3 As 4/2007 - 58

Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost soudního rozhodnutí pro nedostatek důvodů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (2)
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxlobu zamítl, nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.].
Věc: Žalobce P. N. proti žalované Policii České republiky, Správx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxx
xxxxxx
xozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 9. 2006, čj. 30 Ca 31/2006-33, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Žxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x. 1. 2006 nahrazen zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem, ve znění pozdějších předpisů - pozn. soudu) zamítla žalobcovo odvolání a potvrdila napadenx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxí“). Okresní ředitelství rozhodnutím zamítlo žádost žalobce o udělení výjimky k nabytí vlastnictví a držení zbraně kategorie A, konkrétně kulometu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxů (dále jen „zákon o zbraních“), pro sběratelské, muzejní účely a výrobní nebo obdobnou činnost, při které ke zkoušení výrobků nutně potřebuje zbraň kaxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxosti podle § 31 písm. i) zákona o zbraních, dále že nedoložil, že vykonává výrobní nebo jinou obdobnou činnost při které ke zkoušení výrobků nutně potřebxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx riziko a může ohrozit veřejný pořádek. Žalovaná v odůvodnění svého rozhodnutí uvedla, že přezkoumávané rozhodnutí Okresního ředitelství bylo zákonxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxubice a o počtech celorepublikově udělených výjimek. Žalovaná konstatovala, že žalobce nebyl držitelem zbrojní licence I k provozování muzejnictví xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxch, v podobě provozování muzejní nebo sběratelské činnosti. Dále sdělila, že neakceptoval výzvu k doložení, že provozuje výrobní či jinou obdobnou čixxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxdělení výjimky byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xřestavuje podle § 9 odst. 2 in fine zákona o zbraních kritérium, podle nějž se posuzuje možnost udělení výjimky.
Rozhodnutí žalované napadl žalobce žxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxen prokazovat výkon činností stanovený § 9 odst. 2 písm. c) zákona o zbraních, neboť jako podnikatel v oboru zbraní a střeliva je oprávněn ke všem činnostxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxti nemá oporu v zákoně. Dále namítl, že ze shromážděných podkladů pro rozhodnutí v podobě vyjádření Obvodního oddělení Policie České republiky v Holicxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxní. Poukázal, že napadené a jemu předcházející rozhodnutí hovoří o celé řadě faktorů, které definují veřejný pořádek a bezpečnost, a které vedly k zamíxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xásilné trestné činnosti v okrese Pardubice a o faktor terorismu. Z rozhodnutí nelze zjistit, z jakého důvodu žalovaná rozhodla právě tímto způsobem; sxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxlobce taková rizika nejsou v rozhodnutí konkrétně uvedena. Vyjádřil rovněž znepokojení nad respektováním a dodržováním rovnosti před zákonem, když xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxrorismu a nárůstu násilné trestné činnosti pro jiné žadatele, by měly být žádosti o výjimky správně zamítnuty, neboť tyto faktory se nemohly změnit. S oxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxího ředitelství, ze dne 18. 1. 2006, čj. ORPA-2143/ZBR-2005, zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení.
Rozsudkem ze dne 15. 9. 2006, čj. 30 Ca 31/20xx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxě nedostál oprávněnému požadavku na doložení činnosti, pro níž lze udělit výjimku podle § 9 odst. 2 písm. c) zákona o zbraních. Vyjádřil názor, že o žádosxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxaních, když v žádosti uvedl pouze blíže nekonkretizované důvody k udělení výjimky podle § 9 odst. 2 písm. a) a písm. c) zákona o zbraních. Soud shrnul, že xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxností bylo způsobeno výlučně tím, že žalobce odmítl doložit, jak splňuje podmínky, které byly předpokladem pro udělení předmětné výjimky.
Proti tomxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxních orgánů v předešlém řízení. Podle nich xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxbuje zbraň kategorie A. Jako podnikatel je oprávněn ke všem činnostem, které mu umožňují jeho povolení, přičemž by nezákonným prokazováním takovýchtx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xrajský soud nevypořádal se žalobními námitkami. Rozhodnutí žalované podle nich není přezkoumatelné v rozsahu toho, z jakého důvodu byla jeho žádost o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xopakoval a uvedl námitky, které uplatnil již v podané žalobě, s nimiž se podle něj krajský soud nevypořádal. S ohledem na tyto skutečnosti navrhl, aby Nexxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Žalovaná ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedla, že žádost stěžovatele o udělení výjimky byla zamítnuta z důvodu možného ohrožení veřejného pořáxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxch a navíc ani nedoložil, že by vykonával činnost podle § 9 odst. 2 písm. c) zákona o zbraních, pro kterou by mu bylo rovněž možno výjimku udělit.
Kasační xxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xx xx xx x xxxxx xxxxxxxx x xůvody je Nejvyšší správní soud podle § 109 odst. 2 a odst. 3 s. ř. s. vázán. Nejvyšší správní soud při tom neshledal vady podle § 109 odst. 3 s. ř. s., k nimž bx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxoumatelnosti spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, popřípadě jiné vadě řízení před soudem, mohla-li mít taková vada zx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxmi námitkami, z čehož dovozuje nepřezkoumatelnost rozsudku soudu pro nedostatek důvodů.
Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s touto stížnostní námxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x8. 10. 2005, čj. 1 Afs 135/2004 - 73, publikovaným pod č. 787/2006 Sb. NSS, či rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2005, čj. 2 Afs 24/2005 - 44x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxních námitek, je rozhodnutí, jímž žalobu zamítl, nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Tohoto pochybení se krajský soud dopustil u žalobních námixxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a bezpečnosti podle § x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxil vůbec.
K další žalobní námitce zpochybňující nutnost prokazování skutečností podle § 9 odst. 2 písm. c) zákona o zbraních stěžovatelem, se krajskx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxdčivé, neboť neuvádí vlastní závěry soudu, ale zaštiťuje se toliko vyjádřeními žalované. To by nebylo na škodu, za předpokladu, že by však krajský soud x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xísm. c) zákona o zbraních je věcí stěžovatele, či nikoli. V tomto ohledu nesplňuje napadený rozsudek krajského soudu požadavky vyjádřené § 157 odst. 3 xx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xtížnosti podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., podle nějž lze kasační stížnost podat z důvodu nesprávného posouzení právní otázky soudem v předcházejícíx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxikována správná právní norma, která je však nesprávně vyložena. Touto stížnostní námitkou napadl stěžovatel právní názor vyjádřený soudem, podle ktxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx potřebuje ke zkoušení výrobků nutně zbraň kategorie A. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud shledal rozsudek krajského soudu nepřezkoumatelnýmx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k závěru, že se Krajský soud v Hradci Králové nezabýval všemi řádně uplatněnými žalobními námitkami stěžovatele, pročež shledal jeho rozsudek nepřezxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Hradci Králové k dalšímu řízení, v němž je tento soud podle odst. 3 téhož ustanovení vázán výše vysloveným právním názorem Nejvyššího správního soudxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 27. června 2007