic uvedených v čl. 147 odst. 2 písm. a) až c), příslušný orgán institucím pxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxvané expozice a pro expozice, které náleží do kategorie expozic uvedené v čl. 147 odst. 2 písm. f), se vypočítají v souladu s kapitolou 5.
Článek 152
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxotek nebo akcií v subjektech kolektivního investování splňují kritéria stanovená v čl. 132 odst. 3 a instituci jsou známy všechny nebo části podkladovxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxše očekávaných ztrát v souladu s metodami stanovenými v této kapitole.
Pokud je podkladová expozice subjektu kolektivního investování sama o sobě jinxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxicím tohoto jiného subjektu kolektivního investování.
2. Pokud instituce nesplňuje podmínky pro použití metod stanovených v této kapitole na všxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xtrát podle těchto přístupů:
a) pro expozice, které jsou zařazeny do kategorie akciových expozic uvedené v čl. 147 odst. 2 písm. e), použijí instituce mexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdardizovaný přístup uvedený v kapitole 2 a splní toto:
i) pro expozice, na které se použije specifická riziková váha pro expozice bez ratingu nebo stupxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xx0%,
ii) u všech ostatních expozic se riziková váha násobí koeficientem 1,1 a musí činit alespoň 5%.
Pokud není instituce pro účely písmene a) schopxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxpozicemi jako s ostatními akciovými expozicemi. Pokud tyto expozice společně s přímými expozicemi instituce v této kategorii expozic nejsou podstatxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxbjektu kolektivního investování nesplňují kritéria stanovená v čl. 132 odst. 3 nebo instituci nejsou známy všechny podkladové expozice subjektu kolxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxtivního investování, přihlédne instituce k těmto podkladovým expozicím a vypočítá objemy rizikově vážených expozic a výši očekávaných ztrát x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxanými a obchodovanými na regulovaných trzích a ostatními akciovými expozicemi, zachází s těmito expozicemi jako s ostatními akciovými expozicemi. Tx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 si instituce při výpočtu a vykazování průměrného objemu rizikově vážených expozic na základě podkladových expozic subjektu kolektivního investovxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxnanční instituci subjektu kolektivního investování ve funkci depozitáře za předpokladu, že subjekt kolektivního investování investuje výhradně dx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa společnost, která subjekt kolektivního investování spravuje, za předpokladu, že tato společnost splňuje kritéria stanovená v čl. 132 odst. 3 písm. xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxlušné orgány mohou institucím povolit, aby použily standardizovaný přístup uvedený v čl. 150 odst. 1, jak je stanoveno v odst. 2 písm. b) tohoto článku.
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
Pododdíl 2
Výpočet objemů rizikově vážených expozic pro xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx x xýhradou použití zvláštního zacházení stanoveného v odstavcích 2, 3 a 4 se objemy rizikově vážených expozic pro expozice vůči podnikům, institucím, úsxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
     xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxx xxxxx 
 
 
xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxinována takto:
 
i) jestliže PD = 0, RW je 0;
 
ii) jestliže PD = 1, tj. pro expozice, u nichž došlo k selhání:
 
  - pokud instituce používají hodnoty LGD stanovené x xxx xxx xxxxx xx xx xx
   xx
 
  x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxx x
   x xxxx x xxxxxxx
 
  xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jen "ELBE") je nejlepším odhadem
  očekávané ztrátovosti pro expozici, u níž došlo k selhání, ve smyslu čl.
  181 odst. 1 písm. h);
 
iii) jestliže 0 < PD &#xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxchny expozice vůči neregulovaným finančním subjektům se koeficienty korelace stanovené v odst. 1 bodě iii) a případně v odst. 4 násobí hodnotou 1,25.
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xx x xodnota exp ozice . (0.15 + 160 . PDpp)
kde:
PDpp = PD poskytovatele zajištění.
RW se vypočítá podle příslušného vzorce rizikové váhy uvedeného v bodě 1 xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx: PD poskytovatele zajištění a PD dlužníka.
4. V případě expozic vůči společnostem, kdy celkový roční obrat konsolidované skupiny, k níž daný podnxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 bodu iii). V tomto vzorci S vyjadřuje celkový roční obrat v milionech EUR, přičemž 5 milionů EUR <= S <= 50 milionů EUR. V případě vykázaného obxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxí obrat váženému průměru jednotlivých expozic daného seskupení.Pokud celkový roční obrat není smysluplným ukazatelem velikosti daného podniku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxlizovaných úvěrových expozic, pro které instituce není schopna odhadnout PD nebo odhady PD instituce nesplňují požadavky stanovené v oddíle 6, přiděxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx
                xxxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I------------
 Zbývající doba I Kategorie I Kategorie I Kategorie I Kategorie I Kategorie 
  splatnosti  I   1   I   2   I   3   I   4   I   5   
-----------------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxx   x  xxx   x  xxx   x  xxxx  x  xxxx  x  xx   
xxxx       x      x      x      x      x      
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I-----------I-----------I------------
2,5 roku a více I  70%   I  90%   I  115%  I  250%  I  0%   
-----------------I-----------I-----------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sílu, politické a právní prostředí, charakteristiku transakce nebo aktiva, postavení sponzora a developera, včetně všech příjmů vyplývajících z paxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxavky stanovené v článku 184. V případě pohledávek nabytých za úplatu za podniky, které navíc splňují i podmínky stanovené v čl. 154 odst. 5, pokud by pro ixxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxčet rizika platná pro retailové expozice stanovená v oddíle 6.
7. V případě pohledávek nabytých za úplatu za podniky lze s diskonty s budoucí úhradou, kxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxch, zacházet jako s pozicemi první ztráty v rámci přístupu IRB pro sekuritizaci.
8. V případě, že instituce poskytne koši expozic zajištění úvěrového xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxedepsané v kapitole 5. Pokud produkt nebyl ohodnocen externí ratingovou agenturou, rizikové váhy expozic v daném koši se sečtou, s výjimkou expozic n-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxkytnutého úvěrovým derivátem vynásobenou hodnotou 12,5. Expozice n-1, které mají být ze součtu vyloučeny, jsou ty, jejichž objem rizikově vážené expxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx instituce nemůže určit rizikovou váhu v rámci přístupu IRB.
9. EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem pro upřesnění způsobu, jakým insxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xávrhy regulačních technických norem Komisi do 31. prosince 2014.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvníx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx Objemy rizikově vážených expozic pro retailové expozice se vypočítají podle těchto vzorců:
Objem - rizikově vážené exp ozice = RW . hodnota exp ozice
kxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx x xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xtrátovosti pro expozici, u níž došlo k selhání podle čl. 181 odst. 1 písm. h);
ii) jestliže 0 < PD < 1, tj. pro každou jinou možnou hodnotu pro PD, xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxxxx splňuje požadavky stanovené v článcích 202 a 217, lze vypočítat podle čl. 153 odst. 3.
3. V případě retailových expozic zajištěných nemovitostmi se číxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxových retailových expozic podle písmen a) až e) se číselný údaj ze vzorce korelace v odstavci 1 nahradí koeficientem korelace R s hodnotou 0,04.
Za kvalixxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xe o nezajištěné revolvingové expozice, které, pokud nejsou čerpány okamžitě a bezpodmínečně, může instituce zrušit. V tomto smyslu jsou revolvingovx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xo určitého limitu stanoveného institucí. Nevyčerpané přísliby lze považovat za bezpodmínečně zrušitelné, pokud podmínky, které se k nim vztahují, ixxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xílčím portfoliu činí 100 000 EUR nebo méně;
d) použití hodnoty korelace podle tohoto odstavce je omezeno na portfolia, která vykazují relativně nízkox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxlovou expozicí je v souladu s charakteristikami podkladového rizika dílčího portfolia.
U zajištěných úvěrových příslibů spojených s účtem, na kterx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxto kolaterálu.
Příslušné orgány posuzují relativní volatilitu ztrátovosti dílčích portfolií kvalifikovaných revolvingových retailových expozxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxjí členským státům.
5. Aby pohledávky nabyté za úplatu byly způsobilé pro stejné zacházení jako retailové expozice, musí splnit požadavky stanovxxx x xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxdávky nezahrnuje žádné expozice, jejichž přímým či nepřímým původcem je sama instituce;
b) pohledávky nabyté za úplatu vznikly na základě nezávisléxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xakupující instituce má nárok na veškeré výnosy z pohledávek nabytých za úplatu nebo na poměrný úrok z výnosů; a
d) portfolio pohledávek nabytých za úplxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxnými zárukami, které poskytují ochranu před první ztrátou pro ztráty ze selhání, ztráty z rozmělnění nebo v obou těchto případech, zacházet jako s pozixxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxí instituce nedokáží oddělit expozice zajištěné nemovitostmi a kvalifikované revolvingové retailové expozice od ostatních retailových expozic, sx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xkciové expozice
1. Instituce určí objemy svých rizikově vážených expozic pro akciové expozice, kromě těch, které byly odečteny v souladu s částí druxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxít různé přístupy k různým akciovým portfoliím, pokud sama používá různé přístupy pro účely interního řízení rizik. Pokud instituce používá různé příxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxrní řízení rizik příslušné akciové expozice, a nesmí vycházet ze snahy o regulatorní arbitráž.
Instituce mohou zacházet s akciovými expozicemi vůči pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
     xxjem rizikově vážené expozice = RW * hodnota expozice,
kde:
Riziková váha (RW) = 190% v případě akciových expozic neobchodovaných na regulovaných trzxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx x 370% v případě veškerých ostatních akciových expozic.
Je povoleno, aby krátké hotovostní pozice a derivátové nástroje držené v investičním portfolxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxc a toto zajištění budou poskytovat ještě nejméně rok. S ostatními krátkými pozicemi se zachází jako s dlouhými pozicemi, přičemž absolutní hodnotě kaxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx odst. 5.
Instituce mohou uznat osobní zajištění úvěrového rizika v případě akciové expozice v souladu s metodami stanovenými v kapitole 4.
3. V ráxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xoužít definici selhání stanovenou v článku 178, rizikové váhy se upraví o faktor navýšení 1,5.
Na úrovni jednotlivých expozic nesmí součet výše očekávxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxí úvěrového rizika v případě akciové expozice v souladu s metodami stanovenými v kapitole 4. Pro expozici vůči poskytovateli zajištění přitom platí LGx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxx xxto účely je splatnost M pět let.
4. Podle přístupu založeného na interních modelech je objemem rizikově vážených expozic potenciální ztráta z akcixxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxehlivosti 99% pro rozdíl mezi čtvrtletními výnosy a odpovídající bezrizikovou úrokovou mírou, přičemž výpočet je prováděn za delší období a percentix xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxjemů rizikově vážených expozic, které jsou požadovány v rámci metody PD/LGD; a
b) odpovídající výše očekávaných ztrát vynásobené hodnotou 12,5.
Hoxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx
xxstituce mohou v případě akciové pozice uznat osobní zajištění úvěrového rizika.
Článek 156
Objemy rizikově vážených expozic pro jiná aktivxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxdle tohoto vzorce:,
     Objem-rizikově váženéexp ozice x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 
x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xebo ve společné správě do výše, do jaké jsou kryty závazky ve zlatě, jimž se přidělí riziková váha 0%;
b) případů, kdy expozicí je zbytková hodnota pronaxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
            x
           xxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
            x
 
 
xxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1.
Pododdíl 3
Výpočet objemů rizikově vážených expozic pro riziko rozmělnění u pohledávek nabytých za úplatu
Článek 157
Objemy rizikxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxělnění u pohledávek nabytých za úplatu za podniky a retailových pohledávek podle vzorce stanoveného v čl. 153 odst. 1.
2. Instituce určuje vstupní parxxxxxx xx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxx
xx xříslušné orgány osvobodí instituci od výpočtu a uznávání objemů rizikově vážených expozic pro riziko rozmělnění u druhu expozic vyplývajících z pohlxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xe v případě tohoto druhu expozic pro danou instituci nepodstatné.
Oddíl 3
Výše očekávaých ztrát
Článek 158
Zacházení podle druhu expozixx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxají pro výpočet objemů rizikově vážených expozic v souladu s článkem 151.
2. Výše očekávaných ztrát pro sekuritizované expozice se vypočítá podle kapxxxxx xx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xdst. 2 písm. g), je nulová.
4. Výše očekávaných ztrát pro expozice ve formě akcií nebo podílových jednotek v subjektu kolektivního investování uvedenx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxkům, institucím, ústředním vládám a centrálním bankám a pro retailové expozice se vypočítá podle následujících vzorců:
          Očekávaná ztráta (EL) = PD * Lxx 
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxady LGD, se EL rovná ELBE , tj. co nejlepšímu vlastnímu odhadu očekávané ztráty u expozice v selhání podle čl. 181 odst. x xxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxx
xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xichž instituce používají metody pro přidělování rizikových vah stanovené v čl. 153 odst. 5, se přidělí podle tabulky č. 2.
                Tabulka č. 2 
--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx  x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 
xplatnosti    I   1   I   2   I   3   I   4   I   5   
-----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I------------
Méně než 2,5   I  0%   I  0,4%  I  2,8%  I  8%   I  50%   
rxxx       x      x      x      x      x      
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx x xxxx x  xxxx  x  xxxx  x  xxxx  x  xx   x  xxx   
xxxxxxxx---------I-----------I-----------I-----------I-----------I------------
7. Výše očekávaných ztrát pro akciové expozice, u nichž se objemy rxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
       xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxozice
Hodnoty EL jsou tyto:
Očekávaná ztráta (EL) = 0,8% v případě akciových expozic neobchodovaných na regulovaných trzích v dostatečně diverzifxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx ostatních akciových expozic.
8. Očekávaná ztráta a výše očekávaných ztrát pro akciové expozice, u nichž se objemy rizikově vážených expozic počítajx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
           xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx x xxx 
 
       xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxých ztrát pro akciové expozice, u nichž se objemy rizikově vážených expozic počítají podle metody interního modelu, je nula.
10. Výše očekávaných ztrxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
           xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx x xxx 
 
        xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxdnota expozice
Článek 159
Zacházení s výší očekávané ztráty
Instituce odečítá výši očekávaných ztrát vypočítanou v souladu s čl. 158 odst. 5x x x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xěmto expozicím. S diskonty rozvahových expozic nabytých v selhání podle čl. 166 odst. 1 se zachází stejně jako se specifickými úpravami o úvěrové rizikxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxrnuje výše očekávaných ztrát pro sekuritizované expozice a obecné a specifické úpravy o úvěrové riziko související s těmito expozicemi.
Oddíl x
xxx xxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
2. V případě pohledávek vůči podnikům nabytých za úplatu, u nichž instituce není schopna PD odhadnout nebo odhady PD instituce nesplňují požadavky staxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxhadu EL vydělenému hodnotou LGD pro tyto pohledávky;
b) pro podřízené pohledávky vůči podnikům nabyté za úplatu odpovídá PD vlastnímu odhadu EL;
c) ixxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxady EL u pohledávek vůči podnikům nabytých za úplatu rozkládat na hodnoty PD a LGD způsobem, jenž příslušný orgán považuje za spolehlivý, může používat xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxika v souladu s ustanoveními kapitoly 4. Pro účely rizika rozmělnění, kromě poskytovatelů zajištění uvedených v čl. 201 odst. 1 písm. g), je prodávajícx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou, které podle vymezení EBA odpovídá stupni úvěrové kvality 3 nebo vyššímu podle pravidel pro stanovení rizikových vah expozic vůči podnikům xxxxx xxxxxxxx xx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxmá úvěrové hodnocení vypracované uznanou externí ratingovou agenturou a podle interního ratingu je jeho PD stejná jako u úvěrových hodnocení vypracoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxvých vah expozic vůči podnikům podle kapitoly 2.
5. Instituce, které používají vlastní odhady LGD, mohou zohlednit osobní zajištění úvěrového rizxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xro riziko rozmělnění. Instituce, která obdržela svolení příslušného orgánu používat vlastní odhady LGD pro expozice vůči podnikům podle článku 143 a xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxn považuje za spolehlivý, může používat odhad PD vyplývající z tohoto rozkladu. Instituce mohou v hodnotě PD zohlednit osobní zajištění úvěrového rizxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxí pohledávek nabytých za úplatu způsobilý za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 4.
7. Odchylně od čl. 201 odst. 1 písm. g) jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xlastní odhady LGD pro riziko rozmělnění u pohledávek vůči podnikům nabytých za úplatu, může zohlednit osobní zajištění úvěrového rizika úpravou PD za xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
b) pro podřízené expozice bez způsobilého kolaterálu: 75%;
c) instituce mohou v hodnotě LGD zohlednit majetkové a osobní zajištění úvěrového rizika x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx
xx xxx xxxdnostní pohledávky vůči podnikům nabyté za úplatu, pokud instituce není schopna odhadnout hodnoty PD nebo vlastní odhady PD nesplňují požadavky stanxxxxx x xxxxxx xx xxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxdy PD nesplňují požadavky stanovené v oddíle 6: 100%;
g) pro riziko rozmělnění u pohledávek vůči podnikům nabytých za úplatu: 75%.
2. Pro účely rizixx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxnku 143 a je schopna své odhady EL u pohledávek vůči podnikům nabytých za úplatu rozkládat na hodnoty PD a LGD způsobem, jenž příslušný orgán považuje za sxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xlastní odhady LGD pro expozice vůči podnikům, institucím, ústředním vládám a centrálním bankám v souladu s článkem 143, může zohlednit osobní zajištěxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zaručeným expozicím přidělit upravené hodnoty PD nebo LGD tak, že by upravená riziková váha byla nižší než riziková váha srovnatelné přímé expozice vůxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxí s nezajištěnou transakcí vůči ručiteli, nebo s nezajištěnou transakcí dlužníka podle toho, zda z dostupné dokumentace a ze struktury záruky vyplýváx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxlhání.
Článek 162
Splatnost
1. Instituce, které neobdržely svolení používat vlastní LGD a vlastní konverzní faktory pro expozice vůči podnxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxbo komodit splatnost (M) 0,5 roku a veškerým ostatním expozicím splatnost (M) 2,5 roku.
Obdobně v rámci svolení uvedeného v článku 143 rozhodnou přísluxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxlušného orgánu používat vlastní LGD a vlastní konverzní faktory pro expozice vůči podnikům, institucím nebo ústředním vládám a centrálním bankám podxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxá podle tohoto článku se použije:
a) pro nástroje, které podléhají plánu peněžních toků, se M vypočítá podle tohoto vzorce:kde CFt označuje peněžní xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxnému průměru zbytkové splatnosti expozice, přičemž nesmí být kratší než 1 rok, a pro vážení splatnosti se použije pomyslná hodnota každé expozice;
c) xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxměř plně zajištěných kolaterálem, které podléhají rámcové dohodě o započtení, odpovídá M váženému průměru zbytkové splatnosti těchto transakcí, přxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx
xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxtení, odpovídá M váženému průměru zbytkové splatnosti transakcí, přičemž M nesmí být kratší než 5 dnů. Pro vážení splatnosti se použije pomyslná hodnoxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxi podnikům nabyté za úplatu, odpovídá M pro vyčerpané částky váženému průměru splatnosti těchto pohledávek, přičemž nesmí být kratší než 90 dnů. Stejnx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xoložky, doložky o předčasném umoření nebo jiné prvky, které nabývající instituci chrání před výrazným zhoršením kvality budoucích pohledávek, kterx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxího data splatnosti možné pohledávky v rámci kupní smlouvy a zbytkové splatnosti příslibu, přičemž nesmí být kratší než 90 dnů;
f) v případě jiných násxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx letech), která je dlužníkovi povolena pro splnění jeho smluvních závazků, přičemž nesmí být kratší než 1 rok;
g) v případě institucí, které používají x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxchž je splatnost smlouvy s nejzazším datem zahrnuté do skupiny transakcí se započtením delší než rok, podle tohoto vzorce:


h) instituce, která k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxu na základě interního modelu stejně jako v případě M.
S výhradou odstavce 2 platí pro skupiny transakcí se započtením, u nichž je původní splatnost všecx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxu v kapitole 6 oddíle 6 a mají svolení použít interní model pro specifické riziko spojené s obchodovanými dluhovými pozicemi v souladu s částí třetí hlavxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxí interní model pro specifické riziko spojené s obchodovanými dluhovými pozicemi použitý v článku 383 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
3. Pokud je dle dokumentace nutné každodenní dozajištění a přecenění a v dokumentaci jsou ustanovení, která umožňují rychlé zpeněžení nebo započxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx zajištěných kolaterálem, které jsou uvedeny v příloze II;
b) maržových obchodů plně či téměř plně zajištěných kolaterálem;
c) repo obchodů a transaxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxvání dlužníka ze strany instituce, činí M nejméně jeden den. Kvalifikované krátkodobé expozice zahrnují:
a) expozice vůči institucím vyplývající z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxtností do jednoho roku, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 bodě 80;
c) expozice vyplývající z vypořádání nákupu a prodeje cenných papírů během obvyklé dodací xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxedplacených nákladů, včetně přečerpání vyplývajících z neúspěšných transakcí, které nepřekračují nízký, pevně dohodnutý počet obchodních dnů.
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvně stanovovat M tak, jak je uvedeno v odstavci 1, namísto použití odstavce 2. V případě podniků, které především vlastní a pronajímají nespekulativní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxností se postupuje tak, jak je uvedeno v kapitole 4.
Pododdíl 2
Retailové expozice
Článek 163
Pravděpodobnost selhání (PD)
1. PD expozicx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxzmělnění u pohledávek nabytých za úplatu se PD rovná odhadu EL pro riziko rozmělnění. Pokud je instituce schopna své odhady EL pro riziko rozmělnění u poxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx
xx x xxxxxxxx xx. 164 odst. 2 lze úpravou hodnot PD zohlednit osobní zajištění úvěrového rizika. Pro účely rizika rozmělnění, kromě poskytovatelů zajištění uvedenýcx x xxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx
Článek 164
Ztrátovost ze selhání (LGD)
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xčely rizika rozmělnění se u pohledávek nabytých za úplatu použije hodnota LGD ve výši 75%. Pokud je instituce schopna své odhady EL pro riziko rozmělněnx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxika lze uznat za způsobilé úpravou odhadů hodnot PD nebo LGD s přihlédnutím k požadavkům uvedeným v čl. 183 odst. 1, 2 a 3 a svolení příslušných orgánů, a to xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxová váha byla nižší než riziková váha srovnatelné přímé expozice vůči danému ručiteli.
3. Pro účely čl. 154 odst. 2 je LGD srovnatelné přímé expozice vůxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xodle toho, zda z dostupné dokumentace a ze struktury záruky vyplývá, že navrácená částka by závisela na finanční situaci ručitele, případně dlužníka, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxt pro žádnou retailovou expozici, která je zajištěna obytnými nemovitostmi a na kterou se nevztahují záruky ústředních vlád, nižší než 10%.
Průměrná vxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxjí záruky ústředních vlád, nižší než 15%.
5. Na základě údajů shromážděných podle článku 101 a s přihlédnutím k budoucímu vývoji trhu s nemovitostmx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxtavci 4 tohoto článku vhodné pro expozice zajištěné obytnými nebo obchodními nemovitostmi nacházejícími se na jejich území. Příslušné orgány mohou vxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxrné hodnoty LGD.
Příslušné orgány oznámí EBA jakékoli změny minimálních hodnot LGD, které učiní v souladu s prvním pododstavcem a EBA tyto hodnoty LGD zxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxch minimálních hodnot LGD.
EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 31.prosince 2014.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijíxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxátu použijí vyšší minimální hodnoty LGD, které byly určeny příslušnými orgány jiného členského státu, na expozice zajištěné nemovitostmi, které se nxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxeré se vztahuje metoda PD/LGD
xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xbchodovaných na burze, pokud je tato investice součástí dlouhodobého vztahu se zákazníkem;
b) 0,09% v případě akciových expozic neobchodovaných na xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x,40% v případě akciových expozic obchodovaných na burze, včetně ostatních krátkých pozic uvedených v čl. 155 odst. 2;
d) 1,25% v případě všech ostatníxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xostatečně diverzifikovaných portfoliích lze přidělit LGD ve výši 65%. Všem ostatním takovým expozicím se přidělí LGD ve výši 90%.
3. Všem expozicím sx xxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxám a retailové expozice
1. Pokud není uvedeno jinak, hodnotou expozice u rozvahových expozic je účetní hodnota měřená bez ohledu na veškeré provedenx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxíl mezi dlužnou částkou a účetní hodnotou po uplatnění specifické úpravy o úvěrové riziko, která byla institucí zaznamenána v rozvaze při nákupu aktivxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxchodů nebo půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit rámcové dohody o započtení, vypočítá se hodnota expozice podle kapitoly 4 nebo 6.
3. Pro výpoxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx diskontovaným minimálním platbám pronájmu. Minimální platby pronájmu zahrnují platby v době pronájmu, k nimž je nebo může být nájemce zavázán, a jakéxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnajaté nemovitosti po jiné smluvní straně, než je nájemce, a platební povinnost splňuje řadu podmínek stanovených v článku 201 týkajících se způsobilxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxtění úvěrového rizika podle kapitoly 4.
5. U veškerých kontraktů uvedených v příloze II se hodnota expozice určí metodami stanovenými v kapitole 6 a nexxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxu odpovídá hodnotě určené podle odstavce 1 minus kapitálové požadavky k riziku rozmělnění před snižováním úvěrového rizika.
7. Pokud expozici tvoří xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xlánku 24. Pokud se použije komplexní metoda finančního kolaterálu uvedená v článku 223, navýší se hodnota expozice vynásobením koeficientem volatilxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxů nebo komodit, transakcí s delší dobou vypořádání a maržových obchodů se může určit buď podle kapitoly 6, nebo čl. 220 odst. 2.
8. Hodnota expozice u náxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxry v souladu s čl. 151 odst. 8 na expozice vůči podnikům, institucím, ústředním vládám a centrálním bankám:
a) na úvěrové linky, které může instituce kdyxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxžije konverzní faktor 0%. Aby mohly instituce uplatnit konverzní faktor 0%, musí aktivně sledovat finanční situaci dlužníka a jejich systémy interní xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxé, pokud podmínky, které se k nim vztahují, umožňují instituci zrušit je v plném rozsahu, jak to povolují právní předpisy na ochranu spotřebitele a souvxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x potvrzující instituce;
c) na nevyčerpané přísliby nákupu revolvingových pohledávek nabývaných za úplatu, jež mohou být bezpodmínečně zrušeny nebx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxtnit konverzní faktor 0%, musí aktivně sledovat finanční situaci dlužníka a jejich systémy interní kontroly jim musí umožnit okamžitě zjistit zhoršexx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxije konverzní faktor 75%;
e) instituce, které splňují požadavky pro používání vlastních odhadů konverzních faktorů uvedené v oddíle 6, mohou používxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxterý příslib vztahuje k prodloužení jiného příslibu, použije se nižší ze dvou konverzních faktorů spojených s jednotlivými přísliby.
10. V případě xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xx xx0% u položek s vysokým rizikem;
b) 50% u položek se středním rizikem;
c) 20% u položek se středně nízkým rizikem a
d) 0% u položek s nízkým rizikem.
Pro úxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxe u akciových expozic odpovídá účetní hodnotě poté, co byla uplatněna specifická úprava o úvěrové riziko.
2. Hodnotou expozice podrozvahových xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
Článek 168
Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku
Hodnota expozic u jiných aktiv nemajících povahu úvěrového závazku odpovídá účetní hodnxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx
Článek 169
Obecné zásady
1. Používá-li instituce několik ratingových systémů, rozhodnutí o volbě ratingového systému pro daného dlužníka či traxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyhodnocují, přičemž se posuzuje, zda zůstávají vhodné pro aktuální portfolio a vnější podmínky.
3. Pokud instituce používá přímé odhady rizikovýcx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
Struktura ratingových systémů
1. Struktura ratingových systémů pro expozice vůči podnikům, institucím, ústředním vládám a centrálním bankám spxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxužníků, která odráží výlučně kvantifikaci rizika selhání dlužníků. Ratingová stupnice dlužníků musí mít minimálně 7 stupňů pro dlužníky, kteří nejsxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xednotlivé stupně předpokládají, tak kritérií užívaných k rozlišení jednotlivých úrovní tohoto rizika;
d) instituce s portfolii soustředěnými do uxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxužníků v jednom stupni. Výrazné koncentrace v rámci jednoho stupně musí být podpořeny přesvědčivými empirickými důkazy, že stupeň dlužníka pokrývá pxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxstní odhady LGD pro výpočet kapitálového požadavku, musí ratingový systém obsahovat jasně odlišenou ratingovou stupnici transakcí, která odráží výxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxtérií používaných k rozlišení úrovně rizika mezi jednotlivými stupni;
f) významné koncentrace v rámci jednoho stupně transakce musí být podpořeny pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x53 odst. 5 jsou osvobozeny od požadavku mít ratingovou stupnici dlužníků, která odráží výlučně kvantifikaci rizika selhání dlužníků u těchto expozicx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxání.
3. Struktura ratingových systémů pro retailové expozice splňuje tyto požadavky:
a) ratingové systémy odráží riziko dlužníka i riziko transakxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xebo seskupení je dostatečný, aby umožnil věrohodnou kvantifikaci a validaci charakteristik ztráty na úrovni stupně nebo seskupení. Rozdělení expozxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxhodnou diferenciaci rizika, sdružení dostatečně homogenních expozic a umožňuje přesný a soustavný odhad charakteristik ztráty v rámci stupně či sesxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do stupňů nebo seskupení vezmou instituce v úvahu tyto rizikové faktory:
a) rizikové charakteristiky dlužníka;
b) rizikové charakteristiky transaxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x) nesplácení, kromě případů, kdy instituce svému příslušnému orgánu uspokojivě prokáže, že nesplácení není podstatným faktorem ovlivňujícím rizikx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx systému musí mít instituce specifické definice, postupy a kritéria, které splňují tyto požadavky:
a) definice a kritéria pro stupně a seskupení jsou dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do stejného ratingového stupně nebo seskupení. Tato soustavnost se musí týkat všech linií podnikání a všech útvarů a zeměpisných oblastí;
b) podkladx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do stupňů či seskupení a hodnotit patřičnost zařazení do stupně či seskupení;
c) kritéria jsou také v souladu s interními zásadami úvěrování dané instxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxgových stupňů nebo seskupení veškeré relevantní informace. Tyto informace musí být aktuální a musí instituci umožnit předpovídat budoucí vývoj expoxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe externí rating jako primární faktor určující přiřazení interního ratingu, ujistí se, že bere v úvahu i ostatní relevantní xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxc, u nichž instituce využívá přístup PD/LGD podle čl. 155 odst. 3, se zařazování expozic provádí v souladu s těmito kritérii:
a) v rámci procesu schvalovxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxD a konverzních faktorů v souladu s článkem 143, se v rámci procesu schvalování úvěrů každá expozice rovněž zařadí do stupně transakce;
c) instituce, kxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xtupňů v souladu s čl. 170 odst. 2;
d) každý samostatný právní subjekt, vůči němuž má instituce expozici, musí být hodnocen samostatně. Instituce mají pxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx do stejného stupně dlužníka bez ohledu na jakékoli rozdíly v povaze jednotlivých transakcí. Avšak pokud je povoleno zařazovat jednotlivé expozice vůxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xahraniční měně;
ii) stupeň dlužníka lze upravit vzhledem k zárukám přidruženým k expozici;
iii) právní předpisy o ochraně spotřebitele, zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxování úvěrů každá expozice zařazena do stupně nebo seskupení.
3. Pro účely zařazování do stupňů a seskupení instituce zaznamenávají, v jakých situacxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxchto odchýlení. Instituce zaznamenává tato odchýlení a odpovědné pracovníky. Instituce analyzují vývoj expozic, u nichž při zařazování do stupňů doxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Článek 173
Spolehlivost procesu zařazování
1. U expozic vůči podnikům, institucím, ústředním vládám a centrálním bankám a u akciových expozxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxh stupňů a jeho pravidelný přezkum provádí nebo schvaluje nezávislá strana, která nemá přímý prospěch z rozhodování o poskytování úvěrů;
b) institucx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xařazení není odůvodněné. Vysoce rizikoví dlužníci a problémové expozice jsou podrobováni častějšímu přezkumu. Pokud instituce získají podstatné ixxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxují PD, a o charakteristikách transakce, které ovlivňují LGD a konverzní faktory.
2. U retailových expozic provádí instituce alespoň jednou ročně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxvádí přezkum charakteristik ztráty a stavu nesplácení každého identifikovaného rizikového seskupení. Instituce provádí rovněž alespoň jednou ročxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xprávného seskupení, a zařazení upraví, pokud výsledek přezkumu ukáže, že ponechání stávajícího zařazení není odůvodněné.
3. EBA vypracuje návrhy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxého hodnocení rizik.
EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 31. prosince 2014.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat rexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxd instituce používá k zařazování expozic do stupňů či seskupení dlužníků nebo transakcí statistické modely a jiné technické metody, musí být splněny txxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxátní a účinný základ pro výsledné předpovědi. Model nesmí vykazovat podstatná zkreslení;
b) instituce má k dispozici postup prověřování údajů vstupxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxntativní pro soubor aktuálních dlužníků či expozic instituce;
d) instituce má pravidelný cyklus validace modelu, který se skládá ze sledování výkonx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxsouzením a dohledem, aby bylo možno přezkoumávat zařazení do ratingových stupňů provedená na základě modelu a zajistit správné užívání modelů. Procex xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxré model nezohledňuje. Instituce zaznamenává, jakým způsobem je osobní posouzení kombinováno s výsledky modelu.
Článek 175
Záznamy týkajxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxvání požadavků uvedených v tomto oddíle a zahrnují oblast diferenciace portfolií, ratingová kritéria, povinnosti osob hodnotících dlužníky a expozxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxžňují zjistit změny, které byly v ratingovém procesu provedeny po posledním přezkumu ze strany příslušných orgánů. Organizace přiřazování ratingu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a ztráty, které interně používá, a zajistí jejich soulad s definicemi uvedenými v tomto nařízení.
4. Pokud instituce v ratingovém procesu využívá stxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxu pro přiřazování odhadů ke stupňům, jednotlivým dlužníkům, expozicím nebo seskupením a také zdroj(e) údajů užívaných k odhadování modelu;
b) zakláxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxů, než je vzorek použitý ke specifikaci modelu;
c) poukazují na všechny okolnosti, za kterých model nefunguje účinně.
5. Instituce uspokojivě proxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx třetí strany a daný prodejce odmítá nebo omezuje přístup instituce k informacím týkajícím se metodiky ratingového systému nebo modelu nebo podkladovxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx xdajů
1. Instituce shromažďuje a ukládá údaje týkající se jejích interních ratingů v souladu s požadavky uvedenými v části osmé.
2. U expozic vůči podxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxce shromažďují a ukládají toto:
a) úplnou historii všech ratingů přidělených dlužníkům a uznaným ručitelům;
b) data, kdy byly ratingy přiděleny;
c) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx k selhání;
f) datum a okolnosti těchto selhání;
g) údaje týkající se PD a skutečných poměrů selhání spojených s ratingovými stupni a migrací mezi ratixxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxnotami uvedenými v čl. 161 odst. 1 a skutečných konverzních faktorů s hodnotami uvedenými v čl. 166 odst. 8.
4. Instituce, které používají vlastní odhxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxrů spojených s jednotlivými ratingovými stupnicemi;
b) data, kdy byly přiděleny ratingy a provedeny odhady;
c) základní údaje a metodiku použitou k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxrzních faktorů spojených s jednotlivými expozicemi, u nichž došlo k selhání;
f) hodnoty LGD u dané expozice před a po vyhodnocení vlivu záruky či úvěroxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxů;
g) údaje týkající se složek ztráty pro každou expozici, u níž došlo k selhání.
5. U retailových expozic instituce shromažďují a ukládají:
a) údaxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxc;
c) identitu dlužníků a expozic, u nichž došlo k selhání;
d) v případě expozic, u nichž došlo k selhání, stupně nebo seskupení, do nichž byla daná expoxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxngových retailových expozic.
Článek 177
Zátěžové testy používané při hodnocení kapitálové přiměřenosti
1. Instituce má zavedeny spolehxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí nebo budoucích změn ekonomických podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit úvěrové expozice dané instituce, a dále posouzení schopnosti dané inxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek na celkové kapitálové požadavky k úvěrovému riziku. Test si vybere instituce, avšak podléhá přezkumu v rámci dohledu. Používaný test má být vxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ratingy. Portfolia podrobená zátěžovému testování zahrnují převážnou většinu celkových expozic instituce.
3. Instituce, které používají postup xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxění, zejména v případě, kdy poskytovatelé zajištění nesplní kritéria způsobilosti.
Pododdíl 2
Kvantifikace rizika
Článek 178
Selhání xxxxxxxx
xx xx xx xx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxdobně v plném rozsahu nesplatí své úvěrové závazky vůči instituci, jejímu mateřskému podniku či některému z jejích dceřiných podniků, aniž by instituxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xěkterému z jejích dceřiných podniků je více než 90 dní po splatnosti. Příslušné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxii retailových expozic, i u expozic vůči subjektům veřejného sektoru. Lhůta 180 dní se pro účely článku 127 nepoužije.
V případě retailových expozic mxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxsti s celkovými závazky dlužníka.
2. Pro účely odst. 1 písm. b) platí toto:
a) při přečerpání se dny po splatnosti začínají počítat od okamžiku, kdy dxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx účely písmene a) doporučený limit zahrnuje jakýkoli úvěrový limit stanovený institucí, o kterém instituce dlužníka informovala;
c) dny po splatnosxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx stanoveného příslušnými orgány. Tento limit odráží úroveň rizika, kterou příslušný orgán považuje za přiměřenou;
e) instituce zaznamenala zásadyx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxení, změn nebo odkladů, obnovení a započtení stávajících účtů. Tyto zásady se uplatňují soustavně a jsou v souladu s interním řízením rizika a rozhodovxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx přestane úvěrový závazek úročit;
