2 As 47/2006 - 45

Služební poměr: zastupování policisty; doručování rozhodnutí o propuštění

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
Judikatura (1)
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx být policistovi doručeno do vlastních rukou (§ 266a odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve spojení s § 155 zákona o služebním poměru). Tato podmxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxx zákona o služebním poměru).
Věc: Žalobce Bc. R. D. proti žalovanému Řediteli Policie ČR - Správy Severomoravského kraje, o kasační stížnosti žalobce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
Odůvodnění:
Žalobce (dále také „stěžovatel“) včas podanou kasační stížností napadl shora uvxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxu napadeným rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí ředitele Policie ČR Městského ředitelství Ostrava ze dne 19. 12. xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxlicie ČR (dále jen „služební zákon“), propuštěn ze služebního poměru příslušníka Policie ČR dnem doručení rozhodnutí. Služební poměr byl stěžovatelx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxího odběru krve zjištěno, že řídil osobní motorové vozidlo pod vlivem alkoholu, čímž porušil § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o pravidlech proxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
Stěžovatel v kasační stížnosti výslovně uplatňuje důvod uvedený v § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též „s. ř. s.“xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxci spočívá v tom, že krajský soud v daném případě chybně posoudil ustanovení o doručování. Podle § 155 služebního zákona se totiž na služební poměr polixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x daném případě ovšem bylo rozhodnutí ředitele PČR Městského ředitelství Ostrava o propuštění stěžovatele ze služebního poměru příslušníka Policie Čx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxbyla doručena vůbec, tudíž propuštění ze služebního poměru bylo neplatné. Stěžovatel rovněž uvádí, že se v daném případě jedná o písemnost, která význxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxsti musí zaměstnavatel prokázat, že došlo k odmítnutí písemnosti. S ohledem na výše uvedené navrhuje stěžovatel, aby Nejvyšší správní soud zrušil napxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxětného správního a soudního spisu ve vztahu k námitkám uvedeným v kasační stížnosti především zjistil, že dva služební funkcionáři MŘ PČR Ostrava se dnx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx sdělil stěžovatel služebním funkcionářům, že s ohledem na svůj zdravotní stav není s to porozumět poučení a není ani schopen se k předmětné věci vyjádřixx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxou, na závěr byl služebním funkcionářům manželkou stěžovatele předán kontakt na právní zástupkyni stěžovatele. Právní zástupkyně stěžovatele náslxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxebního poměru příslušníka Policie ČR týkající se stěžovatele byl pak dne 28. 11. 2003 doručen této právní zástupkyni stěžovatele. Ta následně poukázaxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxa na „zákon o správním řízení, kde je upraven způsob doručování.“ Rozhodnutí ředitele PČR MŘ Ostrava bylo doručeno pouze právní zástupkyni stěžovatelxx x xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí o zahájení řízení o propuštění ze služebního poměru a že stěžovatel již nebydlí v místě svého trvalého bydliště, neboť jej jeho manželka a tcxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, že jí stěžovatel nesdělil místo svého nového bydliště. S ohledem na skutečnosti, že se stěžovatel nemohl k dané věci vyjádřit, došlo dle názoru právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxzhodnutí prvoinstančního orgánu. V otázce doručování písemností konstatoval odvolací orgán, že je plně dostačující, aby tyto přebíral právní zástuxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xozhodnutí o propuštění ze služebního poměru, je irelevantní a lze ji považovat za
obstrukce
, které byly činěny nejen při řízení ve věcech služebního poxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxpkyni stěžovatele dne 24. 2. 2004.
Proti rozhodnutí druhoinstančního orgánu podal stěžovatel žalobu ke krajskému soudu. x xx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxval, že je nesporným faktem, že stěžovatel byl v řízení ve věci služebního poměru řádně zastoupen. Služební zákon neobsahuje ustanovení o zastoupení x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxtem (§ 14 až 17). Z § 266a zákoníku práce (krajský soud omylem uvádí § 166a, nicméně věcně bezpochyby postupuje dle § 266a) pak vyplývá způsob doručování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxionář měl doručit rozhodnutí policistovi i jeho zástupci. Podmínkou pouze je, aby písemnost byla doručena do vlastních rukou. Tato podmínka v daném přxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx proti tomuto rozsudku kasační stížnost.
Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal formální náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že kasační stxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pak posoudil v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů (§ 109 odst. 2, odst. 3 s. ř. s.).
Jediná kasační námitka stěžovatele směřuje proti nesprávnéxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí obdobně taxativně uvedená ustanovení zákoníku práce, mezi nimi § 14 až 17 a § 266a. Z ustanovení § 14 odst. 1 zákoníku práce vyplývá, že ve věcech služexxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxnikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. V projednávané věci se stěžovatel nechal na základě dohody o plné moci zastoupit pro správní řízení advoxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxlovaný (a předtím prvoinstanční orgán) jí proto doručil své rozhodnutí. Ustanovení § 266a odst. 1 zákoníku práce nemůže nic změnit na tom, že žalovaný xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxedené písemnosti do vlastních rukou zaměstnance. To pochopitelně znamená, že je-li zaměstnanec (policista) zastoupen tak, jak tomu bylo v projednávxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx je právnímu zástupci doručeno do vlastních rukou - a ze správního spisu posuzovaného případu nepochybně vyplývá, že tomu xxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxáce bez ohledu na právní řád jakožto systematický celek a bez ohledu na smysl a účel a věcný obsah právního institutu zastoupení. Účelovost argumentacx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na zákon o správním řízení. Zde dále uvádí, že ačkoliv je právní zástupkyní stěžovatele, nebrání to tomu, aby bylo doručováno paralelně také stěžovatexxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xnitra ČR), že sám stěžovatel se doručování vyhýbá. Na správnosti postupu krajského soudu nic nemění ani to, že bylo v rozsudku nesprávně citováno ustanxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxnil jednu číslovku při citaci předmětného ustanovení. Způsob doručování do vlastních rukou právní zástupkyně stěžovatele je tedy právně bezvadný a dxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxčených písemnostech a o důsledcích z nich vyplývajících. Nezná-li právní zástupce místo pobytu svého klienta, neboť jej
klient
advokátovi neoznámíx xxx xxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xádné újmě nedošlo, neboť v zákonné lhůtě byla podána odvolání, žaloba i kasační stížnost.
Za popsaného stavu Nejvyšší správní soud tedy neshledává důxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xa doručování v řízení podle služebního zákona zastávaný Nejvyšším správním soudem v této věci vychází z konstantní judikatury tohoto soudu (k tomu srxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxdle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a soud neshledal ani důvody, pro které by měl rozhodnutí zrušit pro pochybení, k nimž by měl přihlížet mimo uplatněné námxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xomto soudním řízení úspěch, nemá právo na náhradu nákladů řízení a úspěšnému žalovanému náklady řízení nevznikly. Proto soud rozhodl, že se žalovanémx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxx xx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxky přípustné.
V Brně dne 21. února 2007