4 Ans 9/2006 - 68

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce: T. P., zast. JUDr. Milošem Tuháčkem, advokátem, se sídxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 8. 2006, č. j. 8 Ca 177/2006 - 29, takto:
Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 8. 2006, č. j. 8 Ca 177/2006 – 2xx xx xxxxxxx x xxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti nečinnosti, jíž se dožadoval, aby Městský soud v Praze uložil žalovanému rozxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xne 13. 3. 2006, č. j. Spr. 4001/2006 - 3, jímž byla odmítnuta žádost žalobce o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx, že žalobce k výzvě soudu ve stanovené lhůtě nedoplnil svoje podání o rozhodnutí předsedkyně Okresního soudu v Berouně ze dne 13. 3. 2006, č. j. Spr. 4001xxxxx x xx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxboť podle § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., ve spojení s § 8a tr. ř., se požadované informace neposkytují a žalobce ve svém podání netvrdil že sxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxobu podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen "s. ř. s.“) odmítl.
V kasační stížnosti stěžovatel obsáhle popisujex x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxumitelné, zmatené a leží na samé hranici nepřezkoumatelnosti. Dále namítá, že soud vyžadoval připojení jednoho opisu napadeného rozhodnutí s odkazex xx x xx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xx xx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxrávního orgánu I. stupně xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxní šlo o elektronické podání, a zřejmě nebylo přiměřené požadovat na soudu I. stupně tak složitou úvahu, jak vyhodnotit elektronická podání a nakládat x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vydat byl povinen. Pasivní žalobní legitimaci pak žalobce neprokazuje vůbec, neboť z dikce § 79 odst. 2 s. ř. s. vyplývá, že není jeho povinností žalovaxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohlo být toliko, zda v řízení před správním orgánem dochází nebo nedochází k průtahům.
Závěrem stěžovatel navrhuje, aby Nejvyšší správní soud napaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxdřil.
Předmětem posouzení věci tak v tomto řízení o kasační stížnosti je, zda Městský soud v Praze postupoval či nepostupoval správně, když žalobu odxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xsou dány důvody pro odmítnutí žádosti.
Nejvyšší správní soud nejprve posoudil formální náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že kasační stxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xsnesení Městského soudu v Praze v rozsahu kasační stížnosti a v rámci uplatněných stížnostních důvodů (§ 109 odst. 2 a 3 s. ř. s.) Nejvyšší správní soud xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxo předmětem, lze provést písemně, ústně do protokolu, popřípadě v elektronické formě podepsané elektronicky...... Z každého podání musí být zřejmé, xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxé osobě osobní údaje jen v nezbytném rozsahu; vždy uvede jméno, příjmení a adresu, na kterou mu lze doručovat. Jiné osobní údaje uvede jen tehdy, je-li toxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxící hodnotě a musí k němu být připojeny listiny, jichž se podatel dovolává. Podání, které je třeba doručit ostatním účastníkům a osobám na řízení zúčastxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxbo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxovení § 46 odst. 1, písm. a) s. ř. s.: Nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže
a) soud o téže věci již rozhodl xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat,
Podle ustanovení § 79 s. ř. s: (1) Ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis plxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. To neplatí, spojuje-li zvláštní zákon s nečinností správního orgánu fikci, že bylo vydáno rozxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xsvědčení.
Podle ustanovení § 16 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.: Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právnxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxní a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
Z obsahu spisu Nejvyšší správxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxyla podána s potřebným počtem stejnopisů a k žalobě nebyly připojeny listiny, jichž se podatel dovolával). V žalobě proti nečinnosti stěžovatel uváděxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx j. Spr. 4001/2006 - 3, kterým byla odmítnuta žádost žalobce o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., jíž žalobce požádal o pravomocný rozsuxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxud v Praze přípisem ze dne 3. 7. 2006 vyzval stěžovatele, aby dle § 37 odst. 3 s. ř. s. ve lhůtě do patnácti dnů od obdržení této výzvy zaslal soudu kopii žaloxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xx x. s. ve shora stanovené lhůtě zaslal soudu také kopii napadeného rozhodnutí správního orgánu I. stupně. Na tuto výzvu stěžovatel, ač v daném řízení zastxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxožit. Jmenovitě uvedl, že podle nálezu Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2006, sp. zn. IV. ÚS 319/05, se povinnost stěžovatele uvedená v § 42 odst. 3 občanskéxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxaný elektronický podpis podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb. Dále uvedl, že požadavek doplnit napadené rozhodnutí stejnopisem rozhoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxílu II. hlavy s. ř. s. Dále spis obsahuje další elektronicky podepsané podání žalobce (stěžovatele) ze dne 14. 7. 2006, v němž sděluje soudu, že celkem v jxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxe bude v uvedených řízeních jednat bez zastoupení.
Následně Městský soud v Praze přípisem ze dne 9. 8. 2006 opětovně vyzval žalobce, aby do tří dnů od doxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxkl ani § 37 odst. 3 poslední věta s. ř. s., ani § 71 odst. 2 s. ř. s.. Současně žalobce poučil, že nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxt. 5 s. ř. s.).
Na tuto výzvu reagoval žalobce elektronický podepsaným podáním ze dne 15. 8. 2006, v němž opět uvádí, že je nucen výzvu odložit, neboť nexx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xdyž toto je jasně popsáno v § 132 odst. 7 vnitřního kancelářského řádu pro soudy, v platném znění. Ohledně opakované výzvy soudu na doložení rozhodnutí sxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx. stupně, o které však soud stěžovatele nežádal – pozn. NSS), považuje postup soudu, který k předložení tohoto neexistujícího rozhodnutí opětovně vyzxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xěc předložil Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.
Nejvyšší správní soud věc posoudil a dospěl k závěru, že Městský soud v Praxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxat, aby odstranil její nedostatky, jmenovitě, aby soudu doložil rozhodnutí předsedkyně Okresního soudu v Berouně ze dne 13. 3. 2006, č. j. Spr. 4001/20xx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, jíž žalobce požádal o pravomocný rozsudek tohoto soudu, sp.zn. 8 T 26/2002. V tom městský soud postupoval zcela v souladu se zákonem. To, že tax xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx který upravuje řízení o žalobách proti rozhodnutí správního orgánu, nikoliv řízení o jeho nečinnosti, nicméně sama o sobě tato skutečnost zřejmě nemoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx stupně) byl soud oprávněn podle § 37 odst. 3 s. ř. s., na něž soud ve svých opakovaných výzvách odkazuje a činí tak však výslovně toliko ve spojení s požadaxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xx xx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxudního řádu, je nepřípadná, ale také nepodstatná. Je však třeba přisvědčit stěžovateli, že tuto písemnost si soud mohl opatřit od žalovaného, což také x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxx xx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxtněným, musí být předloženo v potřebném počtu stejnopisů, a v jehož smyslu městský soud také formuloval příslušnou výzvu, je třeba přisvědčit stěžovaxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxho kancelářského řádu pro soudy, v platném znění, trvat na doplnění podání o další vyhotovení žaloby, pro potřeby jejího zaslání žalovanému. Z obsahu uxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxcky podepsaná podání ve více stejnopisech. Nicméně opět i tady je Nejvyšší správní soud toho názoru, že skutečnost, že soud další vyhotovení žaloby po žxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx bylo podle názoru Nejvyššího správního soudu s podstatou věci zcela nesouvisející tvrzení stěžovatele, obsažené v podání ze dne ze dne 9. 7. 2006, že poxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxně doplnit své elektronické podání do tří dnů nevztahuje na podání v elektronické podobě, jestliže je k němu připojen uznávaný elektronický podpis podxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxpretované odůvodnění citovaného nálezu Ústavního soudu Městský soud v Praze vyhodnotil správně. Totéž platí i pro další mylné tvrzení stěžovatele, žx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxího orgánu prvního stupně“.
Jako zcela nepřípadnou Nejvyšší správní soud dále vyhodnotil také stížnostní námitku, odmítající že stěžovatel neproxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxesení Městského soudu v Praze neobsahuje.
V čem však Městský soud v Praze pochybil s důsledky pro zákonnost rozhodnutí ve věci samé, bylo jak vyvození xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx § 16 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.
Pokud jde o důsledky nevyhovění výzvě soudu k doplnění podání, soud žalobu odmítl, po opakovaně neúspěšné výzvě s oxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxvané věci sám žalobce ve svém podání uvádí, že je sporným, kdo je žalovaným, a proto Městský soud v Praze vyzval žalobce k doplnění podání tak, aby si sám moxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrgánu I. stupně, což však neučinil. Citovaná úprava váže odmítnutí žaloby na dvě podmínky, a to, že nedostatek podání je neodstranitelný nebo přes výzvx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxzení pokračovat. V dané věci však druhá podmínka splněna nebyla, neboť listina, jíž se podatel dovolával, a která nebyla k podání připojena a k jejímuž dxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxena, ale soud ji získal od žalovaného, a tudíž nenastala situace, že by nebylo z důvodu neodstranění nedostatku podání možno v řízení pokračovat.
Měsxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxvení § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s § 8a tr. ř. se požadované informace neposkytují , a proto žalobu podle § 46 odst. 1 písm. a) sx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xěc již meritorně, přičemž měl toliko posoudit, zda jsou či nejsou splněny podmínky žaloby proti nečinnosti odvolacího orgánu. Navíc postup soudu podlx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxud vydáno jen rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
Ze všech výše uvedených důvodů, vzdor tomu, že stěžovatel jako žalobce nesplnil svoji zákonnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxil tomuto soudu k dalšímu řízení. V něm je městský soud vázán shora vysloveným právním názorem Nejvyššího správního soudu.
Městský soud v Praze v novéx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxředky přípustné.
V Brně dne 27. června 2007
JUDr. Dagmar Nygrínová
předsedkyně senátu
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.