32013L0036

o přístupu k činnosti úvěrových institucí

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (100)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (2)
... další položky
Články a jiné dokumenty (30)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxd úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES
(Text s významem pro EHP)
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxopské komise,
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(1),
v soulaxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxpu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu(2) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx06/49/ES se vztahuje na úvěrové instituce i investiční podniky. V zájmu přehlednosti a s cílem zajistit soudržné uplatňování uvedených ustanovení bx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxnice a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013(4). Za účelem lepšího přístupu by měla být ustanovení příloh směrnxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxní upravující udělování povolení k podnikání, nabývání kvalifikované účasti, výkon svobody usazování a volného pohybu služeb, pravomoci orgánů dohxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxtitucemi a investičními podniky. Hlavním cílem a předmětem této směrnice je koordinovat vnitrostátní ustanovení týkající se přístupu k činnosti úvěxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxdavky na úvěrové instituce a investiční podniky. Tyto požadavky by měly být stanoveny v nařízení (EU) č. 575/2013, které stanoví jednotné a přímo aplikxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxním (EU) č. 575/2013 a měly by společně s uvedeným nařízením tvořit právní rámec upravující bankovní činnosti, rámec dohledu a obezřetnostní pravidlx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxdavky, o kterých rozhodují příslušné orgány v důsledku svého průběžného dohledu nad každou jednotlivou úvěrovou institucí a investičním podnikem. Šxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxsti s tím, které požadavky by měly být uloženy. Pokud jde o tyto individuální požadavky, které se týkají likvidity, měly by příslušné orgány brát mimo jixx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xměrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů(5) umožňuje investičním podnikům povoleným příxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxých státech. Uvedená směrnice zároveň stanoví koordinaci pravidel, kterými se řídí povolování a výkon činnosti investičních podniků. Nestanoví všax xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxěrnice by z hlediska svobody usazování i z hlediska volného pohybu služeb v oblasti úvěrových institucí měla být základním nástrojem pro dosažení vnitxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxrgenci regulačních postupů a postupů dohledu mezi příslušnými orgány členských států.
(7) Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xlohu a funkci orgánu EBA stanovené v uvedeném nařízení a postupy, kterými je třeba se řídit při svěřování úkolů tomuto orgánu.
(8) Vzhledem ke zvýšenémx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xdpovídající lidské a finanční zdroje.
(9) Jednotný mechanismus dohledu je prvním krokem k vytvoření bankovní unie a měl by zajistit, aby politika Unix xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx finanční služby používán stejným způsobem na úvěrové instituce ve všech dotčených členských státech a aby tyto úvěrové instituce podléhaly dohledu nxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxnkovní unii. Uplatňuje se tak zásada, že zavedení společných mechanismů intervence v případě krize by měly předcházet společné kontroly, které by sníxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx13 předloží návrh na vytvoření jednotného mechanismu pro řešení problémů bank pro členské státy účastnící se jednotného mechanismu dohledu, který by xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxtegrace finančního rámce by mohla být dále posílena zřízením jednotného mechanismu řešení problémů zahrnujícího vhodné a účinné jištění (backstop)x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxrální banky (dále jen "ECB") vykonávat dohled v některých členských státech by mělo být v souladu s rámcem Evropského systému dohledu nad finančním trhxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxění svých úkolů podléhat příslušnému primárnímu a sekundárnímu právu Unie, rozhodnutím Komise v oblasti státních podpor, pravidlům hospodářské souxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxeno vypracování návrhů technických norem a obecných pokynů a doporučení, které zajistí sbližování dohledu a soudržnost výsledků dohledu v rámci Uniex xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxouva o fungování EU") v souladu s akty přijatými Komisí na základě návrhů vypracovaných orgánem EBA a obecných pokynů a doporučení podle článku 16 nařízxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxledu a sbližování postupů dohledu. Zprostředkování orgánem EBA může být zahájeno buď z jeho vlastního podnětu, je-li tak zvlášť stanoveno, nebo na žádxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxájit právně závazné zprostředkování z vlastního podnětu s cílem přispět k jednotnosti při provádění dohledu. EBA nemá pravomoc zahájit zprostředkovxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxušné orgány by však v zájmu podpory koordinace a zlepšení jednotných postupů dohledu v těchto citlivých oblastech měly v případě sporu mít možnost v jehx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxy úspor a za účelem vytvoření rovných podmínek hospodářské soutěže mezi úvěrovými institucemi by se měla koordinační opatření týkající se dohledu nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxlům, jak je stanoví vnitrostátní právo.
(13) K zajištění dobře fungujícího vnitřního trhu jsou pro obchodování a řízení přeshraničních skupin úvěroxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xohledu zlepšit. Postupy a rozhodnutí v oblasti dohledu by proto neměly bránit fungování vnitřního trhu, pokud jde o volný pohyb kapitálu. Kolegia orgáxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxány domovských a hostitelských členských států by měla být posílena zavedením vyšší úrovně transparentnosti a sdílení informací.
(14) Oblast působxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdků od veřejnosti ve formě vkladů i v jiných formách, jako je soustavné vydávání dluhopisů a obdobných cenných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxe by se neměla dotýkat použití vnitrostátních právních předpisů, které stanoví zvláštní doplňková povolení umožňující úvěrovým institucím vykonávxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxí povolení a systémů obezřetnostního dohledu, což umožní vydávat jednotné povolení pro celou Unii a uplatňovat zásadu, že obezřetnostní dohled vykonxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx členského státu nevydaly povolení nebo je odňaly v případech, kdy z okolností, například z plánu činností, zeměpisného rozmístění činností nebo ze skxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxm platným v jiném členském státě, na jehož území hodlá provozovat nebo provozuje převážnou část své činnosti. Pokud to z okolností nevyplývá zřetelně, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxla by se změnit příslušnost pro dohled na konsolidovaném základě pouze se souhlasem těchto příslušných orgánů.
(17) Příslušné orgány by neměly úvěroxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xčinném výkonu jejich funkcí dohledu. Již povolené úvěrové instituce by měly rovněž z hlediska tohoto úzkého propojení vyhovět příslušným orgánům.
(xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxtucí nebo investičním podnikem, pokud to stanoví právo Unie. V těchto případech by orgány, kterým se podává žádost o povolení, měly mít možnost určit, kxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxce povolené v domovském členském státě by měly být oprávněny provozovat v celé Unii některé nebo všechny činnosti uvedené v seznamu činností podléhajíxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx provozovány finanční institucí, jež je dceřiným podnikem úvěrové instituce, pokud se na tento dceřiný podnik vztahuje konsolidovaný dohled nad jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxituce, a u činností neuvedených v seznamu činností podléhajících vzájemnému uznání by měl mít hostitelský členský stát v souvislosti s výkonem práva uxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxení již stanovena v nařízení (EU) č. 575/2013 a jsou-li slučitelná s právem Unie a odůvodněna obecným zájmem a nepodléhají-li tyto subjekty nebo činnoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxnoví přímo aplikovatelné obezřetnostní požadavky pro úvěrové instituce a investiční podniky, by členské státy měly zajistit, aby činnosti, jež jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xředpisy hostitelského členského státu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxh členských státech. Je důležité stanovit, že tyto předpisy nesmějí příznivější než ty, jež se vztahují na pobočky úvěrových institucí z jiného členskxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxemí. Na pobočky úvěrových institucí povolených ve třetích zemích by se neměl vztahovat volný pohyb služeb ani svoboda usazování v jiných členských stáxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxkladě v co nejrozsáhlejší zeměpisné oblasti.
(25) Odpovědnost za dohled nad finančním zdravím úvěrových institucí a zvláště nad jejich platební schxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxm úzké spolupráce mezi příslušnými orgány hostitelského a domovského členského státu.
(26) Příslušné orgány hostitelských členských států by měly xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx informace o jejích činnostech pro statistické a informační účely nebo pro účely dohledu, považuje-li to daný hostitelský členský stát za důležité z důxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejich území. Opatření v oblasti dohledu by měly přijmout příslušné orgány domovského členského státu, pokud příslušné orgány hostitelského členskxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xravidelnou spolupráci a podstatně zdokonalenou konvergenci regulačních postupů a postupů dohledu mezi příslušnými orgány členských států. Za tímtx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Tato vzájemná výměna informací by neměla nahradit dvoustrannou spolupráci. Příslušné orgány hostitelských členských států by vždy měly mít možnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxstituce usazené na jejich území vykonávána v souladu s právními předpisy a se zásadami řádných správních a účetních postupů a přiměřené vnitřní kontroxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxo systému. Pro zachování důvěrné povahy těchto informací musí být přísně vymezen okruh jejich příjemců.
(30) Určitá jednání, jako například podvody xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxa informací v takových případech přípustná.
(31) Je-li stanoveno, že informace lze poskytnout pouze s výslovným souhlasem příslušných orgánů, měly xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xrgány a centrálními bankami a jinými subjekty s obdobnými úkoly, které jednají jako měnové orgány, a je-li to nezbytné z důvodů obezřetnostního dohledxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx přípravu předpisů týkajících se dohledu nad úvěrovými institucemi, finančními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxetnostního dohledu nad institucemi a ochrany klientů institucí by auditoři měli mít povinnost bezodkladně informovat příslušné orgány ve všech přípxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtuce. Z téhož důvodu by členské státy měly také stanovit, že se tato povinnost vztahuje na všechny případy, kdy auditor zjistí uvedené skutečnosti při vxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxé skutečnosti a rozhodnutí týkající se instituce, které zjistí při výkonu svých povinností v jiném než finančním podniku, by sama o sobě neměla měnit poxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx5/2013 je zajistit platební schopnost institucí. Pokud navzdory požadavkům týkajícím se platební schopnosti dojde ke krizi, je třeba zajistit, aby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxlatníci. Za tímto účelem by orgán EBA měl až do další koordinace na úrovni Unie v souladu s nařízením (EU) č. 1093/2010 posuzovat a koordinovat iniciatixx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxnizaci zasedání týkajících se ozdravných plánů a plánů řešení úpadků a měl by být oprávněn se takových zasedání účastnit.Orgány některých členských sxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxitucích požadovala spolupráce s orgány v tomto směru. Orgán EBA by proto měl být předem plně informován o organizaci zasedání týkajících se ozdravných xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx přispívat a aktivně se účastnit v rámci rozvoje a koordinace účinných a soudržných ozdravných plánů a plánů řešení úpadků v souladu s nařízením (EU) č. 1xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxávají efektivní kontrolu nad podnikáním instituce, a členové vedoucího orgánu instituce dodržovali povinnosti vyplývající z této směrnice a z nařízxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxá, přiměřená a odrazující. Správní sankce a jiná správní opatření stanovené členskými státy by tedy měly splňovat určité základní požadavky, pokud jdx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxích peněžitých sankcí.
(36) Příslušné orgány by měly být zejména oprávněny ukládat správní peněžité sankce, které jsou dostatečně vysoké na to, aby vxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xankcí a jiných správních opatření ve všech členských státech by při určování typu správních sankcí nebo jiných správních opatření a výše správních penxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxí.
(39) Pro účely posouzení dobré pověsti ředitelů a členů vedoucího orgánu je nutný účinný systém výměny informací, v rámci něhož by orgán EBA pod podmxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxích sankcích, včetně stavu odvolacího řízení proti těmto sankcím, která by byla přístupná pouze příslušným orgánům. Informace o rozsudcích v trestníxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxeny ve vnitrostátním právu, jakož i v souladu s jinými příslušnými ustanoveními vnitrostátního práva.
(40) S cílem odhalit potenciální porušení vnixxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx by zavést účinné mechanismy na podporu ohlašování potenciálních či skutečných porušení. Těmito mechanismy by však neměla být dotčena práva obviněnýxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxí právních předpisů a aby se napomohlo předcházení dalšímu porušení, a to bez ohledu na to, zda se kvalifikují jako správní sankce nebo jiná správní opatxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxedeny v této směrnici.
(42) Touto směrnicí by neměla být dotčena ustanovení práva členských států, pokud jde o trestněprávní sankce.
(43) Členské stxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxou být vystaveny, přiměřený množstvím, kvalitou i rozložením. Členské státy by proto měly zajistit, aby úvěrové instituce a investiční podniky zavedxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxěním toho, že jsou instituce dobře organizovány a disponují přiměřeným kapitálem s ohledem na rizika, kterým jsou nebo by mohly být vystaveny.
(45) S cxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxí a dohled na příslušných orgánech jednotlivých členských států, je zásadní výrazně posílit spolupráci mezi příslušnými orgány. Tuto spolupráci by mxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxmace o tom, jak vykonávají úvěrové instituce a investiční podniky svou činnost. Tyto informace by měly být takové, aby umožnily srovnání přístupů přijxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch údajů institucemi.
(47) Dohled nad institucemi na konsolidovaném základě je zaměřen na ochranu zájmů vkladatelů a investorů institucí a na zajištxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxjichž mateřské podniky nejsou úvěrovými institucemi nebo investičními podniky. Členské státy by měly příslušným orgánům poskytnout potřebné právnx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxny posoudit finanční situaci každé úvěrové instituce nebo investičního podniku v rámci takové skupiny. Příslušné orgány by měly mít přinejmenším proxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnostmi by měla být zavedena spolupráce mezi orgány příslušnými k dohledu nad jednotlivými finančními odvětvími.
(49) Členské státy by měly mít moxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxch činností proto, že nad těmito strukturami nelze vykonávat účinný dohled. Za tímto účelem by příslušné orgány měly mít pravomoci potřebné k zajištěnx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxům občanů Unie, je nutné podporovat bankovní činnost malého rozsahu, jako je činnost úvěrových sdružení a družstevních bank.
(50) V mandátech přísluxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxního systému v rámci své jurisdikce, ale také ve všech ostatních dotčených členských státech. S výhradou vnitrostátních právních předpisů by tato zásxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxí krize prokázala, že mezi bankovním sektorem a takzvaným stínovým bankovním systémem existují vazby. Určitá míra stínového bankovnictví je prospěšxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxho systému je přesto nezbytné úplnější porozumění operacím stínového bankovnictví a jejich vazeb na subjekty finančního sektoru a přísnější regulacx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxých informací od institucí, avšak je rovněž nezbytné vytvořit konkrétní novou právní úpravu.
(52) Zvýšená transparentnost týkající se činností insxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xovinné předkládání informací v této oblasti může být proto považováno za důležitý prvek odpovědnosti institucí vůči zúčastněným stranám a společnosxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xelhání jednotlivých institucí a k systémovým problémům v členských státech i na celém světě. Samotná obecná ustanovení o řízení institucí a nezávazná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxdění praktik řádné správy a řízení společnosti institucemi. V některých případech neexistence účinných kontrol a protivah v rámci institucí vyústilx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxánů v rámci dohledu nad systémy správy a řízení společnosti v institucích neumožnila dostatečný dohled nad účinností postupů vnitřní správy a řízení.
xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xavést zásady a normy, které zajistí účinný dohled vedoucího orgánu, podpoří kulturu řádného zvládání rizika na všech úrovních úvěrových institucí a ixxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xnstitucí a investičních podniků. Kromě zásad a norem požadovaných na základě této směrnice by členské státy by měly mít možnost uložit další zásady a noxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxckou či dualistickou strukturu orgánů. Účelem definic použitých v této směrnici je, aby zahrnovaly všechny existující struktury, aniž by některou z nxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčností, jemuž instituce v jednotlivých členských státech podléhají. Tyto definice by proto neměly mít vliv na obecné vymezení pravomocí podle vnitroxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xedoucích orgánů se v jednotlivých členských státech liší. V členských státech, kde mají vedoucí orgány monistickou strukturu, vykonává řídící a dohlxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxné funkce, a výkonnou funkci vykonává samostatná správní rada, která je odpovědná za každodenní řízení podniku. Různým subjektům v rámci vedoucího orxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxategii dané instituce a tím přispívat k jejímu rozvoji, kontrolovat výkonnost vedoucích orgánů, pokud jde o plnění dohodnutých cílů, ujišťovat se, že xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxěňování příslušných institucí, a předkládat objektivní pohled na zdroje, jmenování a pravidla chování.
(58) Aby bylo možno účinně sledovat akce a roxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xochopit činnost instituce, hlavní rizika, kterým je vystavena, a důsledky strategie činnosti a rizik. Kombinování příliš velkého počtu funkcí člena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxé může člen vedoucího orgánu instituce zastávat současně v různých subjektech. Pro účely uplatňování tohoto omezení by však nemělo být přihlíženo k fuxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxvání členů vedoucího orgánu by měli akcionáři nebo společníci dané instituce zvážit, zda kandidáti mají znalosti, kvalifikaci a dovednosti nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxování členů vedoucího orgánu.
(60) Nedostatečný dohled vedoucích orgánů nad rozhodnutími vedení je částečně způsoben takzvaným skupinovým myšlenxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxovisek a kritický pohled, měly by být vedoucí orgány institucí dostatečně rozmanité co do věku, pohlaví, zeměpisného původu a vzdělání a profesních zkxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xbyvatelstva. Instituce, které nesplňují prahové hodnoty pro zastoupení méně zastoupeného pohlaví, by měly přednostně přijmout vhodná opatření. Za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí institucí. Různorodější vedoucí orgány by měly účinněji sledovat vedení, a tím přispívat k lepším kontrolním opatřením a odolnosti institucí. Různxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Taková politika by měla například motivovat instituce k tomu, aby kandidáty vybíraly z užších seznamů zahrnujících obě pohlaví.
(61) Členské státy xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxv příslušným orgánům o hrozícím nebo uskutečněném porušení ustanovení vnitrostátního práva, jimiž se provádí tato směrnice, a nařízení (EU) č. 575/2xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxré vybízí k nadměrně rizikovému chování, mohou ohrozit řádné a účinné řízení rizik úvěrových institucí a investičních podniků. Členové skupiny G20 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxem nevhodně navržených struktur odměňování na řádné řízení rizik a kontrolu rizikového chování jednotlivců. Cílem této směrnice je uplatňovat mezinxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxvníků, jejichž činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil úvěrových institucí a investičních podniků, zásady a postupy odměňování, které jsou v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x řízení a struktury politiky odměňování. Zásady odměňování by měly být v souladu zejména s ochotou úvěrové instituce nebo investičního podniku riskovxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxat současná i budoucí rizika spojená s těmito výsledky.
(64) Při rozhodování o politice ohledně pohyblivé složky odměny by se mělo rozlišovat mezi pevxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxdu na jakákoli kritéria týkající se dosažených výsledků), a pohyblivou složkou odměny, která zahrnuje další platby, výhody v závislosti na dosaženýcx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je zdravotní péče, zařízení péče o dítě, nebo úměrné pravidelné příspěvky na důchodové zabezpečení. Peněžité i nepeněžité výhody by měly by být zahrnuxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxu a pohyblivou složkou celkové odměny. V tomto ohledu je vhodné stanovit pro akcionáře, vlastníky nebo společníky institucí určitou úlohu. Členské stxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxitálových nebo dluhových nástrojů splatných za podmínek dlouhodobého odkladu splatnosti v rámci pohyblivé složky odměňování, by členské státy měly xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxu diskontní sazbu. Členské státy by však neměly mít povinnost tuto možnost zavádět a měly by mít možnost stanovit její uplatňování na nižší maximální prxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx by orgán EBA měl poskytovat vhodné pokyny o příslušné pomyslné diskontní sazbě, která má být používána.
(66) S cílem zajistit, aby koncepce zásad odměxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxice o odměňování by měla odrážet rozdíly mezi různými druhy institucí, přičemž se zohlední jejich velikost, vnitřní uspořádání a povaha, rozsah a složxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxx xchrany a podpory finanční stability v rámci Unie a zamezení případnému obcházení požadavků stanovených v této směrnici by příslušné orgány měly zajisxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx včetně poboček a dceřiných podniků usazených ve třetích zemích.
(68) Jelikož špatně navržené zásady odměňování a systémy pobídek mohou zvýšit rizikxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxekční opatření. Je tudíž vhodné zajistit, aby příslušné orgány měly pravomoc ukládat příslušným institucím kvalitativní či kvantitativní opatřeníx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxn základních práv zakotvených v čl. 153 odst. 5 Smlouvy o fungování EU, obecných zásad vnitrostátního smluvního a pracovního práva, práva Unie a vnitroxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxtnerů uzavírat a prosazovat kolektivní smlouvy v souladu s vnitrostátním právem a zvyklostmi.
(70) Kapitálové požadavky na úvěrové riziko a tržní rixxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtupy založené na interním ratingu nebo interní modely. Standardizované přístupy, které se opírají o externí rating, však lze použít, je-li úvěrové rixxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxupů představovalo nadměrnou zátěž.
(71) Směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES jsou jedním z pilířů, z nichž vycházelo nadměrné spoléhání na externí raxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxuce by proto měly být motivovány k tomu, aby i pro účely výpočtu kapitálových požadavků využívaly interní, a nikoli externí rating.
(72) Je nutné omezix xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxá kritéria pro poskytování úvěrů a procesy rozhodování o úvěrech. Instituce by měly mít možnost využít externí rating jako jeden z mnoha faktorů v tomto xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxvat k dalšímu uzavírání trhu, kterému již nyní dominují tři hlavní společnosti. EBA, centrální banky členských států a ECB by měly zajistit, aby bylo za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xpolečnostem.
xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxy jasný přehled o rozmezí hodnot pro rizikově vážená aktiva a kapitálové požadavky, které vznikají v rámci takových přístupů pro podobné expozice. Za txxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxlia vypracované orgánem EBA, týkající se širokého rozmezí expozic. Na základě obdržených informací by měly příslušné orgány podniknout vhodné krokyx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxé orgány a EBA měly zajistit, aby výsledkem volby mezi metodou interního modelování a standardizovaným přístupem nebylo podhodnocení kapitálu. Kapixxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxesu srovnávání, avšak příslušné orgány by neměly zaostávat za vývojem v oblasti metod interního modelování týkajících se operačních rizik, s cílem slxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxskány v rámci stálých obchodních vztahů s klienty, což umožňuje vyšší kvalitu náležité péče a posouzení rizik, než lze dosáhnout pouze na základě standxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxbná kritéria pro požadavek krytí likvidity. Proto je nezbytné dosáhnout koordinace dohledu v této oblasti, aby byl do uvedeného termínu zaveden dohlex xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xále spolupracovat.
(77) Pokud v rámci skupiny likvidní aktiva jedné instituce budou za krizových podmínek odpovídat potřebě likvidity jiného člena xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx požadavky na konsolidovaném základě.
(78) Opatřeními přijatými na základě této směrnice by neměla být dotčena opatření přijatá podle směrnice Evroxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx k diskriminaci mezi věřiteli z různých členských států.
(79) Ve světle finanční krize a procyklických mechanismů, které přispěly k jejímu vzniku a zhxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxkých účinků finanční regulace. V prosinci 2010 vydal Basilejský výbor pro bankovní dohled nové celosvětové regulační standardy pro kapitálovou přimxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxodné vyžadovat od úvěrových institucí a významných investičních podniků, aby měly kromě jiných požadavků na kapitál i bezpečnostní kapitálovou rezexxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxhly absorbovat ztráty v zátěžových obdobích. Proticyklická kapitálová rezerva by se měla vytvořit v době, kdy souhrnný růst úvěrů a dalších kategorií xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxančním systému, a čerpala by se v zátěžových obdobích.
(81) Aby se zajistilo, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxiky vypočítat své konkrétní kapitálové rezervy jako vážený průměr sazeb proticyklických kapitálových rezerv, které se uplatňují v zemích, kde mají sxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxzice nacházející se v daném členském státě. Tato sazba kapitálové rezervy by měla zohledňovat růst úrovní úvěru a vývoj poměru úvěru k HDP v daném členskxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xři stanovování sazeb proticyklických kapitálových rezerv vypracoval Basilejský výbor pro bankovní dohled metodiku na základě poměru mezi úvěrem a Hxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxt automatické určování kapitálových rezerv ani být pro pověřený orgán závazná. Sazba kapitálové rezervy by měla smysluplným způsobem odrážet úvěrovx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxení týkající se pohyblivých složek odměny představují důležitý prvek pro zajištění toho, aby úvěrové instituce a investiční podniky s nižší kapitáloxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxměny a zvláštní výplaty pohyblivých složek odměny pro ty kategorie zaměstnanců, jejichž profesní činnosti mají podstatný dopad na celkový rizikový pxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, je vhodné sjednotit přiznávání pohyblivých složek odměny a zvláštních penzijních výhod se ziskovou situací instituce v průběhu jakéhokoli období, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxat všechna rizika koncentrace prostřednictvím písemných politik a postupů. Vzhledem k povaze expozic vůči subjektům veřejného sektoru je mnohem účixxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxých požadavků. Komise by měla ve vhodný okamžik podat Evropskému parlamentu a Radě zprávu o případných žádoucích změnách v obezřetnostním přístupu k rxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxpitálové rezervy držely také kapitálovou rezervu pro krytí systémového rizika za účelem předcházení dlouhodobým necyklickým systémovým nebo makroxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xystému, které může mít závažné negativní důsledky pro finanční systém a reálnou ekonomiku v konkrétním členském státě. Sazba kapitálové rezervy pro kxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxé činnosti podobný rizikový profil.
(86) V zájmu zajištění komplexního makroobezřetnostního dohledu v celé Unii je vhodné, aby Evropská rada pro sysxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxB v přijetí jakýchkoli opatření, která považuje za nutná podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xtáty by měly mít možnost uznat sazbu kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika stanovenou jiným členským státem a uplatňovat ji vůči jimi povolexxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxvé rezervy stanovil, by měl rovněž mít možnost požádat ESRB, aby podle článku 16 nařízení (EU) č. 1092/2010 vydala jednomu či více členským státům, ktexx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxžuj, nebo vysvětli" stanovená v čl. 3 odst. 2 a článku 17 uvedeného nařízení.
(88) Je vhodné v co největší míře koordinovat rozhodnutí členských států txxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mezi těmito orgány o stanovení navrhovaných sazeb kapitálových rezerv, včetně příslušných proměnných.
(89) Pokud úvěrová instituce nebo investičxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxví o úrovně svého kapitálu. V zájmu zachování kapitálu je vhodné uložit přiměřená omezení týkající se diskrečního rozdělování zisku, včetně plateb dixxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xovinny vypracovat plán zachování kapitálu, v němž bude uvedeno, jakým způsobem se budou uplatňovat omezení týkající se rozdělování výnosů a jiná opatxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxálit příslušnými orgány.
(90) Očekává se, že orgány uloží vyšší požadavky na kapitál globálním systémově významným institucím (G-SVI), aby kompenzxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvu pro krytí systémového rizika a zároveň je použitelná kapitálová rezerva pro G-SVI, měla by se používat vyšší z nich. Pokud se kapitálová rezerva pro kxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxpitálovou rezervou pro G-SVI nebo s kapitálovou rezervou pro jiné systémově významné instituce (J-SVI), která se uplatňuje v souladu s touto směrnicíx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xzhledem k vysoce odborným znalostem, jimiž EBA disponuje, by bylo účinné a vhodné pověřit tento orgán vypracováním návrhů regulačních a prováděcích txxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxé administrativní postupy a postupy předávání informací.
(92) Komise by měla přijmout regulační technické normy vypracované orgánem EBA v oblastecx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xolného pohybu služeb, spolupráce při dohledu, zásad odměňování úvěrových institucí a investičních podniků a dohledu nad smíšenými finančními holdixxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xx93/2010. Komise a EBA by měly zajistit, aby tyto normy xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxedem ke stupni podrobnosti a množství regulačních technických norem, jež mají být přijaty podle této směrnice, je třeba v případech, kdy Komise přijímx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx v níž mohou Evropský parlament nebo Rada vznést vůči některé regulační technické normě námitku. Cílem Komise by navíc mělo být přijmout regulační techxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrem a podrobnostem jednacího řádu Evropského parlamentu a Rady, jejich harmonogramu činností a složení.
(94) Komise by měla být rovněž zmocněna přijxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxny informací mezi příslušnými orgány, spolupráce při dohledu, konkrétních obezřetnostních požadavků a poskytování informací orgány dohledu prostxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtných podmínek k provedení této směrnice by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xomisi při výkonu prováděcích pravomocí(11).
(96) Za účelem specifikovat požadavky stanovené v této směrnici by měla být na Komisi přenesena pravomox xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmu činností podléhajících vzájemnému uznání a zlepšení výměny informací o pobočkách úvěrových institucí. Je obzvláště důležité aby Komise, v rámci pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.
(97) Odkazy na směrnice 2006/48/ES a 2006/xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu(12), směrnice Evropskxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných pxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností(15) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxici a v nařízení (EU) č. 575/2013. Odkazy uvedených směrnic na směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES by se tedy měly považovat za odkazy na ustanovení o požxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xsou součástí finančního konglomerátu, uplatní při stanovení požadovaného kapitálu na konsolidovaném základě příslušné metody výpočtu, je třeba odxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxa zaručena odpovídající míra transparentnosti, je nezbytné, aby příslušné orgány zveřejňovaly informace o způsobu provádění této směrnice, a to způxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na regulační režim, podle něhož budou platit podrobná kritéria pro požadavek krytí likvidity.
(102) V zájmu zajištění stabilního, plynulého a postuxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxavomoci dohledu podle této směrnice a podle veškerého použitelného vnitrostátního práva. Příslušné orgány by měly zejména zvážit, zda je třeba uplatxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxí pozicí instituce a mezi požadavky v oblasti likvidity a stabilního financování. Při provádění tohoto posouzení by příslušné orgány měly řádně zohlexxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xrávní akty v oblasti likvidity a stabilního financování.
(103) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzickxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxkajících se přístupu k činnosti institucí a obezřetnostního dohledu nad institucemi, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxy uvedenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec tohox xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxích dokumentech ze dne 28. září 2011 zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě této směrnice považuje normotvůrce předložení těchto dokumentů za odůvodněné.
(106) V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 byl kxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxobem změněna a směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES by měly být zrušeny.
PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
HLAVA I
PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE
xxxxxx x
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxčně "instituce");
b) pravomocí dohledu a nástrojů obezřetnostního dohledu nad institucemi příslušnými orgány;
c) obezřetnostního dohledu nad inxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxo příslušné orgány zodpovědné za obezřetnostní regulaci a dohled nad institucemi.
Článek 2
Oblast působnosti
1. Tato směrnice se vztahuje xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx13.
4. Článek 34 a hlava VII kapitola 3 se vztahují na finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti a holdingové společnxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx směrnicí 2004/39/ES;
2) centrální banky;
3) žirové instituce poštovních úřadů;
4) v Belgii: na činnost "Institut de Réescompte et de Garantie/ Herxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxommuneKredit";
6) v Německu: na činnost "Kreditanstalt für Wiederaufbau", podniků uznávaných na základě "Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz" (záxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxdeného zákona za neziskové bytové podniky;
7) v Estonsku na činnost "hoiu-laenuühistud", tedy podniků, které jsou podle "hoiu-laenuühistu seadus" xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtathikon kai Daneion" (Tamio Parakatathikon kai Danion);
10) ve Španělsku:na činnost "Instituto de Crédito Oficial";
11) ve Francii: na činnost "Cxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xnamená podniků, které jsou podle "krajaizdevu sabiedribu likums" uznávány za družstevní podniky, jež poskytují finanční služby jen svým společníkůxx
xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxő Részvénytársaság" a "Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság";
16) v Nizozemsku: na činnost "Nederlandse Investeringsbaxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxering" a "Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV";
17) v Rakousku: na činnost podniků uznávaných za stavební sdružení ve veřejném zájmu a "Östexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxtugalsku: na činnost "Caixas Económicas" existujících k 1. lednu 1986, s výjimkou těch, které mají formu akciových společností, a s výjimkou "Caixa Ecxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxsen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB" a "Finnvera Oyj/ Finnvera Abp";
22) ve Švédsku: na činnost "Svenska Skeppshypoteksxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Corporation Ltd", "Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd", na činnost zmocněnců Koruny pro zámořské vlády a správní orgány ("Crown Agenxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxné v tomto článku odst. 5 bodu 1 a bodech 3 až 23 se pro účely článku 34 a hlavy VII kapitoly 3 považují za finanční instituce.
Článek 3
Definice
1. Pxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xodniky" investiční podniky ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení (EU) č. 575/2013;
3) "institucí" instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 3 nařízení (EU) xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xdst. 1 bodu 5 nařízení (EU) č. 575/2013;
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxle vnitrostátních právních předpisů, které jsou oprávněny stanovovat strategii, cíle a celkové směřování instituce a které kontrolují a sledují rozxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxgánu spočívající v kontrole a sledování rozhodování osob ve vedení;
9) "vrcholným vedením" fyzické osoby, které mají v instituci výkonné funkce a jsox xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxžné negativní dopady na finanční systém a reálnou ekonomiku;
11) "rizikem modelu" potenciální ztráta, která může instituci vzniknout v důsledku rozxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxch modelů;
12) "původcem" původce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 13 nařízení (EU) č. 575/2013;
13) "sponzorem" sponzor ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 nařízxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxiný podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 16 nařízení (EU) č. 575/2013;
16) "pobočkou" pobočka ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 17 nařízení (EU) č. 575/2013;
17) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxolečnost spravující aktiva ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 19) nařízení (EU) č. 575/2013;
19) "finanční holdingovou společností" finanční holdingová spxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxečnost ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 21 nařízení (EU) č. 575/2013;
21) "holdingovou společností se smíšenou činností" holdingová společnost se smíšenox xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx (EU) č. 575/2013;
23) "subjektem finančního sektoru" subjekt finančního sektoru ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 27 nařízení (EU) č. 575/2013;
24) "mateřxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí v EU" mateřská instituce v EU ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 29 nařízení (EU) č. 575/2013;
26) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx x0 nařízení (EU) č. 575/2013;
27) "mateřskou finanční holdingovou společností v EU" mateřská finanční holdingová společnost v EU ve smyslu čl. 4 odst. x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxvá společnost v členském státě ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 32 nařízení (EU) č. 575/2013;
29) "mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v EUx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xateřská instituce v EU, mateřská finanční holdingová společnost v EU, mateřská smíšená finanční holdingová společnost v EU nebo instituce, jejíž selxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx x4 nařízení (EU) č. 575/2013;
32) "účastí" účast ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 35 nařízení (EU) č. 575/2013;
33) "kvalifikovanou účastí" kvalifikovaná úxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxkým propojením" úzké propojení ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 38 nařízení (EU) č. 575/2013;
36) "příslušným orgánem" příslušný orgán ve smyslu čl. 4 odst. x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxadě ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 41 nařízení (EU) č. 575/2013;
38) "povolením" povolení ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 42 nařízení (EU) č. 575/2013;
39) "domxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxký členský stát ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 nařízení (EU) č. 575/2013;
41) "centrálními bankami ESCB" centrální banky ESCB ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxu situací" konsolidovaná situace ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 47 nařízení (EU) č. 575/2013;
44) "konsolidovaným základem" konsolidovaný základ ve smyxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxapitálem" kapitál ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 118 nařízení (EU) č. 575/2013;
48) "operačním rizikem" operační riziko ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 52 naříxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxkuritizací" sekuritizace ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 61 nařízení (EU) č. 575/2013;
51) "sekuritizovanou pozicí" sekuritizovaná pozice ve smyslu čl. x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx 4 odst. 1 bodu 66 nařízení (EU) č. 575/2013;
53) "zvláštními penzijními výhodami" zvláštní penzijní výhody účel ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 73 nařízení xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxgulovaný trh ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 92 nařízení (EU) č. 575/2013;
56) "pákou" páka ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 93 nařízení (EU) č. 575/2013;
57) "rizxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxingové agentury ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 98 nařízení (EU) č. 575/2013;
59) "interními přístupy" přístup založený na interním ratingu uvedený v čl. 1xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxpy k měření uvedené v čl. 312 odst. 2, metoda interního modelu uvedená v článcích 283 a 363 a metoda interního hodnocení uvedená v čl. 259 odst. 3 nařízení (xxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přiděleny různým orgánům nebo různým složkám jednoho orgánu, určí členský stát odpovědné orgány nebo členy vedoucího orgánu v souladu se svým vnitrosxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xlenské státy určí orgány příslušné k plnění funkcí a úkolů stanovených v této směrnici a v nařízení (EU) č. 575/2013. xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xnstitucí, a případně i finančních holdingových společností a smíšených finančních holdingových společností, aby mohly posoudit plnění požadavků txxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xezbytné k posouzení toho, zda instituce a případně finanční holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti plní požadavky uvedenx x xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxozní kapacitu, pravomoci a nezávislost potřebné k provádění funkcí souvisejících s obezřetnostním dohledem, vyšetřováním a ukládáním sankcí stanoxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxkého státu veškeré informace potřebné pro posouzení, zda dodržují pravidla přijatá v souladu s touto směrnicí a s nařízením (EU) č. 575/2013. Členské sxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxavidel.
6. Členské státy zajistí, aby instituce vedly záznamy o všech svých operacích a zdokumentovaly své systémy a postupy, které podléhají této smxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (EU) č. 575/2013.
7. Členské státy zajistí, aby funkce dohledu podle této směrnice a nařízení (EU) č. 575/2013 a veškeré další funkce příslušných orgxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxé rozdělení úkolů.
8. V případě, že se jsou k řešení problémů příslušné jiné orgány než příslušné orgány, zajistí členské státy, aby tyto jiné orgány na xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x některém členském státě více orgánů příslušných k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi, investičními podniky a finančními institucexxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxčního dohledu
Při výkonu svých povinností vezmou příslušné orgány v úvahu sbližování v oblasti nástrojů dohledu a postupů dohledu při uplatňování pxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxné orgány jakožto subjekty, které jsou součástí Evropského systému finančního dohledu, spolupracovaly na základě důvěry a plného vzájemného respekxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxího dohledu, v souladu se zásadou loajální spolupráce stanovenou v čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii;
b) aby se příslušné orgány podílely na činnostx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxními vydanými orgánem EBA v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 093/2010 a aby se zohlednily výstrahy a doporučení vydaná ESRB podle článku 16 nařízenx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxnění povinností plynoucích z členství v orgánu EBA či případně v ESRB nebo podle této směrnice a nařízení (EU) č. 575/2013.
Článek 7
Unijní rozxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxabilitu finančních systémů ostatních dotčených členských států, zejména v naléhavých situacích, a to na základě informací, které mají v příslušnou dxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtitucí
Článek 8
Povolení
1. Členské státy stanoví, že úvěrové instituce musí před zahájením své činnosti získat povolení. Aniž jsou dotčeny čláxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxo upřesnění:
a) informací poskytovaných příslušným orgánům v žádostech o povolení úvěrových institucí, včetně plánu činností uvedeného v článku 10;
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x
xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxany příslušného orgánu podle článku 14.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci písm. a), b) x xx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxáře, šablony a postupy poskytování informací uvedeného v odst. 2 prvním pododstavci písm. a).
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technickx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxavcích 2 a 3 do 31. prosince 2015.
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxké státy zakáží osobám nebo podnikům, které nejsou úvěrovými institucemi, vykonávat podnikatelskou činnost spočívající v přijímání vkladů nebo jinxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxgionální či místní samosprávy členského státu, veřejnými mezinárodními subjekty, jichž jsou jeden či více členských států členy, nebo na případy výsxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xkladatelů a investorů.
Článek 10
Plán činností a organizační struktura
Členské státy vyžadují, aby byl k žádostem o povolení přiložen plán čixxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxské státy nevyžadují, aby žádost o povolení byla zkoumána z hlediska hospodářských potřeb trhu.
Článek 12
Počáteční kapitál
1. Aniž jsou dotčxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxrová instituce nemá samostatný kapitál nebo je její počáteční kapitál méně než 5 milionů EUR.
2. Počáteční kapitál zahrnuje pouze jednu nebo více poloxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxi 1979, které nesplňují požadavky týkající se samostatného kapitálu, mohou pokračovat ve své činnosti. Mohou tyto úvěrové instituce osvobodit od požxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xapitálem nižším, než je částka uvedená v odstavci 1, za těchto podmínek:
a) počáteční kapitál není nižší než jeden milion EUR;
b) dotčené členské státy xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxány vydají úvěrové instituci povolení k zahájení činnosti úvěrové instituce pouze tehdy, pokud její činnost skutečně řídí nejméně dvě osoby.
Příslušxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxné správní ústředí v členském státě, kde má své sídlo;
b) jiná úvěrová instituce než úvěrové instituce uvedené v písmenu a) měla skutečné sídlo v členskxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxu vydat povolení k zahájení činnosti úvěrové instituci, pokud jim úvěrová instituce nesdělila totožnost jejích přímých nebo nepřímých akcionářů nebx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxků, pokud žádný z akcionářů či společníků nemá kvalifikovanou účast.
Při určování toho, zda jsou splněna kritéria pro kvalifikovanou účast, se berou v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu(20) a podmínky týkající se jejicx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxí finančních nástrojů nebo umístění finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí, zahrnutého v příloze I oddílu A bodě 6 směrnice 2004/39/xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxné orgány odmítnou vydat povolení k zahájení činnosti úvěrové instituce, nejsou-li přesvědčeny, že akcionáři nebo společníci vyhovují nárokům kladxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx 23 odst. 2 a 3 a článek 24.
3. Existují-li úzká propojení mezi úvěrovou institucí a jinými fyzickými či právnickými osobami, vydají příslušné orgány pxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx úvěrové instituce, pokud účinnému výkonu jejich funkcí dohledu brání právní nebo správní předpisy třetí země, jimiž se řídí jedna či více fyzických nexx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxlušné orgány vyžadují od úvěrové instituce předkládání údajů, jež potřebují ke sledování toho, zda jsou soustavně dodržovány podmínky uvedené v tomtx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx rozhodnutí odůvodněno a oznámeno žadateli do šesti měsíců od obdržení žádosti, nebo je-li žádost neúplná, do šesti měsíců od obdržení úplných údajů nexxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtuci příslušné orgány konzultují příslušné orgány druhého zúčastněného členského státu, pokud je dotčená úvěrová instituce:
a) dceřiným podnikem úxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxm státě;
c) kontrolována týmiž fyzickými nebo právnickými osobami, které kontrolují úvěrovou instituci povolenou v tomto druhém členském státě.
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxiky v dotčeném členském státě, pokud je úvěrová instituce:
a) dceřiným podnikem pojišťovny nebo investičního podniku povoleného v Unii;
b) dceřiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé kontrolují pojišťovnu nebo investiční podnik povolený v Unii.
3. Dotčené příslušné orgány uvedené v odstavcích 1 a 2 se vzájemně konzultují zejméxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx si vyměňují jakékoliv informace týkající se vhodnosti akcionářů a pověsti a zkušeností členů vedoucího orgánu, pokud tyto informace mají význam pro vxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě
Hostitelské členské státy nevyžadují další povolení nebo poskytnutí kapitálu pro pobočky úvěrových institucí povolených v jiných členských xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx x x x x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx x xxx
xxxxxx xx
Odnětí povolení
Příslušné orgány mohou odejmout povolení vydané úvěrové instituci, pouze pokud úvěrová instituce:
a) nevyužije své povolení do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxh povolení zaniká;
b) získala povolení na základě nepravdivých prohlášení nebo jinými nedovolenými prostředky;
c) nadále již nesplňuje podmínky, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx nebo uložené podle čl. 104 odst. 1 písm. a) nebo článku 105 této směrnice nebo nadále již není schopna plnit své závazky vůči svým věřitelům, a zejména pokxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xxxxxx xx
Názvy úvěrových institucí
Úvěrové instituce mohou při výkonu své činnosti bez ohledu na předpisy hostitelského členského státu o používání slov "bxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxi nebezpečí záměny může hostitelský členský stát z důvodu ujasnění požadovat, aby byl název doplněn vysvětlujícím dodatkem.
Článek 20
Oznámexx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxnam, který obsahuje názvy všech úvěrových institucí, jimž bylo vydáno povolení, a pravidelně jej aktualizuje.
3. Orgán vykonávající dohled na konsoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xx xdst. 1 a čl. 109 odst. 2, zejména o právní a organizační struktuře skupiny a o její správě a řízení.
4. Seznam uvedený v odstavci 2 tohoto článku zahrnuje nxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxždé odnětí povolení orgánu EBA spolu s odůvodněním tohoto odnětí.
Článek 21
Výjimky pro úvěrové instituce trvale přidružené k ústřednímu subjxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xvedenou v článku 10 nařízení (EU) č. 575/2013, a to v souladu s podmínkami stanovenými v uvedeném článku.
Členské státy mohou zachovat nebo využít stávaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxné orgány uplatňují výjimku uvedenou v odstavci 1, vztahují se články 17, 33, 34 a 35, čl. 36 odst. 1 až 3 a články 39 až 46, hlava VII kapitola 2 oddíl II a hlavx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxi
Článek 22
Oznamování a posuzování navrhovaných nabytí
1. Členské státy stanoví, že každá fyzická či právnická osoba nebo takové osoby jednajíxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xebo přímo nebo nepřímo takovou xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxo 50% nebo ji překročil nebo že by se úvěrová instituce stala jejich dceřiným podnikem (dále jen "navrhované nabytí"), to musí písemně a v předstihu před xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxné účasti a příslušné informace jak je upřesněno v souladu s čl. 23 odst. 4. Členské státy nemají povinnost uplatňovat prahovou hodnotu 30%, pokud v soulxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xvou pracovních dnů od obdržení oznámení podle odstavce 1 nebo dalších informací podle odstavce 3 písemně potvrdí jejich přijetí navrhovanému nabyvatxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xožadavku členského státu k oznámení přiloženy na základě seznamu uvedeného v čl. 23 odst. 4 (dále jen "lhůta pro posouzení"), provedou posouzení stanoxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
3. Pokud je to nutné, mohou příslušné orgány během lhůty pro posouzení, a nejpozději v její 50. pracovní den, požádat o další informace nezbytné pro dokxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a obdržením odpovědi na tuto žádost od navrhovaného nabyvatele se lhůta pro posouzení přeruší. Přerušení nepřesáhne 20 pracovních dnů. Příslušné orgxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
4. Příslušné orgány mohou přerušení uvedené v odst. 3 druhém pododstavci prodloužit až na 30 pracovních dnů, jestliže se navrhovaný nabyvatel nacháxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx9/138/ES nebo 2004/39/ES.
5. Pokud se příslušné orgány rozhodnou vyjádřit nesouhlas s navrhovaným nabytím, vyrozumí o tom písemně do dvou pracovníxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxa je možné náležité odůvodnění takového rozhodnutí na žádost navrhovaného nabyvatele zveřejnit. To nebrání členským státům, aby příslušnému orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxím ve lhůtě pro posouzení, považuje se navrhované nabytí za schválené.
7. Příslušné orgány mohou stanovit a v případě potřeby prodloužit maximální lhxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxtálu příslušným orgánům a pro jejich schvalování těmito orgány stanovit požadavky přísnější, než jsou stanoveny v této směrnici.
9. EBA vypracuje nxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x4.
EBA předloží xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxím pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.
Článek 23
Kritéria posouzení
1. S ohledem na možný vliv navrhovaného nabyxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xx xxxxxm zajištění řádného a obezřetného řízení úvěrové instituce, v níž je navrhováno nabytí, vhodnost navrhovaného nabyvatele a finanční rozumnost navrhxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxt. 1, všech členů vedoucího orgánu a všech členů vrcholného vedení, kteří budou v důsledku navrhovaného nabytí řídit činnosti úvěrové instituce;
c) fxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxečnost, zda bude úvěrová instituce schopna dodržet a nadále dodržovat obezřetnostní požadavky na základě této směrnice, nařízení (EU) č. 575/2013, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxe, strukturu umožňující výkon účinného dohledu, účinnou výměnu informací mezi příslušnými orgány a vymezení působnosti mezi příslušnými orgány;
ex xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xokusům o ně ve smyslu článku 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxas s navrhovaným nabytím pouze tehdy, pokud je to na základě kritérií stanovených v odstavci 1 důvodné nebo pokud informace předložené navrhovaným nabxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxým orgánům posuzovat navrhované nabytí z hlediska hospodářských potřeb trhu.
4. Členské státy zveřejní seznam informací, jež jsou nutné k provedení xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxídat povaze navrhovaného nabyvatele a navrhovaného nabytí. Členské státy nepožadují informace, které pro obezřetnostní posuzování nemají význam.
xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xx x x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xvěrové instituci, přistupuje příslušný orgán ke všem navrhovaným nabyvatelům nediskriminačním způsobem.
Článek 24
Spolupráce mezi přísluxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xnvestiční podnik nebo správcovská společnost ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2009/65/ES (dále jen "správcovská společnost SKIPCP") s povolxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xnvestičního podniku nebo správcovské společnosti SKIPCP s povolením v jiném členském státě nebo v odvětví jiném, než ve kterém je navrhováno nabytí;
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxPCP s povolením v jiném členském státě nebo v odvětví jiném, než ve kterém je navrhováno nabytí.
2. Příslušné orgány si bez zbytečného odkladu vzájemxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xnformace a z vlastního podnětu sdělují veškeré podstatné informace. V rozhodnutí příslušného orgánu, který vydal povolení úvěrové instituci, v níž jx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxnámení v případě odprodeje
Členské státy stanoví, že každá fyzická nebo právnická osoba, která přijala rozhodnutí přímo nebo nepřímo zcizit kvalifixxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba musí rovněž oznámit příslušným orgánům každé rozhodnutí snížit svou kvalifikovanou účast tak, že by podíl na hlasovacích právech nebo na základxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxnost uplatňovat prahovou hodnotu 30%, pokud v souladu s čl. 9 odst. 3 písm. a) směrnice 2004/109/ES uplatňují prahovou hodnotu ve výši jedné třetiny.
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxž základě došlo k překročení prahových hodnot nebo poklesu pod prahové hodnoty uvedené v čl. 22 odst. 1 a v článku 25, uvědomí o tom příslušné orgány.
Nejmxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxkované účasti a výši těchto účastí, jak vyplývá například z informací získaných na výroční valné hromadě akcionářů a společníků nebo z plnění předpisů xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxpad na obezřetné a řádné řízení instituce, stanoví členské státy, že příslušné orgány učiní opatření nezbytná k ukončení tohoto stavu. Tato opatření mxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxv spojených s podíly drženými dotyčnými xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxo hlášení stanovené v čl. 22 odst. 1 a s výhradou článků 65 až 72.
Dojde-li k nabytí účasti přes nesouhlas příslušných orgánů, stanoví členské státy, anix xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xrohlášeny za neplatné.
Článek 27
Kritéria pro kvalifikované účasti
Při zjišťování, zda jsou splněna kritéria pro kvalifikovanou účast uvxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxovené v čl. 12 odst. 4 a 5 uvedené směrnice.
Při zjišťování, zda jsou splněna kritéria pro kvalifikovanou účast uvedená v článku 26, nezohledňují člensxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxě pevného závazku převzetí, zahrnutého v příloze I oddílu A bodě 6 směrnice 2004/39/ES, pokud tato práva nejsou vykonávána ani jinak využívána k zasahoxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxční kapitál investičních podniků
1. Počáteční kapitál investičních podniků tvoří pouze jedna nebo více položek uvedených v čl. 26 odst. 1 písm. a) až ex xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxx
xxxxek 29
Počáteční kapitál konkrétních typů investičních podniků
1. Počáteční kapitál ve výši 125 000 EUR musí mít investiční podnik, který neobchodxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xlientů a který nabízí jednu nebo více z těchto služeb:
a) přijímání a předávání objednávek investorů na finanční nástroje;
b) provádění objednávek inxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxmu podniku, který provádí pokyny investorů ohledně finančních nástrojů, aby tyto nástroje držel na vlastní účet, jestliže jsou splněny tyto podmínkyx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxch pozic nepřesahuje 15% počátečního kapitálu podniku;
c) podnik splňuje požadavky stanovené v článcích 92 až xx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxíslušné transakce.
3. Členské státy mohou snížit částku uvedenou v odstavci 1 na 50 000 EUR, pokud není podnik oprávněn držet peníze nebo cenné papírx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxích nástrojích za účelem investování kapitálu není považováno za obchodování na vlastní účet, pokud jde o služby stanovené v odstavci1, nebo pro účely xxxxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx usazování nebo volného pohybu služeb uvedených v článku 31 nebo 32 směrnice 2004/39/ES.
Článek 31
Podniky, které nemají povolení držet peníze xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx
b) pojištění profesní odpovědnosti, které pokrývá celé území Unie, nebo jinou podobnou záruku proti odpovědnosti z porušení povinné péče při výkonu pxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxčního kapitálu a pojištění profesní odpovědnosti, ze které vyplývá rovnocenná výše krytí jako podle písmen a) nebo b).
Komise pravidelně přezkoumávx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxce Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění(22), musí splňovat požadavek stanovený v čl. 4 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxobnou záruku proti odpovědnosti z porušení povinné péče při výkonu povolání v hodnotě nejméně 500 000 EUR na jednu pojistnou událost a souhrnně 750 000 Exx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx krytí jako podle písmen a) nebo b).
Článek 32
Ustanovení o ochraně předchozího stavu
1. Odchylně od čl. 28 odst. 2, čl. 29 odst. 1 a 3 a článku 30 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x jejichž kapitál xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxx x xx xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xodniků neklesne pod nejvyšší vztažnou hodnotu vypočítanou po 23. březnu 1993. Tato vztažná hodnota je průměrná denní výše kapitálu vypočtená za dobu šxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xodniku nebo podniku, na který se vztahuje odstavec 1, převezme jiná fyzická nebo právnická osoba než ta, která jej kontrolovala ke dni 31. prosince 1995 xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxx x xx xxxnku 30, přičemž toto neplatí v případě prvního převodu dědictvím po 31. prosinci 1995, pokud je tento převod schválen příslušnými orgány a pokud se jednx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xemusí kapitál podniku vzniklého fúzí dosáhnout úrovně, která je stanovena v čl. 28 odst. 2, čl. 29 odst. 1 nebo 3 či článku 30. V průběhu kteréhokoliv obdoxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxx x xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxou výši kapitálu fúzujících podniků v okamžiku fúze.
4. Kapitál investičních podniků a podniků, na něž se vztahuje článek 30, nesmí klesnout pod úrovnx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi takových investičních podniků a podniků je nezbytné, aby byly splněny požadavky stanovené v odstavci 4, odstavce 1, 2 a 3 se nepoužijí.
HLAVA V
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxví, že činnosti uvedené v příloze I mohou být na jejich území provozovány v souladu s článkem 35, čl. 36 odst. 1, 2 a 3, čl. 39 odst. 1 a 2 a články 40 až 46 buď proxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného členského státu, pokud se vydané povolení vztahuje na tyto činnosti.
Článek 34
Finanční instituce
1. Členské státy stanoví, že činnoxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx x x xx xxx xx xxxxx x x x x xxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxictvím zřízení pobočky, nebo poskytováním služeb kteroukoliv finanční institucí jiného členského státu, která je dceřiným podnikem úvěrové institxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xšechny následující podmínky:
a) mateřský podnik nebo podniky byly povoleny jakožto úvěrové instituce v členském státě, jehož právem se finanční instxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxpitálu finanční instituce;
d) mateřský podnik nebo podniky splňují požadavky příslušných orgánů, pokud se jedná o obezřetné řízení finanční institxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxanční instituci se skutečně vztahuje, zvláště pokud jde o dotyčné činnosti, konsolidovaný dohled nad mateřským podnikem nebo každým z mateřských podxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxných v článku 92 uvedeného nařízení, kontroly velkých expozic stanovené v části čtvrté uvedeného nařízení a omezení účastí, jak je stanoví články 89 a 9x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx instituci osvědčení, jež musí být přiloženo k oznámení uvedenému v článcích 35 a 39.
2. Přestane-li finanční instituce uvedená v odst. 1 prvním podoxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtátu a činnosti provozované uvedenou finanční institucí v hostitelském členském státě se začnou řídit právem hostitelského členského státu.
3. Odsxxxxx x x x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na usazování
Článek 35
Požadavek na oznamování a vzájemné působení mezi příslušnými orgány
1. Úvěrová instituce, která hodlá zřídit pobočku na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která hodlá zřídit pobočku v jiném členském státě, v oznámení podle odstavce 1 uvede všechny tyto údaje:
a) členský stát, na jehož území hodlá zřídit poxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě, na které lze obdržet dokumentaci;
d) jména osob, které budou odpovídat za řízení pobočky.
3. Nemají-li příslušné orgány domovského člensxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxělí údaje podle odstavce 2 do tří měsíců od obdržení veškerých údajů příslušným orgánům hostitelského členského státu a zároveň o tom uvědomí úvěrovou xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xodle článku 92 nařízení (EU) č. 575/2013.
Odchylně od druhého pododstavce příslušné orgány domovského členského státu v případě uvedeném v článku 34 xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sdělit údaje podle odstavce 2 příslušným orgánům hostitelského členského státu, odůvodní toto odmítnutí dotčené úvěrové instituci do tří měsíců od oxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxulačních technických norem k upřesnění informací oznamovaných podle tohoto článku.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické noxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxré stanoví standardní formuláře, šablony a postupy uvedeného oznamování.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xx xx xxxna 2014.
Článek 36
Zahájení činnosti
1. Dříve než pobočka úvěrové instituce zahájí činnost, učiní příslušné orgány hostitelského členského xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxiž se řídí výkon této činnosti v hostitelském členském státě z důvodů obecného zájmu.
2. Po obdržení sdělení od příslušných orgánů hostitelského členxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxi se některý z údajů sdělovaných podle čl. 35 odst. 2 písm. b), c) nebo d), sdělí to úvěrová instituce nejpozději jeden měsíc před uskutečněním této změny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxmout rozhodnutí v návaznosti na oznámení podle článku 35 a příslušné orgány hostitelského členského státu rozhodnout, jaké stanoví podmínky pro změnx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx 1993, se má za to, že byly předmětem postupů stanovených v článku 35 a odstavcích 1 a 2 tohoto článku. Od 1. ledna 1993 se na ně vztahuje odstavec 3 tohoto čláxxxx xxxxxx xx x xx x xxxxxxxx xx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxmisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxna pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.
xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxí Komisi a orgánu EBA počet a povahu případů, v nichž došlo k odmítnutí sdělení informací podle článku 35 a čl. 36 odst. 3.
Článek 38
Agregace pobočxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
KAPITOLA 3
Výkon volného pohybu služeb
Článek 39
Postup oznamování
1. Úvěrová instituce, která hodlá poprvé zahájit činnost na území jinéhx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxzovat.
2. Příslušné orgány domovského členského státu uvědomí o tomto oznámení uvedeném v odstavci 1 do jednoho měsíce od obdržení příslušné orgány hxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx
xx xxA vypracuje návrhy regulačních technických norem k upřesnění informací oznamovaných podle tohoto článku.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat rxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xechnických norem, které stanoví standardní formuláře, šablony a postupy uvedeného oznamování.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xdstavcích 4 a 5 do 1. ledna 2014.
KAPITOLA 4
Pravomoc příslušných orgánů hostitelského členského státu
Článek 40
Požadavky na podávání zpxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxy pravidelně zprávy o své činnosti na jejich území.
Tyto zprávy lze vyžadovat pouze pro informační nebo statistické účely, za účelem uplatňování čl. 5x xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxré jsou uvedeny v čl. 53 odst. 1.
Příslušné orgány hostitelských členských xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 51 odst. 1.
Článek 41
Opatření přijímaná příslušnými orgány domovského členského státu ve vztahu k činnosti provozované v hostitelském člensxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členského státu zjistí, že úvěrová instituce, která má pobočku nebo poskytuje služby na jeho území, splňuje v souvislosti s činnostmi vykonávanými v uxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xedodržuje vnitrostátní ustanovení, kterými se provádí tato směrnice, či nařízení (EU) č. 575/2013;
b) existuje významné riziko, že úvěrová instituxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo státu neprodleně přijmou veškerá vhodná opatření, aby zajistily, že dotyčná úvěrová instituce své nedodržení předpisů napraví, nebo přijme opatřexx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxlského členského státu.
2. Mají-li příslušné orgány hostitelského členského státu za to, že příslušné orgány domovského členského státu nesplnixx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxn EBA a požadovat jeho pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010. Postupuje-li EBA podle uvedeného článku, přijme rozhodnutí v souladu s člx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx 1 druhým pododstavcem uvedeného nařízení.
Článek 42
Odůvodnění a oznamování
Opatření učiněná podle čl. 41 odst. 1 nebo článků 43 či 44, obsahuxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxek 43
Předběžná opatření
1. Dříve než příslušné orgány hostitelského členského státu uplatní postup stanovený v článku 41, mohou v naléhavých situxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přijmout jakákoliv předběžná opatření potřebná k ochraně proti finanční nestabilitě, která by vážným způsobem ohrozila kolektivní zájmy vkladatexxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxnční nestabilitou, která by vážným způsobem ohrozila kolektivní zájmy vkladatelů, investorů a klientů v hostitelském členském státě. Taková předběxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
3. Veškerá předběžná opatření podle odstavce 1 pozbývají účinku, když správní nebo soudní orgány domovského členského státu přijmou reorganizační oxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xato opatření stala zastaralými podle článku 41, pokud nepozbudou účinku podle odstavce 3 tohoto článku.
5. O předběžných opatřeních přijatých podlx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxho členského státu nebo jakéhokoliv jiného dotčeného členského státu proti opatřením přijatým příslušnými orgány hostitelského členského státu náxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxho článku, přijme rozhodnutí podle čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení do 24 hodin. EBA může příslušným orgánům pomoci při dosahování dohody rovněž z vlasxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxtelské členské státy mohou, aniž jsou dotčeny články 40 a 41, vykonávat pravomoci, které jim byly svěřeny podle této směrnice za účelem přijetí vhodnýcx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxhrnuje možnost zabránit úvěrové instituci zahajovat další operace na jejich území.
Článek 45
Opatření po odnětí povolení
Příslušné orgány dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxelského členského státu učiní vhodná opatření, aby zabránily dotčené úvěrové instituci zahajovat další operace na jeho území a aby ochránily zájmy vkxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxmi dostupnými sdělovacími prostředky v hostitelském členském státě, není-li to v rozporu s případnými předpisy o formě a obsahu takové reklamy, přijaxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xěchto zemí pro úvěrové instituce s těmito pobočkami
1. Členské státy neuplatňují vůči pobočkám úvěrových institucí, jež mají skutečné sídlo ve třetí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxovnímu výboru zřízenému rozhodnutím Komise 2004/10/ES(23) veškerá povolení vydaná úvěrovým institucím se skutečným sídlem ve třetí zemi pro jejicx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která má skutečné sídlo ve třetí zemi, rovné zacházení na celém území Unie.
Článek 48
Spolupráce s orgány dohledu třetích zemí při dohledu na koxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebo více třetími zeměmi o způsobech výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad:
a) institucemi, jejichž mateřské podniky mají skutečné sídlo ve třxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxgové společnosti, mají skutečné sídlo v Unii.
2. Dohody uvedené v odstavci 1 jsou uzavírány zejména k zajištění, aby:
a) příslušné orgány členskýcx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxlečnostmi a smíšenými finančními holdingovými společnostmi nacházejícími se v Unii, které mají dceřiné podniky, jež jsou institucemi nebo finančníxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxřskými podniky se skutečným sídlem na jejich území, které mají dceřiné podniky, jež jsou institucemi nebo finančními institucemi v jednom nebo více člxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxů třetích zemí podle článku 35 nařízení (EU) č. 1093/2010.
3. Aniž je dotčen článek 218 Smlouvy o fungování EU, přezkoumá Komise za pomoci Evropského xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxu s článkem 33 nařízení (EU) č. 1093/2010.
HLAVA VII
OBEZŘETNOSTNÍ DOHLED
KAPITOLA 1
Zásady obezřetnostního dohledu
Oddíl I
Pravomocx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x. Obezřetnostní dohled nad institucí včetně činností provozovaných v souladu x xxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxů hostitelského členského státu.
2. Odstavec 1 nebrání dohledu na konsolidovaném základě.
3. Opatření přijatá hostitelským členským státem nesmí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
1. Příslušné orgány dotčených členských států úzce spolupracují při dohledu nad činností institucí, zejména nad činností provozovanou prostřednixxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxzení a vlastnictví těchto institucí, jež mohou usnadnit dohled nad nimi a zkoumání podmínek pro vydání povolení, jakož i veškeré informace, jež mohou uxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxé mohou mít vliv na systémové riziko dané instituce, správním a účetním postupům a mechanismům vnitřní kontroly.
2. Příslušné orgány domovského členxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxu v souladu s částí šestou nařízení (EU) č. 575/2013 a hlavou VII kapitolou 3 této směrnice o činnostech, které daná instituce provádí prostřednictvím xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxny domovského členského státu informují příslušné orgány všech hostitelských členských států okamžitě v případě, že se vyskytne nebo se dá přiměřeně xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxních obezřetnostního dohledu přijatých v této souvislosti.
4. Příslušné orgány domovského členského státu sdělí a vysvětlí na žádost příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxělení informací a zjištění příslušné orgány hostitelského členského státu domnívají, že příslušné orgány domovského členského státu nepřijaly vhoxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx EBA, přijmout k ochraně zájmů vkladatelů, investorů a dalších osob, jimž jsou poskytovány služby, nebo k ochraně stability finančního systému vhodná xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxt příslušné orgány hostitelského členského státu, mohou postoupit záležitost orgánu EBA a požádat jej o pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 10xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xádost o spolupráci, zejména o výměnu informací, zamítnuta nebo jí nebylo v přiměřené lhůtě vyhověno. Aniž je dotčen článek 258 Smlouvy o fungování EU, mxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxánům pomáhat xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxení.
6. EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem k upřesnění informací uvedených v tomto článku.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímax xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxh technických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy pro žádosti o sdílení informací, které mohou usnadnit dohled nad institucemi.
Komisi xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxoží Komisi návrh technických norem uvedený v odstavcích 6 a 7 do 1. ledna 2014.
Článek 51
Významné pobočky
1. Příslušné orgány hostitelského čxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxmovského členského státu o to, aby pobočka instituce jiné než investičního podniku, na který se vztahuje článek 95 nařízení (EU) č. 575/2013, byla povaxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxí podíl pobočky v oblasti vkladů překračuje 2% vkladů v hostitelském členském státě;
b) pravděpodobný dopad pozastavení nebo ukončení činnosti instxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxientů v kontextu bankovního nebo finančního systému hostitelského členského státu.
Příslušné orgány domovského i hostitelského členského státu ax xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzhodnutí o označení pobočky za významnou.
Není-li společného rozhodnutí dosaženo do dvou měsíců od doručení požadavku podle prvního pododstavce, rxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxšné orgány hostitelského členského státu případné názory a výhrady orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě či příslušných orgánů doxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xotčeným příslušným orgánům; tato rozhodnutí se považují za rozhodná a příslušné orgány dotčených členských států je použijí.
Označení pobočky za výxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxí významné pobočky sdělí příslušným orgánům hostitelského členského státu informace uvedené v čl. 117 odst. 1 písm. c) a d) a provedou úkony uvedené v člx xxx xxxxx x xxxxx xxx x xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x x x xxx xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxého státu sdělí příslušným orgánům hostitelských členských států, kde jsou významné pobočky usazeny, výsledky hodnocení rizik institucí s takovými xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx významná pro tyto pobočky.
Příslušné orgány domovských členských států konzultují příslušné orgány hostitelských členských států, kde jsou význaxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtu.
Pokud příslušné orgány domovského členského státu nekonzultovaly příslušné orgány hostitelského členského státu nebo v případě, že po provedexx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxčující, mohou příslušné orgány hostitelského členského státu postoupit záležitost orgánu EBA a požádat jej o pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EUx xx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxh zřídí v zájmu usnadnění spolupráce podle odstavce 2 tohoto článku a článku 50 kolegium orgánů dohledu a budou mu předsedat. Zřízení a fungování kolegix xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxn domovského členského státu rozhodne, které příslušné orgány se zúčastňují schůzí nebo práce kolegia.
Příslušný orgán domovského členského státu zxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxlní dopad na stabilitu finančního systému dotčených členských států podle článku 7 a povinnosti podle odstavce 2 tohoto článku.
Příslušný orgán domoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x xxxxxxxi, která se bude zvažovat. Příslušný orgán domovského členského státu rovněž všechny členy kolegia plně a včas informuje o činnosti prováděné na těchtx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxgií orgánů dohledu.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízenx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxena pravomoc přijímat tyto prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.
6. EBA předložx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxém členském státě
1. Hostitelské členské státy stanoví, že v případě instituce povolené v jiném členském státě provozující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, samy nebo prostřednictvím svých zmocněnců prošetřovat na místě informace uvedené v článku 50 a kontrolovat tyto pobočky.
2. Příslušné orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxho členského státu mají pravomoc provádět v konkrétních případech šetření na místě a kontroly zaměřené na činnosti, které provozují pobočky institucx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxility finančního systému v hostitelském členském státě. Před provedením takových šetření a kontrol, konzultují příslušné orgány hostitelského člexxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxlí příslušným orgánům domovského členského státu získané informace a zjištění mající význam pro hodnocení rizika dané instituce nebo stability finaxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxavování svých programů dohledových šetření podle článku 99, mimo jiné s ohledem na stabilitu finančního systému v hostitelském členském státě.
4. Šexxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxx xxxormací a profesní tajemství
Článek 53
Profesní tajemství
1. Členské státy stanoví, že všechny osoby pracující v současnosti nebo v minulosti pxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxby, auditoři nebo odborníci získají při výkonu svých povinností mohou sdělit pouze v souhrnné nebo obecné podobě, z níž nelze určit totožnost jednotlixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxkvidace, lze v občanském soudním řízení sdělit důvěrné informace, které se nedotýkají třetích osob účastnících se pokusu o záchranu úvěrové institucxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxedu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) (dále jen "ESMA" nebo "orgán ESMA") zřízenému nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010(24x x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx2010, s články 31, 35 a 36 nařízení (EU) č. 1093/2010 a s články 31 a 36 nařízení (EU) č. 1095/2010. Na tyto informace se vztahuje odstavec 1.
3. Odstavec 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx č. 1093/2010 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxužití důvěrných informací
Příslušné orgány, které obdrží důvěrné informace podle článku 53, využijí tyto informace pouze při výkonu svých povinnoxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxdování podmínek výkonu této činnosti na nekonsolidovaném nebo konsolidovaném základě, zejména s důrazem na likviditu, platební schopnost, velké exxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxho orgánu, včetně soudního řízení podle článku 72;
d) v soudním řízení zahájeném podle zvláštních ustanovení právních předpisů Unie přijatých v oblaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xohledu třetích zemí nebo s orgány či subjekty třetích zemí podle článku 56 a čl. 57 odst. 1 této směrnice, uzavírat dohody o spolupráci upravující výměnu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxu uvedené v čl. 53 odst. 1 této směrnice. Účelem této výměny informací je plnění úkolů zmíněných orgánů nebo subjektů v oblasti dohledu.
Pocházejí-li ixxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xčely, ke kterým tyto orgány udělily souhlas.
Článek 56
Výměna informací mezi orgány
Při výkonu funkcí dohledu nejsou čl. 53 odst. 1 a článek 54 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxíslušnými orgány a dále uvedenými orgány:
a) orgány příslušnými k dohledu nad jinými subjekty finančního sektoru, jakož i orgány odpovědnými za dohlex xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxzřetnostních pravidel;
c) subjekty zabývajícími se reorganizací nebo orgány usilujícími o ochranu stability finančního systému;
d) systémy ochrxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxdaci a konkursu institucí a na dalších obdobných řízeních;
f) osobami příslušnými k provádění statutárního auditu účetnictví institucí, pojišťovex x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xe v každém případě vztahují požadavky profesního tajemství alespoň rovnocenné těm, které jsou uvedené v čl. 53 odst. 1.
Článek 57
Výměna informxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxhled nad:
a) subjekty zúčastněnými na likvidaci a konkursu institucí a na dalších obdobných řízeních;
b) systémy ochrany na smluvním základě nebo insxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnictví institucí, pojišťoven a finančních institucí.
2. V případech uvedených v odstavci 1 požadují členské státy splnění alespoň těchto podmínxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxespoň rovnocenným těm, které jsou uvedené v čl. 53 odst. 1;
c) pokud informace pocházejí z jiného členského státu, že nejsou sdělovány bez výslovného sxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxky 53, 54 a 55 mohou členské státy za účelem posílení stability a integrity finančního systému povolit výměnu informací mezi svými příslušnými orgány a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxé státy požadují splnění alespoň těchto podmínek:
a) že jsou informace vyměňovány za účelem zjišťování a vyšetřování případů porušení práva obchodnxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xx pokud informace pocházejí z jiného členského státu, že nejsou sdělovány bez výslovného souhlasu příslušných orgánů, které je poskytly, a případně výxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxvání s pomocí, jejíž povaha vyplývá z jejich konkrétní pravomoci, osob k tomu pověřených, které nejsou zaměstnanci veřejné správy, může členský stát rxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxušné orgány sdělí orgánu EBA názvy orgánů nebo subjektů, kterým smějí být sdělovány informace podle tohoto článku.
6. Pro uplatnění odstavce 4 sdělí oxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxce předána.
Článek 58
Předávání informací týkajících se měnových, systémových a platebních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxktům informace určené k plnění jejich úkolů:
a) centrálním bankám ESCB a jiným subjektům s obdobnými úkoly, které jednají jako měnové orgány, mají-li txxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xohledu nad platebními, clearingovými a vypořádacími systémy a ochrany stability finančního systému;
b) systémům ochrany na smluvním základě nebo ixxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxd platebními systémy;
d) ESRB, Evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) (dále jen "EIOxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxon jejich úkolů stanovených v nařízeních (EU) č. 1092/2010, (EU) č. 1094/2010 nebo (EU) č. 1095/2010.
Členské státy přijmou vhodná opatření, jimiž oxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxrání orgánům nebo subjektům uvedeným v odstavci 1 sdělovat příslušným orgánům informace, které pro ně jsou nezbytné pro účely článku 54.
3. Informace xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxx xtáty přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby v naléhavé situaci podle čl. 114 odst. 1 příslušné orgány neprodleně sdělily informace centrálníx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxho zajištění likvidity, dohledu nad platebními, clearingovými a vypořádacími systémy a ochrany stability finančního systému, a ESRB, pokud mají tytx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxhou, bez ohledu na čl. 53 odst. 1 a článku 54, na základě ustanovení stanovených vnitrostátní právem povolit sdělování určitých informací jiným ústředxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxi, jakož i inspektorům pověřeným těmito orgány.
Tyto informace však lze sdělit jen tehdy, je-li to nezbytné z důvodů obezřetnostního dohledu, prevencx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxví alespoň rovnocenným těm, které jsou uvedené v čl. 53 odst. 1.
V naléhavé situaci podle čl. 114 odst. 1 členské státy umožní příslušným orgánům sdělit xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxty xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxském státě, účetním dvorům v jejich členském státě a jiným subjektům zodpovědným za vyšetřování v jejich členském státě za těchto podmínek:
a) že tyto sxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx přípravu právních předpisů týkajících se takového dohledu;
b) že jsou dané informace nezbytné pro výkon tohoto pověření uvedeného v písmenu a);
c) žx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxm, které jsou uvedené v čl. 53 odst. 1;
d) pokud informace pocházejí z jiného členského státu, že nejsou sdělovány bez výslovného souhlasu příslušných xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxním dohledu zahrnuje zpracování osobních údajů, při každém zpracování subjekty uvedenými v prvním pododstavci musí být dodrženy příslušné vnitrostxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxáty zajistí, že informace obdržené na základě čl. 52 odst. 3, čl. 53 odst. 2 a článku 56 a informace získané při šetření na místě nebo kontrolách podle čl. 5x xxxxx x x x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxů členského státu, v němž bylo provedeno šetření na místě nebo kontrola.
Článek 61
Sdělování informací týkajících se clearingové nebo vypořádxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxxxému středisku nebo obdobnému subjektu oprávněnému vnitrostátními právními předpisy poskytovat clearingové nebo vypořádací služby pro některý z jexxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx možnosti selhání některého hospodářského subjektu. Obdržené informace podléhají požadavkům profesního tajemství alespoň rovnocenným těm, které xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 výhradně s výslovným souhlasem příslušných orgánů, které tyto informace poskytly.
Článek 62
Zpracování osobních údajů
Zpracovxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxxi osob odpovědných za právní kontrolu výročních x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x. Členské státy zajistí, aby každá osoba oprávněná v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném audixx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxe 1978 o ročních účetních závěrkách některých forem společností(27), článku 37 směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983 o konsolidovaných účexxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxušným orgánům každou skutečnost nebo rozhodnutí týkající se dané instituce, jež zjistila při plnění svého úkolu a jež by mohly:
a) představovat zásadnx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx ovlivnit plynulé fungování instituce;
c) způsobit, že bude odmítnuto ověření účtů nebo k nim bude udělen výrok s výhradou.
Členské státy zajistí alexxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxého v prvním pododstavci v podniku, který má úzké propojení plynoucí ze vztahu kontroly s institucí, v níž tato osoba plní svůj úkol.
2. Sdělí-li osobx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxení jakéhokoliv omezení poskytování informací, jak je stanoví smlouva nebo právní či správní předpis, a u těchto osob nevzniká žádná odpovědnost. Tytx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxoci týkající se dohledu, pravomoc ukládat sankce a právo na odvolání
Článek 64
Pravomoci v oblasti dohledu a pravomoci ukládat sankce
1. Příslušxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxáva odejmout povolení v souladu s článkem 18, pravomocí požadovaných podle článku 102 a pravomocí stanovených v článcích 104 a 105.
2. Příslušné orgáxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx způsobů:
a) přímo;
b) ve spolupráci s jinými orgány;
c) na svou odpovědnost přenesením pravomocí na takové orgány;
d) podáním žádosti u příslušných xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxých států stanovit a ukládat trestní sankce, stanoví členské státy pravidla pro správní sankce a jiná správní opatření použitelné v případě porušení vxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx byla uvedená pravidla uplatňována. Pokud se členské státy rozhodnou, že nestanoví správní sankce v případě porušení, na něž se vztahuje vnitrostátní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx Členské státy zajistí, aby v případech, kdy institucím, finančním holdingovým společnostem a smíšeným finančním holdingovým společnostem vznikajx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xýhradou podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy, uloženy sankce členům vedoucího orgánu institucí a jiným fyzickým osobám odpovědnxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxon jejich úkolů nezbytné. Aniž jsou dotčena jiná příslušná ustanovení stanovená v této směrnici a v nařízení (EU) č. 575/2013, mezi tyto pravomoci patřxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxidelných intervalech a ve specifikovaných formátech pro účely dohledu a související statistické účely, a to od těchto fyzických nebo právnických osoxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xoldingové společnosti usazené v dotčeném členském státě;
iv) holdingové společnosti se smíšenou činností usazené v dotčeném členském státě;
v) osxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxosti v rámci outsourcingu;
b) pravomoc provádět veškerá nezbytná šetření jakékoli osoby uvedené v písm. a) bodě i) až vi) usazené nebo nacházejícx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxihy a záznamy osob uvedených v písm. a) bodech i) až vi) a pořizovat z těchto knih a záznamů kopie nebo výpisy;
iii) získávat písemná nebo ústní vysvětlenx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxí, za účelem získání informací souvisejících s předmětem šetření;
c) pravomoc vykonávat podle dalších podmínek stanovených právem Unie veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě, kde příslušný orgán vykonává dohled na konsolidovaném základě s výhradou předchozího uvědomění dotčených příslušných orgánů. Pokud je k prxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxvní opatření za porušení požadavků pro povolení a požadavků pro nabývání kvalifikovaných účastí
1. Členské státy zajistí, aby jejich právní a správxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejnosti, aniž by se jednalo o úvěrovou instituci v rozporu s článkem 9;
b) zahájení činnosti úvěrové instituce bez získání povolení v rozporu s článxxx xx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xnstituci, v důsledku něhož podíl na hlasovacích právech nebo na kapitálu dosáhne prahových hodnot uvedených v čl. 22 odst. 1 nebo je překročí nebo se tím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxena kvalifikovaná účast, během lhůty pro posouzení nebo přes nesouhlas příslušných orgánů, v rozporu s čl. 22 odst. 1;
d) přímé nebo nepřímé zcizení kvxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xodnoty uvedené v článku 25 nebo tak, že úvěrová instituce přestane být dceřinou společností, aniž by to bylo písemně oznámeno příslušným orgánům.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxné oznámení, které uvádí odpovědnou fyzickou osobu, instituci, finanční holdingovou společnost nebo smíšenou finanční holdingovou společnost a poxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxy správní peněžité sankce ve výši až 10% celkového ročního čistého obratu včetně hrubých výnosů tvořených výnosy z úroků a podobnými výnosy, výnosy z akxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxdniku v předchozím hospodářském roce,
d) v případě fyzické osoby správní peněžitou sankci ve výši až 5 000 000 EUR nebo v členských státech, kde euro nenx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxskané z porušení, lze-li výši této výhody zjistit;
f) pozastavení hlasovacích práv akcionáře nebo akcionářů odpovědných za porušení uvedená v odstaxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxající z konsolidované účetní závěrky daného mateřského podniku v předchozím hospodářském roce.
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxých prohlášení nebo jinými nedovolenými prostředky;
b) instituce, když se dozvěděla o nabytí či zcizení účasti na svém kapitálu, které způsobuje nárxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxení, v rozporu s čl. 26 odst. 1 prvním pododstavcem;
c) instituce kotovaná na regulovaném trhu uvedeném v seznamu, který zveřejní ESMA v souladu s článkxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xýši těchto účastí, v rozporu s čl. 26 odst. 1 druhým pododstavcem této směrnice;
d) instituce nezavede systém správy a řízení požadovaný příslušnými oxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxžadavky čl. 99 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, o dodržování povinnosti splňovat požadavky na kapitál stanovené v článku 92 uvedeného nařízení, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx2013, nebo jim poskytne informace neúplné či nepřesné;
g) instituce příslušným orgánům nepodá zprávu s informacemi o velké expozici v rozporu s požadxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxmacemi o likviditě v rozporu s požadavky čl. 415 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 575/2013, nebo jim poskytne informace neúplné či nepřesné;
i) instituce příxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxytne informace neúplné či nepřesné;
j) instituce opakovaně nebo soustavně neudržuje likvidní aktiva v rozporu s požadavky článku 412 nařízení (EU) čx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxvému riziku sekuritizované pozice, aniž by splňovala podmínky stanovené článkem 405 nařízení (EU) č. 575/2013;
m) instituce nezpřístupní informacx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx x x x xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxvede výplatu držitelům nástrojů zahrnutých v kapitálu instituce v rozporu s článkem 141 této směrnice nebo v případech, kdy články 28, 51 nebo 63 nařízexx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxuje jedné osobě nebo více osobám, které nesplňují požadavky podle článku 91, stát se nebo zůstat členem vedoucího orgánu.
2. Členské státy zajistíx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odpovědnou fyzickou osobu, instituci, finanční holdingovou společnost nebo smíšenou finanční holdingovou společnost a povahu daného porušení;
bx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxi v souladu s článkem 18;
d) s výhradou čl. 65 odst. 2 dočasný zákaz vykonávat funkce v rámci institucí pro člena vedoucího orgánu instituce nebo jinou fyxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xrubých výnosů tvořených výnosy z úroků a podobnými výnosy, výnosy z akcií, podílů a jiných cenných papírů s proměnlivým/pevným výnosem a výnosy z poplaxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xeněžitou sankci ve výši až 5 000 000 EUR nebo v členských státech, jejichž měnou není euro, v odpovídající hodnotě ve vnitrostátní měně ke dni 17. červencx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxli výši této výhody zjistit.
Je-li podnik uvedený v prvním pododstavci písm. e) dceřiným podnikem mateřského podniku, příslušnými hrubými výnosy jsxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxání správních sankcí
1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány na svých oficiálních internetových stránkách zveřejnily alespoň veškeré spráxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxbo nařízení (EU) č. 575/2013 včetně informací o typu a povaze porušení a totožnosti fyzické nebo právnické osoby, jíž jsou sankce uloženy, bez zbytečnxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, příslušné orgány bez zbytečného odkladu rovněž zveřejní na svých internetových stránkách informace o situaci ohledně odvolání a o jeho výsledku.
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
a) pokud je při uložení sankcí fyzické osobě s ohledem na povinné předchozí posouzení zjevné, že zveřejnění osobních údajů je nepřiměřené;
b) pokud by xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxosti uvedené v prvním pododstavci v přiměřené době pominou, může být zveřejnění podle odstavce 1 případně o takovou dobu odloženo.
3. Příslušné orgxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xdaje se ponechají na oficiálních internetových stránkách příslušného orgánu pouze po dobu, která je nezbytně nutná v souladu s platnými pravidly pro oxxxxxx xxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, a zejména pokud jsou v tomto směru mezi členskými státy významné rozdíly. EBA dále předloží Komisi zprávu o veškerých významných rozdílech, pokud jdx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xBA
1. Příslušné orgány informují orgán EBA o veškerých správních sankcích, včetně trvalých zákazů, uložených podle článků 65, 66 a 67, včetně odvolánx x xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxlní databázi správních sankcí, o nichž dostala zprávy, výhradně pro účely výměny informací mezi příslušnými orgány. Tato databáze se zpřístupní pouzx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx čl. 13 odst. 1, čl. 16 odst. 3, čl. 91 odst. 1 a článku 121, konzultuje databázi správních sankcí orgánu EBA. Pokud dojde ke změně situace nebo k úspěšnému oxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxtátním právem existenci záznamu o relevantním odsouzení dotyčné osoby v rejstříku trestů. Pro tyto účely se vyměňují informace v souladu s rozhodnutíx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odkazy na zveřejnění správních sankcí příslušnými orgány podle článku 68 a uvádí časové období, po které jednotlivé státy správní sankce zveřejňují.
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxních opatření a výše správních peněžitých sankcí členské státy zajistí, aby příslušné orgány zohlednily všechny příslušné okolnosti, případně včetxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxbo právnické osoby odpovědné za porušení, vyplývající například z celkového obratu právnické osoby nebo z ročního příjmu fyzické osoby;
d) významu nxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxných porušením, pokud je lze stanovit;
f) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxé osoby odpovědné za porušení;
h) všech případných systémových důsledků porušení.
Článek 71
Ohlašování porušení
1. Členské státy zajistxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxerými se provádí tato směrnice, a nařízení (EU) č. 575/2013 příslušným orgánům.
2. Mechanismy uvedené v odstavci 1 musí zahrnovat alespoň:
a) konkrxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxení, k němuž došlo v rámci dané instituce, minimálně před odvetou, diskriminací nebo dalšími druhy nespravedlivého zacházení;
c) ochranu osobních úxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxidla, která zajistí ve všech případech důvěrnost osoby, která ohlásí porušení, k nimž došlo v rámci příslušné instituce, ledaže je zveřejnění vyžadovxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxdené vhodné postupy pro své zaměstnance pro interní hlášení porušení prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálux
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx. 2 písm. b), c) a d).
Článek 72
Právo na odvolání
Členské státy zajistí, aby se na rozhodnutí a opatření přijatá při provádění právních a správxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx na případ, kdy nebylo vydáno rozhodnutí do šesti měsíců ode dne podání žádosti o povolení, která obsahuje veškeré údaje vyžadované podle vnitrostátníxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxcení kapitálové přiměřenosti
Článek 73
Vnitřně stanovený kapitál
Instituce musí mít zavedeny spolehlivé, efektivní a komplexní strategie a pxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xrovně rizik, kterým jsou xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxzsahu a složitosti činností dotčené instituce.
Oddíl II
Systémy, postupy a mechanismy institucí
Pododdíl 1
Obecné zásady
Článek 74
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxí strukturu s dobře vymezenými, transparentními a konzistentními odpovědnostmi, účinnými postupy pro identifikaci, řízení, sledování a hlášení rixxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxňování, které odpovídají náležitému a účinnému řízení rizik a podporují je.
2. Systémy, postupy a mechanismy uvedené v odstavci 1 musí být komplexní a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 76 až 95.
3. EBA vydá pokyny pro systémy, postupy a mechanismy uvedené v odstavci 1 v souladu s odstavcem 2.
4. Příslušné orgány zajistí, aby po výraznéx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxvaly nebo aktualizovaly ozdravné plány a na orgány příslušné k řešení úpadků, aby po konzultaci s příslušnými orgány připravily plány řešení úpadků, mxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxjí, že selhání konkrétní instituce nebude mít negativní vliv na finanční trhy, jiné instituce nebo podmínky financování mimo jiné vzhledem k její velixxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxe spolupracují s orgány příslušnými k řešení úpadků, a poskytují jim veškeré informace nezbytné pro přípravu a vypracování proveditelných plánů pro řxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xBA oprávněn účastnit se a přispívat k vytváření a koordinaci účinných a soudržných ozdravných plánů a plánů řešení úpadků.
V tomto ohledu je orgán EBA ixxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xebo činnosti organizovány, obdrží EBA v předstihu úplné informace o jejich organizaci, hlavních otázkách k jednání a krocích, které mají být zváženy.
xxxxxx xx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxů stanovenými v čl. 450 odst. 1 písm. g), h) a i) nařízení (EU) č. 575/2013 a používají tyto informace ke srovnávání trendů a postupů odměňování. Příslušxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x2 až 95. Pokyny zohledňují zásady řádné politiky odměňování uvedené v doporučení Komise 2009/384/ES ze dne 30. dubna 2009 o politice odměňování v odvětxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxlejí na zajišťování investičních služeb a činností ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2004/39/ES.
EBA používá informace, které obdrží od příslušnxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxckých osob na instituci, nacházejících se v příjmové skupině nejméně 1 milion EUR, jejichž finanční odměna v dané instituci dosahuje za jeden finanční xxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxách vázaných na plnění dlouhodobých cílů a příspěvcích na důchodové zabezpečení. Uvedené informace předají orgánu EBA, který je zveřejní na souhrnnéx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxd shromážděných informací.
Pododdíl 2
Technická kritéria pro organizaci a řízení rizik
Článek 76
Řízení rizik
1. Členské státy zajistíx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xýt instituce vystavena, včetně rizik vyplývajících z makroekonomického prostředí, v němž instituce působí, a to v závislosti na hospodářském cyklu.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx byly vyčleněny adekvátní zdroje na řízení všech významných rizik, jimiž se zabývá tato směrnice a nařízení (EU) č. 575/2013, a dále na oceňování aktiv, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxchna významná rizika a politiky v oblasti řízení rizik a jejich změny.
3. Členské státy zajistí, aby instituce, které jsou významné, pokud jde o jejicx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxstituci nevykonávají žádnou výkonnou funkci. Členové výboru pro rizika mají přiměřené znalosti, dovednosti a odbornost, aby mohli plně pochopit a slxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxnou a budoucí ochotu instituce podstupovat rizika a její strategii v oblasti rizik a je vedoucímu orgánu nápomocen při dohledu nad prováděním uvedené sxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxientům plně zohledňují model podnikání instituce a její strategii v oblasti rizik. Pokud ceny neodrážejí řádně rizika v souladu x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx instituci, která není považována za významnou podle prvního pododstavce, aby sloučila výbor pro rizika a výbor pro audit podle článku 41 směrnice 2006xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx
xx Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán v rámci své kontrolní funkce a výbor pro rizika, pokud je zřízen, měly odpovídající přístup k informacím o rizixxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxe a výbor pro rizika, pokud je zřízen, určují povahu, objem, formát a četnost informací týkajících se rizik, které mají získávat. S cílem přispět k zavedxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxňování zohledňují rizika, kapitál, likviditu a pravděpodobnost a načasování zisku.
5. Členské státy v souladu s požadavkem přiměřenosti stanovxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxtatečnou pravomoc, váhu, zdroje a přístup k vedoucímu orgánu.
Členské státy zajistí, aby útvar řízení rizik zajišťoval identifikaci, změření a řádné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxvažných rozhodnutích v této oblasti a aby byle schopen podat kompletní pohled na celý rozsah rizik instituce.
V případě potřeby členské státy zajistíx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxnu mohl sdělovat pochybnosti a případně jej varovat, vyvíjí-li se určité riziko způsobem, který má nebo může mít vliv na instituci, aniž jsou dotčeny poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxik je nezávislým členem vrcholného vedení s jasně vymezenou odpovědností pro řízení rizik. V případě, že povaha, rozsah a složitost činností institucx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že nedojde ke střetu zájmů.
Vedoucí útvaru řízení rizik může být odvolán pouze s předchozím souhlasem vedoucího orgánu v rámci jeho kontrolní funkce x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xměrnice 2006/73/ES na investiční podniky.
Článek 77
Interní přístupy k výpočtu kapitálových požadavků
1. Příslušné orgány motivují insxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxtu pro interní hodnocení úvěrového rizika a ve větší míře uplatňovaly přístup založený na interním ratingu pro výpočet kapitálových xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxto článkem není dotčeno plnění kritérií stanovených v části třetí hlavě I kapitole 3 oddílu 1 nařízení (EU) č. 575/2013.
2. Příslušné orgány zohlední pxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxje výhradně nebo mechanicky na externí ratingy.
3. Příslušné orgány motivují instituce s ohledem na jejich velikost, vnitřní organizaci a povahu, rxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxo výpočet kapitálových požadavků pro specifické riziko dluhových nástrojů v obchodním portfoliu spolu s interními modely pro výpočet kapitálových pxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx významných pozic v dluhových nástrojích různých emitentů.
Tímto článkem není dotčeno dodržování kritérií stanovených v části třetí hlavě IV kapitolx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxziku jsou významné v absolutním měřítku" uvedeného v odst. 3 prvním pododstavci a limitů pro velký počet významných protistran a pozic v dluhových nástxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxgulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
Článek 78
Srovnávací dohled nad ixxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxčet objemů rizikově vážených expozic nebo kapitálových požadavků s výjimkou operačního rizika, podávaly zprávy o výsledcích výpočtů svých internícx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxh na jejich provedení předkládají instituce příslušnému orgánu ve vhodné frekvenci, nejméně jednou ročně.
2. Příslušné orgány zajistí, aby instituxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x. Pokud se příslušné orgány rozhodnou, že vyvinou konkrétní portfolia, učiní tak v konzultaci s orgánem EBA a zajistí, aby instituce podávaly zprávy o vxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxtavcem 1 rozsah objemů rizikově vážených expozic nebo případně kapitálových požadavků, s výjimkou operačního rizika, pro expozice nebo transakce v rxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxity těchto přístupů a věnují přitom zvláštní pozornost zejména:
a) těm přístupům, které prokazují významné rozdíly, pokud jde o kapitálové požadavky xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxu podhodnocování kapitálových požadavků.
EBA vypracuje zprávu s cílem napomoci příslušným orgánům při posuzování kvality interních přístupů na záxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xříliš široká v důsledku různorodosti postupu, příslušné orgány prozkoumají příčiny a přijmou nápravná opatření v případě, že bude možné jasně určit, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
5. Příslušné orgány zajistí, aby jejich rozhodnutí o vhodnosti nápravných opatření podle odstavce 4 byla v souladu se zásadou, že taková opatření musí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxich výsledkem není stádní chování.
6. EBA může vydávat pokyny a doporučení v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud to považuje za nutxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxtupů.
7. EBA vypracuje návrh regulačních technických norem pro upřesnění:
a) postupů pro sdílení posouzení provedených v souladu s odstavcem 3 mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xechnických norem do 1. ledna 2014.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxormačních technologií, které se použijí v Unii při podávání zpráv podle odstavce 2;
b) srovnávacího portfolia nebo srovnávacích portfolií podle odsxxxxx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxrmy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.
9. Do 1. dubna 2015 a po konzultaci s orgánem EBA předloží Komise Evxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxe po zprávě následovat legislativní návrh.
Článek 79
Úvěrové riziko a riziko protistrany
Příslušné orgány zajistí, aby:
a) poskytování úvěxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xe jasně stanoven;
b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxačním pozicím a úvěrového rizika na úrovni portfolia. Zejména se interní metodiky nesmí výhradně nebo mechanicky spoléhat na externí rating. Jestližx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xvážit další významné informace pro hodnocení jejich rozdělování vnitřně stanoveného kapitálu;
c) průběžná správa a sledování různých portfolií a exxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxby odpovídajících úprav ocenění a rezerv;
d) rozložení úvěrových portfolií odpovídalo cílovým trhům instituce a její celkové úvěrové strategii.
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebudou tak účinné, jak se předpokládalo, řešeno a ovlivňováno mimo jiné prostřednictvím zásad a postupů uvedených v písemné formě.
Článek 81
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxran, ekonomicky spjatých skupin protistran a protistran ve stejném odvětví hospodářství či stejné zeměpisné oblasti, protistran vykonávajících stxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxpozicí, například vůči stejnému vydavateli kolaterálu, řešeno a ovlivňováno mimo jiné prostřednictvím zásad a postupů uvedených v písemné formě.
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xnvestorem, původcem nebo sponzorem, včetně rizik ztráty dobré pověsti, která vznikají ve vztahu ke komplexním strukturám či produktům, byla hodnocexx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxna ekonomická podstata dané transakce.
2. Příslušné orgány zajistí, aby měly instituce, které jsou původcem sekuritizace revolvingových expozic s xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxx
xx xxíslušné orgány zajistí, aby byly zavedeny zásady a postupy pro identifikaci, měření a řízení veškerých podstatných zdrojů a vlivu tržních rizik.
2. Jxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Vnitřně stanovený kapitál musí být přiměřený významným tržním rizikům, na něž se nevztahuje kapitálový xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx013 odečetly své pozice u jedné nebo více akcií, které tvoří akciový index oproti jedné nebo více pozicím future akciového indexu nebo jiného produktu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxho produktu nepohybuje plně v souladu s hodnotou základních akcií. Instituce musí mít dostatek vnitřně stanoveného kapitálu také v případě, kdy drží oxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxu 345 nařízení (EU) č. 575/2013 instituce zajistí, aby měly dostatečný vnitřně stanovený kapitál na pokrytí rizika ztráty, které existuje v době mezi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xnstituce zavedly systémy identifikace, hodnocení a řízení rizika vyplývajícího z dopadů případných změn v úrokových sazbách na investiční portfolix xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxči operačnímu riziku, včetně rizik modelů a pokrytí méně četných, ale vysoce rizikových událostí. Pro účely těchto zásad a postupů instituce jasně zfoxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xteré zajistí schopnost instituce provozovat dále svoji činnost a omezit ztráty v případě závažného přerušení podnikatelské činnosti.
Článek 8x
xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení a sledování rizika likvidity pro vhodný soubor časových horizontů, včetně horizontu jednoho dne (intra-day), aby bylo zajištěno, že institucx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxnickým osobám a obsahují přiměřené mechanismy rozložení nákladů likvidity, výhod a rizik.
2. Strategie, zásady, postupy a systémy uvedené v odstavcx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xaždém členském státě, v němž instituce provádí svou činnost. Instituce sdělují toleranci k riziku všem příslušným liniím podnikání.
3. Příslušné oxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxovanými pro dobře fungující a spolehlivý systém a nepřesahují rámec požadovaného.
Příslušné orgány sledují vývoj v souvislosti s profily rizik likvixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí nebo k systémové nestabilitě.
Příslušné orgány informují orgán EBA o veškerých opatřeních provedených podle třetího pododstavce.
EBA pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxce, měření, řízení a sledování pozic financování. Tyto metodiky budou obsahovat významné stávající a plánované peněžní toky v rámci aktiv, pasiv, podxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxgány zajistí, aby instituce rozlišovaly mezi aktivy zatíženými zástavním právem a nezatíženými aktivy, která jsou vždy dostupná, zejména v naléhavýxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxena v registru nebo na účtu a jejich způsobilost, a sledují, jak lze aktiva včas mobilizovat.
6. Příslušné orgány zajistí, aby instituce také braly ohlxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho prostoru, tak mimo něj.
7. Příslušné orgány zajistí, aby instituce zvážily různé nástroje snižování rizik likvidity, včetně systému omezení a likxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xe zdrojům financování. Tato opatření jsou pravidelně přezkoumávána.
8. Příslušné orgány zajistí, aby instituce nejméně jednou ročně zvážily alterxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx financování. Pro tyto účely se alternativní scénáře zabývají zejména podrozvahovými položkami a ostatními podmíněnými pasivy, včetně pasiv sekurixxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx v pozici sponzora nebo poskytuje významnou podporu likvidity.
9. Příslušné orgány zajistí, aby instituce zvážily možný dopad alternativních scénáxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xodmínek.
10. Příslušné orgány zajistí, aby instituce přizpůsobily své strategie, vnitřní zásady a limity rizika likvidity a vypracovaly efektivní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxny na obnovení likvidity stanovující přiměřené strategie a řádná prováděcí opatření k řešení možných deficitů likvidity i ve vztahu k pobočkám usazenxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxedku alternativních scénářů stanovených v odstavci 8 a hlášeny vrcholnému vedení, které je schvaluje, aby bylo možné vnitřní zásady a postupy odpovídxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxvých institucí tato provozní opatření zahrnují držení kolaterálu okamžitě dostupného pro financování centrální bankou. Patří sem držení kolaterálx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
Riziko nadměrné páky
1. Příslušné orgány zajistí, aby instituce měly zavedeny zásady a postupy pro identifikaci, řízení a sledování rizika nadměrnx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxy.
2. Příslušné orgány zajistí, aby instituce řešily riziko nadměrné páky preventivně a braly náležitě v úvahu možné zvýšení rizika nadměrné páky způxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxe tak budou schopny se vyrovnat s celým rozsahem různých krizových událostí, pokud jde o riziko nadměrné páky.
Pododdíl 3
Správa a řízení
Čláxxx xx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxtné řízení instituce, včetně oddělení neslučitelných funkcí v dané organizaci a předcházení střetu zájmů, dohlížel nad ním a nesl za něj odpovědnost.
xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xílů, strategie v oblasti rizika a interní správy a řízení instituce a provádět dohled v této oblasti;
b) vedoucí orgán musí zajistit integritu systémů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx postupy zveřejňování informací a komunikacemi;
d) vedoucí orgán musí nést odpovědnost za provádění účinného dohledu nad vrcholným vedením;
e) přexxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx má oprávnění vydané institucí a povolení příslušných orgánů.
Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán sledoval a pravidelně hodnotil účinnost systxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxud jde o jejich velikost, vnitřní organizaci a povahu, rozsah a složitost jejich činností, zřídily výbor pro jmenování složený z členů vedoucího orgánxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxcímu orgánu nebo ke schválení valné hromadě kandidáty na uvolněná místa ve vedoucím orgánu, posuzuje vyváženost znalostí, dovedností, rozmanitosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxku;
Výbor pro jmenování rovněž rozhodne o cílovém zastoupení méně zastoupeného pohlaví ve vedoucím orgánu a připraví strategii, jak zvýšit počet zástxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013;
b) pravidelně a alespoň jednou ročně hodnotí strukturu, velikost, složení a činnost vedoucího orgánu a předkládx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch členů vedoucího orgánu a vedoucího orgánu jako celku a podává vedoucímu orgánu příslušné zprávy;
d) pravidelně přezkoumává politiku vedoucího orxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxěžně a v co největší míře zohledňuje potřebu zajistit, aby rozhodování vedoucího orgánu neovládala jediná osoba nebo malá skupina osob způsobem, kterx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxně externího poradenství, a dostává za tímto účelem dostatečné finanční prostředky.
Pokud vedoucí orgán nemá podle vnitrostátních právních předpixx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxotlivých zemí
1. Od 1. ledna 2015 vyžadují členské státy od každé instituce, aby každý rok zveřejňovala tyto informace na konsolidovaném základě za úxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxlast;
b) obrat;
c) počet zaměstnanců přepočtený na ekvivalenty zaměstnanců na plný pracovní úvazek;
d) výkaz zisků nebo ztrát před zdaněním;
e) dax xx xxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených v odst. 1 písm. a), b) a c) ke dni 1. července 2014.
3. Do 1. července 2014 předávají všechny mezinárodně určené globální systémově významné ixxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx obecně posoudí potenciální negativní hospodářské důsledky zveřejnění tohoto druhu informací, včetně dopadu na konkurenceschopnost, dostupnost ixxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxě identifikuje významné negativní účinky, zváží předložení odpovídajícího legislativního návrhu na změnu povinnosti zveřejňovat informace podle xxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxkladu.
4. Informace uvedené v odstavci 1 jsou předmětem auditu v souladu se směrnicí 2006/43/ES a, pokud je to možné, se zveřejňují jako příloha ročxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxto článek stane nepoužitelným a bude tedy zrušen.
Článek 90
Zveřejňování informací o návratnosti aktiv
Instituce ve své výroční zprávě v rámcx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx
1. Členové vedoucího orgánu musí vždy mít dostatečně dobrou pověst a dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti k výkonu svých povinností. Celkovx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvené v odstavcích 2 až 8.
2. Všichni členové vedoucího orgánu věnují dostatečný čas výkonu svých funkcí v instituci.
3. Člen vedoucího orgánu může koxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xezastupují členský stát, smějí členové vedoucího orgánu instituce, která je významná, pokud jde o její velikost, vnitřní organizaci a povahu, rozsah x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxdna funkce výkonného člena ve vedoucím orgánu se dvěma funkcemi nevýkonného člena;
b) čtyři funkce nevýkonného člena ve vedoucím orgánu.
4. Pro úxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxého a nevýkonného člena v rámci:
i) institucí, které spadají do stejného institucionálního systému ochrany, pokud jsou splněny podmínky stanovené v xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxce člena ve vedoucím orgánu organizací, které nesledují převážně obchodní cíle, se pro účely odstavce 3 nezohledňuje.
6. Příslušné orgány mohou udělxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmují orgán EBA o těchto povoleních.
7. Vedoucí orgán má dostatečné kolektivní znalosti, dovednosti a zkušenosti, aby rozuměl činnostem instituce, vxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxnstruktivních připomínek k rozhodnutím vrcholného vedení a při účinném kontrolování a sledování rozhodování osob ve vedení instituce.
9. Institucx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxem prováděly politiku podporující rozmanitost v rámci vedoucího orgánu.
11. Příslušné orgány shromažďují informace zveřejněné v souladu s čl. 435 oxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxgánu EBA. EBA použije tyto informace pro srovnání postupů zajišťování rozmanitosti na úrovni Unie.
12. EBA vydá pokyny pro upřesnění těchto pojmů:
ax xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxce;
b) dostatečné kolektivní znalosti, dovednosti a zkušenosti vedoucího orgánu podle odstavce 7;
c) čestné, bezúhonné jednání a používání vlastnxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xodle odstavce 9;
e) rozmanitost zohledňovaná při výběru členů vedoucího orgánu podle odstavce 10.
EBA vydá tyto pokyny do 31. prosince 2015.
13. Txxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxvání
1. Příslušné orgány zajistí uplatnění odstavce 2 tohoto článku a článků 93, 94 a 95 u institucí na úrovni skupiny, mateřské společnosti a dceřinýcx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxd celkového odměňování zahrnujícího mzdy a zvláštní penzijní výhody pro kategorie zaměstnanců, včetně vrcholného vedení, zaměstnanců odpovědných xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxž se dostávají do stejné příjmové skupiny jako vrcholné vedení, a zaměstnance odpovědné za činnosti spojené s podstupováním rizik, jejichž činnosti mxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxí organizaci a povaze, rozsahu a složitosti jejich činností:
a) zásady odměňování jsou v souladu s řádným a účinným řízením rizik a takové řízení rizik pxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxí podnikání, cíli, hodnotami a dlouhodobými zájmy instituce a zahrnují opatření na předcházení střetu zájmů;
c) vedoucí orgán instituce v rámci své kxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxvání je nejméně jednou ročně podrobeno centrální a nezávislé interní kontrole s cílem ujistit se, zda jsou dodržovány zásady a postupy odměňování přijxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxjí dohled, mají odpovídající pravomoc a jsou odměňováni podle míry plnění cílů spojených s jejich funkcemi, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxpisů dohlíží přímo výbor pro odměňování uvedený v článku 95, a pokud takový výbor není zřízen, vedoucí orgán v rámci své kontrolní funkce.
g) zásady odxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, která by měla především odrážet příslušné odborné zkušenosti a organizační odpovědnost, jak jsou stanoveny v popisu pracovní náplně zaměstnance v rxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xoho, co je požadováno ke splnění popisu pracovní náplně zaměstnance v rámci podmínek pracovního poměru.
Článek 93
Instituce, které těží xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxožka odměny je přísně omezena na procentní podíl čistých výnosů, pokud je tato odměna neslučitelná s udržováním řádného kapitálu a včasného ukončení sxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxuhodobým růstem, mimo jiné včetně toho, aby případně stanovily omezení pro odměňování členů vedoucího orgánu instituce;
c) členům vedoucího orgánu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxch v čl. 92 odst. 2 a za podmínek shodných s podmínkami uvedenými ve zmíněném článku se na pohyblivé složky odměny použijí tyto zásady:
a) je-li odměna vázxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxedků instituce, přičemž při posuzování výsledků daného jednotlivce se přihlíží ke kritériím finančního i nefinančního charakteru;
b) posuzování vxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxonnostní složky odměny budou rozloženy do období, v němž je zohledněn příslušný hospodářský cyklus úvěrové instituce a její obchodní rizika;
c) celkxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxnému řízení rizik ani zásadě odměny za výkon, a tudíž není zařazena do budoucích plánů odměňování;
e) smluvně zaručená pohyblivá složka odměny je poskxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxena na první rok zaměstnání;
f) pevná a pohyblivá složka celkové odměny jsou přiměřeně vyváženy a pevná složka tvoří dostatečně xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxyblivé složky odměny;
g) instituce stanoví vhodný poměr mezi pevnou a pohyblivou složkou celkové odměny, přičemž platí tyto zásady:
i) proměnlivá xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xi) Členské státy mohou akcionářům nebo vlastníkům či společníkům instituce umožnit schválení vyšší maximální úrovně poměru mezi pevnou a pohyblivou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xohou stanovit maximální procentní podíl na nižší úrovni.
Vyšší poměr podle prvního pododstavce tohoto bodu se vždy schvaluje tímto postupem:
- akcioxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx schválení a jeho rozsah, včetně uvedení počtu zaměstnanců, na než se bude vztahovat, jejich funkce, a očekávaný dopad na požadavek udržovat řádný kapixxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx nebo rovnocenných vlastnických podílů, nebo v případě nesplnění této podmínky, jednají 75% většinou zastoupených vlastnických podílů,
- institucx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxnoví přiměřenou lhůtu.
- instituce neprodleně uvědomí příslušný orgán o doporučení, které vydala svým akcionářům nebo vlastníkům či společníkům, i x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxu s povinnostmi instituce podle této směrnice a nařízení (EU) č. 575/2013, s ohledem zejména na kapitálové požadavky instituce,
- instituce neprodlexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxo pododstavce tohoto bodu, které byly schváleny, a příslušné orgány využijí obdržené informace ke srovnání postupů institucí v tomto ohledu. Příslušxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxe vypracovat pokyny usnadňující provádění této odrážky a zajistit soulad shromážděných informací.
- zaměstnanci, jichž se uvedená vyšší maximální xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xít coby akcionáři, vlastníci nebo společníci instituce;
iii) Členské státy mohou institucím umožnit uplatnění diskontní sazby uvedené v druhém poxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xa dobu nejméně pěti let. Členské státy mohou stanovit maximální procentní podíl na nižší úrovni.
EBA připraví a do 31. března 2014 zveřejní pokyny k použxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxh EBA k diskontní sazbě se zejména vezme v úvahu způsob, jak motivovat k využívání nástrojů odložených na dobu nejméně pěti let;
h) platby spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxisí s náhradou nebo vyplacením ze smlouvy v předchozím zaměstnání musí zajistit soulad s dlouhodobými zájmy instituce, včetně retence, odkladu, výkoxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odměny zahrnuje úpravu o všechny druhy současných a budoucích rizik a zohledňuje náklady kapitálu a potřebnou likviditu;
k) stanovení pohyblivých sxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx pohyblivé složky odměny se skládá z vyváženého poměru mezi:
i) akciemi nebo rovnocennými vlastnickými podíly v závislosti na právní struktuře dotyčxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxroji ve smyslu článku 52 nebo článku 63 nařízení (EU) č. 575/2013 nebo jinými nástroji, které lze plně přeměnit na nástroje kmenového kapitálu tier 1 nexx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xro účely pohyblivé složky odměny.
Nástroje uvedené v tomto bodě podléhají vhodné politice zadržování, jejímž účelem je přizpůsobit pobídky dlouhodxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Tento bod se uplatní jak na tu část pohyblivé složky odměny, jež byla v souladu s písmenem m) odložena, tak na tu část pohyblivé složky odměny, která odložxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx pět let a která náležitým způsobem odpovídá povaze činnosti, rizikům s ním spojeným a činnostem vykonávaným dotyčným zaměstnancem.
Odměna, která má bxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxy představující zvlášť vysokou částku se odkládá výplata alespoň 60% této částky. Délka této doby odkladu odpovídá hospodářskému cyklu, povaze činnoxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxlácí či převádí pouze v případě, že je tento krok udržitelný na základě finanční situace instituce jako celku a odůvodněný výsledky instituce, obchodnxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx obvykle podstatně snížena, pokud jsou finanční výsledky instituce slabé či záporné, což se uplatní jak na stávající odměny, tak i na snižování již dřívx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxsů či zpětného vymáhání částek. Konkrétní kritéria pro použití systému malusů či zpětného vymáhání částek stanoví instituce. Tato kritéria se vztahuxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxl xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xnstituce.
Pokud zaměstnanec instituci opustí před odchodem do důchodu, instituce zadrží zvláštní penzijní výhody po dobu pěti let v podobě nástrojů uxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxjů uvedených v písmeni l) a měly by být zadržovány po dobu pěti let;
p) zaměstnanci se musí zavázat, že nebudou používat osobní zajišťovací strategie čx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;
q) pohyblivá složka odměny není vyplácena s využitím nástrojů či metod, jež umožňují nedodržet tuto směrnici nebo nařízení (EU) č. 575/2013.
2. xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxu ii) a pokud jde o kvalitativní a vhodná kvantitativní kritéria k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizixxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
Článex xx
xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, rozsah a složitost jejich činnosti, zřídily výbor pro odměňování. Výbor pro odměňování je složen tak, aby mohl kompetentně a nezávisle posuzovat zásxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za přípravu rozhodnutí týkajících se odměňování, včetně rozhodnutí, která mají důsledky pro riziko dotyčné instituce a její řízení rizik, a rozhodnuxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádné výkonné funkce. Jestliže je vnitrostátními právními předpisy stanoveno, že ve vedoucím orgánu jsou zastoupeni zaměstnanci, členem výboru pro xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxestorů a dalších zúčastněných stran dané instituce a veřejný zájem.
Článek 96
Provozování internetových stránek o správě a řízení společnostx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx
Oddíl III
Proces dohledu a hodnocení
Článek xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xechanismy, které úvěrové instituce zavedly za účelem splnění požadavků stanovených touto směrnicí a nařízením (EU) č. 575/2013, a vyhodnotí:
a) rizixxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxvého rizika podle článku 23 nařízení (EU) č. 1093/2010 nebo případně na doporučení ESRB; a
c) rizika odhalená při zátěžovém testování s ohledem na povxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx) č. 575/2013.
3. Příslušné orgány na základě přezkumu a hodnocení podle odstavce 1 určí, zda opatření, strategie, postupy a mechanismy zavedené instxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxnzitu přezkumů a hodnocení podle odstavce 1 s ohledem na velikost, systémovou důležitost, povahu, rozsah a složitost činností dotyčné instituce a zohxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření podle čl. 99 odst. 2.
5. Členské státy zajistí, aby kdykoli z přezkumu vyplyne, že některá instituce může představovat systémové riziko v soulxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxcká kritéria pro dohled a hodnocení
1. Kromě úvěrových, tržních a operačních rizik musí přezkum a hodnocení prováděné příslušnými orgány podle článxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xaloženého na interním ratingu;
b) expozici vůči riziku koncentrace a jeho řízení ze strany institucí, včetně jejich dodržování požadavků stanovenýxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxmi pro řízení zbytkového rizika spojeného s používáním uznaných technik snižování úvěrového rizika;
d) míru, do níž je kapitál držený institucí vůči xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx institucí vůči riziku likvidity, měření a řízení rizika likvidity institucemi, včetně vypracování analýz alternativního scénáře, řízení faktorů sxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a způsob, jakým jsou tyto vlivy začleněny do systému měření rizika;
g) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xřetí hlavy IV kapitoly 5 nařízení (EU) č. 575/2013;
h) zeměpisnou oblast expozic instituce;
i) model podnikání instituce.
j) posuzování systémovéxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xízení rizika likvidity institucemi a podporují vypracování řádných vnitřních metodik. Při provádění těchto přezkumů příslušné orgány berou v úvahu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxčního systému ve všech ostatních dotčených členských státech.
3. Příslušné orgány musí sledovat, zda instituce poskytla skrytou podporu sekuritizxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxýšené očekávání, že instituce v budoucnu poskytne podporu své sekuritizaci, takže nedosáhne významného převodu rizika.
4. Pro účely čl. 97 odst. 3 téxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx013 umožní instituci prodat nebo krátkodobě zajistit své pozice, aniž by došlo za běžných tržních podmínek k významné ztrátě.
5. Do přezkumu a hodnocxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx alespoň u institucí, jejichž ekonomická hodnota poklesne o více než 20% jejich kapitálu v důsledku náhlé a neočekávané změny úrokových sazeb o 200 bazixxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxici institucí vůči riziku nadměrné páky, o němž svědčí ukazatele nadměrné páky, včetně pákového poměru stanoveného v souladu s článkem 429 nařízení (Exx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxika nadměrné páky, příslušné orgány vezmou v úvahu model podnikání těchto institucí.
7. Přezkum a hodnocení prováděné příslušnými orgány zahrnuje sxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxdnocení musí mít příslušné orgány alespoň přístup k programům jednání vedoucího orgánu a jeho výborů a k souvisejícím podkladovým dokumentům a výsledxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednou ročně program dohledových šetření pro instituce, nad nimiž vykonávají dohled. Tento program přihlíží k procesu dohledu a hodnocení podle článxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být předmětem zvýšeného dohledu, a opatření přijatá pro tento dohled podle odstavce 3;
c) plán kontrol v objektu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx x xxxx
xx xxxxxxxy dohledových šetření zahrnují tyto instituce:
a) instituce, u nichž výsledky zátěžových testů uvedených v čl. 98 odst. 1 písm. a) a g) a v článku 100 nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxpisů, kterými se provádí tato směrnice, a nařízení (EU) č. 575/2013;
b) instituce, které představují systémové riziko pro finanční systém;
c) jakouxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxu se v případě potřeby především tato opatření:
a) zvýšení počtu nebo frekvence kontrol dané instituce na místě;
b) stálá přítomnost příslušného orgáxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xlánů podnikání instituce;
e) tematické kontroly pro sledování konkrétních rizik, která se pravděpodobně projeví.
4. Přijetí programu dohledovxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxdech šetření na místě a kontroly zaměřené na činnosti, které provádějí pobočky institucí na jejich území podle čl. 52 odst. 3.
Článek 100
Zátěžoxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxají dohled, které napomáhají procesu dohledu a hodnocení podle článku 97.
2. EBA vydá v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 obecné pokyny pxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxžný přezkum svolení používat interní přístupy
1. Příslušné orgány pravidelně, nejméně jednou za 3 roky, přezkoumávají, jak instituce dodržují požaxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svolení příslušných orgánů. Zejména se zaměřují na změny v podnikatelské činnosti dané instituce a na provádění těchto přístupů u nových produktů. Jexxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxpů nebo přijmout vhodné kroky ke zmírnění jejich dopadů, např. požadovat vyšší multiplikační faktory nebo navýšení kapitálu či přijmout jiná vhodná a xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxé metody a postupy.
3. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxal být dostatečně přesný, zruší příslušné orgány svolení používat interní model nebo uloží vhodná opatření k zajištění jeho okamžitého zlepšení.
4. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxvků v souladu s částí třetí nařízení (EU) č. 575/2013, ale přestala splňovat požadavky pro použití tohoto přístupu, příslušné orgány požádají instituxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxožila plán na včasné obnovení souladu s uvedenými požadavky a stanovila lhůtu pro jeho provedení. Příslušné orgány vyžadují úpravy plánu, je-li nepraxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xoulad v rámci příslušného termínu, a případně pokud uspokojivě neprokázala, že dopad neplnění je nevýznamný, svolení používat přístup se zruší nebo oxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxivosti interních přístupů v Evropské unii analyzuje EBA interní přístupy u různých institucí, včetně konzistentnosti provádění definice selhání a zxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx se stanoví měřítka na základě uvedené analýzy.
Příslušné orgány zohlední tuto analýzu a tato měřítka při přezkumu svých svolení udělovaných instituxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxgány vyžadují, aby instituce přijala včasná nezbytná opatření k nápravě problémů za těchto okolností:
a) instituce neplní požadavky této směrnice nexx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xměrnice nebo nařízení (EU) č. 575/2013.
2. Pro účely odstavce 1 zahrnují pravomoci příslušných orgánů pravomoci uvedené v článku 104.
Článek xxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxe s podobnými profily rizika, jako jsou podobné modely podnikání nebo podobná zeměpisná oblast expozic, jsou nebo by mohly být vystaveny podobnému rizxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxtucím požadavky podle této směrnice a nařízení (EU) č. 575/2013, včetně zejména výkonu pravomocí dohledu podle článků 104, 105 a 106.
Druhy institucí uxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx o případech, kdy použijí odstavec 1. EBA sleduje postupy dohledu a vydává obecné pokyny, v nichž upřesňuje způsob hodnocení podobných rizik a jak je možxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
Článek 104
Pravomoci dohledu
1. Pro účely článku 97, čl. 98 odst. 4, čl. 101 odst. 4 a článků 102 a 103 a uplatňování nařízení (EU) č. 575/2013 majx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx x. 575/2013 v souvislosti s prvky rizik a riziky, na něž se nevztahuje článek 1 uvedeného nařízení;
b) požadovat posílení zavedených systémů, postupůx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxdle této směrnice a podle nařízení (EU) č. 575/2013 a stanovily lhůtu pro jeho provedení, včetně úprav tohoto plánu z hlediska rozsahu a lhůty;
d) požaxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxkázat nebo omezit obchody, operace nebo síť institucí nebo požadovat upuštění od činností, které znamenají nadměrné riziko pro zdraví instituce;
f) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovením její výše jako procentního podílu celkových čistých výnosů v případě, že je tato složka odměny neslučitelná s udržováním řádného kapitáloxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy nebo vyplácela úroky akcionářům, společníkům nebo držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1, pokud tento zákaz nepředstavuje nesplnění závazxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx likviditu, včetně omezení týkajících se nesouladu splatností mezi aktivy a pasivy;
l) požadovat poskytnutí doplňujících informací.
2. Dodatexxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xéto směrnice nebo v článku 393 nařízení (EU) č. 575/2013;
b) xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxxxx, že by použití jiných správních opatření vedlo k dostatečnému zlepšení systémů, postupů, mechanismů a strategií ve vhodném časovém horizontu;
d) přxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxdek nedostatečné kapitálové požadavky;
e) je pravděpodobné, že rizika budou navzdory dodržení platných požadavků podle této směrnice a nařízení (Exx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstů uvedené v daném článku významně překračují její kapitálový požadavek na portfolio obchodování s korelací.
3. Pro účely určení přiměřené úrovxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx či může být vystavena, nutné uložit dodatečný požadavek na kapitál přesahující kapitálový požadavek, s přihlédnutím:
a) ke kvantitativním a kvalitaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx x xxxxxxku přezkumu a hodnocení provedených v souladu s články 97 nebo 101;
d) k hodnocení systémového rizika.
Článek 105
Zvláštní požadavky na likvxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx posoudí, zda je pro zachycení rizik likvidity, jimž instituce je či může být vystavena, nutné uložit zvláštní požadavek na likviditu, s přihlédnutím:
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx
xx x xxxxxxku přezkumu a hodnocení provedených v souladu s článkem 97.
d) k systémovému riziku likvidity, které ohrožuje integritu finančních trhů dotčeného člxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxatření, a to včetněobezřetnostních poplatků, jejichž výše by měla obecně souviset s rozdílností mezi likviditní pozicí instituce a jakýmikoli požadxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxejňování informací
1. Členské státy zmocní příslušné orgány, aby mohly vyžadovat od institucí:
a) zveřejňování informací uvedených v části osmé naxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxy od mateřských podniků každoroční zveřejňování úplných informací nebo odpovídajících odkazů na ně, popisu jejich právní struktury, řízení a správy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxx xxx xxxxx xx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxhledu, hodnocení a opatření v oblasti dohledu
1. Příslušné orgány informují orgán EBA o:
a) fungování procesu dohledu a hodnocení uvedeného v článku xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxe poskytnuté příslušnými orgány pro účely dosažení důslednosti v procesu kontrol v rámci dohledu a hodnocení. Může si od příslušných orgánů vyžádat doxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxmu parlamentu a Radě zprávu o míře sjednocení uplatňování této kapitoly mezi členskými státy.
S cílem zvýšit míru jednotného uplatňování provádí EBA sxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxčené příslušným orgánům, aby způsobem, který odpovídá velikosti, struktuře a vnitřní organizaci institucí a povaze, rozsahu a složitosti jejích činxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxdnocení týkající se hodnocení organizace a řízení rizik podle článků 76 až 87, a zejména v souvislosti s rizikem koncentrace podle článku 81.
Oddxx x
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxá není ani dceřiným podnikem v členském státě, v němž je povolena a kde je nad ní vykonáván dohled, ani mateřským podnikem, a každá instituce, která není zxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxslušné orgány mohou upustit od požadavků stanovených v článku 73 této směrnice, pokud jde o úvěrovou instituci podle článku 10 nařízení (EU) č. 575/201xx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx13, použijí se na individuálním základě požadavky článku 73 této směrnice.
2. Příslušné orgány vyžadují, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxly povinnosti stanovené v článku 73 této směrnice na konsolidovaném základě.
3. Příslušné orgány vyžadují, aby instituce kontrolované mateřskou fxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx první hlava II kapitola 2 oddíly 2 a 3 nařízení (EU) č. 575/2013, plnily povinnosti stanovené v článku 73 této směrnice na základě konsolidované situace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxeřská smíšená finanční holdingová společnost v členském státě kontroluje více než jednu instituci, použije se první pododstavec pouze na instituci, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtanovené v článku 73 na subkonsolidovaném základě, jestliže tyto instituce nebo mateřský podnik v případě, že jím je finanční holdingová společnost nxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí aktiva ve smyslu čl. 2 bodu 5 směrnice 2002/87/ES nebo ve společnosti s takovou formou drží účast.
Článek 109
Systémy, postupy a mechanismy inxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxé orgány nevyužijí výjimku stanovenou v článku 7 nařízení (EU) č. 575/2013.
2. Příslušné orgány vyžadují, aby mateřské a dceřiné podniky, na něž se vztxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxch systémy, postupy a mechanismy požadované v oddíle II této kapitoly jsou konzistentní a řádně integrované a že je možné získat veškeré údaje a informaxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxtupy a mechanismy ve svých dceřiných podnicích, na něž se nevztahuje tato směrnice. Takové systémy a postupy a mechanismy jsou rovněž konzistentní a řáxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxývající z oddílu II této kapitoly týkající se dceřiných podniků, na něž se nevztahuje tato směrnice, se nepoužijí, pokud mateřská instituce v EU nebo inxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx příslušným orgánům, že použití oddílu II je z hlediska zákonů třetí země, kde je dceřiný podnik usazen, protiprávní.
Článek 110
Přezkum a hodnoxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxdu uvedená v oddíle IV této kapitoly v souladu s úrovní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xapitálových požadavků na konsolidovaném základě stanovených v článku 15 nařízení (EU) č. 575/2013, použijí se požadavky článku 97 této směrnice na doxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xa konsolidovaném základě
Článek 111
Určení orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě
1. Je-li mateřský podnik mateřskou institxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx mateřský podnik instituce mateřskou finanční holdingovou společností nebo mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v členském státě nxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxaném základě příslušné orgány, které vydaly povolení.
3. Je-li stejná mateřská finanční holdingová společnost v členském státě, stejná mateřská sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xoldingová společnost v EU mateřským podnikem institucí povolených ve dvou nebo více členských státech, vykonávají dohled na konsolidovaném základě xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xaložena.
Jsou-li mateřskými podniky institucí povolených ve dvou nebo více členských státech alespoň dvě finanční holdingové společnosti nebo smíšxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxhled na konsolidovaném základě ten orgán, který je příslušný pro úvěrovou instituci s nejvyšší bilanční sumou.
4. Je-li mateřským podnikem alespox xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xebyla povolena v členském státě, v němž byla finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost zřízena, vykonává dohled na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxstituci kontrolovanou mateřskou finanční holdingovou společností v EU nebo mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v EU.
5. V konkrétxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxé s ohledem na dotyčné instituce a relativní význam jejich činností v různých státech, a mohou výkonem dohledu na konsolidovaném základě pověřit jiný pxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxvé společnosti v EU, mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v EU nebo instituci s nejvyšší bilanční xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxškeré dohody, na něž se vztahuje odstavec 5.
Článek 112
Koordinace činností dohledu orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xoordinuje shromažďování a šíření významných nebo zásadních informací v běžných i naléhavých situacích;
b) plánuje a koordinuje činnosti dohledu v bxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxje činnosti dohledu ve spolupráci se zúčastněnými příslušnými orgány a v případě potřeby s centrálními bankami ESCB při přípravě na naléhavé situace a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxového řízení.
2. Pokud orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě neplní úkoly uvedené v odstavci 1 nebo pokud příslušné orgány v požadoxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxh příslušných orgánů postoupit záležitost orgánu EBA a požádat jej o pomoc podle článku 19 nařízení (EU) č. 1093/2010.
EBA může příslušným orgánům pomoxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxcem uvedeného nařízení.
3. Plánování a koordinace činností dohledu uvedené v odst. 1 písm. c) tohoto článku zahrnují výjimečná opatření uvedená v čxx xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxečná rozhodnutí ohledně požadavků obezřetnosti pro jednotlivé instituce
1. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a příslušné orgáxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí holdingové společnosti v EU v členském státě učiní vše, co je v jejich silách, aby dosáhly společného rozhodnutí:
a) o použití článků 73 a 97 pro stanovexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx použití čl. 104 odst. 1 písm. a) na všechny subjekty v rámci dané skupiny institucí a na konsolidovaném základě;
b) o opatřeních k řešení významných zálxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx článek 86, a těch, které se týkají potřeby uložení požadavků na likviditu pro konkrétní instituce v souladu s článkem 105 této směrnice.
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě předloží ostatním dotčeným příslušným orgánům zprávu obsahující posouzení rizika skupiny institucí v souladu s články 73 a 97 a čl. 104 odst. 1 xxxxx xxx
xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxuzení profilu rizika likvidity skupiny institucí v souladu s články 86 a 105.
Společná rozhodnutí také náležitě zohlední posouzení rizik dceřiných pxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí, které mateřské instituci v EU poskytne orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě. V případě nesouhlasu konzultuje orgán vykonávající dxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě může konzultovat orgán EBA z vlastního podnětu.
3. V případě, že příslušné orgány nedosáhnou takového společného rozhodnutí v rámci lhůt xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx konsolidovaném základě po řádném zohlednění posouzení rizik dceřiných podniků provedeném příslušnými orgány. Pokud na konci lhůt uvedených v odstaxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xohled na konsolidovaném základě odloží své rozhodnutí a vyčká na rozhodnutí, které může EBA vydat podle čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení, a rozhodne v sxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xBA přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce. Záležitost nelze orgánu EBA postoupit po skončení čtyřměsíčního období nebo případně období jednoho měsíxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xebo mateřské finanční holdingové společnosti v EU nebo mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v EU rozhodnou o použití článků 73, 86 a 97 a člx xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvajícím dohled na konsolidovaném základě. Pokud na konci kterékoliv ze lhůt uvedených v odstavci 2 kterýkoliv z dotčených příslušných orgánů postoupx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxjme podle čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení, a rozhodnou v souladu s rozhodnutím orgánu EBA. Lhůty uvedené v odstavci 2 se považují za lhůty pro smírné uroxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xbdobí nebo případně období jednoho měsíce nebo po dosažení společného rozhodnutí.
Rozhodnutí mají podobu dokumentu obsahujícího plná odůvodnění a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx konsolidovaném základě doručí tento dokument všem dotčeným příslušným orgánům a mateřské instituci v EU.
Pokud byl konzultován EBA, všechny přísluxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxutí podle odstavce 3, se považují za směrodatná a budou příslušnými orgány uplatňována v dotčených členských státech.
Společná rozhodnutí podle odstxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxolností v případě, že příslušný orgán odpovídající za dohled nad dceřinými podniky mateřské instituce v EU nebo mateřské finanční holdingové společnxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxaném základě o aktualizaci rozhodnutí o použití čl. 104 odst. 1 písm. a) a článku 105. V tomto případě se aktualizace může provádět na dvoustranném záklaxxx xxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxváděcích technických norem pro zajištění jednotných podmínek uplatňování postupu společného rozhodování uvedeného v tomto článku, pokud jde o použxxx xxxxxx xxx xx x xx x xxx xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxhnických norem do 1. července 2014.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxdené v článku 18 nařízení (EU) č. 1093/2010 nebo situace nepříznivého vývoje na trzích, která by mohla ohrozit likviditu trhu a stabilitu finančního sxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxjící dohled na konsolidovaném základě uvědomí, jakmile je to možné, s výhradou kapitoly 1 oddílu 2, případně článků 54 a 58 směrnice 2004/39/ES orgán Exx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x x x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxušné orgány.
Jestliže centrální banka ESCB zjistí, že nastala situace popsaná v prvním pododstavci, uvědomí, jakmile je to možné, příslušné orgány uvxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxán vykonávající dohled na konsolidovaném základě potřebuje informace, které již byly poskytnuty jinému příslušnému orgánu, neprodleně se na něj obrxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
1. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a ostatní příslušné orgány uzavřou za účelem usnadnění a zavedení účinného dohledu písemnou xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxtatními příslušnými orgány.
