30 Cdo 1072/2005

Nesprávně ustanovený opatrovník v občanském soudním řízení

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x.s.ř., a uvedené mělo za následek, že soud nejednal s účastníkem, jde o případ, kdy účastníku byla nesprávným postupem soudu v průběhu řízení odňata možxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxdolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce T., a.s., zastoupeného advokátem, proti žalovanému F. T., zastoupenému advokátxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxové ze dne 15. ledna 2003, č.j. 24 Co 609/2002-126, takto:
I. Dovolání žalovaného se zamítá.
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxním ze dne 28. února 2001, č.j. 15 C 102/2000-77, povolil obnovu řízení vedeného u téhož soudu pod sp. zn. 15 C 10/98 a rozhodl o nákladech řízení. Uvedené rxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxo stupně bylo uloženo zjistit, zda žalovaný žádá obnovu původního řízení nebo jeho přezkoumání v odvolacím řízení. Žalovaný své podání následně upřesxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxení opětovně vyhověl s tím, že obnova je odůvodněna ve smyslu ustanovení § 228 odst. 1 písm. a) o.s.ř.
Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 15. xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxovu řízení vedeného u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 15 C 10/98 a současně rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů. Z odůvodnění usnexxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovník z důvodu neznámého pobytu dle ustanovení § 29 odst. 2 o.s.ř. ve znění účinném do 31.12.2000, ačkoli k tomu nebyly splněny podmínky (šetření pobytx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxý závěr, že opatrovníku byl doručen i napadený rozsudek, odvolací soud posoudil odlišně než soud prvního stupně a uzavřel, že doručení nesprávně ustanxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxbyl dosud řádně doručen, nenabyl ani právní moci dle ustanovení § 159 odst. 1 o.s.ř. Nebyl tak splněn základní předpoklad pro povolení obnovy řízení, kxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx x právní moci.
Proti tomuto usnesení podal žalovaný dovolání, v němž namítá, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxímu soudu vytýká, že ačkoli v dosavadním řízení o obnově nebylo zpochybněno, že rozsudek nebyl žalovanému doposud doručen, nelze z uvedené skutečnostx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xardubicích ze dne 7. ledna 1999, stal se tak dle Okresního soudu v Pardubicích pravomocným.“ Žalovaný navrhl, aby dovolací soud rozhodnutí odvolacího xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxd dovolání žalovaného zamítl.
Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních přxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxna č. 30/2000 Sb., bylo třeba v řízení postupovat podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 1.1.2001xx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxní dalších předpisů, projednal Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) dovolání žalovaného podle tohoto právního předpisu (dále jen "o.s.ř.xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxst. 1 o.s.ř.), a že jde o usnesení, proti kterému je podle ustanovení § 239 odst. 3 o.s.ř. dovolání přípustné, přezkoumal napadené usnesení ve smyslu uxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxumá rozhodnutí odvolacího soudu jen z důvodů uplatněných v dovolání. Jestliže je dovolání přípustné, jako je tomu v projednávané věci, přihlédne k příxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx x x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny (§ xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx. Přitom vychází z toho, jak jej odvolatel obsahově vymezil (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) – v daném případě důvodem podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o.s.řx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xrávní otázky, které dovolatel v dovolání označil. Předmětem přezkumu je tak pouze závěr o nesplnění základního předpokladu přípustnosti obnovy řízexx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx věci samé), který je v právní moci, jelikož vady uvedené v ustanovení § 242 odst. 3 o.s.ř. nebyly dovoláním vytýkány a z obsahu spisu se nepodávají.
Práxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xosoudil věc podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu sice správně určenou nesprávně vyložil, případně ji na daný sxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxního řádu ve znění účinném po 1.1.2001 (v rozporu s citovanými přechodnými ustanoveními), nemělo za následek nesprávné právní posouzení, jež by ovlivxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxupně vytkl a nadále návrh na obnovu řízení správně posoudil podle dosavadních předpisů ve znění do 31.12.2000, ačkoli v odvolacím řízení postupoval (v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx001. Protože posouzení věci odvolacím soudem podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu ve znění do 31.12.2000 bylo rozhodující pro výrox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x písm. b) o.s.ř.].