b) instituce uznává specifickou úpravu úvěru, která vyplývá z významného zhoršení úvěrové kvality zaznamenaného xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx s nucenou restrukturalizací úvěrového závazku, která pravděpodobně povede ke snížení finančního závazku způsobenému podstatným prominutím nebo oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxzaci samotných těchto akcií;
e) instituce podala návrh na vyhlášení úpadku dlužníka nebo podobný požadavek týkající se úvěrového závazku dlužníka vxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o jeho úpadku nebo podobné ochraně, aby se tím vyhnul splacení úvěrového závazku vůči instituci, jejímu mateřskému podniku či některému z jejích dceřixxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxlušné úpravy, aby bylo dosaženo obecné shody s danou definicí selhání.
5. Má-li instituce za to, že na expozici, u které dříve došlo k selhání, již nepůsxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Pokud je následně třeba uplatnit definici selhání, má se za to, že došlo k dalšímu selhání.
6. EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxchnické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
7. EBA vydává pokyny o použití tohoto článku. Tyto pxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxkových parametrů spojených s ratingovými stupni nebo seskupeními instituce uplatňují tyto požadavky:
a) vlastní odhady rizikových parametrů PD, LGxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxulosti a empirických důkazů, nikoliv pouze na základě osobního posouzení. Odhady jsou realistické a věrohodné a vycházejí z faktorů, které podstatně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxět rozklad realizované ztráty na četnost selhání, LGD a konverzní faktor, nebo používá-li odhady EL, na faktory, jež považuje za určující pro vývoj příxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xostupu vymáhání pohledávek za sledovaná období uvedená v čl. 180 odst. 1 písm. h) a odst. 2 písm. e), čl. 181 odst. 1 písm. j) a odst. 2 a čl. 182 odst. 2 a 3. Odhxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx se objeví nové informace, vždy však alespoň jednou ročně;
d) soubor expozic, z něhož pochází údaje používané k odhadům, úvěrové standardy používané v xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xodmínky, jež slouží jako podklad pro údaje, jsou relevantní vzhledem k aktuálním a předvídatelným podmínkám. Počet expozic ve vzorku a časové období pxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xa úplatu odhady odrážejí veškeré relevantní informace, které jsou nabývající instituci k dispozici ohledně kvality podkladových pohledávek, včetnx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje, ze kterých vychází a které poskytl prodávající;
f) instituce je ve svých odhadech ohledně očekávaného rozpětí chyb přiměřeně konzervativní. xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxjí rozdílné odhady pro výpočet rizikových vah a pro interní účely, zaznamenají tuto skutečnost a odůvodní ji. Pokud instituce mohou prokázat svým přísxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxle článku 178 nebo ztráty, mohou příslušné orgány institucím povolit určitou flexibilitu při uplatňování požadovaných standardů ohledně údajů.
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx podobná jejím vlastním;
b) seskupení reprezentuje portfolio, pro něž jsou sdílené údaje použity;
c) sdílené údaje používá instituce pro své odhadoxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxémům, včetně toho, že je schopna efektivně sledovat a kontrolovat ratingový proces.
Článek 180
Specifické požadavky týkající se odhadu PD
xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx odhadu PD pro expozice vůči podnikům, institucím, ústředním vládám a centrálním bankám a pro akciové expozice v případech, kdy instituce používá metoxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx pro dlužníky, kteří jsou vysoce zadluženi, nebo pro dlužníky, jejichž aktiva jsou tvořena převážně obchodními aktivy, odrážejí výkonnost podkladovxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xlužníků z dlouhodobých průměrů skutečných jednoletých poměrů selhání;
c) pokud instituce odvozuje dlouhodobé průměrné odhady PD a LGD pro pohledávxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxD stanovené v této části a výsledek musí být v souladu s konceptem LGD uvedeným v čl. 181 odst. 1 písm. a);
d) instituce používají metody odhadu PD pouze spxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxnosti daných metod a informací;
e) používá-li instituce k odhadování PD vlastní historické údaje o selháních, potom tyto odhady odrážejí standardy pxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xro upisování či ratingové systémy změněny, instituce je ve svém odhadování PD konzervativnější;
f) pokud instituce spojuje své interní ratingové stxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxí zaznamenaný u ratingových stupňů externí organizace svým vlastním stupňům, musí být toto přiřazování založeno na porovnání interních ratingových xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxtituce vyvaruje zkreslení či rozporů v metodě přiřazování nebo v podkladových údajích. Kritéria externí organizace, z nichž vycházejí údaje používaxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxívaných definic selhání s přihlédnutím k požadavkům uvedeným v článku 178. Instituce zásady přiřazování zaznamená;
g) používá-li instituce statisxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx
xx xxx xxxxdu na to, zda instituce pro účely odhadování PD používá externí, interní nebo sdílené zdroje údajů nebo jejich kombinaci, je délka příslušné historickx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxntní, použije se toto delší období. Toto písmeno se vztahuje rovněž na metodu PD/LGD u akcií. Se svolením příslušných orgánů mohou instituce, které neoxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxovídající údaje za období dvou let. Období, jež musí být zahrnuto, se každoročně prodlouží o jeden rok do doby, než odpovídající údaje zahrnou období pěxx xxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxbých průměrů jednoletých poměrů selhání;
b) odhady PD mohou být rovněž odvozeny z odhadu celkové ztráty a z příslušných odhadů LGD;
c) převažujícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxou pro kvantifikaci použít externí údaje (včetně sdílených údajů) nebo statistické modely, za předpokladu, že existují obě tyto silné vazby:
i) mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxofilem instituce a složením externích údajů;
d) pokud instituce odvozuje dlouhodobé průměrné odhady PD a LGD pro retailové expozice z odhadu celkxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxk je v souladu s konceptem LGD uvedeným v čl. 181 odst. 1 písm. a);
e) bez ohledu na to, zda instituce pro účely odhadování charakteristik ztráty používá exxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxchto zdrojů. Zahrnuje-li časová řada pro některý ze zdrojů delší období a jsou-li tyto údaje relevantní, použije se toto delší období. Instituce nemusx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxeré uplatňují přístup IRB, použít relevantní údaje za dvouleté období. Období, které je zahrnuto, se každoročně prodlouží o jeden rok do doby, než odpoxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxzic (sezónní vlivy).
V případě retailových pohledávek nabytých za úplatu mohou instituce používat externí i interní referenční údaje. Instituce prx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxínky, podle nichž mohou příslušné orgány udělit svolení uvedená v odst. 1 písm. h) a odst. 2 písm. e);
b) metodiky, podle nichž příslušné orgány posoudí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxdstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
Článek 181
Specifické požadavky týkající se vlastních odhadů LGD
1. Při kvanxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xdhadů LGD:
a) instituce odhadují LGD pro stupně nebo seskupení transakcí na základě průměru skutečných hodnot LGD v jednotlivých stupních nebo seskupxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxářského poklesu, jsou-li konzervativnější než dlouhodobá průměrná úroveň. Pokud se očekává, že výstupem ratingového systému budou dlouhodobě konsxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxě nebo seskupení, aby omezily dopad hospodářského poklesu na kapitál;
c) instituce zohlední stupeň jakékoli závislosti mezi rizikem dlužníka a rizixxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxsuzování LGD přistupuje instituce k nesouladu měn mezi podkladovým závazkem a kolaterálem konzervativně;
e) pokud odhady LGD zohledňují existenci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxitucí získat okamžitou kontrolu nad svým kolaterálem a realizovat jej;
f) pokud odhady LGD berou v úvahu existenci kolaterálu, stanoví instituce intxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxx xnstituce zohledňuje kolaterál při určování hodnoty expozice pro účely úvěrového rizika protistrany podle kapitoly 6 oddílu 5 nebo 6, žádnou částku, u xxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxuce součet svého nejlepšího odhadu očekávané ztráty pro každou expozici vzhledem k daným ekonomickým podmínkám a stavu expozice a svého odhadu zvýšenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxidací expozice;
i) nesplacené zpožděné poplatky, které se promítly do výkazu zisků a ztrát instituce, se ve stejném rozsahu zahrnou do expozice a výše xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxileté období, přičemž po zavedení se období každoročně prodluží o jeden další rok, dokud není dosaženo období minimálně sedmi let v případě alespoň jedxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx
xx x případě retailových expozic mohou instituce učinit následující:
a) odvodit odhady LGD ze skutečné ztráty a z příslušných odhadů PD;
b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxívat pro odhady LGD externí i interní referenční údaje.
U retailových expozic vycházejí odhady LGD z údajů za období minimálně pěti let. Instituce nemxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx které uplatňují přístup IRB, použít relevantní údaje za dvouleté období. Období, jež musí být zahrnuto, se každoročně prodlouží o jeden rok do doby, nex xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxžnost a trvání hospodářského poklesu uvedeného v odstavci 1;
b) podmínky, za nichž příslušný orgán může povolit a instituce podle odstavce 3 používat xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxe 2014.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 109xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxjených s ratingovými stupni nebo seskupeními použijí instituce tyto specifické požadavky týkající se vlastních odhadů konverzních faktorů:
a) instxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xtupních nebo seskupeních transakcí za použití průměru váženého počty selhání podle všech selhání zjištěných ze zdrojů údajů;
b) instituce použijí oxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxm ratingového systému budou dlouhodobě konstantní skutečné konverzní faktory pro jednotlivé ratingové stupně nebo seskupení, provedou instituce úxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxzních faktorů provedené institucemi odrážejí možnost dodatečných čerpání dlužníkem až do okamžiku, kdy dojde k selhání, a také po tomto okamžiku. Pokxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxrvativnější;
d) při odhadování konverzních faktorů instituce zohlední vlastní specifické zásady a strategie používané v souvislosti se sledováníx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxm, jako je porušení smluvních podmínek nebo jiné technicky podmíněné případy selhání;
e) instituce mají odpovídající systémy a postupy pro sledovánx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxce je schopna každodenně sledovat aktuální stav zůstatků;
f) pokud instituce používají rozdílné odhady konverzních faktorů pro výpočet objemů rizixxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxerzních faktorů z údajů za minimálně pětileté období, přičemž po zavedení se období každoročně prodlouží o jeden další rok, dokud není dosaženo období xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxní, použije se toto delší období.
3. Pro retailové expozice mohou instituce zohlednit budoucí čerpání buď ve svých odhadech konverzních faktorů, nexx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x) nemusí instituce přikládat historickým údajům stejný význam, pokud lze pomocí novějších údajů čerpání předpovědět lépe. Se svolením příslušných oxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí o jeden rok do doby, než odpovídající údaje zahrnou období pěti let.
4. EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem pro upřesnění těchto oxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxžít odpovídající údaje za období dvou let v době, kdy instituce poprvé uplatní přístup IRB.
EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Koxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xařízení (EU) č. 1093/2010.
Článek 183
Požadavky týkající se hodnocení vlivu záruk a úvěrových derivátů na expozice vůči podnikům, institucxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zárukami se použijí tyto požadavky:
a) instituce mají jasně stanovená kritéria pro typy ručitelů, které uznávají pro výpočet objemů rizikově váženýxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxmně, není vypověditelná ze strany ručitele, je platná, dokud není závazek plně splacen (v závislosti na výši a době platnosti záruky) a je na ručiteli prxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxchž podmínek nemusí být ručitel povinen dostát svým závazkům, mohou být uznány s výhradou svolení příslušných orgánů. Kritéria přiřazování ke stupňůx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxskupení nebo odhadů LGD a v případě retailových expozic a způsobilých pohledávek nabytých za úplatu také pro proces zařazování expozic do stupňů nebo sxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx1, 172 a 173.
Daná kritéria jsou realistická a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxtí ručitele dostát svým závazkům a schopností dlužníka splácet a rozsah, v němž přetrvává zbytkové riziko dlužníka.
3. Požadavky týkající se zárux xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxm úvěrového derivátu nebo závazkem používaným pro určení, zda nastala úvěrová událost, se použijí požadavky stanovené v čl. 216 odst. 2. V případě retaxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx zohledňují strukturu vyplácení úvěrového derivátu a konzervativně hodnotí vliv, který má tato struktura na úroveň a časový rozvrh splátek. Institucx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xnstitucemi, ústředními vládami a centrálními bankami a podniky, které splňují požadavky stanovené v čl. 201 odst. 1 písm. g), pokud instituce obdrželx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
5. V případě retailových záruk se požadavky stanovené v odstavcích 1, 2 a 3 rovněž použijí na zařazování expozic do stupňů nebo seskupení a při odhadovánx xxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxněné záruky.
EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 31. prosince 2014.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxvek nabytých za úplatu
1. Při kvantifikaci rizikových parametrů spojených s ratingovými stupni nebo seskupeními u pohledávek nabytých za úplatu insxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxtí skutečné právo vlastnit a kontrolovat veškeré peněžní plnění z těchto pohledávek. Pokud dlužník provádí přímé platby vůči prodávajícímu nebo obslxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxící, že vlastnické právo k pohledávkám a peněžní plnění jsou chráněny před vyhlášením úpadku nebo právním napadením, které by mohlo podstatně zpozdit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxk nabytých za úplatu i finanční situaci prodávajícího a obsluhovatele. Přitom platí, že:
a) instituce vyhodnocuje korelaci mezi kvalitou pohledávek xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxatelnými událostmi a zahrnují přidělení interního ratingu každému prodávajícímu a obsluhovateli;
b) instituce má jasné a účinné zásady a postupy prx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxch prodávajícím nebo obsluhovatelem, odhalit podvody nebo provozní slabiny a prověřit kvalitu úvěrových zásad prodávajícího a inkasních zásad a posxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx včetně přečerpání záloh; historii nedoplatků, ohrožených pohledávek a opravných položek na ohrožené pohledávky prodejce; podmínky plateb a potencxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xabytých za úplatu i mezi jednotlivými seskupeními pohledávek nabytých za úplatu;
e) instituce si zajistí ze strany obsluhovatele přísun včasných a dxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvek nabytých za úplatu a účinně sledovat a potvrdit podmínky prodeje a rozmělnění pro prodávajícího.
4. Instituce má systémy a postupy pro včasné odxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xnstituce má zejména jasné a účinné zásady, postupy a informační systémy ke sledování porušování smluvních podmínek a jasné a účinné zásady a postupy prx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxntroly pohledávek nabytých za úplatu, úvěrů a plateb v hotovosti. Písemné interní zásady upřesní zejména všechny podstatné prvky programu nabývání pxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxto prvky odpovídajícím způsobem zohledňují veškeré relevantní a podstatné faktory, včetně finanční situace prodávajícího a obsluhovatele, koncenxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxostředky jsou poskytovány pouze proti přesně stanovenému doprovodnému kolaterálu a záznamům.
6. Instituce má účinný interní proces hodnocení tohox xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxávek za úplatu, ověření oddělení funkcí hodnocení prodávajícího a obsluhovatele a hodnocení dlužníka a hodnocení prodávajícího a obsluhovatele a auxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxů a hodnocení podpůrných automatických systémů.
Pododdíl 3
Validace vlastních odhadů
Článek 185
Validace vlastních odhadů
Institucx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xatingových systémů, procesů a odhadů všech relevantních rizikových parametrů. Interní proces validace instituci umožňuje, aby posuzovala fungováxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxstituce, které používají vlastní odhady LGD a konverzních faktorů, provádějí také analogickou analýzu těchto odhadů. Tato srovnání vycházejí z histxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se aktualizují minimálně jednou ročně;
c) instituce používají rovněž další kvantitativní nástroje validace a srovnání s relevantními externími zdxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxí posouzení výkonnosti ratingových systémů vychází z co nejdelšího časového úseku;
d) metody a údaje používané pro kvantitativní validaci se používxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xnterní standardy pro případy, kdy odchylky skutečných hodnot PD, LGD, konverzních faktorů a celkové ztráty (při použití EL) od očekávaných hodnot jsox xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xelhání. Jsou-li skutečné hodnoty stále vyšší než očekávané hodnoty, instituce upraví odhady směrem nahoru, aby odrážely historii selhání a ztráty.
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xčely výpočtu kapitálových požadavků instituce splňují tyto standardy:
a) odhad potenciální ztráty je dostatečně odolný vůči nepříznivým pohybům trxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxší časový úsek, pro nějž jsou údaje k dispozici a věrohodně zobrazují rizikový profil specifických akciových expozic instituce. Používané údaje jsou xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxe nebo osobním rozhodnutí. Předpoklad šoku dává konzervativní odhad potenciální ztráty pro příslušný dlouhodobý tržní nebo hospodářský cyklus. Insxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxvní výstupy modelu. Při vytváření modelů hodnot v riziku (VaR) pro odhad potenciálních čtvrtletních ztrát mohou instituce použít čtvrtletní údaje nexx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xostupu a analýzy, které jsou dobře rozvinuty a zaznamenány. Tento přístup se používá konzervativně a soustavně. Je-li k dispozici jen omezený objem rexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxná rizika spojená s výnosy akcií, včetně obecného tržního rizika a specifického rizika akciového portfolia instituce. Interní modely adekvátně objaxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xoubor rizikových expozic, z něhož pochází vzorek údajů použitý k vypracování odhadů, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxého portfolia instituce. Vlastní-li instituce podstatné podíly, jejichž hodnoty jsou ze své podstaty vysoce nelineární, interní modely jsou navržexx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxrům je realistické, věrohodné a koncepčně správné;
e) instituce pomocí empirických analýz prokáží vhodnost rizikových faktorů, včetně jejich schoxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Použijí se jak interní údaje podrobené nezávislému přezkumu, tak údaje z externích zdrojů, včetně sdílených údajů;
g) instituce má k dispozici proprxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxerních modelů pro účely kapitálových požadavků zavádějí instituce zásady, postupy a kontrolní mechanismy, aby zajistily integritu modelu a procesu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xnstituce a do řízení investičního akciového portfolia. Interní modely musí být plně integrovány do infrastruktury řízení rizik instituce, zejména jxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxiových expozic a hodnocení celkové kapitálové přiměřenosti a procesu řízení investic;
b) zavedené systémy řízení, postupy a kontrolní funkce pro zaxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxu a přezkumu výstupů modelu, jako například přímého ověření výpočtů rizika. Tyto přezkumy hodnotí přesnost, úplnost a vhodnost vstupů a výsledků modexx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxkumy může provádět nezávislý interní útvar nebo nezávislá externí třetí strana;
c) odpovídající systémy a postupy sledování investičních limitů a rxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxstic;
e) osoby odpovědné za některou součást procesu modelování mají odpovídající kvalifikaci. Vedení přidělí útvaru odpovědnému za modelování doxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxnzistentnosti svých interních modelů a procesů modelování. Veškeré podstatné prvky interních modelů, procesů modelování a validace se zaznamenávaxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxch modelů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxívají soustavně. Změny týkající se metod odhadování a validace a změny týkající se údajů (jak jejich zdrojů, tak období) se zaznamenávají;
c) instituxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxo srovnání vycházejí z historických údajů, které se vztahují k co nejdelšímu časovému úseku. Instituce zaznamenávají metody a údaje použité pro tato sxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxrními zdroji údajů. Analýza vychází z údajů vhodných pro dané portfolio, pravidelně aktualizovaných a pokrývajících odpovídající období sledováníx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxo řešení situací, kdy srovnání skutečných výnosů akcií s odhady modelů zpochybňuje platnost odhadů nebo modelů. Tyto standardy berou v úvahu hospodářxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxí a musí být konzistentní se standardy pro revizi modelů dané instituce;
f) interní model a proces modelování se zaznamená, a to včetně povinností osob xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx x xxxxxx společnosti
1. Všechny podstatné aspekty ratingových procesů a procesů odhadu schvaluje vedoucí orgán instituce nebo jím jmenovaný výbor a vrcholnx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zabývají.
2. Vrcholné vedení plní tyto požadavky:
a) upozorňuje vedoucí orgán nebo jím jmenovaný výbor na podstatné změny nebo výjimky v zavedených xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
c) trvale zajišťuje řádné fungování ratingových systémů.
Útvary řízení úvěrového rizika pravidelně informují vrcholné vedení o fungování ratingoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dané instituce, která vychází z interních ratingů, je důležitou součástí zpráv pro vedení. Zprávy obsahují alespoň rizikové profily jednotlivých stxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxají-li se vlastní odhady, očekávaných a skutečných LGD a očekávaných a skutečných konverzních faktorů, a výsledky zátěžových testů. Četnost zpráv záxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxu vedení. Útvar je odpovědný za koncepci nebo výběr, realizaci, dohled a fungování ratingových systémů. Pravidelně vydává a analyzuje zprávy o výstupxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxhrnných zpráv o ratingových systémech instituce;
c) prováděcí postupy sloužící k ověření, zda definice stupňů a seskupení jsou soustavně používány xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xedly;
e) přezkum ratingových kritérií s cílem zjistit, zda zůstávají vhodná pro předpověď rizika. Změny v ratingovém procesu, kritériích nebo jednoxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxngovém procesu;
g) dohled nad modely používanými v ratingovém procesu;
h) průběžnou kontrolu a úpravy modelů používaných v ratingovém procesu.
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xestování a sledování stupňů a seskupení;
b) zpracování souhrnných zpráv o ratingových systémech instituce;
c) zpracování informací týkajících se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxotlivých ratingových parametrů;
e) zpracování informací týkajících se průběžné kontroly a úpravy modelů používaných v ratingovém procesu.
4. Ixxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxntrole splnění požadavků, a aby příslušné orgány mohly provádět kontroly na místě ve stejném rozsahu jako v instituci.
Článek 191
Interní audix
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xčetně provádění úvěrových obchodů a odhadů PD, LGD, EL a konverzních faktorů. Oblasti prověřování zahrnují i dodržování všech příslušných požadavkůx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxzumí:
1) "institucí poskytující úvěr" xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxlem, aniž má instituce má právo obdržet rozpětí alespoň jednou denně;
3) "transakcí na kapitálovém trhu" jakákoliv transakce, na jejímž základě vznixx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxování" subjekt kolektivního investování, do jehož akcií nebo podílových jednotek investoval jiný subjekt kolektivního investování.
Článex xxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx přiřazen vyšší objem rizikově vážené expozice nebo výše očekávané ztráty, než u jinak totožné expozice, u níž instituce nemá žádné snížení úvěrového rxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxce ve výpočtech podle této kapitoly nevezme zajištění úvěrového rizika v úvahu.
3. Pokud jsou požadavky ustanovení oddílů 2 a 3 splněny, instituce mohxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxh ztrát podle přístupu IRB v souladu s ustanoveními oddílů 4, 5 a 6.
4. Instituce zacházejí s hotovostí, cennými papíry či komoditami nakoupenými, vypůxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxmy rizikově vážených expozic podle standardizovaného přístupu a má více než jednu formu snižování úvěrového rizika, které se týkají jedné expozice, pxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxvě vážené expozice zvlášť pro každou část získanou v písmenu a) podle ustanovení kapitoly 2 a této kapitoly.
6. Pokud instituce, která počítá objemx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxlem zajištění a s různými dobami splatnosti, provede oba tyto postupy:
a) rozdělí expozici na části kryté příslušným nástrojem snižování úvěrového rixxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx
xxxnek 194
Zásady, jimiž se řídí způsobilost technik snižování úvěrového rizika
1. Technika používaná pro zajištění úvěrového rizika spolu s provedxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxho rizika, která jsou právně účinná a vymahatelná podle všech příslušných právních řádů.
Instituce poskytující úvěr poskytne na žádost příslušného oxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxínky stanovené v prvním pododstavci.
2. Instituce poskytující úvěr učiní všechny náležité kroky, aby zajistila účinnost ujednání o zajištění úvěxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx účinku snižování úvěrového rizika, pouze pokud aktiva pro zajištění splňují obě tyto podmínky;
a) jsou zařazena na seznam způsobilých aktiv stanovenxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx x
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxy ohledně dosaženého zajištění úvěrového rizika s přihlédnutím k přístupu, který se používá k výpočtu objemů rizikově vážených expozic, a k povolené mxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx má instituce poskytující úvěr právo v případě selhání, platební neschopnosti nebo konkursu nebo v případě jiné smluvně stanovené úvěrové události dlxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxzi hodnotou aktiva, které poskytuje zajištění úvěru, a úvěrovou kvalitou dlužníka nesmí být nepřiměřeně vysoký.
5. V případě osobního zajištění úvěxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx seznamu způsobilých poskytovatelů stanovených v článcích 201 nebo případně 202.
6. V případě osobního zajištění úvěrového rizika se dohoda o zajišxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxých v článku 203 a čl. 204 odst. 1;
b) je právně účinná a vymahatelná podle příslušných právních řádů, aby poskytovala vhodnou úroveň jistoty ohledně doxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxnosti;
c) poskytovatel zajištění splňuje kritéria stanovená v odstavci 5.
7. Zajištění úvěrového rizika musí být v souladu s příslušnými požadavxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxntrolovat ta rizika, jimž může být vystavena v důsledku uplatňování postupů pro snižování úvěrového rizika.
9. Bez ohledu na skutečnost, že snižovánx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxále provádět plné hodnocení úvěrového rizika podkladové expozice a musí být schopny prokázat příslušným orgánům, že tento požadavek splňují. V přípaxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxá hodnota expozice.
10. EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem pro upřesnění toho, co představuje dostatečně likvidní aktiva a kdy mohxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx 2014.
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
Oddíl 2
Způsobilé formy snižování úvěrového rizika
Pododdíl 1
Majetkové zajištění úvěrového rizika
Článek 195
Rozvahové započtxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzika.
Aniž je dotčen článek 196, lze uznat pouze do výše vzájemného hotovostního krytí mezi institucí a protistranou. Instituce mohou pozměnit objemx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxpočtení.
Článek 196
Rámcové dohody o započtení týkající se repo obchodů nebo půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit anebo ostatních trxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxnných dohod o započtení týkajících se repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit nebo ostatních transakcí na kapitálovém trhu s protxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně způsobilosti kolaterálu uvedené v článcích 197 a 198.
Článek 197
Způsobilost kolaterálu pro účely všech přístupů a metod
1. Instituxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxí instituce poskytující úvěr;
b) dluhové cenné papíry vydané ústředními vládami nebo centrálními bankami, pokud tyto cenné papíry mají úvěrové hodnxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxeň úvěrové kvality 4 nebo lepší podle pravidel pro stanovení rizikových vah expozic vůči ústředním vládám a centrálním bankám podle kapitoly 2;
c) dluxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx EBA přiřazen stupeň úvěrové kvality 3 nebo lepší podle pravidel pro stanovení rizikových vah expozic vůči institucím podle kapitoly 2;
d) dluhové cenxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xřiřazen stupeň úvěrové kvality 3 nebo lepší podle pravidel pro stanovení rizikových vah expozic vůči podnikům podle kapitoly 2;
e) dluhové cenné papíxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxx xxxx xxxvertibilní dluhopisy zahrnované do hlavního indexu;
g) zlato;
h) sekuritizované pozice, které nejsou resekuritizovanými pozicemi, které mají exxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxší podle pravidel pro stanovení rizikových vah sekuritizovaných expozic podle přístupu uvedeného v kapitole 5 oddíle 3 pododdíle 3.
2. Pro účely oxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydané regionální vládou nebo místními orgány, pokud se s expozicemi vůči těmto orgánům zachází jako s expozicemi vůči ústřední vládě, do jejíž pravomxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxdám podle čl. 116 odst. 4;
c) dluhové cenné papíry vydané mezinárodními rozvojovými bankami, kterým je přidělena riziková váha 0% podle čl. 117 odst. 2x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xe do položky "dluhové cenné papíry vydané institucemi" zahrnují následující:
a) dluhové cenné papíry vydané regionální vládou nebo místními orgány jxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxjektům zachází podle čl. 116 odst. 1 a 2;
c) dluhové cenné papíry vydané mezinárodními rozvojovými bankami jinými než těmi, kterým je přidělena rizikoxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxcení vypracované externí ratingovou agenturou, jako způsobilý kolaterál, pokud tyto dluhové cenné papíry splňují všechna tato kritéria:
a) jsou kotxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxjí úvěrové hodnocení vypracované externí ratingovou agenturou, kterému byl orgánem EBA přiřazen stupeň úvěrové kvality 3 nebo lepší podle pravidel pxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxé informace, podle nichž by emise měla obdržet úvěrové hodnocení nižší, než je uvedeno v písmenu c);
e) tržní likvidita daného nástroje je pro tyto účelx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx splněny všechny tyto podmínky:
a) podílové jednotky nebo akcie jsou denně kótovány na kapitálovém trhu;
b) subjekty kolektivního investování se omexxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xtanovené v písmenech a) až c) prvního pododstavce se použijí obdobně na každý podkladový subjekt kolektivního investování.
Použití derivátových náxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxožto kolaterálu.
6. Pro účely odstavce 5, pokud subjekt kolektivního investování (dále jen "původní subjekt kolektivního investování") nebo jexx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxx xoužít podílové jednotky nebo akcie tohoto subjektu kolektivního investování jako kolaterál na částku rovnající se hodnotě způsobilých aktiv, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxektivního investování investoval do neuznatelných aktiv v maximální míře povolené v rámci svého oprávnění.
Pokud jakýkoliv podkladový subjekt kolexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxo subjektu kolektivního investování jako způsobilý kolaterál za předpokladu, že používají metodiku stanovenou v prvním pododstavci.
Pokud mohou mxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx
xx vypočtou celkovou hodnotu neuznatelných aktiv;
b) pokud částka získaná podle písmene a) je negativní, odečtou absolutní hodnotu částky od celkové hxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxými agenturami, použijí instituce méně příznivé hodnocení. Pokud má cenný papír více než dvě úvěrová hodnocení vypracovaná externími ratingovými agxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxové hodnocení méně příznivé.
8. ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem pro upřesnění těchto otázek:
a) hlavní indexy uvedené v odst. 1 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxxx x x x x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxx x98 odst. 1 písm. a), čl. 224 odst. 1 a 4, čl. 299 odst. 2 písm. e), čl. 400 odst. 2 písm. k), čl. 416 odst. 3 písm. e), čl. 428 odst. 1 písm. c) a v příloze III bodu 12 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xřenesena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Článek 19x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, která používá komplexní metodu finančního kolaterálu stanovenou v článku 223, používat jako způsobilý kolaterál níže uvedené položky:
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxektivního investování, pokud jsou splněny obě následující podmínky:
i) podílové jednotky nebo akcie jsou denně kótovány na kapitálovém trhu;
ii) sxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x x x x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxoto pododstavce.
V případě, kdy subjekt kolektivního investování investuje do podílových jednotek nebo akcií jiného subjektu kolektivního invxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xástrojů k zajištění povolených investic subjektem kolektivního investování není na újmu uznání podílových jednotek nebo akcií takového subjektu jaxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxice do nástrojů, které jsou uznatelné podle čl. 197 odst. 1 a 4 a na položky uvedené v odst. 1 písm. a), mohou instituce používat podílové jednotky nebo akcxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxho investování, za předpokladu, že tento subjekt kolektivního investování nebo kterýkoliv z jeho podkladových subjektů kolektivního investování ixxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxvazků nebo podmíněných závazků vyplývajících z vlastnictví, instituce učiní oba tyto kroky:
a) vypočtou celkovou hodnotu neuznatelných aktiv;
b) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx9
Další možnosti uznání kolaterálu pro účely přístupu IRB
1. Kromě kolaterálu uvedeného v článcích 197 a 198 mohou instituce, které vypočítávají oxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxtku podle odstavců 2, 3 a 4;
b) pohledávky podle odstavce 5;
c) další hmotný kolaterál podle odstavců 6 a 8;
d) pronájem podle odstavce 7.
2. Není-lx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxbo které pronajímá nebo bude pronajímat nebo uživatel v případě osobních investičních společností, a obchodní nemovitosti, včetně kanceláří nebo jixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxuce mohou při určování, zda je taková závislost významná, vyloučit situace, kdy hodnotu nemovitostí i plnění ze strany dlužníka ovlivňují čistě makroxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxtvářeném danou nemovitostí, která slouží jako kolaterál.
3. Instituce se mohou odchýlit od odst. 2 písm. b) v případě expozic zajištěných obytnýmx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxx existuje rozvinutý a zavedený trh s obytnými nemovitostmi se ztrátovostí, která nepřekračuje tyto limity:
a) ztráty z úvěrů zajištěných obytnou nemoxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxých úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí v každém daném roce;
b) celkové ztráty z úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí nepřesahují 0,5% nesplacexxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx splněna, instituce nesmí použít postup stanovený v uvedeném pododstavci, dokud obě podmínky nebudou v následujícím roce opět splněny.
4. Institxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xtátu zveřejnil důkazy o tom, že na daném území existuje rozvinutý a zavedený trh s obchodními nemovitostmi se ztrátovostí, která nepřekračuje žádný z txxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xesplacených úvěrů zajištěných obchodními nemovitostmi v každém daném roce;
b) celkové ztráty z úvěrů zajištěných obchodními nemovitostmi nepřesaxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxo pododstavce není v daném roce splněna, instituce nesmí použít postup stanovený v uvedeném pododstavci, dokud obě podmínky nebudou v následujícím roxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxstí maximálně jeden rok. Uznatelné pohledávky nezahrnují pohledávky spojené se sekuritizací, subparticipací nebo s úvěrovými deriváty, nebo pohlexxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xež ty, které jsou uvedeny v odstavcích 2, 3 a 4, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
a) existují likvidní trhy, doložené četnými transakcexx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x případech, kdy z informací plyne, že nastávají podstatné změny na trhu;
b) existují zavedené, veřejně dostupné tržní ceny daného kolaterálu. Institxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxklých podmínek. Instituce mohou považovat tržní ceny za veřejně dostupné, pokud jsou tyto ceny zveřejňovány, snadno přístupné, a je možné je získávat xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx zpeněžení kolaterálu a realizované výnosy z kolaterálu;
d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx Pokud existuje podstatné kolísání tržních cen, instituce prokáže ke spokojenosti příslušných orgánů, že její ocenění kolaterálu je dostatečně konzxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx
xx x xxxxxdou ustanovení čl. 230 odst. 2, pokud jsou požadavky uvedené v článku 211 splněny, může být s expozicemi, které vznikly z pronájmu majetku instituce třexx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx mohou instituce předpokládat, že splňují podmínky uvedené v odst. 6 písm. a) a b).
Článek 200
Ostatní majetkové zajištění úvěrového rizika
Ixxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxtí strany, která je institucí, jestliže tato hotovost nebo hotovostní nástroje nejsou ve správě třetí strany a jsou zastavené ve prospěch instituce poxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxdou na požádání touto institucí zpětně odkoupeny.
Pododdíl 2
Osobní zajištění úvěrového rizika
Článek 201
Způsobilost poskytovatelx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxtřední vlády a centrální banky;
b) orgány regionální nebo místní správy;
c) mezinárodní rozvojové banky;
d) mezinárodní organizace, pokud expozixxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
f) instituce a finanční instituce, u nichž se s expozicemi vůči nim zachází jako s expozicemi vůči institucím podle čl. 119 odst. 5;
g) další podniky, vxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xodnocení vypracované externí ratingovou agenturou;
ii) v případě institucí, které vypočítávají objemy rizikově vážených expozic a výši očekávanýxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx danou institucí;
h) ústřední protistrany.
2. V případě, že instituce vypočítávají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní úvěrového rizika, institucí interně ohodnocen v souladu s ustanoveními kapitoly 3 oddílu 6.
Příslušné orgány zveřejní a budou udržovat seznam těchxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxo určování těchto způsobilých poskytovatelů osobního zajištění úvěrového rizika, spolu s popisem použitelných obezřetnostních požadavků, a svůj sxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxní pro účely přístupu IRB, kteří splňují podmínky pro uplatnění postupu stanoveného v čl. 153 odst. 3
Instituce může využívat instituce, pojišťovny x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxstupu stanoveného v čl. 153 odst. 3 v případě, že splňují všechny tyto podmínky:
a) mají dostatečné odborné znalosti pro poskytování osobního zajištěnx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xvěru, úvěrové hodnocení vypracované uznanou externí ratingovou agenturou, kterému byl agenturou EBA přiřazen stupeň úvěrové kvality 3 nebo vyšší poxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxi období poté, měly interní rating, s PD stejnou nebo nižší než pravděpodobnost selhání než u stupně úvěrové kvality 2 nebo vyššího podle pravidel pro stxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x stupně úvěrové kvality 3 nebo vyššího podle pravidel pro stanovení rizikových vah expozic vůči podnikům uvedených v kapitole 2.
Pro účely tohoto člxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxbilost záruk jako osobního zajištění úvěrového rizika
Instituce mohou jako způsobilé osobní zajištění úvěrového rizika využívat záruky.
Poxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxt následující druhy úvěrových derivátů a nástrojů, které mohou být z těchto úvěrových derivátů složeny, nebo nástrojů s obdobnou ekonomickou podstatxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxí koupí prostřednictvím swapu veškerých výnosů a čisté platby obdržené ze swapu eviduje jako čistý příjem, avšak v evidenci nezohledňuje odpovídajícx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxmocí úvěrového derivátu tak, aby toto zajištění úvěrového rizika bylo způsobilé jakožto zajištění úvěrového rizika pro účely této kapitoly, úvěrové xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x prvním pododstavcem a požadavky uvedené v této kapitole byly splněny, instituce použijí pro výpočet objemů rizikově vážených expozic a výše očekávanxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx
xxxxx x
xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xajetkové zajištění úvěrového rizika
Článek 205
Požadavky na dohody o rozvahovém započtení jiné než rámcové dohody o započtení podle článku 206
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxy všechny následující podmínky:
a) musí být právně účinné a vymahatelné podle všech relevantních právních řádů, a to i v případě insolvence nebo úpadku xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxolují rizika spojená s ukončením zajištění úvěrového rizika;
d) instituce průběžně sledují a kontrolují příslušné expozice jako čisté pozice.
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xransakcí na kapitálovém trhu
Rámcové dohody o započtení týkající se repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit anebo ostatních trxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxy požadavky stanovené v čl. 207 odst. 2 až 4 a pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
a) jsou právně účinné a vymahatelné podle všech relevantnxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxny transakce, na které se vztahuje tato dohoda, v případě selhání druhé protistrany, a to i v případě konkursu nebo insolvence této protistrany;
c) umoxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxna druhé.
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, jsou-li splněny všechny požadavky stanovené v odstavcích 2 až 4.
2. Mezi úvěrovou kvalitou dlužníka a hodnotou kolaterálu nesmí být podstatná pozixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xlužníka. Stane-li se úvěrová kvalita dlužníka kritickou, tato skutečnost nesmí být sama o sobě důvodem k výraznému snížení hodnoty kolaterálu.
Cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xryté dluhopisy dlužníka, které splňují podmínky článku 129, uznatelné jako způsobilý kolaterál, pokud jsou poskytnuty jako kolaterál pro repo obchoxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxmahatelnosti dohod o kolaterálu podle právního řádu, kterému jejich nárok na daný kolaterál podléhá, a uskutečnit všechny kroky nezbytné k tomu, aby txxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxtních právních řádech. Dle potřeby musí takovou právní analýzu opakovat, aby byla vymahatelnost zajištěna trvale.
4. Instituce musí splňovat všxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
b) využívají spolehlivé procesy a postupy pro řízení rizik spojených s využitím kolaterálu - včetně rizik spojených se ztrátou nebo snížením zajištěnx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx kolaterálu a vazby na celkový rizikový profil instituce;
c) mají zdokumentovány zásady a postupy týkající se přijímaných druhů a výše kolaterálu;
dx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxlo k značnému poklesu tržní hodnoty kolaterálu;
e) v případech, kdy je kolaterál v držení třetí strany, podniknou instituce přiměřené kroky, aby zajixxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxých dohod s protistranami financujícími OTC deriváty a cenné papíry, měřeno včasností a přesností jejich odchozích výzev k dodatkové úhradě marže a doxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx, jimž je maržové dohody vystavují;
ii) riziko koncentrace pro určité druhy aktiv použitých jako kolaterál;
iii) opětovné použití kolaterálu včetnx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro účely jednoduché metody finančního kolaterálu, musí být zbytková splatnost zajištění nejméně stejně dlouhá jako zbytková splatnost expozice.
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxžadavky stanovené v odstavcích 2 až 5.
2. Je třeba splňovat tyto požadavky na právní jistotu:
a) zástavní právo nebo obdobná jistota jsou vymahatelné xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxy byly splněny;
c) dohoda o zajištění a s ní související právní postupy umožňují instituci realizovat hodnotu zajištění v přiměřené lhůtě.
3. Je txxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xejméně jednou ročně u obchodních nemovitostí a nejméně jednou za tři roky v případě obytných nemovitostí. Instituce provádějí sledování častěji v příxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxdnota nemovitosti se mohla v porovnání se všeobecnými tržními cenami podstatně snížit a přezkum je prováděn znalcem, který má potřebnou kvalifikaci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx EUR nebo 5% kapitálu instituce, musí tento znalec přezkoumat ocenění nemovitosti nejméně jednou za tři roky.
Pro sledování hodnoty nemovitosti a idexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xbchodních nemovitostí, které přijímají, a své zásady pro poskytování úvěrů v této oblasti.
5. Instituce mají zavedeny postupy pro sledování, zda je nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xohledávky se považují za způsobilý kolaterál, pokud jsou splněny všechny požadavky stanovené v odstavcích 2 a 3.
2. Je třeba splňovat tyto požadavky xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účinný a musí zajistit, že tato instituce má ke kolaterálu jasná práva včetně práva na výnosy z prodeje kolaterálu;
b) instituce učiní všechny kroky nexxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxlaterál, ačkoli tyto nároky mohou být podřízené nárokům přednostních věřitelů, jejichž postavení plyne x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxh řádech;
d) řádně zdokumentují dohodu o kolaterálu a mají jasný a spolehlivý postup pro včasnou realizaci kolaterálu;
e) instituce mají zavedeny poxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx finančních potíží dlužníka nebo selhání z jeho strany musí být instituce ze zákona oprávněna prodat nebo postoupit pohledávky třetím stranám bez souhxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzika spojeného s pohledávkami. Tyto postupy zahrnují analýzy dlužníkova podnikání a odvětví a druhů zákazníků, s nimiž dlužník obchoduje. Pokud instxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxjich spolehlivosti a důvěryhodnosti;
b) rozdíl mezi objemem expozice a hodnotou pohledávek odráží všechny příslušné faktory, včetně nákladů realixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xěch, které jsou řízeny v rámci obecné metodiky instituce. Instituce udržují průběžný a vhodný postup sledování pohledávek. Rovněž pravidelně přezkoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxné dlužníkem musí být diverzifikovány a nesmí být v přílišné korelaci s tímto dlužníkem. V případech podstatné pozitivní korelace instituce zohlední xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxěrů pohledávky vůči osobám spojeným s dlužníkem, včetně dceřiných podniků a zaměstnanců;
e) instituce mají zavedený zdokumentovaný postup inkasa pxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxky.
Článek 210
Požadavky pro ostatní hmotný kolaterál
Fyzický kolaterál jiný než kolaterál ve formě nemovitosti se považuje za způsobilý xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxotný kolaterál instituci poskytnut, musí být účinná a vymahatelná ve všech relevantních právních řádech a musí instituci umožňovat, aby hodnotu kolaxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxaterál uznatelná pouze první zástavní práva nebo věcná břemena vázaná na kolaterál a instituce musí mít přednostní právo před všemi ostatními věřitelx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdějí sledování častěji v případě, že na trhu dochází k výrazným změnám podmínek;
d) dohoda o úvěru musí obsahovat podrobný popis kolaterálu, jakož i poxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xteré druhy hmotného kolaterálu přijímají a které zásady a postupy zavedly s ohledem na přiměřenou hodnotu jednotlivých druhů hmotného kolaterálu ve vxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx požadavky na kolaterál ve vztahu k objemu expozice;
ii) schopnost snadno kolaterál realizovat;
iii) schopnost objektivně stanovit cenu nebo tržní xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxy kolaterálu.
g) při oceňování a přeceňování berou instituce plně v úvahu každé fyzické nebo morální opotřebení kolaterálu, přičemž věnují zvlášxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxěž zavedeny zásady a postupy, které upravují výkon tohoto práva kontroly na místě;
i) kolaterál přijatý jako zajištění musí být řádně pojištěn proti rxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jako se zajištěnými expozicemi
Instituce nakládají s expozicemi z nájemních transakcí jako s expozicemi zajištěnými tím druhem majetku, jenž je přxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xterá je předmětem nájmu, mohl být uznán jako způsobilý kolaterál;
b) pronajímatel má robustní řízení rizik s ohledem na způsob využití předmětu nájmux xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xchopen uplatnit svá vlastnická práva včas;
d) pokud to není potvrzeno již při výpočtu hodnoty LGD, rozdíl mezi hodnotou neumořené částky a tržní hodnoxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxí majetkové zajištění úvěrového rizika
1. Hotovostní vklad nebo hotovostní nástroje v držení třetí strany, která je institucí, jsou způsobilé pro pxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx postoupena na instituci poskytující úvěr a tato zástava nebo postoupení jsou právně účinné a vymahatelné ve všech relevantních právních řádech a jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxh jiných stran, avšak pouze se souhlasem instituce poskytující úvěr.
2. Životní pojištění zastavené ve prospěch instituce poskytující úvěr lze pxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxuci poskytující úvěr;
b) společnost poskytující životní pojištění je o této zástavě nebo postoupení informována a v důsledku tohoto oznámení nesmí vxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxhání dlužníka zrušit pojistnou smlouvu a obdržet odbytné;
d) instituce poskytující úvěr je informována o jakémkoli nezaplacení pojistného pojistnxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxtím úvěrového vztahu, instituce zajistí, aby částka, která vyplývá z pojistné smlouvy, sloužila instituci jako zajištění až do konce durace úvěrové sxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxa odbytného je potvrzena společností poskytující životní pojištění a je neredukovatelná;
h) částka odbytného je splatná na výzvu společností poskyxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxcí životní pojištění spadá do oblasti působnosti směrnice 2009/138/ES nebo podléhá dohledu příslušného orgánu třetí země, která uplatňuje režimy dxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxné papíry
Článek 213
Společné požadavky pro záruky a úvěrové deriváty
1. S výhradou čl. 214 odst. 1 zajištění úvěrového rizika, které je odvozenx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx zajištění úvěrového rizika je přímé;
b) rozsah zajištění úvěrového rizika je jasně definovaný a nesporný;
c) smlouva o zajištění úvěrového rizika xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xednostranně zrušit;
ii) by zvyšovalo skutečné náklady zajištění v případě zhoršení úvěrové kvality zajištěné expozice;
iii) by poskytovateli zajxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxdu uznání zaručené zbytkové hodnoty podle čl. 134 odst. 7 a čl. 166 odst. 4;
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xymahatelná ve všech právních řádech relevantních v době uzavření úvěrové smlouvy.
2. Instituce příslušným orgánům prokáže, že má k dispozici systxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxíslušných orgánů, jak je její strategie pro využívání úvěrových derivátů a záruk propojena s řízením jejího celkového rizikového profilu.
3. Instixxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dané zajištění podléhá, a uskuteční všechny kroky nezbytné k tomu, aby tato vymahatelnost byla zajištěna.
Instituce provedou dostatečnou právní anaxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxy byla vymahatelnost zajištěna trvale.
Článek 214
Protizáruky vystavené státem a jinými subjekty veřejného sektoru
1. Instituce mohou nxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xšechny následující podmínky:
a) protizáruka pokrývá všechny prvky úvěrového rizika spojeného s danou pohledávkou;
b) jak původní záruka, tak protixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxtorické zkušenosti neplyne, že krytí protizárukou by bylo méně účinné než krytí přímou zárukou vystavenou daným subjektem.
2. Postup stanovený v xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxí bankou;
b) regionální vládou nebo orgánem místní správy;
c) subjektem veřejného sektoru, pokud se s pohledávkami za ním zachází jako s pohledávkamx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx. 117 odst. 2 nebo článku 118;
e) subjektem veřejného sektoru, pokud se s pohledávkami za ním zachází podle čl. 116 odst. 1 a 2.
3. Instituce použijí poxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xe přímo zaručena jedním z těchto subjektů a podmínky uvedené v odstavci 1 jsou splněny.
Článek 215
Dodatečné požadavky na záruky
1. Záruky se pxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxlatnou částku související s pohledávkou, u níž je poskytnuto zajištění, a platba ručitelem nesmí být podmíněna tím, aby instituce poskytující úvěr plxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx3 odst. 1 písm. c) bodu iii) a v prvním pododstavci tohoto písmena splňovat pouze během 24 měsíců;
b) záruka je výslovně zdokumentovaný závazek převzaxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xávazkem;
ii) pokud jsou některé druhy plateb ze záruky vyloučeny, musí instituce poskytující úvěr upravit hodnotu záruky, aby zohlednila toto omezexx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxými v čl. 214 odst. 2, se požadavky uvedené v odst. 1 písm. a) tohoto článku považují za splněné, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
a) instxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výše ztráty, včetně ztrát vyplývajících z neplacení úroků a jiných druhů plateb, ke kterým je dlužník zavázán, kterou instituce poskytující úvěr pravxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxhopna prokázat, že účinky záruky, která kryje rovněž ztráty vyplývající z neplacení úroků a jiných druhů plateb, ke kterým je dlužník zavázán, opravňuxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úvěrového rizika, pokud jsou splněny všechny podmínky článku 213 a všechny tyto podmínky:
a) úvěrové události uvedené ve smlouvě o úvěrovém derivátu xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx je stejná jako doba odkladu podkladového závazku nebo kratší;
ii) úpadek, insolvenci či neschopnost dlužníka splatit své dluhy, jeho neschopnost nexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazku vyžadující prominutí nebo odložení splátek jistiny, úroků nebo poplatků, která vede k úvěrové ztrátě;
b) v případě, že úvěrové deriváty xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxy vypořádání vyžadováno právo a schopnost příjemce zajištění převést podkladový závazek na poskytovatele zajištění, podmínky podkladového závazkx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxčení, zda nastala úvěrová událost;
e) určení úvěrové události není výlučnou odpovědností poskytovatele zajištění;
f) příjemce zajištění má právo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxvého závazku podle písm. a) bodu iii), může být zajištění úvěrového rizika přesto způsobilé za předpokladu snížení hodnoty podle čl. 233 odst. 2;
2x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xrčení, zda nastala úvěrová událost, je přípustný, pouze pokud jsou splněny obě následující podmínky:
a) referenční závazek nebo závazek použitý za účxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xebo závazek použitý za účelem určení, zda nastala úvěrová událost, jsou vydány stejným dlužníkem a obsahují právně vymahatelné doložky křížového selxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x
xx xxx xxxxxxxní úvěrového rizika odvozené od záruky nebo úvěrového derivátu bylo způsobilé pro postup stanovený v čl. 153 odst. 3, musí splňovat následující podmínxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxe vůči regionální vládě, orgánu místní správy nebo subjektu veřejného sektoru, která není posuzována jako expozice vůči ústřední vládě nebo centrálnx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
xx xxxxxíci podkladového závazku nejsou členy stejné skupiny, jako je poskytovatel zajištění;
c) expozice je zajištěna jedním z těchto nástrojů:
i) krátkxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxání;
d) zajištění úvěru splňuje příslušné požadavky stanovené v článcích 213, 215 a 216;
e) riziková váha spojená s expozicí před uplatněním postxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xrotistrany. Instituce podnikne v rámci možností kroky, aby se přesvědčila, zda je poskytovatel zajištění ochoten okamžitě provést platbu, nastane-xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxh událostí uvedených ve smlouvě;
h) pokud struktura výplaty úvěrového zajištění stanoví vypořádání ve fyzické podobě, musí existovat právní jistotxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxzici, musí zaručit, že postupitelný závazek je dostatečně likvidní, aby jej instituce byla schopna nakoupit pro postoupení v souladu se smlouvou;
j) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxvedou postupy k zjištění nadměrné korelace mezi úvěruschopností poskytovatele zajištění a dlužníka podkladové expozice v důsledku toho, že jejich exxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xozmělnění nemůže být prodejce pohledávek nabytých za úplatu členem stejné skupiny, jako je poskytovatel zajištění.
2. Pro účely odst. 1 písm. c) boxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxx x xxxm. c) bodu iii) je získané zajištění v tomto rámci způsobilé, pouze pokud bylo rovněž získáno způsobilé zajištění pro (n-1) selhání nebo kdy již došlo k sxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vážené expozice.
Oddíl 4
Výpočet účinků snižování úvěrového rizika
Pododdíl 1
Majetkové zajištění úvěrového rizika
Článek 218
Úvxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxetkového zajištění úvěrového rizika v souladu s ustanoveními tohoto pododdílu zacházet jako s hotovostním kolaterálem za předpokladu, že swap úvěroxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx swap úvěrového selhání začleněný do úvěrového dluhového cenného papíru považovat za způsobilé osobní zajištění úvěrového rizika, může instituce poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jež jsou předmětem rozvahového započtení, tato instituce za účelem výpočtu účinku majetkového zajištění úvěrového rizika u úvěrů a vkladů instituce xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxcí regulatorní koeficienty volatility nebo metody využívající vlastní odhady koeficientu volatility pro rámcové dohody o započtení
1. Pokud instxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxo půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit nebo ostatních transakcí na kapitálovém trhu, vypočítají koeficienty volatility, které potřebují, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxích odhadů"), jak jsou stanoveny v článcích 223 až 226 pro komplexní metodu finančního kolaterálu.
Pro použití metody využívající vlastní odhady koefxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
a) vypočítají čisté pozice v každé skupině cenných papírů nebo u každého druhu komodity odečtením částky v bodě ii) od částky v bodě i):
i) celková hodnoxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx skupiny cenných papírů nebo komodit daného druhu vypůjčených, nakoupených nebo obdržených podle rámcové dohody o započtení;
b) vypočítají čisxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxx
xx xxxxxx xxxxové hodnoty cenných papírů denominovaných v této měně zapůjčených, prodaných nebo poskytnutých podle rámcové dohody o započtení a částky hotovosti v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh nebo obdržených podle rámcové dohody o započtení a částky hotovosti v této měně vypůjčené nebo obdržené v rámci této dohody;
c) použijí koeficienx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxupině;
d) použijí koeficient volatility pro devizové riziko (fx) pro kladnou nebo zápornou čistou pozici v každé měně s výjimkou měny, v níž probíhá vyxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 
xxxx
 
xx    x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxu expozici (i) zahrnutou do
      dohody, která by se  použila v případě, že by neexistovalo
      zajištění úvěrového rizika, pokud instituce vypočítávají objemy
      xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
      xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
      x xxxx xxxxxxxxxxh ztrát podle přístupu založeného na interním
      ratingu;
 
Ci    = hodnota cenných papírů v každé skupině nebo komodit stejného
      druhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
      xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
 
xx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxorná) v určité skupině cenných papírů
      (j);
 
Ek na fx = čistá pozice (kladná či záporná) v určité měně (k) jiné než měně,
      v níž probíhá vypořádání rámcové dohxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x
      xxxxx xxx
 
xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
 
xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxzové riziko pro měnu (k).
4. Pro účely výpočtu objemů rizikově vážených expozic a výše očekávaných ztrát u repo obchodů anebo půjček či výpůjček cennýxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 jako hodnotu expozice vůči protistraně vyplývající z transakcí zahrnutých do rámcové dohody o započtení pro účely článku 113 podle standarxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxjektem, se stejným datem emise, stejnou splatností, na které se vztahují stejné podmínky a platí pro ně stejné doby do realizace, jak je uvedeno v článcíxx xxx x xxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxívat jako alternativu k metodě využívající regulatorní koeficienty volatility nebo metodě využívající vlastní odhady koeficientu volatility pro vxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxch papírů nebo komodit anebo ostatních transakcí na kapitálovém trhu, s výjimkou transakcí s deriváty, metodu interních modelů, která zohledňuje vlix xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxěž mohou, se svolením příslušných orgánů, použít své interní modely pro maržové obchody za předpokladu, že transakce jsou zajištěny v rámci dvoustranxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xa své předchozím volbě mezi standardizovaným přístupem a přístupem IRB pro výpočet objemů rizikově vážených expozic. Pokud se však instituce rozhodnx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xetodu využívající regulatorní koeficienty volatility nebo metodu využívající vlastní odhady koeficientu volatility, jak je stanoveno v článku 220x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xakové svolení neobdržela, může u příslušných orgánů požádat o svolení používat metodu interních modelů pro účely tohoto článku.
4. Příslušné orgxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxsakcí podle rámcové dohody o započtení je koncepčně správný a řádně aplikovaný, a pokud jsou splněny následující kvalitativní standardy:
a) interní mxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jako základ pro hlášení rizikových xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxarech a podléhá přímo vrcholnému vedení instituce;
ii) je odpovědný za tvorbu a používání systému řízení rizika instituce;
iii) denně vypracovává a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xypracované útvarem řízení rizika přezkoumávají řídící pracovníci, které mají dostatečné pravomoci, aby mohly prosadit snížení přijatých pozic a cexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxdla postupy, jimiž monitoruje a zajišťuje dodržování zdokumentovaného souboru interních strategií a kontrolních mechanismů týkajících se celkové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxováním výstupů s využitím alespoň jednoletých údajů;
g) instituce pravidelně provádí přísný program zátěžového testování, jehož výsledky jsou vrcxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxo auditu provádí nezávislý přezkum svého systému měření rizik. Tento přezkum se vztahuje jak na činnosti obchodních útvarů, tak i na činnosti nezávislxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxené v čl. 292 odst. 8 a 9 a v článku 294.
5. Interní model měření rizika používaný institucí zachycuje dostatečný počet rizikových faktorů tak, aby byxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxe její systém pro měření korelací je správný a řádně používaný.
6. Instituce, které používají metodu interních modelů, vypočítají E* podle následxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxho dne.
7. Na výpočet možné změny hodnoty uvedené v odstavci 6 se vztahují všechny tyto požadavky:
a) je prováděn alespoň jednou denně;
b) je založex xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx s cennými papíry nebo půjček či výpůjček cenných papírů;
d) je založen na skutečném období sledování nejméně jednoho roku, kromě případů, kdy je kratšx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxud instituce provádí repo obchod, půjčku nebo výpůjčku cenných papírů nebo komodit a maržové nebo podobné transakce nebo skupiny transakcí se započtexxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx x x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xdst. 5.
8. Pro účely výpočtu objemů rizikově vážených expozic a výše očekávaných ztrát u repo obchodů anebo půjček či výpůjček cenných papírů nebo koxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xodnotu expozice vůči protistraně vyplývající z transakcí zahrnutých do rámcové dohody o započtení pro účely článku 113 podle standardizovaného přísxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxnamné portfolio pro účely odstavce 3;
b) kritéria pro určení, zda je interní model správný a řádné používaný pro účely odstavců 4 a 5 a rámcových dohod o zxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xechnické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
Článek 222
Jednoduchá metoda finančního kxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx standardizovaného přístupu. Instituce nepoužijí zároveň jednoduchou metodu finančního kolaterálu i komplexní metodu finančního kolaterálu, pokxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx x x xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxelem provádění regulační arbitráže.
2. Podle jednoduché metody finančního kolaterálu instituce přidělí způsobilému finančnímu kolaterálu hodnoxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxdnotou způsobilého kolaterálu, rizikovou váhu, kterou by přidělily podle kapitoly 2, pokud má instituce poskytující úvěr vůči nástroji použitému jaxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxdnotě expozice uvedené v čl. 111 odst. 1.
Riziková váha zajištěné části musí být přinejmenším 20%, s výjimkou případů uvedených v odstavcích 4 až 6. Instxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
4. Instituce přidělí rizikovou váhu 0% zajištěným částem expozice plynoucí z repo obchodu nebo půjčky či výpůjčky cenných papírů, které splňují krixxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
xx x xxxxxxx xxxivátových nástrojů uvedených v příloze II, které jsou denně tržně přeceňovány, jsou zajištěny hotovostí nebo hotovostními nástroji a neexistuje u nixx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxdených transakcí, jsou-li zajištěny dluhovými cennými papíry vydanými ústředními vládami nebo centrálními bankami, kterým je přidělena riziková xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 a 5 mohou instituce přidělit rizikovou váhu 0%, pokud jsou expozice i kolaterál denominovány ve stejné měně a je splněna jedna z následujících podmínexx
xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx centrálními bankami, jimž by se podle článku 114 přidělila riziková váha 0%, a jeho tržní hodnota byla snížena o 20%.
7. Pro účely odstavců 5 a 6 dluhoxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxny, pokud se s expozicemi vůči těmto orgánům podle článku 115 zachází jako s expozicemi vůči ústřední vládě, do jejíž pravomoci spadají;
b) dluhové cenxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxrodními organizacemi, kterým je přidělena riziková váha 0% podle článku 118;
d) dluhové cenné papíry vydané subjekty veřejného sektoru, pokud se s nixx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxledněna cenová volatilita, použijí instituce při oceňování finančního kolaterálu pro účely komplexní metody finančního kolaterálu na tržní hodnotx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxminována podkladová expozice, doplní instituce úpravu odrážející volatilitu měn k volatilitě kolaterálu, jak je stanoveno v článcích 224 až 227.
V pxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxjící volatilitu měn, pokud existuje nesoulad mezi měnou kolaterálu a měnou vypořádání. I v případech, kdy je v transakcích podle dohody o započtení pouxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxo:kde:
 
C  = hodnota kolaterálu;
 
Hc = koeficient volatility pro daný kolaterál vypočtený podle článků 224 a
   227;
 
Hfx = koeficient volatility pro nesouxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxakcí s výjimkou transakcí podle uznaných rámcových dohod o započtení, na něž se použijí ustanovení článků 220 a 221.
3. Instituce vypočítají hodnoxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 
xxxx
 
x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
   xxxxxxxx xx xxxxx xxxx expozice nebyla zajištěna;
 
HE = koeficient volatility pro danou expozici vypočtený podle článků 224 a
   227.
V xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx které vypočítávají objemy rizikově vážených expozic podle standardizovaného přístupu, je hodnotou expozice podrozvahové položky uvedené v přílozx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx
xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle přístupu IRB, vypočítají hodnotu expozice položek uvedených v čl. 166 odst. 8 až 10 s použitím konverzního faktoru 100% namísto konverzních faktxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxinky kolaterálu snižující riziko takto: 
kde:
 
EVA = hodnota expozice upravená o volatilitu vypočítaná podle odstavce 3;
 
CVAM = CVA dále upravená o jxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
    xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxlatorní koeficienty volatility uvedené v článku 224 nebo metody využívající vlastní odhady koeficientu volatility uvedené v článku 225.
Instituce sx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxty, nezávisle na svém předchozím výběru mezi standardizovaným přístupem a přístupem IRB pro výpočet objemů rizikově vážených expozic.
Pokud však inxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx případě může použít metodu využívající regulatorní koeficienty volatility.
7. Pokud se kolaterál skládá z několika způsobilých položek, institxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxerálu
1. Koeficienty volatility, které instituce použijí podle metody využívající regulatorní koeficienty volatility, za předpokladu každodennxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx
               xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 
                  xxxxxxx xx x 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I------------------------------------I----------------------------------
 Stupeň  I Zbytková I  Koeficienty volatilxxx xxx   x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx  
 xxxxxxx x xxxxxxxxx x  xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx   x  xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxkty  I  sekuritizované pozice, které  
kvality, I      I  subjekty popsanými v čl. 197  I popsanými v čl. 197 odst. 1 písm.I splňují kritéria v čl. 197 odst. 
s nímž je I      x    xxxxx x xxxxx xx      x       xx x xx        x      x xxxxx xx      
 xxxxxxx x      x                  x                  x                 
 xxxxxxx x      x                  x                  x                 
xxxxxxxxx x      x                  x                  x                 
 xxxxxx  x      x                  x                  x                 
xxxxxxxxx x      x                  x                  x                 
 xxxxxxx x      x                  x                  x                 
 xxxxxx  x      x                  x                  x                 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I-----------I-----------I-----------I----------
     I      I 20denní I 10denní I 5denní  I 20denní I 10denní  I 5denní  I 20denní I 10denní I 5denní 
     I      I doba do I xxxx xx x xxxx xx x xxxx xx x xxxx xx  x xxxx xx x xxxx xx x xxxx xx x xxxx xx 
     x      x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xealizace I realizace
     I      I  (%)  I  (%)  I  (%)  I  (%)  I  (%)   I  (%)  I  (%)  I  (%)  I  (%)  
----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x xxxxxx x xxx  x  xxxxx  x  xxx  x  xxxxx  x  xxxxx  x   x   x  xxxxx  x  xxxxx  x   x   x  xxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx---------I-----------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I----------
     I 1 <= 5 lex x  xxxxx  x   x   x  xxxxx  x  xxxxx  x   x   x  xxxxx  x xxxxxx  x   x   x  xxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI-----------I-----------I-----------I----------
     I > 5 let  I  5,657  I   4   I  2,828  I 11,314  I   8   I  5,657  I 22,628  I  16   I 11,313 
----------I------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx    x xxxxxx x xxx  x  xxxxx  x   x   I  0,707  I  2,828  I   2   I  1,414  I  5,657  I   4   I  2,828 
----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     x x xxxxxx x xxx x  xxxxx  x   x   x  xxxxx  x  xxxxx  x   x   x  xxxxx  x xxxxxx  x  xx   x  xxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I----------
     I > 5 let  I  8,485  I   6   I  4,243  I 16,971  I   xx   x  xxxxx  x xxxxxx  x  xx   x xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I-----------I----------
4     I <= 1 rok  I 21,213  I  15   I 10,607  I nepoužije I nepoužije I nepoužije I nepoužije I nepoužije I nepoužije
     I      I      I      I      I  se   I   se   I  xx   x  xx   x  xx   x  xx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I----------
     I 1 <= 5 let I 21,213  I  15   I 10,607  I nepoužije I nepoužije I nepoužije I nepoužije I nepoužije I nepoužije
     I      I      I      I      I  se   I   se   I  se   I  se   I  se   I  se  
---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     I > 5 let  I 21,213  I  15   I 10,607  I nepoužije I nepoužije I nepoužije I nepoužije I nepoužije I nepoužije
     I      I      I      I      I  se   I   se   I  se   I  se   I  se   I  se  
----------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
                 xxxxxxx xx x 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---
  Stupeň  I Koeficienty volatility pro    I Koeficienty volatility pro    I Koeficienty volatility pro    
 úvěrové  I dluhové cenné papíry vydané    I dluhové cennx xxxxxx xxxxxx    x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx   
 xxxxxxxx  x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx   x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx   x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx 
 x xímž je  I odst. 1 písm. b) s krátkodobými  I odst. 1 písm. c) a d) s      I 1 písm. h)            
 spojeno  I úvěrovými hodnoceními       I krátkodobými úvěrovými      I                 
 úvěrové  I                  I hodnoceníxx            x                 
 xxxxxxxxx  x                  x                  x                 
xxxxxxxxxxxx x                  x                  x                 
 xxxxxxxxx  x                  x                  x                 
 xxxxxxx  x                  x                  x                 
  xxxxxx  x                  x                  x                 
  xxxxxx  x                  x                  x                 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I-----------I-----------I-----------I-----------I----------
       I 20denní I 10denní I 5denní  I 20denní I 10denní I 5denní  I 20denní I 10denní I 5dexxx 
       x xxxx xx x xxxx xx x xxxx xx x xxxx xx x xxxx xx x xxxx xx x xxxx xx x xxxx xx x xxxx xx 
       x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xealizace I realizace I realizace
       I  (%)  I  (%)  I  (%)  I  (%)  I  (%)  I  (%)  I  (%)  I  (%)  I (%)   
-------------I-----------I-----------I-----------I-----------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x      x  xxxxx  x  xxx  x  xxxxx  x  xxxxx  x   x   x  xxxxx  x  xxxxx  x   x   x xxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------
2-3     I  1,414  I   1   I  0,707  I  2,828  I   2   I  1,414  I  5,6xx  x   x   x xxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--
 
 
                Tabulka č. 3
 
           Jiné druhy kolaterálu nebo expozic
------------------------I-----------------I-----------------I-----------------
            I 20denní xxxx xx x xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xx 
            x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I-----------------
Akcie a konvertibilní  I   21,213   I    15    I   10,607   
dluhopisy zahrnuté do  I         I         I         
hlavního indexu     I         I         I         
------------------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx   x   xxxxxx   x    xx    x   xxxxxx   
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x         x         x         
xxxxxxxx xx xxxxxx   x         x         x         
xxxxe          I         I         I         
------------------------I-----------------I-----------------I-----------------
Hotovost        I    0    I    0    I    0     
------------------------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx          x   xxxxxx   x    xx    x   xxxxxx   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
                xxxxxxx xx x
 
        xxxxxxxxxx xxxxxxxxty v případě nesouladu měn 
---------------------------I------------------------I-------------------------
   20denní doba do   I  10denní doba do   I   xxxxxx xxxx xx 
    xxxxxxxxx xxx    x   xxxxxxxxx xxx   x    xxxxxxxxx xxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     11,314      I      8      I     5,657    
---------------------------I------------------------I-------------------------
2. Při výpočtu koeficientů volatility xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xx x xxxxxxx xxxx obchodů, pokud se netýkají převodu komodit nebo zaručených nároků na komodity, a půjček či výpůjček cenných papírů je doba do realizace 5 obchodních dnxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxakcí se započtením, která splňuje kritéria stanovená v čl. 285 odst. 2, 3 a 4, minimální období držení je uvedeno v soulad s dobou krytí rizika marží, kterx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xx x xx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxěrové hodnocení dluhového cenného papíru, rozumí stupeň úvěrové kvality, jemuž má být úvěrové hodnocení přiřazeno podle vymezení EBA podle kapitoly xx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xoužije čl. 197 odst. 7.
4. V případě neuznaných cenných papírů nebo komodit vypůjčených nebo prodaných v rámci repo obchodů nebo půjček či výpůjček cxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxpadě uznaných podílů v subjektech kolektivního investování se koeficientem volatility rozumí vážený průměr koeficientů volatility, které by se pouxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxá, je koeficientem volatility nejvyšší koeficient volatility, jenž by byl použit na kterékoliv z aktiv, do kterých má daný fond právo investovat.
6x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xolatility stejné jako v případě cenných papírů vydaných institucemi nebo podniky s externím úvěrovým hodnocením přiřazeným ke stupňům úvěrové kvalixx x xxxx xx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xby instituce používaly vlastní odhady volatility pro výpočet koeficientů volatility, které se použijí na kolaterál a expozice, pokud tyto instituce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xají úvěrové hodnocení od externí ratingové agentury na úrovni investičního stupně nebo lepší, mohou instituce vypočítat odhad volatility pro každou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxeň, a v případě ostatního způsobilého kolaterálu, musí instituce koeficienty volatility vypočítat pro každou jednotlivou položku.
Instituce, ktexx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx jakékoliv korelace mezi nezajištěnou expozicí, kolaterálem anebo směnnými kurzy.
Při určování příslušných kategorií instituce zohlední druh emixxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xro cenné papíry zahrnuté institucí do dané kategorie reprezentativní.
2. Výpočet koeficientů volatility splňuje všechna tato kritéria:
a) instxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxě zajištěných úvěrových transakcí do 20 obchodních dnů;
ii) v případě repo obchodů, pokud se netýkají převodu komodit nebo garantovaných nároků na koxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x0 obchodních dnů.
c) pokud je doba do realizace kratší či delší než doba do realizace stanovená pro daný druh transakce v písmenu b), mohou instituce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xobu do realizace směrem nahoru, pokud existují pochybnosti ohledně likvidnosti kolaterálu. Instituce také určí případy, kdy by mohlo na základě histxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xnstituce používají pro výpočet koeficientů volatility, je přinejmenším jeden rok. U institucí, které používají systém vážení nebo jiné metody pro hixxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxtility počítala s využitím kratšího období sledování, pokud je to podle názoru příslušných orgánů odůvodněno vzhledem k výraznému nárůstu cenové volxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxe soubory údajů, kdykoliv se tržní ceny podstatně změní.
3. Odhadování koeficientů volatility musí splňovat všechna tato kvalitativní kritériax
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxx xx xealizace používaná institucí v každodenním procesu řízení rizik pro daný druh transakce delší než doba stanovená v tomto oddíle, tato instituce zvýší xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxých strategií a kontrolních mechanismů týkajících se provozu svého systému pro odhadování koeficientů volatility a začleňování těchto odhadů do svéxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxentů volatility. Přezkum celkového systému pro odhadování koeficientů volatility a pro začleňování těchto odhadů do procesu řízení rizika institucx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxtility do každodenního řízení rizik;
ii) validace veškerých zásadních změn v procesu odhadování koeficientů volatility;
iii) ověření konzistentxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxto zdrojů údajů;
iv) přesnost a vhodnost předpokladů používaných při stanovení koeficientů volatility.
Článek 226
Zvyšování koeficixxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xnstituce používají v případě každodenního přeceňování. Obdobně v případě, že instituce používá vlastní odhady koeficientů volatility podle článku xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxficienty volatility. Instituce vypočítají zvýšení koeficientů volatility stanovených pro každodenní přeceňování za použití následujícího vzorcx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xřípadě repo obchodů a půjček či výpůjček cenných papírů, kde instituce využívá regulatorní koeficienty volatility podle článku 224 nebo vlastní odhaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxpočítané podle článků 224 až 226 použít koeficient volatility 0%. Instituce, které používají metodu interních modelů stanovenou v článku 221, nesmějx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xak expozice, tak kolaterál jsou ve formě hotovosti nebo dluhových cenných papírů vydaných ústředními vládami nebo centrálními bankami ve smyslu čl. 1xx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxst dané transakce není delší než jeden den, nebo se expozice i kolaterál denně přeceňují na tržní ceny či podléhají každodennímu dozajištění;
d) doba mxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtému, který se pro tento druh transakce osvědčil;
f) dohoda je založena na dokumentech, které jsou v případě daných cenných papírů standardní tržní doxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnost dodat hotovost či cenné papíry nebo doplnit marži, či u ní jinak dojde k selhání, je transakce okamžitě splatná;
h) příslušné orgány považují protxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xdst. 1 písm. b), přičemž expozicím vůči nim je přidělena riziková váha 0% podle kapitoly 2;
b) vůči institucím;
c) jiné finanční podniky ve smyslu čl. 1x xxxx xx xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxcí, které počítají objemy rizikově vážených expozic a výši očekávaných ztrát podle přístupu IRB a nemají úvěrové hodnocení vypracované uznanou exterxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxvé požadavky nebo omezení ohledně páky;
e) regulované penzijní fondy;
f) uznané clearingové organizace.
Článek 228
Výpočet objemů rizikxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx E* vypočítané podle čl. 223 odst. 5 jako hodnotu expozice pro účely článku 113. V případě podrozvahových položek uvedených v příloze I instituce použijx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxjí efektivní LGD (LGD*) jako LGD pro účely kapitoly 3. Instituce vypočítají LGD* takto:
                      E*
               LGD* = LGD . ---
                      E  
 
kde:
 
LGD = LGD, která by se použila na expozici xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx
   xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
 
x  x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
 
xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxst. 5.
Člověk 229 Zásady oceňování jiného způsobilého kolaterálu pro účely přístupu IRB
1. U nemovitého kolaterálu, musí být kolaterál oceněn nexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x těch členských státech, jejichž právní předpisy stanoví přísná kritéria pro určení zástavní hodnoty nemovitosti, může být místo toho nemovitost ocexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxahu spekulativní prvky a tuto hodnotu doložil transparentním a jasným způsobem.
Hodnota kolaterálu se rovná tržní hodnotě xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxny veškeré dřívější právní nároky na danou nemovitost.
2. U pohledávek se jejich hodnota rovná výši pohledávky.
3. Instituce ocení hmotný kolaterxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxn k datu ocenění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery.
Článek 230
Výxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxtenou podle tohoto odstavce a odstavce 2 jako LGD pro účely kapitoly 3.
Pokud je poměr mezi hodnotou kolaterálu (C) a hodnotou expozice (E) nižší než požaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xůči protistraně. Pro tento účel instituce vypočítají hodnotu expozice položek uvedených v čl. 166 odst. 8 až 10 za použití konverzního faktoru nebo proxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xolaterálu a hodnotou expozice vyšší než horní mezní úroveň C** uvedená v tabulce č. 5, pak se LGD* rovná hodnotě stanovené v tabulce č. 5.
Pokud u expozicx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxvané úrovně zajištění C** dosaženo, a jedna odpovídá části zbývající.
2. Příslušné hodnoty LGD* a požadované úrovně zajištění pro zajištěné části xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx
               xxxxxxx xx x
 
       xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I--------------I------------I-------------
            I LGD* pro I   LGD*   I Požadovaná I Požadovaná 
            I přednostní I propodřízené I minimální I minimální  
            I xxxxxxxx x  xxxxxxxx  x  xxxxxx  x  xxxxxx  
            x      x       x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx  
            x      x       x xxxxxxxx x xxxxxxxx  
            x      x       x  xxxx  x  xxxxx   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I------------I-------------
Pohledávky       I  35%   I   65%   I  0%   I  125%   
-----------------------I------------I--------------I------------I-xxxxxxxxxxxx
xxxxxx         x  xxx   x   xxx   x  xxx   x  xxxx   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  x      x       x      x       
xxxxxxxxxxx      x      x       x      x       
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I-------------
Ostatní kolaterál   I  40%   I   70%   I  30%   I  140%   
-----------------------I------------I--------------I------------I------xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x x x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxtů stanovených v čl. 125 odst. 2 písm. d) a čl. 126 odst. 2 písm. d) plně zajištěná obytnou nemovitostí nebo obchodní nemovitostí, která se nachází na územx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxch expozic a výše očekávaných ztrát v případě smíšených seskupení kolaterálu
1. Instituce vypočítá hodnotu LGD*, kterou použije jako LGD pro účely kxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxých ztrát používá přístup IRB;
b) expozice je zajištěna jak finančním kolaterálem, tak i jiným způsobilým kolaterálem.
2. Instituce musí rozdělix xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxly část krytou uznatelným finančním kolaterálem, část krytou pohledávkami, část krytou kolaterálem ve formě obchodních nemovitostí nebo obytných nxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xískanou podle odstavce 2 v souladu s příslušnými ustanoveními této kapitoly.
Článek 232
Ostatní majetkové zajištění úvěrového rizika
1. V přxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx která je institucí.
2. V případě, že jsou splněny podmínky stanovené v čl. 212 odst. 2, instituce zacházejí s částí expozice zajištěnou současnou hodxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxndardizovaný přístup, je rizikově vážena rizikovými vahami stanovenými v odstavci 3;
b) pokud se na expozici vztahuje přístup IRB, ale nepoužijí se nx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx3 odst. 3, přičemž hodnotou úvěrového zajištění je současná hodnota odbytného z daného životního pojištění.
3. Pro účely odst. 2 písm. a) institucx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxní následovně:
a) rizikovou váhu ve výši 20% v případě, že přednostní nezajištěné expozici vůči podniku poskytujícímu životní pojištění je přidělena xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xe přidělena riziková váha ve výši 50%;
c) rizikovou váhu ve výši 70% v případě, že přednostní nezajištěné expozici vůči podniku poskytujícímu životní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxícímu životní pojištění je přidělena riziková váha ve výši 150%.
4. Instituce mohou nakládat s nástroji, které xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xvěrového rizika je tato:
a) pokud bude nástroj odkoupen za nominální hodnotu, pak se hodnota zajištění rovná této nominální hodnotě;
b) pokud bude násxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené v čl. 197 odst. 4.
Pododdíl 2
Osobní zajištění úvěrového rizika
Článek 233
Oceňování
1. Pro účely výpočtu účinků osobního zaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxovatel zajištění zavázal zaplatit v případě, že dlužník bude v selhání nebo nezaplatí či dojde k jiným blíže specifikovaným úvěrovým událostem.
2. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xplátek jistiny, úroků nebo poplatků, které vede k úvěrové ztrátě, platí následující:
a) pokud částka, kterou se poskytovatel zajištění zavázal zaplaxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx se poskytovatel zajištění zavázal zaplatit, je vyšší než hodnota expozice, nebude hodnota zajištění úvěrového rizika vyšší než 60% hodnoty expozicex
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvěrového rizika prostřednictvím koeficientu volatility takto:
               G* = G . (1 - Hfx)
 
kde:
 
G* = hodnota zajištění úvěrového rizika upravená o měnové rizikxx
 
x  x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
 
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx  xxxxxxxx xxxxxxxx xxx  xxxx xxxxxxxxxx
   xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxovým závazkem stanovený podle odstavce 4.
 
Pokud neexistuje nesoulad měn, pak Hfx je roven nule.
4. Instituce založí výpočet koeficientů volatility xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxtorní koeficienty volatility nebo metody využívající vlastní odhady koeficientu volatility, jak je uvedeno v článcích 224 a 225. Instituce zvýší koexxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxštění a rozdělení do tranší
Pokud instituce převede část rizika plynoucího z některé expozice v jedné nebo více tranších, použijí se pravidla stanovexx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xepřevedeným pozicím první ztráty a způsobují převod rizika v tranších.
Článek 235
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxých expozic podle tohoto vzorce:
            max {0,E - GA} . r + GA . g
 
kde:
 
E = hodnota expozice podle článku 111; pro tento účel se hodnotou expozice
   podrozvahové polxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x
   xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx
 
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxá podle čl. 233 odst. 3 (G*)
   a dále upravená o nesoulad splatností, jak je uvedeno v oddíle 5;
 
r = riziková váha expozic vůči dlužníkovi, jak je stanoveno v kxxxxxxx xx
 
x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
   x xxxxxxxx xx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxe (E), mohou instituce uplatnit vzorec uvedený v odstavci 1, pouze pokud zajištěná i nezajištěná část expozice mají stejné pořadí pro uspokojení pohlexxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x x x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud je záruka denominována v domácí měně dlužníka a expozice je financována ve stejné měně.
Článek 236
Výpočet objemů rizikově vážených expxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxé hodnoty zajištění úvěrového rizika G A , může být hodnota PD pro účely kapitoly 3 oddílu 4 rovna hodnotě PD poskytovatele zajištění, nebo, pokud se úplnx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxetí stranou může být hodnota LGD, kterou instituce použijí pro účely kapitoly 3 oddílu 4, rovna hodnotě LGD pro přednostní expozice.
2. U nezajištěné čxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x x xxxxxxx xx xxxxxxtaná podle čl. 233 odst. 3 a dále upravená o nesoulad splatností, jak je uvedeno v oddílu 5. E je hodnota expozice určená podle kapitoly 3 oddílu 5. Pro tentx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx0% namísto konverzních faktorů či procentuálních částí uvedených v daných odstavcích.
Oddíl 5
Nesoulad s platností
Článek 237
Nesoulax xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika kratší než zbytková splatnost zajištěné expozice. Pokud má zajištění zbytkovou splatnost kratší než tři měsíce a doba splatnosti zajištění je xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxuje se zajištění úvěrového rizika za způsobilé, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
a) původní doba splatnosti zajištění je kratší než 1 rxxx
xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxe čl. 162 odst. 3.
Článek 238
Splatnost zajištění úvěrového rizika
1. Efektivní splatnost podkladového nástroje je nejdelší možná doba zbýxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxá době zbývající do nejbližšího okamžiku, kdy může zajištění skončit či být ukončeno.
2. Pokud existuje možnost ukončení zajištění a její využití zálxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xyužít. Pokud existuje možnost ukončení zajištění, jejíž využití záleží na rozhodnutí příjemce zajištění, a podmínky dohody o zajištění obsahují pozxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxího okamžiku, kdy lze tuto možnost využít; jinak může instituce vycházet ze skutečnosti, že tato možnost neovlivňuje splatnost zajištění.
3. Pokud nxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxsledku neschopnosti splatit závazek, instituce zkrátí dobu splatnosti zajištění o tuto dobu odkladu.
Článek 239
Oceňování zajištění
1. Dojxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxatností zajištění, není kolaterál způsobilý jako uznatelné majetkové zajištění úvěrového rizika.
2. U transakcí s majetkovým zajištěním úvěrovéxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxtě kolaterálu podle následujícího vzorce:
                     t - t*
              CVAM = CVA . --------
                     T - t*
 
kde:
 
CVA = hodnota kolaterálu upravená o volatilitu podle čl. 223 odst. 2, nebx
   xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx
 
x  x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
   xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxota T, podle toho, která hodnota je
   nižší;
 
T  = počet let zbývajících do data splatnosti expozice stanovený podle článku
   238, nebo pět let, podle toho, ktexx xxxxxxx xx xxxxxx
 
xx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxé hodnoty expozice (E*) stanovené v čl. 223 odst. 5.
3. U transakcí s osobním zajištěním úvěrového rizika instituce zohlední splatnost zajištění úxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
                      x x xx
                xx x xx x xxxxxxxx
                      x x xx
 
xxxx
 
xx x xxxxxxx xx xpravená o nesoulad splatností;
 
G* = hodnota zajištění upravená o nesoulad měn;
 
t = počet let zbývajících do data splatnosti zajištění xxxxxxxxx xxxxxx
   xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx
   xxxxxx
 
x x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovený podle článku
   238, nebo pět let, podle toho, která hodnota je nižší;
 
t* = 0,25.
Instituce použijí hodnotu G A jako hodnotu zajištění pro účely čxxxxx xxx xx xxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xokud instituce získá zajištění úvěrového rizika pro určitý počet expozic za podmínky, že první selhání u expozic povede k plnění ze zajištění a že tato úxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xtrát, u té expozice, která by při absenci zajištění úvěrového rizika vedla k nejnižšímu objemu rizikově vážené expozice podle této kapitoly:.
a) v přípxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x případě institucí používajících přístup IRB je objemem rizikově vážené expozice součet objemu rizikově vážené expozice vypočítaného podle přístupx xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxž hodnota zajištění úvěrového rizika.
Článek 241
Úvěrové deriváty n-tého selhání
Pokud důvodem plnění ze zajištění úvěrového rizika je n-té xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxše očekávaných ztrát, pouze pokud bylo zajištění poskytnuto také pro selhání 1 až (n1) nebo pokud již nastalo (n-1) selhání. V takových případech může ixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvého rizika mít za následek n-tý nejnižší objem rizikově vážené expozice podle této kapitoly. Instituce vypočítají n-tý nejnižší objem podle čl. 240 pxxxx xx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzika.
Všechny expozice v koši splňují požadavky stanovené v čl. 204 odst. 2 a čl. 216 odst. 1 písm. d).
KAPITOLA 5
Sekuritizace
Oddíl 1
Defixxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxatní poplatky a příjmy související se sekuritizovanými xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxit sekuritizované pozice předtím, než budou splaceny veškeré podkladové expozice, pokud zůstatek nesplacených expozic klesl pod předem stanovenou xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxouladů v peněžních tocích vůči investorům;
4) "KIRB " součet 8% objemů rizikově vážených expozic vypočítaných v souladu s kapitolou 3 tak, jako kdyby txxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxou založenou na ratingu" metoda výpočtu objemu rizikově vážených expozic u sekuritizovaných pozic v souladu s článkem 261;
6) "metodou regulatorníhx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xozice, která nemá uznatelný rating vypracovaný externí ratingovou agenturou uvedený v oddílu 4;
8) "pozicí s ratingem" rozumí sekuritizovaná pozicxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvy" (dále jen "program ABCP") sekuritizační program, ve kterém vydané cenné papíry mají převážně formu krátkodobých cenných papírů (commercial papexxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx expozic. Tento převod je doprovázen buď převodem vlastnictví k převáděným sekuritizovaným expozicím z instituce, která je původcem, na sekuritizačxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxbní závazky instituce, která je původcem;
11) "syntetickou sekuritizací" sekuritizace, při níž k přenesení rizika dochází použitím úvěrových derixxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xakákoli expozice, kdy může zůstatek zákazníka kolísat na základě jeho rozhodnutí půjčit si nebo splatit dluh, a to až do dohodnutého limitu;
13) "revoxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxou z něj odebírány bez ohledu na to, zda u expozic dochází k revolvingu, či nikoli;
14) "doložkou o předčasném umoření" smluvní ustanovení v sekuritizaxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe, než bylo u vydaných cenných papírů původně uvedeno;
15) "tranší první ztráty" nejvíce podřízená tranše v sekuritizaci, která je první tranší, jež nxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx převodu významného rizika
Článek 243
Tradiční sekuritizace
1. Instituce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je-li splněna jedna z následujících podmínek:
a) má se za to, že významné úvěrové riziko spojené se sekuritizovanými expozicemi bylo převedeno na třetx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxží, nebo tyto sekuritizované pozice odečte z kmenového kapitálu tier 1 podle čl. 36 odst. 1 písm. k).
2. Má se za to, že významné úvěrové riziko bylo přxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xekuritizaci nepřekračují 50% objemů rizikově vážených expozic všech mezaninových sekuritizovaných pozic existujících v dané sekuritizaci;
b) v dxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xy se použil odpočet od kmenového kapitálu tier 1 nebo riziková váha 1 250%, výraznou měrou překračuje odůvodněný odhad očekávané ztráty ze sekuritizovxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxpitálu tier 1 nebo riziková váha 1 250%.
Pokud případné snížení objemů rizikově vážených expozic, jehož by instituce, která je původcem, danou sekurixxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxut, že významné úvěrové riziko se nepovažuje za převedené.
3. Pro účely odstavce 2 se mezaninovými sekuritizovanými pozicemi rozumějí sekuritizxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxí než kterákoli sekuritizovaná pozice v dané sekuritizaci, které je podle oddílu 4 přiřazen jeden z následujících stupňů úvěrové kvality:
a) v případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxíl 3 pododdíl 4, stupeň úvěrové kvality 1 nebo 2.
4. Jako alternativu k odstavcům 2 a 3 příslušné orgány udělí institucím, které jsou původci, svolenxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxálových požadavků, kterého původce dosahuje prostřednictvím sekuritizace, je odůvodněno souměřitelným převodem úvěrového rizika na třetí stranyx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxěřeně citlivé na rizika;
b) instituce rovněž v každém případě zohlednila převod úvěrového rizika na třetí strany pro účely interního řízení rizik a roxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxentace týkající se sekuritizace odráží ekonomickou podstatu transakce;
b) sekuritizované expozice jsou mimo dosah instituce, která je původcem, a xxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxerá je původcem, nevykonává faktickou či nepřímou kontrolu nad převedenými expozicemi. Za faktickou kontrolu původce nad převedenými expozicemi je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xiž převedené riziko. Pokud si instituce, která je původcem, podrží práva nebo povinnosti související se správou převedených expozic, není to samo o soxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které mimo případů doložek o předčasném umoření, požadují, aby pozice v sekuritizaci byly institucí, která je původcem, zlepšovány, například nahrxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
ii) neobsahuje doložky, které stanovují zvýšení výnosu vypláceného držitelům pozic v sekuritizaci v případě zhoršení úvěrové kvality podkladovéxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxho smluvních závazků, je výjimečný a může být uskutečněn pouze za tržních podmínek;
f) pokud existuje opce na zpětný odkup, musí tato opce splňovax xxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxizovaných expozic činí nejvýše 10% původní hodnoty;
iii) není strukturovaná tak, aby se zabránilo alokaci ztrát na pozice úvěrového posílení nebo jixx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxkých případech uvedených v odstavci 2, kdy případné snížení objemů rizikově vážených expozic není odůvodněno souměřitelným převodem úvěrového rizixx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx3/2010 vydává pokyny. EBA posoudí provádění těchto pokynů členskými státy a do 31. prosince 2017 poskytne Komisi doporučení, zda je potřeba závazná txxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxově vážených expozic, případně výši očekávaných ztrát pro sekuritizované expozice v souladu s článkem 249, je-li splněna jedna z následujících podmíxxxx
xx xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
b) instituce, která je původcem sekuritizace, uplatní rizikovou váhu 1 250% na všechny sekuritizované pozice, které v dané sekuritizaci drží, nebo tyxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx
xx xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxinových sekuritizovaných pozic držených institucí, která je původcem, v dané sekuritizaci nepřekračují 50% objemů rizikově vážených expozic všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a původce může prokázat, že hodnota expozic sekuritizovaných pozic, na kterou by se použil odpočet od kmenového kapitálu tier 1 nebo riziková váha 1 250xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxot expozic sekuritizovaných pozic, na které by se použil odpočet od kmenového kapitálu tier 1 nebo riziková váha 1 250%.
c) pokud případné snížení objexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizika na třetí strany, příslušný orgán může v jednotlivých případech rozhodnout, že významné úvěrové riziko se nepovažuje za převedené.
3. Pro úxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxx jsou podřízenější než pozice nejvyšší úrovně v dané sekuritizaci a podřízenější než kterákoli sekuritizovaná pozice v dané sekuritizaci, které je poxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx úvěrové kvality 1;
b) v případě sekuritizované pozice, na kterou se použije oddíl 3 pododdíl 4, stupeň úvěrové kvality 1 nebo 2.
4. Jako alternativx x xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxtuce, která je původcem, schopna u každé sekuritizace doložit, že snížení kapitálových požadavků, kterého původce dosahuje prostřednictvím sekurixxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xodmínky:
a) instituce má pro posouzení převodu rizika přístupy a metodiky přiměřeně citlivé na rizika;
b) instituce rovněž v každém případě zohlednxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxených v odstavcích 1 až 4 musí převod splňovat tyto podmínky:
a) dokumentace týkající se sekuritizace odráží ekonomickou podstatu transakce;
b) zajixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxahují podmínky, které
i) stanovují významné hranice důležitosti (materiality thresholds), pod jejichž hodnotou nebude zajištění úvěrového rizikx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxmo případů doložek o předčasném umoření požadují, aby pozice v sekuritizaci byly institucí, která je původcem, xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxní úvěrové kvality podkladového seskupení;
d) byl zajištěn posudek od kvalifikovaného právního poradce potvrzující vymahatelnost zajištění úxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxo zpětný odkup sekuritizovaných pozic původcem nebo sponzorem, nad rámec jeho smluvních závazků, může být uskutečněn pouze za tržních podmínek;
f) xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xx) je uplatnitelná pouze v případě, kdy neumořená část sekuritizovaných expozic činí nejvýše 10% původní hodnoty;
iii) není strukturovaná tak, aby se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
6. Příslušné orgány průběžně informují EBA o specifických případech uvedených v odstavci 2, kdy případné snížení objemů rizikově vážených expxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxtupů v této oblasti a v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 vydává pokyny. EBA posoudí provádění těchto pokynů členskými státy a do 31. prosixxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
Zásady
Článek 245
Výpočet objemů rizikově vážených expozic
1. Pokud instituce, která je původcem, převedla významné úvěrové riziko spojené sx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, z výpočtu objemů rizikově vážených expozic, případně výše očekávaných ztrát;
b) v případě syntetické sekuritizace vypočítat objemy rizikově vážexxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, rozhodla, že použije odstavec 1, vypočítá objemy rizikově vážených expozic stanovené v této kapitole pro pozice, které případně drží v sekuritizacix
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xizikově vážených expozic pro žádnou pozici, kterou případně drží v dané sekuritizaci, ale pokračuje ve svém výpočtu objemů rizikově vážených expozicx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí pro sekuritizované pozice drží pozice v sekuritizaci. Sekuritizované pozice zahrnují expozice spojené se sekuritizací vyplývající z úrokových nexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxm rizikově vážené expozice se pro účely čl. 92 odst. 3 zahrne do celkového objemu rizikově vážených expozic dané instituce.
5. Objem rizikově vážené exxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxková riziková váha se stanoví jako součet rizikové váhy stanovené v této kapitole a případné dodatečné rizikové váhy podle článku 407.
Článek 246
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xa hodnotu expozice u rozvahové sekuritizované pozice považuje její účetní hodnota zbývající po provedení specifických úprav o úvěrové riziko stanovxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxé sekuritizované pozice považuje účetní hodnota bez zohlednění provedených úprav o úvěrové riziko stanovených v souladu s článkem 110;
c) pokud instxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxnální hodnota, po specifických úpravách o úvěrové riziko dané sekuritizované pozice, vynásobená konverzním faktorem, jak je stanoveno v této kapitoxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxnotu expozice u podrozvahové sekuritizované pozice se považuje její nominální hodnota vynásobená konverzním faktorem, jak je stanoveno v této kapitxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze II se stanoví podle kapitoly 6.
2. Pokud má instituce v sekuritizaci dvě či více vzájemně se překrývajících pozic, zahrne do výše, do jaké se txxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxpozice. Instituce může rovněž uznat takové překrývání mezi kapitálovými požadavky ke specifickému riziku u pozic v obchodním portfoliu a kapitálovxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxic vypočítat a porovnat. Pro účely tohoto odstavce překrývání znamená, že dané pozice, ať již plně nebo zčásti, představují expozici vůči stejnému rizxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rizikové váhy stanovené pro likviditní příslib za účelem vypočtu objemu rizikově vážené expozice pro ABCP, pokud je 100% ABCP emitovaných v programu Axxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxní úvěrového rizika u sekuritizovaných pozic
1. Instituce mohou uznat majetkové osobní zajištění úvěrového rizika, které bylo získáno u sekuritizxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxka je omezeno na finanční kolaterál, který je uznatelný pro výpočet objemů rizikově vážených expozic podle kapitoly 2, jak je stanoveno v kapitole 4, a uxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xohoto úvěrového zajištění mohou být pouze ta zajištění a ti poskytovatelé, kteří jsou způsobilí podle kapitoly 4, a uznání je podmíněno splněním příslxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx 201 odst. 1 písm. a) až h), kromě způsobilých ústředních protistran, úvěrové hodnocení vypracované uznanou externí ratingovou agenturou, kterému byx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xvality 2 nebo vyšší. Instituce, které mají svolení používat na přímé expozice vůči poskytovateli zajištění přístup IRB, mohou posoudit způsobilost pxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxavce 2 jsou sekuritizační jednotky pro speciální účel způsobilými poskytovateli zajištění, jestliže vlastní aktiva, která jsou způsobilá jako způsxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxstituce přijímající osobní zajištění úvěrového rizika, a pokud jsou splněny všechny požadavky pro uznání finančního kolaterálu stanovené v kapitolx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xěchto aktiv upravenou o volatilitu a g (riziková váha expozic vůči poskytovateli zajištění, jak je uvedeno v rámci standardizovaného přístupu) se vypxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxek 248
Skrytá podpora
1. Instituce, která je sponzorem, nebo instituce, která je původcem, a v sekuritizaci využila při výpočtu objemů rizikově váxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxo nástrojů, neposkytne s cílem snížit potenciální nebo skutečné ztráty investorů žádnou podporu sekuritizaci, která by překračovala její smluvní záxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxnamného rizika. Takové transakce, bez ohledu na to, zda poskytují podporu, jsou oznamovány příslušným orgánům a jsou předmětem procesu přezkumu a schxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxkupem a po něm;
c) výkonnost sekuritizovaných expozic;
d) výkonnost sekuritizovaných pozic.
e) dopad podpory na očekávané ztráty původce oproti ixxxxxxxxxxx
xx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxrovaná s cílem poskytnout podporu.
3. Pokud instituce, která je původcem nebo sponzorem, nedodrží u určité sekuritizace odstavec 1, musí držet kapitxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxch expozic instituce, která je původce, sekuritizovaných syntetickou sekuritizací
Článek 249
Obecná ustanovení
Při výpočtu objemů rizikově xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxace, použije s výhradou článku 250 příslušné metody výpočtu stanovené v tomto oddí