2. Orgány příslušné k vydání povolení dceřinému podniku mateřského podniku, který je institucí, mohou dvoustrannou xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxku a vykonávají nad ním dohled, aby na sebe převzaly odpovědnost za dohled nad dceřiným podnikem v souladu s touto směrnicí. O existenci a obsahu takovýcx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
Kolegia orgánů dohledu
1. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě zřizuje kolegia orgánů dohledu s cílem usnadnit provádění úkolů uvxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxx x xxx xxx xxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xoordinaci a spolupráci s orgány dohledu třetích zemí.
EBA přispívá k podpoře a sledování účinného, efektivního a systematického fungování kolegií orxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xovažuje za vhodný, a je v tomto ohledu považován za příslušný orgán.
Kolegia orgánů dohledu poskytnou orgánu vykonávajícímu dohled na konsolidovanéx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xlánkem 21 nařízení (EU) č. 1093/2010;
b) dohodu o dobrovolném svěření úkolů a případném dobrovolném delegování odpovědností;
c) stanovení programx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xadbytečných duplicit požadavků dohledu, také ve vztahu k požadavkům na informace podle článku 114 a čl. 117 odst. 3;
e) důsledného uplatňování obezřexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxeční pravomoci, jež stanoví právo Unie;
f) použití čl. 112 odst. 1 písm. c) s ohledem na činnost ostatních fór případně zřízených v této oblasti.
2. Pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxce a článků 54 a 58 směrnice 2004/39/ES nebrání příslušným orgánům ve výměně informací důvěrné povahy v rámci kolegií orgánů dohledu. Zřízením a činnoxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx kolegií vychází z písemných dohod uvedených v článku 115 určených orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě po konzultaci s dotčenými pxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xo 31. prosince 2014.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízexx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx tyto návrhy prováděcích technických norem do 31. prosince 2014.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním podoxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxinými podniky mateřské instituce v EU nebo mateřské finanční holdingové společnosti v EU nebo mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v EU a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxně orgány dohledu třetích zemí, a to s výhradou požadavků důvěrnosti, které jsou podle názoru všech příslušných orgánů rovnocenné požadavkům podle kaxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxím daného kolegia a rozhoduje o tom, které příslušné orgány se zúčastní schůze nebo činnosti kolegia. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném zákxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxnostech. Orgán provádějící dohled na konsolidovaném základě rovněž plně a včas informuje všechny členy kolegia o činnostech přijatých na uvedených sxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxedu, která má být plánována nebo koordinována pro uvedené orgány, zejména na její potenciální dopad na stabilitu finančního systému dotčených členskxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnků 54 a 58 směrnice 2004/39/ES informuje orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě orgán EBA o činnostech kolegia orgánů dohledu, a to i v pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxšnými orgány ohledně fungování kolegií orgánů dohledu může kterýkoli z dotčených příslušných orgánů postoupit záležitost orgánu EBA a požádat jej o pxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxedu podle tohoto článku rovněž z vlastní iniciativy v souladu s čl. 19 odst. 1 druhým pododstavcem uvedeného nařízení.
Článek 117
Povinnosti xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx uloženy xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx všechny zásadní informace.
Příslušné orgány pro účely této směrnice a nařízení (EU) č. 575/2013 spolupracují s orgánem EBA v souladu s nařízením (EU) xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nařízení (EU) č. 575/2013 a podle nařízení (EU) č. 1093/2010, v souladu s článkem 35 nařízení (EU) č. 1093/2010.
Informace podle prvního pododstavcx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xrgány vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad mateřskými institucemi v EU a nad institucemi, které jsou ovládány mateřskými finančními hoxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxkých států, které vykonávají dohled nad dceřinými podniky těchto mateřských podniků, veškeré významné informace. Při určování rozsahu významných ixxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxavci zahrnují zejména tyto položky:
a) určení právní struktury a struktury správy a řízení včetně organizační struktury skupiny zahrnující všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x4 odst. 3, čl. 74 odst. 1 a čl. 109 odst. 2, a příslušné orgány regulovaných subjektů ve skupině;
b) postupy získávání informací od institucí, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxrozit;
d) významné sankce a výjimečná opatření, které příslušné orgány přijaly v souladu s touto směrnicí, včetně zvláštního požadavku na kapitál poxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx 575/2013.
2. Příslušné orgány mohou upozornit orgán EBA na kteroukoliv z následujících situací:
a) kdy některý příslušný orgán nesdělil informaxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxtčen článek 258 Smlouvy o fungování EU, může EBA postupovat v souladu s pravomocemi, které mu jsou svěřeny podle článku 19 nařízení (EU) č. 1093/2010.
Exx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxtavcem uvedeného nařízení.
3. Orgány příslušné k dohledu nad institucemi kontrolovanými mateřskou institucí v EU se obrátí, je-li to možné, na orgxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxením (EU) č. 575/2013, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxeré má význam pro úkoly dohledu jiných příslušných orgánů, vzájemně se konzultují ohledně následujících bodů:
a) změn ve složení akcionářů nebo v orgaxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxjimečných opatření přijatých příslušnými orgány, včetně zvláštních kapitálových požadavků podle článku 104 a jakéhokoliv omezení využívání pokroxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxvající dohled na konsolidovaném základě nad skupinou vždy konzultován.
Příslušný orgán se však může v naléhavých případech nebo v případech, kdy by kxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxdne, vyrozumí ostatní příslušné orgány.
Článek 118
Ověření informací týkajících se subjektů v jiných členských státech
Přejí-li si příslxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxci, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, finanční instituci, podniku pomocných služeb, holdingové společnxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xtátě, požádají příslušné orgány daného členského státu, aby toto ověření mohlo být provedeno. Orgány, které žádost obdrží, vyhoví v rámci své pravomoxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxorníkem. Příslušný orgán, který o to žádal, se na své přání může zúčastnit ověření, když ho neprovádí sám.
Oddíl II
Finanční holdingové společnxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx konsolidovaného dohledu
1. Členské státy v případě potřeby přijmou jakákoliv opatření nezbytná k zahrnutí finančních holdingových společností a sxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxsolidovaném základě na základě některého z případů stanovených v článku 19 nařízení (EU) č. 575/2013 mohou příslušné orgány členského státu, v němž sx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxžní svým orgánům příslušným k dohledu na konsolidovaném základě, aby požádaly dceřiné podniky instituce, finanční holdingové společnosti nebo smíšxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxánek 120
Dohled nad smíšenými finančními holdingovými společnostmi
1. Pokud smíšená finanční holdingová společnost podléhá rovnocenným ustanoxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxvaném základě po konzultaci s ostatními příslušnými orgány odpovědnými za dohled nad dceřinými podniky použít na tuto smíšenou finanční holdingovou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxe směrnice 2009/138/ES, zejména z hlediska dohledu vycházejícího z rizik, může orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě po dohodě s orgánxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxjšího finančního sektoru, jak je vymezeno v čl. 3 odst. 2 směrnice 2002/87/ES.
3. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě informuje orgáxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx
xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxřízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 pokyny zaměřené na sbližování postupů v oblasti dohledu a do tří let od přijetí uvedenýxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxené v prvním pododstavci v souladu s články10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.
Článek 121
Kvalifikace xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro výkon těchto funkcí dostatečně dobrou pověst a dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti podle čl. 91 odst. 1, s přihlédnutím ke zvláštní úloze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xoordinovány metody konsolidace, stanoví členské státy pro případy, kdy je mateřským podnikem jedné nebo více institucí holdingová společnost se smíxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xinností a jejich dceřiných podnicích přímo nebo prostřednictvím dceřiných podniků, které jsou institucemi, aby jim poskytly informace významné pro xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xa místě k ověření informací obdržených od holdingových společností se smíšenou činností a jejich dceřiných podniků. Je-li holdingová společnost se sxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxst se smíšenou činností nebo některý z jejích dceřiných podniků v jiném členském státě než její dceřiný podnik, který je institucí, provede se ověření ixxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že v případě, kdy je mateřským podnikem jedné či více institucí holdingová společnost se smíšenou činností, vykonávají příslušné orgány pověřené doxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxy.
2. Příslušné orgány požadují, aby instituce zavedly přiměřené postupy pro řízení rizik a mechanismy vnitřní kontroly, včetně řádných výkaznickýxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xe smíšenou činností a jejími dceřinými podniky. Příslušné orgány požadují, aby instituce hlásily každou významnou transakci s těmito subjekty, kromx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x24
Výměna informací
1. Členské státy zajistí, aby neexistovaly žádné právní překážky znemožňující podnikům zahrnutým do dohledu na konsolidovanxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xýměnu informací významných pro účely dohledu v souladu s článkem 110 a kapitolou 3.
2. Nacházejí-li se mateřský podnik a kterýkoliv z jeho dceřiných pxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxní nebo usnadnění dohledu na konsolidovaném základě.
Nevykonávají-li příslušné orgány členského státu, v němž se nachází mateřský podnik, samy dohlxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xčely dohledu na konsolidovaném základě a předaly je těmto orgánům.
3. Členské státy povolí výměnu informací mezi svými příslušnými orgány, jak je xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí nebo podniků pomocných služeb sběr ani držení informací neznamená, že by dotyčné příslušné orgány musely plnit úlohu dohledu ve vztahu k těmto institxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxní informací nemá za následek, že by dotyčné příslušné orgány musely plnit úlohu dohledu ve vztahu k holdingovým společnostem xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx
xxxxxx 125
Spolupráce
1. Má-li instituce, finanční holdingová společnost, smíšená finanční holdingová společnost nebo holdingová společnost se smíšexxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xe třeba povolení, příslušné orgány a orgány pověřené veřejným úkolem dohledu nad pojišťovnami nebo jinými podniky poskytujícími investiční služby úxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx nad činností a celkovou finanční situací podniků podléhajících jejich dohledu.
2. Na informace obdržené v rámci dohledu na konsolidovaném základě, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxé těm, které jsou uvedené v čl. 53 odst. 1 této směrnice v případě úvěrových institucí nebo ve směrnici 2004/39/ES v případě investičních podniků.
3. Pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxingových společností uvedených v článku 11 nařízení (EU) č. 575/2013. Tyto seznamy předávají příslušným orgánům ostatních členských států, orgánu Exx x xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxostem, smíšeným finančním holdingovým společnostem a holdingovým společnostem se smíšenou činností nebo jejich výkonným ředitelům ukládány správxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxvních nebo správních předpisů přijatých k provedení této kapitoly.
Článek 127
Hodnocení rovnocennosti dohledu na konsolidovaném základě v txxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxá společnost se skutečným sídlem ve třetí zemi, nepodléhá dohledu na konsolidovaném základě podle článku 111, posuzují příslušné orgány, zda tato insxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x této směrnici a požadavkům části první hlavy II kapitoly 2 nařízení (EU) č. 575/2013.
Hodnocení provádí příslušný orgán, který by byl pověřený dohledex xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xebo z vlastního podnětu. Tento příslušný orgán konzultuje ostatní dotyčné příslušné orgány.
2. Komise může požádat Evropský bankovní výbor, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xákladě, jak jsou stanoveny v této kapitole, ve vztahu k institucím, jejichž mateřský podnik má skutečné sídlo ve třetí zemi. Evropský bankovní výbor tyxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxA je Komisi a Evropskému bankovnímu výboru nápomocen při výkonu uvedených úkolů, včetně hodnocení toho, zda by takové obecné pokyny měly být aktualizoxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxuje orgán EBA před přijetím rozhodnutí.
3. Pokud takový rovnocenný dohled neexistuje, použijí členské státy na instituci obdobně tuto směrnici a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx na konsolidovaném základě.
Tyto techniky dohledu schválí po konzultaci s ostatními dotčenými příslušnými orgány příslušný orgán, který by byl pověřxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx holdingové společnosti se skutečným sídlem v Unii a uplatnit ustanovení o dohledu na konsolidovaném základě nad konsolidovanou situací této finančnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxhledu na konsolidovaném základě, jak jsou stanoveny v této kapitole, a oznámí se ostatním dotčeným příslušným orgánům, orgánu EBA a Komisi.
xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxlovou rezervou" kapitál, který je instituce povinna udržovat v souladu s článkem 129;
2) "proticyklickou kapitálovou rezervou stanovenou konkrétnx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxí je vyžadováno v souladu s čl. 131 odst. 4;
4) "kapitálovou rezervou pro J-SVI" kapitál, jehož držení může být vyžadováno v souladu s čl. 131 odst. 5;
5) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxkem kombinovaných kapitálových rezerv" celková výše kmenového kapitálu tier 1 nutná ke splnění požadavku bezpečnostní kapitálové rezervy a případnx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxSVI;
c) kapitálovou rezervu pro J-SVI;
d) kapitálovou rezervu xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxticyklické kapitálové rezervy stanovené konkrétně pro danou instituci a která je nastavena v souladu s články 136 a 137 nebo případně příslušným orgánxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxřený orgán odpovědný za stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy;
9) "orientačním ukazatelem kapitálové rezervy" referenční sazba kapitxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxby uvedené v bodě 3 a 6 oddílu A přílohy I směrnice 2004/39/ES.
Článek 129
Požadavek na udržování bezpečnostní kapitálové rezervy
1. Členské stxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxu 92 nařízení (EU) č. 575/2013 bezpečnostní kapitálovou rezervu kmenového kapitálu tier 1 rovnající se 2,5% celkového objemu jejich rizikové expozixx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxdeného nařízení.
2. Odchylně od odstavce 1 může členský stát od požadavků stanovených v uvedeném odstavci osvobodit malé a střední investiční podnixxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xusí být plně odůvodněné a musí obsahovat vysvětlení, proč dané osvobození nepředstavuje hrozbu pro stabilitu finančního systému členského státu, a pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxumí o této skutečnosti Komisi, ESRB, orgán EBA a příslušné orgány dotčených členských států.
3. Pro účely odstavce 2 určí členský stát orgán pověřenx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxlé a střední v souladu s doporučením Komise 2003/361/ES ze 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků(31).
5. Instituce nesmí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxých dle článku 104.
6. V případě, že instituce nesplní v plném rozsahu požadavek dle odstavce 1 tohoto článku, bude podléhat omezením týkajícím se rozdxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x x xx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxu instituci
1. Členské státy vyžadují, aby instituce udržovaly proticyklickou kapitálovou rezervu stanovenou konkrétně pro danou instituci, jež sx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxové rezervy vypočtených v souladu s článkem 140 této směrnice na individuálním a konsolidovaném základě, v souladu s požadavky části první hlavy II uvexxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxky, pokud toto osvobození nepředstavuje hrozbu pro stabilitu finančního systému daného členského státu.
Rozhodnutí o uplatnění tohoto osvobození mxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xřesnou definici malých a středních investičních podniků, které jsou osvobozeny.
Členský stát, který se rozhodne takové osvobození uplatnit, vyrozxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxý uplatňováním tohoto článku. Tímto orgánem je příslušný orgán nebo pověřený orgán.
4. Pro účely odstavce 2 se investiční podniky klasifikují jako maxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x, který bude udržován nad rámec kmenového kapitálu tier 1 udržovaného za účelem splnění požadavku na kapitál stanoveného dle článku 92 nařízení (EU) č. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx4 této směrnice.
6. V případě, že instituce nesplní v plném rozsahu požadavek dle odstavce 1 tohoto článku, bude podléhat omezením týkajícím se rozdělxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x x xx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxáty určí orgán pověřený tím, aby na konsolidovaném základě určil globální systémově významné instituce (G-SVI) a jiné systémově významné instituce (xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxh orgánů. Institucí G-SVI musí být mateřská instituce v EU, mateřská finanční holdingová společnost v EU, mateřská smíšená finanční holdingová spolexxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlečnosti v EU nebo mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v EU. Institucí J-SVI může být mateřská instituce v EU, mateřská finanční holdingxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxo kategoriích:
a) velikost skupiny;
b) propojenost skupiny s finančním systémem;
c) nahraditelnost služeb nebo finanční infrastruktury poskytovxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x třetí zemí.
Každá kategorie má stejnou váhu a zahrnuje kvantifikovatelné ukazatele.
Pomocí xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxdkategorie, jak je uvedeno v odstavci 9.
3. Instituce J-SVI se určí v souladu s odstavcem 1. Posouzení systémového významu vychází přinejmenším z kxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
d) propojenost instituce nebo skupiny s finančním systémem.
EBA vydá po konzultaci s ESRB do 1. ledna 2015 obecné pokyny týkající se kritérií pro stanoxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxově významné instituce a specifické aspekty na úrovni Unie a na úrovni jednotlivých států.
4. Každá instituce G-SVI na konsolidovaném základě musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx kapitálem tier 1 a je udržována nad jeho rámec.
5. Příslušný orgán nebo pověřený orgán může na konsolidovaném nebo subkonsolidovaném nebo případně inxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xx xxlkového objemu rizikové expozice vypočítané podle čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, a to při zohlednění kritérií pro určení institucí J-SVI. Taxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro J-SVI příslušný orgán nebo pověřený orgán dodržuje tyto zásady:
a) kapitálová rezerva pro J-SVI nesmí mít neúměrné nepříznivé účinky na finanční sxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx bránící jeho fungování;
b) příslušný orgán nebo pověřený orgán musí přinejmenším jednou ročně přezkoumat kapitálovou rezervu pro J-SVI.
7. Dříxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxny dotčených členských států jeden měsíc před zveřejněním rozhodnutí uvedeného v odstavci 5. Toto oznámení obsahuje podobné informace o těchto skutexxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxika;
b) posouzení pravděpodobného pozitivního nebo negativního dopadu kapitálové rezervy pro J-SVI na vnitřní trh, a to na základě informací, které xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx 5 tohoto článku, pokud je určitá instituce J-SVI dceřiným podnikem instituce G-SVI nebo instituce J-SVI, jež je mateřskou institucí v EU a na niž se vztaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx individuálním nebo subkonsolidovaném základě, vyšší z těchto úrovní:
a) 1% celkového objemu rizikové expozice vypočtené x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
9. Rozlišuje se přinejmenším pět podkategorií institucí G- SVI. Nejnižší hranice a hranice mezi jednotlivými podkategoriemi se vymezí prostředxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxle níž mezi jednotlivými podkategoriemi dochází ke konstantnímu lineárnímu nárůstu systémového významu, což má za následek lineární nárůst výše požxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxávaný dopad, jaký by měly potíže dotčené instituce G-SVI na celosvětový finanční trh. Nejnižší podkategorii je přiřazena kapitálová rezerva pro G-SVx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxým podkategoriím se, až do čtvrté podkategorie včetně, zvyšuje po 0,5% celkového objemu rizikové expozice vypočteného v souladu s čl. 92 odst. 3 nařízexx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxzice vypočítané podle čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013.
10. Při provádění řádného posouzení v rámci dohledu a aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 9, pxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxci 1, jehož celkové skóre je nižší než hraniční skóre nejnižší podkategorie, do této podkategorie nebo do vyšší podkategorie, a tím jej označit za instixxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxdech orgán EBA.
12. Příslušný orgán nebo pověřený orgán informuje Komisi, ESRB a orgán EBA o názvech institucí G-SVI a J-SVI a o tom, do jakých podkategxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxormace o tom, do jakých podkategorií jsou jednotlivé instituce G-SVI zařazeny.
Příslušný orgán nebo pověřený orgán přezkoumá jednou ročně určení insxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtuce, Komisi, ESRB a orgán EBA a zveřejní aktualizovaný seznam určených systémově významných institucí, jakož i informace o tom, do jaké podkategorie xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxění požadavků dle odstavce 4 a 5 pro potřeby splnění kteréhokoli z požadavků stanovených podle článku 92 nařízení (EU) č. 575/2013 a článků 129 a 130 tétx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdující, použije se v každém případě vyšší z kapitálových rezerv:
a) kapitálová rezerva pro G-SVI a kapitálová rezerva pro J-SVI;
b) kapitálová xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxi na individuálním nebo subkonsolidovaném základě kapitálová rezerva pro J-SVI a kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika v souladu s článkem xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxzice nacházející se v členském státě, který danou kapitálovou rezervu stanoví za účelem řešení makroobezřetnostního rizika v daném členském státě, axx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxo J-SVI nebo G-SVI uplatňovanou v souladu s tímto článkem.
16. Pokud se v určitém případě použije odstavec 14 a instituce je součástí skupiny nebo podskxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxitálových rezerv, který je nižší než součet bezpečnostní kapitálové rezervy, proticyklické kapitálové rezervy a vyšší z dvojice kapitálových rezerx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xákladě.
17. Pokud se v určitém případě použije odstavec 15 a instituce je součástí skupiny nebo podskupiny, ke které patří G-SVI nebo J-SVI, nikdy to nexxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxčnostní kapitálové rezervy, proticyklické kapitálové rezervy a součtu kapitálové rezervy pro J-SVI a kapitálové rezervy pro krytí systémového rizixxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxely tohoto článku upřesní metodika, podle níž příslušný orgán nebo pověřený orgán určí mateřskou instituci v EU nebo mateřskou finanční holdingovou sxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx G-SVI do podkategorií na základě jejich systémového významu, a to při zohlednění jakýchkoli standardů dohodnutých na mezinárodní úrovni.
EBA předloxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxné v prvním a druhém pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
Článek 132
Podávání zpráv
1. Komise předloží na základx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxe G-SVI na dodatečné druhy systémově významných institucí v rámci Unie. V případě potřeby ke zprávě připojí legislativní návrh.
2. Do 31. prosince 201x x xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxnku 131 změněna a v případě potřeby ke zprávě připojí legislativní návrh. Jakýkoli takový návrh náležitě zohlední mezinárodní vývoj v oblasti regulacx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xo při zohlednění jakéhokoli nežádoucího xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxvého rizika
1. Každý členský stát může pro finanční sektor nebo pro jedno či více pododvětví tohoto sektoru zavést povinnost kapitálové rezervy pro krxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxům, na které se nevztahuje nařízení (EU) č. 575/2013 a jejich zmírnění, ve smyslu rizika narušení kontinuity finančního systému, které může mít závažxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xa stanovení kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika a určení skupin institucí, na něž se vztahuje. Tímto orgánem je příslušný orgán nebo pověřxxx xxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxpitál stanoveného podle článku 92 nařízení (EU) č. 575/2013 udržovaly kapitálovou rezervu pro krytí systémového rizika kmenového kapitálu tier 1 roxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxividuálním, konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě, v souladu s částí první hlavou II uvedeného nařízení. Dotčený příslušný nebo pověřený oxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxe nesmí používat kmenový kapitál tier 1 udržovaný za účelem splnění požadavku dle odstavce 3 pro potřeby splnění kteréhokoli z požadavků stanovených pxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxahuje-li se na skupinu určenou jakožto systémově významná instituce, na niž se na konsolidovaném základě vztahuje kapitálová rezerva pro G-SVI nebo kxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xlánkem, použije se vyšší z těchto kapitálových rezerv. Vztahuje-li se na instituci na individuálním nebo subkonsolidovaném základě kapitálová rezexxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx
xx xxxxd se kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika vztahuje na všechny expozice nacházející se v členském státě, který danou kapitálovou rezervu stxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xezerva pro krytí systémového rizika je kumulativní s kapitálovou rezervou pro J-SVI nebo G-SVI uplatňovanou v souladu s článkem 131, a to bez ohledu na oxxxxxxx xx
xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxnamená, že se na uvedenou instituci na individuálním základě vztahuje požadavek kombinovaných kapitálových rezerv, který je nižší než součet bezpečxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxálovou rezervu pro krytí systémového rizika, které se na danou instituci použijí na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxVI, nikdy to neznamená, že se na uvedenou instituci na individuálním základě vztahuje požadavek kombinovaných kapitálových rezerv, který je nižší nex xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxtémového rizika, které se na danou instituci použijí na individuálním základě.
8. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika se může použít na exxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxzerva pro krytí systémového rizika se s výhradou odstavců 15 a 18 může rovněž použít na expozice nacházející se v jiných členských státech.
9. Kapitáloxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států příslušné v souladu s touto směrnicí, a je stanoven v postupných nebo zrychlených krocích s úpravou po 0,5 procentního bodu. Pro jednotlivá pododxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dodržuje příslušný orgán nebo pověřený orgán tyto zásady:
a) kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika nesmí mít neúměrné nepříznivé účinky na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxela překážky bránící jeho fungování;
b) příslušný orgán nebo pověřený orgán přinejmenším jednou za dva roky musí přezkoumat kapitálovou rezervu pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxa do výše 3%, informuje Komisi, ESRB, orgán EBA a příslušné a pověřené orgány dotčených členských států jeden měsíc před zveřejněním rozhodnutí uvedenxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxěž orgány dohledu těchto třetích zemí. Toto oznámení obsahuje podobné informace o těchto skutečnostech:
a) systémové nebo makroobezřetnostní rizikx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmu na vnitrostátní úrovni a opravňuje tak sazbu kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika;
c) odůvodnění, proč se má za to, že kapitálová rezervx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxivního nebo negativního dopadu kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika na vnitřní trh, a to na základě informací, které má daný členský stát k dxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxU) č. 575/2013, s vyloučením článků 458 a 459 uvedeného nařízení, ať už samostatně nebo ve vzájemné kombinaci nestačí pro řešení zjištěného makroobezřxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxisi, ESRB, EBA a příslušné a pověřené orgány dotčených členských států. Vztahuje-li se kapitálová rezerva na expozice nacházející se ve třetích zemícxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxnostech:
a) systémové nebo makroobezřetnostní riziko v daném členském státě;
b) důvody, proč systémové nebo makroobezřetnostní riziko představujx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
c) odůvodnění, proč se má za to, že kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika bude pravděpodobně účinným a přiměřeným prostředkem pro zmírněnx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, a to na základě informací, které má daný členský stát k dispozici;
e) odůvodnění, proč s přihlédnutím k jejich relativní účinnosti žádná ze stávajícíxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxci nestačí pro řešení zjištěného makroobezřetnostního nebo systémového rizika;
f) sazba kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika, kterou cxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxerá se vztahuje na expozice nacházející se v členském státě, který kapitálovou rezervu stanoví, a může se rovněž vztahovat na expozice ve třetích zemícxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxí být dodrženy postupy uvedené v odstavci 12.
14. Má-li být sazba kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika v souladu s odstavcem 13 stanovena v xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxed přijetím dotčených opatření vyčká na stanovisko Komise.
Je-li stanovisko Komise záporné, příslušný orgán nebo pověřený orgán členského státu, ktxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dceřiným podnikem, jehož mateřský podnik je usazen v jiném členském státě, příslušný orgán nebo pověřený orgán vyrozumí orgány daného členského státxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xe se uvedené orgány neshodnou, a v případě záporného doporučení Komise i ESRB může příslušný orgán nebo pověřený orgán záležitost postoupit orgánu EBA x xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx orgán EBA nevydá rozhodnutí.
15. Do jednoho měsíce od oznámení podle odstavce 12 poskytne ESRB Komisi stanovisko k tomu, zda je kapitálová rezerva xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxní (EU) č. 1093/2010.
Do xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxípadné hodnocení ze strany ESRB a EBA, a pokud je přesvědčena o tom, že kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika nemá neúměrné nepříznivé účinky xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xe by vytvářela překážky bránící jeho fungování.
16. Každý příslušný orgán nebo pověřený orgán oznámí stanovení kapitálové rezervy pro krytí systxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxé rezervy pro krytí systémového rizika;
b) instituce, na něž se kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika použije;
c) odůvodnění kapitálové rxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxového rizika; a
e) názvy zemí, v nichž jsou expozice nacházející se v těchto zemích uznány v kapitálové rezervě pro krytí systémového rizika.
Pokud by xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx. V případě, že instituce nesplní v plném rozsahu požadavek dle odstavce 1 tohoto článku, bude podléhat omezením týkajícím se rozdělování výnosů uvedexxx x xxx xxx xxxxx x x xx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tier 1 instituce z hlediska příslušného systémového rizika, mohou příslušné orgány přijmout dodatečná opatření v souladu s článkem 64.
18. Po oznáxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxgán rozhodne stanovit kapitálovou rezervu na úrovni do 3% na základě expozic v jiných členských státech, musí být tato kapitálová rezerva stanovena roxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xtáty mohou uznat sazbu kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika stanovenou v souladu s článkem 133 a mohou ji uplatňovat vůči institucím s vnitrxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxové rezervy pro krytí systémového rizika pro instituce s vnitrostátním povolením, informuje o tom Komisi, ESRB, orgán EBA a členský stát, který uvedenxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xystémového rizika, zohlední informace předložené v souladu s čl. 133 odst. 11, 12 nebo 13 členským státem, který dotčenou sazbu kapitálové rezervy staxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxení podle článku 16 nařízení (EU) č. 1092/2010 pro jeden či více členských států, které mohou dotčenou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
Pokyny ESRB ohledně stanovení sazeb proticyklické kapitálové rezervy
1. ESRB je oprávněna vydat pro orgány pověřené členskými státy dle čl. 136 odsxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxž se pověřené orgány budou moci řídit při rozhodování o vhodné sazbě proticyklické kapitálové rezervy, které zajistí, že tyto orgány budou k rozhodným xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxynů ohledně:
i) měření a výpočtu odchylky od dlouhodobých trendů vývoje poměrů úvěrů k hrubému domácímu produktu (HDP);
ii) výpočtu orientačních ukxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxho s obdobími nadměrného růstu úvěrů ve finančním systému, zejména příslušného poměru úvěrů k HDP jakož i jeho odchylku od dlouhodobých trendů vývoje a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xozhodování pověřených orgánů o vhodné sazbě proticyklické kapitálové rezervy dle článku 136;
d) pokynů ohledně proměnných, včetně kvalitativních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe 1, náležitým způsobem zohlední rozdíly mezi členskými státy, a zejména specifika členských států s malými a otevřenými ekonomikami.
3. Pokud ESRB vxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxce nebo vývoje mezinárodně dohodnuté praxe.
Článek 136
Určování sazeb proticyklické kapitálové rezervy
1. Každý členský stát pověří veřejnx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xaždý pověřený orgán vypočítá pro každé čtvrtletí orientační ukazatel kapitálové rezervy jako referenční hodnotu, kterou se bude řídit při rozhodováxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xvěrový cyklus a rizika vyvolaná přílišnou úvěrovou expanzí v členském státě a náležitě zohlední specifika národního hospodářství. Tento ukazatel buxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxmci dané jurisdikce, a především k ukazateli, jenž odráží změny v poměru xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxx xxvěřený orgán posoudí a určí odpovídající sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro svůj členský stát, a to na čtvrtletní bázi, přičemž přihlédne k:
ax xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x písm. a), c) a d) a veškerým doporučením vydaným ESRB ohledně určování sazby kapitálové rezervy;
c) jiným proměnným, které pověřený orgán uzná za důlexxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxpozice vypočteného podle čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 u institucí, které mají úvěrové expozice v daném členském státě, musí nabývat hodnot xxxx xx x xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxavci 3 odůvodněno, může pověřený orgán nastavit sazbu proticyklické kapitálové rezervy vyšší než 2,5% z celkového objemu rizikové expozice vypočtenxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx proticyklické kapitálové rezervy vyšší než nula, nebo pokud následně pověřený orgán zvýší stávající nastavení sazby proticyklické kapitálové rezexxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvy stanovené konkrétně pro danou instituci. Tento den nesmí nastat později než po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy bude oznámeno stanovení zvýšené kapitxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xtanovení zvýšené kapitálové rezervy, musí být takováto kratší lhůta pro uplatňování této zvýšené rezervy odůvodněna na základě výjimečných okolnosxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xrčí současně též orientační dobu, během které se neočekává žádné zvýšení této kapitálové rezervy. Touto orientační dobou však pověřený orgán nebude vxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxánce. Toto oznámení bude obsahovat přinejmenším následující informace:
a) použitelnou sazbu proticyklické kapitálové rezervy;
b) rozhodný poměr xxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxitálové rezervy;
e) v případě, že dojde ke zvýšení sazby kapitálové rezervy, den, od kterého jsou instituce povinny tuto zvýšenou sazbu kapitálové rexxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxenu e) má nastat po uplynutí doby kratší než 12 měsíců ode dne oznámení dle tohoto odstavce, odkaz na výjimečné okolnosti, které odůvodňují tuto kratší lxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odůvodněním této doby;
Pověřené orgány přijmou veškerá rozumná opatření potřebná ke koordinaci načasování tohoto oznámení.
Pověřené orgány infoxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxé internetové stránce veškeré takto oznámené sazby kapitálových rezerv a související informace.
Článek 137
Uznání sazeb proticyklické kaxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xroticyklické kapitálové rezervy převyšující 2,5% z celkového objemu rizikové expozice vypočteného podle čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, moxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxnou instituci, který provádějí instituce s vnitrostátním povolením.
2. V případě, že pověřený orgán v souladu s odstavcem 1 tohoto článku uzná sazbu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxvcem 1 tohoto článku, oznámí toto uznání zveřejněním na své internetové stránce. Toto oznámení bude obsahovat přinejmenším následující informace:
ax xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xazby kapitálové rezervy, den, od kterého jsou instituce s povolením v členském státě, v němž působí pověřený orgán, povinny tuto zvýšenou sazbu kapitáxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx v písmenu c) má nastat po uplynutí doby kratší než 12 měsíců ode dne oznámení dle tohoto odstavce, odkaz na výjimečné okolnosti, které odůvodňují tuto krxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxx xe dle článku 16 nařízení (EU) č. 1092/2010 oprávněna vydávat pověřeným orgánům doporučení ohledně odpovídající sazby proticyklické kapitálové rezxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxí země (dále jen "příslušný orgán třetí země") pro třetí zemi, vůči níž má jedna nebo několik institucí Unie úvěrové expozice;
b) ESRB dospěje k závěru, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxby odpovídající ochrany institucí Unie před riziky přílišné úvěrové expanze v dané zemi, nebo pověřený orgán vyrozumí ESRB, že danou sazbu kapitálové xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx na to, zda ESRB vydala pověřeným orgánům doporučení podle článku 138.
2. Za podmínek uvedených v čl. 138 písm. a) mohou pověřené orgány stanovit sazbu pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxové rezervy stanovené konkrétně pro danou instituci.
3. V případě, že byla sazba proticyklické kapitálové rezervy stanovena a zveřejněna příslušnxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxcké kapitálové rezervy stanovené konkrétně pro danou instituci, který jsou povinny provádět instituce s vnitrostátním povolením, pokud dospěje povxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xěchto institucí před riziky přílišné úvěrové expanze v dané zemi.
Při výkonu pravomoci dle prvního pododstavce nesmí pověřený orgán stanovit sazbu prxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxá jako procento z celkového objemu rizikové expozice vypočteného podle čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 u institucí, které mají úvěrové expozixx x xxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxovení takových sazeb.
4. V případě, že pověřený orgán nastaví takovou sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro třetí zemi dle odstavce 2 nebo 3, žx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxním povolením povinny uplatňovat tuto sazbu kapitálové rezervy pro účely výpočtu své proticyklické kapitálové rezervy stanovené konkrétně pro danox xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx tak, aby nastal po uplynutí doby kratší než 12 měsíců ode dne, kdy bude stanovení této sazby oznámeno, musí být takováto kratší lhůta pro uplatňování danx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxetí zemi v souladu s odstavcem 2 nebo 3 na svých internetových stránkách, přičemž mezi zveřejněnými informacemi uvedou následující:
a) sazbu proticykxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxrvy poprvé nastavena jako vyšší než nula nebo zvýšena, den, od kterého jsou instituce povinny tuto zvýšenou sazbu kapitálové rezervy aplikovat pro účexx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxtí doby kratší než 12 měsíců ode dne zveřejnění nastavení sazby dle tohoto odstavce, odkaz na výjimečné okolnosti, které odůvodňují tuto kratší lhůtu pxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xtanovené konkrétně pro danou instituci se bude skládat z váženého průměru sazeb proticyklické kapitálové rezervy, které se použijí v jurisdikcích, kxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxx xx
xxxxxxé státy požadují, aby instituce pro účely výpočtu váženého průměru uvedeného v prvním pododstavci uplatňovaly na každou použitelnou sazbu proticyklxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, které souvisí s rozhodnými úvěrovými expozicemi na předmětném území, dělené jejich celkovými kapitálovými požadavky k úvěrovému riziku, které souxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxké kapitálové rezervy tak, že bude převyšovat 2,5% z celkového objemu rizikové expozice vypočteného podle čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, člexxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx, uplatňovány následující sazby kapitálových rezerv, a to pro účely výpočtu potřebného dle odstavce 1, včetně, v relevantních případech, výpočtu té čxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxzervy převyšující 2,5% celkového objemu rizikové expozice;
b) instituce s povolením v jiném členském státě budou uplatňovat sazbu proticyklické kaxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxl sazbu kapitálové rezervy převyšující 2,5% v souladu s čl. 137 odst. 1;
c) instituce s povolením v jiném členském státě budou uplatňovat sazbu proticyxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí, uznal tuto sazbu kapitálové rezervy v souladu článkem 137.
3. V případě, že sazba proticyklické kapitálové rezervy stanovená příslušným orgánxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxy zajistí, aby byly na rozhodné úvěrové expozice nacházející se v této třetí zemi uplatňovány následující sazby kapitálových rezerv, a to pro účely výpxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xnstituce budou uplatňovat sazbu proticyklické kapitálové rezervy ve výši 2,5% celkového objemu rizikové expozice, pokud pověřený orgán v členském sxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxlikovat sazbu proticyklické kapitálové rezervy stanovenou příslušným orgánem třetí země, pokud pověřený orgán v členském státě, kde tyto instituce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxré podléhají:
a) kapitálovým požadavkům k úvěrovému riziku dle části třetí hlavy II uvedeného nařízení;
b) v případech, kdy je expozice vedena v obchoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxí a migrace dle části třetí hlavy IV kapitoly 5 uvedeného nařízení;
c) v případech, kdy je expozicí sekuritizace, kapitálovým požadavkům dle části třexx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrmami přijatými dle odstavce 7.
6. Pro účely výpočtu požadovaného dle odstavce 1:
a) pokud má předmětné rozhodnutí za následek zvýšení sazby kapitálxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxm. e) nebo čl. 137 odst. 2 písm. c);
b) pokud má předmětné rozhodnutí za následek zvýšení sazby kapitálové rezervy, použije se sazba proticyklické kapixxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxx xxxedu na to, zda tento orgán požaduje, aby instituce se sídlem v této třetí zemi uplatňovaly předmětnou změnu ve lhůtě kratší; tím není dotčeno ustanovení xxxxxxx xxx
xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xemi v souladu s čl. 139 odst. 2 nebo 3 nebo uzná sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro třetí zemi v souladu s článkem 137, použije se tato sazba kapitáxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxsledek zvýšení sazby kapitálové rezervy;
d) sazba proticyklické kapitálové rezervy se použije okamžitě, pokud má předmětné rozhodnutí za následek xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxmenou dne, kdy bude zveřejněna příslušným orgánem třetí země v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.
7. EBA vypracuje návrh regulačních texxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xvedené návrhy regulačních norem do 1. ledna 2014.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v sxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxí výnosů
1. Členské státy zakážou institucím, které splňují požadavek kombinovaných kapitálových rezerv, provádět rozdělení výnosů související s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxují, aby instituce, které nesplňují požadavek kombinovaných kapitálových rezerv, vypočetly nejvyšší rozdělitelnou částku (dále jen "MDA") v soulaxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přijetí kteréhokoli z následujících opatření předtím, než tato instituce vypočte MDA:
a) provedení rozdělení výnosů v souvislosti s kmenovým kapitxxxx xxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxt k její výplatě vznikla v době, kdy instituce nesplňovala požadavky kombinovaných kapitálových rezerv;
c) provedení plateb na nástroje vedlejšího xxxxxxxx xxxx xx
xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxé státy zakážou této instituci výplatu částky převyšující MDA, která bude vypočtena v souladu s odstavcem 4, prostřednictvím některého z opatření uvexxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xinitelem určeným v souladu s odstavcem 6. Opatření uvedená v odst. 2 druhém pododstavci písm. a), b) nebo c) mají za následek snížení MDA.
5. První z činxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx) č. 575/2013 a které byly vytvořeny po vydání posledního rozhodnutí o rozdělení zisků nebo přijetí kteréhokoli z opatření uvedených v odst. 2 druhém pxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xEU) č. 575/2013 a které byly vytvořeny po vydání posledního rozhodnutí o rozdělení zisků nebo přijetí kteréhokoli z opatření uvedených v odst. 2 druhéx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xxxxxo odstavce zůstaly nerozděleny.
6. Druhý činitel součinu bude určen následovně:
a) pokud se kmenový kapitál tier 1 udržovaný dotčenou institucí, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxmu rizikové expozice vypočteného podle čl. 92 odst. 3 uvedeného nařízení, bude nacházet v prvním (tj. nejnižším) kvartilu požadavku kombinovaných kaxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx účely plnění požadavku na kapitál dle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013, vyjádřený jako procento z celkového objemu rizikové expozice vyxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xinitele součinu 0,2;
c) pokud se kmenový kapitál tier 1 udržovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxento z celkového objemu rizikové expozice vypočteného podle čl. 92 odst. 3 uvedeného nařízení, bude nacházet ve třetím kvartilu požadavku kombinovanxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxíván pro účely plnění požadavku na kapitál dle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013, vyjádřený jako procento z celkového objemu rizikové expxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxzerv, bude hodnota druhého činitele součinu 0,6;
Dolní a horní hranice každého kvartilu požadavku kombinovaných kapitálových rezerv budou vypočtexx xxxxxxxxxxx
             xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
              xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xx 
                  x
 
 
             xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh 
              kapitálových rezerv
Horní hranice kvartilu = ----------------------- x Qn
                  4
 
 
"Qn" označuje pořadové číslo dotčeného kvartilu.
7. Omezení stanovxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxí nebo neprovedení platby nebude představovat porušení povinnosti nebo splnění podmínky pro zahájení insolvenčního řízení proti dotčené institucix
xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxijmout některé z opatření uvedených v odst. 2 druhém pododstavci písm. a), b) a c), vyrozumí příslušný orgán a poskytne mu následující informace:
a) výxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx
xxxx xxxxtál tier 2;
b) výši svých předběžných a výročních zisků;
c) MDA vypočtenou v souladu s odstavcem 4;
d) částku rozdělitelných zisků, kterou má v úmxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xdměny nebo zvláštní penzijní výhody, bez ohledu na skutečnost, zda se tak má stát prostřednictvím vytvoření nové povinnosti k výplatě nebo výplatou na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxžují v platnosti opatření k zajištění toho, aby byly částky rozdělitelných zisků a MDA vypočteny správně, a musí být schopny na žádost příslušného orgáxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxřízení (EU) č. 575/2013;
c) výplata nebo nákup vlastních akcií nebo jiných kapitálových nástrojů uvedených v čl. 26 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
e) výplata položek uvedených v čl. 26 odst. 1 písm. b) až e) uvedeného nařízení.
Článek 142
Plán zachování kapitálu
1. V případě, že instituxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxu orgánu nejpozději ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne, kdy instituce zjistila, že předmětný požadavek nesplňuje, ledaže příslušný orgán povolí delxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxahu a složitosti činností instituce.
2. V plánu zachování kapitálu musí být uvedeno následující:
a) odhady příjmů a výdajů a předpokládaná rozvahxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xezerv v plném rozsahu;
d) veškeré další informace, které příslušný orgán považuje za nezbytné pro provedení posouzení požadovaného dle odstavce 3.
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxánu lze s rozumnou mírou pravděpodobnosti očekávat, že díky němu dojde k zachování nebo vytvoření kapitálu dostatečného k tomu, aby byla instituce schxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx V případě, že příslušný orgán plán zachování kapitálu neschválí v souladu s odstavcem 3, nařídí některé z následujících opatření, popřípadě obě tato oxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xrgán vykoná svou pravomoc dle článku 102 nařídit přísnější omezení týkající se rozdělování výnosů, než které požaduje článek 141.
HLAVA VIxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx právních a správních předpisů a administrativních a obecných pokynů přijatých v jejich členském státě v oblasti obezřetnostní regulace;
b) xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxmu a hodnocení podle článku 97;
d) aniž jsou dotčena ustanovení hlavy VII kapitoly 1 oddílu II této směrnice a článků 54 a 58 směrnice 2004/39/ES, souhrnxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxu přijatých v souladu s čl. 102 odst. 1 písm. a) a správních sankcí uložených v souladu s článkem 65.
2. Údaje zveřejněné v souladu s odstavcem 1 jsou takxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxlně se aktualizují. Údaje jsou přístupné elektronicky na jednotné adrese.
3. EBA vypracuje návrhy prováděcích technických norem pro určení formátxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx ledna 2014.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1093/2xxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xrgány tyto informace:
a) obecná kritéria a metodiky používané pro přezkum v souladu s články 405 až 409 nařízení (EU) č. 575/2013;
b) aniž jsou dotčena uxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx (EU) č. 575/2013 zjišťovaných jednou ročně.
2. Příslušný orgán členského státu využívající možnosti stanovené v čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 57xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xřekážky bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků;
b) počet mateřských institucí, které využívají možnosti stanovené v čl. 7 odst. x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxši kapitálu na konsolidovaném základě mateřské instituce v daném členském státě využívajícím možnosti stanovené v čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v daném členském státě využívajícím možnosti stanovené v čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení, tvořený kapitálem, který je držen v dceřiných podnicích ve txxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxívajícím možnosti stanovené v čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení, tvořený kapitálem, který je držen v dceřiných podnicích ve třetí zemi.
3. Příslxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxtují nebo se nepředpokládají žádné závažné věcné nebo právní překážky bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků;
b) počet mateřskýxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxiné podniky ve třetí zemi;
c) souhrnně za členský stát:
i) celkovou výši kapitálu mateřských institucí využívajících možnosti stanovené v čl. 9 odsxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xyužívajících možnosti stanovené v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, tvořený kapitálem, který je držen v dceřiných podnicích ve třetí zemi;
iii) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxené v čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení, tvořený kapitálem, který je držen v dceřiných podnicích ve třetí zemi.
HLAVA IX
AKTY V PŘENESENÉ PRAxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxm 148, pokud jde o:
a) vyjasnění definic stanovených v článcích 3 a 128 pro zajištění jednotného uplatňování této směrnice;
b) vyjasnění definic stanoxxxxxx x xxxxxxxx x x xxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxch v článku 3 a jejich rámce v souladu s pozdějšími právními předpisy o institucích a záležitostech s nimi spojených;
d) úpravu částek uvedených v čl. 31 xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxrnice 2002/92/ES;
e) rozšíření nebo terminologickou úpravu seznamu zmíněného v článcích 33 a 34 a obsaženého v příloze I se zřetelem k vývoji na finančxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x8 a článku 98 se zřetelem k vývoji na finančních trzích (zejména k novým finančním produktům) nebo k vývoji xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxní uvedených v čl. 89 odst. 3 druhém pododstavci, pokud zpráva Komise předložená v souladu s prvním pododstavcem uvedeného odstavce vykazuje významné xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Článek 146
Prováděcí akty
Následující opatření se přijímají jako prováděcí akty v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 147 odst. 2:
ax xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Článek 147
Evropský bankovní výbor
1. Při přijímání prováděcích aktů je Komisi nápomocen Evropský bankovní výbor. Uvedený výbor je výborxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
Výkon přenesené pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc pxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxa mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 145 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určené. Rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxých aktů v přenesené pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenexxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xde dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx přijímá v souladu s touto směrnicí regulační technickou normu, která je shodná s návrhem regulační technické normy předloženým orgánem EBA, lhůta, v nxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxží o jeden měsíc. Odchylně od čl. 13 odst. 1 druhého pododstavce nařízení xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtě o jeden měsíc.
HLAVA X
ZMĚNY SMĚRNICE 2002/87/ES
Článek 150
Změny směrnice 2002/87/ES
Článek 21a směrnice 2002/87/ES se mění taktxx
xx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxloze I části II této směrnice ve spojení s čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 a čl. 228 odst. 1 směrnice 2009/138/ES, avšak aniž je dotčen čl. 6 odst. 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxce.
Evropské orgány dohledu předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem do pěti měsíců před dnem použití uvedeným v čl. 309 odst. 1 směrnxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010."
HLAVA XI
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
KAPITOLA 1
Přxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxanovení této kapitoly nahrazují články 40, 41, 43, 49, 50 a 51, dokud se nestane použitelným požadavek krytí likvidity v souladu s akty v přenesené pravoxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx plně v souladu s vypracováním jednotných pravidel pro likviditu, je Komise v případě, že v Unii nebudou zavedena jednotná pravidla pro likviditu z důvoxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 145, jimiž se odloží datum uvedené v odstavci 1 tohoto článku až o dva roky.
Článek 152
Požadavky na informace
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxelně informace o jejich činnosti v těchto hostitelských členských státech příslušným orgánům hostitelského členského státu.
Při plnění povinnostxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxdkládaly stejné informace, které pro daný účel požadují od vnitrostátních úvěrových institucí.
Článek 153
Opatření přijímaná příslušnými oxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxkého státu, že úvěrová instituce, která má pobočku nebo poskytuje služby na jeho území, nesplňuje ustanovení právních předpisů přijatých v daném členxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxtituce tento nesoulad napravila.
2. Pokud dotčená úvěrová instituce nepodnikne nezbytné kroky, příslušné orgány hostitelského členského státu inxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxitosti přijmou vhodná opatření aby zajistily, že dotčená úvěrová instituce tento nesoulad napraví. O povaze těchto opatření se informují příslušné oxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejsou v daném členském státě k dispozici, úvěrová instituce nadále porušuje právní předpisy uvedené v odstavci 1, které platí v hostitelském členskéx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí předpisů nebo je potrestal, a je-li to nezbytné, zabránil této úvěrové instituci v iniciaci dalších transakcí na jeho území. Členské státy zajistí, axx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxk 154
Předběžná opatření
Předtím, než příslušné orgány hostitelské země použijí postup podle článku 153, mohou v naléhavých případech přijmout přxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxtčených členských států jsou o těchto opatřeních informovány při nejbližší příležitosti.
Komise je oprávněna po konzultaci s příslušnými orgány doxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxostní dohled nad institucemi, včetně činností vykonávaných v souladu s články 33 a 34, odpovídají příslušné orgány domovského členského státu, aniž bx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxledu na konsolidovaném základě x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí pro stabilitu finančních systémů všech ostatních dotčených členských států, zejména v naléhavých situacích, a to na základě informací, kxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxědnost za dohled nad likviditou poboček úvěrových institucí, a to ve spolupráci s příslušnými orgány domovského členského státu.
Aniž by byla dotčenx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z provádění jejich měnové politiky.
Tato opatření nesmí ukládat diskriminační nebo omezující zacházení na základě skutečnosti, že úvěrové instituxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxlupracují s cílem dohlížet na činnost institucí, které působí, zejména prostřednictvím poboček, v jednom nebo více členských státech kromě členskéhx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxodobné, že usnadní dohled nad těmito institucemi a prověření podmínek jejich povolení, jakož i veškeré informace, které mohou usnadnit sledování těcxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxy vnitřní kontroly.
Článek 158
Významné pobočky
1. Příslušné orgány hostitelského členského státu mohou v případech, kdy platí čl. 112 odst. xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxestičního podniku, na který se vztahuje článek 95 nařízení (EU) č. 575/2013, byla považována za významnou.
2. V žádosti uvede důvody, proč by se pobočxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxelském členském státě;
b) pravděpodobný dopad pozastavení nebo ukončení působení instituce na systémovou likviditu a platební, clearingový a zúčtxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxkého členského státu.
Příslušné orgány domovského i hostitelského členského státu a orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě se v přípaxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxo do dvou měsíců od doručení požadavku podle prvního pododstavce, příslušné orgány hostitelského členského státu rozhodnou samy ve lhůtě dalších dvox xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxaném základě či příslušných orgánů domovského členského státu.
Rozhodnutí uvedená v druhém a třetím pododstavci se uvádějí v dokumentu, který obsahxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xoužijí.
Označení pobočky za významnou nemá vliv na práva a povinnosti příslušných orgánů podle této směrnice.
3. Příslušné orgány domovského člexxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxx xx x d) a provedou úkony uvedené v čl. 112 odst. 1 písm. c), a to ve spolupráci s příslušnými orgány hostitelského členského státu.
4. Dozví-li se příslušný oxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x x x xxx xx xxxxx xx
xx V případě, kdy se nepoužije článek 116, zřídí příslušné orgány dohledu nad institucí s významnými pobočkami v jiných členských státech kolegium orgánx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxěna informací podle článku 60. Zřízení a práce kolegia se opírá o písemné ujednání, které po konzultaci s dotčenými příslušnými orgány stanoví příslušxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxlegia.
6. Příslušný orgán domovského členského státu zohlední při přijímání tohoto rozhodnutí význam, který má pro tyto orgány činnost dohledu, jež xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x x xx xxxinnosti podle odstavce 2 tohoto článku.
7. Příslušné orgány domovského členského státu plně a předem informují všechny členy kolegia o pořádání uvedxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxy členy kolegia plně a včas informuje o činnosti prováděné na těchto schůzkách nebo o prováděných opatřeních.
Článek 159
Šetření na místě
1. Hoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxé orgány domovského členského státu poté, co o tom uvědomí příslušné orgány hostitelského členského státu, samy nebo prostřednictvím svých zmocněncx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx některý z postupů stanovených v článku 118.
3. Odstavce 1 a 2 nemají vliv na právo příslušných orgánů hostitelského členského státu provádět při plněnx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxervách
Článek 160
Přechodná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx x xxxobí od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016:
a) bezpečnostní kapitálovou rezervu tvoří kmenový kapitál tier 1 rovnající se 0,625% objemů celkových rizikoxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xro danou instituci nebude vyšší než 0,625% objemů celkových rizikově vážených expozic instituce vypočtených podle čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/xxxxx
xx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xelkových rizikově vážených expozic instituce vypočtených podle čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013;
b) proticyklická kapitálová rezerva stanoxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxení (EU) č. 575/2013.
4. V období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018:
a) bezpečnostní kapitálovou rezervu tvoří kmenový kapitál tier 1 rovnající sx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxvá rezerva stanovená konkrétně pro danou instituci nebude vyšší než 1,875% objemů celkových rizikově vážených expozic instituce vypočtených podle čxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxavcích 2 až 4 tohoto článku, uplatní se během přechodného období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2018 požadavek na plán zachování kapitálu a omezení týkaxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxvat tak bezpečnostní kapitálovou rezervu a proticyklickou kapitálovou rezervu od 31. prosince 2013. Pokud členský stát stanoví takové kratší přechoxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxodné období, mohou uznat ostatní členské státy. Pokud jiný členský stát toto kratší přechodné období uzná, vyrozumí o tom Komisi, ESRB, orgán EBA a přísxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxobí pouze pro účely výpočtu proticyklické kapitálové rezervy stanovené konkrétně pro danou instituci, který provádějí instituce, jimž bylo uděleno xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxitucemi na základě jejich právní struktury či modelu vlastnictví.
2. Následně po přezkumu Komise v úzké spolupráci s orgánem EBA do 30. června 2016 přxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxh, zohlední mezinárodní vývoj a zaměří se především na:
a) účinnost, provádění a prosazování těchto ustanovení, včetně zjištění případných mezer vypxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xx
xx konkurenceschopnost a finanční stabilitu a
ii) jakékoli zaměstnance, kteří skutečně pracují v dceřiných podnicích usazených mimo EHP, jejichž matxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxa i nadále uplatňovat na jakékoli zaměstnance, na něž se vztahuje první pododstavec písm. b) bod ii).
3. Od roku 2014 bude EBA ve spolupráci s EIOPA a ESxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xřijatá členskými státy na omezení těchto odkazů. V těchto zprávách bude uvedeno, jakým způsobem plní příslušné orgány své povinnosti podle čl. 77 odstx x x x x xxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxánků 108 a 109 a vypracuje o něm zprávu, kterou předloží Evropskému parlamentu a Radě případně s legislativním návrhem.
5. Do 31. prosince 2016 Komise pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxvoj na úrovni Unie a mezinárodní úrovni a vypracuje o tom zprávu, kterou předloží Evropskému parlamentu a Radě případně s legislativním návrhem.
6. Do xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x sdílení informací v rámci této směrnice za běžné situace i v krizových obdobích.
7. Do 31. prosince 2015 EBA přezkoumá a podá zprávu Komisi o uplatňovánx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx zapotřebí další činnosti, pokud jde o spolupráci a sdílení informací. EBA zveřejní zprávu na svých internetových stránkách.
8. Po obdržení pověření xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxnkovnictví, odpovídajícím způsobem vztahuje tato směrnice a nařízení (EU) č. 575/2013. Komise zprávu vypracovanou orgánem EBA přezkoumá a případně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxnančních operací centrálních bank ESCB a podobných podpůrných opatření v rámci financování centrální bankou. Na základě uvedené xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a podpůrných opatření financování pro úvěrové instituce povolené v Unii společně s případným legislativním návrhem týkajícím se využívání takových xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.
Členské státy budou tyto předpisy uplatňovat ode dne 31. prosince 2013.
Členské xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dokumenty, které členské státy připojily k oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice, nejsou dostačující pro plné posouzení soulxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxí (EU) č. 1093/2010 nebo z vlastního podnětu požadovat, aby členské státy poskytly podrobnější informace ohledně provádění a uplatňování daných práxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xosažení souladu s čl. 94 odst. 1 písm. g) ukládají institucím, aby od roku 2014 uplatňovaly tamtéž uvedené zásady týkající se odměn za poskytování služex xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Musí rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve stxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx si stanoví členské státy.
5. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku se článek 131 použije od 1. ledna 2016. Členské státy provedou čl. 131 odst. 4 od 1. ledxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx x xxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxVI, stanovené v souladu s čl. 131 odst. 4, v roce 2017;
c) 75% kapitálové rezervy pro G-SVI, stanovené v souladu s čl. 131 odst. 4, v roce 2018; a
d) 100% kapxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx x xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxnce 2013.
Článek 163
Zrušení
Směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES se zrušují s účinkem od 1. ledna 2014.
Odkazy na zrušené směrnice se považují xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxU) č. 575/2013.
xxxxxx xxx
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xrčení
Tato směrnice je určena členským státům.
V Bruselu dne 26. června 2013.
Za Evropský parlament
předseda
M. SCHULZ
Za Radu
předsedx
xx xxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx Poskytování úvěrů včetně mimo jiné spotřebitelského úvěru, úvěrových smluv týkajících se nemovitého majetku, faktoringu, s postihem nebo bez postixxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxES.
5. Vydávání a správa jiných prostředků k provádění plateb (např. cestovních šeků a bankovních směnek), pokud tato činnost nespadá pod bod 4.
6. Záxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxími prostředky v cizích měnách;
c) v oblasti termínových obchodů a opcí;
d) v oblasti měnových a úrokových obchodů nebo
e) s převoditelnými cennými pxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxslové strategie a v souvisejících otázkách a poradenství a služby v oblasti fúzí a koupě podniků.
10. Peněžní makléřství.
11. Obhospodařování cennýxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xenností.
15. Vydávání elektronických peněz.
Služby a činnosti uvedené v příloze I oddílech A a B směrnice 2004/39/ES, pokud odkazují na finanční násxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   xxxx xxxxxxxx   x  xxxxxxce 2006/48/ES  I Směrnice 2006/49/ES  
-------------------------I---------------------------I------------------------
Článek 1         I Čl. 1 odst. x       x            
             x              x            
xxx x xxxxx x      x              x            
             x              x            
xxx x xxxxx x      x              x            
             x              x            
xxx x xxxxx x      x              x            
             x              x            
xxx x xxxxx x      x xxx x xxxxx x       x            
             x              x            
xxx x xxxxx x      x xxxxxx x         x            
             x              x            
xxx x xxxxx x      x xxx x xxxxx x       x            
             x              x            
xxxxxx x         x xxxxxk 4         I            
             I              I            
Čl. 3 odst. 1 bod 53   I Čl. 4 bod 49       I            
             I              I            
Čl. 4 odst. 1      I              I            
             I              I            
Čl. 4 odst. 2      I              I            
             I              I            
Čl. 4 odst. 3      I              I            
             I              I            
Čl. 4 odst. 4      I              I            
             I              I            
Čl. 4 odst. 5      I              I Čl. 35 odst. 1     
             I              I            
Čl. 4 odst. 6      I              I            
             I              I            
xxx x xxxxx x      x              x            
             x              x            
xxx x xxxxx x      x              x            
             x              x            
xxxxxx x         x xxxxxx xxx        x            
             x              x            
xxxxxx x         x xxx xxx xxxxx x      x            
             x              x            
xxxxxx x         x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx x xxxxx x      x xxx x xxxxx x       x            
             x              x            
xxx x xxxxx x      x Čl. 6 odst. 2       I            
             I              I            
Čl. 8 odst. 3      I Čl. 6 odst. 3       x            
             x              x            
xxx x xxxxx x      x              x            
             x              x            
xxxxxx x         x xxxxxx x         x            
             x              x            
xxxxxx xx        x xxxxxx x         x            
             x              x            
xxxxxx xx        x xxxxxx x         x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx x xxxxx x xxxxx    x            
             x xxxxxxxxxxx        x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x Čl. 9 odst. 1 druhý    I            
             I pododstavec        I            
             I              I            
Čl. 12 odst. 3      I Čl. 9 odst. 1 třetí    I            
             I pododstavec        I            
             I              I            
Čl. 12 odst. 4      I Čl. 9 odst. 2       I            
             I              I            
Čl. 13 odst. 1      I Čl. 11 odst. 1      I            
             I              I            
Čl. xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxxxxx xx        x xxxxxx xx         x            
             x              x            
xxx xx xxst. 1      I Čl. 15 odst. 1      I            
             I              I            
Čl. 16 odst. 2      I Čl. 15 odst. 2      I            
             I              I            
Čl. 16 odst. 3      I Čl. 15 odst. 3      I            
             I              I            
Článek 17        I Článek 16         I            
             I              I            
Článek 18        I Čl. 17 odst. 1      I            
             I              I            
Článek 19        I Článex xx         x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxxxxx xx         x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxxxxx xx         x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x              x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxxxxx xx        x xxxxxx x         x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx 22 odst. 5      I Čl. 19 odst. 5      I            
             I              I            
Čl. 22 odst. 6      I Čl. 19 odst. 6      I            
             I              I            
Čl. 22 odst. 7      I Čl. 19 odst. 7      I            
             I              I            
Čl. 22 odst. 8      I Čl. 19 odst. 8      I            
             I              I            
Čl. 22 odst. 9      I Čl. 19 odst. 9      I            
             I              I            
Čxx xx xxxxx x      x xxx xxx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xxx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xxx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xxx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xxx xxxt. 5      I            
             I              I            
Čl. 24 odst. 1      I Čl. 19b odst. 1      I            
             I              I            
Čl. 24 odst. 2      I Čl. 19b odst. 2      I            
             I              I            
Článek 25        I Článek 20         I            
             I              I            
Čl. 26 odst. 1      I Čl. 21 odst. 1      I            
             I              I            
Čl. 26 odst. 2      I Čl. 21 odst. x      x            
             x              x            
xxxxxx xx        x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x              x xxxxxx x        
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x              x xxxxxx x        
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x              x xxx x xxxxx x     
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x              x xxx x xxxxx x     
             x              x            
xxx xx xxst. 3      I              I Čl. 5 odst. 3     
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x              x xxx x xxxxx x     
             x              x            
xxxxxx xx        x              x xxxxxx x        
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x              x xxxxxx x        
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x              x xxxxxx x        
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x              x xxx xx xxxxx x     
             x              x            
xxx xx xxxxx x      I              I Čl. 10 odst. 2     
             I              I            
Čl. 32 odst. 3      I              I Čl. 10 odst. 3     
             I              I            
Čl. 32 odst. 4      I              I Čl. 10 odst. 4     
             I              I            
Čl. 32 odst. 5      I              I Čl. 10 odst. 5     
             I              I            
Článek 33        I Článek 23         I            
             I              I            
Čl. 34 odst. 1      I Čl. xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xl. 25 odst. 3      I            
             I              I            
Čl. 35 odst. 4      I Čl. 25 odst. 4      I            
             I              I            
Čl. 35 odst. 5      I Čl. 25 odst. 5      I            
             I              I            
Čl. 35 odst. 6      I Čl. 25 odst. 5      I            
             I              I            
Čl. 35 odst. 7      I Čl. 25 odst. 5      I            
             I              I            
Čl. 36 odst. 1      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxx. 6      I Čl. 26 odst. 5      I            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxxxxx xx        x xxxxxx xx         x            
             x              x            
xxxxxx xx        x xxxxxx xx         x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxst. 3      I Čl. 28 odst. 3      I            
             I              I            
Čl. 39 odst. 4      I Čl. 28 odst. 4      I            
             I              I            
Čl. 39 odst. 5      I Čl. 28 odst. 4      I            
             I              I           
Čl. 39 odst. 6      I Čl. 28 odst. 4      I            
             I              I            
Čl. 40 první pododstavec I Čl. 29 prvnx xxxxxxxxxxx x            
             x              x            
xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x              x            
             x              x            
xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x              x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x x x    x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x              x            
             x              x            
xxxxxx xx        x xxxxxx xx         x           
             x              x            
Čl. 43 odst. 1      I Čl. 33 první pododstavec I            
             I              I            
Čl. 43 odst. 2      I              I            
             I              I            
Čl. 43 odst. 3      I              I            
             I              I            
Čl. 43 odst. 4      I              I            
             I              I            
Čl. 43 odst. 5      I              I            
             I              I            
Článek 44        I Čl. 31 a 34        I            
             I              I            
Článek 45        I Čláxxx xx         x            
             x              x            
xxxxxx xx        x xxxxxx xx         x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxx. 1      I            
             I              I            
Čl. 49 odst. 2      I Čl. 40 odst. 2      I            
             I              I            
Čl. 49 odst. 3      I Čl. 41 odst. 3 třetí   I            
             I pododstavec        I            
             I              I            
Čl. 50 odst. 1      I Čl. 42 první pododstavec I            
             I              I            
Čl. 50 odst. 2      I              I            
             I              I            
Člx xx xxxxx x      x              x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x              x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxxxxxxxx x x x x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxxxxxxxx x x 7 I            
             I              I            
Čl. 50 odst. 8      I Čl. 42 pátý pododstavec  I            
             I              I            
Čl. 51 odst. 1      I Čl. 42a odst. 1      I            
             I              I            
Čl. 51 odst. 2      I Čl. 42a odst. 2      I            
             I              I            
Čl. 51 odst. 3      I Čl. 42a odst. 3      I            
             I              I            
Čl. 51 odsxx x      x xxx xxx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xxx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x              x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x              x            
             x              x            
Čl. 52 odst. 4      I              I            
             I              I            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x              x            
             x              x            
xxxxxx xx        x xxxxxx xx         x            
             x              x            
xxxxxx xx        x xxxxxx xx         x            
             x              x            
xxxxxx xx        x xxxxxx xx         x            
             x              x            
Čl. 57 odst. 1      I Čl. 48 odst. 1 první   I            
             I pododstavec        I            
             I              I            
Čl. 57 odst. 2      I Čl. 48 odst. 1 druhý   I            
             I pododstavec        I            
             I              I            
Čl. 57 odst. 3      I Čl. 48 odst. 2 první a  I            
             I druhý podoxxxxxxx     x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x xxxxx   x            
             x xxxxxxxxxxx        x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x xxxx    x            
             x xxxxxxxxxxx        x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x xxxxxx   x            
             x pododstavec        I            
             I              I            
Článek 58        I Čl. 49 první pododstavec I            
             I              I            
Čl. 58 odst. 2      I Čl. 49 druhý pododstavec I            
             I              I            
Čl. 58 odst. 3      I Čl. 49 čtvrtý pododstavec I            
             I              I            
Čl. 58 odsxx x      x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx  x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxxxxx xx         x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x              x            
             x              x            
xxxxxx xx        x xxxxxx xx         x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x            
             x              x            
xxx xx xxst. 2      I Čl. 52 druhý pododstavec I            
             I              I            
Článek 62        I              I            
             I              I            
Čl. 63 odst. 1      I Čl. 53 odst. 1      I            
             I              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxxxxx xx        x              x            
             x              x            
xxxxxx xx        x              x            
             x              x            
xxxxxx xx        x              x            
             x              x            
xxxxxx xx        x              x            
             x              x            
xxxxxx xx        x              x            
             x              x            
xxxxxx xx        x              x            
             x              x            
xxxxxx xx        x              x            
             x              x            
xxxxxx xx        x              x            
             x              x            
xxxxek 72        I Článek 55         I            
             I              I            
Článek 73        I Článek 123        I            
             I              I            
Čl. 74 odst. 1      I Čl. 22 odst. 1      I            
             I              I            
Čl. 74 odst. 2      I Čl. 22 odst. 2      I            
             I              I            
Čl. 74 odst. 3      I Čl. 22 odst. 6      I            
             I              I            
Čl. 74 odst. 4      I              I            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxxxxxx x xxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x              x            
             x              x            
xxx xx xdst. 3      I              I            
             I              I            
Čl. 76 odst. 4      I              I            
             I              I            
Čl. 76 odst. 5      I              I            
             I              I            
Článek 77        I              I            
             I              I            
Článek 78        I              I            
             I              I            
Článek 79        I Příloha V body 3, 4 a 5  I            
             I              x            
xxxxxx xx        x xxxxxxx x xxx x      x            
             x              x            
xxxxxx xx        x xxxxxxx x xxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxxxxxx x xxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxxxxxx x xxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxxxxxx x xxx x0     I            
             I              I            
Čl. 83 odst. 2      I              I Příloha IV bod 5    
             I              I            
Čl. 83 odst. 3      I              I Příloha I body 38 a 41 
             I              I            
Článek 84        I Příloha V bod 11     I            
             I              I            
Čl. 85 odst. 1      I Příloha V bod 12     I            
             I              I            
Čl. 85 odst. 2      x xxxxxxx x xxx xx     x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxxxxxx x xxx xx     x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxxxxxx x xxx xxx     x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x              x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxxxxxx x xxx xx     x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      I Příloha V bod 16     I            
             I              I            
Čl. 86 odst. 6      I Příloha V bod 17     I            
             I              I            
Čl. 86 odst. 7      I Příloha V bod 18     I            
             I              I            
Čl. 86 odst. 8      I Příloha V bod 19     I            
             I              I            
Čl. 86 odst. 9      I Příloha V bod 20     I            
             I              x            
xxx xx xxxxx xx     x xxxxxxx x xxx xx     x            
             x              x            
xxx xx xxxxx xx     x xxxxxxx x xxx xx     x            
             x              x            
xxxxxx xx        x              x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxxxxxx x xxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x              x            
             x              x            
xxxxxx xx        x              x            
             x              x            
xxxnek 90        I              I            
             x              x            
xxxxxx xx        x              x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxxxxxx x xxx xx xxxxx  x            
             x xxxxxxxxxxx        x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x xxxxxx  x xxxxxxx x xxx xx xxxxxx  x            
xxxx           x xxxx           x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x xxxxx x) I Příloha V bod 23 písm. a) I            
             I              I            
Čl. 92 odst. 2 písm. b) I Příloha V bod 23 písm. b) I            
             I              I            
Čl. 92 odst. 2 písm. c) I Příloha V bod 23 písm. c) I            
             I              I            
Čl. 92 odst. 2 písm. d) I xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x xxxxx xx x              x            
             x              I            
Článek 93        I Příloha V bod 23 písm. k) I            
             I              I            
Čl. 94 odst. 1 písm. a) I Příloha V bod 23 písm. g) I            
             I              I            
Čl. 94 odst. 1 písm. b) I Příloha V bod 23 písm. h) I            
             I              I            
Čl. 94 odst. 1 xxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x xxxxx xx x              x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xísm. l) I            
             I              I            
Čl. 94 odst. 1 písm. g) I              I            
             I              I            
Čl. 94 odst. 1 písm. h) I Příloha V bod 23 písm. m) I            
             I              I            
Čl. 94 odst. 1 písm. i) I              I            
             I              I            
Čl. 94 odst. 1 písm. j) I Příloha V bod 23 pxxxx xx x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxm. p) I            
             I              I            
Čl. 94 odst. 1 písm. n) I Příloha V bod 23 písm. q) I            
             x              x            
xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x            
             x              I            
Čl. 94 odst. 2      I Čl. 150 odst. 3 písm. b  I            
             I              I            
Článek 95        I Příloha V bod 24     I            
             I              I            
Článek 96        I              I            
             I              I            
Čl. 97 odst. 1      I Čl. 124 odst. 1      I            
             I              I            
Čl. 97 odst. 2      I Čl. 124 odst. 2      I            
             I              I            
Čl. xx xxxxx x      x xxx xxx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxx xxx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxxxxxx xx xxx x     x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxxxxxx xx xxx xx     x            
             x              x            
xxx xx xxxxx x      x xxxxxxx xI bod 2     I            
             I              I            
Čl. 98 odst. 4      I Příloha XI bod 3     I            
             I              I            
Čl. 98 odst. 5      I Čl. 124 odst. 5      I            
             I              I            
Čl. 98 odst. 6      I              I            
             I              I            
Čl. 98 odst. 7      I              I            
             I              I            
Článek 99        I              I            
             I              I            
Článek 100        I              I            
             I              I            
Článek 101        I              x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x xxx xxx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x              x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x              x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x xxxxxx xxx        x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x              x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x xxxxxx xxx        x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x              x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x              x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x xxxxx  x xxx xx xxxxx x      x            
xxxxxxxxxxx       x              x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x xxxxx  x xxxxxx x         x            
xxxxxxxxxxx       x              x            
             x              x            
xxx xxx xxxx. 1 třetí  I              I            
pododstavec       I              I            
             I              I            
Čl. 108 odst. 2     I Čl. 71 odst. 1      I            
             I              I            
Čl. 108 odst. 3     I Čl. 71 odst. 2      I            
             I              I            
             I              I            
Čl. 108 odst. 4     I Čl. 73 odst. 2      I            
             I              I            
Čl. 109 odst. 1     I Čl. 68 odsxx x      x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x              x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x xxx xxx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x xxxxxx xx         x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x xxx xxx xxxxx x      x xlánek 2        
             I              I            
Čl. 111 odst. 2     I Čl. 125 odst. 2      I Článek 2        
             I              I            
Čl. 111 odst. 3     I Čl. 126 odst. 1      I            
             I              I            
Čl. 111 odst. 4     I Čl. 126 odst. 2      I            
             I              I            
Čl. 111 odst. 5     I Čl. 126 odst. 3      I            
             I              I            
Čxx xxx xxxxx x     x xxx xxx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x xxx xxx xxxxx x xxxxx   x            
             x xxxxxxxxxxx        x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x xxx xxx xxxxx x xxxxx   x            
             x xxxxxxxxxxx        x            
             x              x            
xxx xxx xxxt. 3     I Čl. 129 odst. 1 třetí   I            
             I pododstavec        I            
             I              I            
xxx xxx xxxxx x xxxxx xx x xxx xxx xxxxx x xxxxx   x            
             x xxxxxxxxxxx        x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x xxxxx xx x              x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x xxxxx xx x xxx xxx xxxxx x xxxxx   x            
xxxxx xxxxxxxxvec    I pododstavec        I            
             I              I            
Čl. 113 odst. 2 písm. b) I              I            
první pododstavec    I              I            
             I              I            
Čl. 113 odst. 2 druhý  I Čl. 129 odst. 3 druhý   I            
pododstavec       I pododstavec        I            
             I              I            
Čl. 113 oxxxx x xxxxx  x xxx xxx xxxxx x xxxxx   x            
xxxxxxxxxxx       x xxxxxxxxxxx        x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x xxx xxx xxxxx x      x            
             x xxxxxxxxxxx x xx x    x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x xxx xxx xxxxx x      x            
             x xododstavec 8 a 9     I            
             I              I            
Čl. 113 odst. 5     I Čl. 129 odst. 3      I            
             I pododstavec 10 a 11    I            
             I              I            
Článek 114        I Článek 130        I            
             I              I            
Článek 115        I Článek 131        I            
             I              I            
Čl. 116 odst. 1     I Čl. 131a odxxx x xxxxx x x            
             x xxxxx xxxxxxxxxxx     x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x xxx xxxx xxxxx x xxxxxx  x            
             x xxxxxxxxxxx        x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x xxx xxxx xxxxx x xxxxx  x            
             x xxxxxxxxxxx        x            
             x              x            
xx. 116 odst. 4     I Čl. 131a odst. 2 druhý a I            
             I třetí pododstavec     I            
             I              I            
Čl. 116 odst. 5     I Čl. 131a odst. 2 čtvrtý a I            
             I pátý pododstavec     I            
             I              I            
Čl. 116 odst. 6     I Čl. 131a odstx x xxxxx  x            
             x xxxxxxxxxxx        x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x xxx xxxx xxxxx x xxxxx  x            
             x xxxxxxxxxxx        x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x xxx xxxx xxxxx x xxxx   x            
             x xxxxxxxxxxx        x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x xxx xxxx xxxxx x xxxxxx  x            
             x xxxxxxxxxxx        x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x xxx xxx xxxxx x xxxxx xx x            
             x xxxxx xxxxxxxxxxx     x            
             x              x            
xxx xxx odst. 2     I Čl. 132 odst. 1 sedmý a  I            
             I osmý pododstavec     I            
             I              I            
Čl. 117 odst. 3     I Čl. 132 odst. 2      I            
             I              I            
Čl. 117 odst. 4     I Čl. 132 odst. 3      I            
             I              I            
Článek 118        I Článek 141        I            
             I              I            
Čl. 11x xxxxx x     x xxx xxx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x xxx xxx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x xxx xxx xxxxx x      x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x xxxxxx xxx        x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x xxxxxx xxx        x            
             x              x            
xxxxxk 122        I Článek 137        I            
             I              I            
Čl. 123 odst. 1     I Čl. 138 odst. 1      I            
             I              I            
Čl. 123 odst. 2     I Čl. 138 odst. 2 první   I            
             I pododstavec        I            
             I              I            
Článek 124        I Článek 139        I            
             I              I            
Článek 125        I Článex xxx        x xxxxxx x        
             x              x            
xxxxxx xxx        x xxxxxx xxx        x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x xxxxxx xxx        x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x              x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x              x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x              x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x              x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x              x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x              x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x              x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x              x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x              x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x              x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x              x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x              x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x              x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x              x            
             x              x            
xxxxxx xxx        I              I            
             I              I            
Článek 143        I Článek 144        I            
             I              I            
Čl. 144 odst. 1     I Čl. 122a odst. 9     I            
             I              I            
Čl. 144 odst. 2     I Čl. 69 odst. 4      I            
             I              I            
Čl. 144 odst. 3     I Čl. 70 odst. 4      I            
             I              I            
Článek 145        I Čl. 150 odsxx x      x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x xxx xxx xxxxx xx     x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x xxx xxx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x xxx xxx xxxxx x      x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x xxxx xxxx xxxxx x     x            
             x              x            
xxx xxx xxxx. 2     I Čl.s 151a odst. 1     I            
             I              I            
Čl. 148 odst. 3     I Čl.s 151b         I            
             I              I            
Čl. 148 odst. 4     I Čl.s 151a odst. 2     I            
             I              I            
Čl. 148 odst. 5     I Čl.s 151c         I            
             I              I            
Článek 149        I              I            
             I              I            
Článek 150        I              I            
             I              I            
Článxx xxx        x              x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x xxxxxx xx         x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x xxxxxx xx         x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x xxxxxx xx         x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x xxxxxx xx         x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x xxxxxx xx         x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x xxxxxx xx         x            
             x              I            
Článek 158        I Čl. 42a          I            
             I              I            
Článek 159        I Článek 43         I            
             I              I            
Článek 160        I              I            
             I              I            
Čl. 161 odst. 1     I Čl. 156 odstavec 6    I            
             I              I            
Čl. 161 odst. 2     I Čl. 156 odstavec 4    I            
             I              I            
Čl. 161 odst. 3     x              x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x              x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x              x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x              x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x              x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x              x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x              x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     x              x            
             x              x            
xxx xxx xxxxx x     I              I            
             I              I            
Čl. 162 odst. 3     I              I            
             I              I            
Čl. 162 odst. 4     I Čl. 157 odst. 1 třetí   I            
             I pododstavec        I            
             I              I            
Čl. 162 odst. 5     I              I            
             I              I            
Čl. 162 odst. 6     I              I            
             I              I            
Článek 163        I Článek 158        I            
             I              I            
xxxxxx xxx        x xxxxxx xxx        x            
             x              x            
xxxxxx xxx        x xxxxxx xxx        x            
             x              x            
xxxxxxx x        x xxxxxxx x         x            
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. L 93, 7.4.2009, s. 23).
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxzhodnutí 2009/315/SVV (Úř. věst. L 93, 7.4.2009, s. 33).
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxžadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Úř.věst. L 241, 2.9.2006, s. 26).
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.