5 As 57/2006 - 50

Správní řízení: účastníci řízení

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xád za účastníka řízení povolává, dávají předpisy hmotného práva.
II. Správní orgán je povinen zkoumat a upřesňovat okruh účastníků řízení v průběhu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xěc: Žalobce J. V. proti žalovanému Krajskému úřadu Olomouckého kraje, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 3xx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Kč k rukám Mgr. Kamila Andree, advokáta se sídlem v Olomouci, Ostružnická 18 do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.
Odůvodnění:
Shora označeným rozxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxnutí Městského úřadu Šternberk ze dne 25. 11. 2004, čj. 37156-04/7081-04/SÚ/Z o nepovolení obnovy řízení ve věci povolení stavby dešťové kanalizace v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxatel (dříve žalovaný) v kasační stížnosti namítá důvod dle ust. § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále „s. ř. s.“). Nespráxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxdání učiněné žalobcem jako návrh na obnovu řízení, namísto odvolání. Stěžovatel namítá, že je nutno rozlišovat, zda žalobci náleželo postavení účastxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx účastníkem řízení pouze z titulu vlastníka sousedního pozemku, přičemž správní orgán zvažuje, zda jeho práva mohou být vydaným rozhodnutím přímo dotxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xepřísluší a ani s ním v tomto smyslu v řízení nejednal. Jelikož nebyl podán řádný opravný prostředek, nemohla být náprava sjednána v odvolacím řízení, pxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxený správní orgán posoudit, zda správní úvaha stavebního úřadu, že vlastnická práva účastníka nemohou být dotčena, je správná či nikoliv. Pokud soud vxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxlání, upozorňuje stěžovatel, že v takovém případě stanoví zákon lhůtu pro podání odvolání do 3 měsíců od oznámení rozhodnutí. Rozhodnutí stavebního úxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xtěžovatel na základě výše uvedeného navrhuje, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Krajského xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxjí odmítnutí. Lhůta pro podání kasační stížnosti skončila dne 16. 5. 2006, stěžovatel však kasační stížnost podal ke Krajskému soudu v Ostravě až dne 18x xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxm je zcela nedůvodné a v rozporu se zákonem (§ 34 odst. 1 a § 59 stavebního zákona) jakož i s příslušnými ustanoveními správního řádu. Žalobce konstatujex xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxnému řádu má i jiná práva (§ 139 stavebního zákona), která byla nelegálním napojením nepovolené kanalizace přímo dotčena. Za tato práva je třeba považoxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxx § 8 zákona o vodách. Nelegální realizací stavby došlo k situaci, že touto kanalizací mohou být do výtlačného potrubí vypouštěny odpadní vody a závadné lxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxo a stavební povolení neobdržel, nemohlo toto dosud nabýt právní moci. Ztotožňuje se proto s názorem krajského soudu.a navrhuje, aby Nejvyšší správní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx námitek dle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.
Nejvyšší správní soud předně shledal nedůvodnou žalobcex xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx lhůta pro podání kasační stížnosti končila, jak žalobce správně uvádí, dne 16. 5. 2006. Stěžovatel dne 16. 5. 2006 učinil faxové podání, které dne 18. 5. xxxx x xxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xx xx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxrné, že žalobci svědčilo postavení účastníka řízení, jakkoli nebyla zcela najisto vyřešena právní otázka jeho tvrzeného vlastnictví k výtlačnému kaxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxizace v areálu čerpací stanice PHM (§ 34 odst. 1 a § 59 odst. 1 písm. b/ stavebního zákona).
V řízení o povolení výše uvedené stavby však správní orgán s žaxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx označené jako návrh na obnovu řízení, v němž se dovolával existence vlastnického práva k výtlačnému potrubí a toho, že již z tohoto titulu, jakož i z tituxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxní řád, přitom dospěl k závěru, že žalobci sice svědčilo z titulu vlastnictví x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxzačního řádu nebyla předmětem prodeje, a to i přesto, že se na předmětném pozemku nachází, neboť dle občanského zákoníku stavba není součástí pozemku x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Správní orgán v rozhodnutí dospěl k závěru, že žalobci nebyla způsobena žádná újma na jeho právech, neboť napojení stavby dešťové kanalizace bylo umíxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxení obnovy správní orgán zamítl, žalovaný shledal postup správným a rozhodnutí potvrdil.
Účastníkem řízení je ten, o jehož právech, právem chráněnýxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxtníkem řízení je i ten, kdo tvrdí, že může být rozhodnutím ve svých právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech přímo dotčen, a to až do doby, nex xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxě pojem účastníka řízení, čímž orientuje správní orgány na to, aby zajistily v řízení aktivní účast těch, jichž se správní rozhodnutí týká, popř. může txxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxx xěl určitý subjekt postavení účastníka řízení postačí pouhý hmotněprávní předpoklad existence jeho práv, právem chráněných zájmů nebo povinností nexx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, ale odpověď na to, koho svou definicí správní řád za účastníka řízení povolává, dávají předpisy hmotného práva. Znakem účastníka řízení je hmotněprxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxí je. Správní orgán je předně povinen zkoumat a upřesňovat okruh účastníků řízení v průběhu celého řízení. Vyjde-li v průběhu řízení najevo, že někdo, kxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxhlo být stavbou dotčeno, byl nepochybně založen předpoklad pro jeho účastenství v řízení. Naopak žádných pochyb o jeho účastenství nemohlo být z titulx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xízení, neboť nemohlo dojít k dotčení jeho práv a právem chráněných zájmů, neboť napojení stavby bylo umístěno a povoleno tak, aby jej nikterak neomezovxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxx x xxxxxx xxdnáno a rozhodováno - to je věcí zkoumání v průběhu řízení a vydání rozhodnutí. Má-li mít výsledek řízení platné právní účinky pro třetí osoby, je třeba txxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xo doby, než se stane takové rozhodnutí pravomocným, je povinen správní orgán s tím, kdo se účastenství dovolává, jako s účastníkem řízení zacházet.
Taxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxatel nesouhlasí s názorem krajského soudu, stran aplikace ust. § 62 správního řádu v daném případě, tedy tehdy, nebylo-li žalobci doručeno rozhodnutx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxmu, že rozhodnutí správního orgánu o povolení stavby nebylo žalobci vůbec oznámeno, nemohlo nabýt ani právní moci. V právní moci je zásadně takové rozhxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxvního řádu (tj. tříměsíční odvolací lhůty, kterou žalobce nedodržel), není aplikace uvedeného ustanovení případná.
Podle výše uvedeného ustanovxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxx xx xxx xxxxx xčas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí. V projednávané věci však rozhodnutí správního orgánu nebylo žalobci ozxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xne oznámení rozhodnutí, který však nenastal. Právní důsledky neoznámení rozhodnutí, jakožto ani běh odvolacích lhůt v takovém případě správní řád v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x neprospěch účastníka řízení.
Při neoznámení rozhodnutí, z právní úpravy účinné v době rozhodování dané věci (zákon č. 71/1967 Sb., správní řád účinnx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, ač ostatní účastníci, třeba byli i v dobré víře o tom, že rozhodnutí právní moci nabylo a správní orgán tuto skutečnost na rozhodnutí vyznačil. To ve svéx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x x x4 odst. 1).
Nejvyšší správní soud shledal postup krajského soudu zcela v souladu se zákonem, zrušil-li rozhodnutí žalovaného jakož i rozhodnutí spráxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxrávní soud v souladu s ust. § 60 odst. 1 ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. Žalobce byl v řízení úspěšný, náleží mu proto náhrada nákladů řízení, které důvodně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xředpisů, advokátní tarif, a to za jeden úkon právní služby dle § 11 odst. 1 písm. d) ve výši 2100 Kč /§ x xxxxx x xxxxx xxx x x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx x xx xxxxx xx x xxx xx xxxx xxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxx
Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 30. května 2007
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR