21 Cdo 224/2002

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (8)
xx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce města K., zastoupeného advokátem, proti žalxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxxxxx00, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. července 2001, č.j. 13 Co 685/2001-43, takto:
Rozsudek krajského soudx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx“, I. kategorie, v domě č.o. 32 na ulici Ž. v K. s tím, že výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém naxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxý předat žalobci do 15 dnů od zajištění přístřeší; zároveň v žalobě dal žalovanému výpověď z nájmu stejného bytu z důvodů uvedených v ustanovení § 711 odsxx x xxxxx xx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxého důvodu neužívá a zároveň má nejméně dva byty. K důvodům žaloby uvedl, že je vlastníkem domu č.o. 32 na ulici Ž. v K. a že v tomto domě žalovaný užívá jako nxxxxxx xxx xx x x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxvého bytu ze dne 19. 5. 1986; v uvedeném bytě se však nezdržuje a bydlí v Z.-L. č. 5 ve vlastním rodinném domě.
Okresní soud v Bruntále, pobočka v Krnově, roxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx x x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xx xxxxx xx x xxx xxxxxx xxl žalobce žalovanému, určil, že nájemní poměr mezi žalobcem a žalovaným skončí uplynutím posledního dne třetího měsíce po právní moci rozsudku a uložix xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxit žalobci k rukám "právního zástupce žalobce“ náklady řízení ve výši 3.875,- Kč. Po provedeném dokazování dospěl k závěru, že opodstatněný je toliko vxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdinný dům v Z. – L., který užívá, a, přestože má početnou rodinu, má v tomto domě zajištěno dostatečně bydlení. Druhý z výpovědních důvodů [podle ustanovxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxoru soudu prvního stupně, že byt je žalovaným užíván. Námitku žalovaného, že výpověď z nájmu byla žalovanému dána ze strany žalobce v rozporu se zákonem x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx43, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Stejně jako soud prvního stupně dospěl x xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx x xx žalobce prokázal, že je vlastníkem domu, v němž se nachází byt užívaný žalovaným, a protože žalovanému byla dána řádná a platná písemná výpověď z nájmu txxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxď z nájmu bytu byla "učiněna starostou, to je orgánem obce k takovému úkonu neoprávněným, resp. bez předchozího souhlasu městské rady, jakožto výkonnéxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxci žaloby, kterou podal řádně zmocněný zástupce žalobce, jemuž písemnou plnou moc udělil starosta města, tj. statutární orgán města, který je oprávněx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxně namítat, že přitom došlo z jeho strany k překročení oprávnění, vyplývajících z předpisů regulujících vnitřní vztahy a
kompetence
mezi jednotlivýxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxoti rozsudku odvolacího soudu, jehož přípustnost dovozuje z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., žalovaný namítá, že výpověď z nájmu bytu, kterou x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxci, resp. jejím orgánům“. Podle jeho přesvědčení je pouze městská rada výkonným orgánem města K. a jedině ona má povinnost přezkoumávat opatření přijaxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu zastupitelstvu nevyhrazených otázek, spadajících do samostatné působnosti. Vůle starosty, který pouze zastupuje obec navenek, nemůže být projevxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxacího soudu a "rozhodnutí“ soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxě (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), se nejprve zabýval tím, zda v posuzovaném případě je dovolání přípustné.
Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxnovení § 237 o.s.ř.
Dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu, jímž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé [§ 237 xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxm rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [§ 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř.], anebo jíxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxpěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam [§ 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.]; to neplatí ve věcech, v nichž dovolxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxšenství pohledávky [§ 237 odst. 2 písm. a) o.s.ř.], a ve věcech upravených zákonem o rodině, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské zodxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v roxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxzku v rozporu s hmotným právem [§ 237 odst. 3 o.s.ř.].
Žalovaný dovoláním napadá rozsudek odvolacího soudu, jímž byl potvrzen rozsudek soudu prvního xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxo rozhodnutí ve věci samé, které by bylo odvolacím soudem zrušeno. Dovolání žalovaného proti rozsudku odvolacího soudu tedy může být přípustné jen při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx uplatněnými dovolacími důvody (srov. § 242 odst. 3 o.s.ř.); vyplývá z toho mimo jiné, že při zkoumání, zda napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve sxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xovolání označil.
Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. není založena již tím, že dovolatel tvrdí, že napadené rozhodnuxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx příkladmo uvedených v ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř., dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé po právní stránce zásadnx xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx otázku, která byla v projednávané věci pro rozhodnutí sporu mezi účastníky určující (tento předpoklad nesplňuje situace, kdy řešení příslušné právnx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxna podmínka, že právní význam rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxsti s výkladem ustanovení § 711 odst. 1 obč. zák.] právní otázku, kdo (který orgán) je oprávněn jednat jménem obce – pronajimatele v souvislosti s ukončxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxsouzení bylo pro rozhodnutí projednávané věci významné (určující) a dovolatel ji v dovolání označil, představuje napadený rozsudek odvolacího soudx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xe přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.
Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o.s.ř., které provedl xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx že rozhodnutí o výpovědi z nájmu bytu, který je ve vlastnictví obce, musí "vzejít ze strany obecní či městské rady, která je výkonným orgánem obce“.
Proxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxch (obecních zřízeních), ve znění do 12. 11. 2000, kdy nabyl účinnosti zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), jímž byl zákon č. 367/2000 Sxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxa odst. 1 zákona o obcích obecní zastupitelstvo rozhoduje o těchto majetkoprávních úkonech obce:
a) nabytí a převodu nemovitých věcí,
b) bezúplatnéx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxým právnickým osobám na vědu a vzdělání, na charitativní, sociální, zdravotnické a ekologické účely a na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a spxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxek,
d) přijetí úvěru (půjčky a
dotace
), poskytnutí úvěru (půjčky a
dotace
), převzetí dluhu, přistoupení k dluhu a převzetí záruky, požaduje-li to alexxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
f) majetkové účasti na podnikání jiných osob s výjimkou vlastních podniků,
g) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 5000 Kč,
h) zastavení nxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx
xx emisi komunálních obligací.
Ustanovení odstavce 1 se použije i na úkony obsahující cenu nižší, než je cena v místě a čase obvyklá (§ 36a odst. 2 zákona o oxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx obecní rada zabezpečuje řešení ostatních otázek spadajících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny obecnímu zastupitelstvu.
V proxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx x x xxxxxosti 3+1, I. kategorie v domě č. o. 32 na ulici Ž. v K., kterou dal žalovanému. Výpověď z nájmu uvedeného bytu dal žalobce žalovanému rovněž v žalobě ze dne 1xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x nájmu bytu je hmotněprávní úkon, který směřuje ke skončení právního vztahu nájmu. Musí mít náležitosti, které zákon stanoví výslovně pro tento právní xxxx xx xxx xxxxx xx x x x xxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxnů (§ 37 odst. 1 a § 39 obč. zák.). Výpověď tedy musí mít písemnou formu, musí v ní být uveden důvod výpovědi a lhůta, kdy nájem skončí; výpověď musí být dorxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xízení (žalobě) o udělení přivolení k této výpovědi. I v takovém případě však musí být splněny všechny uvedené náležitosti, které občanský zákoník pro txxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 2. 1994, sp. zn. 2 Cdo 3/94, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1996, pod pořadovým xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxnou žalobcem obsahem žaloby v této věci, považovaly po formální stránce za řádně učiněnou. Protože žalobu (a v ní obsaženou výpověď z nájmu bytu) podal - xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxutí o výpovědi z nájmu bytu, který je ve vlastnictví obce, musí "vzejít ze strany obecní či městské rady, která je výkonným orgánem obce“, jak se domnívá dxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxou moc pokládat za obecnou (generální), byla řešena již v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 9. 1999, sp. zn. 25 Cdo 2144/98, uveřejněném v časopisu Sxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxcněnci plná moc k tomu, aby až do odvolání zmocnění zmocnitele jeho jménem zastupoval ve všech věcech, jde o všeobecnou plnou moc. S uvedeným právní názoxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxojednávané věci udělil žalobce (jeho starosta J. H.) dne 15. 9. 2000 advokátu Mgr. J. T. (zmocněnci) písemnou plnou moc k tomu, aby jej mimo jiné "zastupoxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxkonávání veškerých (tedy nikoliv pouze procesních) úkonů, aniž zároveň určité věci či právní úkony byly z oprávnění zastupovat vyloučeny, jde o obecnxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxávní úkon. Z uvedeného závěru rovněž vycházel odvolací soud, když dovodil, že výpověď byla dána žalovanému v rámci žaloby, kterou podal u okresního souxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxdle jeho názoru je pouze osobou, která obec zastupuje navenek, z čehož postavení statutárního zástupce obce nebo města nevyplývá a namítá, že "starostx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxpadně jaký právní úkon obec učiní, je ze zákona beze zbytku rozděleno mezi obecní radu a obecní zastupitelstvo, a to tak, že obecní zastupitelstvo rozhoxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxální (zbytkové) klausule uvedené v § 45 písm. p) zákona o obcích o všech ostatních právních úkonech obce. Žádný z těchto orgánů však nemůže vystupovat jmxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xménem obce plnou moc udělit. Starosta obce však nemůže vytvářet sám vůli obce; může pouze tuto vůli navenek sdělovat a projevovat. Rozhodnutí obecního xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xodmínku právního úkonu (
condicio
legis). Protože udělení všeobecné (generální) plné moci je rovněž právním úkonem (který není vyhrazen ve smyslu § 3xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx v projednávané věci byla advokátu Mgr. J. T. udělena obecná (generální, všeobecná) plná moc. Ta zmocněnce opravňovala také k tomu, aby "podával návrhy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxl, to vše i tehdy, je-li podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci“. Byl tedy výslovně oprávněn i k provádění těch úkonů, které jinak příslušx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx x x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xpadá do pravomoci obecního zastupitelstva. Absence takového rozhodnutí zakládá absolutní neplatnost úkonu, kterým starosta jménem obce (města) plxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxřadovým číslem 61 nebo ze dne 10. 7. 2001, sp. zn. III. ÚS 721/2000, uveřejněný ve Sbírce nálezů Ústavního soudu, svazek 23, pod pořadovým číslem 103). Odxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxzel z právního názoru, že starosta je statutárním orgánem obce (města). Jeho závěry o splnění náležitostí nezbytných pro udělení souhlasu k výpovědi z xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxném právním posouzení věci. Nejvyšší soud ČR jej proto xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxí názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci soud rozhodne nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale znoxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxný prostředek.
V Brně dne 29. září 2003
JUDr. Mojmír Putna, v. r.
předseda senátu