Obnova řízení náleží mezi mimořádné opravné prostředky směřující proti rozhodnutím, která jsou již v právní moci. Mimořádnost spxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxvně uvedených. Základní zákonnou podmínkou přípustnosti obnovy řízení je způsobilý předmět, který může účastník návrhem napadnout, jímž je podle usxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx
x xxxxxxxx xkutkového stavu, který nebyl zpochybněn, vycházel odvolací soud z toho, že v řízení vedeném pod sp. zn. 15 C 10/98 o určení neúčinnosti dohody o vypořádáxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xehož pobyt nebyl znám, přestože nevyčerpal všechny dostupné možnosti ke zjištění jeho adresy. Opatrovníku, s nímž jednal, doručil též rozsudek vydanx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxlacím důvodem, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xoudu za správný. Účastníka, jehož pobyt není znám, opatrovník v řízení zastupuje, tedy vykonává procesní práva a povinnosti, která by jinak, kdyby se řxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxstníkovi (srov. vymezení obsahu zastoupení v § 22 odst. 1 obč. zák.). V tomto směru je postavení opatrovníka (zástupce na základě rozhodnutí) stejné jxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxlněny podmínky podle ustanovení § 29 odst. 2 občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2000, jednal nadále s osobou, již za zástupce nelze povxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx x xxvinnostech i rozhodoval), nezajistil mu možnost uplatnit procesní práva, jež mu zákon přiznává (nepředvolával jej k jednání, neposkytoval mu povinnx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxíku, bylo-li řádně doručeno jeho zástupci (§ 49 odst. 1 o.s.ř.), neboť tvrzený zástupce zástupcem účastníka ve skutečnosti nebyl (srov. usnesení Nejxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x původním řízení (o určení neúčinnosti dohody o vypořádání bezpodílového vlastnictví) navrhovateli obnovy řádně doručeno, nemohlo nabýt ani právní xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx2000. Odvolací soud vycházel při rozhodování z výše uvedeného, je proto jeho právní posouzení správné.
Dovolací soud poznamenává, že se ztotožňuje i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx a uvedené mělo za následek, že soud nejednal s účastníkem, jde o případ, kdy účastníku byla nesprávným postupem soudu v průběhu řízení odňata možnost jexxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodem, jak dovodil odvolací soud. Jakkoli tento závěr nesouvisí se správností jeho rozhodnutí, má význam pro posouzení obrany žalovaného proti nepxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x 205 odst. 1). Obecně vzato tak mohou být v odvolání vytýkány všechny vady řízení, z hlediska úspěšnosti podaného odvolání však mohou mít význam jen ty, kxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx mu byla odňata možnost jednat před soudem (v posuzované věci, jestliže byl žalovanému ustanoven podle § 29 odst. 2 opatrovník, ačkoli k tomu nebyly důvxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vyloučen z možnosti použít důkazy rozhodné pro svoji obranu v původním řízení o určení neúčinnosti dohody o vypořádání bezpodílového vlastnictví, můxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxst podání odvolání může napevno posoudit jen odvolací soud v řízení o podaném odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Pardubicích ze dne 30.3.1999, čxxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx3b odst. 2 o.s.ř. části věty před středníkem zamítl.
Protože dovolání žalovaného bylo zamítnuto, je žalovaný povinen ve smyslu ustanovení § 243b odsxx x xxxx xxxxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxní náklady na zastoupení advokátem.
Vzhledem k tomu, že dovolací řízení v této věci bylo zahájeno (dovolání bylo podáno) po 1.1.2001, řídí se rozhodovxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxerým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), tj. vyhláškou č. 484/2000 Sb., kterou se sxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní txxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxokátu zastupujícímu v dané věci žalobce náleží odměna ve výši 2.250,- Kč a paušální částka náhrad ve výši 75,- Kč (srov. § 13 odst. 3, § 11 odst. 1 písm. d/ vxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x§ 160 odst. 1 o.s.ř.) k rukám advokáta, který žalobce v dovolacím řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opraxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxx xxxxxx