1 Afs 66/2005 - 60

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce S., spol. s r. o., zastoupeného JUDr. Radkem Hudečkem, advokxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxm žalovaného ze dne 9. 7. 2004, č. j. 1712/04-1401-21 a č. j. 1713-04-1401-21, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostrxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxx xx xrací tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Kasační stížností brojil žalobce (dále jen "stěžovatel“) proti shora uvedenému usnesení krajskxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxdu Český Těšín (celním deklaracím), kterými úřad rozhodl o propuštění zboží označené jako "bílý cukr“ do režimu volného oběhu, přičemž dovozy zboží zaxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxajský soud usnesením žaloby odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 68 písm. e) a § 70 písm. a) s. ř. s. a v odůvodnění uvedl zejména, že napaxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxných celních deklaracích, že se dovoz zboží zahrnuje do celní kvóty, neměly vliv na určení práv či povinností žalobce v daných celních řízeních. V těchtx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxí kvóty. Zahrnutí do celní kvóty by bylo z hlediska práv a povinností dovozce významné až v tom okamžiku, kdy by v dalším celním řízení celní úřad rozhodl o xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxx xxzhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., proti němuž by byla přípustná žaloba ve správním soudnictví.
Stěžovatel uvedl, že usnesení krajského soudu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxu, bude-li předtím nezákonně vyčerpána kvóta, bude nucen platit clo, které by v opačném případě platit nucen nebyl. Dle názoru soudu proti takovému posxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx stížnosti je zřejmé správné č. 462/2003 Sb.).
První senát Nejvyššího správního soudu, ve skutkově i právně zcela shodné věci usnesením ze dne 21. proxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxý od právního názoru judikovaného Nejvyšším správním soudem v rozsudku ze dne 20. 10. 2004, č. j. 6 As 4/2003–45. Důvod, pro který věc předložil rozšířenxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xx xx x xxxxx xxx xx xx xxxx xxzhodnutím vyloučeným ze soudního přezkoumání.
Šestý senát ve věci sp. zn. 6 As 4/2003 dospěl k závěru, že "daným rozhodnutím nedošlo k jakémukoli zaxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxy neměla žádný vliv na určení práv či povinností žalobce v daném celním řízení. Až následné rozhodnutí o výši cla by bylo rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxobě tvrdil, že byl úkonem správního orgánu (zde rozhodnutím o propuštění zboží do volného oběhu) zkrácen na svých právech. Procesní legitimace žalobcx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxácen, je už závěrem o legitimaci věcné a je tedy určující pro úspěšnost či neúspěšnost žaloby. Nelze jím ovšem podmiňovat věcné projednání žaloby, respxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xapadený úkon není rozhodnutím [tehdy by platila kompetenční výluka podle § 70 písm. a) s. ř. s.], nebo tehdy, kdyby žalobce netvrdil, že byl na právech kxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxční stížnosti sám právně kvalifikoval její důvody podle § 103 odst. 1 písm. a), d) a e) s. ř. s. Toto podřazení však není zcela správné, neboť směřuje-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o odmítnutí návrhu. Tento závěr vyplývá z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu: srov. např. rozsudek ze dne 21. 4. 2005, č. j. 3 Azs 33/2004-9xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v úvahu z povahy věci pouze kasační důvody dle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., spočívající x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxání nezákonného rozhodnutí o odmítnutí návrhu, a dále vada řízení spočívající v tvrzené zmatečnosti řízení před soudem.“ Důvod kasační stížnosti podxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxuto rozhodnutí předcházela. Nesprávná kvalifikace stížnostních důvodů stěžovatelem však není ani v nejmenším na překážku jejímu věcnému projednánxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xtěžovatel svým povinnostem dostál, resp. přesněji procesní břemeno tvrzení unesl.
Směřuje-li kasační stížnost proti usnesení o odmítnutí žalobyx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxx. 1 písm. a) a d), spočívající v nezákonnosti a ve vadách řízení, vyvolaných dle tvrzení stěžovatele v dané věci nesprávnou aplikací § 6 celního sazebníkxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx 1 písm. e) s. ř. s.
Kasační stížnost je důvodná.
Právo na přístup k soudu je jednou ze základních komponent práva na spravedlivý proces, garantovanxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxny základních práv a svobod (dále jen "Listina“), podle něhož ten, "kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může sx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.“ Citovaný článek je sice oproti současným standardům soudní ochrany formulován úžexx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxikce; krom toho se správní soudnictví dnes již neomezuje toliko na přezkum rozhodnutí, ale poskytuje rovněž ochranu před nečinností i před nezákonnýmx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxku založena na generální klauzuli: přezkoumat lze každé rozhodnutí správního orgánu, ledaže by je ze soudního přezkumu výslovně vyloučil zákon (u rozxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxvahu ústavně garantovaného práva, je nutno vzít zřetel též k čl. 4 odst. 4 Listiny, podle níž při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxveň vyplývá, že v případě pochybností, zda někomu náleží právo na přístup k soudu či nikoliv, je nutno vždy zvolit výklad příznivější výkonu tohoto právxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxladem, nýbrž podle jeho smyslu a účelu tak, že žalobní legitimace musí být dána pro všechny případy, kdy je dotčena právní sféra žalobce, tj. kdy se jednoxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxce je tedy založena tím, že žalobce tvrdí, že takový úkon správního orgánu měl negativní dopady do jeho právní sféry.
Uvedené předpoklady byly v dané vxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí o propuštění zboží deklarovaného jako bílý cukr do režimu volného oběhu; jednak žalobce v žalobě tvrdil, že tímto rozhodnutím byl zkrácen na svých práxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xe zde byl jak shora specifikovaný úkon správního orgánu, tak i tvrzení žalobce o tom, že tento úkon má negativní dopady do jeho právní sféry. Žalobce protx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxk zabývala mj. též výtkou nesprávné aplikace kvót. Takové rozhodnutí žalovaného se právní sféry žalobce bezpochyby dotýká, právě je také žalobce napaxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxprávně. Proto jeho usnesení zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení, v němž se bude krajský soud – vázán právním názorem, že žalobce je k žalobě legitimováx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxučení:
Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 19. července 2006
JUDr. Marie Žižková
předsedkyně senátu
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.