22 Cdo 1433/2000

Účelová komunikace

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx., o pozemních komunikacích, aniž by bylo potřeba o její kategorizaci jako účelové komunikace vydávat správní rozhodnutí. Přitom nemusí vždy jít o staxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxě, souhlas s existencí a užíváním této komunikace, může se domáhat ochrany negatorní žalobou podle § 126 odst. 1 ObčZ. Je-li však účelová komunikace v sxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxPUBLIKY
Nejvyšší soud
ČR rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve xxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xx xx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx x xx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxstupné účelové komunikace, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 3 C 78/98, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdu v Hradci Králové ze dne 15. března 2000, č. j. 25 Co 401/99-65 ve znění doplňujícího usnesení z 15. března 2000, č. j. 25 Co 401/99-70, a rozsudek Okresníxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v části, vedoucí přes pozemek č. 283 v obci a k. ú. Č., zapsaný na LV č. 161 pro obec a k. ú. Č. a rozhodnuto o nákladech řízení, se zrušují.
II. Řízení se zastaxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx
xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxního stupně“) rozsudkem z 15. 2. 1999, č. j. 3 C 78/98-50, uložil žalovanému O. J., aby se zdržel zásahů do práva užívání veřejné účelové komunikace v částxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxx xxxx x xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxt z této části veřejné účelové komunikace složené dřevo a pískovcový kvádr (výrok II) a rozhodl o nákladech řízení (výroky III, IV).
Krajský soud v Hradxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxipustil proti svému rozsudku dovolání.
Odvolací soud převzal zjištění soudu prvního stupně, že O. J. - je vlastníkem pozemku parc. č. 273 v k. ú. Č., ktexx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxovou cestou k nemovitostem žalobců v témže kat. území. Žalobci A) a B) jsou spoluvlastníky domu čp. 224 se stavebním pozemkem č. 364 a pozemků č. 270 a č. xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxho vlastníka této parcely K. J. zřízena v roce 1960, neboť při rekonstrukci silnice č. I/16 T. – J. v letech 1957 – 1960 došlo k přemostění Č. potoka a tím změxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxpěl shodně se soudem prvního stupně k závěru, že na pozemku par. č. 263 je účelová komunikace ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxacemi. Veřejný přístup na tuto účelovou komunikaci nebyl upraven ani omezen a právo žalobců užívat tuto účelovou komunikaci je dáno § 19 odst. 1 ZPK, ktexx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x x x xxxxx 1 ZPK vyplývá, že o zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace rozhoduje příslušný silniční správní úřad. Pro kxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxpř. k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Otázku, co je určující pro klasifikaci účelové komunikace, považoval odvolací soud za otázku, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxt zjištění soudů obou stupňů, že K. J. st. dal souhlas ke stavbě účelové komunikace na pozemku parc. č. 263. O účelovou komunikaci nemůže jít i proto, že o pxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxdovat o tom, co je účelová komunikace. Soudy tak rozhodly ve věci, která nenáleží do jejich pravomoci. Navrhl, aby rozsudky soudů obou stupňů byly zrušexx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx x xxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxx
xxxxxxx xx x dovolání nevyjádřili.
Nejvyšší soud provedl řízení o dovolání podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17 podle procesního předpisu platného k 31. 12x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxání bylo podáno včas řádně zastoupeným účastníkem řízení, dále dovolací soud zkoumal, zda v řízení nedošlo k vadě podle § 237 odst. 1 písm. a) OSŘ, tj. že xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xx xxxxmní komunikací (§ 2 odst. 2 ZPK). Otázkou pravomoci soudu poskytovat ochranu právu obecného užívání pozemních komunikací se zabýval dovolací soud již x xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Ústavní soud v usnesení z 8. 11. 2000, sp. zn. II ÚS 427/2000. Lze též poukázat na rozsudek Nejvyššího soudu z 15. 11. 2000, sp. zn. 22 Cdo 1868/2000, publikxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxx xn. 1868/2000, k otázce vzniku účelové komunikace. Tyto právní závěry považuje dovolací soud za správné a použitelné x x xxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxch zvláštních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích a za podmínek stanovených tímto zákonem smí každý užívat pozemní komunikace bexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxch upravených tímto zákonem podle obecných předpisů o správním řízení. V § 40 odst. 1 tohoto zákona se uvádí, že státní správu ve věcech dálnice, silnicxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx ve znění novely ZPK provedené zákonem č. 132/2000 Sb. také orgán kraje v přenesené působnosti). Působnost silničního správního úřadu vykonávají v roxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
Obecné užívání pozemních komunikací není institutem soukromého práva, alx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x § 44 odst. 1 tohoto zákona vyplývá, že v řízeních o věcech upravených tímto zákonem o pozemních komunikacích, tedy i o obecném užívání pozemních komunixxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x x x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xrojednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a z obchodních vztahů, pokud je podxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx zákon. V občanském soudním řízení nelze projednávat a rozhodovat věci, upravené ZPK, které podle § 44 odst. 1 tohoto zákona mají být projednány v řízení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxmí se ZPK) se podává, že účelovou komunikací je taková pozemní komunikace, která splňuje znaky uvedené v § 7 odst. 1 ZPK. Je přitom zjevné, že vždy nemusí xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xni samostatnými věcmi ve smyslu § 118 odst. 1 ObčZ, jde jen o určitým způsobem užívaný pozemek, který je pozemní komunikací. Pozemek je tedy pozemní komxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesnícx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxnikace vydávat správní rozhodnutí. Lze poukázat na správnou argumentaci odvolacího soudu k této otázce, zejména to, že zákon o pozemních komunikacícxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxegorií komunikací.
Zřídí-li tedy vlastník pozemku účelovou komunikaci anebo souhlasí-li, byť i konkludentně, s jejím zřízením (aniž by šlo o komunixxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxce veřejně přístupnou a vztahuje se na ni nadále obecné užívání pozemní komunikace. Soukromá práva vlastníka jsou v tomto případě omezena veřejně právxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné jen ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. Proto nelze zřídit účelovou komunikaci na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x užíváním této komunikace, může se domáhat ochrany negatorní žalobou podle § 126 odst. 1 ObčZ. Je-li však účelová komunikace v souladu s vůlí vlastníka xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na veřejně přístupných účelových komunikacích (§ 7 odst. 1) na rozhodnutí příslušného orgánu, nikoliv na rozhodnutí vlastníka (§ 7 odst. 1 věta druhá, x xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxřeném prostoru nebo objektu (§ 7 odst. 2 ZPK), není ani při zřízení komunikace oprávněn omezit užívání této komunikace na určitou skupinu subjektů a vylxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxe tak však učinit jen na základě rozhodnutí příslušného orgánu.“
V dané věci ze spisu vyplývá, že komunikace na pozemku parc. č. 263 je účelovou komunikxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx užívání účelové komunikace podle ZPK. Poskytnutí ochrany tomuto veřejnosprávnímu oprávnění není v pravomoci soudu. Řízení je tak postiženo vadou uvxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x bez návrhu (§ 242 odst. 3 OSŘ). Proto nezbylo než rozsudek odvolacího soudu, jakož i jemu přecházející rozsudek soudu prvního stupně, zrušit, řízení zxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxoci soudu, nemůže soud ani řešit otázku právního nástupnictví subjektu, který byl účastníkem řízení: o tom, zda a na koho přešly povinnosti, o nichž se v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxx. 2 OSŘ nepřipadalo v úvahu, neboť zčásti bylo již žalobě vyhověno pravomocným rozsudkem soudu prvního stupně.
Proti tomuto rozsudku není opravný prxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx