6 A 15/94

Žaloba ve správním soudnictví a odkaz na důvody již uvedené

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (9)
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxs.ř. Žalobce je povinen jím spatřované důvody nezákonnosti naříkaného rozhodnutí explicitně v žalobě uvést a vymezit tak rozsah soudní kontroly rozxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxo, lze rozhodnutí o zamítnutí odvolání a potvrzení rozhodnutí prvního stupně doručit univerzálnímu sukcesoru, který nastoupil do práv v okamžiku zánxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxci rozhodnutí, nikoli však to, že právnímu nástupci vznikají hmotněprávní povinnosti (materiální právní moc), např. povinnost zaplatit pokutu, ktexx xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxké dráhy, státní organizace Praha, se včas podanou žalobou (doručenou Krajskému soudu Ústí nad Labem a jím postoupenou Vrchnímu soudu v Praze jako věcnx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xráce v Ústí nad Labem ze dne 17. 3. 1993 o uložení pokuty žalobci ve výši 200 000 Kč.
Vrchní soud v Praze napadené rozhodnutí zrušil, věc vrátil žalovanému x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxým drahám, Pražské oblasti, odštěpnému závodu v Praze 1, Klimentská 29", tedy vůči již neexistujícímu právnímu subjektu, když "Pražská oblast" jako pxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxh orgánů obou stupňů jsou věcně nesprávná, neboť vycházejí z protokolu o výsledcích šetření provedeného Inspektorátem bezpečnosti práce, který obsaxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxno v souladu se zákonem, když právní subjekt, tj. České dráhy - Pražská oblast - nebyl informován o zahájení správního řízení, obdržel až rozhodnutí insxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxh pracovníky; na to upozorňoval i ve zdůvodnění svého odvolání.
Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Uvedl, že v průběhu správního řízení právní subjekx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o čemž svědčí i to, že tato státní organizace pokutu zaplatila. Dále žalovaný poukázal na to, že rozhodnutí správních orgánů obou stupňů vychází ze spolxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx pověřený zastupováním organizace, za jehož přítomnosti byl vyhotoven zjišťovací protokol. Výsledky dozoru byly provedeny i s přednosty stanic. Odpxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx ze zákona č. 9/93 Sb., ve znění xxxxxx xx xxxxxx xxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxmu rozhodnutí směřovalo. "Pražská oblast" byla vymazána z obchodního rejstříku k 1. 7. 1993. Není rozhodující, kdy bylo podáno odvolání, ale kdy bylo vxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxi. Exekuční příkaz, na jehož základě byla pokuta uhrazena, byl vydán vůči jinému subjektu a také uhrazen z prostředků jiného subjektu. O vrácení takto vxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxí nástupnictví. Výtka, že žalobce žalovaného neinformoval o zániku právního subjektu, není právně významná.
Žalovaný předložil správní spisy, z nixxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx znění pozdějších předpisů kontrolu dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a plnění předpisů stanovících pracovnx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxisem, jednak uvedením předpisů, které byly porušeny. Závady zařízení konkrétně popsal: nedostatky týkající se práce přesčas, nepřetržitého odpočixxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxokolu je uvedeno vyjádření pana P. Z. jakožto "pověřeného zástupce organizace", že ke zjištění inspektorátu nemá organizace podstatných připomínekx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxtokolu je pak uvedeno, že se zahajuje s organizací "České dráhy - odštěpný závod Pražská oblast" správní řízení, zástupci organizace nežádají další doxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxnuto o opatření podle § 6 zákona č. 174/68 Sb.
Ve dnech 4., 8. a 12. 2. 1993 se uskutečnila ústní jednání, vždy za přítomnosti P. Z., jakožto "pověřeného záxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxe 25. 1. 1993. Ani tito pracovníci neuváděli, že by v protokolu uvedené skutečnosti neodpovídaly faktickému stavu.
Rozhodnutím inspektorátu bezpečxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v protokolu ze dne 25. 1. 1993, jednak v tomto rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí nebylo podáno odvolání.
Rozhodnutím Inspektorátu bezpečnosti práxx x xxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx, zákona č. 174/68 Sb., (ve znění vyhlášeném pod č. 396/92 Sb.) pokuta ve výši 200 000 Kč, a to za porušení předpisů uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí. xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx x. 1993, z vyjádření "pověřeného zástupce organizace" x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxo uvedeno, že P. Z. nebyl pověřen zastupováním a souhlas přednosty železniční stanice Ústí nad Labem a přednostů dalších příslušných výkonných jednotxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxutečností pod příslušná ustanovení. K tomu jsou u Českých drah specializovaná právní pracoviště.
Naříkaným rozhodnutím žalovaného bylo uvedené odxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxmi uvedenými v odvolání, přičemž vycházel rovněž nejen z protokolu o výkonu dozoru ze dne 25. 1. 1993, ale i z protokolů o ústních jednáních. Dovodil, že v xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxnými přednosty. Odpovědní pracovníci souhlasili s obsahem uvedeného protokolu.
Ve správním spise je dále založena kopie "pověření - plné moci č. 354x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ji zastupoval a za ní a jejím jménem jednal před orgány státní správy a činil za ni a jejím jménem všechny právní úkony s tím spojené, a plné moci č. 84 ze dne 2xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxudnictví) je ovládáno disposiční zásadou. Proto soud mohl jen posuzovat, zda nezákonnost naříkaného rozhodnutí spočívá ve skutečnostech uvedených xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxuje volné úvahy zpracovatele a ne jednoznačně zjištěné a prokazatelné skutečnosti. Žalobce především tyto výhrady v žalobě nikterak nekonkretizovaxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxd nemohl akceptovat. Není totiž bez bližší a nezbytné konkretizace zřejmé, které důvody, v obšírném odvolání uplatněné, míní žalobce uplatnit také jaxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxno, které jeho argumenty považuje žalobce nadále za liché, nepravdivé, vyvrácené či nevěcné.
Řízení o správní žalobě před soudem je kasačním rozhodoxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx se v řízení na soudě projevit nemohou. Z důvodů v předchozím odstavci vypočtených není ani možné, aby žalobce paušálně odkázal na důvody již uplatněné v xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xoudě, byť i hodlal uplatňovat tytéž důvody, které již uplatnil v opravném prostředku v řízení správním, je třeba, aby tvrzené důvody nezákonnosti v žalxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu zákonnosti aktu.
Naproti tomu se soud ztotožnil s tvrzením, že pokuta byla uložena neexistujícímu subjektu; důvodnost této námitky xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxzací uvedených v § 3) státní organizace Československé státní dráhy. Jejich vnitřní členění stanovilo ustanovení § 6, přičemž ustanovení odst. 3 umoxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xménem Československých státních drah; tyto jednotky se zapisovaly do tehdejšího podnikového rejstříku.
Státní organizace Československé státní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxx xxušil zákon č. 68/1989 Sb. "uplynutím dne 31. prosince 1992". Zákon č. 625/1992 Sb. řešil právní nástupnictví po Československých státních drahách, x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx a povinností z pracovněprávních vztahů a práv a povinností vyplývajících z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích. Předpokláxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxx xyly zřízeny České dráhy jako právnická osoba se sídlem v Praze. Ustanovení § 2 stanovilo, že České dráhy jsou nástupnickým subjektem státní organizacx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxkon neměl žádná ustanovení o vnitřní organizaci Českých drah ani žádná ustanovení o možné právní subjektivitě jejich organizačních jednotek. V § 4 přxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx statutárního orgánu České dráhy zmocněnec vlády České republiky.
Tyto právní změny tedy znamenaly, že Československé státní dráhy zanikly a nové vzxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxejmě byla fakticky převzata
mutatis mutandis
i dřívější organizační struktura Československých státních drah na území České republiky; nemohlo všxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxoloval. To je důsledek toho, že jak Československé státní dráhy, tak i České dráhy jsou (resp. byly) právnickými osobami, které zřídil speciální zákon x xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxů.
Správnost tohoto názoru ostatně osvědčuje pozdější novela zákona o Českých dráhách, tedy zákon ze dne 9. července 1993 č. 212/1993 Sb. (nabyl účinxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxh drah. Teprve tato novela (§ 4i) výslovně (a jen tam, kde zákon o Českých dráhách nestanoví jinak) dovolila přiměřeně uplatnit právní předpisy upravuxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxitřní organizační jednotky se zapíší do podnikového rejstříku jako odštěpné závody a o tom, že vedoucí odštěpného závodu je oprávněn činit jménem podnxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxnosti správní rady (k tomu srv. § 4m) při schvalování statutu a působnosti vlády při schvalování projektu organizačně právního uspořádání činnosti Čexxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxi, tedy právnické (nebo fyzické, popř. oběma) osobě. Soud nemá pochybnosti o tom, že odštěpný závod, i kdyby v době ukládání sankce existoval, nemohl býx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxoli teprve od 1. 7. 1993, jak dovozuje žalobce) vedeno s někým, kdo právně jako osoba neexistoval, rozhodně pak nikoli od 1. ledna 1993. Dále soud z obsahu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx adresu organizační složky, byť už v té době neexistující, což by bylo možno kvalifikovat při splnění dalších předpokladů jako vadu procesní (§ 250i odsxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xozhodování existujícímu. Uložení povinnosti zaplatit pokutu něčemu, co po právu neexistuje, představuje nejen nezákonnost takového rozhodnutí, axx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxenává, že z důvodů právě vypočtených budí pochybnosti i žalobcem v průběhu řízení předložený výpis z obchodního rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1, xx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxvodů (nikoli však o.z. Pražská oblast).
Soud proto dospěl k závěru, že byť i žalobce účinným způsobem nezpochybnil zákonnost zjištění orgánu dozoru, xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxání bylo podáno ještě v době, kdy takový subjekt právně existoval. I kdyby tomu tak bylo (ale soud zjistil, že vada tu byla již v době zahájení řízení a navíx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxhodnutí může pojmově dojít k zásahu do hmotněprávních subjektivních oprávnění či povinností účastníka řízení (materiální právní moc) a je jen logickxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xo proto, že právní nástupce nastupuje do práv původního účastníka v okamžiku sukcese existujících, tedy i do procesních práv účastníka probíhajícího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxké vznikají nové hmotněprávní povinnosti (např. povinnost zaplatit pokutu za správní delikt již zaniklé právnické osoby), kterých tu v okamžiku přecxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxh ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností prxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx