7 Afs 104/2004 - 54

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xaně v případě, kdy daňový subjekt porušením své zákonné povinnosti znemožnil stanovit daň dokazováním. Stanovení daně podle pomůcek představuje průxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xprávném stanovení daně.
II. Pro řízení o přezkoumání správního rozhodnutí soudem platí dispoziční zásada [§ 71 odst. 1 písm. d) a § 75 odst. 2 věta prxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxhybňovala dodržení zákonných podmínek pro použití pomůcek při stanovení základu daně a daně, musel hodnotit krajský soud napadené správní rozhodnutx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxrávní soud
rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jiřího Vyvadila a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci stěžoxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxbem, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 61, v řízení o kasační stížnosti podané proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. 6. 2004, č. xx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxm Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. 6. 2004, č. j. 15 Ca 283/2003 – 29, byla zamítnuta žaloba stěžovatelky proti rozhodnutí Finančního ředitelstvx x xxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo úřadu v Podbořanech ze dne 30. 11. 2000, č. j. 18830/00/202970 a č. j. 18837/00/202970, kterými byla stěžovatelce dodatečně vyměřena daň z příjmů fyzixxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxx xx xxx xx x xx xxx xxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo rozhodnutí nejen shrnulo zjištění správce daně a tvrzení uvedená v odvoláních, nýbrž také konstatovalo, že stěžovatelka v rozhodných zdaňovacích oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxocházelo k účtování o výrobě výrobků určených k prodeji, bonové knihy neprokazovaly evidenci veškerých vyrobených jídel, cenová evidence nebyla způxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxto zjištění učinilo finanční ředitelství závěr, že nebylo možné ověřit objem nakoupeného a prodaného zboží a zahrnutí všech tržeb do celkových příjmůx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xoužití pomůcek. Tento závěr odpovídá výsledkům provedeného daňového řízení a zprávě o kontrole. Proto xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxtě uvedla, že ji podává proto, že se domnívá, že nastala vada řízení spočívající v tom, že skutková podstata, z níž správní orgán vycházel, nemá oporu ve sxxxxxx x xx x xxxx x xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxit zákonnost. Dále se domnívá, že došlo také k nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení. Stěžovaxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxrávě daní a poplatků), tedy z takového, že součástí spisu je nejen zpráva o kontrole a napadené rozhodnutí, ale i obě odvolání a doplnění k nim. V napadenéx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxdu nebyl dodán spisový materiál úplný. Krajský soud nezkoumal tvrzení obsažené v žalobě, že napadené rozhodnutí nijak nereagovalo na odvolací důvodyx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na spisový materiál v míře, která překračuje oprávnění finančního ředitelství volně hodnotit zjištěné důkazy. K tomuto tvrzení se krajský soud vyjádxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxctví označila stěžovatelka za nesprávný, neboť správce požaduje evidenci něčeho co neexistuje a neexistovalo. Správce daně nesprávně interpretuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxovém materiálu. Až při projednávání zprávy o kontrole se stěžovatelka dozvěděla, že správce daně považuje předané kopie za nečitelné, neoznačené jméxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxení daně. Stěžovatelka obdržela po podání odvolání obecně formulovanou výzvu k prokázání skutečností v daňovém řízení a dospěla k názoru, že problém mxxx xxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxh knih znovu předloží a vysvětlí jejich návaznost na ostatní evidenci. Tento návrh připomněla ještě 18. 3. 2002, ale nebyla vyslyšena. V rozhodnutí finxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxnosti kopie obou doplnění odvolání včetně kopie podacího lístku. Stěžovatelka rovněž poukázala na to, že v rozhodnutí finančního ředitelství není nixxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxtnictví, sám však správně konstatuje, že cenová evidence není součástí účetnictví. Ve spisech není opora podle stěžovatelky pro tvrzení, že účetnictxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm odvolání a navržením provedení důkazu, ale tento nebyl proveden a nebylo uvedeno proč. Stejně tak nebylo reagováno na její tvrzení, že měla i příjmy poxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxelky. x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxšení účetních předpisů“ a krajský soud ve svém závěru s tímto významným vyjádřením nijak nepracuje. S poukazem na § 23 citovaného zákona stěžovatelka uxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxodem pro nemožnost stanovit daň dokazováním není porušení účetních předpisů a ve spisovém materiálu není nikde uvedeno, že došlo k porušení jiných přexxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxsoudil dopad skutečnosti, zda jídlo na objednávku je nebo není výrobkem a zda se podávala pouze jídla na objednávku. Otázka obsahu pojmu výrobek je podlx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxdí, že nevyráběla výrobky, ale poskytovala službu, nemá napadené rozhodnutí ve spise oporu. Podle stěžovatelky, jak již uvedla v žalobě, daňové řízenx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxtví ve svém rozhodnutí uvádí skutečnosti, které nebyly předmětem řízení v tom smyslu, že by se k nim stěžovatelka mohla vyjádřit. Jako příklad uvedla tvxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxejně jako rozhodnutí finančního ředitelství a dodatečné platební výměry Finančního úřadu v Podbořanech byly zrušeny.
Finanční ředitelství ve vyjxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo napadené rozhodnutí a spisový materiál v souladu s § 50 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků. Použití pomůcek při stanovení daně je odůvodněno tím, že xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na pomůcky tedy nebylo porušení účetních předpisů. Stěžovatelka nevedla evidenci o zásobách výrobků, ke kontrole doložila pouze skladovou evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xýrobě výrobků určených k prodeji přesto, že denně byly vyráběny a prodávány vlastní výrobky, nebylo o nich v účetnictví účtováno. Evidence hotových jíxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xo bylo předmětem prodeje bylo nečitelné, nebylo zřejmé, kterého účetního období se tato evidence týkala, když nebyl označen den, měsíc ani rok, ani kdo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxlace jídel a jídelní lístky, ve kterých není uvedena prodejní cena u veškerého nakupovaného a prodávaného zboží (např. pivo G., A.), není z nich zřejmé, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx x xxxx xxejmé, kdo evidenci zpracoval. Stěžovatelka, která nese jako daňový subjekt v souladu s ustanovením § 31 odst. 9 zákona o správě daní a poplatků důkazní bxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxkázala. Proto finanční ředitelství navrhlo, aby kasační stížnost byla jako nedůvodná zamítnuta.
Nejvyšší správní soud přezkoumal na základě kasaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x xx xx xx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxovení, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.
Podle § 31 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků nesplní-li daňový subjekt při dokazování jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xprávce daně oprávněn stanovit daňovou povinnost za použití pomůcek, které má k dispozici nebo které si obstará bez součinnosti s daňovým subjektem.
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxáním. Stanovení daně podle pomůcek představuje průlom do základní zásady daňového řízení vyjádřené v § 2 odst. 9 zákona o správě daní a poplatků, která zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx samé správcem daně za situace, kdy daňový subjekt porušením své zákonné povinnosti znemožnil stanovit daň dokazováním. Přitom zákon o správě daní a poxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xředpoklad k tomu, aby odrážel skutečnou realitu příjmů a výdajů daňového subjektu.
Skutečnost, zda je daňová povinnost stanovena na základě dokazoxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxí daně na základě provedeného dokazování má daňový subjekt oprávnění seznámit se s podklady, na základě nichž byla daňová povinnost stanovena, v přípaxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Je-li daň stanovena na základě dokazování, přezkoumává odvolací orgán napadené rozhodnutí v rozsahu požadovaném v odvolání a vyjdou-li při přezkoumxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x citovaného zákona). Směřuje-li však odvolání proti rozhodnutí o dani stanovené podle pomůcek, zkoumá odvolací orgán pouze dodržení zákonných podmíxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x těchto důvodů jsou podmínky pro stanovení daně za použití pomůcek vymezeny striktně a činí z této metody postup, který lze použít pouze v krajním případx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ale stejně tak v soudním, řízení. V daném případě byla stěžovatelka v odvolacím řízení vyzvána, aby doložila doklady anebo jiné důkazní prostředky k prxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxení žádných důkazů však nenavrhla, jak tvrdí v kasační stížnosti. Proto její výhrady týkající se neprovedení navržených důkazů opakovaně uvedené v kaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xomněnku. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že pro řízení o přezkoumání správního rozhodnutí platí dispoziční zásada, neboť soud přezkoumá napadxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxutí za nezákonné xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxtě předurčuje obsah a kvalitu rozhodnutí soudu. Stěžovatelka v žalobě neuváděla skutečnosti, kterými by zpochybňovala dodržení zákonných podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxud vypořádal způsobem přesahujícím jejich kvalitu. Tvrzení stěžovatelky, že v napadeném rozsudku je závěr, že rozhodnutí finančního ředitelství má xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xrajský soud napadené správní rozhodnutí komplexně a nelze z něj dovodit závěr, že krajský soud se nijak nevyjádřil, resp. se vyjádřil tak, že konstatovxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxdu, že nepracuje s vyjádřením finančního ředitelství, že "nedošlo ke stanovení daňové povinnosti za použití pomůcek v důsledku porušení účetních přexxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxohl vyjádřit.
Námitky stěžovatelky v kasační stížnosti, že se až při projednávání zprávy o kontrole dozvěděla, že správce daně považuje předané kopxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxadeném rozhodnutí, že nebyla vedena evidence výrobků, ačkoliv vedena být měla, nemá oporu ve spisovém materiálu, že v rozhodnutí finančního ředitelsxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxůkazné účetnictví, že nebylo reagováno na její tvrzení, že měla i příjmy podle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které správce xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxlka neuplatnila v řízení před soudem, jehož rozhodnutí je přezkoumáváno v řízení o kasační stížnosti, ač tak učinit mohla.
Otázka obsahu pojmu výrobxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxření daně, protože řešení těchto otázek nemohlo nijak ovlivnit zjištění celé řady dalších nedostatků, jak jsou konstatovány ve zprávách o výsledcích xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxu za právně irelevantní.
Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud neshledal kasační stížnost důvodnou, a proto ji podle § 110 odst. 1 s. xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.
Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého, nestanoví-li tento zákon jinakx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxství žádné náklady s tímto řízením nevznikly.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 23. června 2005
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.