7 As 14/2005 - 70

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci stěžovatele Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx sídlem v Praze 4 Kavčí Hory, Na Hřebenech II,, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2004, č. j. 6 Ca 106/2004 – 48x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxní:
Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2004, č. j. 6 Ca 106/2004 – 48, byla pokuta uložená rozhodnutím stěžovatele ze dne 1. 4. 2004, č. j. Rpoxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx pokuta podle § 60 odst. 3 písm. c) zákona č. 231/2001/ Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vysílání“) ve výši 2 000 000 Kč za porušení § 32 odxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxl sice řádně zdůvodnil výši pokuty, z jakých kritérií vycházel při stanovení její výše, nicméně městský soud má za to, že s ohledem na všechny okolnosti pxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že se jednalo o umělecký magazín s komentářem, kde byly jeho jednotlivé části klipu rozebrány a vysvětleny, dále přihlédl k tomu, že se jednalo o vysíláxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxlo dojít v relativně malé míře.
Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost, v níž vyjádřil názor, že městský soud sníženxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxm jeho správní uvážení neomezuje, je-li rozhodnutí odůvodněno tak, aby bylo přezkoumatelné. Stěžovatel se proto domnívá, že konstatoval-li městský xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xtěžovatelem. Stěžovatel v tomto postupu shledává pochybení ve smyslu v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Městský soud nesprávně posoudil zjevnxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxnání mládeže, jak je to popsáno v rozhodnutí stěžovatele. Pokuta přitom byla uložena ve výši představující cca 20% maximální výše rozpětí pro ukládání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxpečnost odvysílání tohoto pořadu, protože děti vysvětlující komentář nevnímají, resp. malé děti mu vůbec xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxpinku dětí a mladistvých a mít na ně návodný účinek směrem k závadnému chování. Z uvedených důvodů se stěžovatel domáhal, aby napadený rozsudek byl zrušxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxovením § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. vázán rozsahem a důvody, které uplatnil stěžovatel v podané kasační stížnosti a přitom sám shledal vadu uvedenou v odstaxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxgán uložil trest za správní delikt, může, nejsou-li důvody pro zrušení rozhodnutí podle odstavce 1, ale trest byl uložen ve zjevně nepřiměřené výši, od xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxerý soud případně vlastním dokazováním v nikoli zásadních směrech doplnil, a navrhl-li takový postup žalobce v žalobě.
Citované ustanovení přinesxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxdpokladu, že pro zrušení výroku rozhodnutí nejsou splněny podmínky, rozsudkem nahradil legální správní uvážení svým uvážením, jímž samostatně posoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx správním soudnictví poměrně výjimečné. Pravidlem je totiž kasační přezkum, který nedává správnímu soudu pravomoc k tomu, aby rozhodnutí sám měnil, a xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxlovit nicotnost správního rozhodnutí.
Žalobní
petit
, jímž žalobce požaduje moderaci trestu, podléhá stejnému procesnímu režimu jako
petit
, jímž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxuřadně klade
možnost domáhat se zrušení rozhodnutí, popř. vyslovení jeho nicotnosti a možnost žádat o upuštění od trestu, popř. o jeho snížení.
Petit
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxe svou deliktní odpovědnost, avšak považuje uložený trest za nepřiměřený.
Návrh na snížení trestu či na upuštění od něj může žalobce vznést i po uplynxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxx x xx xxst. 2 o. s. ř.). Takový návrh, stejně jako každý jiný žalobní
petit
, tedy nepodléhá koncentraci ve smyslu § 71 odst. 2 s. ř. s. To ovšem platí pouze za předxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxtitu směřujícího ke zrušení napadeného rozhodnutí. Žalobní
petit
musí vycházet z řádně uplatněných žalobních bodů, zatímco podkladem pro návrh na zxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxrávní nezákonnosti jakéhokoli ze závěrů správního orgánu, podkladem pro návrh na moderaci musí být tvrzení o tom, že trest uložený žalobci je nepřiměřxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho žalobní námitky směřují jen proti samotnému posouzení jeho jednání jako deliktního, nebude se moci později domáhat moderace trestu. Aby tak mohl xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxběhu řízení před soudem též zdůvodnit.
Přezkoumává-li soud rozhodnutí o správním trestu, které bylo napadeno ve všech svých právních závěrech, posxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx skutek správním deliktem a zda jej správní orgán správně kvalifikoval. Poté zkoumá, zda byl žalobce potrestán takovým druhem trestu, jaký stanoví zákxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soud nezákonnost, byť i v jediném právním závěru správního orgánu, zruší k návrhu žalobce napadené správní rozhodnutí. I pokud tedy správní orgán nepoxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxce zrušeno, nezhodnotil-li při ukládání trestu řádně zákonná kritéria, která by mohla mít vliv na výši trestu.
Napadá-li však žalobce právě závěr spxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxchybení bude žádat zrušení rozhodnutí, nebo zda bude usilovat pouze o moderaci trestu. Shledá-li pak soud žalobu důvodnou, rozhodne v souladu s dispozxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxrazen jeho výrok o trestu výrokem soudu. Šíři procesních možností soudu přitom určuje žalobce. Je na něm, zda zvolí výlučně
petit
na zrušení rozhodnutx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxdnávané věci městský soud aplikoval § 78 odst. 2 s. ř. s. přesto, že se ČT ve smyslu § 65 odst. 3 nedomáhala, aby bylo upuštěno od uložené pokuty, popř. aby bxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xouzené věci označila to, zda byla skutečně naplněna skutková podstata správního deliktu, tedy zda předmětný pořad mohl ohrozit fyzický, psychický nexx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxtečnost pro posouzení věci rozhodnou, která v řízení vůbec zjišťována nebyla a jednak o svůj subjektivní názor. Dále pouze vyjádřila nesouhlas s výší pxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxy, a to bez jakéhokoliv odůvodnění. Městský soud se na základě takto uplatněného návrhu poté, co neshledal důvodným návrh ČT na zrušení napadeného rozhxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxý soud pochybil, když rozhodl o návrhu ČT na moderaci uplatněném po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty, který nebyl založen na žalobních bodech uplatnxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxžení, což samo o sobě bez dalšího nezahrnuje i návrh na moderaci. Řízení před městským soudem tak bylo zatíženo vadou, která měla za následek nezákonné rxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxačující pouze obecné vyjádření nesouhlasu s výší pokuty. Pokud žalobce tvrdil v žalobě pouze to, že nedošlo k porušení zákona a že stěžovatel opřel rozhxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xámitky směřovaly jen proti samotnému posouzení jeho jednání jako deliktního, nemohl se později domáhat moderace trestu.
Z důvodů výše uvedených prxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxlšímu řízení.
Podle § 110 odst. 3 s. ř. s. je městský soud názorem vysloveným v tomto rozsudku vázán.
Podle § 110 odst. 2 s. ř. s. rozhodne městský soux x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx 19. května 2006
JUDr. Eliška Cihlářová
předsedkyně senátu
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.