7 Afs 17/2005 - 42

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxit tvrzením, že rozhodnutí finančních orgánů jsou nulitní, a proto zákonná lhůta pro její podání nemohla začít běžet, neboť i pro podání žaloby, kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jiřího Vyvxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxditelství pro hl. m. Prahu, se sídlem v Praze 1, Štěpánská 28, v řízení o kasační stížnosti podané proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 9. 2004x xx xx x xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxním Městského soudu v Praze ze dne 10. 9. 2004, č. j. 8 Ca 164/2004 – 19, byla odmítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí Finančního ředitelství pro hlx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xx xxx xxx xx xxxxx xx x. 8612/99/001914/6050, o dodatečném vyměření daně z přidané hodnoty. Usnesení odůvodnil městský soud tím, že v daném případě je nepochybné, že napadexx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxmětné rozhodnutí již bylo přezkoumáno Městským soudem v Praze, který rozsudkem ze dne 4. 8. 2000, č. j. 28 Ca 336/99 - 57, žalobu zamítl, uvedl pro úplnost xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xe lhůta ve smyslu § 72 odst. 1 s. ř. s. uplynula jen zdánlivě, protože městský soud se při přezkoumání správních rozhodnutí nezabýval otázkou jejich nicxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x
xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxí zhodnocení věci městským soudem, že žalobní návrh stěžovatele byl opožděný, je nezákonný. Stejně druhé skutkové zjištění soudu, že projednání věci xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxá sice neumožňovala podat samostatnou žalobu na vyslovení nicotnosti správního rozhodnutí, avšak skutečnému stavu věci již odporuje zjištění městsxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xe zabýval věcí pouze v rámci daném žalobou. Postupem městského soudu došlo podle stěžovatele k tomu, že ochrana jeho vlastnictví ve smyslu čl. 11 Listixx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvůli finančních orgánů. Proto se stěžovatel domáhal xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí vydaných správními orgány obou stupňů a navrhlo její zamítnutí.
Podle ustanovení § 72 odst. 1 s. ř. s. lze podat žalobu do dvou měsíců potéx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxnou.
V daném případě je nesporné, že napadené rozhodnutí bylo stěžovateli doručeno v roce 1999, neboť v tomto roce také proti němu podal žalobu, o níž mxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxě dne 29. 7. 2004, stalo se tak nesporně po uplynutí lhůty stanovené v § 72 odst. 1 s. ř. s. Tento závěr, k němuž v souladu se zákonem dospěl i městský soud, nexxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx žaloby, kterou se žalobce domáhá vyslovení nicotnosti správního rozhodnutí, platí lhůty stanovené v citovaném ustanovení.
Z napadeného usnesení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxka stěžovatele vztahující se k této otázce je zcela bezpředmětná. Ze stejného důvodu je právně bezvýznamná i námitka stěžovatele, že ve věci sp. zn. 28 Cx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xasační stížnost podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl. O kasační stížnosti rozhodl v souladu s § 109 odst. 1 bez jednání.
Výrok o nákladech řízení se opírá o x xx xxxxx x xx xxxxxxx x x xxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Stěžovatel v řízení úspěch neměl, proto mu nevzniklo práxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxostředky přípustné.
V Brně dne 17. března 2005
JUDr. Eliška Cihlářová
předsedkyně senátu
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.