5 Azs 4/2004 - 49

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxlení azylu podle § 12 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zvláště není-li takové Odmítání spojeno s reálně projeveným politixxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: L. M. C., zast. advokátkou JUDr. Marií Šataxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxdku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 10. 2003, č. j. 10 Az 89/2003 – 28, takto:
I. Kasační stížnost se zamítá .
II. Žalovanému se nepřxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxšení rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích shora, zamítajícího žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 6. 2003, č. j. OAM–9541/VL-16-xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx x xx xxxxx xx x x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu) a jímž bylo dále rozhodnuto, že se na stěžovatele nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 9x xxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxjící v povinnosti vykonat vojenskou povinnost, neboť pro něj jsou to důvody zásadní a souvisí s omezením osobních lidských práv. Nenašel by takové uplaxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxicky a byl ohrožen trestem ze její nenastoupení; výkon vojenské služby pokládá za výkon násilí.
Správní orgán ve svém rozhodnutí uvedl, že stěžovatex x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xezískal jej, jelikož má nízkou kvalifikaci. Na studium neměl finanční prostředky. Dalším důvodem bylo jeho odmítnutí nástupu základní vojenské služxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, protože se mu to nelíbí. Jeho otec je voják z povolání, život vojáka je velmi těžký, protože má velmi nízký plat. Uvědomoval si, že odmítá nastoupit záklxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxsince 1997 již jiné pozvání k vojenské zdravotní kontrole xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxl až v září 2001, když jeho potíže se váží k roku 1997 stěžovatel uvedl, že se skrýval u své tety a neví, zda byl znovu k nástupu vojenské služby povolán. Jeho xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xak odmítnutí nastoupení základní vojenské služby v rámci dalšího pohovoru dne 28. 5. 2003. Případného návratu do vlasti se obává v souvislosti s ekonomxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxžby podle zákona trestné; tresty
se mohou v jednotlivých zemích lišit a nejsou za normálních okolností považovány
za pronásledování. Člověk není upxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx xxrchlíkem, jestliže se dezerce nebo vyhýbání vojenské služby sbíhá s dalšími relevantními motivy pro opuštění země nebo setrvání mimo ni. V daném přípaxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx USA o dodržování lidských práv ve Vietnamu za rok 2001, informaci Ministerstva zahraničních věcí České republiky z května 2000, vztahující se k informxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx do vlasti ohrožen život nebo svoboda žadatele z důvodu jeho rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro jeho politxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xebyl ohrožen život ani svoboda stěžovatele v případě jeho návratu do vlasti.
Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud 1. stupně pak z obsahu rozhxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxí o udělení azylu ze dne 25. 9. 2001 a z pohovoru se stěžovatelem ze dne 6. 5. 2002 a 28. 5. 2003. Uvedl, že správní orgán postupoval v souladu se zákonem, když xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xx xx xxxxx xojenské služby byl proti jeho přesvědčení. Žalobci bylo 24 let, když vlast opouštěl a do té doby proti němu nebylo vedeno trestní stíhání. Zemi opustil lxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxnské služby nevyhýbal a žádný trest mu nehrozí. Stěžovatel se pouze domnívá, že by v souvislosti s nenastoupením vojenské služby mohl mít potíže, jinak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxžností napadený rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích v mezích důvodů uplatněných ve smyslu § 103 s. ř. s. a dospěl k závěru, že kasační stížnxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxami pobytu cizinců na území ČR, tak jak jsou upraveny např. v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.
Dle § 12 zákona o azylu se azyl cizinci uxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxání určitých politických názorů ve státě, jehož občanství má, nebo, v případě že je osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního trvalého byxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxnovení § 12 cit. zákona jen tehdy, jestliže žadatel o udělení azylu alespoň tvrdí, že existují důvody v tomto ustanovení uvedené, případně neuvádí jen xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxů od zahájení správního řízení, vydá rozhodnutí dle ustanovení § 12 s dalšími akcesorickými výroky. To ovšem neznamená a z žádného ustanovení zákona txx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxplatněné a posléze k těmto důvodům činil příslušná skutková zjištění. Povinnost zjistit skutečný stav věci dle ustanovení § 32 zákona č. 71/1967 Sb. xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxumal, zda v případě stěžovatele nebyly dány důvody pro udělení humanitárního azylu a dospěl k závěru, že tomu tak není. Podle ustanovení § 14 zákona o azyxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxle § 12. Udělení azylu je na volné úvaze příslušného správního orgánu a rozhodnutí o něm přezkoumává soud pouze v omezeném rozsahu. Správní orgán zjistix x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xtěžovatelem v návaznosti na zprávu o stavu dodržování lidských práv ve Vietnamu nevyplynuly důvody zakládající překážku vycestování dle § 91 zákona o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxnství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro politické přesvědčení nebo do státu, kde mu hrozí nebezpečí mučení, nelidského či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxn, za který zákon tohoto státu stanoví trest smrti a nebo by to bylo v rozporu s mezinárodními závazky České republiky.
Z rozsudku krajského soudu, napxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtí žalovaného správního orgánu vázán v souladu s ustanovením § 75 odst. 2 s. ř. s. rozsahem a důvody opravného prostředku a při přezkoumání rozhodnutí vxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xpočívající v nezákonnosti a nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení za důvodné.
Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. b) sx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxoveních o řízení před správním orgánem takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a pro tuto důvodně vytýkanou vadu soud, který ve věci rozhodovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxumitelnost.
Skutková podstata, z níž správní orgán vycházel v napadeném rozhodnutí, je se spisy v rozporu, pokud skutkový materiál, jinak dostačujxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nemá oporu ve spisech, chybí-li ve spisech podklad pro skutkový závěr učiněný rozhodujícím orgánem, resp. je nedostačující k učinění správného skutkxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxj zřejmé, z jakých důkazních prostředků při svém rozhodování vycházel. Důkazní prostředky byly správním orgánem řádně zhodnoceny a provedené dokazoxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx x xx xxxxx x x odst.2 a § 14 vycházel. Ze spisového materiálu bylo rovněž zjištěno, že stěžovatel nebyl nikterak krácen na svém právu seznámit se s podklady pro rozhodxxxxx xxxxxxxx xx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxzentovat k výkonu základní vojenské služby, neboť tato skutečnost bez přistoupení jiných okolností není důvodem pro udělení azylu a nelze ji ani vnímax xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xtěžovatelem vyřčen, se týkal jeho zkušeností s finančním ohodnocením vojáka z povolání, a pokud dále v kasační stížnosti uváděl, že tuto službu považuxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxžuje za účelové tvrzení, neboť jej nelze spojit s projeveným politickým přesvědčením nebo náboženstvím, aby takovýto postoj mohl představovat nebezxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xroto ji dle ustanovení § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl.
Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 56 odst. 2 za použití ustanovení § 120 xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxěžovatel, který neměl v tomto soudním řízení úspěch, nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 1 s. ř. s.) a žalovanému, který byl v řízení úspěšnýx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxučení:
Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).
V xxxx xxx xxx xx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.